Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 SPOR 21 OCAK 1982 Ozkan Sümer "Florya tesisleri subat sonuna dek bitmezse istifa ederim,, ISTANBUL, (THA) Galata garay Teknik Direktörü Özkan Sümer ir.şası sürdürülmekte olan Florya tesisleri konusunda Yönetim KurulM'na şubat ayı sonuna kadnr süre tarudı. Sümsr. aksi taktirce görevden aynlacağım beürtti. Büirıdiği gibi eski takımı Trabzonspor'dan Yönetim Kurutu'nun alt yapı çalışmalarına önem vermemesi ve tesis yok luğu nedeniyle istifa eden Özkan Sürr.er, Galatasaray futbol takımmda görevi kabul ederken, Plorya tesislerinin biran önce tamam!an.ması ve takıma futbolcu verecek sltyapı sistereirun islerlîk kr.zanması şartını koymuşn.. Galatasaray lı sporcu'.ara kencii tesis'erinde kamp yapma olar.aklanru sağlavacak olan Fîorva tesisleri bu gür.e kadar 70 miiyon Hra harcama yapılmaçma karşın mali olanaksızlîklar nedeniy'.e bir türlü tamarnlanamadı. Galatasaraylı futbolcular îstanbul'da yapfıHan çalışmalarda Ali Sam: Yen Stadı'mn pistini ve Florva tesislerinin antrenman sar^sını kullanıyarlardı. Florya' J \ vapılan antrenman sonra smd=ı fııtbolcular duş almak ve şivinmek için tekrar Ali Sa rn: Yen Stadı'na dönmek zonında kalıyorlar. Tesislerin bir an önce tamam lanank futbol takımımr. h'>metine açılması isteğini tekrar layan Teknik Direkîör Özkan Sürrıer yönetime şubaf ayı sornma kadar süre tanjyarak. «E jjpr takım FloryaVln soyunacak hir ndaya ve vıUanacak dnslara sahip olp.mazsa eski takıtriTda da karsıb'tiçım imkrn s»rhklır dtırunıunda olduîu çi hi naîatasaTav'da datıa fazla ded: Ö'e yandan. Galatasaray Ku lübü Başkanı Ali Uras ise ınşaatı ağır bir ?ek:lde ilerlemek te olan F'.orya tesisleri konusunda verdigi bilgide tesisin gerekli bölümlerinin şubat ayı sonuna kadar hazır olaca|nr.ı belirterek. «Kaba itışası sona ermiş bulunan tesislcrinıizde iç dekorasvon çalışması vapılmaktariır. Kısa bir süre içindr tesisler elektrik ve snya da ka VHşmu? nlacaktır. Suhat avı «o nıma doğnı tesisi sporcularımı a n ihtivacına eevap verebilir bir «ekilde hizmete açırnş olacağız» şeklinde konuştu. Akademi Baskanı Celal Ercikan görevden almdı Spor Servisi jstanbul Genclık vs Spor Akademisi Baş kanı Prof. Dr Cela! Ercıkon Gençiik ve Spor Bakanlığınca görevinden alındı. Ancak Ceial Ercikan bulunamadığı için tebliğat yapılamadı. 2.5 yıldır Spor Akademisi başkanlığı görevini sürdüren Ceia! Ercikan hakkında yoisuz luk iddalarının yapılmosı üzeri ne Spor Bakanlığı Teftiş Kurulunca göreviendirüen Müfettişler tarafır.dan soruşîurrna acı 1 • İSTANBUL ANADOLUHISA Rl GENCLİK VE SPOR AKADEMİSİ BAŞKAN! CELAL ERCİKAN BULUNAMA DIĞI İCİN TEBLİGAT YAPILAMIYOR. r"iş ve iddiuların doğru olduğu saptanmıştı. Gencük va Spor Bakanlığındon edinilen bilgiye göre, Müfettjşje tarafndarı hazırlanan 'ocrlar doğrultüsunda Genc iık ve Spor Akodem s; Başkanı Celal Ercikon görevinden alındı. Ancak yerine yeni bir isim saptanmadı. Görevden alınma kararım teb liğ icin istanbula gelen müfettişler iki gündür Ercıkan'ı bula madıkları icin tebliğatı yapamamaktodırlar. Prof. Dr Celal Ercikan'm görevini kötüye kul iand'.ğı Akademi bünyesinde yapılon yolsuzluklara adı kanş tığı, öğrenci ve öğretim üyeiesi görüşünu yönetime yonsıttığı görüşünü yönet:me yansıttığı makam arobasmı özel işlerınde kullandığı gerekcssi ile görevinden alındığı biidirıldi. Izmir'de yapılacak ''Ege turnuvası^na izin verilmedi % Federasyon, sahalar bozulur gerekçesi ile de\Te arası maçlara izin vermiyor. ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Beden Terblyea! G«nel Müdürlüğü Futbol Federosyonu 13 14 şubat torihleri arasında yapılması istenen cEge Turnuvasıma sahalann bozulduğu gerekcesiyle izin vermedl. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Fsnerbahce. Beşiktaş, Trabzonspor ve Göztepeı takımlarının katılmasıyla izmir'de bir cEge Turnuvası»nın düzenienmesl istenmiştı. Türk futbolunun Avrupa duzeyine cıkartılmas, l!e llgili calışmalarm yapıldığı ve bu yolda Federasyon yetkililerinin bol lof sarfeUiği günümuzde. bu isteklerini Federcsyona ileten kulüp yetkilileri, garip bir kararla karşılaştılar ve sahaların ikinci öevre başına kadar kullanılmayacağını öğrendiler. Federasyon yetkilüeri, sahalann ikinci devrenin başına kadar dinlendirileceğıni, bu nedenle de böyle b;r turnuvanın İzmır'de düzenlenmesinin mümkün olmadığını belirttiler. Olaya oldukca şoşıran, turnuva düzenlemek Isteyen yetklliler ise. «Sahalan ku'landırmayacaksınız, ondan sonra da plan!ar yapıp Türk futbolunu kurtarmaya çalışocaksınız, bakolım nasıl başarılacak» şekiinde konuştular. BOKSTA DÜNYA ŞAMPİYONASI YAPILMAZ Kİ.. ANKARA, (Cumhurivel Bürosu) Yeni yıtı karşılayolı oradan uzunco Dir sure gectt. Tüm bosın ve yav ı i orgcınion gecmiş yılın dökümunü vayınladılar. Gazetemızde de benzer bir dökum yavmlomak ıcin Ankara burosundo pörevlı crkadaşımız federasyonları tek tek dolaştı. Ancak bu bılgı aimo sırasında federosyonlann calışmalar:. iş'eyışieri konusunda ilginc o'oy'orIQ karşıloşti. Kendi ağztnrinr bunu dinleyelim şîmdi: Cirrnostik. Kürel' Kayck. B sk;et. Basketbol, Yüzme. Eltopu. Eskrim. ',!bol, Maso Tenisî, Atletizm ve Halte r Federasyonlo; Oünyo. Avruna ve Balkon SamDiyonalannda ıik sıraınrı aionları ve Türk'yenin bu şomD vonolardo ns yaptıpını düzenli tuttuklan orS'Vierınden çıkararak bı* cırp'do saydılor. ancnk diösr federasyonlorda insanı şaşkınhğo uörotan oiavloria VÜZVLIIP. qe!d;m Örneğin: Judo Federcs'.onunda Avrupa. ier^iste hem Dünya bem Avupo, vo'i<en Federasvonu Avrupa. Volevbo! Federosvonu ıse n nikon Samp vonasında kimm $arnpiyon olduâunun b i'imediâini «îövledı. Gerekcp olnrak oenelik'e «Kordesim hiz hu şnr^'vonalara katılmodık Uluslororosı federasvonlor do blze sonuctarı qöndermedi S'ımdi neredsn bi'ebiliriî?» Hedıpr Oyso beTerı h:c b;f da!c)o biz Danya hatta Avruoa Sampıvorıasıno büe kaîı'miYorduk. bjnn raâTen dîcer federasyonlcr sonucîarı vermislerriı Düzenli federasyonlnrın kimis' gazete kıjoürlerini kesmiş. dosyalarına işlemişlerdi Neyse o'ab'îlir dedik... Ardındon Boks Federasyonuno girdik Federnsvon memurlan dosya ! cn acıp baktıior: «Son Dünya Şompiyonosının sonuclan bizd« vok» cevobmı ^erd ler Kopıdan avrılırken Ulusal Tckım Anireröru SGh'.nvş Vcrtık'la karşıloştım Ono sordum «Evde var sonuclar. Akşam ara, vereyim» dedi. TeşekkCK edıo cıktım. Bir saat sonm Federcsvon Başkanı Cemil Erkök'ü aravıp o'ia sordum O do; «KardeşiTi boksta Dünya Şampiyonosı vaP'lmaz ki» cevabinı verdi Şaşırmıst:m Bunun üzerine Beden Terbiyesi'nde colışan eski miül boksörlerden Kema1 Tntar'ı aradtnı Ne cevap a'sam beğenirsinlz? Şövle «Son Dünya Şamplyonasında Kübo Şampiyon oldu.» Dikkat edin bu soruları sorduğum yer. Tanm Kredi Koooeratifleri değil, bu spor dalından sorumlu federosyort Spor kulüplerinin harcamalari denetlenecek ANKARA (THA) Spor Jralüplerinin Demekier Yasası'ndan çıkartılıp, yeni bir yasaya bağlanması ile ilgili çalışmalarm Futbol Federasyonu Huicuk Kurulu'nda incelendi&i öğrenildi. GençUk ve Spor Bakanlıgı Müsteşan îsmaü Hakkı Güngör konu ile ilgili o!arak THA muhabirir.e yaptıfı açıkiamada, ku lüolerin Dernekler Yasası'ndan çıkartıîarak. yeni bir yasaya baglanmasıyîa spor kulüpieri sorum'.uluklannm bundan boyle istedikleri Ribi harcama yap?.m?vfl.?aklarını belirtrl ve «herkes krndi döneminde yanı lan hircamnlnr'tsn sorurnlu tu tıılacaktır» deöi Gtingrr açık''ı.masında amatör k'.'.lüp'erin rı^artîlarak y?.sa ile etküenmeyeceSini ve nerhan gi bir şekilde mRgdur olmayara'Kİannı ifade etnv.ş ve şöyle konuşmustur: «Konu ile ilçili olarak yapılan çalışmalar şıı anda Futbol Feılerasvonu Hukıık Kurulu'nda inceienrrtekteriir. Soor kulirplerinin avrı hir yasava baelanması hcnce cok olnmlu sonuclnr doçııracaktır. Hfr sevden önce kıılünleıin vöneticileri t.Tmfından vambn harcamalar dcnellenecfktir. Bövlece sonım lıı kisHer istedilOeri miktarlarda harcama vanamayacaktvr Bövlece sonımlıı k1<!i!pr Istrdik leri miktarlarda harcama yans m:vaeaklar. yantıklan tnktirı'o isc tıınıın faturasım ödeveceklerdir.» Güngör, Hukuk Kurulu'nun çalışm.alannı mrnarnVadıktBn. sonra konunun Bakanlığa gel» cegini ve teknr gözden geçirildikte nsonra Bakanîar Kuru'.u'r.a sevkediiecegini sözlerme ekledl. PRESTIJ İCİN OYNAYACAKLAR Avrupa Koraç Kuposı grup finallerinde iddiasını yitiren Efes Pilsen, bugün Yugoslavya da Kızılyıldız onünde prestii mücadelesi verscek... Spor Bakanlığı 13 yıl sonra kurulus yasasına kavusuyor ANKARA, (Cumhuriyet Büro sa) Gençiik ve Spor Bakan lıgı kurulus yasa tas'agnun ha zırlandığı, önümüzdeki ay için de Başbakanlığa sunulacagı öğ renildi. 1969 yılında CumhUTbaşkanlı gı teztceresi üzerine kurulan ve 13 yıldır kurulus yasası olma dan yöneülen Gençiik ve Spor Bakanlığı kurulus yasası tasla ğımn, bakaniıkta oluşturulan bir komisyon tarafmdan ki ay lık bir çalışma sonucunda ha zırlandığı, son defa gözcien g«çirildikten sonra Gençiik ve Spor Bakanı Vecdi Ozgül'üa onayma oradan da Başbakanlıga sunulacagı saptandı. Başba kanlığın genelgesi üzerine hızlandırılan yasa taslağı çalışmalarına çok. daha önce başlanmış oldugu da beürtiliyor. Öte yandan Başbakanlığın ay nı genelgesinJe, resmi kurum lann her türlü tasarrufun ya nında kadroda da tasarrul ya pılması doğrultusundaki direk tiîı üzerine, Gençiik ve Spor Bakanlığına bağlı 6 genel mü düriüfün 4'e düşürüîeceği öğre nildi, edinüen bilgilere göre E«den Terhiyesi Genel Müdür lüğii üs kredi yurtlar kurumu müdürlüğü dışında kalan, eği tim genel müâüriüğü. izcilik ve boş zamanları değerlendirme genel müdürlüğü, okul içi beden eğitüni ve spor genel müdürlüğü ile gençiik hizmet leri geneı müdürlüğü birleştiri lerek sayısı ıkiye düsürülecek. Avrupa Korac Kupasında prestij macı KIZIL YILDIZ EFES PÎLSEN Spor Servisı Avrupa Koraç Kupası grup finallerinde ülkemizi temsil eden Efes Pilsen Bcsketbol Takımı bugun Yugoslcvya'nın Kızıiyıldız takımı ile Yugoslavya'da karşı karşıya gelecek Fransa'nın Tours takınuna yenılerek grubundaki tüm iddiasını yiliren Lacivert Beyazlılar bilmdiği gibi ülkemizde Kızılyıldız ile oynadıkiarı ük maçı da 808i yitirmişti. Afacar ve Romanya Federasyonuna bağlı hckemleri'i yönetecekleri karşılaşma Turkiye saati ıle 19'da başlıyacak Efes Pilsen'ın maça Ayteit, Dogan, Necdet. Biîly. Yarhrough uk b^?i ile çıkması beklenmekte. Lacivert Beyazh takımın çahştıncısı Mahmut Uslu karşılaşma öncesi yaptığı açıklamada. •grubumuzdaki iddiamızı yitirmiş bulunuyoruz. Prestij için çıkacağımız sahada rakibımizden fark yememek için savaşım vereceğiz şeklinde konuştu. F. Bahçe F. Almanya gezisinden 17 bin mark gelir sağladı AN'KARA, (Cumhuriyet Börobahçe Spor Kulübü Yönetim Kumlu üyesi ve Mali Komite Başkam Abdullah Acar, Fenerbahçe'nin Almar.va turnesinden 17 bin rnark selir sağlavarak döndüğünü beürterek, «Takırnımız. bu turnııvada bilpi kazanırken. iilkemize döviz kazandırdı» dedi. Abdullah Acar. Fer.erbahce futbol takımınm Almanya "nm Berlin Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen tv.muva i1? Düsseldorf'da Türkirücü ile yaptıjı karşüaşmadan elde etti*i 17 bin markı bugün Şısli' de bir bankada Türk parasma çevirdi. Bir miiyon 20 bin iirayı Fenerbahçe Kulübü hesabma geçirten Acar. e'.de edilen has\lat la takımm tüm gezi masraflarının karşılandığını belirtti. Spor Toto, isim haklarını karara bağladı ANKARA (lAimhurlyet Büro rosu) Spor Toto'da isim hakları kesinleserek yürür!ü*e girdi. Buna eöre Birinri Lıg Takımlan maç başır.a 250 bin, îkinci Ug Takımlan 200 bin A ve Ümit Milli Takımlan 25C bin, bunlann dışında kalan Mil li, temsili ve amatör takımlaı da maç başır? 1W bin lira isim hakfcı alacaklar Spor • Totı. Yönetim Kuruiu nun 19 Ocak s.V.ı günü yap.lvı toplantısında alınan ve Beneı Terbiyesı Genel Müdürii Yı>el Seçk:ner tarafından da onalrınan torar uyannra bu ücretlsr ssdece 198182 dönemınin ikinci vansı ıçıri çeçer'i olacak. Yetkililerden alınan bilşriye pöre siı anda her tefta 400 mil yon hasılat yapan Spor Toto b'i hasılatm dit?=rr.esi hali'^'ie İ57m haklanm da zonmlu olarak düsürece.V:. Yetkilüer hasılatın bu rakamın a'tına in'.nesi dunım'jnda kulüplere saptanan bu lloretlerin \eiilmesiriii o'.anaksız old'.ıftumj. aksi h^lde Scor • Toto'mm batacaŞım vıır gr.ilavarak veni dönem için i?im haklannın tekrar saptanacağını beiirttller. Anadoluhisarı sampiyoiîlukyolunda rakipsiz kaldı Fehmi ÖZGULER tstanbuı ı. Amatör Futbol Lıgi (E1 grubunda Davutpaşa ile 00 berabere kalan A. Hısarı. şampıyonluk yoUında yalnız kaldı. A. H:sarı yapacağı üç karşılaşmada en az bir puan alırsa «Mırîu Sona» ulnşacak. (C) srjbu~c".a Celikspor önün de iki puaı. yitiren Beykoz üçüncülüge düştü. Bu gnıpra Altınordu önunde iki puan alan Maltepespor sonıınculuktan kur:ua:rker;, Ye'.değirmeni dibe indi. 16. haîta sonunda puan dağüımı şöyle oldu. (A) GRVBÛ: Vefa S. 15 12 2 1 46 13 26 Kartaı 15 12 2 1 3S 12 26 Yücespor 15 11 3 1 43 10 25 Pasabahçe 15 8 2 537 22 13 K. GüTiriik 15 7 3 5 31 34 17 Eozkurt M. 15 7 2 6 2ti 19 16 Yecükule 18 4 2 lü 23 40 1!) Gala:a 16 3 4 9 15 25 V) İsk. Paşa 15 3 2 10 16 54 S Hasköy 16 1 5 10 8 32 7 Çıksalin 15 1 3 11 17 34 5 (B) GRUBl: Feriköy 16 11 2 3 26 11 24 Okmeydanı 15 8 5 2 21 11 21 B.Beyi 15 8 4 3 13 lü 20 T. Tayfun 15 8 4 3 19 12 20 S. Sirkeci 15 7 4 4 22 R 18 Kağıthane 16 7 3 6 13 17 15 Kustepe 15 3 7 5 13 15 13 16 5 2 9 20 24 12 K. Pazar Çapa 15 3 2 10 12 23 8 Soganlık 15 5 0 10 1? 32 8 Y. Direk 15 1 3 11 4 21 5 (C) GRVBV: Yeşüköy 16 10 4 2 Z3 10 24 A. Mızrâk 15 9 2 4 36 17 20 Beykoz 16 8 4 4 16 10 20 Çeİi'ispor 16 6 6 4 20 15 18 A.Ordu 15 6 5 4 14 10 17 Şalakspor 16 Tunusbagı 15 15 Üsküdar 16 Langa Ma'.teneS. 15 15 Yel D. (D) GRIBU: 16 Sarıver 16 Y. Tabya O;c5D0r 15 Küçük A. 14 16 Esenler 15 Aksaray 15 Kadırg? 15 Evüp 15 Hilal 15 Taksim 16 Şişli (E) GRUBL: 14 A.Hisan 5 6 5 17 23 16 3 6 6 18 22 12 4 4 14 20 12 4 4 8 9 21 12 3 4 8 15 24 10 3 3 9 19 30 9 11 9 9 2 3ü 8 3 22 8 3 34 14 8 2 29 14 6 6 24 20 5 4 15 16 7 8 24 21 3 6 18 28 4 3 8 16 29 1 6 8 9 31 1 1 14 5 37 3 4 3 4 4 6 0 6 25 22 21 20 16 16 14 12 11 8 1 14 Dikilitas Davutpaşa 14 Maltepe G 14 Demirspor 14 14 Anadolu Sultan T. 14 14 îst. Spor 14 A. Yıldız 14 Seiimîye (F) GRUBt 14 Yakacık Alibeyköy 14 14 Y. Bağiar 14 Yeniköy Eayram P. 13 Örnekspor 14 Kasırnpaşa 13 Küçükköy 14 12 Fethiye KK. Zara 14 8 5 4 4 4 4 3 3 3 YELKEN FEDERASYONU AVRUPA, VOLEYBOL FEDERASYONU İSE BALKAN ŞAMPİYONASINDA KİMİN ŞAMPİYON OLDUĞUNUN BİLİNMSDİĞİNİ SÖYLEDI. GEREKCE OLARAK DA. «KARDESİM BİZ BU SAMPİYONALARA KATlLMADlK. ULUSLARARASl FEDERASYONLAR DA BİZE SONUCLARI GÖNDERMEDİ. ŞİMDİ NEREDEN BİLEBİLİRİZ?» DEDİLER. İ.D.M.M.A Spor Rîrliâi Başkam Durak: «Samoiyonadan elendik ancak mücadeleyi bırakmayacağız* İSTANBUL. (THA) tstanbui Devier Mimarhk Mür.en disVLk Akademisi Spor Birügi Eaşkanı Doç. Raif Durak. «şatn piyonadan elendik, ancak mücacieleyi bırakmayacafız!» dedi. Üniversitelerarasî futbol turnuvas:ndan kredi puanına göre ihrac edilen ÎDMMA futbol t.a kımı tekr.ik direktörü Hü^nü Cil ve tDMMA Snor Birliği Baş kanı Doç. Raif Durak korcuyla ilgili olarak dün bir basm top lantısı yaptı. TSYD'de yapılan basm toplantısmda Doç. Raif Dural: ih rac karannm yerinde bir karar olmadistna deginerek: <tl'niv:rsite'erin gerçek sporcu kardeşleri üîerine oynanacak bu oyunun kamu oyu tTra fından hilinerek hakem Halrtun tşmenin hakemliği hırakmasmı ve maçı seyretmeden bu rapo rn yazan saha müşahidi Şere fettin Benibol ile tertip komitesi başkaru diçer üyelerin derhal İstifa etmeleri gerekir» dedi. 2 6 6 4 4 4 4 3 i 23 3 28 3 13 4 17 6 21 6 9 7 14 7 12 8 12 24 17 9 18 16 12 16 22 37 18 16 15 14 ANKARA (İHA) Beşiktaş lı Seröar ile Eskişehirspor'lu Burhan ikişer yarışmadan men cezası aldılar. Eeden Terbij'esi Genel MüdürlUgü Merkez Ceza Kurulu, Beşikia$ Eskişehirspor l'nci Türkiye ligi futbol maçında blrbirlerine tekme Turan Beşiktaş futbolcusu Serdar Balı ile Eskişehirspor futbolcusu Burhan Sögütlü'yü ikişer yanş madan men cezası ile cezalan dırdı. Kurol ayrıca, rakibine tekme vuran Sakaryaspor lutbolcusy Şenoi Çormu'ya da iki yarışmadan men cezası verdi. Beşiktaşlı Serdar iki maç ceza aSdı 12 12 10 10 9 19 18 17 17 14 14 Fenerbahçe bugün topbaşı yapıyor 7 5 8 2 5 ? Uiusal Takımlann başına aetirîten teknik kadro mayıs ayma dek fahri görev yapacak ANKARA (a.a.) Putbol rtderasvonu Teknik Kurulu tarafmdan uiusal takımlann başına getirilen teknik kadro, mayıs ayına kadar fahri olarak görev yapacak. Pu'bol Federasyonu Başkanı Yümaz Tokatlı Anadolu A1 jans . muhabirine vaptıgı açıklamada. Ulusal takımlar için belirienen teknik kadronun istifa eden Fethi Demircan ve görevden alınan Adnan Dinçer'in dışmda görevlerinin başmda olduğunu bildirdi. Tokatlı, teknik kadronun mayıs 1982 ayma kadar fahri olarak görev vapaca&!m, mayıs ayında Coşkun özan, Taner Güney. Şükrü Ersoy, Lefter Kürtikandonyadis ve Gürcan Berk ile sözleşme imzalanacagım belirterek, «Bes teknife adarn ile onlann seçttkleri dlğer teknik adamlara ödenecçk ücret, öyle baMnda yer haberler sibl astronomik değildlr. FederasvonumnCTin tespit ettlj£\ bellrli hir iirret kendllerine ödenecektir.» dedi. Federasyon hlkâyesl bu kadar olsa lyi. Araştırmavı sürdürüyorum. Bu kez durak Atıcılık Federasyonu. Federasyorun eskıierinden hanım memura yanaşıp, atıoılıkta uluslararası şcmpıvonalorın sonuclorını istedim. öano: «Cıkarmak uzun sürer. Miımkünse öğleden sonra gelin vereyim» dedi. Normal karşilayıp oyrıldım. Oğieden sor.ra geld'm, «Yokmuş, bulamadım» dedi. «Nas'l olur? Kimden soracağım sonuclan?» diye sord j m Sert cıkmış olacağ'm; «Bir dakika araştırayım» diyerek odadan ayrıldı. Abartrrıiyorum, yaklaşık 1.5 saat tek başına kaldığım federasvor. odosında bekled m . Sağo solo sordum. yok. Federasyondan vazgect m , başka bir federasyona girdim. O da ne, biraz önce benden Izin isteyip, sözde sonuçları aramaya glden memure başka bir federasyonda eünde çoy ve slgora oturmuş, pencereden dışarıyı seyrediyor. Görünce toplandı. Daha foz!o utondirmomak icin tek keiıme etmeden aynldım. Aroştırmam bitmemlştl. Aslanlar gibl koştuaıp 23 federasyona birden uğramam ve \ş\m\ aynı gün mesal Soatle'i icinde bitirmem gerekiyordu. Bu kez durak, Binıcilik Federasvonuydu. Oda da 3 memur vardı, ben iceri gırince örgü ören, g:züce örgusünu masanın gözüne kaydırdı Her zamanki olağan sarumu sordum. Yamt hozırdı: «Biz ne Dünyo, ne de Avrupa Şampiyonasına katıldık EÜmiıde sonuclar yok.» Balkan Şampıvonasını sordum. Bu kez yamt sert oldu: «Yok dedik işte.. Ne bilellm blz?» dedikten sonro basını sallayıp biz: dinleyen arkadaşına bakarak güldü. Az önce örgü ören «Beyefendl, bize döküman gelse de, federosyonun İstanbul üyesl bunlorı altp evine götürüyor. Adresinl verelim İstanbul'dan arayıp sorum diyerek arayı yumuşattı. Çaresiz orodan aynlıp. bu kez Atıcılıkla birleştirilen Okçu'uk Federasyonuna daldım. Memurlardan edindiğim b'>:giler şöyleydl. Federasyonda 1974 yılından bu yana Türklye $amo)yonalarının dökümu bl!e yoktu. Olan'aı da yalan yanlıştı. Bir memur: cEğer burodakl bügileri göz önüne alırsanız, Türkiye'dekl okculann tüm dünya rekorlorını büyük farkla kırdıklannı görursünüz. Federasyona giren c'kan belll değll. Kimisl bir şeyler getirip bırakıyor, klmlsl d» toplayıp götürüyor. Btzde burada boş oturuyoruı. Sen kalkrmş Dünya Şompiyonosını soruyorSun!..» Federasyonlcrda araştırmom tomamlanmıstı. Hemen »ümü eksik bilgüed ya eski Federasyon Baskanlanndan, ya da antrenörlerden edindim. Son olarak Halter Federasyonundan halter rekorlanm almaya gittlnı. Yanıt belliydl: «Uluslcrorosı federasyon bir yıldır, blze tek döküman göndermedl, onun lcln dünya rekorlarını bilmiyoruz.» İşte size bir gürılük federasyon gezlsl. H6IÖ sporumuzun reden böylo olduğunu soruyor musunuz? ıo 4 0 28 6 24 2 19 10 4 24 16 2 24 16 fi 5 3 23 17 4 4 15 11 4 4 13 11 5 3 5 19 19 3 i 4 12 16 2 2 8 9 26 1 3 10 10 26 13 13 6 5 Spor Servisi Fenerbahçe futbol takamı bugün Ugirı ikin ci yarısı ıçın topoaşı yapacak. İlk yarıyı lıder olarak tamam layan SanLacivertliler bugün saat 13.00'de Fenerbahçe sosyal tes:slerinde yönetim kuruiu ile birlikte cğic yemeği yedik ten sonra saat 16.00'da da ant renman sahasında ikinci yarı için meşin yuvarlak ile buluşacak. Standart Lıege"den kiralat a nan Erhan Önal'm da yeni kımı ıle ilk kez ar.trenmana ç:kmasındân sonra Fenerbahçe kafilesi ikinci yarı hazu'uk lanm sürdürmek üzere Kıorıs a h3reket edecek. STOR DÜNYASINDAN KlSfi KİSfi B İkincJ yarı hsjjrlıklarıru Iskenderıın'cla sürdürrn Beşik taş fulbol takımı uün kısa bir çuhşına yaptı. TeUnik Fîîrektor Miliç «İkinci yany;ı iddialı baş layac^Jı;» c'.cdi. fi TJLıala;i:.5L Eskrim Fecle rasyonu Başkam GıancarJo Brnsatti. 1982 Dünya Eskrım Şampiyoncsı'mn 1524 temr.v.ız tarihieri arasmda Roma'da ya pılacağını açîriladı. B Halter Federasyonu tarafından dÜ7eni'.nen Kulaiilerura st Federasyon Kupası Hai>r TTkim Birinciüği 2Î24 o:::k günlcriude AılRiıa Spcr Sa:onunda yapılu.cak. \arifrnalara İstanbuî.Konya, Ankara, Errin can, Kocaeii. Sivas, jçrl. Giıe sun, İzmir, Eskişehir, K. Maraş bölşelerinden 160 sportu katılacak. e Beden Terbıyssi Geneı Müdürü Yücel Seçiiner. Ti:rkıye'üe yapılacak Avrupa Genç ler Cirnnastik ŞanıpiyonEsı için Cimnastik Federasyoaur.a yeni aletler alınacagraı söyledi. Türkiye'deki Cimnastik aletlerinin eskı olduğur.u ve ihtiyaca cevap vererusdiğinı süyleyen Seçîdner, «Eöyiesine önem li bir organizasyondan yüzümii ziin akı ile çihnıak için yeru aletler almması gerekmektedir. Bu nedenie Cimnastik Fecleras yonu başkaııından ınalzeme ki) nusnnda en kısa zamanda hir rapor vermesini istedim» dedi. • Konya'da yapJuı üniversi te, akademi ve yüksek okull;ır arası masa tenisi birinciüğini Selçuk tniversitesi Kazandı. KarçıIaşmalaO.a ikir.c'.lijı yüksek öSrct'Tsen oktılu. iiçiincülü ğu isç ^ah;i!,cı ıSil'.cr yüksak okulu elde ettilcr. VefaSimtel Güreş Arşivi kuracak ÎSTANBUL (THA) Türk güreşinde yeni bir atılım içinde bulunan VefaSimtel ku lübü dünya güreşinl kapsayan geniş çaplı bir arşiv çalışması na başladı. VefaSimtel kulübü asbaşkanı Tamer Ağan bu konuda Fila başkaru Milan Eıcegan ın aracıüğı ile son 4 yıl için de j'apılan olimpiyat, Dünya ve Avrupa şampiyonalarının filim ve video bantlannı getirmek. için resmen müracaatta bulun duklarını soyledi. B u bantlar ikı kopya olarak hazırlanacak ve bir kopyası ulusal takım çalışmalan için güreş federasyonuna gönderile cek. öte yandan halen hayatta balunan eski şampiyon güreşçi ler VefaSimtel kulübü taraîın dan davet edilerek. bu güreşçi lerin kendilerine has oyunlan uygtüamalı olarak yeni güreşçilere gösterilecpkti. .B~ı oyun lar aynı zamanda banta r&k arçivlenecek. Amatörler kösesi • Ist&nbul 1. Amatör Gençler Liçi (E) grubunda şampiyonluk mücadelesi yapan A.H1 san'nın genel kaptanı tlhan Kömürcu «Önümüzdeki hafta Anadolu'yu yenerek şampiyoDluk turu atacağız» dedi. • İstanbul 2. Amatör Futbol Ligi takımlarından Kağıtha ne'nin geleneksel yemekli balo s u geçtiğimiz gtinlerde Taksim Belediye gazinosunda yapıldı. • tstanbuı 1. Amatör Futbol Liçi (D) gnıbumın şampiyonlujju İçin ild kez karşılaşa cak olan OSİ Spor ve Cerrah paşa haftada üç çalışma yaparak hanrlanıyorlar. Her iki ta kımın yöneticileri maçı kazanacaklarını öne sürdüler. • îstanbul Yıldular Ligi ya n finalinde Altmmızrak'ı 20 yenerek finale kalan Fenerbah çe'nin ya.şı büyük olan oyuncu oynattığını ileri surerek Alt:r.nuzraklı yörıeticiler düaealeme kuruluna İHraa «ttiler. AH Vra» ile Ali Şen. İstanbul Ernniyet Müüürü Şükrü Balcı'mn önunde Türk Polis Yakfı yaranna oynanacak nıaçın protokolunu imzaladılar. (Fotoğrat: Ender ERKEK) F. Bahçe G. Saray ile Türk Polis Vakfı yaranna oynuyor Spor Semisl Fenefbahçe ve Galatasaray Tiirk Polis Vakîı yararına özel bir karşılaşma yapacaklar. Bu karşılaşmanın anlaşması dün tstanbul Emniyet Müdürü Şükrü Balcı, Fenerbahçe Kulübü Başkam Ali Şen ve Galatasaray Kulübü Başkam Ali Uras arasmda imzalandı. Emniyet Müdürü Şükrü Balcı'mn odasında yapılan imza töreninde Pelcı, her iki kulüp başkamna da teşekkür etti. Anlaşma geregi Fenerbahçe ve Galatasaray 14 şubat 1982 pazar günü İstanbul İnönü Stadı'nda karşı karşıya ^elecekler. Stad organizasyonunu Türk Poiis Vaklı'nın üstleneceği karşılaşma için kulüpler masraflannı bile almayacaklar. Karşılaşmada yer alan madde uyarınca taraflar 5 oyuncu ve 1 kaleci değiştirebilecekler. öte yandan 1920 haztran 1982 cumartesl ve pazar günlerir.tie «Poıis Kupası» adı altında Fenerbahçe. Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzor.spor'un katılmasıyla düzenlenecek dörtlü turnuva için konuşan Fenerbahçe Başkam Ali Şen, «Biz ve Galatasaray bu turnuvaya da evet diyoruz. Öteki iki kulübun onaylarını da Sayın Çükrt Balcı kUeftkUr» dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog