Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 21 OCAK 1982 DİSK DAVASIİDDİANAMESİNİ YAYINUYORUZ .8Iddianamede DİSK ve üye sendıkaların yonetlm orgontonntn kat'ldıkları Oren toplantılcrırKi cok genış yer verıllyor. 1. Ören toplcntısı ve kGrariannı kapsayan ve DİSK larofından yayınloncn «Sınıf ve Kıtle Sendikacılığının Temel llkeltrt* kıtapç!öi # üzerinde dumluyor «DİSK Yürutme Ku'ulunun Imzasını taşıyan önsdz: (Demofcrotik Sınıf ve Kıtle Sendıkacıhgının Temel llkelerl. Işçl eınıtt» nin ekonomık polı'ık ve ıdeoloıık mücadelesınin bütünlüöünün bılıncınde olarck ışcl sımfının devnmcl sendıkcl blrliğl yolunda mücadele eden DİSK mılıtanlorı ıçın rnücadelenln her oşomo«ında yönlendırıcl temel el kıtabı olaeoktır) denllerek Ntirllmiç. Demokratık Sınıf ve Kitle Sendıkacılığının Temel llkelerl kltopia cynen şöyledır Sınıf Sendikacılığının Temel Mketeri: DİSK Töfj tcy« Işçı Sırıfmın bağımsız, dsmokratık, sınıf ve kltla MTKHkol örgutödür DiSK'tn bu nıtelıkleri adının başındakl devrimo* sözcüğünde de belırtilmektedır 1967 Yılında Sendikal olando sınıf uzlaşmacilığ'ı ontayışma ktırşı kurulan ve kuruluş llkelerl sınıf sendıkacılıöıno dayflnan DİSK. 11 yıtı aşkn mOcadele sureclnde !şci sınrfının en mllltan, •n y*ğit, en fedokör, en bıllnçli unsurlarını boğrında toplamışa tır. DfSK'in gucQ eayısa! cokluğundan ya da bazi 8trote|IK l« koltarında örgütlu olmasından değıl. sınıf sendikacılığı temell özerınde yükselen bır örgüt olmasından gelmektedlr Işcllerın henüz bellı bır oranda sendıka!osabıldı§l Tflrklye'de sendlkasız ya da sarı sendtkalardo örgutlenmiş Işcller su' reklı olarak DİSK uyesl sendıkalarda örgütleimek Istemekte v« bu omaclo evlemlere gırışmektedırler Işcılerin devnmcl sendıkalarda orgütlenme Isteğınl en hızlı blr şekllde korşılamak DISK'ın ana görevıdır Ancak DİSK saytsol olarak buyurken mcel olarak gelışırken nltel olarak zoyıflamadan, sınıf sendikacılığı ilkelerınden en kücük bır ödüd vermeden, Işcl sımfının sendikal bırüğini ön planda tutar. "Temel ilkeler iscilerde sınıf bilineinin uyanmasını amaclıyor,, ^ «Marks ve Engels'in işçi sınıfı bilimi uzerinr kurulan Birinci Enternasyonalden itibaren g listirdiği görülen demokratik sınıf ve kitle seı> dikacılığınm temel ilkelerinin a^'nı zamanda Marksizm Leninizm'in gelistirilmiş biçimi olan sosyaJist ideolojinin tüm prensiplerini de içerdiği göriilmektedir.» Dunku duruşmoda yenı yoboncı avukat ve sendikacı Izleyıcıler vordı Ikı sendıkacı, ıkı avukat ve Uluslararası Af Örgütu terrsılcııerı ıddtanamenır okunan kısımlannı ozetleyen tercumanlcr arccılığı ile ceşıtli notlar aldılar Duruşrna arasında gorevlı komutonlcrdan scnıklarla go'uşm* ıcın izın tsledıler Ancak gorevliler Sıkıyonetım Komutanhğından ozel >z'n alınmadık ça, goruşme ıznı verefnıyeceklerınl bildirdiler. (Fotoğraf Erdogan KOSEOĞLU) maları ıcın her vol denenmışt r denermektedır Boyles ne bol parcala yonet polıtıkcsınm egemen kılmmaya calısıldığı b r ortcrrda ışcılerin bırlık ıcınde gylerıe gırmeler n den bc=ka ckar yol yoktur Işcı sını' nın b rl ğı sorununda ışcı sınıfının burıuva ıdeolo HS'n n e'kıle'inden kL.rtan'rruSi ıscı smıfı bılımı ı!e donatılması s nıf muccıdNesın n bo'sarılı o'masmda en onemlı koşuldur Iş yer snnde bır tek sınıf sendıkasından bırlık ış koîıarın do b r tek s nıf sendıkasında b rlık Devnmcı Send kccılıcjı sur dureı bır tek konfederasyonda bırhk ve uluslararas capta bınık soğlo/an ıscı sınıfı sendıkaı alanda venıimez bır guctjr » ldcıononS)'s atcrı!an DİSK ın temel ilkeler nde ovrıca ge n ş ola ok «tcbanın soz ve karor sahibı olması» ılkesıre yer \erlı>or «D'SK Ulusal Bagımsızlık ıcın mucadele edem «DİSK barıs ıc'n rrucads'e eder» başl klorı altında bu mucaaelsle'dsn ve yonteTİermden ıe anlaşıldığı acıklanıyor cı Erternasyonolden itibaren gelıştırdığı gorulen demokratık sı nıf ve kıtle sendikacılığının temel ilkelerinin avnı zamanda MarksızmLenıni/m'n gelıştırılmış bıcımi olan sosyalıst ideolo imın ıDunyada Iscı Sınıfının tarıhı vazıfesı) (MarksıstLenınlst Parti) (Aksıvon Bınığı ve Demokctık Bırlığin tavsıye edılen bır leşme şekıllerı) (Mıliı Kurtu uş rioreketlen) ve (Horp ve Barış Doktr nlerının) tum prensiplerini de ıcerdığı gorulmektedır Gerek Demokrotık Sınıf ve Kıtle Se'rdıkacılığının torıhsel ge lışımı hakkındakı yukarda sunu'an kısa ızahattan gerekse DİSK ta'ofmdan kabul edılmış bulunan ve yukorıya aynen alınmış olon Demokrotık Sınıf ve Kıtle Sendıkacılığınm temel İlkelerinin tetk <ınden anlaşılacağı vechne bu ılkeierm Marksıst Lenınlst ' os/ai st bır duzenin kurulmcsını sosyalızmın gercekleştlrllme «ın amaclodıgı ve sosyolızmın gercekleştırıleb Imssı Icın, ıscı sınıfmn bu yolda tarıhset gorevlnı yerıne getırebllmesl Icın oncelıkle ışcılerde kendıierı ıcın sınıf bilıncınm uyandırılması amaclonmaktadır Yukarıda da goruldugu uzere Demokratık Sımf ve Kttle Sehaıkaclığ.nn temel ılke'erının Marksıst Lemnıst ılkelerden ve bu ılkelerın gelıştırılmış bıcımi olan sosyalıst ıdeoloııdekı mevcut devnmın gercek!estırılmesme yonelık doktrmlerden kaynak lanarak hazırlanmış olduğu ve demokratık sınıf ve kıtle sendıkocılığının terrel amocının ışcı sınıfının kurtuiuşu olarok ni îelenen sosyol zmın devnmcı vollardan gercekleştırılmesıne yo nelık bulundugu anfaşılmaktadır» MÜCADELE BÜTÜNDÜR DİSK Işcl sınıfının blllml rehberlığınde sınıf sendikacıl ğı llkelerı temelınde calıştığı surece ışcı sırıfını kıtlesel bır b c rnde bjnyesınde toplayacaktır Işçı sımfının ekonomıkpolltık ve ıdeoloıık mücadelesl blr bütündur işcı sınıfı feodal llışkılerln bağnnda dogcn ve zamanlo politfk iktıdarı ele geclren kapı'alıst sırıf ıle bınıkte doğmuş ve kapıtaîızmin gelışmesryle birlıkte guclenmıstır Ücretlı emeğın en oşın bır bıcımde somürulmesı ve artıdeğer ın ele gecırilmesı temeline dayonan kapıtalıst toplunrtda tum değer'erı ve zenginlıklerı yarotan ışcl sınıfı ile kapıtalıst sınıf'n uzlaşmaz bır sınıf mucodelesıne gırmesı kocınılnoz olrpustur Üretlmın toplumsal nıtelığıne rağnen üretım aroclar n n özel kapltalıst mülkiyette bu'unmosı kaoıtalızmln temel celışklsîdlr. Ve bu cehşkı Işcı sınıfı ıle kapıtal st sınıf arasındaki uzlaşmaz sınıf korşıtlığında yansır Kapitallst tODİumda Iscl sımfının mücndeles! bır bülCndür ve bu mücadelenın 3 Temei bıçımı vordı r 1 Ekonomık Mucodele, 2 Polıtik Mücadele 3 Ideoloı k Mucadele içınde eğıten bıriık ve dayanışmayı ogreten okullardır Polıt k Mucadele sınıf mücadelesınin en yuksek bıCımırt B r başka deyışiyle somurü ve bas<ıyı ortadan ka dırrro m J cdelesı olan polıtik mucadele son tahlnde bır ıktıdar n u cade es dır SOSYAÜZMİN KURULMASI Bu mücadele şci sımfının onculuğınae başta yoksul ^oyluler o'mok üzerp tum emekc lerle bırlıkte o ustjru cc^k tk*ı dcrın gıderek sos/aiızmın ku'u'masma yonel k bır r r j c a d e ı o i r EKONOMIK MÜCAPELE Po iık Mucadeien n orgutj ıscı sınıfı par! s dır Işcı sm f pcrîısı yofrız ışoı sımfının degll somurulen ve baskı altındo Ekonamik Möcadele günlük ekonomık cıkarlann sn/unultu'ı T\ tuTi errekcılerın cıkarlcrının sovururLStı ve orgutleyı mosı calışma ve yaşoma koşullanmn daha da ly leş!ırıimes' c s iır lcın vapılon bır müccdeledır Amaclnrı ve orqutsel vapılorı farkiı olan ıscı «ını'ı part s Ekonomık mücadele daha kısa ccl'ŞTia sures daha yuksek ıle ^endıko or a'as d"k avınmları qoz ordı e mek ışcı sın fı sek ücret daha fazla sosval hok elde Pt^e ış guvencesı sağ m t ' ı^e'psı^e oli k i bu/uk zara r ar verır lnn"a. cocuk ve kadın ısc lennın sorunlinnın kısmen r'e olsa Straöo ıkı gerceğı vurgulamok gerekır Sendıkalar yalnızcozümlemeye calışma, doha lyı calısmo beslemıe bannma ca h ak aratna bur su olarrazlar Ama sendıkalar ışcı sımfının koşullarma kavuşma, daha uzun vıilık ız n daha erken empk oguMe'i de değılfır lılık, Is yerlerındekl boskılrrın czaltılmas ıs kazolanna ve mesPoi tık mucoaele ıle ekonotiık mucodelenın bj'unlüğü so lek hastalıklarına karşı on'em alınması k sacası dnha ıvı camüruvü sınırlama Tijccaeiesı ıle somurüyu yok etme müc ı lısma ve yaşama koşullarmn elde edılmesı möcadeıesıdır Bu dslesmn bulünlıau sendıkalara b=ll gorevier yjk er Ekononr ı« mucodelenın orgütleri sendıkalardır ML.cc^e'6 ıcınde s°na kclor ışcı sın fının gercek kurtul ışu c t Sanayl Devrıml ıle bıriıkte fabrıkalarda toplanmaya başlabr blınclerme me'kezl bır ckt g bı cal'srak durumunda^ ' yan işcıler önceleri tek tek hok aramava caba'amslor An' i r Ancak forklı sıvos. goruş dınsel ınanc taşi'an ıscılen br cak ocı deneyler sonunda tek başlarına bır şey yopomovacak ara/a getıren sernıkaiara ışc sın (ı partısı çorsvler yukıemıek lorını kavravarak arolanndakı rekabetı dayanışmaya donuştür ısterdğırde sena ka o mak ozeMıg nı yıtırırler » meyi öğrenmışlerdir Iddancme.e 3'torılan DİSK n «Sınıf ve kıl'e sendikocılıaı işcı sınrfının gellşme sürecl Iclnde ortaya cıkan ılk müca temel ılkelerındes daha scnra uır'cşmacı send kacılık ve sın • rfel» bıcfml ekonomik mücadele olmustur Bu Iscı sınıf'nın kö sendikacılığı u r e r m e dı rulı./or ozetle şovle denılı/or tu colışma ve yaşama koşullarma karsı kendılığınden ama ce«Işcı sımfının ekonomık, polıt k ve ıdec O| k mucodeles' n saretle gınstıâı bir mücadeledır Amac sTnurüyü sınırlandırmak. bjtunluşunü gozcıdı eden ve /a nızca gostermelık ekonom k calısmo ve vnsnma kc=ullarını (yılestırmektır mucade'eyı amccıayan send kolar sınıf uzlaşmacıl gını sjrduren Smı'sal Mücadelesı ıcmde vetlşen sendıkalar daha Ik gun sarı send <alarcır lerde scv ları g t'ıkce c ' a n cok sayıda ısciyl blr arava getırIscı sınıfmn ekonomk mucadelssmn güc'endığı doneT mışler. kıtle°el bır nıte'ık kozarrmşlardır Ceşıtli mesleklere ve lerae burıuvazi snıf sendıkocılığıpı engellemek ıcın her tur'u iş kollarıno dağıims olan ışçıler, dunyo aörüşlerı sıyasal dü bosrcı ve saptırma yoluna bas/u nuştur sünceleri dınsel inanc'an cınslvetlerı dıllerı, ırklorı derılenscı sınıfı muccdeles nın I rn'ıya^sız sınıfsız kavnaşmış b r nın renklen ne olursa olsun ortak cıkar etrafında sendıkalarkıilevızı sloganlan ıle orfbas ed Imeye cal şıldığı ulkemızde u da bfr orava qe'mlşlerdır zun yıllar ışcı sena'kaların n Polıtıka ıle ugraşnamolcrı amacKıtlesel nıtelık gosfe'pn sendlkalar yalnızca Iscı sınıfını lanmış sendıkalann polıtik sorunlarla uğraşmaları yasaklanTış baörında barındirmalan ve kapitallst sömürünün temeline Vö tır nelmelerı ıleaynı zamarda smıfsal blr nıtelık göstermışlerdlr. lürki\ede sendıkaların vasal olarak kuru duğu yıllardan başlamak üzere eqemen sınıflar send kaları ele geç rmek ve sendıkalarda sınıf ışb'rlığı anloyışını yerleştırmek lc n her yolu KAPİTAMZMİN BASKISJ denemışıer, güdümlü kontrollu sendikacılığı tesvık etmışlerd r Iscı sınıfın n ekonomık, polıtik ve ıdeoloı k mucadelesnın ?«ndlka'ar oracıiığıyla somörüyö sınırlandırmak lcln mOeabütunlüğunü savunorak sınıf seidıkacılığını gercekleşt rmek ıs de'e eden «a er egenen sınıflann bır boskı aracı olan kapıteyenlere en aâır boskılar uygulanırken. sınıf ışbırlığıni savutolist de/'etn voğon bask'sı ıle korşı karşıya kalm şlordır nan sendıkacılor ozei vollarla teşvık edılmış bellı b r ışcı arısKapitalıst sınıfın egemenlığindeki ıktıdar süreklı olorak Iştokrasısı oluşturulmuştur. j Cİerın ve emekcılerln haklarını daraltmayo, var olon yasalan uy guloimaTiaya, tşcılerın ve emekcıterın mucadelesınt önleyıd PARTİLERÜSTÜ POLİTİKA yenı yasolar getlrmeve genel olarak Derrokratık Hak ve özgurluklerı özel olorok öc sendıka! hak ve ozgürtukle'i kısıtlaBoskı yoluyla sınıf sendıkacılığını önleyennıyen egemen sı maya cabalamıştır Ancok bu baskıya rağmen calısanlar hak nıflar (Partderustu polıtıka) ıle sınıf sendıkac lığını saptırmaya ve ozgurluklsr yolunda önemll haklar elde etmıslerdır calışrııslardır Ancak gelışen s nıf mücadelesı (Partıler üstu Işcifer mücadele ıcınde ekonofrık demokratık ve polıtik sendıkacılık) engelını de aşmıştır O kadar kı artık bu sözu hokları ıc'n cesıtlı taleplerde bu'unmuşlar ve bu tclepie r l hayaTurk Iş Sendıkccıla'i bıle soylemekten kacmır durumdadırlar ta gecırebılmek icın kıtlesel evlemlere gırışmışlerdır Somürö ve Turkıye Işcı Stnıftrvn Mücadelesınin genşmssıyle bırlıkte baskıya korşı surdurulen mücodeie somürünün ortadan kaldırılmasmın oncak işcı sımfının dığer emekcıierle bırlıkte ık'ıdarı sınıf Işbırlığ' temeline dayalı uzlaşmacı Sarı Sendıkacılık yenl ele gecırmesıyle mümkün olabıleceğı bılımsel gerceklığlnl orta kılıflara burunme.e boşlamıştır Artık (Partiler ustü polıtikacıI k) sloganı bırakılmaktadır (Refah toplumu), (Sınıflararası den ya cıkarmıştır ge) sozlerı ıle bırlıkte (ış değerlendınlmesı) fÇalışma barışı), Ekonomık Mücadele sömüröyü sınırlama mücadelesidlr Ka[Toplumsal barış) sozlerı uzlaşmacı sendıkacılığın yenı slogon prtoi'St uretım ll'şkjerı lcinde, tömuyle kapıtalist sınıfa karşı deları olmaktadır $ı! tek tek ya da bır grup kapıtalıste korşı sördürulen bır müBugün Türk.ye'de DİSK ve DİSK e üye send kalarda somut codeledır laşan sınıf sendikacılığı egemen, sendikal cızgı olarak gelışEkonom'k Mücadele kapıtalızmm kalelerlnde gedıkler acar. mektedır D'SK'm büyumesı gercekten bunun kanıt dır DISK'I sömuru^u azal'ır ancak somürüyu ortadan kaîdırmaz DİSK yapan sınıf sendıkacı'ığı ılkelerıdır Devnmcı SendıkacılıkEkonom'k Mücadele 1 a elde edılen başarılar polltîk mfc 1 tır» codele ıle sağ'anlaştırılrrazsa ka'ıcı olamazlar. fddlanameye aktarılan DİSK'ln «sınrf ve kltia sendikacılığı temel ilkelermde» DİSK'ln örgutsel Ilkelen, Sendıkol bırl k gerSİYASİ MÜCADELENİN GEREĞİ ceklık tabanın soz ve karar sahıbl olmak uzere acıklanıyor sen d kal bırlık ılkesı konusunda özetle şoyle den llyor: Grevler pahosma toplu sözleşrreierle e!de edllen blr dlzl nak bır süre sonra tekelcı kapı'alıstlerın körükledığl enflasyon SENDİKAL BİRLİK İLKESİ ve dığer yollarla gerı alınır, işci ücret'ennın satın alma gucö düşer «Tüm Işçıler aynı sınıfın üyeleridir Işcl sınıfının Cyeleridlr Işcllerin ekonomık olarak sömürCldüklerınl slyas! olarok Temelde kapıtalıstler tarafından sömürülen, yarattıkları artıde ezlldıklerin! anlamaları da yetmez Işcllerin sömüru ve baskı ğere benzerı bıcımde el konan, Işgücler nden başka satacak bır don kurtulmak ıcın sıyasi ıktıdorı ele geclrmek amacryla slyosl şeylerı olmaycn tum ışcılerin cıkarları ortaktır mjccdele venr.elerl zorunludur İşcıler benzerl koşuüarda çalışır ve yaşarlar Işcllerin kenEkonomık mücadelenin sonuclon abartılmamolıdır Ekono dıler nı somurenler karşısında cıkarlan ortak, hedeflerl bırdir. mtlc mücadelemn abartılması Işçilere ekonomlst. reformlst gflEgemen sınıflar polltık partıleri Ile denetımlerindekl eğıtım ruşler aşılryabılir 6te yandan ekonoTik mücadelenın yetersiz araçları Ile, gazete, radyo, televızyon glbi kıtle iletışım arac olduğunun vurgulanması da ekonomık mücadelenın kücümsenlanyla Iscılerı kendı polıtik ve ıdeoloı k etkılerl altında tutmak, mesl onlamına gelnnez I ş d sınıfı mücadele Icınde ekonomık ışcılerin sınrf bılıncıne ulaşmalarını onların sömüru ve baskıya mücadeteyl abartan (sağ sapmalan) da ekonomik mücadeleyı karsı cıkan kişıler olmalannı engellemeye cabalamaktadırlar yok sayan (sol sapmalan) da mahkum etmesınl bılmiştır. Öte yandan Işcıleri sendikal olanda parcalamak icın her Ekonomık mücadele Işcılerl aaha yuksek mücadele bicımturlü yasal yol da gercekleştınlmıştır Işcılerin bır bölümune 'op lenne hozırlayon bır alandır Ekonomık mücadele kıtlelerin en I I sozleşmelı grevlı senaıkalaşma hakkı tanınmamıştır Senkolay kabul ettığı mucadele bıcımi olarak ışcılere birleşmeyl dıkalasma hakkı olanlar ıse 34 ışkolunda paramparca edılmış, güclenn! toplamayı oğretır Işcılerı bıriığe zorlar En genış kıt her ışkolunda cok sayıda san sendıka kurdurularak ışcılerin bu lelerl mücodeteye sokar Işcılerl Iş yerlennde ş kolunda. ölke kuruluslarda bolünmeleri ıstenmiş saht^ Konfederasyonlar turetılniştır Kısocası ışcılerm İ8 yerlennde iş kollarında u'ke eopındo ve U'uslararası copfa bırlığe sevk eder Sendıkolar Işeopındo VQ uluslararası capto blrlık v§ doyanısma iclnd» ol/na cıierin sınıf bilınci kozanmasına yardımcı olan kıtlelerl pratlk S^.VGIÜK DEĞERLENDİRMESİ DISK .T 1 Örcn top'antısmda saptnnan «Demokrotlk Sınıf ve Kıtle Srrnıkacı ıgının Temel llkelerı» konusunda Savcı k de qerlendırmcsı ıse ıddıanorrede şoyle ver alıvor «Yukarıvo oy nen alınm ^ olan (Demokrat.k Sınıf ve Kıtle Sendikacılığının Te mel l'kelemn) Marksıst Lenın st ılkelerden kaynoklond qı te mellerının (Bncı Entemas,onale dayandıgı ve Eosyolıst ıdeo lojı doaıu 1 usıında ışcı s nıfının tarıhsel gorev nı yoporok sos yalıst dev r i gercekleştırılmesı sosyolızmın kurulması orracına yore ı< buljndugu cnıaşılmaktaaır Vcrk3 >8 Enge s ır ışcı sınıfı bıl mı uzer ne kurulcın 3 rin / SÜRECEK 30 idamlı Istanbul DEVYOL davası (Biftarafı 1 Savfada) eylem'erde bulundukları ıdd a r sıyla ya g lanacakıar Istonbul da 14 kışının oldu rulmesı S oldurmeye tsşebbus 15 sıiahlı gasp 14 patlayıcı madde atma ve kurşunla rro ile cok sayıda bombalı pankart asma duvarlara slogan asma bıldırı dağıtma ve korsan mıtıng evlemlerını ger cekleştıren orgutun haklarında ıdam cezası ıstsnen ust duzey yonetısıs sanıklar şun lar Sedat Kesim, Ibrahım Yakut, Ernur Kalender, Timur Se mercı, Kamer Toyhanl, Noim Özturk, İsmall Hakkı Ortakoy, Ahmet Kenger, Bulent Aydın, Hamdi Serdar Harp, Sedat Şeyhoğlu, Mehmet Gultekin, Murot Ozenır, Mehmet Refık Terzioğlu, Metın Budak, Vahap Eren, Ergul Alkılıç, Mustafa Kurıanova. Kemal Temur, Erol Nabi Aydemir, Ahmet Akıf Mucek Haydar Kaya, Şaban Özbek Huseyın Yovuz Onu r Kıralı, Mehmet Osmnnoglu, Dogan Şahınler. Uifet Tannverdı Metın Bayrak Bay ram Koc Iddianamede DevYol'un haklarında acılan 77 sanığın bulunamamolorı nedenıyle dosyaların ayrıldığı 32 k şı hadkında da koğuşturmaya ver olmadığı kararı verıldığını kay dedıyor Davayla llgıll ıddıanamesın n gırış bolumünde ülkedekı ararşı ve terorun neden ve ka/nakları üzerinde duruluyor Bu bolumde T C Ana\asası'nın verdığl genış ozgürluk ortamı, Icınde Anayasa düzeni sılah ?oru l'e yıkıp yer ne Morksıst Lenınıst faşıst teokratık du<.en getırmeyı amaçlayan gerek \asal gerek yasadışı anarşıst ve terorıst orgutlerın, sosyal ve ekonomık bozukluklardan etkılenen kesımlerı arac olarok kullanmavı başardıklcrı anlatılıyor ve «Satranc ustalorı piyonlarm birbırlerınl kırmala nna göz yumarken, Şah'ı mat olmaktan kurtarmaya özen gostermıslerdir Drom, 12 Eylül harekatı lle noktalanmıştır» denıllyor 1976 yılında yasadış THKPC örgütünden görüs oyrılığı nedenıy!8 doğan Devnmcı Yol adlı yasa dışı orgutün, oncü savaşı lle halk savaşını başlatmayı amacladığı belırtılen ıddianamede halk eylerı, halk odakları ışcı sendıkclan, oğrencl derneklerı, meslek odaları TUM DER, TOB DER. g'bl memur ve öğretmen kesımiennde etkın olduğu, «Em peryalızm ve oligarşıye karşı devrimd genclık», «Devrimcl Yol», «Devrimcl Işcı» gıbl yayın organları lle fık'rlerni yaymaya calıştığı kaydedillyor. örgüt öyetorlnln gercekleştinldiği öne sürülen eylemler şöyle 1978 . 1979 ve 1980 yıllann da Sefakoy'de Azam ve Abdullah Batkan, Kanarya'da Tah sin Erkon, Kücükcekmece de Turan Doğan Doğan Aras, Emırgân'do Mustafa Demır, Yenı koy'de Mustafa Eroğlu, Bay rampaşa'da Adnan Taşdelan, Sıyavuşpaşa'da Mehmet Aras, Otakcılar'da Saban All Tereiboşı v« oğiu Erican TorzJbaşı, Kücükyalı'da Senei Oktay ile Tarabya Karokolu nun sılahıa toranmasında polıs memuru Ismet Yaşor'ın oldürulmesı 9 ıdeoloj.k amacla oldurmey e te şebbus eylemı 1980 yılı Icın de Emınonü'nde bır oteiden 800 bın lıra ıle Tahtakale de bır işyerinden 14 mılyon lıranın gasp edılmesı 1979 da Yıl dırım Emnıvet BaşkomıserJığı'ne, 1980 de Kanarya Ennıvet Boşkomıserllğl'ne potlayıcı madde otılması CAKMAK GASPI İddıanamede samklorın Işledıklerı öne süruten evlemler arasındo ıkı sonığın Gültepe'de bır kışıden cakmak gaspetmelerı eylemı de bulunuyor Sanıklar Gultepe mahallesınde bır kışıyı yo'da cevırerek sılah tehdıdıyle parala rını ıstemelerl ve mağdurun cebınde bulunan 15 lırayı cıkarması üzerıne bunun olınmayarak ceketının cebınde bu lunan yabancı marka ufak be yaz renklı cakmoğını gcsp etmekle de suclanıyorlar. 4TAHLÎYE ÎZMİR 29 sanıklı Gazipaşa DevYol davasında sanıkların sorgıüamalan yapüdı Avukatlann isteıra nzenne mahkeme heyetı Mehmet Guven, Neş*t Gnndoğdu ve Nccla CeHk"ın serbest bırakılmasını kararlaştırtfı 2 Nuraarah Asken Mahkemede sürmekte olan DevYol davasmda tuUıklu bulunan sanıklardan Abdullah San'nm tahhyesi kararlaşünldı Bu davatia tutuklu olarak tek sanık kal dı ANTCAR* Mamak Askert Cezaevı'nde gozaltına ahndıgı 7 kasım 1980 gunu akşamı dovulerek öldunılen Yayımcı n han Erdost'la ılgıh davava, Ankara Sıkıyonetım Komutanlıgı 1 Numarau Asken Mahkenıeae bugun devam edjlecek. Duruşmada olay sırasmda cezaevinde gardıvanlık yapan tsmafl Yavaş taruk olarak dm.enecefe, savun ma avukatlannm Borusturma nın genışletılmest Konusundakı ıstemıen karara bailanacak • MHP ve ulkucu kuruluşlarla ılgıli açılan davava da aynı mahkemede devam edılecek. Duruşmanm bugunkü bolıtmun de Genel Merkez. Gençlık Kollan ybnetıcılenrın sorgulan ta raamlanacak MHP davasından aynlan Istanbul olavlan ve eylemleri ile ılgıli dava da 1 Numaralı Asken Mahkemede sor gularla surdürülecelt. • MIT elemam olduğunu Öne suren «Hicabi Koçyiğit»m MHP ve ülkucü karuluşlar davasmın i seynnı deg ştırmeye çaüşügı savıyla vareılanmasına 29 ocakta başlanacak Ankara Sıtavönetım Komutanlıgı AsVen Savcı lıgı"nca hazırlanan ıddıanamede, Koçvığıt'm «rftira» davasının sevrinı deg'ştırmek, ve «sahtecilık» savlanvla 15 yıla kadar agır hapıs cezasma mah kum edılmesı ıstemyor Koçyığıt'm ıtıraılar başlıgı altındaki 2S savlalık yazısı MHP ve ulkucu kuruluşlar davasmda da bazı sanıklaT tarafından okunmuştu • Gumruk ve Tekel eskl Ba kan'anndan Gun Sazakın öl durultnesıne ılışkın davava devam edıldı 2 Numaralı Sıkıjo netıra Asken lîahkemesı'nde vapılan duruşmada Osman S^vimli tanık olarak dıniendı. S?» vınlı Dev Sol tnesı oldukları ıddıa edılen \hmet Lerent Babacan, Cem Oz ve Zafer Ötcan adlî sanıklar hakkında kesın teşhıste bulunamadıgını hala aranmakta olan Cençız Gui'ü fo toğraflanndan benzettıgmı Boy ledı Günay ve Ateş 28 ocakta yargılanacak ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Feshedılen CHPnın Ordu eskı mılietvekıllen Ertuğrul Günay ve Temel Ateş'ın, «yasadışı bir orgutu methetmek, bu orgutün ışiedıgı fııllerm lcrası nı kolaylaştırmak, halkı kanu na itaatsizlıge tahrık ve teşvik etmek, yasadışı örgütun faallyetlerinln etkınliğinl ortırmok» savlarıyla yargılanmalarına 28 ocak'ta başlanıyor. Ankara Sıkıyonetım Komutanlığınca açılan davada, CHP Ordu eskı senatorü Ortran Vu ral hokkında da kovuşturmaya yer olmadığı karorı verllmişti. Güncy ve Ateş'in TCK'nun 172/12 ve 312/1. maddelerl uyarınca 5'er yıl hapse mahkum edılmelerı ıstenıyor Gu nay ve Ateş'ın yargılanmaları Ankora S'kıyonetım (3) Numa rclı Askerı Mahkemesınde ya pılccak Günay ve Ateş'ın ya sadışı DevYol adlı orgütun ust düzey yonetıcıleri ile ilıs• holınde oldukları ıleri surü < luyor. Adanada 2 sanıga ölüm cezası verÜdi ADAN4 (Cnmhuriret GUIKT nieri Börosu) 1980 yılında Tarsus ilçesınde tasarlayarak adam öldürmek suçundan yargılanan 4 sanıktan 2'sı olUm ce zasına carptınlusen. dığerlenne de agır hapıs cezalan venldı. U eylül 1980 gunü Icel'ın Tar sws ıloesinde tasarlayarak adam blduren Mehmft A !>nr. H Mahmnt Erten ıle bunlara yar dımcı olduklan bildırilen Mna tafa Koca ve Avknt Söke, dün Sıkıyonetım Komutanlıgı ı No lu Askeri Mahkemesınde vargı landılar Yapılan yare'la^ıa sonunda sanıklardan Mehmet All Dıır ıle Mahmut Erten ölüm cezası na çarptmlırken. Mustafa Koca"va 12 yıl 6 av Aylnıt SokeVe de 8 vıl 4 ay ağ'r hapıs cezalan verıldı
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog