Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

21 OCAK 1982 D!Ş HABERL'ER riyet 3 Reagan: Polonya'daki durum sürerse baska önlemler Dif Haberler Servlsl ABD Başkanı Ronold Reagan öncekl okşom VVashington'do yaptığı acıklamada. ABD'nın Sov yetler Birlığl üe Polonya'yo uy gulodığı ekonomik yoptırımlonn etkill olduğu, ancak Polonya'dokl durum sürers» baş ka önlemler olabileceklerini de 8oyledi. Beyaz Saray'da düzenlenen basm toplantısı sırasında. Re agon, «Polonyadakl durumun düzelmesf Için daha fazla bek yaptınmlon «yororlı» olorok nl leyemeytz» dedi. Bundon sonteiediğini belirtti. ra ne gibl yaptırımlor oygu'aPolonya'ya karş; alınabfieyabileceklerl ya do daha öncek bazı önlemlere henüz basce almmış önlemierin ne gibl vurulmadığım kaydeden Reasonuclar verdiği hakkında faz gan. Polonya'da cok sayıda la oyrıntılı bilgi vermedı. k ! şinin tuluklu bulunduğunu belirtti. Başkan Reagcn, Papa 2. Js JAPONYA, YAPTIRIM UYGUcn PauTun kendısine bır meLAYACAK saj göndererek Amenkan yöPolonya'da meydana gelen netımınin aldığı kararlan övson S'yasal geıişmeler yüzündüğünü söyledı ve Papa'nın den Japonya'nın Sovyetler Bır liği'ne bazı yaptırımlar uygulayacağı öğrenildi. Nev/york'ta düzenlediği bosın toplantisındo bir acıklama yapan Japon Sanayi ve Dış Tıcaret Bakanı Shıntaro Abe, üljrelleme çabalanna raercerı, kesinin Sovyetler Birliği ile bankalann devletleştirilrneslni ticari İşbirliği'ni öngören anlaş bngören yasa tasansmı bir an maları askıyo alıp yenilerin 1 önce uygulamaya koymaya kairnzalamaktan kcçınacoğını du rarlı görünuyor. yurdu. Nitekim «Anayasa Konsırri» Abe bu arada Polonya'da sıtarafmdan bes gün önce veto kıyönetim ilonı üzerine ABD' edilen ve bankalann devletleşnin uygulamayı kararlaştırdığı tirilmesinî öngören bir yasa tasansı kısa süre ıçinde degiş vnptırımlorı Japonya'nın destirilerek dürt Maırroy îıüküme îeMeyeceğınr bildirdi. tince görüşiüdü ve onay için TASS parlamento'ya sunuidu. Sovyeîler Bırliği'nın resmi Yasa tasansırun yenl biçıTASS Ajonsı, ABD üe NATO' minde 36 banka 2 ffaans kuru vu Helsinki onlaşmasını carpıt rraı ve beş sanayi îşletmesinm devletleştirilmesi öngörülüyor. mak ve bu anlaşma ile Polon ya olaylarından vararlanarak Fransa «Anayasa Kooseyi» nin bir önceki yasa tasansını sosyalizmi sarsıp Sovyetler Ireddetmesine gerekçe olarak le Avrupo ve dünyodaki sosdevletleştirilecek kunımlara ö yalist ulkeleri korıştırmak isdenek tazminannın yetersiz ol temekle suçladı ve bır kez do duğunu göstermesi üzerine. ha ha Yalta anlaşmasıni onımzırlanan yeni tasanda tazminat sattı. miktarlan degiştirildi. ABDde dondurucu soguklardan ölenierin sayısı 287ye yükseldi YOHK (SJI.) ABD'yj günlerdlr etkisi altına alan sognk hava dalgası. ülîcenin guneyinde karsiolianr.m bnz tutmasına re çofc sayıda trafilc kazasına yol açtı. Ülîcenln batısmı etkl'.eyen fırtma ise çesitli yerlerde topralc kajmalarına neden oldu. 11 giindür süren so*uk hava Kiflesi toplam 287 kişinın öîümüne yol açtı. ASD Ulusal Meteoroloji Dairesi, soguk tıava dalgasırcn uzaklaşmakta olduğu nu, ancak ülkenin Eatı ve Kuzey doğusunun bir süre daha soğukîarİ3 karşı karş:;ra kalacağır.ı Dildirdi. Tennessee Eyaietınin dajusanda «hiçbir şeyin yerinden kımıldıvamadıjını» kajdeden yetkilüer, buz îiiîan yoilarda beş akar.'skıt tankerinir. de\Tildiğini sekiz büyük aracın da birbınne çarparak bir tepe meydana getirdiğinı açTk'adılar. Kal:forn:»a Eyaletinin Pacifica kentinde üç çocuk, bir toDrak kayması sonucu öldü. Suriye'de Hafız Esad'a karsı basarısız bir darbe girisiminde bulunuldıı $AM (AJcn»tar) Suriyede Başkon Hafız Esada korşı basarısız bir darbe gırişımlnde bulunuiduğu iddia edihvor. Beyrufta yayınlonan sağ gorüşlü yayın organlan, darbe gırişımine ilişkfn p&k az oyrıntı bilindiğıni yazıyorlar. Basra korfezinde yayınlanan bir gozete de olaya Suriye hava kuvve'Jerinden ve tankcılardan 20 subaym karıştığını yazıyor. Bu ara da bazı kentlerde bombalı saldırılar olduğj bıldirıliyor. israi! radyosu da> Esod'a karşı darbe girişıminds bulunulduğunu hober verdi, ancak Suriye bun iorı yalanladı. iktidardaki Baai organı olan gazete sabotaj ve suıkast kampanyasından soz ederken, bundan sağ eğılimlı Lübnanlı Hristiyanlann ro! o/nadığını ıddia etti. TENt DELHt (a.a.) Hindistan'da anceki gün düzenlenen 24 saatlik genel gTev sırasında en az 11 kişirün öldüfü, 300 kişirJn yaralandığı ve 11.000 kişinin tutuklandığı bildirilmiş tir. Grevfcı dün TSİ 03.30'da sor.a ermesiy^ direnişe katılan haber ajanslan da çahşmaya başladılar. Yeni Delhi'de yayım TAHRAN. (ajı.) îran retlar.an rek gazete olan hüiıükıülsri. 14 yaş grobundaki muhaliflerin de tutukfenaral: hap met yanlısı «Natıonal Herald», Hindistan'm 20 milyon işçisin sedildikleri j'olundaic: haberieden üçte ikişinin ışbaşı yapma ri doğra'.adı. ancak buniarm d.ğraı duyurdu. idam edilmedüderini bildirdller. Tahran Devlet Radyosu. Islam Devnin Mahkemesi Bas fcar.ı Aye^allRh Muhammedi GilaniVe atfen. bazılan 14 yaçuıda olan yaklaşık 4 bm SÎvasi tirnıklu bulunduğunu kaydetti. Politikada Sorunlar • Özerklik Görüsmeleri olonya bunohmı efl cok hangi uîkeye yarndı btir/or musunuz?... İsrail'e.. Doğnısu İS'aıi, 13 aralık'ta Polorr/o'da stkıyönetırrt ılân edilmesinden bu vana iyi mesafe aldı. önce bunalımın ılk günlerınbe, Golan'ı oldu bittiye getirıp. l!hak edıverdi. Bu arodo Batı Şeria'da bcskı poiitikasını do iyıcs yoğunloştırdı. Ve son olarak tutumunu sertieştırerek. uzun süredir çıkmazda olan Füıstinh'lere özerklik gorüşmelerinl bütün bütüne çıkmaza soWu. Böyiece dunyonn dıkkatlerinın Polonya üzerlnos toplardıçjı bes hafîa ıcind« Golan elden gitti. Botı Şerıa da İsrail baskısı iyiden iyıya yoğunlaştı ve İsraıl'in ilk fırsotta bu bölgeyı de ilhak etnsk nıyetlnde olduğu anlaşıidı. ABD Dışişierl Bakanı Alexandsr Haig'ln gectiğimız hafto Mısır'la İsraıl'ı ziyaret etmesmin tek nedenı Fıl.stia"lılere özerklik görüşmelerıni soplanmış olduğu cıkmazdan kurtarmaktı. Bu tur zıyaretlerden sonra alışıiageldıği gibı dıplomatık bır i:san!a ttemasların oJınnlu ve yapıcı geçügi. Mısır'la İsrail'tn ozerklHc gorüşmeierini hızlandırmayı kabul ettrkleriı acıkiondı Ama gercek şu/du k:, Israıl'ı yumiişatmayı başaramayan ABD Dışişlerı Bakanı. ulkesıne elıboş donuyordu. Haıg'ın. bu ayiP sonlartna dogru bolgeYe îekrar geleceğınin bıldınlmesı, bu gerceğin somut kanıtı idı Comp David antlaşmosmın birıncı bölunr.ünı» göre, Batı Şsna jle Gazze'ae ycşcyan Filistınlıîenn ozerkliğe sohıp oincakları beş vıilık gecış donemı ıcmde. bu bölgeıerır nıhai sîaîusünü sap'amak amocı ı'e göruşmeler yapıiacaktır. Camp Dovıd antiaşmasında ayrıca geciş dönemınde Fılistınlıteri yonetmek icln bir Ozerk Konseyi.n kurulması ongö'ulmektecır Mısır'la İsrail Özerk Konsey konusunda önce temetde anlcşarrıyorlar Mısır. Konse/.r yasama yeıkıieri He donatılmış gercek r>ir yönetim organı olmasını istıyor. İsrail ıse Konseyin sıoırlı ıdarı yetkilere sahip, gösîermelik bir organ olmaktan öteye gıtmesini istemiyor, yanl dJnya kamuoyunu uyutmak icin. sözum ona özerk, gâstermelik bır Konsey kurulacak. oma bu arada Batı Şeno ile Gazze'de tum yetki ve güç israıl'in elınde buiunacak. Özerk Konseym yetkılerine yaklaşımdaki bu temel goruş ayrılığmın yanı sıra İsraıl'le Mısır Konseye secilecen üyelerın sayısı konusunda da onlaşamıyoriar. Mısır Botı Şeria'da ycşayan Fıhstinlilerden 50 kışinın Konsoyde ver almasını istiyor. İsrai! ıse 15'ten yukorı cıkmıyor. V» mhayet Mısır Doğu Kudus'îe yaşayan Fillstin'lilerln de ozerk konsey secimme kotılmalarını tstiyor. İsrail ıse bunu kesinlikîe reddedıyor. A!exonder Haıg'm gectığimiz hafta bölgeye yaptığı ziyaret sırasında. üzerinde en (azla durduğu konulardan biri Ooğu Kudüs'te ycşayan Filistin'liierin özerk Konsey secimlenne katılmalarmın sağlanması idi. Ancak. ABD Dışışleri Bakanı, Menahem Begin'ın katı tutumunu yumuşatmayı başaramadı. Begin'e göre. Kudüs is r oil'irt başkentiydl v e bu yüzden de Kudüs halkının ozerk konsey secımlerine katıîması olanaksızdı. Amenkan basınıno sızan haberlerden onlaşıldığına göre. İsrai! yetkilüer: Haig ile göruşürken, tehdide de bos vurmuşlor vg Kahıre özerkrk görüsmeleri konusundo tutumunu yumuşatrnazsa. 25 nisanda Sina'nın son boiümünun Mısır'a gerı venlmesmın tehlıkeye düsebileceğinı sövlemışlerdir. P Fransa'da millilestirmeye iliskin yeni yasa tasarısı parlamentoya sunuldu PARİS fANKA • DPAi Fransa'da Sosyalist Mitterrand yonetimi, futucu üyelerden oluşan «Anayasa Konseyi»nin en Kindistan'da genel grev sırasında 11 kisi öldü Ziya ÜlHak Papa ile görüştü ROMA. (a.a.) Pakistan Devlet Başkanı Zıya Ül Hak. riün Papa 2. Jean Paul tarafmdan kabul edildi. Vatikan*ı ziyaret eden Asyalı ilk Devlet Eaşkanı Ziya Ül Hak'ın gezisi «Özel» bir ziyaret olaratc yorumlandı. İki lide rin görüşmesiyle ilgili herhangi bır açıklama yapılmadı, buntmla birlikte Vatikan yetkilıleri, Ziya Ül Hak ile Papa'nın. Afgan mültecilerinin sorunlannı görtismüş olabilecek lerini belirttiler. Iran 14 yaşındaki çocukların tutuklandığmı doğruladı İspanya poiisi ETA örgütüne ait Sovyet yapısı 5 ton siiah eie geçirdi Acı Kayıp RENAULTMAIS'den onemli duyuru: Gelin el birliği ile hava kirliliğini azaltalım Fatmo Karal'ın aziz ve değerli eşi. Seçıl Tolga Akgün, Büun Karal v© Fadime'nın sevgili baboları, Türk Tarih Bilimine yıllarca hizmet veren, TÜRK TARİH KURUMU BAŞKAM Ord. Prof. Enver Ziya KARAL ı yltırdlk. Cenazesi. 22 ocok 1982 cuma günü saat 10.00'da Türk Tarih Kurumu'ndo ve Dil ve Torih • Coğrafya Fokültesı'nde yopılacak merasimler ve Maltepe Camü'nde kılmocak öğle namazından sonra Karşıyaka mezarlığında toprağo verilecektir. Anısını. yapıtlorın, ve yoşam ilkelerini yaşatarok onu Hic unutmayacağız. NOT: Celenk göndermek ısteyenlerin Türk Eğitım Vakfı nn baâı$ta bulunmalan rıca olunur. MADRtD îspanva poliEinın Bask oölgesinin özerliği için mücadele eden ETA adlı jasa dışı örgüte ait çoturüuğu Sov yet yapısı 5 ton silah ele geçir diti bildiriliyor. Silah!ar örgütün siyasal ve asker koluna ait cephanenin he men hemen tamamıru oluşturuyor. Bask bölgesindfiki Bilbao kenti yakınlannda bir evin yüzme havuzunda elegeçirl len silahlar arasında Sovyet ya pısı roketatarlar, makinalı tüfekler, hafif makinalı tüfekler, tabancalar, el bombaîan ve <je şitü p3tlayıcı maddeler bulunu yor. Madrit'e getirilen silahlar la ilsflli olarak 2 kişi gözaltına alındı. Yunanîstan ve Fransa nükleer alanda isbirliği yapacaklar PARÎS (Ajanslar) Yunanis tan ve Fransa'run aralaruıda işbirligıni nükleer çerçeıede de geliştirmeyi kararlaştırdıklan bildiriliyor. Yunarustan'm Sesi Radyosunun haberine göre, karar resmi bir ziyaret için Paris'te bulunan Yunan sainınma heyetinin FrariFiz Sa\Tinma Bakanlıtı yetkilileriyle yaptıgı görüşmelerde slındı. Gflrüşmelerde Yunanistan re Fransa'nm savunmalarım püçlendimıek zorunlulugu ile kar57 karşıya bulundtıkları konusunda görüş birliğine vanldı ve bu amaçla iki ülke arasmdaki silah ticare'inln artınlma sı re askeri yatırımlarda işbir liğinin giiclendirilmesi de kararlaştırtldı. Hava kirliliği son günlerde başta ANKARA olmak üzere, bütün büyük kentlende sağlığımızı tehdit ediyor. Motorlu araçların bu kirlenmedeki payı hiç de az değil. Özellikle, eksozdan çıkan CO gazı (KarbonmonoksitD büyük oranda kirlenmeye yol açıyor. Bu bilindiği için, dünyanın pek çok yerinde özel cihazlanla yapılan zorunlu kontrollan sonucu, eksozdan çıkan CO gaz oranı zaransız bir düzeye indiniliyor1. Oysa bu onan ülkennizde iyi ayar edilmeyen otomobillende zararsız limitin iki katına kadar çıkabiliyor. İşte, RENAULTMAİS, özel diagnostik cihazlarda ücretsiz eksoz gaz analizini bu amaçla bâşlattı. CO gaz oranını İstanbul Ankana, İzmir, Adana Şubelerinde ve yetkili servislenindeki ücnetsiz kontnollanıyla zanansız düzeye kolayca indiriyor. Hava kirliliğini önlemede üzenıne düşeni severek yapıyor. Sağlığınız ve kamu sağlığı için yaranlanın ve hava kirliliğinin azalmasına birlikte yardımcı olalım. AİLESİ Büyük Kaysp Uzun yıllar Türk Tarih Bılimme. ozellıkle Turk Devrırr Tarıhine ve Türk Üniversitelerı'ne buyük errek veren. bırcok tarıhsel gerceklen gun ışığıno cıkaran. büıncl'. tutarh, odun vermez gercek bır Atoturkcu olarak butun yaşomı boyunca yazılorı ve konuşmalarıyfa topluma ışık lutan, bınlerce öğrenci yetiştıren. yurf icinde JB yurt dışında onurlu ve soygın b'lim adamı kişiliğiyle belirgınleşen Boşkanımız, azız ve sevgılı arkadaşımız; Bu arada Batı Şeria'da baskı polıtikosı ise. gıderek yoğunlaşmaktadır. En ufok bır direnme hareket: karsısında evlerin havoyo ucurırimcsı, okullarm kapotılması ve tutuklamalar Filıstın'lilerm günlük yoşantılarının bir parcası olmuştur. Baskı ve yıldırma poütıkası özellikle FKÖ yonlılarınc karşı cok sert nıtelığe burunrrekte. Filistin Kurtulus Örgütü'ne yckınlık duvduklorından kuşkulanılan Fiüstınli yönetlciler görevlermden alınmaktadır. İsrall hükumeti ayrıca Botı Çeric'daki askeri işgai kuvvetlerıne ek olarok, gectiğımır vıl kasım oyında bölgede bir sivil yönetim kurmuştur. Sözüm ona, «ivil holkın gereksinmeîerini karşılamak icin kurulan bu sivil yönetımın. asıl hedefinın bölgeyi :yıden iyiye İsrail'ın etkmiik alanıno sokmak oîduğu acıktır. Dcğu Kudüs'le Golan'ı, yuttuktan sonra. israil uzun vadede Batı $erıa'yı da ılhak etme hoiirlığı icmde görünmektedir. Bu crodo dıs basmcJa Savunma Bokanı Ariei Shcron'un Güney Lübnan'a karşı bir saldırıya gecmeyi tasarladığı hatîa Suriye'yi büe savaşa kışkirtabıleceğine ılışkin hober yorumlor çıkmaktodır. Isrcii'm zorloma politıkosı. Ortadoğu'da yeni v« tehlıkeli b ı r tırmonmayo yol acacak boyutlaro ulaşabllir. TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANI Ord. Prof. Enver Ziya KARAL ı 19.1.1982 gunü koybettlk. Acımız sonsuzdur. Ailesine. Türk Tarih Kurumu üyelsnne. Türk bilim dünyasına yürekten başsağlığı dlleriz. TÛRK TARİH KURUMU YÖNETİM KURULU ÖLÜM RENAULTMAIS MOTORLU ARAÇLAR İMALVE 5ATIŞ A.Ş. tLAN BÜRDUR BtRtNCt HCKÜK HAKt.MTJGÎNDEN 1951/538 Tukanda esas numarası yaaılı dosyada; davalı dtırumda bulunan Gölge Kövünden Osman Akdemir, Büğdüz Köyünden Mehmet Kaya, Karacavtran Kö yünden Ali Akbaş, Aksu köyürıden Meryem Kaya' ya atireslerinde bulnnrnayıp, yeni adresleri de belll olmadıgmdan Jarar tebliğ edilemeraiştir. Bu dosyada mevld ve hudutlan yanlı, naart 1950 tarih cUt: 167, sahife: 30. no: 53 aym tarlh ve sahife no: 54 aym tarih ve sahife: no: 55'de kajntlı tapulann iptali ile, geldisl olan tentmuz 1935 tarih cüt: 112, sahife: 133 no: 39*da kayıth tapunun, 91JO0. n ^ y e ÎHCAINA, bu miktar ve mesaha dıçmdaM yere davalılarm müdahalesinln MENtNE. dslr verüen 23X1979 tarihH torar Is'mlerl yassıb da vniılara karar tebllğl y«rlrm katm oönaJc üzere üan olarmr. 30.12.1983 CBesm: 10474) 530 Kunımumurün Oyesf ve Türk Tarih Kurumu Başkom. Ataturkcü bıllm adamı, saygın büyüğümüz ve orkadaşımız; Ord. Prof PARÎS (THA) Kıbnslı Ruro EOKA'cı Nikos Sampson Türklerden oluşan bir vunıcu brRütun kecdisinl ö:dürmek ts tediğıni ileri sürerek Fransız polisinden yardım istedi. Yetkili kaynakJann verdflde ri bilgiye göre EOKA'a Sampson, bir süre önce Tiirk olduğundan şüpbelendiği üç 30sinin saldınsına uğrama korkusu içinde yaşadığmı ve bunlan n İngiltere'den silah almak için Fransa'ya geldiktan sonra kendisini de öldürmeyi planladıklannı iddia etti. Sampson daha sonra ağız değiştirdi ve bu üç kişirun Yunanh da olabileoeklerini öne sürdü. Vuruimaktan korkan Sampson Fransız poiislnden yardım istedi UNESCO TürKiye Milll Komisyonu Başkanveklli. Atatürk devriminin büyük yorumcusu, değerll bilim adamı ve düşünür; Ord. Prof. Enver Ziya KARAL ı kaybetmekten duyduğumuz kedsr sonsuzdur. Ailesine. Türk Tarih Kurumu'na ve Türk bilim dünyosına başsağlığı dıleriz. UNESCO TÜRKİYE MfLLİ KOMİSYONU Enver Ziya KARAL 19 ocak 1982 sait gunü yaşama gozlerinl yummuştur. 22 ocok 1982 cuma flünu saot 10.00'do Turk Tarih Kurumu'ndo, daha sonra Dil ve Tarih Coğrafyo FakültesJ'nde yapılacak törenden ve Maltepe Camü'nde kılınacok âğle namazmdan sonra Karşıyaka mezartığında taprağa verilecektir. Ulusumuzun, aiıesinin ve arkadoşlarımızın başı »ağolsun. TÜRK DK. KURUMU 8.1emel totograf kursu ZTemel sınema kursu 8İU3İ İÇİN: Pk.174 SİRKECI/İSTANBUL İFSAK KARTAL t . tCRA MEMliRLL'ĞT) MENKCl AÇIK ARHRMA SATIŞI ÎLANEN TEBLtCt Sayu 1981/U95 Dosyamm borçlusu ALÎ OSMAM BEKAt"nin Kartal Sofanl* Pazaryeri Bahar Ap. No: 1/2 adresinden hacıedilip yine Kartal Çısv çır Cad. Gevrek Sok. No: 16 Tozkoparan adresme getîrilen ve yedtemine tesllm edilenraenfcullerin8.2.1982 günü saat 15.39 ü» 15.45 arasmda btrlncl açüc artirma satışı yapüacaktir. Bu satışta alıcı çıkmadıgı tataKrde üdnd açık «rtınraı 9.2.1982 günü aym yercte r e aym saatler ara«nda yapılacaŞrı borçlu adresinden aynldığmdan borçluya ilanen tebliğ ohımır. 11.1.1983 449) 435 Büyük Kayıp Kurumumuzun saygı değer Başkanı Tarih Kurumu Basımevl calışanlanno cen bir baba yüreğiyle eğilmiş olan, ğını üzerimizden eksiltmeyen, büyük adamı; olarak, blz Türk her zaman seveAtatürkcülük ışıve değerli bilim HALK REASÜRANS A.S. Eiemanlar Arıyor • Askerüğiniyapmış, • İyi derecede İngilizce bilen, • Tercihan deneyimli Büyük Kayıp Ktırumumuzun seckln Başkanı, basımevlmlzin calışmalannın manev! ve sürekii destekleyicisl, tutumu, ilkelerf, Insancıllığı, hoşgörüsüyle bizlere her zaman örnek ve öncü olan, Atotürk İlkelerini ve Atotürk devrıminin bıüncll ve yılmaz, yorulmaz savunucusu; yitirmenln acısı lcindeyiz. ömek kişiliğinl hiç unutmayacağız. Ailesine, bilim dünyosrna ve bütün gercek Atarörkçulere yürekten bossağlığı dileriz. TÛRK TARİH KURUMU BASIMEVİ CALIŞANLARI Enver Ziya KARAL ı Ord. Prof Genel Müdür Muavini • İyi derecede ingilizce biien, • Daktilo kullanabilen Genel Müdür Sekreteri Isteklllerin aşağıda beiirtilen adrese şahsen başvurmaları rica olunur. Salıpazan, Meclisi Mebusan Cad. No. 487493 Kat4 Kaysp Kurumumuzun aziz ve sevglli Başkanı. bizlere yıllorco insan yüreğinin sicaklığını vermtş, korumuş ve kollamıs, buyuk Atoturkcü; Ord. Prof. Enver Ziya KARAL ı zaman8iz yltlrmenln onulmaz acıaı lclndeylz. Ailesine, öğrencilerine, TOrk bllim dönya«ıno en lcten düeklerimlzl eunanz. T0RK TARİH KURUMU BASIMEVİ YÖNETİM KURULU Ord. Prof. Enver Ziya KARAL ı vltlrmenin böyük ocısı lclndeyfz. Afleslne, 6ğrendlerfn«, blllm dönyosına bosaa^hgı dlleriz. Anısı, burön stcokirjryla bizlerde yaşayacaktır. TÛRK TARİH KURUMU CALIŞANLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog