Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

20 OCAK 1982 ••*¥ Cumhuriyet 9 Kırca'nın BM'de (Baştararı 1. Sayfada I «<r»o. neden olmuştu. Türkmen, Bakanlık ile Kırca arasında uyumsuzluk olmadığını blldirmlşti. Söz konusu kararların içerığlnin ve hangı ülkelerin ne 1 yönde oy kullandığının belli o masıyla bu konudaki tortışmc yenl boyutlor kazonıyor. Tür kiye, daha önceki BM Genel Kurullarındo Siü'nin kınanmosı yönünde ov kullanmışken, bu kez cekımser kaldı, ayrıco El Solvodor ve Guatemoio'vı insan hakları ihlaüerine son vermeye cağıran karar tasan lorına, ABD'nin yanısıra, karşı oy veren tek NATO ülkesi oldu. Şili'de s e c I m I e gö reve gelen AHende'nin ordu tcrofından devrilmesinden sonro, bu ülkedek! askeri yö netimin uvgulamalannı kınavon karar tasarıları her vıi genel kurulo aetirild! ve bö yük coğunlukio kobul edildi T ürkiye Sıü'ds İnsan hoklorı nın îhlai edilmesini kınavan bu tosor'lirn hfi. =of<»r""r1p o'u"" Emekli ikrarniyesine Mentes: Devlet 1 sayfada lııyu taJkp ederken öfkeye ka(iılnıamalıdır» dedi. «Emirle a daletin tevzl edllemereceğuii» söyleyen Devrimsel Türk Ceza, Yasasırun gözden geçirllmoslni önerdi. Sorgu hakimliği nin kaldınlmasını duruşma ve soruşturma savcıîıtmm ise ayrılmasıru isteyen Devrimsel ad li otorite boşlufu başladıgını ıddia etti. . Özer Gürbüz de yarguıuı :op!umda gerçek yerini almadıgını bildirdi. Turan Güven Tercüman yazan Nazlı IlıcaV m cezasmın Yargıtay'ca onar.a cağını belirterek bir basın affı düşünülüp düşünülmedipn] sordu. Mehmet Hazer de konusmasında Yargıtay üzerinde tiurarak «Dosvalar arasuıa politika Kirmemiş tek kunım Yar gıtaydır» dedi. Danışma Meclisı Genel Kunı lu dün sabah saat 10'da Bas kan vekillerinden Refik Kitap çıpil yönetiminde toplanarak .Vi8\asa Mahkemesi bütçesini ele aldı. tlk konusmayı yapan Abbas Gökçe. yeni kunılacak Hukuk Devlet i içinde Anayasn Mahkemesi'nin yerinin ne ola caftnı sordu. 1961 Anayasasmır> vararlı oldufunu söyledi. Sırn Kırcalı fManisa>. Merlı sin çalışmalanndaki bütünlüŞün Anayasa Mahkemesinee ortadan kaldınldıgım öne sürdü. Kırr^lı «Ana^T^a Mahkemrsi lüzumrazdur. Yüce Divan yetki «i bir başka kurula verflmelidir. Protokolda Anayasa Mahkemesl, Danışma MecHsl'nJn öniinde T r almıstır. Belkî hir tek başkanı hirtm Snümüzde yer alabilir. Hatta o da olmaz» dedi. Mehmet Avdar da fBingölı konuşmasında. Ana\asa Mah kemesi'nin Türkiye'yi 12 Eylüiv getiren nedenler erasında oldugunu öne sürdü ve «1961 Ana yasasmın konıyucu stmslyesinl blzzat Anayasa Mahkemesi yırttı» dedi. Aydar, Anayasa Mahkemesi'nln «kendini yasama organı yerine koyarak, ya sa iptal ettipini» iddia etti. Azml Errılmaî (Nifede>, 196! Anayasasının bir tenki anava sası olduğunu söyleyerek, «Bu Anayasa Türkive'yi bir konfederasvon haline Ketirmis. dfvlet dısında ban müesseselerr olaganüstü yptki ve diç ver. mistlr» biçiminrie konuştu. Erbaşkan ye üyelerinin deıneçler vermesini de elesîirdi Ernlmaz. «Mahkeme Başkanı ve üye lerinln beyanstını okııdum, blrim hikmetlmlı nedlr? 12 Eylül nedir? diye, bu beyBnatUn Ronra dti?ündftm» dedi. BeHr Sami Dace fGazian tr>p. 19fil Anavasasınm Danıştay ve Anayasa Mahkemesi'ni en yüce sorumUıluk mevkiine oturttuSuru söylecli ve sözlerini söyle sürdürdü: «Ancak bu mttesseseler. fonk s'yonlarını. mim viedanı tatmin edecek düzeytle yapsbilmiş mldlr? tcrayı denetleyen Danıstay yasams nnranını denetleyen Anayasa Mahkemesi kendilcrine Anayasa'nın verdijü yetkileri kuUannıaRalardı, huırün belki 12 Evlül olmazdı. Anavasa Mah kemesi çojro zaman yasama orKanının yerine eoçmis. seçlm kanunu yapmış. seçlm kantınn annlık oartîsinin Htedjfci tıoktaya (cetirilmiştlr. 1974 affı da. Anayasanm Ihlalidlr. Rejimi ço kertmek İsteyen bir çok kiji bn afla ce7aevlerwden çıkanlmıstır.» Tevfik Flkret Alpaalan, Anayasa Mahkemesi'nin biçimsel açıdan denetlej"eceftini bir çok konuyu esastan denetlediğini söyledi. Alpaslan. söyle konuştu: «1973 s*c1mlerinden monra al istendt. Af Istevenlcrin bfiyök blr kwmi anarsisttl. 1974 yıllan anârşinin baslsdıfı dftnem lerdî. affedllenler bnrBn anarşlnfn Içüıdedfr.» Nerip Blljre ise, demokratik hukuk devletlnde bir denetim organına jrereksinme buîunduSunu belirterek, «Siyasal denetJm her zaman gerçekleşmeı. Yarmsal denetiroe de ihtlyaç v»rdır. Daha demokrasinin basindayız. Gnçlfl blr devlete ihtiyacnrur var. Bu rucln devleti de, hara.1 sisteınl Ue denetleyebiliriz» dedi. ANAYASA MAHKEMESt ÜYESt Mmntmer Tazar, Anayaea Mahkemesi'ne 18 eylül 1978 tarihinde seçildiğini belirterek, «Ondan BnceM kararlardan ne sorumlarum. ne de jeref! ban» ait» dedi. Yasamanın yarp de netimine açık tutulmasmm demokrasilerin geregi oldujhınu söyleyen Yazar, «»ncak dlktatBrlöklerde yarın denetiml yoktur» biçiminde konustu. Ferit Güray, Anayasa Mahkemesi'nin b.çim açısmdan yasala n iptal etmeslnl elestirerek., bunun yasaraa organını is yapamas hala ^etlrdiğinl öne eürdU. Giray, «Hukuk dfitenhıde bir Anayasa Mahkemesi'ne ihtlyaç vardır. Ama Aaayasa Mahkemesi'nl de yenl dtttenlemeden feçirmek lazundır» ded). Pu konuşmadan sonra tekrar kürsüye gelen Sırn Kırcalı, Necip Bilge ve Muammer Yaar'ın kendisine yanıt niteHfinde birer konuşma yaptıklannı öne sürdü ve Danısma Meclisi üyelerinin kürsüden birbirlerine ni görüşler açıklamamasını önerdi. Anayasa Mahkemesi bütçest Üzerinde görüşlerin acıklanmaaından sonra kürsüye gelen Adalet Bakanı Cevdet Mentes. sunlan söyledi: «Ben. burada, bn rflksek mahkemenln kararlannı yoramlayamacağım. Ama demokratik hukuk devletlode Anayasa Mahkemesl'nîn yerî vardır. Hanrlanacak Anayasa'da da Anayasa Mahkvmesl'nln rarlıli. yetkisi ve ıçöreTİeri konusund» en 1yi Konuca ulaşılacnğına Inanıyorumj» Anayasa Mahkemesi Üzerinde lu oy kullandı. Türkiye'nin Şili'dekı •/nnefimi kınavon tc sarılara qecen /ıllarda olum lu oyunu kullanan BM Daimı temsilcileri arasındo bugünkü DıçiSİeri Bakanı İ'ter Turkmen de vor. Çimdi, söz konusu BM ko rariarınm lceriğine göz atıp hongi ülkenın nosı' ov kullan dıâmo bakolım Slli konusundaki karar toso rısı Ceıavir Küba Danimor ko. Fronso Yunanistan. Mek sika Hollondo İsvec ve Yu gos'avvo torafından hazırlandı Genel Kurulun 36 dönemir de onavlanorok BM karan ho lıne dönüşen tasando. insar haklarınm dddi bir sekilde ih lal edilmesinden ve durumur du Dozier'i kacıranlardan 6'sının kimliği belli oldu VERONA (a.a.) îtalyan po lisinin, Amerikalı Geners.1 James Dozier'i kaçıran Kınl Tupaylar örgüfü Uyelerinden altasırun kimligini saptadığı öğrenildi. Bao polis kavnaklannın bıldirdiğtne göre, Generali kaçı ranlardan kimliği saptanan altı Irisinin adlan. soruşturma devam ettiği müddetçe gizli lnlacak. Aynı kaynaklar, kimIlgi saptanan kişiierin daha ön ce de çeşitli terör suçlanndan aranrnakts olan kişiler olduğu nu söylediler. Celâl Bayar, «Damarlarında Türk kanı olan herkes, 12 Eylül'ü bağrına basar» dedi tZMİR (THA) EsM Cunv hurbaşkanlarmdan Celal Bayar, «Damarlannda Türk kanı taşıyan herkes 12 Eylül harekatını destekler ve inançla (tflvenle. sayıpyla bajhnna basar» dedi. Bayar, îzmir'de yayınlanan bir haftalıfc gazeteye verdi$i özel demecte 12 EylUnin ülkeyi felaketten kurtaran, AtatUrkçU ve mim bir hareket olduğumı belirterek, «Hayatım boyımcs dabna yüce Atatürk*e sadakat besleyenlerle beraber oldum> şeklinde komıştu. yulan koypılar !fadP ediliyor rafmdap hasırlanan Toplu Ko (Baştarafı l. «avfnda» K.orora göre genel kurul, Şi nut Yasası uygulama yönetîr.e ve yapı tasarrnf hesabmda bi I makamlonnı insan haklon üği Resmi Gezete'de vayınlana rikmesl ?ereken meblafı 3 yıl nın ıhlal edüdıği olağonüstu rak vii<ür]üğe girdi YönetTriP içinde vatırmak şartlan »ran nal durumunu kaldırmoyo da iige göre, Bakanlıtcça belirlp maktadir.» tı#n ve Toplu Konut Yüksek özeı konut aredis) ıçin lu s/et odiyor Kararda. OOTIOH Kurulunca karara baglanarak temmuz 1932 tarihine değir. •atik kurumlorın tesis edıle Uân edilen vprlesme a'.anlar' basvurulatjüeceğini, bu kredi 'ek Şili halkının da istekipr l i hekrardan Wicük olamaya ve hak sahibi olabilmek için ^oğrultusundo anayasal gü cak. KfimulaçtırmB bedelirnn basvuru tarihinde bir yıl ftnce vencelere baâlanması key* b*>lir!enmesinde, toplu konu* ki net aüe geîir toolammın a\ tutuklamolaf baskı yöntemie v°rleşme alanlannın ilanından da 57 bin üradan 684 bln lira <•'• ve iskence uygularnaların< vı şreçmemesi çerektigini anıro once ^'apılmış son verg) beva son verümesı ayrıco siyosı rAndski taşmmaz mal değen satan Tiiten, bu 57 bin liranın e?=a, nlmarak. Yerleşme alanla "edenler vüzünden kovbolan k orta gelir dü7«yi olarak bir rı, nsnm imar planlannm ha Müsteşar maaşma aöre hesap îilerin durumlormm oroştifl zırlanrrmsmdan sonra. alt yapi landı^ını söyledi. Dr. Tüten •"OS! caflrı<sı rlo ver alıyor 'esisleri gerçekieştirilecek. Top bu rakkamın rnart ayında de Türkive, 35 dönem genel kı lu konut inşaat işleri vükleni Şişebileceeini rlp anlattı. 'ulda, benzer 'cerikteki Sil d f'rmalara veya kamu kunı AYRILAN PON le ilgili tasanyo oiumlu! ov luşlarma yaptırüacak. tnşaat Topiu konut fonu içın 198) kullanmtstı Geneı kurul'dc süresi iki yıiı aşmayacak sekiî v^lında 4 milyar. 1982 yılında de Dlanlanacak. erken bitiril gecen oralık ovındo yapılan isc 20 milyar lira aynlacagını mesi haltnde prim ödenecek bildiren Tüt«n. bu 20 milyar )i ?vlanpcdo tasnrıya 84 ülke 'etYine yönetme)iğe göre. yer 'f, 'O '"ılk* n'Pvhte w 4? <"^ ralık fonun Bekanlar Kurulunrz 90 milvar liraya kadar yük lesme ^'erinin niifusuna fföre ke de cekimser oy kullandı. r ^eltilebüecpffini belirtti TUt«n vaklaşik maüyetin vüzde 20 ürktve ^vinmado cekimseı 20 mllvar liralık fomın büyük 27'si yapı tasarr.ıfıı hesabms <aldı başlansnç olacsgını. ekonomik '•atınlacak. Yapı kreriisi ta'n «El Salvador'da insan hak sonınîar eiderildikçe by fo ile yapı tasarrufıı kredisi fai7iarı ve örgürlüklerlo durumu» mın yü'r.se'.tüebiieceğini cie söz otîcme siirelerinp söre. yüzd? lerirıe ekledi 511 arasında de^işiyor. konulu tasortyı Sili tosansı Yonetmelik uyannca. Emlak Dr. Tiiten aynca. 1981 Jllı 1 T hazırkjycn ülkeler quruhn Kredi Bankası hazine kefaletiv ^'uşturdu Bu '<arordo r)a. qe çinde "7<>ı kredi için vapilan le fon aduna tahvi) çıkarabil» başvııruların değerlendiriidiğı ^el kurul El Salvador'do «Tecek. ni, 19R1 vılı için ayntan 4 mi! rör ve korku atmosferi sono var ü>hk fomın yeterli gelme Belediye sınırları dışında ka erdirilerek demokratk vönmw' baürdp 19B? fonundan bu lan yerleşme alar.larının ilan temlerle s«ciimis bir hüküme fona akfanna V3r>ılabileceğinı edilır.esinden nemen sonra ida 'in göreve oetlrilmasi amacıy r ve hizmptler vönünden en lo toroflor> bir on önce trıüvakın Beieciiveyp baslanması VttNETMELtK ?rkereier yoluyla siyasl bir h"kmü de yönetmelikte yer al VAT'MJtNDl dı. îmar ve tskan Bakanlığı tatözüma vormoyo» dovet edi/or. Genel Kuruido 59 ulke kannn lehmd^ ov tfi'Manrtı *3 üike cekimser ov kullanırken Yönetmelik'e, konutun bulundugu yerin nünısuna 22 ülk6 de korşı ov kullandı ve brüt ınşaat alanîanna göre uyguîanacak yapı tasarruf fürkive de karşı ov kuüonan kredisi bu kredinin süreleri ve faiz oranlan da şöyle "ıikeler arasmda Karsı ov kjtf belirlendi. lonon ulkelerin buyuk bir bö Nüfusu (500.000Vin altında kalan yerleşme ysrlijmünü Günev Amerika ulke lerinde 'erl oluşturuvor Karşı oy k'j! Yapı Kredi Yapı tasarrufu lanan üikeler BM kavıllonndo Brüt insaat alanı Faizi Kredisi faizi Siira sövle sıralanıvor: 75 (dahil ve daha •Antiguo Ar|antln. Bollvyo. küçükl ••'• 5 ••» 5 20 yıl Breîllvç» SiM Kolomblyo Ko*80 m2 » 5,5 » 5.5 19 yıl R5 m2 » < 5 »6 18 yıl ta Wko. Domlnik Cumhurlye» 7 »7 11 yıl 90 m2 ti El Solvodor Guotemolo v 8 16 vıl 95 m2 > 8 Harfi Honduros Erdoneıya » 9 »9 15 yıl 100 m2 İsrail Pas Pit'ştin Pntıou• Nüfusu rSOO.nooii asan yerleşme yerlerinde: ay, Fillplnler, Türkiye. ABD, UYapı kredisi Yapı Tasarrufu Süre Brüt Inşaat Alanı Faizi Kredisi Faizi GUATEMALA VE 75 (dahil ve daha TÜRKİYE'NİN TUTUMU küçük •'• 7 ''* 7 18 yıl BM Genel Kurulunda bu yıl >; 7 5 BC rr>2 « 7.5 17 yıl 'k ke? O i a Ameriko ülkelerln 1• 8 » 8 85 m2 İfi yıl fien Guotemnia'da Inson hok j 9 j> 9 15 yıl 90 m2 inrının rtıınımıı !* i'alli bir Vr !> 1ı 10 14 vıl » 10 95 m2 ra r tasansı çıktı. Karardo bu ı 11 13 yıl 100 m2 iiikede insan haklarının ihtllainden duyulon kaygılor Ifado edilen Genel Sekreter'in raporuna otıfta bulunuldu. Karor1o avrıco BM Genei Sekfet<» 'i'nden Inson hoklan üe ilgili n gazetecilerle birlikte yanrı<Ba$tarafı 1. sayfada) olamk Guotemoîo hukOmnti lanmıştı. meni oldu. Kurtuluş Savaşı kale temos kurmav her)ef'«ven 1932 yılında Atatürk"ün Dol zanılmca Mudanya ve Lozan "nbnlarını oOrrirırmesf ist«nr)l mabahos Sarayı'nda topladıgı konferanslarına gitti ve gazeVe Guotemolo HOkumetı de Firinci Dil Kurultayı'r.a gazeteci olarak izledi. Lozan konfe teci oterak katılcU. Ord. Prof. ransı dönüsünde bazı arkadasgene' sekr^ter'e vardımcı olmo Ahmet Şükrü Esmer Türk balanyla «Vatan» jazetesini çıvo coflırıldı sınının ük <Jıs politika yorumkardı. Vakit ırazetesinde çalışBu tasar' oylonırken de 81 cusu sayılmaktaydı. tı. Sonra, «Milliyet» Gazetesi ülke lehte ifi ülke alehte ov Yaîn îsleri Müdürlügü. daha Üniverslte ve basın çevrelekıjMonrfı 45 Tılk^ d(» cekirrıser sonra da Genel Yayın Müdür rinde sevilen Ahmet $ükrü Eskoldı. Karsı oy kullanonlar, Ei !ü*ü vaptı. mer uzun süreden beri has taydı. Dün sabah kalp yetmez Salvador oylama8inrto karsı Milllyet'te çalışırken, şimdı ov kullonon'orlo hemen h«Ki adı SBF olan «MüHdre Mek liğinden Ankara'da vefat etti CENAZE BUGÜN men ^Tvnı ulkelfir tebUrde sivasal tarih ögretOrd. Prof. Esmer için bugün menligi yaptı. Bu dersl Harp NATO ÜYELERİNİN saat 11.00'de SBFde bir tören Akademisi'nde re Yüksek tkTUTUMU düzenlenecek. Hacı Bayram Ca tisat ve Ticaret Okulunda da miinde ögleyin kıimacak cena BM kavtlan incoiendiâinde vercii. Mülkiye Anlrara'ya nakze namazından sonra. toprağa ler Oc ovlamodo do NATO ul ledilince. Ahmet Şükrü Esmer. verilecek. Mülkive'de siyasal tarih omfp<eier)nln baölontisı? öfkelenn EVV'ER ZtYA KARAL DA sörlügüne geçti, «Ulus» gazete^nemll b'' fruhu HP birlikte ko OLDt) sinde de dıs politika vazan o) •arlorın lehinde ov kullandık TUrk Tarih Kuruınu Başkadu. İn ortavo ctkıyor TOrkive nı. tarüıçl ve bilim adamı. Ord. Daha sonra, 1939'da Istanbul *ıer uc ovlamado do NATO Prof. Enver Zlya Karal da dün Milletvekili ssçildl. 1943'de San TiOttefiklerinden ovnlıvor Guo Ankara'da vefat etti. 1906 yıFranclsco Konferansma damşfemata ve E! Salvador ovlalında Kosova'da dogan Karal, man olarak gitti. 1946'da mil orta öjlrenimlni Edime'de maiarında kar»ı ov kullanon letvekilliğinden aynld!. 1948Me tamamladı. Fransa'da Lyon ikl NATO Oyesl vor Bunlar haberler bürosunu kurmak üze Üniv«rsitesini bitirdlkten sonTurklve v e ABD Slli ile ilgtn re New York'a jrltti. 1949'da, ra îstanbul Üniversitesl öfcreovlamado do, ABD korsı ov Basm Yayın Gene! MUdürtim kadrosuna ırirdi. Harp Akakullanryor Törklye ceklmser liiaüne standı. Ankara'ya AiSr\ demisinde 193541 yıllan aradü. kahvor sında tarih dersierl verdi. 1942 lir» hükmü gereğip.ce kürsüye .'erek, çörüşleriri acıklayan Kamer Genç de şoyle konuştu: KURUMLAR1 ORTADAN KALDIRMAK r,EREKMEZ •Cemiyetimizde göriilen aksak lıklann Anayasa Mahkemesi ve IJanıştay a vansıması doğaldır ^ma bu kurumlan oıtadan kal clırmak .»erekmez. Düzeltme ya nılmalıdır. Ben de kaiılıyonım.» Daha sonra ayağa kalkarak Bakana soru yöneltecegini be irten Halil İbrahim Karal. «ço anda Anayasa hazırlanmaktadır. Adalet Bakanı cok kısa ko nusmnstur. B'inun için tesekkür ederiı. Ama Anayasanın hanrlandıgı bir diincmde Adalet BakaDFaın Meclis'e açıklayıcı bilsrt vermesi serekirdi. Bakana sornyorum. Anajasasız ça^daş demokrasi var mıdır?» drdi. Adalet Bakanı Cevdet Menfeş. «(rörüşlerimi Komisyonda açıklayacağım» yanıtını \erdi Anayasa Mahkemesi FUtçesi. daha sonra o>ianarak kabu! edildi. Anayasa Mahkemesi, Yargıtay ve Adalet Bakanlığı bütçelerini kabul eden Danışma Meclisi'n de bııgiin de Milli Savunrr.a ve Sosyal GUvenlik Fakanlığı bütçeieri görüşülecek. Vekil (Bastarafı 1. sayfada) personclin hizmet içi eğitime tabi tutulacagı belirtiliyor. Ta san bu kurslarda basan göste remeyenlerin «müktesep hak aylıklarına uyifiın ba$ka kadrolara atanacaklannı» hükiT.e bağ lıyor. Çalışma Bakanlıfcı kadrolannda çalışan din görevlilerinin durumlarma da açıklık getiren yasa tasansım, bu konudaki vakla«ımı şöyle: «Bu yasa yüriirlüse eirdifi ta rihte Çalıçma Baksnlıjh yurt dışı kuruluslannda sosyal yardımci olarak (din eörevlisi) çalısan personel kadrolan ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı vurt dışı Inıruluşlanna alanır lar.» Tasan yurt dışına daha önce geçici görevle din görerlis! olarak gönderilenler Bakanlar Kurulu karan ile 2 yıla kadar geçici süre ile görevlendirüebile cekler. Bu tür geçici görevle görevlendirilenlerin giderleri o ülkelerdeki yerel kuruluşlarca karşılanacnk. Yasa tasansının bu düzenlemeye ilişkin gerekçesinde şöyle deniliyor: DOVİZ İHTtYACI SEBEBtYLE «Işçi olarak yabancı Ulkelere giden vatandaslarımız, gıttikleri yerlerde din hizmetierine ih tiyaç duymakta ve Diyanet Işleri Başkanhğı'ndan din eörevlisı istemekteclir. Ülkemizin dövize olan lhtiya cı sebebiyle bu konudaki istekier karşılanamamaktadır. Aylık ve yollukları Diyanet tsl?ri Baskanlıgı'nca karsılana cak din görevlisi temin edeme yen vatandaşlsrımızm bu defa masrafları işçi demekierince karşılanmak üzere ısrarlı şekilde din görevlisi talep ettikleri pörülmektedir. BÖLÜCf AKIN tsçi vatandaşlanmiîin din hizmeti ihtiyacınm Dtyanet lşleri Başkanlıgı'nca karşılanmaması halinde ise din hizmeti. bölücü akıma mensup kişi ve derneklerce yürütülmekte, bu d,urum vatandaşlanmızın yabancı ülkelerde bölünmelerine ve huzursuz olmalarına sebep olmaktadır. Diyanet îşleri Baskanlığı, uçak mlet Ucreti de dahil bütün masraflan işçi demeklerine ait olmak Uzere geçici süreli görev lendirme yolu ile ihtiyaç duyu lan Ulkelere din görevlisi gdn dermekte ise de, bu yolun lhtiyacın karşılanmasmda yetersiz kaldığı Körülmüştür. Bu sebeple Bakanlar Kurulu karan ile ve en fazla ikl ytl süreli olarak görevlendirilecc1: personel esas kadrolanndan aylıklarmı almakla beraber, bu aylıklannı yurtdısına transfer edemeyeceklerdi r.» (Bastarafı 1. sayfadal zerimize kurdular. Bcnim Gttn .Sazak'ın öMürülmesivle ılfim voktur Ali Lzunırmsk'i tanıyorum Aynı okultla öğrenciydik. Ali Izuııırmak çalışkan ve sempa tik birisiydi. Orada insan her şeyi kahııl edehllir. '£ gün sonra ınsanlıktan çıkar. Bana 6 ciııa teti kabul ettirdiler. Allah gos termesin. Gün Sazak'ı kabu) ettirdiler. Biı tek Ali Izıınır ınak'ı Unıdığım icin MHP ve llkürü kuruluşlar hakkınıla birçok ıradeler verdim. Ben mensuuu ulmaüıgım MHP ve ıılkücü kurııluşlar mensupları hakkıncla ıfade verdiğim için bir vıltlu vicdan azabı duyu vorum Abıdmpaşa >emt Başkanlığını vürütmedinı. Ben MHP Gençlik Kolları ve İTF) üyesi değilim Ben istikhalimi tamamlavıp ailemc ve devietime bana sarf ıdilen emeçin karsılısını ver mek ıcin tahsil vapıvordum Burada bir siyası partiyle ilginı varmıs eihl varrılanıvorum.» saniü ErKuaen auruşma yar gıcı B;nbaşı Vural Ozenirier'ın «pavyontardan zorla para topla rtıgınız. sılah ve mühinımat tp min ettijcini/ iddiası doğru mu?» >ejtiındekı bu sorusuna söyle vanıtladı: «Ben Abidinpaşa'nın ne hölge sorumluluğunu vaptım, ne de Ahidinpasa'ya silah ve mühimmat lasıdım. Ç'jnl;u hen orta •ınlli h'; tiıpniî' cocueuvum Herhangi bir legal. illegai bir kuruluşu ıliskim olmaılı 1^ hezir«aıılan •lan oolislerin ça hası sntıncunda. Savcıl:ğın bun lan kabul etmesivle hnzurunuz da varçııanıyonım.» Sanık Erguden'ın Gün Sazak ın öldiıriiimesı olayına iliskın konusmasın! duruşma vargıcı ^Vzenirler •iddianamede Gün >azak'!a ileiü bir iddia var mı» v'olunda bir soruyla kesti. Sa nık Erglıden. iddianamede ken dısine vönelik bövle bir ıddia olmadıgmı söyledi Sanık Ergüden y ocakta ya Kalandıgını öne sürdü. Duruş ma yargıcınm «kavıtlara Röre î ocakta vakalanmıssınız» söz terine sarşın sanık. «9 ocakta rakalandım» sftzlerini yeniledi Sanık Erşrtidcn. 9 ocak «ncesınde kendisine Gün Sazak'ın oldürüldüğü yerde tatbikat yap tırüdıgını da sözîerine ekledi. Daha sonra AycUn Ergüden' ;n hazırlık ifadelerinin okunmasına başlandı. Hazırlık ıfa delerinrie sanık Ergüden'in Kavseri vurdunda kaldıgı bir sırada »eçen bir olay konusunda sunlan anlatu?rı aöTüldü «Yurtta kalırken blr jçecc odama öc kişl eirdi Isıkları vakmadan eftzleriml hafcladılar. Beni karşıda balunan Sivns vurduna götürdüler. Orada bir odada bana Işkence raptılar vr (aian mısın) diye sordular. Bana iskence »apanlardan birisi Kenan adlı kifiyd) Daha snnra benl öldiirehlHrler divp Işkrnccdleri aramadım. îşkenceler sonunda aian olmad<â:ım anlasıldı. Birkaç kez MHP Genel Merkezl'ne gittim. Daha sonra ÜlJriî (lcaklan Dernefi'ne beni eaiirtmıslardı. Orava flttim Orada Ali I'Tiınırmok bans («rnl Yönetiın Karulu'tıa »1 Haarlık ifadelerini kabul et me>>en Aydın Ergüden yargıç Özenir'lerin mahkemede ve sav cüıkta aynı yönde ifade verdigı yolundaki sözlerine karsılık verirken «Ben mahkemede baygın bir şekildeydim. ne söyledijHml hatırlamıyorum» dedi. Hüseyin TÜrer ve îsmail Şim şak'ln iddialan reddetmelerinden sonra Mehmet Fiçer'in sor gtısuna geçildi. Biçer'in duruşmada okunan hazırlık ifadesint.ylül uiiCtsı •uiı ı(iııııo.:ii(r!i MHP davası KREDİ FAİZ ORANLAR1 de şöyle denüdiği anlaşıîdı. «... Fakat bu olaydan bir kaç gün sonra akşam yurda gittiğim de arkadaşlar, beni iki poHsin aradifinı söylediler. Bir tanesi teiefon numarası bırakmış. Maı har Demirbaş adlı polis merauru ile konuştıık. bana, senin için önemli bir dıırum var. hemen görüşmenıiz perekli dedi ve bunun üzerine ben ikinci şu beye Rittinı. Orada Mazhar Demirbaş. Karapınar semtinde bir cinayelin işlendiginl ve silah ın bana verildiğini söyleyerek, sflahı heınen ijetirmemi söyledi, riuruırıu kendisine anlattım. bir likte >>eker Yıırdu'na çittik. Çünkii Mazhar sllahı yurtta ben den alacaktı. Mazhar geldikten sonra Ali bu poliste görüştü, ancak filalun kimde olduğunu lı.itıriamıyorum. İsterseııiz bir SİI2İ1 alıp verelim dedi. Daha c'oğrusu hatırlayamadığını bana süylrmişli. Polisler yeni siInh alma teklifini kabul etmediler. Siz bulup petirin dediler. Bunun «zerlııe Ali bana siishı kime verdifini hatirlayamadı^ını. bu nedenle dp benim Ankara'dan biraz uzaklaşmamın yararlı olacağını söyledi. Aynca o çece kalmam için Emek mahallesinde bir eve sötürprek, Mustafu Haşkırış isimli aynı evde kalan bir polisle tantştırdı. Ru evde lustafa Haşkınş'l?n başka isimlpriııi kendi aralanııda konuşurkeu öçrendiğim Tıınoay ve Rıdvan adlı pnlisler de kalıyordu. Ertcsi sabah oto hüsle memlcketime eittlm ve ll Evlül harckâlından soıırası. na kadar mpmlekette kaldım, imtilıanlar için yeniden Ankaraya geldim.» Biçer, sorgusu sırasında :se Ali Urunırmak'm kendisini komiser muavini Mustafa Haşkırış'ın evine götürmedigini söyîecii hazırlık ifadesinin zoria yazdırıldığmı öne sürerek, tümünü redrietti. 12 Eylül 1980 gecesi MHP Ger.e! Merkez Binasında ynkalanan sanılî Haluk Sağkaya da hakkındaki iddialan kabul etmedi. Sağkaya, hazırlık ifadesinde geçen cGenel merke7f çeldlğimde Hikmet MirzaoğIu bana yaka yaka imanımız gevredi dedi» seklindekl sözlerin eksik olduğunu söyledi. Sağ kaya, kendisinin savcılıktaki ifadesinde l?met Mirzaoğlu'nun kendisine «çöpcüler yine gelme di. yaka yaka imanımız Revredi» dediğini bildirclı. Savunnıa avukatlarından Ş«rafettin Yılmaz, genel merkez binasında yakıîanlann ne oldujtunun samktan sorulrr.asını istedi duruş ma yargıcı özerürler, «Benim anladıjnm çöpe atılacak evraklar yakılmış, ama isterseniz sorahm» dedi. Sanık Saökaya da bundan çöpe atılacak çöplerin yakıldığmı anladığını ve evTak iarın jakılmasuun söz konusu nlmadığını beürtti. Daha sonra mahkeme sahverilmeleri istenen 7 sanığın istemlerini reddetti. Mahkeme karannda sorgusu yapümadıgı halde duruşmaya gelmeyen sanık ömer Kumbal'ın yeniden ca£nlması, ancak yeniden ge!memesi halinde tutuklanacağı bellrtildi. Aynca, «Yenl Hedef» adlı «Avrupa Türk Ülkücti Dernekleri Federasyonu» tarafından yaymlandıgı bellrtllen derSinin yayınlandığı yerin ve yayınlayan kişinin Dışişleri Bakanlıgı'ndan sonılması da kararlaştınldı. Sorgusu yapılan sa nık Çoskun Akyüdız'm duruşmalardan vareste tutulmasuıa karar verildi. *u Prof. Esmer ve % NUfus Cüzdanımı kaybettim. Geçerslzdir. Hasan Hüseytn TEKPINAR Kaden gözüyle Csn'i (Bastarafı 10. sayfada) nürlerde rehbe r yok, 15.00 uçagına İse hiç yer yok. Kendi fstai fcendln gör sadlstik keyflyle blr önceM uçakta yer bulup Kwelin'e iniyoruz. Rehber yok. Taksi parası vermeksizln otobüse atlayıp kent mer kerine iniyoruz. Ünitemiz, Çin Seyahat'ten habersiz. bir sonraki uçak biletlertmiri kendlmiî! alıyoruz. Taksi yine yok... Kente indifimiz otobüse biras para verip yerlerimlzln aynbnıs olduğunu umdufcurnuz otelimiî« gidiyoruz. Sırt çantalanmızdan kurtulup dogru Çin Seyahat'e. Bir pün sonraki ne hir yolculugu ve ikl gün sonra gîdecegimiz yerde otel rezervasyonlanmıZT yaptırıyoruz. îlk keii TUrk ruristlerle karçılastığını söyleven memur kız: Biletlerinlz? diyor. Sadlstik keyfimizi sürdürerek, Cebimizde, diye yanıt UyoniB. Neiür gezisi soluk kesici. Bir dönemeçten öt«kine çıkışta «Tanrun bu ne güzellik» demekten alamıyor iRsan kendini. Deveyi andıran tepenin adı «Deve Tepesi», hortumunu suya indirmiş fiü andıran, «Fil Hortınnu TepesJ», ve böylece sürüp gidiyor Kimi dönemeçte sis tepelerin yan beüne kadar inmiş, kimi layıda iki bambu kalasın bağlanmasıyla yapılmış yelkenliler yol haaırUgı içinde. Daha genişçe bir düzlükte kıyıya çekilmiş ev gibi kullarulan yelkenliler ve sahilde pirinç tarlalan. Gemimizin içinde kaç turist varsa o kadar fotoğraf makinesi çıtırdayıp duruyor. Seyredilmelcten bıfcrnış Çinliİer zarifçe başlarını önlerine ejiyorlar. Üç saat yorulmaksızın öne, arkaya, sağasola bakıyonız. Karaya ayak basar basnraz düş alemlnden çıkıp yuıe bir itiş k a i ı ş kendimizi hediyelik eşya dülckanlannda buluyoruz. Ipek kıunaşlar arasmdan birisini seçip yedi metre kestiren Arneri'/aiı turiste kısa etekli bir elbise için dört metrenin yeterü olacaSını söylüyoruz. Moda deslnatorü musüntlz? diye soruyor. Hayır, h&la kendi elbiseMrı! kendi diken, ya da terziy« diktiren insfuılann yasadıgl bir ülkedeniz. Otelin arkasmda beton alanda paten kayan yürlerce genci bir süre seyTett.ütten sonra erkenden odamıza çekiliyoruz. fÇAKTA KARMASA VAR Hansçu yoIcıluŞıımuî sls nerteniyle ilç saat gecikiyor. Be'<!eme salonunda îaman öldnrmek Icin kart CATîayan l a n seyrediyor.ı^. YantmiKls. îr.Mlizce kr>T!vsan 'hir ^eknisyen. OVudi'*"nıız k i t ' ^ o r l a ileileniyor. Ornr> mandaüna»m: W7.im lıyor. S M t 1 1.sn rj3 bir rnemttr fi*> "erneŞine çü*invor. üçajhmjMn Inîniş olduSıınu b e l i r t e ^ k «» '•srrüîn kal kacaf'nı soruyoruz. öglı» vprnP İH nden sonra. yanıtını Ucak... •nnra ks'kıyor. KpTnerler... Yolrulnr. . ypr o t T"^n 1 'vor Tpn» ru' Türk Tanıtma Vakfı'nın Yönetim Kurulu üyeleri belli oldu ANKARA, <a.a) Türk Tanıtma Vaktı'nın yönetim kurulu üyeleri belli oldu. Türk Tanıtma Vakfı"run dün Ankara'da yapılan toplantısın da, ilk genel kurul toplantısı yapüıncaya kadar Valdın Yö netim Kurulu BaşkanlıgJna Küı tür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşleri MUsteşan Kemaı Baytaş geürildi. Dışişleri Bakanlıgı Enformas yon Genel MUdürü Kaya Toperi Vakıf Yönetim Kurulu Baş kan yardımcıhğına, Reşat Erkmen, Güran Erbek. Orhan Aka, Mehmet Sa&am, Necati özka ner ve Turgut Polu da Yönetim Kurulu Uyeliklerine seçildiler. Aii Ulviye (Bsştarsrı ı. «ıyfa<la> aydınlardon oluşan bir grup sundu. Ali Ulvi Eraoy'a gümüş kristal bir hokka tokımının armağan edildiği törende bulunanlar arasında şu kişiler vardc Azlz Kesklner, Candan Sabtıncu, Azlz Colışlar, Başor Sabuncu, Kodir Inanır, Gü ner Nomlı, Umur Bugay, Gürer Aykal, Tunc Başaran. Metln Denlz, Sevll Denlz, Tank Akon. Cüneyt TOrel, Toytun Atcav, Metin Oenlzmon, Erdal Boratop, Onat Kutlar v» Aİİ Ulvi'nin e?l Alev Ersoy AH Ulvi'nln lîlerlerl odma yapılan konuşmoda, bu ödiüün özelliğl vurgulandı. Tumden izieyiclslnden sanatcısma yöne lik olan ödulun h!c bir seclc! kurul, hic bir dernek, yo do kuruluşun değerlendlrmesinin sonucu olmoyıp. izleyicllerinin duygulorını yansıton arocısı? bir davranış olduğu bellrtildi ve sunlor söylendl: cBu mütevozi ödül, ülkemlzd» ilk defa bir »anatcıyı k«ndlslnl Izleyenlerln. kendislnl »evenlerin yoptığı bir j«*ttir. AH Ufvl, sanatmdan taviz vermed«n, yaptığı ise sovgılı v« oloğonüstü güz«< cizgllerl ile h«r tabah biz». ülkemizds vs dünyodo nelor olduğunıı anloton bir sanatcıdır. Dünyayı, mizah, gülünç olmoklon kuriarır.» Doho önce, oraya neden cağ rıldığını bllmoyen tom bir sürprizle karşılaşon ve oldukca rıe yecanlı görünen arkadoşımız Aİİ Ulvi, bu dovranış karşısında cok duygulondıg'ını söv'eyip. tftşekkür etmekle yetindi. Doho sonra, Perapalas salonundo bulunon plyanoda. GöT9T Aykal, Aİİ Ulvi onuruna onun sevdiğl parcaları caidı ve tören» son verlldl Daha sonra, 1954'de SBP'deki görevine siyasal tarih profe<fv rü olarak döndü. 1969 yılında emekliye aynldı. Ahmet Şükrü Esmer emekllye avnldıktBn son ra, sonradan « B a n v adını da alan «üloa» sazetesinde dı? politika vazılarmı sürdürdü. Ord. Prof. Ahmet Sükrü Esmer, 197mi yıllsrda eaîet«miz Cumhuriyet'te de dış politika yorumlan yazmıştı. Ahmet Şükrü Esmer, 1935 yılında çıkanian «Takrlr1 Süfenn» yasasından sonra, kurulan Istiklal Mahkemesinde ba Ankara (BasUrafı ı. •ayfada) konuşmado Turkiye'nln durumuno da atıfta bulun duğunu yazmıstı. Derglnln hoberlne göre, Sharon, kabine toplantısmda «Inrall'ln «trate|lk cıkar alonı, 198O'II yıllarda M > dece Ortadoğu, Kuıldenlz kıyıtındakl Arap ülke rinl degil, Türkiye, Iron, PakKtar glbl ülkelerle, Körfet, Kuıey ve Orta Afriko'daki bölg»tert de kopcamolrdır» oenlstl. tLe Nouvel Obtervo teunun haberi, önceki gün gazetemlzde yer almıştı. Edinllen bllglve göre, bu konudaki yayınların ulasmosından sonra Dışlşlerl Bokanlıfl, haberterln do^ruluğunu araştırmaya başiadı. Merkezden. Tel Avtv*dekl temsilclHğe tailmot gönderllerek Shoron'un böyle blr konuşma yapıp yopmodı^fnın öörenllmesl Istendl. Törklye. Shnron'un ko nuşmosıylo llglll haberlerln dogruluğuno gör« tutumunu bellrl«y*cek. Inşaat Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Genel Kurulu tekrarlanıyor îstanbnl Haber Servist tnsaat Mühendisleri Odası tstanbul Şubesi'nin ertelenen genm kurulunun yakmda yenllecegi bUdirildi. înşaat Mühendisleri Odası îstanbul Şubesi Yönetim Kurulu"ndan yapılan açıklamada, geçtitimiz gün Kazablanka Gazinosu'nda toplanan genel kurul da pörevli hükümet komsertnin «toplantı güvenlitinin safUnamaması» nedeniyle salonu terketmesinden sonra Rüvenlik kuvvetlerinin genel kuruld» stikünetin temin edilemeyecefcinı ve «nteleme vanılması Keregini vurgulamalannı takiben yönetim kurulu tarafından alınan erteleme karan uyannca yasal iüiemlerin yürütüldUftü belirtildt 44 yıllannda Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü Başkanı oldu. Aynı famanda SBF*nde tarih okuttu. Türk înkalap Tarihi Enstitüsünü Vcurdu, Ankara Üniversitesl DTCP Dekanlı Sına seçildi (1944). 1949'da An kara Üniversitesi Raktörü oldu, 1960'da da Ord. Prof.luŞa yükseldl. 27 Mayıs 1960'dan sonra Kurucu Meclis'e CHP temsilelsî olarak girdi ve Anayasa Komisvonu Başkanhgı yapü. Uzun yıllardan beri İiselerde okutulan «Tarih» kltabtnın üç yazanndan biridlr. Türk Tarih Kurumu'nun raymladijtı «O«manb T»rtbl»nin son dltlerinln yazandır. Türk Dtl Kurumu Uyesl de olan Karal, CTTESCO Türtty» Milli Komitesl Yönetim Kunılu"nda görevliydl. Atarürktln 100. dogum yıldönümü törerüeri nedeniyle 1961 yıh içinde btrçok Ulkede konterans lar verdi «SulUn SeUm III» v« aAta HSrkHin Düsünceleri. adlı yaoıtlan <1B hulunuvor 8 yıl önce bir enfarktUs geçiren Karal, bir gün önce fenalık gsçirerek hastaneye kaldınldı, ancak s abaha karsı öldU. CENAZESt COMA GÜNt) EvH olan Kaıml'm, Seçll ve BUfln adlannda ikl kun var. Enver Zlya Karal'm cenaeesl cuma günü ögleyin Maltepe camltnden kaldınlacak. Cenaze tö reninden önce Türk Tarih Kurumu ve Dil Tarih ÇoRrafya TKktlltesl önünde törenler yapılacak. Bardens (Bastarafı 1. sayfada) mukayese yapılmasmı doğnı bulmadıgını, her iki Ulkedeki gelişmelerin birbirine zıt oldugunu söyledi. Polonya'da her türlü demokrasiden uzaklaşılırken, Türkiye'de demokrasi yolunda ilerleme kaydedildiginl bildirdi. Hans Bardens, Avrupa Konseyi Assamblesi'nin önürnüzdekl hafta Stras'bours'ta >apılacak olan toplantısmda Türkiye ziyaretiyle ilgili bir rapor sunaeak. Önal (Baatarafı Spor'da) ren Fenerbahce'n.in lüalıdır. Kendisine iki yülık transfer (!) karsüığı 3 milyon 720 bin lira verdik. Standart rjegçe Kulübü ile ise Belçtka'da dönem sonu bir özel maç kar^ılıfeı anlastık. Erhan'a ba paran dlirt e.şlt tsksitte ödeyecetit. 20 haziran 1983 tarihine dek Erhan (mal hlrim malımızdır.> Niş, saşırticı açıklamasını şöy I» sürdürdü: «Ancak Erhan Önal Ue aratnızdald anlasmanın üze) madde«i ayannca dönem sonunda eçer kansı Türkiye'den mcmnun kalmazsa blz kendisüıl corla burada tutmaKısacası Erhan önal »ltı ay için kiralandığıru söylerken, Fenerbahçe Yönetim Kurulu adına yapılan açıklamada önal ın iki yılhk. sözleşme karşıllgı transfer edildiği belirtiliyor. Niş ile yapılan konuşmamn sonunda da kaleci Yasar'a verilen 40 milyon ile Erhan'a verilen 3 milyonun dogurdujbJ ortam gülüşmelerle geçiştirildi. Ama, Niş bu konuyu da açıklığa kavuşturdu: «Erhal önal Tfîrkiye'deld sartlan bllmediü yt Toplumlararasi görüşmelere devam ediliyor LEFKOŞE (ANKA) Kıbns'ta toplumlararası görüşmelere bugün devam edUecek. Toplumlararası görüşmelcr için. Türk gflrü.«meri Ümit Sü leyrnan Onan ile Rum gftrüş mecl Yorgo Yuannides, saat 17'de Yeşil h&t üzerindeki Led ra PalM'da bir araya gelecek ArmaSan be Ir.tyor. Cav... i^îivor. Pir buculc saat sonra Hangçu'dayız. Kava: Oiine«H IM: Ylrmi rtprece Rehhcr: Yok Taksi: Yov Cevre: Tela.«lı Kevlfler: Sadi^ik YAHIN: KtTI.E HAI.tNDE CfSTNASTtK TAt Çt ÇÜ'AN. iç tUıUtüa, «Son »5s üyenln loin ba pmy* tnnater
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog