Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

20 OCAK 1982 Cumlıııriv*»T t 29 DEV YOL 22 DEVSOL üyesi yakalandı ANKARA IZMIR VE MUĞLADA FAALİYET GOSTEREN SA NIKLAR ARASINDA NİHAT ERIM'IN OLOURULMESINDE KULLANILAN OTONUN GASPEDILMESİNE FIILEN KATILAN OZDEM BILGIN DE BULUNUYOR ANKARA, (ANKA) Anko ra Emniyet Müdürluğü Ankaro Izmır vâ Muğla tllerınde faall yej goateren aralorında bol ge sorumlularının da bulundu ğu 22 OevSol ve 29 DevYol orgutu üyesı toplam 51 kısı nın yakalandıklarını açıkladı Ankara Emnıyet Mudürluğun den vapılan acıklomada, sanık lorın çeşıtli semtlsrde Işyen va banka şubelerını sılahla to radıkları v e kundaklama eyle ml gercekleştlrdıklerl bıldlrıldı Acıklamada sanıkların ayrıca ıÇıncın bağları semtinda pon kart ostıkları sırada görevlı polis ekıbiyle sılahlı çatışmaya girdlklerl, ceşitli tarihlerde Altındağ semtind* pankart astıkları, duvarlora yozı yazdıkları orgutlerıne gelır sağlamak amacıylo, btıfe ışlet ttkleri, semt oazarlarında tez gah kurduklorı ve para topla dıkları» kaydedıldı 8u arada Nazıfe Kose oaı na duzenienmış sahte kımlıkle yakalanan «Özd»m Bilgın» adlı sanığm eskı Başbakanlardan Nihat Erim'l oldurulme sınde kullomlan otonun gasDediimesine fıılen katıldığının belırlendığı acıklandı Acıklamcda yakalanan kışl lerın uzennde 14 tabanca 384 mermı, 2 eı lelsızı teksır makınesi ve baskı makınelerı, eie gecınldığı belırtıldı. DISK davasma bugün devarn ediliyor tctMbul Haber SerrUl Sanıkların 52'sının de idamı istenen DISK davasıns bugıln devam edılecek. 15 Ocab günıi yapılan DISK davası ıle ılgılı son oturumda tddıanamenm okunmasında 280 sayîanm soRuna gehnmıştt BugUnku oturumda Iddıanamenln okunmasına kalınar» yerden devam edılecek tddianamemn tumü 817 Raytar dan oluşuyor 30 Arahk günlü dunışma da Avukatlardan Ha&an Fehmı CMineş ve Turgut Kazan'ın salondan çıkanlma lan üzenne duruşma salonımu terkeden DISK davaaı toplu savunına avukatları. daha sonrakı oturumlara katılmadılar. DISK toplu savunma avukaüannın, Mahkemeye yazılı sunduklan çeşıtli dilek çelert İse reddedildl 30 NtSAN DtRENtŞt • DtSK'in 30 Nisan dtrems eyleml nedeniyle Ab dullah Baştürk ile 149 sazuk haöunda açüan davanın durusmasına (2) Nu maralı Askerl Mahkemesı'nde dun tanıklann dın lenılmesı üe de\am edüdl Iddıaya gore, 1 Mayıs toplantı ve gostenlermın sıkıyonetımce yasaklanması kararını protesto amacıyla DISK Genel Başkâ nı ve Yurutme Kurulu uyelerı DISK'ın yayın orga^ nı olan DISK /jansı ıle bır büdırı yavınlamışlar ve davada yargılanan otekı samklar tse büdındekl çağrıya uvarak 30 Nısan 1980 tarıhmde çalıştıkları çeşıtli ışyerlerinde ışe gıt memek \eya ışı bırakmak şeklınde e\ lemde bulun muşlardı Gölcük'te gorülmekte olan TKP davası Sanık avukatları: Polisteki ifadeler gecerli sayılmasın GÖLCÜK, (Cumhurlytl) Gonca Danız Ussu nde, Golcük Donanma va Sıkıyonetim Komutanlığı Asker! Mahkemesınde gorulmekte olan 230 ta nıklı Turkıy» Komünist Partlsl (TKP) davasma ânceki gun yeniden başlandı. Ancak 22 sanığın 6orgulan yapılabildl Duruşmaya katılan savunma avukatları' mahkemo heyetıne verdlklerı dilekceds, fDosyada bulunon polis Ifade tutanaklarının v« Emnlyet Mudurluklerındeki tehdldin «tklsl ll« w«rllmi» •avcılık Ifodalarinin duruşmado okunma mosn istemlnde bulundular Bu Istem durusma tutanaklarma soyle gectl •Bu tırada, «anıklar vaklllerlndsn Avukat Ofluz öğün töz aldı. duruşmaya katılan avukatlann muşterek imzasına havi 12 «ahlfeden Ibaret dtllllarln takdlıi w« »orgunun n« suretts yapılacağını ve yapılması gerektığıne ılışkin bozı Yargıtay kararlannı lceren dilekçesinl verdi, alındı, okunSORGULAR 8undan sanra sanıkların sor «Dosya Içerlğinde, sanıkgulanna gecıldı Sorguları yaların emnıyet soruşturması sı pılan 22 sanığın tumu de TKP' rasındakl polis tfade tutanokna uye olmadıklanm bıidıreları ve fezlekeler bulunmokta rek haklarındakl tum suçlama dır Sanıklar, savcılık ifadeleları reddettller Sanıkların turlnde, polis soruşturma tutamu de ceşitli emnıyet koüenaklarını Işkence altında Imza Ancak mohkem» heyetl, omelerınde ışkence gorduklerılattırtlmış, fçerığı kendilerlnce vukatlann bu talep'erını kabul nl gozlen kapalı olorok, ıceetmedı ve tutanoklara gore de billnmeyen tutanaklar olorığinı bılmedıklerı bır takım şu kararı verdi rak nltelemlşlerdir Bu hollyle kağıtlar, ımzaladıklarını, Astutanaklann hukuk dışı yollor«Dellllsrin serbastce takdlkeri Savcıiıkta da yeniden em la elde edılmış oldugu ve sa rının AYUK 165'ınci maddesl n yette sorguyo cekılmeK kornıklann ıfodelerinı yansıtmadı geregınce mahkameya aıt olu kusuyio aynı ıfadelerını yınegı anlaşılmaktadır Işte, saşu nedeniyle, sanıklar vekılleledık erını belırttıler Sanıkla vunma makamı olarak tolebirının emnıyette aiınan ifade'e rın bu sozlerı, duruşma tutamız bu hukuk dışı yollarla elri ve benzerl Askeri Savcıiıkta noklarına geçırlldı de edılmış ıfade tutanaklarının aiınan ıfadelerın dosyadan çıSanıklardan Burhan Demlr dosyadan çıkartıimasına ılıskartılmasın0 ıllşkln ıstemlerı, tutanaklara gore durumunu kındır Soz konusu tutonaklausule uygun gorulmediğınden şoyie anlottı rın dosyadan çıkartılması, yar reddlne > «Ben, daha evvel yaraltındo gılama hukukunun temel kuDaha sonra sanıklardan Rı maden ışcısi ıd m Sıhhotiml ralları ve ceza yargılamamızza Demir, ışkence gorduğune kaybettıkten sonra malulen eda egemen olan dell! toplamo ılışkin mohkemeye bir dılekco mtkll oıdum Halen tuberkusıstemlnm de mantıgı gereğı verdi Mahkeme heyetl bu lozluyum 15 hazlran 1981 tadır ( ) Şunu tekror belırleve konudo dılekcenın yasal işlem rıhınde hasta yatagımdan alı lim k] savcıiıkta Ikrara ben yopocak olan Sıkıyonetim Ko narak, kan tukurduğum billne bılıne, emniyette ıskencelere maruz kaldım ( ) Seymen Tutukevıne nakıl edıldikten sonra Çamltca Hastanesine gonderıldım Hastanede ta burcu edıldıkten sonra da lstanbul'da emnıyette Gayrette• 210 SANIKLI DAVANIN DU ret etmek, 6136 sayılı yasaya pe 1 Şube'de 15 gun kadar RUŞMASI MHP VE ULKUaykırı davranmak, sahte numuhafaza edlldlkten sonra, CU KURULUŞLAR DAVAfus tezkerasi tanzlm etmek, tekrar Saymen Tutukevıne gel herkasin gorebllaceği yerda du SININ YAPILDIĞI OZEL dlm Hastalığım halen davam variora siyasi ve Ideololfk aSALONDA YAPILACAK etmektedir» maçla yazı yazmak aflş yopış Iddıanamede Moskova ya tırmak» savlarıylo cezalandırılsine oykırı olarak kurulmuş ce fliderek eğitım gorduğu llerı rvası ıstenıyor miyeti yonetmek, TCK'nun 141 surulen sanık Cetln Alpdündar maddesıre aykırı olarak kuıse tutonaklara gore soyle TKP davası MHP ve ulkürulmuş cemiye'e uye o'mal» dedi cu kuruluşlar davasının da gızlı kalmcsı devletm menîaa «Ben Moskova'yo gıtmedlm yapıldığı ozeı salonda yapıiat> ıcabı olan bılgıyı ıstıhsal et 1979 yılında bir tur st pasacak mek. Devlet Boşkanına haka portu Ile ve işyerinden aldığım ucretsız 6 av kadar izınle Batı Almanya ya gittım Dlburg'ta bir ozel kltnıkle simdi adını hatırlayamadığım kllnıkta 4 5 ay kadar tedavı gordum Pasaportumu do kayıp ettlğlm icın, hangi ulkelerln KİRtŞCtOĞLU SALlVERÎLDt Tekrar saıuktan soruldu Be vıze ve damgaları olduğunu # Ölürn cezasına mahkum nim uzerımde ^akalanmış bu kanıtlamam mumkun değildlr tsa Armagan ve Mustafa Pehdosja He ilgilı olarak bcrhangı Ancak ben Moskova'ya gitIhanoğlu'nun Mamak Askeri bır sılah bahse koııu de^ildır medim Bunu iddia makamı Ceza ve Tutukevi nden fcaçınl da kanıtlamış değildır, dedi Bunlar başkalarınd» vakalan masına llışkın da\aya dün de( ) Atmanya'da tedavl gormış, emnı\ette oana zorla ka \am edilnı Tu'uslu sanıklar dugum hastaneden herhangı bul cttirdıler Ben Fehmi Oz dan Fatıh Kâiijcioıtlu'nun salı aslan denen kısm mahalleden bır konsolos'uk aracılıgı Ile venlmesı sararlaşUnldı tanınm \ntak kahvesinde işçi tasdık ettırmek uzere rapor al Ankara Sıkıyonetim Komutan olarak çalı^mış rteeılim Kendısı mad m. Oraya parasız izınle 1 gı 1 Numaralı Askeri Mahkehalen emnı>ette ıskcnceden ol gitmiştım, ctafl 1976 yıllannda, mesı"nde vapılan duruşmada tu muştur Dolsvısı ile ben hlç Hacettepe Unlversıtesl'nden atuklu sanıklardan yüzbaşı Habır kimse\e sılah falan teslim lınmış orta kulak iltihabına Isan Mescı olaj tanhınde kendirtmedim, dedi' » sı ıle bırlıkte cezaevınde gardillşkın roparlarım vardır Tedayanlık yap^n kışılerın tanık ola Duruşmada sanıklara ılı^kın vl eden heklm, ender rastlarak dmlenmesını ıstedı Daha tutanakJaraa ımzaları bulunan nılan bir hastalık olduğunu once cezıevı mudurlugunden ta pohsler tanık olarak dınlendı soyledı > nık olar?k gorderumelerı ısts Tanıklar tutanaklann doğru Bundan sonra sanıklardan nen «Huse\m İnce ve Mehmet olduğunu sovledıler Yıldırım adlı erlerın terhıs abtr çoğu, mahkeme heyetlne dılm»s oldukıarı anlaşıldı tahliye ıstemınde bulunduklaMahkeme sahverılme karar Yuzbası Hasan Mescı i e tttlannın janısıra sanık Cengız rı dılekcelerınl verdı'er Antuklu dort sanığın salıverılme Bulbul'un Mamak \sken Ceza cak mahkeme heyetı «Bu celıstenıı reddedılırken tutuklu sa evıne getırıldıeı zaman duzen se tahliye Istemleri üa ilglll nıklardan Fatıh Kırışçioğlu r ın lenen vızıte kartmm ıstenmesı dılekcelerın iceriöının sorgusahverıİTiesı kararlaştınldı Du ni de kararlaştınldı Duroşma lann sona ermesinden sonra ruşma ılen bır tarıhe ertelendi. Uen bır tarıhe ertelendı değerlendırılmesıne» karar ver di du, sözle kendisl acıklodı > Tutonaklara geçıp dosyaya konan avukatlar dılekceslnde ozetlo soyle denıldı zer Ifadelerl bulunan tüm sanıklar, polisteki tehdidın etkısi altında kalmışlardır. Gercekten bu davadaki blrçok sa nık tutuklandıktan sonra takrar gozetıma alınmıalor ve ıskence gormuslerdlr Bunu davanın aşamalarında belgelerıy le sayın mahkamaye sunacagızt mutanlıâına sevkl belırttı gerekt ğınl Canakkale'de • avukatlar, Ağır Ceza satonundan Atatürk'ün portresinin indirilmesini kınadılar ÇAN\KKALE Çanakkaıe Barosu'rvoan bır grup Avukat, Baro Baskanlıgı'na bır dılekoe üe Daşvuruda bulunarak AJır Ceza Manjcemesı saionunda bulunan Ataturk portresinin jerınden ındırılmesıru ^e sa.ona Kurandan almdığı ı eı surulen aveHer koa masun kınadılar Çanakkaıe Ağır Ceza. Mah Itemesı Başsan ve uyelerl arasmda t u nedenle baelajaıı surtusmenın de »nlenmesjiı ıstejen avuiaUar culeıî.çelerınrle «Bu durumun Adaleün tecellisuü 6nemlı orandm etklle)ecefl ^uphesızdır» dedıler ÇanakKdle Agır C€2a Mah kemesı salonuna onoe «Adalet E\renüı Temelldlr» şeKıinde bır vazı konmuş, bu yazı dana sonra savcıük tarafmdan yermden ındırllmiştı Ancak Agır Cera Mah kemesı uyelerınden Nureu tın Barut taraXından konan bu yazı, yerıne yeniden a < sılmış ve bu durum çeşıtli jorumlara vol açmıstı Daha sortr,i «Adalet hvrenln Temelidir» yazısı salondan alınmıs, yıne Uyelerden Nurettın Barut taraîından Kur andan alındı gı ılerı surulen, «Adaletl Ayakta Tutunuı» ve «Adaleti Titlzlikle Koruyun» sek lmde yazılar konmuştu Bu arada salonda bulunan A taturk portresı ve Turk bayragı yennden indıril rms, ancak bavrak dana sonra yenne asıliuştı O^ıylarvn bu şekılde gells mesı uzerne konu Adalet Bakanlığına ulaşmış ve Ba kanlıktan gelen Ünal Benlı adındakı mulettış soruş turma açmıstı Adalet Bakanlıgı Mület tışı soruşturma sırasında Çanakkale Adlıyesı'ndekı tum yargıc ve savcılann ıfadesıne basvurmuş, bunun yanında avukatlann da ıfadeleri alınmıstı. TurhanNARLER Işgüzar davası Sanık avukati: Savcı siyasi suçlamalar yönünde görüş bildirdi ANKARA, (Cumhurivet Buro su) Sosyal Guvenlik eskı Bakanlanndan Hılmı tsguzar üe, arkadaslarının Yüce Divan dakl y&rgılanm&lann& dün de devam edıldi Durusmamn dun kü bölümünde sanıklardan Cahlt Ozkara Je Abdnrrahlm Ter no^lu'nun savunmalan yapıl dı. Terzioğlunun veklll Avu kat Adnan Topaloğlu, davanın sıyasl bır dava oldufunu bıldi rerek savcının siyast suçlama lar dognütusunda gorüş blldır dağini söjledı Dünkü duruşmada ılk olarak sanıklardan Eşrefpaşa SSK Hastanesl Kontrol MUhendısl Cahlt özkara'nın savunması yapıldı Avukat Cavit t'Jtır, saht« raporları düzenleverek müteahhldın fazla para alraasıru saglamakla suçlanan özkara"yı savunmasında öretle şöyle dedl «MÖUahhlde verilen para hak edişlrr avan^ nit^litlndedir. Bu ödemelertn i^tthkaktan faıta aldugn volnnda bir suclama vapılamaı. Ar» kesin hesap vapıldjfeinda t^tihkaka nv?ıııı ranor hanrlanma'» ee reklr. MavekH«m« gtttrflen «ıiclamalar ara hak edUlenn fazla tatulnroş olmasma v(ineilktlr. Ba nedenle beraalı fereIdr.» StTASÎ SOÇLAMA Daha sonra saruklartan es.ki SSK Yaoı t^lerl rjftlre Başlca m Abdürrahim Terz1oğlu"nu savıman avukat Adnan Topal ojiu da davanın siyasi bır da va oldugunu bildlrerek sunları sövledi«Bu dava buram bnram sha set kokan bir davadır Savcı sl vasl suclamalar dofnılrusunda Born? blldirmirtlr Sanıldann RÖrevlerinl kotiıvc kullandjkla n sovlenivor 150 kadar avuka tı olan bir knrum bu dava Için par» verrrek hariçtpn Ikl avnkat tuttnnştur Bn jforevl kötü *e kullamnak dejfl mldlr? Yıl lardır knrumda çalışan avukat lar sanıkların suçluluğuna uıan ntadıklan içln ml bnrara çıkanlmanuşlardır. Blzlm kanaatlmlıe göre ba. kamn istihkaklar nedeniyle suç Unabllmesı Için mmekkilim zaruri olarak suçlanmıştır. Eger bır suç varsa suçlusu rnuvekkıllm defll, istihkaklar hanrUyıp, kontrol eden ve ?lmdi tanık sandaljeslııde oturan lardır. Bu dava mmekküim açısından boşlufcta olan bir davadır. Huknkl dayanaktan joksundur, müvekkilliîun beraati gekl Ankara TKP davası 15 subatta ANKARA (Cumhurıyet Burosu) 210 sanıklı Turkıye Komunıst Portısı (TKP) davosına 15 şubat ta Ankcra Sıkıyo netım Komutanlığı (2) Numaralı Askeri Mahkemesmde baş loyacak TKP davasma 200 den fazla sanıklı davalardan yargıc sa yısına lışkın yasa uyannco bır başkan uye ıle 4 yargıc bulunacak TKP davasmda sa nıklann «TCK'nun 141, madde Basbakanlık, Türkiye dısındaki idamlıklarla ilgilı tasarıyı geri aldı ANKARA (a*.) Başbafcan lık. 647 sayılı ceıalann tnfazı kammunda deÇışıklık yaparak Turkiye've iade edı en idanüık I&nn cezalamun müebbet hap w çevrilmesmı ongoren fcanun tasansını Danışma Meclisı'n den geri aldı Adalet Bakanı Cevdet Men tes, tasannın yeniden tncelen rrek Usere gen alındığuu açık ladı Hükibnetin geri aldıgı tasan, daha önce Danışma Meclısl Adalet Komtsyonu tarafından kabul edjlmıştt Tasanya göre, «Ölum cezasına mustelzbn bir fiilden dolayi, TurldyeVc ladesl istenen ve bulundu&u ülke mevruatında, bn ce zanto oimaması veva umumivctle tatbık edılmemesi seb<>bivle, ölum cezasınm infaz edü memesi kavdrvla iadesl kabul edlllp gerçeklestirilen kimse hakkmda, mahkemece hüknıo lunacak 6!üm cerası verine mü ebbet ağır hapis verllir» hükmü yer almaktaydı Devrimci Cephe davasmda 7 sanık sahverildi ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Acılcıler Devnmci Cep he davasmda Zekaı Turkmrnog lu, Pevzi Vıldız, Ismail Yılmaı. Mehmet Aldırmaz, Rıza Titıx, H Osman DoRru ve Zubeyir Guler adlı sanıkların salıverıl mesı kararlaştmldı Ankara Sıkıjonetım (3) Nu raaralı Asken Mahkemesı nde oncekı gun yapüan duruşmada 7 sanıgın salıvenlmesıyle 35 sa nıklı davada, 12 tutuKlu sanık kaldı Duruşmada sanık Cengız Bulbul'un sorgusu yapıldı Sanık Bulbul ıddıanamede ken dısıne yoneltıien savlan kabul etmedı Duruşmanın dahd. sonrakı aşaması mahkeme tutanak ianna gore ozetle şovle gehştı «Cenırız Bulbul Bunların hep sı ıftıradır Zira ben cetnijette kaidıgım sflrede agır ışken celere tabı tutuldom Vucu dumrta siçara ızmarıtı sondu nıldu V ucudumun muhtelıf verlerinde arazlar vardır. Ge çen celsede de bu sebeple rahatsızım demlstim. hunlar ha len doktora sevk edılmedigım içın bclirsiz dıırumda kaldı Kendisine vucuduodaki araz lan hevete Rostermfsı ıstendı Saç; kolunda dirsekte kırık ol dugunu soyledı \ncak uosterdı gı yerde herbangı bır şışlık \e va moraltıja ekıraoza rastlan madı \\rıca sag avaçını panto lonunu sıyırarak actı. Oız kapajının ıç ktsnunda cozle gnrulebılır nıtelıkte renel beyazlaştnış 1 adet cıvarında demır bır lira büyukluğunde açık renkte izler guruldu isanık bunların emnıvette \ucudunda sıgara ızmarıtının sonduruldu gu yerler olduğunu sö>ledl Kamışını pantolunu cıkarmak uzere tenasul uz\unu çıkardı Kamışın alt kısmında ve hav» lannda gozle gorulur herhangı bır şe>e rastlanmadı Sanık burada ışkenceler netıcesinde hasıl olmuş bir et bulundugunu iddıa ettl Sanık başka bır araz yoktur dedi Bekir Celenk'in • gemisinde calısanlann yakınları cvren'e Selim YALÇINER Siiah taslağı hazırlayan 2 kisi 8er yıla mahkum oldu ANKARA (a.a THA) Sllcıyönetım l Numaralı Asken Mahkemesı sten otomatlk tabancaya aıt govde, namlu, ığna takımı ve şarjor taslagı nazırlamak suçundan tsmai) Murat ve Halil Yıldız'a 8'er yıl ağır hapıs cezası verdi. Ankara 901 Uçak Ana Depo Komutanlığı'nda çalısmakta o lan sanıklar İsmaü Murat ve Halıl Yıldız'ın bırbırlerıyle anlaşarak tabanca yapımına karar verdıklen, üa adet sen ateşlı tasa surede ços sayıda ve etkılı jıçırnde meı ı ı dUDüen «sKen» tıpı otomatık tabancala ra aıt govde namlu ve ıgne uwı lı taslaklarını naziTlacüKiarı oe ürlenrmştı cınnıjeüıı seuuhm rın uzerınde yuruttukjen opo rasvonda, sanıklanr ışyerlermde «pılan aramalarda 27 mer tnı, 2 oaz doıu rnenıu, rnuiıtolıl çapta boş Isovan ve Sıiuvonetım Kornutanlıgı'nca yasaklanmış 3 adet DevrımcıSol gazetesı bulunmuştu Mahkeme sanılüann suçlannı sabit şorerek 8'er yıl agır hapıs venrken yasadjşı ore ı*e Uie olduklarına daır veterlı de ü bıüunamadıgmdan beraatlenra kararlaştırdı Sanıklara avrıca 28 bıner lıra para cezası venldı Aynı davada rargılanan bahahattın >ahın ve Olcaytu özkan ıse beraat ettıler f Aynı mahkerne silahlı gasp suçundan yarstılanan Cuma Kalır'ı 26 vıl 8 ay üapse mahkum efı Mahkerne Ka lıra 13 mart 1980 de kımlxğ) belırleneme>en arködasltin>la bırlıkte Abduilalı Karakoçan ve 'Temaleüın Açıkeo7 ıin para larmı sjasp etmek suçundan, av n avn 13'er yü 4'er av hapıs cezası verdi • 3 NumaraU Asfeerl Mahkemesi, sılahla tehdit suçunrisn yargılanan Mahmnt thıj'ı de l yıl hapısle cezalandırdı. Bes idam istemli Gaziantep TKPML DHB davası Adana'da basladı ADANA, {Cumhurıyet Guney illen Burosu) 49 sanıklı TKP/ML Devnmci Halkın Bırlığı orgutunun Gaziantep huc re elemanlarının yargılanmalarına dun Sıkıyonetim Mahkemesınde boşlandı Gaziantep te 19761981 tanhlerı arasında «Yasadışı TKP /MLDHB Örgutunu kurmak, sevkidare etmek ve uys olmak, tasaıiayarak bırden çok odam oldürmek, yaralamak, polis Ile silahli catışmaya gir mek bıldıri dağıtmak, aflş as mak, para toplamak, yazılama yapmak dergl satmakı g'bı eylemlerde bulunduklorı gerekçeslyle haklarmda dava açılcn 44'u tutuklu 49 sanığın kımlık saptomasından son ro iddıaname okundu Asken savcılığin İddıaname sınde, merkeîi Istanbul'da olan soz konusu orgutun Ada na. Kahranianmaraş Malatya, Elazığ ve Gazıontep lllennı Icensıne alon bir «Kurdlstan Bolge Komitesı»mn kurulduğu nun saptandığı one sürüluyor Gaz ontep II Komıtesının fi rarda bulunan Garbis Altınoölu, Murat Palat, olu Ekrem İnetaş ve Yucel Hazel ıle sanık Salıh Büruc'ten oluştugu belırtılen ıddıanamede, Gazıantep te yasal olarak kurulan Yurtsever Genclık G Antap Lıselıler, Kadın Haklan Koruma ve Gelıştırme Karşıya ka Halk ile Hammallar Derneklerının de orgutle aynı yol da calışmolar yoptıklarının oğ renıldıgı kaydedılıyor Asken Savcılık ıddıanamesın de, sanıklardan Nurettin Us tunsoy Vakkas Sungur, Anf Uluer, Mehmet Akgun ve Ahmer Erdemır'ın TCK nun 450/ A maddesıne gore olum cezası ıstenırken bu sanıklardan Arif Uiuer Mehmet Akgun ve Ahmet Erdemır'ın cezolarınm aynı kanunun 65 maddesı ıle hofıfletılerek yau PKK davasmda kadın tanık şam boy hapıs cezasına cev rılmesı talep edıld "Ne yemin 2 TAHLIYE Dıger sanıklar arasında da ederim, ne 3 ıle 15 yıl arasında hapıs ıstenıyor konusurum,, Dun sorgusu yapılan 21 so nıktan, TCK 141/1 den yargıla nan Muharrem Şartlı ıle TCK 141/5 den vargılonan Ayşe Tiş kaya tohlıys edıldıler Duruş ma 21 ocak a ertelendı Izmirde 9 ÜGDIİ hakkında dava acıldı tZMIR (Cumtıurivet Ege Burosu) Anayasal düzenı degiştırmek amacıyla silahli ey lemde bulunmak suçundan hak larmda dava açılan Aydınlı y UGDTııun 5 15 yıl arası agır hapii cezasına çarptınlmalan ısıenaı j m I Numaraij Askeri Matıkemesı'nde dıin başla >an cuvacu laaıanameyı oku >an Asken savcı, »diııkların «anayasaJ duıeııı degı^Urıııek a macıyla silaJılı eylemde nuiuıı mak» auçuııu ışiedıklennı Oelırterek Usıuan tjedat Zeogıo Adnan Vılmaz, Hustafa Seven Mehnıet Avcıoğlu, Muammer Aktaş, Uurmus Ayeun, Mııstj fa Hasturk, Hanut Cetin ve ra ruk Karaca hakkında o 15 yıı arası agu tıapıs cezası ıstadl isanılclann Aydın'da çe^ıtlı eylemlere ka ıştiKİarını belırten Askerl Savca başlangıgta ÜGD nın yasal bır dernek seklmde kıırulduSunu kaydederek sunla n soyledı «honradan rurtdvedcki mev cut Anayasal duteni silata zoruyla kaJdınp, verine devletin tek kls] tarafindan vonetilen bir duzen «retlrmrk Istpirn ve MHF nln bir yan lcurulıı^u şekllnde raalivet fcostercn ÜGD mensnplan bn eylemlerini errçeklesti rirken geneldp dnlett bfilenlere karsı gore^ taptıkları izlenı mlnt vermeb çabasını göster miçlerdlr^ DEVYOL davasmda sanıklar iskence iddiasında bulundu MERStN (Cumhartyet) Çıkanna Pılosu Komutanlıgmda bzel bır salonda, Adana Sıkıyonetim Komutanlığı 2 numaralı Asken Mahkemesi heyetınce yargılanan 87 sanıklı Mersın Dev Yol davasında sa ruklardan bır bolumunun daha sorgulamalan tamamlandı. Surlamalan reddeden sanıklar. kendlîerina polis taratından iskence yapıîdığffii ıleri surdüler. Askerl Savcuun okudugu ld dıanamesmde hakkında olüm cezası ıstedJğı Canan Akgul, Mahmnt Emgü<, Hasaa Togay, tsmail Toker, Bircan Bıçer, Ba ld Ünver ve Fatma Saadet Gol tekın'ın Anayasal nızamı zorla deglştırmeye teşebbus etmek suçundan TCK"nin 146'ya 1 maddesi uyannca Nejdet Emgulü'nUn de tahammuden adam öldürmek suçundan TCK' nin 550/4 maddesı uyannca ce zalandınlması ıstendı, haklann da ıdam cezası istenen bu 8 sanık Mersmde çeşıtli tarlhlerde Namn Lnlu, Alı Guneş, Vakkag Dalkılıç, Cumalı Kaya, Murat Karakulak, Husnu Ambarcı, Vakup Gurkan, ömer Kestel ve Emln Çındemir adlı şahıslarla tçei Emnivet Müdür lügü 1. Şube Polis metnurlann dan Şemsı öner'l E çlanıyor. İDDİALAR Sanık Nuray Şeker sorgular ma sırasında polıste 1,5 ay ışkence gordtıgünü, polislerın kencusıne sarkıntılıga varacak ışlemler uj*gııladıklannı ve ha zırlanan bır liadeyı ımzalamak zorunda bıraküdıgını one surdu Şeker, ışkenceler sonunda kanama geçlrdığınl bu konu da bastane raporlannın bulun duğıınu ve ışiencecılen tanıdı gını soiledı ve «işkencecıler haklanda yasal lslemler yapıl• masını istiyorum» dedi öldürmekle DİVUIB1K1K, (a^) Apocuiar dıye buınen PKK Surug gruDunun duruşmasınâa, bazı sanuuarın çeşıuı kı^ıleroen zor la para toplamaıan ve koylerde buğday gaspetmelerıyle a güı taniKlar cuniendı Tanıklardan AcUle Yayan, yargıçm «Doğ nı so> leyecegıne yemın eder misin?» sorusuna «Ben ne >emın ederim, ne de konuşurum» dedi Daha sonra yemın eden Yayan, kendısıyle yuzleştınlen sanıklan tammadığuu one suıdu, ancak anılan orgut mılı tanlarının, eşı Osman Yajan dan 150 bın lıra parayı zorla aldıklannı kaydettı Osman Ya jan da, yuzleştırılen sanıklan tannnakta guçluk cektı Kastamonu ve Çankırı'da gece sokağa çıkma yasağı kaldırıldı «Halkın Kurtulusu» Yazı İşleri Müdürüne 8,5 yıl hapis verildi l i t a n b u l Haber SerrisJ «Halkın Kurtulusu» adlı gazerun sorumlu yazı ışlen mudu ru Osman Tas toplam 8 yıl 6 ay agır hapse çarptmldı 3 Numaralı Askeri Mahkemeslnde tutuklu olarak yargılanan Osman Taş, gazetenın 18 2 1978 tanhll sayısında yayın lanan imzasız ikı yazı nedeniyle yargılanıyordu. Sanık bır \a zıdan yayın yolu ıle komünızm propagandası yapmaktan suç lu bulundu TCK143/1 madde sı uyannca 7 yıl 6 ay ağır hapse çarptınlan Tas, aynı sayıda bir başka yazı ile de devletın asken ve emnivet kuvvetlerlne alenen tahklr ve tezyu* etUğl gerekçesiyle TCK 159/1 | maddesi uyannca da 1 yıl agır hapse mahkum edıldi i ANKARA, (a a ) 4 Kolordu ve Sıkıyonetim Komutan lıâı sorumluluk bolgeslnde bulunon, Çankırı ve Kastamonu ıllerinde gece sokağa çıkmo yasağı kaldırıldı Sıkıyonetim Komutanlığının konuya ılişkin açıklamasında, «Ankara Sıkıyonetim Komutanlığının sorumlu oldugu bolgelerdekl Çankırı ve Kastamo nu ıllerinde gece sokağa cıkma yasağının 19 ocak 1982 gunü saat 24 00'den ıtibarsn tamamen kaldırıldıgı» blldırlldl. TDKP Halkın Kurtulusu davasmda 20 sanık tahliye edildi ADANA (Cumhuriyet Gfaney lUeri Burosu) TDKP/Hftltcın Kurtulusu Orgutunun Kahramanm&raş üındekı faalıyetmı ıçeren 119 sanüdı davanın du rusmasuıa dun Adana'da devam edüdi Mahkeme sanıklar dan 26'sınm tahUyesıne karar veraı Anai*asaı duzenı degışurip yep n e Marksıst Lenınıst goru >a dayalı bır ydnetım bıçimını amaçladıjı one lurulen TDKP Halkın Kurtulusu örgütU'ntin 75 '1 tutukhı 119 sanığın yargılanmalanrta Sıkıyonetim 1 Numaralı Askerl Mahkemesı'nde sürcunlldli Yargılama sonu cunda japılan tahlıve lstemlermı goru^en mahkeme heyetı Kamll Krloflu \urhayat Otlu he», Hüsevın \s\m Hllmi ÇUtçi, Mustafa ntıanjrlr Mrhmet Haluk AHınkılıç, N«hir Kaba *akal Murtaza (îunhav Mu^ta fa Er Mehmet Bakav Fatma l'sta, Neeati Abuka, 4vhen Cevhan, Yeter Çonutk, Tac*ttln tnandı, \M Erpalak, Dnral Sovtürk, tsmail Musluk, Ahmet Karakuş, Hüsejin Sararmı?, tb rahım Çetiner, tbrahim YelBr RU. Mustafa Dofan, Ahmet öıS^ıven, Alı Haydar Gulser \e Vahap Tülas adlı sanıklan tah lıye etti. Bu davanın duruşmaaı 11 A &US'O«Î 1981 günü Kahraman•naraş'da Askeri Mahkemece oaşlamıstı Dava daha sonra Adana ya aktanlrmjU. «\atans17» Pekır Çelenk m Ispanya'da terkettığı gemısmın ıkınci kaptanı Tahsın Tanmerdi «kendı lerıvle kımsenin ilgHennK1 mesi üzerine» basladığı aç lık grevınden sonra koma ya gırerek hastaneve kaldı nldı Kaçakçıhk suçundan aranan Bekir Çelenk'ın ge mısı «Benil»de çalısanlann vakınlan De\let Başkanı Kenan Evren e bas\'uraral' mürettebatın Turkıye'ye donebümelennm sağlanma sını ıstediler 1 Ordu ve îstanbul Sı kıvonetım Komutanlığı ta rafmdan kaçakçıhk \e çe şıtlı suçlardan aranan Be kır Çelenk teslim olma\a rak yurt dışına kaçmıştı Çelenk kendısi hakkında yapılan «\urda don» çağ nlanna da uvmamış ve Ba kanlar Kurulu tarafından Turkıye Cumhunyetı yuri taşhğından çıkanlmıştı Çe lenk bu arada bır kosteı satın almış \e adını kend sının on admın ilk hece siyle sahnelerm «lolita»si olarak bıl>nen Nıiufer Koç >ı|ıt'ın onadmın ılk hece smi birlestırerek «Benil» koymuştu Beml gemısı, Vi aralık 1981 gunu Ispanja nın Mınorka Adası kıyıların da karaya oturmuştu Benıl'ja karava oturma sırun on adırun ilk heve ıçınde «Mezar Gemi» olarak tanımlanan kosterde çah ^anlarla ılgıh olarak ne sendıka, ne de sıeorta şır keti olumlu bır sonuç ala mannş ve gemıcıler Kendı kaderlenne terkeoılmışler dı Gemınm donatanı Be n.ır Çelenk ıse Beml ıle hı<, ügılenmemış \e murette batâ paraları odemeje ya naşmamıştı Mınorka da beş parasız kalan 14 denız cı bunun uzenne Türkıje nın Madnd B^ukelçilıgı üe temasa geçmışler v e don melen ıçın gereken top lam 6 b n dolann tenunmı ıstemışlerdı Başta Ikınci Kantan Tah sm Tannverdı nın eşı Guleı Tanrıverdı olmak Uzere Ms norka'da mahsur kalan ge mıcılenn yatanları son ça re olarak Devlet Faskanı Kenan Evren e basvuraraK «murettebatla IİEilenllmesı ni ve demzcilere Turklye ye donmelenne vetecek ka dar para temin edıimpsinı» istedller
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog