Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 SPOR 20 OCAK SPORTOTO Teşkilat Müdürü Aydın Karasüleymanoğlu 'SPORTOTO isim hakkı 250 değil, 5060 bin liradır,, İSTANBUL, (UBA) Spor hakkında çıkan haberler aToto Teşkılât Müdürü Aydm sılsızdır. Biz teşkilat olarak Karasüleymanoğlu, «Türkiye 1. Lig kulüplerine isim hakkkı 1. Llgl kulüplerin9 Islm hakkı olarak 5060 bin lira civannda olarak 250 bin lira değil, 50 bir rakam düşünüyoruz. Ko60 bin llra civarında blr raknuyu tasarı halirıe getirdik. kam düşünüyoruzı dedı. Şu anda sayın Gençllk ve Karasüleymanoğlu. UBA'ya Spor Bakani Vecdi Özgül. ko yoptığı acıklamada, özetle şun nu ile ilgilenmektedir. İsim lorı söyledi: hakkıyla ilgili kesin rakkamı tSporToto'nun Türklye 1. bu hatta kamuoyuna duyaraLig kulüplerine Islm hakkı o cağız. Şu anda düşündüğüllarok 250 bin llra vereceği müz rakam eskl flyatın 10 misll büyüklüğündedir ve Spor Toto altın çağını yaşamaktadır. Ama bu durumun böyle devam edeceğir.i kimse goranti edemez. Vermeyi düşün duğümüz rakkam bizim lcin gerçekci bir rakamdır.» Gectiğimiz günlerde Beden Terbiyesi Genel Müdürü Yücel Seckiner, 1. Lig takımları nm Toto'don isim hakkı olarak 250 bin iira alocoklarını acıklamıs, ancak kulüpler bu nu az bulmuşlardı. Seckine' bunun üzerine, «İsim hakkını 250 bin liraya çıkardık, daho n a istiyorlar?... demişti. Karc süleymanoğlu'nun bu oçıkla ması üierine kulüplerir, ne d yeceği merakla bekleniyor Öte yandan, bir diğer habe ra gore ise Karasüleymanoğ lu, «Birinci lig takımlarıno 25^ bin, II. lig takımlarına ise 2 C C bin lira odenmesi sozkonusu dun» dedı. SPOR EGITIMI VEREN 7 OKULUN BİRLEŞTİRİLEREK ÜCE İNDİRİLMESİ ISTENDİ £ Spor Akademisi Öğretim Üyeleri yaptıklan acıklamada: «Lisans üstü eğitimi veren ve araş tırma yapan aynı kaynaklardan Öğrend yetiştiren gerçek Spor Yüksek Okullan'na kavuşacağız» dediler. Onal: Beni iki yıllığına kiralamaya hicbir Türk takımının gücü yetmez,, Nis, "sözlesme 2 yıllık,, derken, Önal, "6 aylıgına kiralandım,, Levent DONDURAN Erhan önal dün Fenerbahçeli oldu... Standart Liegge'de top koşturan Önal dün çelişkilerle dolu bir ortamda attığı imza Ue Sarı Lacivertli kulübün futbolcusu oldu. Sözleşme sonrası önal ile görüştük. «Eğer antrenörürn ile anlaşabil sem ve takımda oynayabilseydim FenerhahçeVe gelmezdim» diyen Önal'ın sonuanmıza yanıtlan şöyle oldu: Fenerbahçe ile sözlesme imzaladm. B u sözlesme ne kadar bir süreyi kapsıyor? «Bu sezon sonuna kadar. Yani altı ay için Fenerbahçe'ye ffeldim. Ve bu süre sonunda da kcsinlikle dönmckte kararlı yım. Şu anda anlaşamadıinm antrenöriim jtelerek vıl değişir se takımınıda yeriml almak be nim için zor olmavarak.» Kıralandjğım söylüyorsun. Oysa Türkiye'de kiralama dönemi kapandı. Eu andan ıtiöaren ^e ancak rransfer sözKonusu olabilir. Bu Konuda n^ diyeoeksin? «Fenerbahce üe dahil bir rür!; takımının beni transfer • tmesı oldukça çüç. Bu yıl ıçiıı rle&il ama. îeçtiğimiz dodcm tai ımıııı heninı satışım için XI ınilvon Beiçika Frankı istiyıırdu. Rıı vaklaşık 42 milvıın lira demektir. t5enim islevıcf^ım ücret de bunun dı•jinda O nfdenlp ben kiralık oiarak Fenerbahçe've gelüim.» En kiralama ya da transferden sskı kulıibun ve serı ne kaaar ticret aidm? «Benim aldıiım ücreti kesinliUU açıklamamam istendi. Iviııüiiüm ile r'eneıbahçe vöneticileri arasındaki anlaşmadan i>e haberiııı yok.» Altı ay sonunaa henerbah çe iie ılışkinin kesüeregini söy ıüyorsun. Bu süre sonunda bır Türk takımınclan •IKIII ge^ 9 ıirse ne dersın «Daha öncv de söviedifim eibi Standart LietRe'nin ve be nim isteyeceğim ücreti vereifk takım çıkar>a n zaman da eşimin Türkiye konusundaki fi kirleri ön p'.ana çıkacak Türkiye'yi beğenirse kalmak Isterse ben de kalırım. Voksa Standart Liegge'ye geri dönerim. Ben zaten onlarm, Belçiks'nın malıyım...» Sakat olduğun söyleniyor. Ne dersin? «Keslnlikle sakatlıçım yok. Bunıı maçlar haşladığında göreceksiniz » Önal'ın sözleri bufeadar.Sozleşmeyi Fenerbahçe Kulübü adına imzalayan Ali Dinçkökten daha sonra sözieşme şartlarını açıklamasını istedik. Dinçkök bu açıklamajT yapmak için nedense Necdet Niş'i görevlendirdi. N'iş'in açıklaması ise şöyle: «Erhan önal şu andan itiba(Arkası 9. Sayfada) «1982 ALTIN YILIM OLACMK» Salon yarışmalarında uzun atlama dalında dünya rekorunun sohibi olan Carl Levvis Bob Beamon ve Ovvens'den daha güclü olOuğunu söylüyor. ABD h Carl Lewis iddiali konustu: "Bob Beamon ve Oıvens 'dan daha güclüyüm99 Q Amerikadaki salon yarısmalarında 8.56 m. ile yeni bir dünya rekorunu kıran ABD'li Carl Le\vis için hocası: «Carl hcııüz delikanlı çağında. Onun en büyük avantajı da. gençliği bence.» ERHAN ÖNAL SÖZLEŞMEYt İMZALADI Belçika'nın Standart Liegge Kulübü'ndt top koştnran Erhan Önal. dün Fenerbâhçe ile sözleşme imzaladı. Istanbul 1. Noterî görevlisi Selma Kocataş'm çözetiminde yapılan imza törenine Erhan Önal, Necdct Niş ve Serkan Acar katıldı. Fenerbahçe Kulübü adına Ali DinçköU'ün imza attıfı sözleşmenin süresi ise bir türlü kesinlik kazanamadı. Ancak herşeye karsın Önal, dönem so nuna dek San Lacivertli formayı çiyecek. (Fotoğraf: Ender ERKEK) 2 Türk boksör Münih 'te era ikincisi oldu Bavyi Yılmaz AKAR MÜNİH İki Türk boksörü, Ali Çukur ve Bülent Atlas Almanya'nın en büyük eyaletl olan Bavyera'da yapılan boks birinciliğinde ikinci oldular. Bilindiği gibi Ali Çukur. geçtiğ:miz yıl yapılan Türkiye Bireysel Boks Brinciliğine kotılmış ve daha sonra Bolkon Şampiyonu olan Yener Durmuş'a sayı ile yenilerek Türkiye ücüncülüğü ünvarnnı eide etmiştl. Bülent Atlas ise gectiğimiz vıl Bavyera gencler ikincisi olmuş tu. Münıh Olımpıyaî Salor.unda ycpılan finallerde önce Bülent Atlas rınge cıktı. 60 kilada dövüşen sporcumuz, son üc yıiın Macaristan şampiyonu rakibi Tıbor Dezamitz'e sayı iie yenildı. Macar boksör. Almanya' da siyasi mülteci olarak bulunuyor. Bu mccton sonra ringe cıkan Ali Cukur. 63.5 kiioda yine Almonya'da Siyasi mülteci olarak bulunan Polonyalı Andreas VVarczak ile karşılaştı. Polonyolı boksör son Moskova olimpiyatlarında ükesinin milli formasını giymişti. Güclü rakibi karşısında nefesleri kesen bir mac cıkartan boksörumüz rıngden 32 yenik ovrı'dı. Boksörlerimızin yenilmelerırie broz da vabancı olT>alan etken o!du Alman federasyonunun kuraliarına göre yabancılor Bavyera şampiyonasından sonra yapıiacak olan Almonya biriıcHiğine katılomıvor lar Oysa boksörlerimızin rakipleri Atman vatandaşUğına geçtikleri İçin bu şampiyonaya katılabiliyorlar. Bülent Atlas ve Ali Çukur, 415 mayıs tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Boks Birinciliğine kendi olanakları ile katılmak İstiyorlar. NEW YORK 1982 yılımn ilk rekor haberını, gende bıraktıgımız yılın flaş atletlerinden Aınerikalı Carl Lewis müjdeledi. Amerika'daki salon yanşmalarır.da genç atlet uzun atlamada 8.56 m. ile yeni bir salon dünya rekorunu kırdı ve kendısine ait rPkoru 7 santımetre müKemmelleştırdi. Salon rekorunu tesis ettikten sonra oasm temsılcilerine demeç veren süper pis! yıldızının söyledikıeri şunlar oldu: «1982. benim altın yılım olacak. Oöreceksiniz. bır aksilik olmazsa. Bob Beamonı muhakkak mağlup edecek ve onun 8 m. 90"lık çörkemli rekorunu nasıl kiracasun » «BOB BEAMONDAN HEM DAHA SÜRATLİ. HEM DE DAHA GtÇLlYÜM.» Carl Lewis'in rekor konusundaki görüşü şöyle: «Ben hem Bob Beamon. hem de Jesse Owens'den daha söratli ve güçlüyüm. Üsteük boy avantajınıı (1.87) da unutmamak gerek. Örneğin Beamon. Meksiko City'de yukseKlikten yararlanarak 8 m. 90'luk rekoruna ulaşt. ve bir daha bu rekorun yanına bile yaklaşamatlı. Oysa ben, deniz düzeyine yakın yerlerde S m. "O'in üstüne çıktım. 100 metreyi elektrik kronometresiyle 10 saniyede koşuyorıım. Yakında. süratimi artırarak 9.90'lık bir performansa ulaşacağımı sanıyonım, Bunıı ferçeklestirdijrim (fün. Boh Beamon'ın işi bitiktir » Çalışmalannda 9 nıetrelik atlayışlar yapan Carl Lewis'in hocası Clyde Duncan da. gelecekten ümitli konuşu yor: «Carl, henüz delikanlı çağında. Onun en büyük avantajı da, gençliği bence . » ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Gençlik ve Spor Akademlsı uygulamalı ders öğretmenleri Türkiye'de spor eğitimi veren yedi Beden Eğitimi ve Spor Okulu'nun birleştirilerek sayısının Uç« indirilmesinı istedi. Bunun gerçekleştirilmesi haünde Türkiye"nin, spor sorunlarını çözebilecek ve gerçek ihtiyacına cevap verebilecek spor uzmanı yetiştirebilecek. cağdaş ve akılcı gerçek spor yüksek okullanna kavuşacağı öne sürüldü. Spor Akademisi öğretim üyeleri, ülkemizde spor uzmanı 11» beden eğitımi öğretmeni açığınm büyük boyutlara ulaştığmı, bilimsel spor eğitimi yapmak ve bu açığı kapatmak amacıyla kurulan spor akademilerinin ise bu konuda başarılı olmadığmı. Spor Fakanlıgı'nın bu konuva eğilmesini istediler. Öğretim üyelerinin açıklaması özrtle söyle: «Yasal çereklcri criııe getirilmeden. politik am:>"i:>.rla açıl dıklan için akaderrn'erin mezunlarını Spor Bakanlıgı M'istihdam edemedi. Etme^. cumüınkün değil. çünkü her yıl ortalama 300 mezun (jcliyor. Bugünden tezi yok ı nasıl olFehmi ÖZGÜLER malımn) yanıtı arastırılmalıdır. 10. Millt Eğitim Surası'nın kararları îörönüne alınmahdır. îstanbul 2. Amatör Genç En önemli karar ilk ve orta de lpr Iişri'nde şampiyonluk recell okulların birleştlrilmesiiçin savaşmı tüm hızıyla dir. Bu ise halen var olan besürüyor. (A^ gru'our.da G. den eğitimi öğretmeni açığını Sarav. Kr>cas:nan. Yen'.çar onbinlere ı'karacaktır. Beden şı. Arçeük ve Otomarsan. terblyesinin şimdiki ve gelecek İB> grubımda Altmav. DSİ spor uzmanı sereksinimi ile Spor ve Ümranive f d gru yüksek okullann vakında dub;ında Silivri. Tarabva ve yacakları spor eğitmeni ihtiyaNeta=. <Di Ermbtında Yılcı bııçünden tasarlanmalıdır.» d'7 Tasrepe ••» Haliç, W ">< Acıklamada, spor eftitmenlegrabunda THY ve Taorinin niteliklerinin de çok öspor tüm çraQİ?rini harçarnemli oldufu vurgulanarak şu larken. 'Dl çrruburr.m licieönenler getiriliyor: ri G.O.Paşa en yakm raki«Ankara 19 Mayıs (ipnçlik ve bi Oriaköy arrsmdaki dört Spor Akademisi ile Gazi Eğitim nupniık farkı konıyor. G. Enstitüsü beden eğitimi bölüOPaşa yapac?Jı üç maçta mü. Bursa Eğitim F.nstiüisü beüç puan ahrsa «MutVu den eğitimi bölümü ile Manisa Son»a u!a??.cak. 13. haîtaSpar Akademisi ve Es,e tnivernın ^ « " " l ı i a n şöyle: silesi Spor Yüksck Okıılu ayrı(A GRVBL": ca Anadoluhisarı (iençlik ve SHeftanın tskımı: G. Saray por Akademisi ile Atatürk Eğih?kemi: Adem tim Enstitüsü beden eğitimi bö lümü birleştirilmelidir. Böyoyuncusu: Yücel lece eldeki tesis. malzeme. öğfG.Saray) retim. üyesi eksikliiinin gideHaftanın karnnsı: Salirn rilmiş olacağı açıktır. Ayrıca (M.Sir.an» Mıızaffer <G. yedi okula dağılmış ve neredey Sarav). Ahmet fYeniçarse ayn proRram ve ayrı sistenı şO, Üstünel fArceliki, Resahibi olmuş okullar bu durumcep (Tozknnaran"» Gürdan kurtulacaktır.» kan CYenicp.rşıt, Hakkı. Birleştirilerek sayısı üçe mfG.Sa"ay>. Salih fG.Saray•> dirilmesi istenen yeni spor o Yücel CGSarayi. Tankullarında yapılması önerilen ju fArceli>i. Hasan fOtOeğitim prograrru konusünda imarsani se şu görüşlere yer veriliyor: (B) GRXJBtT: «Her üç kurum da lisans üstü Haftanın takıını: Ümraniye eğitime fırsat vererek araştırHaftanm hakemi: Ahmet malar yspabilecek olanaklara ErdoŞan kavuşacaktır. Temel eğitim oHaftanm oyuncusn: Kadlr kullarının gelecekteki gereksin(Ümraniye mesini karsılayacak bir prograHaftanın karması: Hüsevin ma uygun olarak iki yü eğitimfAltınayi Kadir fDSİ le bu eğitim kurumlarına beSrjori. Necati ct'mraniye'), den eğitimi ihtiyacı olan antreNecsti fAItınavt. AslOT nör sorunu en iyi biçimde çöfDSİ Spori Kadir <Üm zümlenebilecektir. Ayrıca eskiraniyeV R f ^ i fümraniye>. den olduğu gibi 4 yülık bir eğiTuncpv fDSt Sport Netimle liselere beden eğitimi öğoip fümrîirii'el. Nazım fAl retmeni ile spor uzmanı en iyi rınay'l. Hilseyin f DSÎ olanaklarla hazırlanacaktır.» Spori G.OPasa "Mutlu Son,,a yaklasıyor Antrenörlerimizin elleri bavullarında GORUS ERSAN!. HNCAL ULUC TAMER GÜNEY 12 YILDA 13 TAKIM CALISTIRDI Hasan UYSAL ANKARA Türk futbolunun başarısız olmasmın göstergeleri her konuda, heryerde ortaya çıkıyor. Türkiye 1. Futbol Ligi'nin ük yansında 17 takım oynadıklan, hemen her maçta ayn bir tertip denerken, futbolumuzu yöneten Futbol Federasyonu'nun ortalama yılda bir kez degiştigi, tutbolumuzun aynası ulusal takim antrenörlerinin ise rekor sayıda değişüüiğe ugradığı hemen göze çarpıyor. Ulusal Takımlardaki rekor sayıda antrenör degişikliginin yarunda yılda bir iki antrenör değiştiren kulüpler ve her yıl takım değiştiren antrenörler de var. Dünya futbolunda belki de, tek ömek. olan «bir elleri baTulds çezgincl antrenörlertn» dökumü şöyle: Tamer Güney: 1970 1971 sezonunda PTT'yi çalıştırarak mesleğe giren Güney bundan sonra sırasıyla her yıl hatta bazen yılda iki kez takım değiştirerek gezein antrenör sıralamasında ilk sıralan alıyor. Güney ömefin. 197475 sezonunda Şekerspor ile Kayseri spor'u, 197980 sezonunda ise önce Diyarbakırspor'u. arcun dan Kayserispor'u çahştirdı Bu yıl ise Adanasporla anlaşma imzalayan Güney, aynı zamanda Ümit Milli Takımm başına getirildi. Tamer Güney'in 12 yılda çalıştırdıgı 13 takım şöyle: PTT, Altınordu, Ankara De mirspor, Şekerspor, Kayserispor, Adanaspor, Eskişehirspor, Ankaragücü, Adanaspor, Diyarbakır, Kayserispor, Adanaspor ve son olarak Ümit Ulu sal Takım. Tekin Yolaç: Bu sezon cezalı oldugu için herhangl bir takımı çabştıramayan Tekin Yolaç bir başka rekortmen antrenörümüz. Yolaç 7 yılda tam B takım çalıştırarak Tamer Güney'i de geçiyor. Yolaç'ın çalıştrrdıgı takımlar sırasıyla 1974 75 Msonundan baıçlayarai Giresunspor, Kayserispor, Giresunspor, Göztepe, Düzcespor, Girestmspor, gectiğimiz 1980 81 sezonunda ise, önce Kayserispor ardından Anadolu oldu. Erdoğan Günhan: 196768 sezonundan itibaren antrenörlüğe başlayan Günhan'ın 14 yılda çalıştırdıgı 12 takım sırasıyle şöyle: Kayserispor, Altınordu, Trabzonspor, Orduspor, Konya tdman Y"urdu, Kınkkalespor, Kayserispor, Sivasspor, Aydınspor, Rizespor, Konya İdmanyurdu, Giresunspor, Günhan bu sezon hiç bir takımla anlaşmadı. Kâmnran Soykıray: 12 yılda 10 takım değiştiren Soykıray'ın çalıştırdıgı takımlar ise şöyle: 197071 sezonımdan itibaren sırasıyla Giresunspor, Trabzon spor, Mamsaspor, Gaziantepspor, Samsunspor, Düzcespor, Antalyaspor, Samsunspor, Antalyaspor ve bu sezon Amatör Ulusal Takım. Kadri Aytaç: Futbolumuzun kurtarıcüanndan olan Aytaç ise, 13 yılda 8 tatam değiştirerek gezgin antrenörler Hstesine girdi. Aytaç 196970 sezonundan itibaren Denizlispor, Boluspor, Adana Demirspor, Tirespor, Orduspor, Mersin İdmanyurdu, Gortepe, Aydmspor ve bu sezon Kayserispor'da görev aldı. Gezgin antrenör sıralamasında 13 yılda 8 takım değiştiren Gamdernir Berkman ile antrenörlüğe 10 yıl önce başlayıp 6 takım değiştiren Gündüz Tekin Onay da yer alıyor. liisliydl... Hemşeriydü.. Galiba uzak bir yerîerden akraba da oluyorduk. Anadolu kasabalarında kim kimırJe aitraba değıldir ki.. Onu ilk Aniara'ya geldiğinde 60'lı yülarm başlannda tanırruştun. Onceleri bizde kalırdı. Sonra okulun yurduna taşındı. MüJuye'de basketbol oynuyordu. Liseden takmtısı olduğu için bu canı kadar sevdiği okula bir türlü gıremiyordu. Ama en az bizler lcadar Mülkiyeliydi. Kantinin en gözde kişlsiydl.. Öylesine sevimli, öylesine cana yakın, öylesine hayat doluydu kı... Kezban Ersan'dı adı, niye bilmem... Sporlarm her türlüsune yetenekliydi, ama basketboiü bir başka severdı. Bır defasında Müikiye sahaya çıkacak 6 voleybolcu buiamayınca, onu yatakhaneden kaldırıp getirmişler, hayatında ilk kez voleybol oynatmışlardı. Bir oyun çıkarmış, hepimizin aklını durdurmustu. Maçı seyreden blr yabancı antrenör «Kim bu çocuk.. Bana verin. bir yılda Avrupa çapuıda adam yapayım» demişti K Genel Müdür Seckiner: «Maç bileti fiatlarını arttırmssvacağız.» ANKARA, (THA) Beden Terbiyesi Genel Müdürü Yüceı Seckiner. maç fiyatlannın artırılmasının kesinlikle düşü nülmedigini söyledi ve: «Vatan daşların futbol sevçi'erini istismar edememv dedl Seckiner, futbol federasyonunun mali kaynak sağlaması amacıyla maç biletlerine zam yanması isteğini sert bir dille geri çevirdi ve federasyonun mali kaynak bulmak için seyiıcilere yiiklenmemesi gerektiğini belirterek, başka bir alternatifin bulunabileceğini liade etti. Ankara'da hep kendisıni candan seven kişıler arasındaydı.. Ama dev bassetbolü onu Ankara'da tazla yaşatr madı.. Yeni yeni başlayan profesyonellik onu Ankara'dan çaldı.. îstanbul'a Galatasaray'a gitti. Giderken bütün Müikiye üzüntülüydü.. Ama yakm dostlan için için, onun adına" seviniyorlardı. Basketbolün başkentiydi İstanbul.... Kendini orada çck daha iyi gösterebilirdi.. Ama gösteremedi Ersan.. Zaman zaman çok iyi oynadığını, milli takoma girdi|ini duyduk. Ama blr türlü olması gerektigi kadar olamadı.. Sonışturduk.. Aa gerçeğı o zaman öğrendik. îstanbul, büyük kentin bir yanda ınsaru sarhoş eden cazibesi, ama bte yacda yapayalnız bırakan sevgislzligi Ersan'ı bulmuştu.. îçiyor, kumar oynuyor, antrenmanlan falan boş veriyordu.. Bu genç, yakışıkh ve yetenekl: delikanlıyı zaman zaman seks ve esrar partilerine de götürdüklerini duyuyorduk.. Zehir, içki, kumar ve eğlenceye kapılma Ersan'ı büyük bir hızla spor camiasından çıkardı. Peşinden koşanlar onu bir anda unuttular. Ersan unutulmaya hiç dayanamadı. Kendi kendlsini unutmaya kalktı. Sevenlerden biri bir iş vermişti.. Daha doğrusu iş degil de, aydan aya gelsin parasını alsm, demişti. «Parayı verirken için kan ağlıyor. Gidip içkiye vatıracağını biliyorum, ama ftene de veriyorum» diyordu. Evlilik, nurtopu gibi iki çocuk Ersan'ı içine yuvarlandıgı uçurumdan çekip çıkaramada. Anadolu'nun mert, sevimli, yetenekli çocuğu, îstanbul'un çarkmın içinde öğütüldü gitti. Bir sabah spor sayfalannda tek süt'unluk bir haber okuduk.. Yaşıtlannrn daha spor yaptıklan bir çağda ölmüş gitmişti. O spor için yaratılmış vücut, böylesine kötü kullanılmaya dayanamamış, iflas etmişti. Ersan Salihoğlu'nun öyküsünü, ajdınd&n ağıt düzmek için yazmadım,. Vaktim olsaydı da. hayatınm romanıru yazsaydım.. Belki başka Ersanlara ibret olur, belki başka büyük yeteneklerin böyle yokolup gi'mesinin önüne geçerdi. Nur içinde yat, benim temiz, sal, pırlanta yürekli kardcşlmt. SPOR DÖNYASINDAN • Atletizın Federasyonu tajaundan düzenlenen Salon Türkiye Şampiyonası, 2931 ocak tarihleri arasında îzmir Atatürk Spor Salonu'nda yapılacak. Şampiyona, bölgelere, kulüplere ve bireysel olarak katılmak isteyen atletlere açık olacak. • Liselerarası Basketbol Şampiyonasında, erkeklerde tstanbul Atatürk Lisesi, kKİarda ise İzmir K a I.isesl birinci oldular. Kütahya Atatiirk Spor Salonu'nda yapılan şampiyonanın erkekler kategorisinde 2. ve 3. sıralan Bursa Erkek Usesl ve İzmir Bornova Lisesi alırken, kızlarda bu dereceleri tstanbul Robert .Amerikan Lisesi ve Antalva Lisesi elde ettiler. • Çamolukspor'uıı düzerJediği turnu\Tinın 12. hafta sonuçlan şöyie: Esentepe Gençlikgücü Akçamspor: 44, Ataspor Kalespor: 20, Çevrespor Atüımspor: 21. Sonuçlanrnflsına bir hafta kala, Esentepe Gençükgücü, turnuvanın centilmenlik kupasını alırken, şampiyon bu pazar günü belli olacak • Mectdiyeköy"ün çiiçlü ekiplerinden S«rsülspor görev bBIümii yaptt. Başkanlığa Muhlis Yayla getlrtldi. Timtır Efetfirk, Hüseyin Yayla, Yunus Yayla, Şaban Hastürk, Reflk Korkmeı ve tzzet Alan yeni Yönetim Kurulunun diğer üyeleri oldnlkr. 9 III. Amatör Kümenin yeni elaplerinden Sahra Gençllk, yeni sezonu gectiğimiz cumartesl günü Leverit'teki Philips sahasın da görkemli bir törenle açtı. Antrenbr îutDOlcu Ayhan Yetkin Kİlk kez katıiacağımız ligde centilmenoe mücadele edip, iyi bir derece almaya çalışacağız» dedl. ANKARA, (a.a) Gençlik ve Spor Bakanlıgı Müsteşan İsmail Hakkı Güngör Başkanlı ğuıda Beden Terbiyesı Genel Müdürü Yücel Seckiner, Futbol Federasyonu Easkanı Yılmaz Tokatlı, Türkiye Ulusal Olimpiyat Komitesi Genel Sekreteri Turgut Atakol ve Gençlik ve Spor Bakanlıgı Izcilik ve Boş Zamanlan Değerlendirme, Genel Müdür Yardımcısı Avni Dabil, dün Federal Almanya'ya gıttüer. Yurt dışında çalışan ışçi ve gençlerimizin spora yöneltilme leri, gençlerimizin sorunlarının çözümlenmesinde kendilerine yardımcı oiunabilmesi için bir süreden beri çalışmalannı sürdüren Türk heyeti, Almanya'da bulundugu süre içinde önerilerini Alman spor yetkililerine sunacaklar. Öneriler arasında, Almanya' da Türklerin yoğun oldugu kentlerde Türk federasyonları ru temsilen fahri a.ianlıklar kurulması, yurt dışmda gençlerimizl çalıştıran uzman, antrenör, idareci Ue Türk ve Alman gençlerden oluşan 300 kisilik bir grubun 1982 ağustos ayında Türkiye'de açılacak 15 gürüük bir seminere davet edii mesi ile Federal Almanya'da açılacak 19 Mayıs tarihini içine alan haftanın «Türk Spor Haf taı» olarak adlanması bulunmakta. Türk ve Federal Alman yetkililer görüşmelerini Bonn'da sürdürecekler ve daha sonra Bonn, Frankfurt ve Stuttgart'ta spor tesislerini gezip inceleyecekler. Türk heyeti 24 ocak tarihinde Türkiye*ye dönecek. Müsteşar Güngör başkanlığında bir heyet F. Almanya'ya gitti (D) GRUBUNUN LİDERİ GAZİCSMANPAŞA YAPACAĞI ÜC MACTA ÜC PUAN ALIRSA ŞAMPİYONLUĞUNU ILAN EDECEK. (C) GRUBt: Haftanın takımı: Sîlivrl Haftanın hakenü: Cengiz Demirpençe Haftanın oyuncusu: Hayri (Silivri) Haitanın karması: Orhan (Esnafspor) Adnan (Es nafspor), Metin fSilivrii. Kenan (Vardar). Mehmet (Esnafspor) Rıfat (Silivri), îsamettin (Vardar, Yıldırur, (Tunaspor) Hayri (Silivri), Saim (Esnafspor), İihan (Vardar) (D) GRÜBt: Haftanın takımı: Ortaköy Haftanın hakemi: Mehmet Gökman Haftanın oyuncusu: Mustafa (Sefaköy) Haftanın karması: Mehmet (Güvenspor') Sedat (G. O.Paşa). Ergin (Ortaköy), Nurcan (GO.Paşa), Okan (Güvenspor) Mustafa (Sefaköy). Yağmur (Pendik), Erdem (Topkapı) Can (Ortaköy). Nihar (G. OPasa). Bpk*aş (Ortsköy) (Eı GRl'Bl': Haftanm takımı: Yıldız H3ft3mn hakemi: Salih Ya zıcı Haftanın oyuncusu: Naci (Yıldız) Haftanın karması: Turan (Yıldız) Hasan (Taştepe). Lütfü (Altınok). T"urgut (Ufukspor). Suat (Yıldi2> Turan (Yıldız). Bah ri (Gökspori. Selçuk (Ufukspor) Bahri (Tastepe). Nâci (Yıldızi, Metin (Altmok) (F) GRUBU: Hartanın takımı: THY Haftanın hakemi: Sezaı Te mel Haftanın oyuncusu: Kerem (Taçspor) Haftanın karması: Bülent (Taçspor) Feridun (Çam lıca), Yaiçın 'Kanan r a), Özkan (THYV Cengiz (Taç spor) Turan (THY). Adnan (Kartarya), Mahmut (Cankurtaran) Kerem (Taçspor). Turgay (Çamlıca>, Bayram (THY) Toto'da 19. hafta değerlendirmesi sürüyor ANKARA (ajı.) Spor Toto'nun 19. hafta değerlendirmesi devam ederken bugüne dek 13 maçı 105 kişi bildi. Spor Toto Teşkilat Müdürlügü yetkililerinden Anadolu Ajansı muhabirinin aldığı bilgiye göre, 13 + 1'i 20 kişi, 13"U ise 105 kişi tutturdu. 12 büenlerin sayıaı 4 bin dolaymda olurken, U büenlerin Slmdiden 43 blnl geçtl.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog