Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 SANAT EDEBİYAT 21 OCAK 1982 Yıllıklar kolaylık sağlıyar Doğan H1ZLAN 19.30 TV OKULU Alfabenin bu ders« kadar okunan soyfaları yineieniyor 19.50 tNANÇ DÜNYAS1 Kur*arV! Kerim Bakara Suresi 15 ayetiar Hafız Ş«f!k Utlu tarafından okunacak. Progromın söyleşi bölümünde Prof. İbrohim Agâh Cubukçu kişı sorumluluğu uzerin« bir konuşmo yapıyor. 20.10 20.30 20.50 21.05 UYKUDAN ÖNCE HABERLER HAVA DURUMÜ SAZ ESERLERİ Şadi Bay'le. Meserret Hanım'ın parkta buluşmaları glderek sıktasır. Evlerindekl huzursuziuk, bu ikl yalmz Intanı blrbirlerins daho cok yakloştırır. Dostlukiarı llerter. Yoşamlarının sonboharını süren iki In&anın duyguları daho sonra değişîp, yertni cşka bırakacaktır. Belma, Şokır il« Sedat v« Zerrln de günlOk yaşamlcrını dırdır icinde sürdürmektedır. Konservotuvar öğrencisl torunlar. böyüklerin© bir sürpriz hazırlamoya boçlarlor 21.10 TVDİZİSİ: «PABKTA BİR SONBAHAR GÜNÜYDÜ» ( 2 ) 22.05 TÜRK SANAT MÜZİĞİ «Bu yvrfer ne füaunkârdır», tEnglntfc yava* yavoş», «icimd»n btr se« dryor kl», «Yofomak yalan b«lk)>. 22.20 HABER PROGRAM TRT Haber Merkezinin hazırladığı bcnkerlik konusu ceşitli yönleriyle ele olınıyor, bankerlsrle ilgili yeni yasal düzenlemeler karşısında bankerlerin porosı olan yurttaşların görüşlerine ve yetkililerin oçıklamalarmo yer veriliyor. 22.55 HABERLER 23.00 KAPANIŞ TRT I 05 00 Açılış ve program. 0505 Ezgi kervam. 05.30 Şarkılar ve oyun hsvalsn. 06.00 Kısa habsrter. 06.02 Bölgesei yavm. 06.30 Köye haberler 06.40 Günaydın. 07.30 Haberler. 07.40 Günün içinden. 10.00 Kısa ha berler. 10.02 Arkası yaruı. 10.22 Bölgesel yayın. 1100 Kısa haberler. U.0S Okul radyosu. 12.00 Kısa haberler. 12 10 öi)e üıerı 12.55 Reklamlar • radyo TV programları. 13.00 Haberler. 13.15 Hatif müzik. 13.30 Bölgesel yayın. 14.45 öfcîeden sonra. 16.00 Kısa haberler. 16.05 Oktıl radyosu. 17.00 Olaylarm içinden. 17.30 Din ve aiılâk. 18.00 Kısa haberler. 18.05 Çocuk bahcesi. J8.?ü Haftamn çocuk sarkısı. 18.23 Bölgessl yayın. 19.00 01.00 TRT • II i!e ortak yayın. 19.00 Haberler. 19. 30 Şarkılar. 2000 Köyümiiz köylümüz. 20.22 TÜTküler geçidi. 20.40 Türkçe sözlii hafif müzik. 21. 00 Kısa haberler 2102 Radyo tiyatro=u. 22.00 Kısa haberler. 22.05 Gece konseri. 23.00 Haberler. 33.15 Gecenin icinden. t)0. 55 Günün haberlerinden nzetler. 01.00 Proırram ve kapanış. 01.05 • 05.00 Gece yarısı. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SOLDAN SAÖA: a uFfffl Hfr iın 1 234 5 6789 «a»»» | M I TT 1 1976 yılında bir kilometrelık bir tünel kazorok Nice Bankosını soyan ve Fransız bosmında «lâğım farelen» oıarak atiion dırılon çetenın hâlen Bre zilyo'da yasayan eiebaşısı. 2 Güreşcinin kendi ayagını arkasmda bulunduğu rıasmınırt ayağının ic tarafına sokup daloma8ı. 3 Niyobyumun sımgesi... Habeş şefi... Berilyumun sırngesi. 4 Kırşehır'in bir ilçesî. 5 Bir renk... islâmın beş şartından biri. 6 Bir peygamber... Hindistorı'da. Maiabar sahi'.inde, 1961 yılır.o kadar bir Portekiz sömürgesı oion şahir, 7 İhrocotımız orosında önemü bir yer tutan bir moden... Koşui. 8 Gelecek zamanın yakını... Duyuru, 9 Hatay'ın bir ilçesi. YUKARIDAN AŞAĞIYA: 1 Ankoro'nın bir ban lıyosu. 2 Hamamlarda yuvariak mermer tekne. 3 Bırli... Holmiyumun sımgesı. 4 Kin... B;r uzun.uK olçüsü birımi. 5 Sorf... Bir noıo. 6 Perhız... Memnun. 7 Fransa'nın Kuzeyınde bir nerur... Afrıko'da hoy>/anlarm tutulduğu bir uyku hastalığı. 8 Sık gözlü balık oQ\. 9 Bir hoyvan... Soğuğa karşı omuz lora, sırta ya da boyna alınan örtü. 12 34 5 6 78 9 VI 1 T E A. M c A C, "oî^ 2 A i Ü A 0 3 N R H 4 £ "T N F T £ C 5 M 6 0 N s "TJ A "i t 7 N A A T o p. 8 R E Ü T1 9 e t rın tukendlğinl sovlıyor oyrıtutarlı bir edebiyat ponoramo de öğrenmok isteyenler İcin ca. sı getlriyor. Neyl nlçin sectiği Vorlık Yıllığı salık vsrilecek nı acıklayan önsözden sonro Selmi Andak da geçen y>oir toplam Unuttuğunuz, gbz Yılın edebiyat urünlerinl top secüenlerl o bağlomda okutın tiyotro sanatı açısındar •ien kacırdığınız kitaplar üze # ŞAİRLER DÖVÜŞÜR layon yıllıklara bu yıl bir yenı mck gerekiyor Gercekten ds bir tanıtımmı yapıyor Variık nne de özlü bilgiyi bu yıl'ık si kotıldi: Tan Edebiyot Yıllıbi r yıiın edebiyatmı Ton ,Ede Mehmed Kemol. Cağdo» Yoyınlorı. 220 lira. Yıüığı'nda. ta bulabilırsiniz. gı. Nesm. Vakfı Yıllığı, Vortık Mehmed Kemol. şiınn bir coıpışmo bir dövüşme olduğuru biyat Yıüıği'ndon öğrenebilirsi Tuncer Ucorol'un hazırlodıYıllığı ile b.rlkte bir yı'm cle Tan Edebiyat Yıllıaı niz. Secim. yon tutmadan de o kendine ozgu aniatım>yla verıyor bu kıtabındo. Şaırier Doğı Resmi Gozete'de scnatla ü ğerlendirmelerıni biz© ileten vüşur'da. bu cok şairi bzel ve ozgün bir yanıyla tomyoruz. Şıinğişik anloyışları, lezzetlerin. güi haberler bölümü gercekBir kurul t Q rclından hoiirlavıllık sayısı uce yukseldi. tadların ürünlerinl tek bir ki ni sevdiğımız, sanatına hayran kcldığımız bir cok kışinm anıten llgl cekicl. nan Tan Edebîyat Yıllığı'nm Varlık Yıllığı yalnızca edalor dünyasmdaki yerı cok guzel aniatılmış. top ! a bcşucunuza getlriyor. Oray Tuğlan, 1981 yılındo tcplu değeriendirmesini Enis biyat türunün bir yılını değer Şairler Dövüşur kcpak yozısında şöyie tanıtıiıyor: Botur kimi yazorların yıl ITürkiye radyolannın önemü Batur yapmıs. Bildirildiğine gö lendirmez; o sonotın ve düşün «Şoirlerin h»r alando »• anîamda »avo»ımcı kişi!«f olduğucindeki önemini özelliklö vurprogromları uzerine oyrıntılı re h« r yıl değerlendirme de cenin de bir yılını ana ç\znu vurgukjmak isteyan Mehmad Kemol, kemH biçemi içinde guluyor; biigl verirken, Izleyicilerin rad ğışik yozarlarca yopıîocokgıleriyle anımsatır. «Şoirler Dövüşur» adını vermeyi uygurt buldu bu yapıtma. Anı«1881'in oman olta önemini voda daha iyi programlar bumış. Vorlık Yıllığrnın boşında lardan, onmolardan yolo çıkon yaıor çajrleri izl«niml«rlne göre duyuran konu başlıklanndon bir yılın siyasaltoplumsai (ic anlatıyor... b'rl ds «Gelenekı Idi. Eklemli te ve dışta) bir «muhas«besiMehm»d Kamolin bilinen ve *«vll»n yazorlık bicemi icınde bir tartifma zeminl icin öni» yopan Prof Bahri Savcı. naml yadsınamoyacak bir H totlı tatlı okuyacağınız bir yaprt sunuyoruz sizlere.» 1981'ln önsmini şöyle vurgulu # Varlık Y«ll,g, 1982, ç'\ top'amı oluşturon gelenek ^ | ETİLER MEKTUPLARI yor: sorununa genel boyutlcrda Necoti Cumolı. Tekln Yoyınevl. 150 Lira. «1981. Ataturfc'ü y«niden Varhk Yayııüan, 220 Lira. yaklaşım kuran tek oydm Mu N6caü Curpoiı'nın ea'ebıyat, genaı olarak sanat iızerine yazoramada bir clddi dönem oc ra» Belge idi» dıklan yazıların topiamı Cumaiı dafia önce dergile.ae yoyınmıştır. Ylneiemelerden bık• Tan Edebiyat Yıllığı 1982 Yozm sorunlanna yönelik u ladığı bu yazılarda şnıin. sanatın teme) sorunlanm ırdelıyor. Cufcınlık duygusuno kapıtantara rC'nier Konusundo do Enis Ba malı'nın bu yazılarında kendı yoşamindan da cok önemıı kasıtkorşm, 19B1 Idnde cTürfc En Tan Yaymlan, 500 Lira. tur, Melih Cevdet Andoy'ı ör ler yonsı/or kimı zaman. Bu oenernemektuplan okuyaniar Cuteilllenslyasn Atotürk özerlne. pek gösteriyor: malı nın şiır. edebiyat uzenne ne Gentı uzun boylu duşünüp tarclddi otarak eğtlmlştir. Öyle tıştığını da farkedeceklerdir. İcteniıkie c!o!u bir bölümü buraya «Melih Cevdet Andoy, bu aki artık, Atatürk, bir klişe ve Cıdan bakıldığında, Cumhuriaktarc'ırn: kalıp yorumlarm tekdüzıli de vet'teki denemelerl, Sanat Oğ«rlendirmelerinden kurtulmo «S»r perisine sadık kolabümek içirt bugüne kodor her n« cbileceği gerceğini bir kez Enis Batur. 198Vin Yazın Et ya bsçlamıştır. Onun yertne. loyı'nda yovmlnnon soîuklu in yoprnışsam bendsn yana tümü halol olsun. Yoya tırmartdığım kinlikîerine Toplu Bir Bokış' rlaha kanıllıyor taribln v» öteki bilim dallan celemes), dirjer scpt^moiarı yokuşîar, beton odalcırda sobasız gecirdlğim krçlar, kötü lokanda akccsai dayanokian oian Scmi Buiak geleceğe dcnük nm b«lge!erl ve tşıklan allınHe vılm en dtnomlk pn gor!C talarda yarı oç yorı tok midemi susiurduğum günlertn tumune dargilerin durumunu rııteiığı 5 r radyo tosarımı üzerine dü da, Atatürk'ü billmsel irdele f n m odTnı görününrtnü to dsğer bana boğ'şladığı mut!u!u« » m ve i?!evlerini olan ve Olşuncelerini itet.rken Tevfik Cov meierden geçiren colı?molcr şıdı.» mosı gareken deçerlsndıri^ar sayısal deâeriendirmeler % KÖRLEŞME orteyfl cıkmıştır.» yor. Kendi de bir dergi yönebölümünu hazırlnnnış. fan £debiyat Yıllığ'nda bir Elias Const;i. Payel Ycy:f. 400 lira. ticisi olon Enis Batur'un dergl Muzoffe r Uyçıuner, ayrıntıi' vıhn şıırı. öyküsü ınrelemes!. Varlık Yıllığı toplu soruş .51 Nob«l Eciebryat oojiu'nu kazanan Eiıos Conetti'nin 'er icin söylediklerir B yürekvıllık şür değerlendirmesincle dengmesi var ^ i r yılın seckin :ı.Tir.a, Somi N Özerdim'in öbaş apıtı Körlsşr..e Ahmet Cemol"in Türkcesiyle dilımizde Ciktı. ten katılıyorıım Hele hele kul iki noktoyı saptamış: Şiirlerin ürünlerini iletmekle çörevini 'enlsr bölümu ve Türkiye'de Ahmet C8mal, Conetti'ntn yaşamı, yazoriıgı uzerıne kitabın türün olusmasında takınocktoplumsal icer'kten uzck oldu yopıyor. Tan Edebiyat YMiığı. ^ taplar adım toşıyan bib'ıbaşma ko/duğj gınşte Körieşme romanınm bel.rgin mteliâi. öne!arı tovırn ban de kotılıvorum. ğu ve b'r cok sairin kendini c/rıca Türk edebiyctındaki de .oçırafya ile son bu'uvor. m:ni vurguluyor. yinelediği. Ö'S^k zenginlikleri de sergüiEnis Botur bir yılın de^erBir yılın scmntedebiyot de tKörleşme, Almanyo'da edebiyatın, politikonn kirll golgel«ri yor. lendirmesini yaporken ortoya ieriendirmeierini toplu halUyguner diyor ki: tYeni bo oltında yitlp gitmey* yuz tultuğu bir donemda yozılmıştır: Rozı tnzaların do ortaya Ciktı man, ycklaşmakta oian yıkıma karşı bir uyarı niteliği taşıyon v» ğı 1981 yılı bo! şilre kcrşm Almonvc'da basılabilen son yapıüaıdandır. &orçekte Can«tti, bir d'jrakbmo dönemi olrnuşKörieşme ile bir büyıik dehşeün rcmonını yaımışttr. Bu. Insantur. Belki de, bu, bir htz alma oğlunun ne denli gerçeknfclen kcpıcî.eceği, gçrcak karşısında dan önceki durak'.arnodir.» körle<ebiieceği kor.usundd duyuion dehşettir.» Hasan Bülent Kohrarnan. cv Ore*niı bir yazon.i ckunmosı gerekli önemli bir romanı. kü ve romcnımızı inceleven ^ ÖLÜM CEZASI vazısmm başmda topiumdaki kültüret akırnlorı e!e cldıkton Birikim Yoyıniarı. 100 lira. sonra yargilara varıycr: «1981 Bırleşmış Mii'.etler ve Uluslararası Af Örgütü Konferanslarınin romcn vs öyküsü icin söydo ve bozı kor.greîeroe Öîum cszası usiüne söyîenenierı Osmon lenebiscekleri bülün t u etBalctgıi derısmış. «Ölnm cezası, gunümüıde bir hukuk sorunıı kenlarin yonva.o gelmesiy'.e oldığu kodcr. çöîumlenmek üzere bekleyen toplumsalsiyaaal oluşcn tab'oâon c'kormak pa bir sorundur.» reSceceklir. Bu 'nbîonun en öOlüm Ç?zc.i>: ı.n icmde şu yazılar yer a'ıyor: nemü öıeUîr.i de bu ys! roBirieşmiş M;:ieÜ8r Beş.rcı Sucu Önlems ve Suclularo Davman v« öykünün oriaya koyu ranış Bicim.i Korgresi. Ulusloıcrcsı Af örguto Öiüm Cezasmın lon iKÜn'erdan deöil. zomon Kaldırılması Kor.!«rcnsı. Storkho'.m Bi!d risi. Ö'üm Cezosı Konzcman nitsükç;z ve amac^'t ferunsı'ibt.öon. Ölüm Cezası Ve Yerıne Gecebıiecek Secsrekrmti" zoinart cl^ kurumsol leri. İs'nnbvı! Barosunun 100. vılı konferansları: Ö!üm CezcS' düz!emS«rde sürdürü!>rs torlışÖİÜ.TI Cezasıü'.n Hukuka Aykınîığı, Uluslararcsı Af Orgutü : mol~r!a günde.ne go'.rr.BS d.r.3 Ve O!üm Cerası Korur Erîop, yı'.m oneTilt # VADtDEKİ ZAM3AK oenemeeleştir'.inceleme kı:icnOi« ds Balzac. Anıt Romcnlar. 200 lira. t^picnnı küçuk çlsştırel rîo;i:ır Kiasiklerın giîtikce az bcsıldığı. buiunmad'ğı bir yayın orlo tanı'ıyor. Niteüklerini ve eksikliklerini bu kısa yazıdi . A Ğ Ü G ü R E Ş L E R İ S P A N Y A ' D A balıMair FotoğnJçılar Derneği <BASAtı tamiPdo Baizoc'ın romon'arının yayinlonmosı sev;ndincı bir girsşim. Vahdet Güllekin'in cevirdiğı Vadideki ^ombok, BaUoc'ın başarıyla ciziyor üyesi Ahmet Esmer'in. İspanya'da iki r cmanları icmde en çok okunanlar crosında sovıhr. Burado bir y.lda bir duzenUnen *Ulusların kültürlcri. gelenekleri, giysileri ve danstorı» kanulu fo Emin Özderrır vazısmı kadının aşkla. tutkularıyVa ahlâk orasında gidip gelen ruh daioğraf yarışmasıaa gönderdiği on si.va/ı beyaz fotogrcftan 'Bir Köy Düğünündeki «Tek tümceyie söylemek ge 3alanma)orı anlatılır. 'i'ağlı Pehlivan Gureşi', yarışmayla ilgili olaraft yayınlanan broşürde yer aidı 34 üîkereklrS9 1981 cccuk yozınımt* j.en 819 foioğrafçının 2299 siyah' beyaz çalıgmasiyla iıatıldığı yanşmanm jürisi ayrıc.t Vadideki Zambok'ın başındo Balzac'ın yaşamı v« yazarlıgı İcin sevlndlrici bir yıl olmomıs • >.4S.4.r uyesi Fihri Soylu ile Altuğ Oymak'a do birer anı madalyası gönderdt. ürenne da kısa bir giriş yer olıyor. ~ tır» diyor. Fııot Kırcrjlı karikatürümüzön tutuk ve de"inimsiz bir yıl gecirdiğini sövlerken Adnan Turani plostik sanctior ocısından 198Vi üretken bir yı! olarok görüyor • Sovyetkjr Birliğinden 21 yıl önce aynlan ünlü balet Atilla Dorsay, yerli sinematek bir satır vardı kanımca: Parktaki ikinci sah Mahmut T. ÖNGÖREN Budolf Nureyev'e Avusturya vatandaşhğı verildi. Viyana mmn icte ve dışta atılımlar nede oğiu ile konuşıırkon, yenı ancada$lık kurDevlet Operası tarafmdan yapılan açıklamada. 1961 yılında yaptığı savını ileri sürüyor. duğ'.ı kadının gitmiş oldugunu görünce. HuluParis'te siyasal sığınma talebinde bulunduğundan bert vaDorsay. yeni kuşcğın boşarı Fecep Bilgîner'in yazdıfı «Parkta Bir Son si Kentınen, oğluna, «bir çuval inciri berbat tansız olan Nureyevin gelecek haft& Viyana'ya gelerek düısyini yükseltirken eskilebahar Günuydü» adlı TV oyununun ilk bolumu tttin» diyor. Oyundakı diğar abarunaiı ve yapay geçen hafta perşembe günü televizyonda yayıın Avusturya vatandaşhğına geçtiğine dair evraklan alacağı Konuşmaîar arasında do£alhğı ile sıntan bu söz, landı. Evdeki gurültü patırtıdan ve taruşraa^ar belirtildi. aynı zamanda da birinci bölümün çok kısa bir dan kaçarak bırbirleıme yaklaşan iki yaşlıcs vorumunu yansıtıyor. • İstanbul Fotoğraf ve Sinema Amatörlerı Derneği'nin insanm sıcak bir öyküsüymüş gibi gorünüyoı UFSAK) düzenlediği TemM Sanat Kurslannm ihir.cisi 20 Her sahne aynı düzende ve tempoda oynanilk. bakışta bu TV oyunu denüen yapıt. Daha şubat günü başlıyor. Kameralarm yapüarı, ob/efetifle»\ rruş ve çekilmış. Ev sahnelerinin birbirirü an ilk park sahnesiyle tam televiıyona uygun bir fılmler, senaryo yapımı, çehim planları, hamera hareketOırması özcllikîe gerekli diyeüm. Ama gazete oyunla karşılaştığınaı sanıyorsunuz. ÇUnkü in leri, aydın'atma. kurgu ve projeksiyon makineleri başhkyörıeum odası ve kadınlarm kumar oynadıkları sanlar arasındakı küçük, aiçak gönüllü, yaımç, ları altmda aehiz hafta sürecefe olan teurs cumartesi günsahncler, öteki sahnelerdcn ayrı bir havaya, gerçekçi ya da duygusal ilişkilerden oluşan dratenıpoya ve batta belM de ayn bir aycurüatma leri yapıUıcak üiaıik öyküier, çoğunlukia evleriınizüe ve en Sanat Servisi İsvec'te çı• Hol'.anda'nm Utrechı kentınde duienlenen Uluslartiüzenine sahip olmalıydı. Ama bu düşünülmerahat koşuUarüa izlediğimız televizyonaan biz kan «Stockholms Tidııinsen» ga ien kolayca vs içtenükle eckileyebilirıer. arası Turizm Fuan'nda Tüıkiye'nin tanıtılmasına ağırhk nıiş. Birinci bölümdeki tüm sahnelerde aynı zetesinin 11 Aralık 1981 tanhli agırlıX, aynı oyun tiüzerü ve eloette tekdüzelik verildi. Kültür ve Turizrn Bakarîlığı yetkilileri fuarda Tür Ama «Parkta Bir Sonbalıar Günüfdü»nüı> kültür üavesinde Bülent Ecevar. .\ıka Tnüzigi de öyle. . Görüntuyü destekkiye'nin tanıtılmasmın broşür. film \ndeo. dia ve müzik TV uyarlamasmda öyle oimuyor. Son derece vit'in şiirlerine ve sanatı ile yaiemek için oilditimız guzel parçalardan iyi bir etkinlikleriyîe gerçekieştitini bildirdiler. Kötü, birbirinden kopuk. her sanatç'.nın ker.dı şamı üzerindB bir yaaya yer seçim yapılmış. Arna birinci sahnede arkada du• Çefe yczar Jiri Grusa, Çek vatandaşhğından ayrılverildi. «Politikacı re Şab> baş ne göre tutturdu|u bir oyun düzeni daha işin yulan bu parçalardan biri, aruaînı tümdcn deosşmda tüm ilglyl dagıtıyor ve havayı bozuyor. dı. Crusa'nm üiica hakkını hullandığım bildiren İsviçre' lıklı bir incelemede Ece\it'in gişik oian ikinci sahnede de devam ecîince sınin Çekoslovak Büyühelçüiği sözcüsu, yazarm İsviçre'de sanat ve politika yaşamı özetle ^anlandırılan kişilerin hiçbiri gerçek defil. Pro ntıp duruyor ve havayı bozuyor. Ya da üçuncü tesyonel oyunculardan klmilerinin kameraya ah bir sure kaldıktan sonra feısa süre önce New York'a gitanlatümaktadır. Dergi Ecevit'sahnede pattadak kesiliveriyor. Arka müzığinı in «Yapamadı|muı», «Dere», şık oltnadıklannı bile duyumsamak mürnktiri. liğini söyledi. yumuşak b;r inişle bitirip ö'oür sahneye geçme«Sınır», «Promrte Kentte», «Tar tiarneraya alışık olanlann ise kentlilerini reklam O Türkiye ile Hindistan arasında 19821984 yıllannı yi başaramayan bir oyun düzenine de yine Yep» vb. şiirlerini tsveç't* yaşa lünü çevtriyor sandıgı bir başka gerçek. Diğer kapsayan kültürel de^işim programı imzalandı. Programı şilçam'ın en kötü ömeklerinde rasüamışızdır ien de bir iki yü« buruşturup, ikl üç keı iç yan TUrk şairi ve fotoğrai saTürkiye adına Dışişleri Bakanlığı Kültür îşleri Genel Mülıep. natçısı Lütfl Özkbkle eşi An çekerek öfke, kin ve sıkıntı gibi duygulan candürü Orhan Aka. Hindistan adına da Eşiiim \e Kültür landırdıklannı sanmışlar. Hepsi yapay, illcel ve neMarie Özkök çevirdi. «Parkta Bir Sonbartar Günüydü» ışte böyle Bakanhğı Genel Müdürlerinden Dr. DM. M\sraa imzalaoerbat. Karşılıklı konuşmalar da öyle... Birinbaşladı. tlk bölümdeki incir çekird.eğirâ bile 13 Aralık 1981 pazar gttoü de c'. bölüreae, YeşUçam'm o a.bartılmıç T» sanki dılar. doldurmayan olayların daha sonraki bölümıere Stockholm Lokal Radyosu'nda bir başka îilmden alınıp da biç yeri Dulunmaz• Devlet Tıyatrolan ocak 1982 programında 22 il. 3 ilhaarlık için sergilendiğini kabul etsek de, hepBülent Ecevit'ie geçenlerde yi Ken bu filme konmuş izlenemini veren Konuşma çe ve 31 sahnede 33 oyun sergüeyecek. Devlet Tiyatrolarınslni en çok on öakikada izleyicîye anlatabilmetirdigimiz Şair Enrer Gökçe ü Diçimi de «Parkta Bir Sonbahar Gfinâydiunün nin mümkün oldugunu gözden uzak tutrnamadan verilen bilgiye göre, turnede genç Türk yazarkırının zerirıÖB özel bir prgoranı yayınlıyız. Bakalım bundan sonraki bölünüerde neoyunlartna da ağırlık tamnıyor. landı. Bu radyo prograımna Ha canma okumuş. İlk bölüaıde doğal ve gbrüntüierle karşUaşacağız? di Orman, Lütfü Özkök, De aekl devinirne uygun ol&rak. içterüikle söylenen • Trabzon'da 24 ocak tarihinde Trabzon Ofeuüarorası mir özlil ve Özkan Mert katüFolklor Birincüiği yapüacak. Yanşmaya yüzün üstünüe dılar. okulun başvurdugu biUii'iliyor. f¥cil|IA BİR CUVAL SNCIR... Ecevit'in siirleri İsvec'te • yayınlandı • • ı • • • • • 1 üI • ÛZEN FİLM TÜRKSİNEMAS1NIN GÜCÜNÜ DÜNYAYA TANrTIVOR Karacan YÂYINLARI AMARCORD'dan sonra ZOLTAN FABRI'nin Başyapıtını sunar at Gaterikîrt URART HAFTAYA SİNEMALARE3A ÜMtTYRSAR SANSTGALERİSt SANAT GALERİSt fESMseastsi 20ocak1«ubet19e2 3hafla HODR1MEY1 »iötCf M«rt«i Beyoğîu Emek Sineması'nda Seansbr: 12.00 14.15 16.30 18.45 21.30 FtöTASdÜK TORKSiNEMASfNtN DEVOYUNCUIARINI FİLMİNDESUNAR COnayt Arkın Ekrvm Borı Gunay S«Im» GOnerl Esref K o l c ı k Orhan Günjırjy N«lat rttEFON 4 8 0 3 » TtUKS A432URAT TR. V yöaftansis Foti Ocppote ShMey Kmghl TAKSIM SANAT EVI MEHMET GÜN resim sergisi 18ocak4şubat Td: 44 96 33 Hyojlu İSTANBUL CUAUOE tnturs Frkncoıs* C < a : 1 Î.OO1 5.30 f». Cum* 1S.OO.1S.3OH.39 Ct»M. » n ı ı , 1 J.OOÎ1.00 EGEKBtZl SUALEDEN Gabor Kenet Kva Pap Jox««f Blhari KVRUK KEStM SERGlSt DevtetGtod Sonmlar GaJerisl AN'KARA 1600J800 'CTtSI FAZ.4R GOSraaYOKTUR Cocuk Sinenras Ctesi Paz. 11.00 SCVİMLİ MİNİKLER Kore Şehitleri Cad. No. 50 BndrHkuyu Iranbul T«): 66 74 19 • 67 04 % sanstnemasında
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog