Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYINLARI NADİR NADİ'nin Yayınlanmız arasında bugune değm çıkmış yapıü&n. Ivarüar (3 bası) . 350.Peıde Aralıgından (3 bası) 150.tfcl Soyyet Rusya lld Polonya (4 bası) 80.Olur Şey DeğıJ (2 bası) . 150.Sokakta Gürfiltu Var (2 bası, tükendi). Çafcdaa Yayınlan, Türkocagı Cad. 3941, Cağaloğlu ÎSTANBÜL. Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20641 Kurucusu : Yunus NADI 10 TL. 21 Ocak 1982 Perşcmbe la taranmıs, ve ölümden, ancak rastlana sonucu olarak çok ha fif yaralarla kurtulmuştu Sanığın. gorgu taniKİannın da yardımıyla İsviçre polısınce saptanan kımlığı înterpol aıacıhğıylaotekı ulkelere bıldırılmış ve Kılımcıyan bırkaç gun sonra Marsılya'da Fransız polı sı tarafından yakalanmıştı O günden berl tutuklu oulu nan sanık nakkındakı soruştunna sonucu açılan daianın durusması yann Marsılya'va 30 kılometre uzaklıktakı *ıx En Pronnce şehnnın ceza mahkemesınde başlayacak Du ruşma gıinü olarak arka arka ya ikı gun saptandı Varın so nuca varılamazsa duruşmaj a cumartesı gunU devam edılecek Fransız Ceza Usulü uvgu lamasına gore, savcılık soruş turması sonucu saptanan bılgı ve bulgulann tümu mahkemeye topluca sunulacağı ve ıddıa ve savunma da hemen yapıla (4rkan n . 7, su 1 de) ANKARA, (Cumhurty»t Burosu) Uc yıla kadar hapıs cezalarında kapalı olan Yargıtay yolunun, yeniden oçılarak bu surenin altı aya Indırılmes' bekleniyor. Uc yıllık sürenın altı oya Indırllmesinl öngoren blr kanun teklıfinln Mılll Güvenlık Kon seyı tarafından hazırlan makta olduğu oğrenıldı Ya sa önerısı Danışmo Meclisl'nde öncellkle göruşülecek. 12 Eylül'den sonra 1402 sayılı Sıkıyonetım Yasasında değişıklık yopılarak. üc yıla kadar verılen hapıs cezalarında Yargıtay yolu kapatılmış ve bu süreyl kapsayan cezolordo Yargıtay'a gıtme den cezanın kesınleşmesi ıl kesl getırılmıştı Boylece LC yıla kadar olan hapıs ve pa ra cezalarında Yargıtoy'a başvurulmosı olanağı kaldırıl mıştı 1402 sayılı yasanın tn» bendi o torlhte şöyle değıştırilmıştlePora cezaları, para cezası ıle bırlıkte veya mustaktl uc V'la kadar hürrıyelı bağ layıcı ceza hukümleri ve bu cezalara bağlı veya müsta kıl veya netıcesı oian fer ı ÇAÛD/"5 YAYINLARI Ilhan SELÇUK Atatürkçülügun Alfabesi Ederr 150 TL İSTEME ADRESI Turkocagı Cad 39/41 Cağaloğlu Istanbul li militanın durusması yarın başlıyor Marsilya'da Türkiye aleyhine kampanya Altan ÖYMEN bildiriyor MARSİLYA Bem BürUkelçimiı Doğan Turkmen'e aüahlı saldında bulunmajctan tutuklu Maz Sırayır Kı umcıyan'ın yann başlayacak durusması önoesinde Marsılya, iiHmm<« aleyhinde çok yoğiın blr propagandanın merkeza ba Une geldl Duvarlardald afıslerde ve bü fUk caddelerde dagıtüan el 1 lanlannda 1915 yılıyla Ugilı ıd dlalar tekrarlamrken, Kilımciyan'ın haksız yere hapıste tutuldugu ve «Hurriyetine kavns tnruhnası» gerektıği ooe sürü lüyor. Bu propagandayı jrapanlaı •adece Marsılya bolgesınde taaliyet gostermekle yetınmı yorlar. Pansteki Ermenl asıllı Prsnsa vatandaşlanna yönelttlkleri mektup kampanyalan üe onlan da Kllimcıyan'ın du # ERMENÎLER, BERN BÜ YÜKELÇÎMÎZ TÜRKMEN' E SUÎKAST GÎRÎŞÎMÎNDEN TÜTÜKLÜ KILıMCıYANTN DtTRUŞMASI 1 ÇtN HERKESÎ MARSÎLYATA ÇAĞIRIYORLAR • AÎR FBANCE HAVAYOLUNUN PARISTEKİ TERMINALÎ «ORLY GRUBÜ» ADLI ERMENI ÖRGÜTÜ TA RAFINDAN BOMBALANDI rumuyla ügılenmeye hatta du ruşma gtinü orada olraaya davet edlyorlar Mektuplarda Pansten Güneye kalkan trenlerin kalkış saatlen de bıldınlı yor. Kıliınciyım, bund&n ikl yıl kadar önce Bem'de BUyiıkelçı mız Doğan Turkmen'e yapılan sılahlı saldınnm sanıgı olarak Mar^ılya'da rutuklanmıştı 6 şubat 1980 günU BttyUkelçiınız Bem'de arabasıyla İngiliz Euyukelçüiginden çıkarken sılah Temyiz edilemeyen ceza süresi 3 yıldan 6 aya iniyor ve mütemmım ceza hukümleri temyiz olunamoz » Mıllı Güvenhk Konseyl tarafmdan hazırlonan bır yasa onerısıne gore, belırtılen bu maddedekı uc yıllık surenin altı aya indınlmesı ongorulüyor Yasa değışıklığının yurürluğe gırmesınden sonra. altı oya kadar olan para ve hapıs cezalarında Yor gıtoy yolu kapalı tutulacak Hazırlanan yasa onensınln Danışma Meclısı nde oncelıkle gorüşuleceğı ve Danış ma Meclısı nden gectıkten sonra MGK tarafından onay lanacağı bıldırllıyor Sıkıyonetım Yasasının ılgilı maddesınde değışıklık on goren yasa, Resmı Gazetede yayınlandıktan sonro yürur luğe gırecek. Paris'te gizli bulusma TURKIYE NORVEÇ I PROTESTO ETTİ AVKARA, (Cumhuriyet Buro •a) Noneç'ın Turkıve'ye ver meyl taahhüt ettıgı L160 tıpı 34 adet uçaksavar topunu ver mekten son anda vazgeçmesı üzenne Turtaye dun Norveç hıUriimetıne bır protesto nota sı verdı Norveç ın Ankara da ki maslanatguzarı dıin Dısışlerl Batanlığına çağrndı ve ol dukçs sert bır tondakı protesto notası bftkanlık genel sekre ter yarduncısı Buyükelça Oktay Cankardeş tarafından ken dısine iletıldı Bılındiğı gıbı Noneç'dekı muhafazakâr huKumet Turtaye'dekı sıyası gelışmelerı ıma ederek uçaksavar toplannı teslım etmeyecegını bıldırmıştı Dun verılen notada, Norveç TUrlöye' nın ıçışlerıne kanşmakla suç landı Nofcada, Norveç'in tutu mu «hazan» ve «esef vencı» bır davranış olarak nıtelendırıldı Dışisleri Bakanlığmdan dun bu konuda yapılan açıklamaya gore Turk notasında ozetle şu goruşlere jer venldı «Türk hukumeti. Noneç hukumeti'nın otuzdört adet I W ) uçaksaTar topıı ıle mııhımma tının sevkinl as(ava alma kara ruu esefle oğTenmış bulunmak tsdır Turk hökiimetı bu karar ve onun ırvEUİanmasına ılış kın vontemlenn sadece ıttıfak uvesl ulkelerin ılıskılennde mevcut olması gereken isbırlı ği ve davanışma ruhuna degıl fakat avnı zamanda verieşmış uluslararası davranış kurallarına da avkın duştüfü kanaatını tasımaktadır Diğer taraftan. soz konusu karann Tnrk hukumeti önceden haberdar kıhnmadan Norveç basın vavın organlan vasıtasıvla kamuoTuna dnvunılmuş olması en anndan şavanı kabul olmavan bir davranış olarak taııımlanabllir Turk ndkumetı Norveç hüku metınce üen surulen sebeplenn ardındakl gerekçelen bılmektedır Norveç hukumeti, dıfer ulkelerin ıçışlerıne kanş mama yolundakı temel prensı bı kaale almaz gorunmektedır ve bu hazın ve esef venci da\ ranışı ıçın ne uluslararası hu kuk ne de Turkıjedekı gelış melerde hâklı bır neden bulabılır. Turk hükümeU, sıyasi sarta (4rkası sa. 9, *ü. 4 de) IMF ile para politikası görüşü lüyor • IMF HEYETININ MERKEZ BANKASI KREDI SINIRLARINI «GENIŞ» BULDUĞU VE DAHA SIKI PARA POLİTİKASI UYGULAMASINDAN YANA OLDUGU ONE SURULUYOR ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Turkıye nın ızleTiekte oldugu para polıtıkasına lışkın karşılıklı goruşlenn acık lanması amacıyla uzmanlardon oluşon bır heyetın Pans te ıkı gundur IMF (Uluslararası Pa ro Fonu) ıle gorusmelerde bu lunduklan bıldır Idı Malıye Bakanlıgı Hazıns Ge nei Sekreterı Nazıf Kocayusufpaşaoglu Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Ibrahım Kurt ve Malıye Bakanlığ, IMF Şube Muduru All Kocatürk, gectığımız pazar gunü Porıs e gıttı Bu uc uznnandan oluşcn heyetın Pans te pazartesı gununden bu yano VVashıngton' dan gelen IMF Turk Masası yetkılılerıyle cTurkıy* nln poro politikası» uzerıne goruşmeler yaptıkları bellrtıldı Sağlanan bılgılere gore ara lık ayında Ankara'ya gelsn (Ark*« sa. 1, «« 4 de) Avrupa Parlamentosu heyeti pazar günü Ankaraya geliyor • AET (AVRUPA PARLAMENTOSU) DÖNEM BAŞKANLIĞINA TURKIYE DE YAKINDAN TANINAN 48 YAŞINDAKİ HOLLANDALI SOSYALIST PARLAMENTER PIET DANKERT SECILDI ANKARA. (Cumhunyet Burosu) Avrupa Parlamentosu ndan .kı kışılık bır heyet Türkıyedekl sıyası gelışmelerl yerınde gözlemek ve yonetım ıle temaslardo bulunmak uzere 24 Ocak parar gunu Ankara ya geliyor Heyet Avrupa Parlamentosu nun Sıyası Komısyon Raportoru Federcl Alman Hırıstıyan Demokrat Milletvekılı Uwe Von Hassei ıle Sıyası Komısyon uyesi yıne Alman Hırıstiyan Demokrat Gerd Lemmar'dan oluşacak Avrupa Parlamentosu heyetının Ankara da uç gun kalacağı bıldırı(Arkası sa. 9, sn. 1 de) Llusu: Bosa harcanacak IDDIA!*AME OKUNUYOR SAhlKLAR D1NL1YOR Bazı yabancı sendıka ve At Orgu tu temsılcılennın ızledıgı dunku duruşmada ıddıanamenın okunmasma devam edıldı Samklar savcıyı kenduenndekı nushalardan ızledıler (Fotograf Erdogan KOSEOĞLU) ne bir dakikamıs, ne de bir kilovat enerjimiz var • BAŞBAKAN DUN AYAŞ YETIŞTIRME YURDUNU GEZDI, AYAŞ TUNELI CAYIRHAN LINYIT IŞLETMELERI İLE TERMIK SANTRALINDA INCELEMELER YAPTI, BILGİ ALDI Avukatlar vine davaya girmedi Istanbul Haber Servisi Sanıklann dan 52 sı hakkında ıdam ıstenen DISK da \asina dun de devam edaldj Davanın dun ku 7 duruşmasma ne toplu savunma avukat lan, ne de tek tek saruklan savunan &\ u katların hıçbın katılmadı Sanık yoklama sından sonra Duruşma Yargıcı, avukatlann ruçbınnın de duruşmaya gelmemesıni «mu dafıler yofe» şeklınde zapta g«çırdl Daha sonra da Asken Savcı Hakun Kıdemlı Albay Suleyman Takkecı ıddıanameyı, 15 ocak gunlu son duruşmada kahnan 281 savfamn başından ıtıbaren okumaya başladı Sabah ve ögleden sonra >apüan oturumlarda Iddıanamenın 368 sayfası sonuna kadar o (4rkası sa. 9, sn. 3 de) Işık KANSU ANKARA Başbakan Bu lent Ulusu Beypazarı nda yurttaşlora hıtap ettığı konuş Tiasında «Boşa harcayocok ne bır dakikamız, ne bir kılo vat enerfımlz vardır» dedı yurttaşlara yaptığı gonullu enerıı tasarruf cağrısmı yıneledl Ulusu, dün sabah beraberınde Mılll Eğıtım Bayındırlık Sağlık ve Sosyal. Enerıl ve Tabıı Kaynaklar Bakanları DİSK DAVASI İddlanamesini yayınlıyoruz: 6. Sayfada Akman: 1984'te bile TV tümüyle renklenemeyecek ANKARA, (Cumhurivet Buro nı) TRT Genel Muduru Macıt Akman, «Itenkli yavına geç mek bizler ıçın bır mecbunyet haiıne gelmıştır» dedı, ancak 1984'de bıle ekranın tumuyle renklenemeyecegını soyledı Goreve başladıgı bu yıllık sure ıçerısınde TRTde ^pı lan çalışmalar konusunda du zenledıgı basın toplantısında oılgı veren Akman bu yıl renk lı yayınların haftada bır gun 45 dakıkaya, 1983 de 1 veya 1,5 saate, 1984 de de yıne naf tada 2 saat, gerekirse program halınde 4 saate çıkanlabı leceğını soyledı Akman, renklı yavınlara başlanıldıgında, renklı TV alıcılanna hucum olacagı Kanısında olmadığı nı belırtırken «Bu bir alun gu cu meselesıdir Turklye'de buz dolabı >avçın olarak çıkmaya baş.adığında ben usteğmendun, ancak buzdolabını ancak Mbav oldugumda alabıldim» dedı Ax man «TV'de 2. kanaj yayma geçmek ıçın gerekh vatınmı va pabılmenin guç oldufunu, ancak renkll yayın ıçln TRTnia önemli blr yatırıma ferek duy madığını» belirtü Akraan'a gore 1982'de naklen yaym programma alınan tum sportıf karşılaşmalar TV' den renklı olarak venlecek. Bunlar arasında Ispanya'da ya pılacak Dunya Kırpası fınallerl de var Akman gelecek yıl yerli yazarların yapıtlanna TV'de daha genış yer venleceğüıı de bıl dırdı Akman sorulan bir soruya verdığı yanıtta, TV ruhsat tk> retlennın 1000 ürava çıkmasından yana olduğunu bu konudaki önensmi bır süre önce yaptıgım kaydetti ve uygulan makta olan 500 lıranın dtlşuk oldugunu bildirdı 1982 yılında yerli yapımlara, yerli fılmlere daha fazla yer venleceğını ıfade eden iiacıt Akman, yabancı dızıler konu sunda sorulan blr soruyu yanıtlarken, «Dallas» dızısini örnek verdi ve «Bu dızi belll ahlâksırüklan veriyor olabiür ancak ben şu kanıdavun ki, her zaman naslhatle ahJâklı oiunmaz ahJâksızlığı eörfip afa lâklı olmanuı volunu bulmak da mumkündur. Ya da ahliksızlıfın teshirl de yararlıdır» şeklınde konuştu TRT Genel Müdüril bölge radyolannm daha aktıl hale getinleceğını, bugUne kadar bu konuda başan sağlanamamasırun bir nedeninin de tayin politıkasından celdiğıni savuna(Arkam u S. lü. 8 de) ve Ankara Valısıyle bırlıkts Ayaş'a geldı ılk olarak 07 yaş arosında 110 kadar cocuğun barındığı Yetıştırme Yurdunda denetlemelerde bulundu Öncelıkle dersaneler gezıldı Burada Başbakan Ulusu etrafını saran cocuklarla konuştu cOkuma • yazma blllyor musunuz''» sorusunu yanıtsız bırakan bır cocuk Başbakan'ın tPekl kac yajındosın töyle bokalım?» bıcımmdekı sorusuna «oKı yofindayım» yanıtını verdi Başbakan, çocukların henüz okul coğına (Arkası sa 9 sü 4 de) 3 0 idamlı Istanbul DEVYOL davası açıldı Istanbul Haber Servisi 159 sanıklı yasadışı THKPC Dev rımcı Yol orgutu davası acıldı Askerı savcılıkca 1 Numaralı oAskerı Mahkeme de acılan da vada 30 sanık ıcın TCK nın 146/1 maddesı uyarınca olum cezası ıstenırken dığer 129 sa nık hakkında da 5 yıldan 36 yı la kadar değışen ceşıtlı hapıs cezaları talep edılıyor 1 Ordu ve Istanbul Sıkıyonetım Asken Savcılığı nca acılan ve önümuzdekı gunlerde 1 Numaralı Askerı Mahkeme de başlayocak davada samklar yasadışı Devrımcı Yol orgutune uye ol mak, orgut amaclan dogrultusunda oldurme oldurme>e teşebbus bombalama kurşun lama gasp potlayıcı madde atma korsan mıtıng duzenleme, afış pankart asma gıbl (Arkası 6. Sayfada) • BIRLEŞMIŞ MILLETLER GENEL KURULU'NDA OYLANAN TASARIYA GUNEY VE ORTA AMERIKA ULKELERI CEKIMSER OY VERIRKEN DOĞU AVRUPA ULKELERIYLE AFGA NISTAN VIETNAM VE ETYOPYA KARŞl OY KULLANDI ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Turkıye BM Genel Kurulu n do ışkence kurbanlorı ıç.n ozel bır fon oluşturulması yolundaki tasanya olum'ü oy kullandı Turkıye nın BM Daımi Temsılcısı Bu yükelçı Coşkun Kırca Guatemala ve E| Salvador u ınsan hok larına saygılı davranmaya cagıran tasarılara «karsı», Şılı ıle ilgılı tasanya da eçekımser» oy kullandığı sırada ışkencelerın kurban larını konu alan tasarıda lehte tovır aldı Edınılen bılgıye gore kabul edılen karar tasarısı Işkence uygulamalanndan zarar goren kışılere yardımcı olmak amacıyla özel bır «gönullu fon» oluşturul(Arkası sa 9, su 1 de) Türkiye, BM'de 'Işkence kurbanları,, için özel fon kurulmasına olumlu oy verdi \ "Yunan tutumu sürerse sonu hüsrandır,. G0ZLEN UĞUR MUMCU ı SAVUNMA BAKANLIGI BÜTÇESİNÎN GÖRÜŞÜLMESÎ SIBASINDA BAYULKEN, YDNANISTAN'IN IZLEDIGI POLITIKAYT ELEŞTIRDİ VE «TÜRK SİLAHLI KUV\'ETLERİ BÜ İHTİMALE K.VRŞI HER ZAMAN HAZIRDIR» DKDt. ANKARA (Cumhnrivet Böro su) Daruşma Meclısı'nde dün Mıllı Savunma Bakanlıgı üe Sosyal Güvenlik Bakanlıgı 1982 Mali Yılı Butçe Yasa Ta sanlan gönlşülerek kabul edıl di. Mılll Savunma Bakanı Haluk Baytılken, «Yunanıstan'uı uzlaşmaz tutumunu surdürmesi sonuçta ancak husranJ» nok talamr» dedı. Danışma Meclisi Baskam Sa di Innak'ın yonettı^i dünkıi bırleşimde ilk sdzü Ali Dikmen aldı. Dıkmen, Afganlstan olaylanyla Yunanistan'ın uzIkfnuu tutumunun TUrkiye'nın larntnKtik rtnamlnf riıha artır<lı gına dıkkaU çekerek, «Tfirklye tecavnzkâr bir politika ızleseydi 1974 yüındakl imkânlanndan faydalanırdı. Biı o dönemde bır ayda tanklarını Meriç radisine getiremeyen Yunanklarm nnırlannı da bekledlk. Yonan Başbakanı şlmdl kendl ordusuntın yönetlme el koymasından korkarak bir takun poUtikaJar izJemektedir» aedl. Ali Dikmen daha sonra Silahlı KuTvetler personellnın uzun sUredir Sılnyönetlra uygiLtmasj içınde oldutunu b«lirtertk. «muharebe rücö olnm Biitçe görüşmelerinde Nalıncı KeserL Side, sert elestirilere hedef oldu ANKARA, (Cumhunyet Burosu) Sosyal Güven lık Bakanlıgı bütçesının go ruşulduğu Danışma Meclı sinde ujeler Bakan Şıde'ye sert eleştinlerde bulundu lar (Arkaııi • 9 «fi 7 de) » Fransa'da «Anayasa Konseylınln hükümetln mllllleştlrme yasoıarını gerı cevırmesi. Turkıye de kıml cevrelerce sevıncle karşılandı. Şımdi Fransızların cAnaya%a Konseyiıne Türkıye'de övgüler yağdırılıyor! Aynı gün(Arkası Sa. 9 . Su 7 d«)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog