Bugünden 1930'a 5,499,977 adet makaleKatalog


«
»

21 OCAK 1982 Cumhuriyet 7 • MARSILYADA (Baştarsfı 1. Sarfada) leceğl içtn kararır. da bu iki in içinde verilmesi mulıteel. Fransız Ceza Kanununda «ÖIinneye tam teşebbüs» fiılın cezası 712 yü hapis olak saptanıyor. Ancak mahkee suçu sabit gördüğü takdlr t başka etkenlere göre cezaşiddetlendirme ya ds hafiftme yetkisine sahip. Duruşmaya sanık avukatı Eı eni asıllı Fransız avukat Pat:k Deveciyan'dan başka saınya uğrayan Büyükelçi Türk en adına da bir müdahil aıkat katılıyor. Marsiiya'mn, !ş nesilden beri avukatlık yam tanınmış bir hukukçu aile•4e mensup avukat Alain Viıl \Iaqurt, samğın suçunun bitliğinin belirlenmesi ve cesının gereken ölçiide verilme konusunda, saldınya ugran tarafın hakkını savunacak. TÜRK TANIKLAR DİNLENECER Durusmada tanıklıls yapmak ere, olay »ırasında arabada üunan Bem BüyükelçUiğl şorü ve güvenlik görevlisi da arsilya'ya hareket etti. Duşmada soruştnrma sırasında ırev yapan diğer tanıklar da nlenecek. Kiliraciyan'ın serbest bırakılasını isteyen belirli Ermeni nplannın faaliyetlerirun taklara bir baskı etkist yapası ihtimaline karşı ıse Pasteki EUyükelçiliğimiz Ada; Bakanhğı nezdinde gereklı ılemleri alması için eırişim: bulundu. Kilimciyan'ın bundan iki yü ıce Marsüya'da tutuklanmaolayı, başlangıçtan itibaren xı Ermenl gruplannın Fran'da çesitli protesto eylemlele neden olmuş, bu arada lyük Fransız (jazetelerine de Jlmciyan'ın serbest bırakılasıru isteyen ve TUrkiye'yı nayan ilanlar verilmıştı. Şimdi ise Marsiiya aynı yönki protesto eylemierine ÇOK iıa yoğun bir bıçımde sahne iyor Fransız vatandaşı o ı 300 bln lcadar Ermeni'nin bin: Marsilyada yaşadığı iı, şehır, bu eylemlenn rahatsürdürülebildigi en elverişyer halînde YEN' BÎR ERMENİ SAiniKISI Fransız An t'raiıee Havayolu rketınin Pans'teki terminalıönceki akşam Dombalı bir Idında bulunuldu. ÖlUme 1 açmayan saldırıyı «Orly •ubu» adîı Ermeni tednışçi gütil üsîlendı Ş:rsetin bir tkilisl, başkentln batısmdaki ırte Maillot'da :nı!unan A!r ance'a ait otomatik emanet ırosundald kıralık bölmelern birine konulan nalil şıdtte patlayıcı nadrienin günz saaMerinde çok kalabalıK olan binanın akşam tenha olnoası dolajnsıyla ölüm veya yaraJanmaya yol açmadıgını. ancak çok savıda uralık böl menin havaya uçarak tçındekı ierin dagılmasına neden oldugunu söyiedi. Olayı Ustlenen «Urly Gmbu». PBrls'teki Türk Konsoloslugunu işga) ettikten sonra tutuklanan 4 miüUnır»» slyasl tutuklu hakkı tanınması nı ıst«di ve Fransız hüküme;ne bunun son uyarı oidugu nu bildirdi TtRKİYE KINADI ANKARA, (Cıunhuriyft Bü rosu) Türkiye'nin, Paris'de ki ABD Büyükelçiliei Askerı Ataşe yardımcısı Yarbay Rayin bir terörist saldın sonucu ha yatını kaybetmesinden Uztlntü dujtluğunu açıkladı. Dişişlen Fakanlığı sözcüsü Büyükelçı Akıman «Terörizim kar$ı*ında ancak aİDglararssı Ifblrligi ve dayanışnu ile başarıya uUşabilecefini» belirtti. ULUSLARABASI KONFERANS CX)LOMBtA, (a.a.) Güney CaroUna Üniversitcsi R«ktöru James B. Holderman. 812 Mart tarthleri arasında îtal%a'da dütenlenecek uluslararası bir konferarata ele alınacağını bildirdi. Konferansa DUnyanın rtnde selen güvenlik ve terörizmle mücadele uzmanlarıyla terörist saldırılara tanık olan dlplomatlar katılacHk Halderman'ın konuya lliskin açıklaması. ABD'll Askeri Ataşe Yarbay Ray'ın si lâhlı saldında ölmesinden herr.en sonra yapılması dikkati çekti. (BafUnfr 1. Sayfada) IMF heyetı, özellikle Merkez Bonkosımn kredi aınırlarım •Geniş» buldu. Bir başko deylmle, Merkez Bankası tarafından kamu kesimine ve özel kesıme acılan Kredllerin miktorını tYükıek» buldu. Merkez Bonkasınca acılan Kredllerin «Yüksek» bulunması. gercekte izlenmekte olan para politlkasına İlişkin lartışmolan gün deme getırıyor. Acılan kredilerin miktarını yüksek buion iMF'nin, ıDaha sıkı para politlkasından yono olduğu» öne sürülüyor. IMF aralık ayındo Türklve"den oyrıldıktan sonra ocak başında yenlden bir IMF uzmanı Ankara'ya geldi. 1981 IMF ile para poütikası yılının tüm rokarn'crmı ve bu arada Merkez Bankası kredı sınıriarına ilişkin rakamları topladı ve VVashinglona dondü. IMF uzmanının VVashıngton'o gitmesinden birkaç gun sonra. Ankaro'yo «Pora politikasının tartışrlması için» Was hingtondan bilgi geldi ve Pans'te buluşulması karariaşlırıl dı. Bunun üzerine Maliye Bakanlığı ve Merkez 8ankası uzmanları pazar günü gızlice Pans'e gittıler. Yunan tutumu sürerse (Baştenfı 1. Sartada) suı yönde etkUenmlstlr» dedi. Yüzde 65'1 lojtnanlarda oturan Silahlı Kuvvetler personelinin gerl kalan kısmının konut BO rununun bir an ewel çözülmeslni istedi. Niğde üyesi Avnl Eryümaz, Milli Savunma Bakanlıgı bütçelerinin, «dcvamlı »nrettc olıım ln mırette eleîtirildiirlnl» belirterek jöyle konustu: «Bu iriİTsü tcai edildiğinden beri Milli Sa\unma Bakanhğı bâtçeleri olumlu eleştirllmiş. Elestlri cümleleri savunmamm incitrnemek için hassasiyetle seçilralstir. Danışma Meclisi, MGK İle bir kaderl Darlaşmak tadır. DBnısma Meclisl'nin ba> şannı : GK'nın basansı olacaktır.» Eskişehir üyesi Tevflk Flk kredi açılması Islcğinlı bildirlvor. Göruşmelerde Merkez Bankosı kredMerinde tYenl ait ve üst smırlar belirlenmesi» oeklendıği bellrtlliyor. TKİ'nîn açıklaması TUrkiye Kömür îşletmelert Kurumu Genel Mudurlügu, 5 O cak urihli sayımızda «TKt Işçilerinin alacakları İS milyar Mraya ulaşlı» oaslıkiı yazunıza oır açıl<lama srtnderdi. Açıkla•nada şoyle deniîıyor: «Geçmiş nllann birikmis örtpmeleri tfiratle vapılraaktadır. Vitekim. 1981 vılmda kıdem tal minatı olarak «^O3..O(K).0OO 11ra ftdenmlştir. 1981 Tüında direr ödemeler vanında % 701er <i.° aksatılmntlan ödenmiştirj Pazartesi gününclei bu yGno süren göruşmelerde Merkez Bankası kredilerinin durumu görüşülüyor. Ankaro'yo geien ilk bügilere göre. IMF «Merkez Bankosının gerek kamu, g» rekse özel kesime daha az Yapı KıedKde yeni tasaraıf yolları ! ret Alparsian ise, dünyanm iki blokun etkisi altında bulundugu ve dünya barışının bloklar arasında saglanan denge de oluştugunu söyledl. Alparslan, «Bu denge korkuya ve şiddete dayalı bir dengedlr. Buna güvenebilir miyiz?» diye sordu. Alparsian, «bir anlamda NATO mtitteflkimta». olarak nitelediği Yunanistan konusuna değinsrelc: «Papandreu'ya benzemeraek için onun glbl konus mayacagıra. Yunanistan aradığı çözümü uzak yerlerdc değil Türklye'nin dostluğnnda bu İacaktır. Aksi halde çSzümü Eçp'dekl hava ve denlz iistünIÖETİ sağlayacaktır. Bu üstüıv lükte bizdedir» dedi. Ulusal güvenliğin silahla çözümlenemeyecefini belirten Alparslan, Türkiye'nin dış politikasının «çevrede saygı ve güvene dayalı ilkelerle korunacağuu» söyiedi. İSL.AM tLKELERİYLE ÎŞBtRLtĞt Kontenjan üyesi Nurl özköker, savunma sanayii açısından îslam ülkeleri i;e işbirliğine gidilraesini önerdi. tzmir üyesi Aydemir Ceylan, Türkiye'de, «Ordu millet işbir Uği gelenefinin yerleşüğini» belirtti ve, «Türkiye'nin demokrasiye geçişinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin belir'pıici rolü olmuştur» dedi. BAYt^LKEN'lN KONLŞMASI Milli Savunma Bakaııı Ürait Hsluk Bayülken ise. «Koınşumuı ve müttefikimiz Yunanlstan'ın sörii«melerden ksçınan ve bu Itibarla da eerginliklere neden olması kaçınılmaz olan uzla^maz tutumunu sürdürmesi sonuçta »ncak hüsranla noktalanır» dedi. Ba>*üJken şoyle konustu: «Komstımuz Yunanlstan*ın Tiirkiye'ye karşı EÖsterdiği olumsuz tutnmun izahı serçektcn füçtür. 192?.'den beri Türki yc'nln Yur.anistan'a kar?ı uyjrulativ1:! dış nolitika sayet a<;ık tır. Blz Yunanistan İle olan prohlemîerimizi Ik'lî KÖrüşrrte lerle cöziileMlece&i^P insnıyonır. Büviik Atat'i'kie Venlzelos tarafmdan kurulan rtnsthık ' ozan anl?Trî3sına davamr. Bu den?e lo=i0'Ierin rrtalanna kada nek boznîmadnn rlev^m etmiştir. Anrak, Kıhr's konusu E^e'ı'ekt Yunsn faiiiveîlerl ve isteklerivle Batn Tnkya'cla Türklere karsı rir7«!Ien harrketlrr bu dostlıı*^ !"hü)j niçüde zarar vermist^ 'unanistan da özellikle ypni '•••''iümetin i» bssına frelmesinri»n sonra tarafım;zds»n eös!sri!p;ı ivi nivıtll ve soınıkkanlı tutııma rağmen, hıı hükümetce nrt^ya konulnn tavır son NATO tonlanttiann da ileri sürülcn mrsnetsiz iddialar sayın üyrlerin malumudur.» Dayülken. «Hazır ol cenge is ter isen sulîıu sc'.^lı» özdeyişini hatırlatarnk konuşmasını şöyle sürdürdü: «Türklye cojrafi konnmu v» sır^rlanmrı özeüikîeri nedeniv. le NATO lttifpkı irerisinde hfiyfik «onnnltı'uklar ve cörevlcr r.l!"~Wadır. tlkemiı 60O Wn ki' ! "k bir ordu hulnndurarnk pr^^me proçratnipn için perso np' ve mal»etT.eden kisıntı yar> v rrktadır. tttifnk Ihelpri an»sifda tek başına Milli Gelir mlktan en az se\;ved(> olması» na rağmen ve Ga\ri Ssfi M"M Hasıladan da viiz''p <t4bar*<<e mnmleketimirln ittifaka IcatkisT en öndp ırelerJfden» A'?. Rn şürjhesfzd?r ld ekonomimlz vönürden fedab^rhTrtır. Ort3<1nîu'daH no. 7iVVnnnnn mnha'P7a eden NATO fttffakı leindeki sorumlnlvJc I"W bITInr""p('p olan ve arreiil?'"H hfirfiktfkfp bîr orduvu ^"Nnduran Türkiyp'nln rnîit<ef''Vrindcn daba fp^la alması (""•p' Bt'TÇESf 317,7 MİLYAR ABD'nin Türkiye'ye 197^81 dönsminde 1 milyar 65 milyon dolarlık askeri satış kredisi sağiadıgıru belirten Bayülken, «ABD'nin bükümeti 1982 irin Türkive'ye 400 milyon dolarlık askeri yardım tahsis etmiştir» dedi. P. Aiman askeri yardımından Ise Leopar tarJUarının almrmk ta oldugunu söyleyon Bayülken, Milli Savı.mma Bakarüığı'run' 1932 bütçesinin 317,7 milyara bağlandıjuu sözîerine ilave etti. Bayiüken. Dogıı Batı iüşkilerinde yumusama sürecinin gelişmesinde, «Afçanistan'm Iş pa!i ve Polonja'daki dunım» ne deni üe bazı o'.um^ız gelişrr.eler olduğunu söyiedi. TSK HAZIRDIR Bajülken daha sonra Eg? adaîannın 1963'dcn bu yana yavaş yavas Yunanistan' tarafından siIahlandınldıŞını bs'irterek, «Lozan ve Milietlerarası Anlaşmalara Türkiv.'ye tanınan haklar oldu . bittiye ÎTPtirilemez. Biz Ese adalan k o nusundaki eoriişmelerimizi sür. düreceğir. Türk Süahlı Kuvvetleri her ihfimaV karşı herzaman hazırriır» dedi. Son söz üyeninchr selensğ:r,e uyarak, konte.ni!>n üvesi Ertıığ. rul Alatlı da. MSB bütcesi kcınusunda görii.şlerini belirrri. Alath, «TSK her 10 vılda bir rayından çıkan tîrmohrasîyi korumak görpvi üe itarşı korsıva gelmiş ve hu söreii kcrhen verine çetirmi«tir.» hiciminde kcnuştu. ŞÜKRAN BOKCU Mili Savımma Bakanlığı'mn 1982 yılı btitçesi oylanarak kabul ediîdi. Danışma Meclisı U yelerinden Türlc Silahlı Kuvvetlerine şükran sunulmasmm karar altına almmasına ilişkın 5 önerge BaşkanJık Divanına sunuldu. Onergeler okuncuktan sonra Başkan Sadi Irmak, «Gönülden kopan bir ilhamın Ifadesi olarak avnı ruh haleti ve minneti ifade cden nıesajlan oylarınıza sunuyonım» dsdi. Danışma Meclisi'nin üyelerinin Türk Silahlı Kuvvetienne s'ikran mesajlan oybıriıği ttt Saym Tasarruf Sahipleri, Yakin gelecekteki "Faizi faıze katlayacağım..." dıye giderleriniz için, kısa vadeii... yokiuğa katlanmaym. , Uzak gelecekteki Gelin Yapı Kredi'ye. kendinize | giderleriniz için, uzun vadelı bir "Tasarruı Takvimi" yapm. \ ...varlık jf W •X :Ş Paranız Yapı Kredi'de durduğu sürece: j < rı eni Danıştay yasası irürlüğe girdi s. Jölge Idare Mahkemesi >askanları )ir kez Devlet îaskan.nca »tanacak <fKARA, (Cumlıuriyet Büro) Yeni Damştay Yasası Dkü Resrni Gazeıede yayınıarak yürürlüge gırdi. Danıs ; Yasası ile Bö.ge îdare Man meleri Yasası ve Vergi Man meleri Yasası da çıktı Da şt r'm çalışmaiannı Delirlecek olan tdari Yargılajna Ulü Yasası da yine Resml Ga;e'de diğerleriyle b rlikte yaılandı Sfasada, Danıştay Anayasayla revlendirllmiş YUksek îdare ıhkemesi, danışma ve lncele î mercii olarak nitelendirilır, yönetimi ve temsili Danış f Başkanına ait oidugu, Dajtay'ın hükümetle ügili işleri ı Başbakanlık aracılığıyla rütüldüğü kaydediiıyor. Yasa göre, Danıştay 8'i dava ve 1 de idari olrnak üzere 10 ireden olusacak. Bu arada Jiıştay'a başvurma süresi 90 nden 60 gtine ıniyor. İTasaya göre, Danıştay Eıkınetim veya olaganüstil hal ıı edllen bölgelerde kamu per neli hakkında yapılan İdarı smlerle ilişldn davalarda yü tmeyl durdürma karan alalyacak, Grev ve lokavt ile top ıtı ve gösteri yürüyüslerinin ;lenmesine, dernek ve kuru>lann kapatılması veya £aaii tlerinin men edilmesine ilişı davalarda da yürütmeyi rdurma karan vererneyecek. BÖLGE İUARE MAHKEMELüitİ tlGK'ca kabuı edılen uaşka • kanunla da, Bölge Idare ıhkemeleri üe ıdare ve vermahkemelennin üuruimasıimi:an sağlandı Bu rr.ahKeıler, Danıştay ın görev aiünı iindp kaian bütün idari dava ı çözümleyecek. Bir Başkan ikişer üyeden olusacak bu ıhkemeler, yasMiın jTirürİLİgirdiği tarihten itibaren B0 n içinde, ülkenin coğrafi ^lan ve ış durumu dikkate narak kurulacak. Yenı kuru ı böîge idare mankemelerıı başkanlık;arına bir defaya ıhsus olmak üzere Devlet şkanı Danıştay üyeleri ara:dan atama yapabilecek. '5 bin lirayı aşmayan tam • ı ve tarhlara karşı açüan g i'alar, idare ve vergi maftke Oerinde tek hakimie çözüm lecek. IL'ARGILAMA USUL fCANUNU fünlrlüge giren bir başka nunla da, idari yargı alanına en uyuşmazlıkların çözümımesine ilişkin esaslar yeniı belirlendi. Kabul edılen, ıri yargılama usul kanununa re, dava açma süresi Danış' ve tdare Mahkemelerinde vergi mshkemelerinde ise, ! 1 İ ay Isterseniz aydan aya... Yüda~ oniki kez: Evinizin; kıra, taksit, ödenti, giyecek, yiyecek gibi aylık gıderleri için. Sj ay :..::.; ay ay tsterseniz iki aydan iki aya... Yılda altı kez: Elektrik, su, havagazı, telefon ve benzeri hizmetler için. Isterseniz Isterseniz alüaydan ı üç aydan i altı aya... üç aya .. Yılda Yîlda iki kez: dört kez: Yaz tatili Emekli ya da kış maaşmıza hazırlığı gibi bir üç aylık ; mevsimlik daha giderleriniz katmak için. için... i ...Gelin, Yapı Kredi'den güvenli, yüksek gelirınızı alın. Gönlünüzce harcayın, Gelin Yapı Kredi'ye» Varlığınızın tadmı çıkarm. YAPI K R E D İ B A N K A S I hizmettes.n.ryol<tur
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog