Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

EKDNOMİDE. GÜNÛN AYNASt Ankara da 19 banker iflâs etti »si ise konkordato kin basyurd^ ANKARA (Cumhuriyet Bfiro •a) Ankara'da 19 bankenn «las ettiği bellrlendi. Banker lik işlemleri lle ilgüi gorevlen dirilen Ankara 3. Asüye Ticaret Mahkeınesi tarafından yapı lan saptamalar sonucu iflas e den banker ve banker fcurulus lan şunlar: (1) Hanefi Aslan (Bankeı Müjde), (2) Mustafa Uyanık (Mekân Büro), (3) Orta Ana dohı Yapı Malzemelert Ticaret A.S., (4) Hüseyta Sebfl tlgüz. (5) îsmaU Fatih Çagatay (Sim taş), (6), Kâzım Yüdız (Gök tas), (7) Türintaş Kereste ve Makina Sanavii Ticaret Finans man A.Ş., (8) tsmail Omit Bavrak. (91 Orkun Menkul De gerler Finansman ve Yatmm A.Ş.. (10> Tahir Demircin, (11) îsmet Gültekin. (12) Mustafa Necip Yüksel, (13) Bekosan Dekoratif Metal Ticaret ve Sanayil, fl4i Bülent înal (Patih Ticaret), (15) üeniz Cam Tatll KÖyleri ve Turistik Teslsleri Lmd. Ş.. (16) Mustafa YOcer, (17) Fethi Ekinci, (Banksan Pankerlik), (18) Haydar öxttirk, (19) Haluk Karaca (Ban ker Karaca) Aynca, Ankara tcra Memur lugu'na konkordato için başy vurdukları öğrenilen "kerlik kuruluşlan ise »unlar (1) Aksu Ticaret. (2) Evba Ticaret, (3) Cemal Mülazimoğ lu, (4) Mustafa Atalay, (5) Ban ker Nihat. (6) Bortas. (7) GUn tas. tflas için basvurmayan dı ğer bası bankerler ve banker lik kuruluşlan İçin de iflaa is tenebileceği ögfenildi Buna göTe. bankerlik işlemlen tle gftrevli Ticaret Mahkemesine vapüacsk bisvurular basladık tan sonra 15 gün içerisındp borçiu olan bankerler ve ban kerlik kunı'.uşlan, eger du rumlannı frbrevli mahkemeye bildırtnezlerse alacaklılardar valnız bir tanesi bile banksr lik kuruhıstınırn ıflasmı ısteye bılecek ^ ^ ^ ıtideolojik Grev . . .„,,« van' Pamuk ipliği dışsaiımında ünlük kayıp I milyon dolar Ekonoml Servist îstanbul îplik îhracatçılar Blrlıfr îa$kan vekill Mebnet Şuhubi basına bir açıklama yaparak UST'nln TUrkiye'den pamuk ipUgl dışahmını sınırlayan ka •arına karşı ivedi önletn alınmamasmı eleşürdi. Şuhubi ıçıklamasında şöyle dedi: «AET toplalUKunun pamuk ipliğine koymuş o l d n | u antl damping kararmda ısran vc dftzeltici hlç bir girişiınde bu lunmaması ülke pamuk İpliği ihracatında herfün takribt olarak 1 milyon dolar kavba neden olmaktadır. Durumun duıeltUmesi Için gerekU Birişirnde vuku bulaca* eecitancler ol»ym tehtlkeli boyutlara ulaştnasına sebebiyet vereeektir Pamuk ipltk ihracatçılaraun b\ı zor durnmuna geç kftlmadan eftlinmeUdlr.» ANKARA, (THA) 1981 '"' "••*• «rnnı VÛZCİ6 ye uloşlı. Ayr.co 1981 Vyılı ocakkasım aylarım kap lındo Ihracatın kc~"' soyan 11 aylık dönemde yonunda da önemlı gercekteştlrllen ıhracatm te Ivkleı oldu. mel ihrac malları ve ano 1980 yılında toplam mro grupları Itibanvle doğılımı cot .Oinde tanm ürünleri belti oldu. Tîcaret Bakantıyuzde 57 23 oranmdo mo§ınco hazırlanon verllere dencılık urunler. yuzde 7.12 göre 1980 yılı ocaVVasım oronında ve sanayi ürunledönemtnde 2 milyof 453 mil r, de yüzde 3565 orantar.nyon dolar olan toplam Ihrada paya soh.pken 1981 yılı cat 1981 yılının eş dönemin 11 oyl* dönemmde bu od« vüzde 65'llk bir ortışla ranlor sanayi ürunlerinde 4 milyar 47,6 mılyon dolor'o u a n artar K yoklaş.k 12 P ° yükseldl. Bu arado söz koyüzde 47.57'ye yükseldl. Bu nusu dönemler lcindo mono karş.lık tarım ürunler.n denciük kesimi Ihracatında de 9 18 puonlık bir azalmoy yüzde 1.3 tarım ürünteri ih lo vüzde 48.05> madencıracotında yüzde 38 6 oranlıkte de 2 64 puan gerıleye larmda artışlar olurken so 4 3 8 e düştu. rek nayl momullen ıhrocatınöonayl mamullen ıhrocatınaa• ^~ . . Sanayi ürünleri dıssatımı P ayda yüzde ariif oran.arttı 1202' 120 vüzde ki bilecekler. Bankerler mahkemeye başvurma tarihinden itibaren bir ay içinde halen alacak ve borç ılîşklsl içinde bulunduklan ger çek ve ttizel kişllerin adreslertni, aldıklan para miktanru, anlaşüklan vade, faiz oraru i le ana para ve faizden rapılan odemelerle sağladiklan öteta menlaatleri gösteren bügl ve belgeleri ıçeren beyannameleri ılglli mahkemeye verecekler. Gerçek kişi bankerler, kendllerine, eşlerine, usuı ve Mruuna, vönetici olarak çalıştırdı gı kişilere alt taşuunaz mal re iştiraklerinl, hacîedilmesi mttoı kün mal bak ve rnenkul V öy metlertal beyan edecekîer. Tttzel klşl durumundakl bankerler ise tuzel kişillge ve oranlaO t i c i ve denetidlere, Renault ürefimini durdurdu BURSA, (THA) OYAKRenajlt otomobıl fobrıkasmda stok ortışı korşısında otomobıi uretımine 3 hafta ara verıîdt. monta, haitmın catışan 450 doloyındo ışcı ucretl izinlı olarak evierıne gonderıldı Fabrıka yetkılılerinden edınılen bılg iere gore. otomobıt satışlorınm duşüklüğu karsısında, stok otomobıl artışını onlemek amocıyla otomotm uretımi durdurulmuştut Ote vandan Otomotıv Sanayıi Der neğı torafınücn yapılon b'r arcstırmavo gore, 1981 yılında seKtordekı kapasıte kuilan'mı /uzde 28 duzeyınde kaldı En duşuk kopusıte Kuliammınin /u?öe 20 ıle komyonet ve yüzde 21 le mtrvbuste olurken en yükseV koposıte kullarv mı ise yuzde 79 tie otobus ü'e""n'nde gercakleştı Derlenen vanlere gore oncekı yıl 67 b ' 3 21 ndet olon toplam üretım 1981 yılındo ylızde 7 O'ann îa ortorck 72 bin 49S'e vuk seldi Ancok, artıçm yoln'zco cskıcı kamyon, oîobus ve traktör üretımınrje gerçekleştırnebılöığı. otomobıl, komyonet ve mmtbüs u(etımımn jncekı yıla gore doha duşuk oiduuu bciırtıîdı osyal haklara ibşkin kavramlann yanlış ması çok sakıncalıdar. Böyle bir yanhşlık, kamuya ma\ edilir. hele yasalara girerse sadece hakkın ozünü zedelemekle kalmaz, bazan hakkm kulian'lamaması sonucunu bile yaratabilîr. Bu nedenle bugunlerde yeni den güncel tarbsmalara giren, işçilerin haklanna ilişkin ana yasalar da. Konsey gund«minde oldu^u için. büsbutun öaem kazanan *grev hafefeı» ve «ıdcolojıfe grev* kavramları üzerinde durmak istiyoniî.. Avrupa Konseyi Daıusma Meclisi parlament«rl«rt ile 13 ooak gunu yapılan işadajnlanmızın toplantısında. Odalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yazar, serbest piyaaa ©kononüsini daima savunduklanm vurguladıln konuşmasında, •Hür sendihacılık, toplu is söileşmesi, grev ve lokavtın ise serbest piyasa ekonomisinin vazgeçilmez bir parçası olduğunu iyi bilmekteyiz. Geçmifte olduğu gibi bundan sonra da hür sendikacıhğın. toplu i ? sözleşmesi, grev ve lohavtın korunmasından ve işler hale getirilmesinden yana olacağız» dedi. Konu$masmm beman ardmdaki paragrafmda is« şu cümleler yer aldu 'Ancak. yeni bir düzenlemeye gırerhen 12 Eytul 1980 âncesinde geçirdiğınüz acı tecrubelerden de yarorlanmamız gerekeceği süphesizdir. Bilindiği gibi. 197ffli yıllarda isçl sendikalan ve grevler idealoHk eylemlerin va anarsik hareketlerin. dayanağı ve sığmağı haline getirilmisti. Yeni cat krediierinde yüıde 27, des kalarca uvoulanan coşıtll kredüzenlemede isçi işveren iliskilerinin çalısma sarttoklsme alımlanyla gorevlenANKARA, (ANKA) Mertcez dıterda gecarli otabilmesl lcin lartnın çizgisi içinde kalmasına dikhat göstereceğiz • dirilen KİT'lere bu alımları IBankosı. reeskont ve ovon» bellrlanen fafz oronlarım <Jo Bîz Sayın Yazar'm daha sonraid sözlü «çıklamacin ticori bonkalcrco emtea işlemlerinde uygulanocok famesiekı krediler ve tonm krelannda belirli sendikalar için soTnutla$an suçlaınarehnl karşılığmdo kullandırıız oranlonnı 1 ocok 1982 torldıleri ile teşvik belgelı tanm lan üzerinde, şu anda açjltrnş bir DÎSK davam oldulan kredilarde yüzde 16,75 ohinden gecerli olmok üzere kredileri lcin yen.den belirlaği İçin duramıyoruz. Araa gündomde yasalar varton oranlarda bır değışıklık düşürdü. Merkez Bankası'mn dı Buna gore, oçMonan foız ken ve Saym Yazar, yeni dOzenlemelerin çizgisinden yopılmadı Teşvik belgeleri or bugunkü Resmi Gazete'de ya r,ranları. bankalar tarafından söz ederken, «ideoloyife grev* kavramını tarbşmak ta vadelt kredılerde genel olo ymlanan tobtlğtne göre, T.C. rnsslekl krediler ve tanm kre zorundayız. Ve «özflür sendikacuığı. toplu is tıözleşrak yuzds 38, gider vergisı is Ziroot Bonkası'nca Tarım Kre d.lennde vüzde 20. teşvik bel mesi ve grev hakkını* kabul ettikten sonra üdeolotısnosmdon yararlanan krpdidl Kooperotlf!erl"n« kullandırıiik grevel karsı olmanm söz konusu olamıyacagını. gelı ve orta vodelı tarım krelan kredilerin falzi 3 puan Invurgulamak 7»rundayız. Çünku «grcv hakhımn» dirilerek, yüzde 21'den yüzde kendisi ideoloiiktir. 18'e düşürüldü Yin« Ziraat İşveren karşısında tek tek zayıî olan i$çil»rin Bankası'nco kullandırılan Toancak birlikte haklannı isteyebilecekleri düşunülnm Satış Kooperatiflerl BırtıkErid müş. sosval banşi safclajnak icin *Qzgür mzarhk terl kredilerl lle diğer banka•'t2l.00 düzeni* getirilmiçtir. İşçi, sendikası kanah ile. birlik• Tanm Kredı Kooperattflerıne fr 18.00 'arca Ziraat Bonkası'nin Tote haklannı istediginde, işveren verrnezse, yine za• Tanm Satış Koop. Bltliklerin« rtm Kredılerine uygulcdıö' ta yıf kalacağı kabul edilrnis ve yine sosyat barışın bır • Küçiık Sanayıci, Sanatkar, Esnaf %18.00 iz oronı urerinden kullandın' e Esnaf Tesekküllerine prere^i olarak «prev hafefeı» tanmmıstır. îşçi «grev lan kredi'erde de faız yuzde T<>;vık Belceli ve Orta vadett vaoarak*. daha açıkçası. üretirni durdurarak. işve18den vüzde 16.?5'e Indirildı Tanm d^ine rene ekonomik «arar verebilecek böylece «ffrev *iTürk'ye Halk Bankası'ncc lahı* ile işverenin vermek istemedi^i haklannı alakücuk sanayıcl. sanotkâr, eslerde yu?de 29 olarak (aız ocaktır. not <je esnaf tesekküllerıne ö.lennde de yü7de 22 ranlon da Oırnen korundu Bon Gerçek bu kadar acıkken. 'serbesl piyasa eko .,„. .i* tamraaaz mal, işttrasuna &it taşınm&z mal, iştirakian üe Ötekl mal ve menkul kıymetleri bakkında beyanda blnacaklar Tarım ve esnaf kredılerımn faîz oranları düşürüldü ca, Başbakîsıılıkça görevlendin ca, °»? lecek bakanlıkîar ve Sermaye Sermaye Pîyasası Kurulu, herhangi bır süreye bağh olırıaksıaıı tasfiye için gerekçeli bir raporla Gerçek ve tüzel kışı banker tnahkameye bsşvurabüecekler. ler ayrıca, lki yıl öncesine ka Mahkemeler bankerlenn Ugıdar üçüncü şahıslara ve kanu lı bakanlığın ya da. Sermaye ni yakınlanna temin ettiklerı Pıyasası Kurulunun başvurusu hak ve menfaatleri de beyan üzerine tasfiye karan verebileetmekle yüiîümlü tutulnyorlar. cekler. AlacakUlann basvuruOlü ve kaçak ya da gaıpliğine su ise incelendikten ve gerekir terar verilmiş bankerlerin bu se banker de dınlendikten sonbeyan yukümlülüğü, mirasçılara tasfiye karan alınacak. rı tarafından yerine getirile cek. ödeme güçlüğü içinde bulunan bankerierin üsflye işlemALACAKLILARIN lerlni yapacak olan mahkemeDVKüytV Tasfiye ısteminde bulunma Isr, tasfiye karanndan önce ya yan bankerierin alacaklüan J da sonra alacaklılar lehine ban se, bugünden itibaren bir ay i kerin yurto^şuıa çıkmasım yaçinde görevli mahkeroeler'e saklaması dahil, zorunlu görbaşvurarsk, ödeme güçlügd ı dugü tedbirlerin alınmasına çinde bulunan bankerîerin tas verebilecek. fivesinl isteyebilecekler. »m S AXKA ajansııun habenne go re rıdeme güçlügü içinde bıılu nan bankfrlerin tasfiye ıçirn^ahkemeye başvunı surelen dun basladı Banl?er!er, 3 şu bat çarşamba günune kada' daha cnce behrîenen mahkemr l»rp bB«''iır^r"V •a«fi"p ıstçvo BAŞVCRO SÜRESI BAŞLAD: Kullandırilan meslekı kredllerde faız yuzde 18'den vfızde '5 50've düşürülürken. teşvık •jelgel ve orta vodelı tonm «redüe.ının faıiı de yu;oe 19 50 den yıizde 17 75'e mdınidı. Merkez Bankası ayrıco. söz '/oriısu fnı? arorlorının ban ouionmos. rıolmde gecerl' o Tacak Bu oronlir doha onc^ meslek. kredce' ve tanm *'e m en lcm ^6e 22 d'ğer «'? •jı.er ıcın ise yü?de 24 ıd' 3u oroda /ıne bankalar ' • rofmdan k.so vodelı kredHerde qanel o'orok yüzde 36. 'ha kaların K'edı toız oraniarını bel^tıien cu oronlann özerinie uyguı noları halifde. 1ıer bır ouan iklılık jcın reeskont /e ovon.s îlsmlermde uygulanacak faı? oronını Merkez Bon kosı 2 puor. arttıracak nomisı», 'demokratih Pefrole 4 milyar dolar ANKABA. (THA) ye Petroller. ftnomm Ortak| l â , Genel Mufluıu Isma.ı KatMCiodlu Turklye'nm topiom oetroi m tivocmın 16 3 rılyon too ol duâunu bu miktarm 2 m.lyon tonluk bolumürun veroretımia 14 3 m.lvon tonH ,uk bolumunun s 8 «holot yoiuvio korsıianocoğmt ocıkladı Kotescogiu. Turk^ ye'nin 16.3 milyon tonluk petrol mtryocnıP motonn. gozyağı g 1 "' " ~ ,rın. gozyogı. rol Ürünlerr k o ş ğ oetroie eşdeğ«îr oiduğuno ıfade ederek. ton boşıno 25C , dolar V8nlere>< 'ttiol eoVe cek 14 3 mıivon ton petto ip 198? v>lıi" r * milyor do lar crvann .fieme 3ğını sovie: Ko avr'CO 19S? vtlındo petrol arama colışmalarmın hızior iın'acoğmı. bu amaclo 99 yeni kuyu acılocoö'rıı ve ?15 bin metrelık sondaj çclışTiasının Dİanlondığını belirttı Borusan 1981 boru ttareketu. sosyal banşın sağlanması. işçiye de hak verilebümesi için işçiye 'grev hafcteım» zorunlu görmüş iken. bütün bu sıralanan kavram ve haklan kabul ederek. srevın ideolojik olmamasmı, ekonomıye zarar vermemesmi istemek düşunüiebilir mi1' Grev hakkının doğasmda «ıdeolonfe almak ve ekonomik zarar verrnek* kavrarnlan vardır. îşveren çönullu olarak kazancından daha büyukçe bir pa?ı işçıye vermek ıst&ntiyeceği içindir ki. işverenin zorlanmasmdan başka, sosyal barışı saglayıa çözum bulunarnamıstîr Bir başka anlatımla. grev •ideolo•f » o!duğu VB de 'ekonomik zarar» verdigi halde îe sonuçt* anarşi defci! daha denjreh bir gelir dagıhmı ve sosya! banş getirir ' * Sonuç olarak şu gerçeSI vurgulamakta yarar ol ja Reje.k^ 'Serbest duzjen, *özgür sendikacıhk Uuzetii' '•ö*2(iur senâikactİıkduzeninU 'kabul edıyorsak, 'grev hakkmı» ve birlikte getirdi&ı »id«oioıt*» ör«v», »ekonomik zarar* kavramlarını da kabul etmok zorundayız Binni red eimek. 6zünd« diğer lerını de gerçekten savunmamak. demokratik düzenin özune karşı olmak aıüamına gelir. Şuphesız •hakkm teötüye» kullanılması diye de bir olgu ile karsılaşılabîhr Ancak «hafefetnfedtuyekullanılmasına* karşı önlem 'hakkm ozünün* kısıtlanması. yok edMmesi ile. alınamaz.. oiyasa ekonomisini», 'demokratik 3 iMe indirimli safış.or BANKERLER BANKERLER HiSSE SENETLERi HiSSE SENETLERi JAHViLLER TAHViLLER • MERSIN ŞOBESİ: Cad 14/1 T«t 1« 458 Atatürk 10 bin tirahk bonknotlar ANKARA Bankası BaÇto eıklar. onbtn Uralık banknotlartr. subat av, de tedavüle ç.kan!ac klı onb«» ı U^ertnde bütün ^ BANKER. kASTELU ,Sf MfRKlZTfcL '. ^05320 b'hat tflb M ' t * ' yi'ıf* . . . . . . . . . . . «.»• şekılde « • >amacı^la k â f tlannı .• • ' KIIH^ 'lamah »"••rts.o. TürkiyeRomanya iicareiinde mal kontenjanlan serbest konuştu: «T«ni banknotlann en ı»' lae «tpftistirtHk Yent onMn Hr» lik hanbnntlarria kultanaca ctmır kâ^ıtian dıssrıdan t? tirtJvnrnr Kâfeı«»T teldit' an haski islrmlnp baçlana caktır Bunun ?obat ayı > çinde tamamlanacaiına ina nıvorum» ANKARA (ANKAI nirkıye ıle Romanya arasmda I9fi^ yüında karşılıklı olaraK yapıİ8ca!î ıthalat ve ıhracata konu olacak mallarıa tlgıiı kontenjanlann, yürurluktekı yonetme likler çerçevesınd* serbest mraktldıgi öıldırüdı Tıcaret Bs kanlıtı'nın bu feonuda vajmlanan sırkülpnnde. ıta ülke ara sındaki teknlk düzenleme çerçevesmde Tıirkiye'ye ıhrag eaj lecek Romen malları ıle Romanya'ya ihraç edilecek Tür1' mallanna ılış'sın lısteler yer aldı. Türkive'ye ihraç edilecen Romen mallan arasında 35 mılyon dolarhk Kontenjan ılf gubreler lik sırayı alırken, gazete kâğıdı tubıng v* son daj tçin öorusal rnamulier üe sondaı ma'kaplan ıçm aynlar kontenjanlar da 15'er mslyon dolar olarak beiırlendı. Ro manya'ya ihraç °d.lecek riir}: malları ara^mda en tazla kon tsnjan 25'er mtlyon dolar ıle pamuk ve narencıve ürünlenn. aynlırken, bu ürunleri 15 ınılyon dolar ıle zeytin, 12 rnüvo dolar lle mclas 7 milvon dolar ıle tınkai izljyor DÖVIZ KURURI Dövit 1 ABD Dolan 1 Avustralya Do.an 1 Avustuna 1 Batı Aünan l BelÇÜ» y ™ ? f 1 Darümarka Kronu 1 Hollanda Flonm 1 Isveç Kronu 1 îsviçre Frangı 10O Italyan Ureti lOOJapon Vem 1 Kanada Dolan 1 NorveÇ Kronu ALIŞ Uövız S*TI^ WM 1S3.U' a 51 i*i •« * î «,! «Îİ 115.04 t.tc SATIŞ ,^"* 141.57 1«>20 f,4^ 157.71 15618 M5.46 8.77 8 51 8.B8 6149 3.62 18.82 3.59 3.33 56.12 18.64 1857 25.14 55.58 M.49 7654 24.90 24.41 11.4R 75.50 74.02 62.85 57.97 118.49 I B * ^ 20 2413 23 90 22259.00 266.88 41.41 38.19 Bomsan, Türk standartîarma, vftaslararası standartlara uygun üretiıninden, 1981yılmda,36t^ıtonsuvcgaz borusu, sanayi borusu ihraç etmiştir. Böylece, Borusan, 1981'de Türkiyc* nin boru ihracatı için öngörülen toplam 25 bin tonluk hedefî 1^ kat aşmış. borunun yanısıra başka ürünler de ihraç etmeyi başararak, toplam doviz kazancımızı artirmışür. Borusan, ihracat çabalannı her zaman olduğu gibi 1982'de de tüm gücüyle sürdürmektedir. Devîet kuroîuşlafinm; tsankalann; ihracat yapılan ülkelerin konsoloslukiannın; nakîiyatfîrmalannıntum personel ve yetkilüerine, üıracatm gerçekleşmesindeki katküanndan dolayı teşekkür ederiz. ARANAN MENKUL KIYMFTLER: • AKAL • AKSA • BAÖFAŞ • BAŞKENT ÇtMEKTO • BATI ANADOLO ÇtMENTO • BÜRSA CÎMENTO • ÇÎMSA Merkes: Vataf Ban Aama Kat • EGE GÜBRE No: 23 Slrked tstanbul P.K « GOLTAŞ 735 T e l a : 23 314 TR • ISTAŞ • ANKARA ŞTJBESt: Atatürt • ÇANAKKALE Bulvan No: 94/7 Kızılay Tel: SERAMtK 17 5Ö00 18 33 54. • GttBRE FABRtKALARI • ANTALYA ŞÜBESt: Aürtürt • t Ş BANKASI Cad. Resit BerberoSlu tşhan} • KARTONSAN Kftt: 1 No: 6/7 Tel: 50 48 • KARSKS • BTJRSA ŞUBESİ AtatUrk m KAV Cad. Kurtul tsbanı No: 59 A» • KOÇ ÎATIRH4 ma Kat. Tel: 20 363 U 336. • KORDSA • ESKÎŞEHÎH ŞTJBESt: tno• KORtTMA TARI\ nü C&d. Porsuk tshanı Kat: 2 • NOBEL Köprtibaçı Tel: 16 185. • PAMUKBANK • tZMÎR ŞTJBESÎ: Cumbun• ORMA yet Bulran No: U Meydan Apt. • POLYLEN Kat: 1 No: 13 Tel: 212094 Te• RABAK l«xr. 53 678 ONAY TB. • SIFAS • SAMSÜN ŞUBESÎ: Banfca• SUNTA iar Cad. No: 5 Tel: 19 483 • KAYSERÎ ŞTJBESÎ: Cum• T4HVTL VE HÎSSE SEN aurivet Mah. Vatan Cad. Bu Dt ALIM S.VTIMÎ ft rük Aksakal îshanı 16/3 Tel: HİZMETÎNİZDEYÎZ 13 831. • TAMAM1 ÖDENMÎS SE • KONYA ŞUBESÎ HUSUmet MAY1S: 500 000.000. TL. Meydanî Mıhçızade Han Kat: 1 rtjkora 175900 U Î 2 ^ Tel: U 957. ANKARA TELEFON BASMÜDÜRLÜCÜNDEN 1. Boşmudurlüâümüzun Ihtiyacı olan 4000 M3 07 mm. ınc 8 kum sotınalınacaktır. 2 ihaieye aıt şartname BaşmüdCırluğumüz Maizeme Mudürluğunden bedelı mukabilı tenrn edılebılir 4. Geciken teküfler kabul editmez. 5 Boşmüdür'öğömüz ıhaleyl yapıp vapmomokta veyo tercth vapmakta serbsst olocoVt>r. (Basın 10571) 3. İhale 18 21382 günü saat 15 00'de yapılacaktır İLAN BORUSAN Bayrakfar yapılan ihracat miktaılama göre sıra'anmıştır. Cumhunyet Reşat Kulpsu« 22 Avar Bilezik GHırm* U5SO.UJB»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog