Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Cumhunyet 2 VE GÖRÜ. Ç I E D 21 OC*K 10?? Eylul ıle Atatürkçü bır yonetımın lş başına gelmesı uzerıne ve ozellıkle yuzuncu yıl torenlerının başlamasmdan sonra kımı cevreler büerek kımı cevreler de bılmeyerek, Ataturkculuklerını kanıtlamak ıcın Atatürk'u saptırdılar Bilmeyerek scptırmayı Ataturk adının olur olmaz özelllkle olmaz her yerde kullanılma eındo gorüruz Örneğın «Izmır Enternasyonal Ataturk Fuarıs Bılindığı gıbı Fransızca bır sözcük olan foıre = fuar, pazcr poncyır de mektır Bu panayır ılk kurulduğu zaman «Izmır Beynelmılel Ponayırı» odını taşımaktaydı Sonradan Rumca olan panayırın verıne Fransızca foıre sozcüğu aiındı, «beynelmılel» (kı sozlükte dınler arası demektır) de gene Fransızca centernasyonal» sozcuğü ıle yer değıştırdı ve oldu tlzmir Erternasyonal Fuan» Imdı panayi' = fuar bır şeylerın sergılen dığı. alınıp satıldığı, pozarlandıgı yer demek olduğuna gore, Istanbul Moda Fuarı Leıpzıg Kıtap Fuarı Londra Uluslararası Otomobıl Fuan olur ama «Ataturk Fuarı» olur m u 1 Fuar"ın bır anlamı daha var kı burada açıklomak istemem Saptırmak ATATÜRKÇÜ GOZUKMEK IÇîN ONUN SOZT ^RINt BILEREK SAPTiKlNLAd VAR. DIYANET IŞLERININ TAK , 7 Mr.r,EKl SOZLER VE DİN EĞÎTİMIYLE İLGILI SOZLEK. BİLEREK SAP TIRMAYA IKİ ORNEKTtR. Prof. Dr, Coşkun ÜÇOK Ankara l'nivenftesi Hukuk Fakultesi Oğrettm Cvesi adma Mustafa K»mo| imzacını taçıyan bu cağrının metninl, 62 yıl sonra bLgünku neslın bıl rresınde tarıhı gerçekierden uzak kalmama akıl ve gercekcılık zorunlugu vardır Bugun ku dılımıze belkı kelımeler olarak oktarılması mumkun fakot ruh ve anlam olarak cok guc o on 23 Nısan 1920'nın tarihî setlenlfl $udur 2) Vatanın ıstıklâlı yucç saltanat ve hilafet makamının kurtanlması gıbı en gerekli od«vl«rl yerin» gstireccfc olan Büyuk Mıllei Mecısı nın açmş gununun 3) hutbe sırasında yuce Halitcmizln Padlaâhımız Ef«ndimız Hazretlcrlnin yukMk vorlığı ıle butün tebaasımn bıran önce kurtul mo ve mutluluğu duası.... > Buradaki omoc acıktır Bakınız denmekte dır. yüce saltanat ve hllâfet makamının kurtanlması icin Meclıs toplanmıs aneak sonro Kur'an degışık zarranlarda aynı olaylar bu mokamlar kaldırılmıştır la ılgıll deojs k âyetler bıldlrıieceğıni je gene Acaba Ataturk boyle demeyıp de saltanat va kendı kabul etmlştir Sure II 106 âyet «Her hlöfetln kaldırılması ve cumhurıyet ılOn adılhangl bır âyetıa hukmunü yürurlukten koldır.r rresı icın Meclıs topkınaccktır deseyöı en ya veya unutturursak onun yerıne daha hayırlısını veya onun benzerını getırırız » ve XVI k n arkadasiarındon kacı onunla blrllkte yu rurlerdi' 101 «Bır âyetın yerıni başko bır âyetle değış tırdıgımızde kı Alloh n«t Indlrdlflinl aavrt ıyı Gene 12 Eylül'dsn sonro kimi cevrele' blhr onlar .» dln oğitlminl zorunlu kılmaya gerekce oiora» Ataturk'ün bazı sozlerln! bulup «Ataturk'ün bu Imdı 23 Nıson 1920'd« AtotOrk tarafından volda d!r«ktlff> olarak Sayin Devlet Baskan • TBMM nın acıtmoaındaki amacın U I U M I 6g«mıza kcdar sundulor: cBlzds ruhbanlık yoktur meniığe dayalı ulusaı blr Türk Devletı kurmak. Hepımız mü8Övlyiz ve dlnlmlzin ahkâmını mu yurdun duşmanlorca alınmı» böloelerinı kurtotssaviyen öflrenmeye mecburuz H«r ferd dlnlrıp ulusal sınırları saglamak uğrundakl savanı, dıyanetlni. Imanını öjrenmek ıcın bir yere sımı boşanvo ulostırmak olduğunu bllmeyen muhtactır Orosı da mektepttr > (Soylev ve var mıdır'? Ancok orneuin Dlyânet Işlerı BaşDomecler, II s 90) konlığı vıllardan berı yayınlarında TBMM'nın acılmasmdakı bu amoclar uzerınde hıc durImdı, Ataturk bu sözlerı ne zaman. nıcm rraz ama Ataturk'ün bu sırada kullardıgı sozv» ne maksatla soyledl kısaco lnceley«lim len, bır sozcuğu bı| 0 değ şmeyen bı> glrlsle Ataturk daha Lozan barifi gorusmeltrl sürer her sene aksatmadan tekrarlar durur 15 Nl ken, cumhurıyet ılan edllmeden 0 ay önce 31 san 1974 tar hll Dlyanet Gozetesı'nde yozılı Ocok 1823'te izmir'do holko yoptıg' uzun bır olanlan aynen 1882 Dıyonet Takvıml'nın (yaniı» konusma sırosında bu sözleri kullanmış ve hedeğıl 1982) 22 ve 23 Nlsan yapraklorının arkamen orkasından uzun uzun medreselerln icmsında okuyabılırsinıı < . Hey etı Temsilıye de bulundukları acıkl' durumdan soz etmış ve hesız şeytan ıçı pısliklerdır Bunlardan kacı nın kı mutluluga eresınız s Bır ornek daha IV surenın 15 ayetınde «Kadınlarıni2dan zı no edenlere bunu kanıtlayocak aranızdon dort tanık getınn Tanıklık ederlerse olunceye veya Allah oniara bır yoi acana kadar evlerde tutun * buyrulduktan sonra XXIV surenın 2 âyatınde «Zına eden kadın ve erkegın her bırıne yuzer değnek vurun » v e 4 ayetınde de «Iffatll kadınlara zıno I6nodedıp de sonra dort tanık getıremeyenlere 80 değnek vurun ebe diyyen onların tonıklıgım kobul etmeyın» buvrukları yer olmıştır Şımdl, Hıeret ın 7 yılındakı Ifk (=sıftıra) olayını v e bunu ızleyen olav ları bılmeden aynı konuda bu oyrı ayrı hukum getıren âyetlerı onlomak ve vorurnlamak mum kun mudur' ılâhlyat fakultesi kurulmas nı onermıştır Anıa şılıyor kı o. daha o zoman medreselen kopatmayı, oğraJımı 0 rleştırme kanunu ciKartnroyı ve din n bılımsei olarak ıncpleneceâ bır ılâhı /at faki'ltesının kurulmasim tasorlamaktid r ve her zamon oldugu gıbı hclkla 'emas <"is rek toplumu gelecekte yapacagı /enılıklere ve çağdaşlaşma hareket erıne hazırlcmoktadır Nı tekım bır yıl sonra 5 Mart 1924 tar hlı ve 430 sayılı Tevhıd ı Tedr'sct ( = Ogretım< bırieştrtre) kanunu ıle medreseler kapatılmış Cutun oare tım Mılll Eğıtım Bakanlığına bağlanmış ımamlık ve hatıplık gorevlerını yerıne getırecek kımselerın yetıştır Imesı ıcın ImamHotip Okullarının ve yuksek derecede dın bılgını yetistirmek ıcın de llâhıyat Fokultesı nın ocılması kabul edılmıştır Ancak o sırada henuz 20 Ocak 1920 tarıh'ı arayasa yururluktedır ve bu anayasanın 7. moddesıne gcre «ahkâmı şenyenın tenfızı Buyuk Mıllet Meclısıne aıttır Sonradan kabul edılen ılk currhtırıyet anavasosınm (20 Nısan 1934 urun ve 491 sayılı) 2 maddesı de söyıedır: Turkıye devletının dını «dınl ıslâmdır» Bundon oturu de okullardo dın dersı OKutulmustur 10 Nısan 1928 tarıh ve 1222 sayılı kanun sonucu anayasada ycpılan değışlklikle anoya»anın 9 maddesındekı bu htkmun kaldırılmasındon son radır kı, lc klık ılkesı henuz anayasada yer o1momaklo bırlıkte (laık'ık tlkesımn anayasaya gırmesı 3 Şubot 1937 tarıh ve 3115 sayılı kanunla olmuştur) T Cumhurıyetl laık olmuStur Bundan sonra da okullardan dın dersl kaldırılmıştır Demek kı Ataturk yukarıya aidıflımız ve onun dırekt fı olarak sunulan sozlerine kendı oykırı hareket etmış ve laıkllğm gereglni yenne getırmış ve bundan sonra sözlerınde ve dovronıslarında hıc bir zaman laıklığe aykırı bır tutum sergılememi6tır imdl, «Vüce saltonat v« hllafet mokamınm kurtarılması 5'bi en gerekli gorevıeri yerlne getlrmemlz» lcin Atotürk'un blze dırektlfl vor domekle, anoyasamızm ıkmcı ve 19 maddelertnl medenl kanunumuzun 266 maddesını, TBMM tarofındon onaylanarak 71 Mayıs 1949 *orıh ve 7217 «ayılı Resmi Gazetede yayınlanan ve bov lere anovasanrzın 65 rrnridesı uvarınca oleyhı ne anoyoso mahkemesınF d^ bas vuruiamayocak olan Insan Haklan Evrenseı Oemecl nm 2. 18 maödelerı ıle ozellıkle 26 maadesının 3 fıkrasını b r vana ıtıp «zorunlu olarak dm demnln oku'iarda okutulmosı ıcın Atoturk un direktlfl» v a r demek arasında hıc bır tark /oktur Atotürkcu olmak cın önce Ataturk u onlamaV gereklr Atatürk'u onlamak guc olduğu ıçln de «Ataturkcu olmok guctur» Cumhuriyet Sahıbı Cumhurıyet Matbaacıhk ve Gazetecihk T A Ş. adma NADİRNADİ Cenel Ya\ın Muduru Muessese M U Ö j r u Yazı Işlerı Muduru Basan ve Yayan HASANCEMAL EMİNE UŞAKLIGİL OKAYCÖNENSİN Cumhuriytt Mttbaacılık vs Gazetecılık T A Ş. Po»ta Kututu. 246 IStanbul T»l 20 97 03 (S Hat) BÜKOLAR • ANKARA KonurSokakno 2 4 J 4 Yenifshlr • İZMİR Tel 17 58 2517 5866 Idare 18 33 35 HalıtZıya Bulvan No 65/? Tel 254709131230 • AOANA: Ataturk Caddtsl, Türk Hava Kurumu Işhanı Ka« Î ' J Tel 14 550 19 731 21 OCAK 198i GÜNEŞ ÖÛLE •+• Atotürk'ü bılerek saptırmaya gelınce Kımı cevreler AtatOrk'ün vaktıyl e soylemış olduğu sözlerı ellerıne al'P bunlan amaclarına ulasmakta araç olarak kullanmaya calıştılar Âyetler, hadlsler böyuk adamların sozlerl, oncak soylendıklerı zamanın koşulları cltında ve guttuklerı moksat, ulaşmak ıstemlen amac bakımındcn ve bu sozlerı izleyen obur soılerle bır bütün olarak Incelenlr, anlaşılır değerlend rılirse doğru blr sonuca vanlabılır Âyetlerı hadıslerı yorumlarken vorumcular, bu âyetlerın hangı koşullar altında hangı olay veya olay!a r üzerıne bıldırılmış hadıslerın soylenmış olduğunu ınceler'er ondan sonra saglam bır konıya vararak doğru blr yorum yapabılırler Bır ornek vermek ıstersek XVI surenın 69 âyet nde «Hurma ağaclarının ve uzum kütuklorının meyvelermden sarhoş edıcı ıckıler ve ıyı besınler elde edersınız. Gercekten de bunda duşunenler ıçın ıbret vordır» buv rulmus Ancok earhosluk alıp yürüyünce II surenln 219 öyetı gelmlstır «Sana ickı ve kumarı sorarlar De kı. ıkisinde de hem buyuk gunah hem ınsanlara bazı vararlar vardır Gunahları yararından daha coktur» Şarabın gunah savılması da yetmedı bunun üzerıno IV surenin 46 âyeti geldı «Ey ın6anlar! Sarhoşken .. namaza vaklaşmayınız > Bu âyet üzerıne sarhoslar namaza gıtmemekle yetındıler Sonunda V surenın 90 dyetı ıle, cezası gosterılmemekle bırlıkte, ıckı yasaklandı «Ey ıncnanlar! Ickı kumar putlar vo fal okları şup TAKVÎM İMSAK İKİNDİ AKSAM 18 09 YATSI 19 45 6 38 8 20 13 24 (Cumhuriyet 21 OCAK 1932 MUHIM BlR EKSIĞIMIZ «MÎLLÎ GALERλ Medeniyet guzei tonotlorkj olculebılır ve ancak onunla yurür yuksek bır mafhumdur Sonaîı ılprı goturmek Içın resmı ve hjsusı bır cok çolışmolor duşunu ebılır Fakot bız devletca bır rasım go lernı tesıslne karor venlmesınl bu yoldo vapılocak ı*lerın basmda goruruz Cck degıl ılk sene sı yalnız on bm lıro ıle boşlayaook bır tohtisat bu büyuk ışın sağlam temelınl atmaya kâfldlr Şımdıden ona mahsus bır bma yaprnayo da ıhtı voc yoktur l$e ev^ela v« peyderpey guzol eserlerı toplamaka da başlıyabıIrız Maarı' Vekaletımızm bu ışı bu senekı bütcede vakıt gecırmeksızın dıkkate almasını bılhassa n ca edenz Iktısadı buhran bu ışe manı değ Idır Bi2Ce en korkunc buhran irfo. ve 6anat kıtlıÖmda olan buhrcndır YUNUS NADİ HAVIR Mustas OKTAY A!<BAL Nedir ? CVCT O Papııccu smanlı Harielye Nozın Fuat Paşa. Batılılaşma yolunda sefaretiere kopılanmanın gerekcesını fllozofca şoyle acıklarmış «Bır devletıs ikt kUvvet olur ö'rt yukarıdon, bırl aşoğıdon gelır Bızım memlekette yukandan geien kuvvet cumlemlzi ezıyor. Aşağıdan ıse b ' kuvvet hasıl otnneye ımkan yoktur Bunun Icın paSuccu muştası g'bl yandan bir kuvvet kullanmaya muh tacız O kuvvetler de, sefaretlerdır» Yukarıda Padışah aşağıda ıse halk vardır Fuat Paşa'ya göre ücüncü kuvvet büvük devletlerın Istanbul'dakl elcllıklendir Kâh bırıne kâh otekıne yaslana^ k , kâh Ingıltero'den kâh Fransa dan, Rusya dan destek alarak öbürCıne karşı cıkmak Osmanlı Devletı'nın son donemlerlnin en gecer okce poht kası olmuştur Papuccu muştası kullanarak yönetimde kalmak, ulkeyı «Coğdaş uygarlığa> goturmek elbettekı olanaksızdı Sonrokl yıllarda bu olonaksızlık kesın bıcımde gorulmüştür fTürkıye Yazıları» dergısınde değerli araştırmacı, yazar Doâan Avcıoğlu'nun «Papuccu Muştası» başlıklı uzun blr yazısı var Dergınin şaır Eşref ıcın düzenledıği ÖZ6İ sayıya Eşref'ın ıçınde yaşodığı olaylarırtı hıcvettiğl blr dönemın öncesinl. sonrasmı tarihsel blr yaklaşım olarak incelemış Avcıoğlu nun qenlş bilgısı avrıca olayları yorumlama okurlaro en kısa en özlü en anlaşılır daha doğrusu en etklleyıcı bıcımde sunma yeteneğı bir kez daha kendını gostermış . Dunden bugüne, bugünden, yarına doğru uzanan bır zaman parcasında dış güclere dayanarak, «Avrupa Konsey»lerınden. yaboncı devlet adomlarından destek alarak, yardım görerek. daha ocıkcası korunarak ülkeyı yonetmenin cıkmazlannı sergillyor bu yazısında. Bctı ulkeleri her zaman bızim ışlerimıze karışmıştır, karışmaktodır Klmlnde bızım aydınlarımız polıtıkocılarımız bu türlO «Papuccu muştalarıma dört elle sorılmışlordır sarılmayı ycrarlı gormüşlerdır Ama hepsınde de «Vabancı güclerln» sağladığı sozde yardımlar, Türk halkının sömürulme6inde venl olanaklar yaratmıstır. Türk halkını dış sömürgelertn elınde blr oyuncak haline getırmiştir Tanzlmattan bugune dek kac kez bu gercek ylnelenmlstlr. Blr Ataturk dönemıdır «Papuccu muştaları»na gerek duyulmadan yurdu, ulusu yonettiğımiz... Ataturk, dıs polltikasını cıkarları doğrultusunda sürdurerek Osmanlı polıtıkasına yüzde yüz ters düşen blr eylemı gercekleştlrmlştlr En güclO vabancı devletlerın elcılerine bıle «Eğer göruşünuz buysa konuşmayı sürdürmekte favda yok> diye sertce cıkışabllmlştlr Papuccu muştolormo gerek duyulmadan dsvrimci eylemlere kalkışılmış dıs ve lc polıtika düzenlenmış, Turk ulusu bütünüyle blr kalkınma savaşımına gırışmlş, yabancıların elindekl haklar, ayrıcalıklar geri alınmıştır Türkiye Devleti ucvüz yıldan beri iclne ıtildığı kapatılmışlık. gerllık, ezılmişiık clzgısınden koparak lleri blr atılım yopmış, uiusumuz özgün klşıllğlnl bulmuş, saygın bır yer almıştır dünya devletlerl arasmda .. Ooğan Avcıoâlu dıyor kı «Günumuzde blr ekonomik kurtulus savast, halkın tüm •n«r|isinf ve yaratma şevK\ seferber edılmeden kazanılmaz. Halkın en geniş blcımde ıktıdara katıldığı ve iktidara sahlplendiğl Türkıye'ye özgu devrimcl demokrasl modellerinı yaşama geclrmek «orunoayız» Papuccu muştası 'donme dolabı'ndan cıkmak bır daha bu dolabo gırmemek İcin 'gercek demokrast'yi sağlam blcımde kurmak baş koçuldu' Gercek demokrasl nedır? Ataturk devrımınin temel llkelerıne ters duşmeyen, cağdaş düşünce özqürliıcune dunya görüşüne dayanan 'gercek demokrasl ' Gerıye, genclllğe tutuculuğa bağnozlığo dayanTiavan, vabancı 'muştalar'dan vararlanmayan gercekCi bır demokrasl yontemı 1945'ten bu yana. Ataturk Cumhurıyet "ne ters duşen hepsl sağa, aşır, sağo acık oollt kacıların clzglslnde yürüdü ulusumuz .. Bunlardon hıc blr yarar gelmedi Bunu görmek, aniamak, yarınkl yolumuzu ona göre saptamak, sağduyunun gereğldır Avcıoğlu bu «Papuccu muştası» polltikasını blr «MakOs talih» olarak göröyor ve şöyle dıyor yazısının sonunda* «Bır dönme dolap kl dön baba don . Eşref vaşasa bu son dönem ıcln kım bilır ne yazardı?» BugGnü bllmem, ama dün bakın ne demlş Eşref tBabıâll> İcin. yanl o günlerın yönetlcılen ıcm «Blzdekl sanat taklit edemez Avrupalı Sanma ahengli umumiye bu heyet kapılır Mllletln ağzı acıldıkca. kilıt vurmak icın Babıâlı'de ne sanatlı anahtar yapılır» O sonatlı anahtarlan yapanlar «Papuccu muştası»na guvenen, dayanan klşiler, cevrelerdlr. bulundukları bolgenın en kıdemlısının gozetımı altında «gızlı oysla secım haklorını kullanmalıdırlar merkeze gelecek zarfların «ccık tasnıfıi ne sonuca varılmolıdır Boyiece en isabetlı secım'ın yapılaBileceğı «koyırma» şıköyetiennın onlenebılecegı anlaşılaoılecektır Genış tabaniı secm pek cok sorunu cozebı'ecektır Boyle bır sıstemın yapılacak anayasado esaslarının gostenlmesı ayrıntıların ıse Özel Anayasamızın 7 maddesine Yasaya bırakılrmsı yerınde göre «yargı yetkisl Türk MilleANAYASAMIZ, «YARGI YETKİSİ, olur ' tı adına bağımsız mahkemeTÜRK MİLLETI ADINA BAĞIMSIZ AcaDa boyle bır sıstem «IIlerce kullanılırı, O halde «Yorkeıye ne derecede uygun duMAHKEMELERCE KULLANILIR» gıc Bağımsızlıgi» sadece yasa ' şecektır^ Anayasamızın tumHUKMUNÜ GETIRMİŞTİR. BURAdogisıkllfline Indlrgell konularden «Kuvvetlerın Aynlığı» sısdan degildir «Türk Mılleti ADA DERİN ANLAMLAR YATAR. temnı benımsedığini soyledına* deylmlnin anlamını bu mek guctur Fakat Anayasaduzeyde aramakla yetlnemeylz. mız. bu konudakl sıstemlerden en cok rKuvvetler AyrıKarşılaştırma ıle bu kavra'ıgı» sıstemıne yakındır Eğer mın bıcımsellık kurolından okatıksız bır kuvvetler oynlıgı ıkı donem yaşodık Ilk kez. yaı tedekı yen 6aptanabılır. Ikınci den ayırır Yargının Türk mllle sısternı esas tutulso Yargıcgıclarımız temsılcılennı sectı tı adına kullanılmasının ger Dunyo Savaşından sonra mutların da ^ascmo organında ler, onlar da «Yuksek Hakım cekleşmesindek baş koşulu tefıkler Alman mahkemelerının gorev alacaklar gıb doğruler Kurulu» uyelennı secmek yıne anayasamız gostermiştır «Almcn Milletı Adına » deyidan doğruya Mılletce secılmele gorevlendırıldıler Secımlet Bu yetkı ancak «Bağımsız Moh mini kullanmalarını yasakladı«kulıscılıknle sonuclandı Bun ları gerekırdı Fakat boyle bır kemelence kullanılırsa Adalar, mahkemelerın ancak «Huuygulamanın sakıncalarını gıdan sonrc Kurul uyelennın let Turk Mılleti» adınadır. Yer kuk Adına » demelenne muderebılecek yeterlı geleneYargıtayca kendı aralarındar gı organlorının yasal duzenlen saade ettıler Komunıst ülkelege sahıp olmadığımız bılınmek secılmesı usulune gıdıldi Bu mesınde yurutmeye en ufak nn mahkemelerı kararlarındo tedlr O halde yurütmeden kenun eskısınden daha iyi sonuc bır yetkl ılkenın dışına cıkmak Millet adına değıl «Holk adına> sınllkle uzak kalobi'en bır sıslar verdığı soylenemez la sonuclanır deyımını kullonırlar Turk a 'em yaratmak zorundayız Bu nayasasının «Yargı yetkısı O halde «ılke»ye aykırı dus Yapılacak yenı Anayasada /argıclarmızm «kendi kendileTürk Milletı adına bağımsız meyen bır düzenleme nasıl ge Yuksek Hakımler Kurulu nasıl 'inı secmelen» (=Cooptatıon) mahkemelerce kullanılır» hukcekleşebılir'* Bızce seclm şov djzenlemeye bağlanmalıdır'' münün kökenınde derın anlamle olmalıdır Merkezde bır bü dlye ısımlend rılen Batıda Bız doğrunun değışıklikten orneğı bulunan bır sıstem alar yatar Bu anlama ters durodart gonderılen ısteklıler Ms oncekı cözunde olduğu kanılocaktır şen onerıler. yargıyı kökenınteslnden, bütün yargıclarımız sında da değılız Bundan once uksek Hakımler Kurulu sc rununa duygusallık ve mes leksel dayanışma tutkusu dışmda kalmak tıtızllgl iclnde. nasıl blr cozum bulabllirlz? Ay rıntılan öne alarak karara var mak yanılgı Ile sonuclanır Bu nedenle yargıya llışkln tum so runların cozumune temelden bosko bir deylsle <llke>den baslamok gerekecektlr. Teme! şu soruda duğumlenıyor: Adolet klmın adına dağıtılır? Y Yüksek Hakimler Kurulu (LJGünün ilankarıll 3 HAYAL DEĞIL HAKİKAT Isabet hususunda dıger gışeierden daımg ond9 olduğumu defalarca bu gazetede ılan etmıstım Bu kere de Yılbaşı pıyongosunun buvuk Ikramlyelerlnaen 25 adedı hususl domgalı bıletlerıme çıkmıştır Muhterem ahalımızın venı tertıp bıletlenn' gışemızden almalarını ravSıye edemn Harp malıjllerınden Holıl Hrlmı Kıs met Gisesı Ilk Turkce sozlu 6esiı ve şarkıh film <lstanbul Sokaklorında» Alemdar Stnemasında kemali T.uvatfakjyetİB opstenlmektedır Bu fılmın sınemamızdan başka Istonbul cıhetı ıle Kadıkov sınemolarının hıc r>ır nde qost°r!İmıyece ğını katıyetie beyon edenz ISTANBUL SOKAKLARINDA Prof. Dr. Faruk EREM RASIT RIZA TÎYATROSU «Beste Gelen» Nakleden Kemai Ragıp Bey Fıatlaı 60100 Hususı 125 kuruş Perşembe v« cuma tenzıloth motine Fıatlar 30 "50 ku ruş Atlas Denizcilik Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi Tasarruf Sahiplerine Duyurur Şirketimizin, %45 Yıllık Sabit Faizli I'inci Tertip Tahvilleri 20.1.1982 Tarihinden ttibaren HISARBANK A.Ş. Merkez Şubesinde Satışa Sunulmuştur. thraç olunacak tahvıllerln tutan Tahvillenn satış süresi Ilk faız tedıyesı ve itfa Tahvıllenn nev'ı ve vade Kupurler 50*00 0 0 0 TL 20 11982 22 1 1982 (3 22 1 1983 22 1 1985 Hamılıne Yedı yıl 400 adedı, 50 0 0 0 TL 300 adedi ıoonoo TL • • •• • • • • • • •• • •• • • •• • ••»•••••••»••»•••»•» DUYURU BOZÜYÜK SERAMİK SANAYİİ MÜESSESESİNDEN Müessesemız üretuni Karo Fayans ve Karo Seramık mamullennı pa«t' 'a"1»'r amacı ıle mevcut bayılere il*veten ıl huduüan dahılmde; Adana 4, Adıyaman 1, Ağrı 1, Amasya 1. Ankara 5, ArUın 1, Aydın 1, Bıngol 1, Burdur 1, Bursa 3, Çanakkale 1, Çanlan 1, Çorum 2, Denızlı 1, Dıyarbakır 1, Edırne 2, Eıaag 1, Erzurum 2, Gazlantep 2. Gıresun 1, Gümuşhane 1, Hakkan 1, Hatay 2, Içel 1, Istanbul 6, Izmır 2, Kars 2, Kastamonu 1, Kaysen 2, Kırklareli 1, Konya 2, Kütahya 1, Marusa 1, K Maraş 1, Mardın 1, Muğla 1, Mua 1, Nevsehır 1, Niğde 1, Ordu 1, Rıze 1, Samsun 3, Slırt 1, Sınop 1, Sıvas 1, Trabzon 1, TunceU 1, Drfa 1, Uşak 1 Yozgat 1, Van 1, Zonguldafc 1 yeni bayılıkler verüecektır Süresı ıçuıde mtiracaat etmeyenlerle postada meydana gelecek gecıkmeler düdıate aluımayacağından ılgilenenlenn; 1 Fırma Tıcaret ünvanı, Kurulıoş tanhi ve adresl, 2 Tıcaret Odasına kayıtü tescıl belgesı ve Odaya kayıtlı sermayesı, 3 Fırmanın ıştigal konusu, 4 Deposn olup olmadıgı, varsa kaç m2 olduğu, 5 Çalıştıgı bankalar ve adreslen ,6 Satıcısı bulunduğu fıımalann adreslen, 7 Vergı Daıresmden tasdıklı son ıkı senelık büançosu, 8 Hakkında referans verebılecek üç finna adresı, 9 Pırmanm yıllık drosu glbi bılgüerle bırUkte en geç 20 2 1982 tarih saat 17 OO'ye kadar şahsen veya yazılı olarak muracaatlan duyunüur (Basm: 10521) 521 DOSTLAR TIYATROSU Salonunda Baro Han Akbank Tunel Şubesı karşısı İSTANBUL SANAT ETKİNLİKLERİ KELAYNAKLAR Oyun 2 bölüm 23 OCAKTAN BAŞLAYABAK Cumartesı 13 00 Çarşamba. Pazar 18.30 DOSTLAR TİYATROSU Tesbıt olunan %45 tutarmdakı faız oranı sabıt vade sonuna kadar değıştınlmejecektır 2211984 tanhınden ıtıbaren, ıstejen tahvıı raalık leri tahvlllerlnl kısmen veva tamamen iade ıle bu tarıhe kadar işlemlş faiz ve anaparalarını yetkıh kılınacak Banka veya Bankalardan alabıleceklerdır Tahvıllertn satışı, anapara ve faizlerinin tedıyesı yetr kllı kılınacak Banka veya Eankalar aracılığı ıle ya pılacaktır. AĞRI DAĞI EFSANESİ Son 15 oyun Cuma Cumartesı 18 30 Cumartesi, Pazar 15 30 Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünden Genel Müdürlufunıüz ıle Istanbul ve Izmır Bolge MU dürluklerımızde meveut Teknik ve Tıcarı Sartnamelen mız esaslan daıresinde dahıU pıyasadan 30 300 adet muh telıf ebatlı tırpan ıle 100 ton bıçerbağlar ve 100 ton bal ya maklnaa ıpı dahıli Diva^adan veva ithal furetıvle mü bayaa edüecektır. Teklıf vermek ısteyenierın teklıflennı ıu i 1982 çar samba günü saat lSJO'a kadar Genel MudürlüŞümüz Iç Tıcaret Mudürluğu'nae hazır bulundurmalannı, 2490 sa vılı artbrma • eksiltme ve Ihale kanununa tabl olmayan kurumumuz malı kısmen veya tamamen alıp almamak t» ve sıpanşi dıledlğıne vermekte veya fırmalar arasın d* taksım etmekte tamamen serbest nlduSu ılan nlunur (Basın 10385) • 516 AÇOK ANADOLU ÇOCUK OYUNLARIKOLU Aksak Timur ile Hoca Nasreddin • Cumartesı, Pazar 1100 i • • • • • • •• • • • » • • • • • • • • • • • • • • • » • • • •• • • • • • • • • 5 Kalem Bakır Kösebent ve Çinko Levha Satınalınacaktır Şartnamesl, bedelslz olarak aşagıdakl adreslerden alınabıllr 1 KARABÜKTE Demır ve Çelık Fabrikalan MUesseseei Tedank ve tkmal Mıidürluğunıüz. 2 İSTANBULT5A: Sirkeci, Yalıkoşkü Cad. Yalıköşkü Han Kat 45'deki Mümessıllığımız 3 ANKARAT3A Kuçukesat, Büklum Solttk No 22'deki Mıimessıllığırruz ÎSTEKLÎ'lerın şartnamemız esaslanna gore hazırla vacakları kapalı tekW mektuplarını, ttecıcı temınatlany la blrlıkte en geç 10 şubat 1<J82 çarsamba günu saat 14 00'e kadar Karabük tekı Muessesemız Haberlesme ve Arşlv Müdürlu£ü"nde bulundurrnaları ılan olunur CBMUT 10614 519) ISTANBUL ONUNCU ASLÎYE HUKUK HAKIMLlGtNDEN 1980/166 Esas Davacı Toprak Mahsullen Ofısı Genel Müdürüitu vekıli Av. Savaş Ersoylu ve Av Şener Ufak tarafından davalı Vasll Çıka aleyhıne açılmış bulunan alacak davası sebebiyle yapılan açık dunışması sonunda Istanbul Sultanhamam Aşirefendi caddesl Aşireîen dl han No 5 5 2 5 sayılı yerde rnukım ıken halen lka metgahı meçhul davalı Vasıl Çıka'ya venıleme dılekçesl ve duruçma günü ilanen teblığıne karar verllmış oldu ğundan mahkememızin 1980/166 esasmda kayıtlı ve 22.2.1982 gun saat 10 00'a muallak bulunan davanın duruşmasına gelmenız gelmedlğınız takdlrde gıyabımza geçilerek duruşmaya devam olunacaği keyfiyetl yenlleme dılekçesıyle duruşma günü yenne kaim olmak üzere ilanen tebhğ olunur. 22121981 DÜZELTME İLANI Gazetemizln 1711982 tarıhll nüshasının 5 sayfasın da 7. ve 8. siıtunlarında Istanbul Emnı>et Sandıgınâan gaynmenkul satış ılanında yer alan 8 no 'Iu Sâzım Şen'e aıt ılanın 10 satırında yer alan 1 no Iu dalresi, 2 nolu dairesı olması gerekmeKtedır Duzel'ıhr (B Tashıh)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog