Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 6 20 OCAK 1982 • •• • Mart 1982'de silah altına alınacak dört aylıkların meslek grupları acıklandı ANKARA (Cnmhurfvrt BiivasıfUr djftnda büaolardsa. rosu) Milli Savuzuna Ba54 ve 55'lnd ernpUrfle56'n kanhğı er olarak dört sylık cı ırrnp olarak 115 kasun temel askerîik eğitimine tabı 197» (dahil) tarOıleri arasmrutulmsk üzere mart eymda da askerüeine karar almansılah altına alınacak Yüksek lar. ögTeıum Kurumu mezunu • 56'ncı çrup olarak M30 yükümluleri açıkladı. kasım 1979 tarihlerl arasında MSB'dan yapılan açıklama askprliffine karar alman vurt aynen şoyle: dısında bulunan yükümlülerden istekli olanlar. «AskerÛfine 1631 ağnsU*z 1979 tarihleri arasında 53 • 81 ve daha öncekl grnpfitncii grup olarak karar alılardan 1951 ve daha yaşb donanlardan, kasun 1981 celbinEumin olanlar, mart 1982 eelde 4 aylık er statüsüne avn binde silah attın» ahnacaklan meslek ve rasıfta olanlar lardır. mart 1983 celblnde silah altıKANTJNt MAZEMTT na almacaklar. • Mart 1983 celbinde gtlah altına alınacağı yukanda açık • Avnca nisan 1982 celbinlanan vükSmluIerle öncekl de vedek suhav adan olarak crtplerde 4 av er etittmine •Dah t l t n u almacsğı 4üncü tabt tntnlmak Bzere silah almsddede beltrtflen meslek ve tina »Imması gerekfrken kanııni mazeretlert «ebebiyle sevk edUemiyenlerden, 15 ara lık 1981 tarihlne kadar kanunl mazerctlerl sona eren yükümlüler. 22 şnbat 1982 tarihinden 2 mart 1982 tarihlne kadar. verli kantu bulunduklan askerîik şnbelerine vera 1 şubal 1982 tarihinden 15 şuhat 1982 tarlhine kadar yabancı askerîik şubelerine mü racaat edecekler ve askerîik subelerinden aldıklan se\k evrakian ile birlikte beürtilen süre Içerisinde egittm birliklerine katıl3caklardır. MESLEKLER • 31 arahk 1980 taribbHfen fince viiksek öcrenim kunmjlanndan merun olanlaıdan nisan 1982 celbinde yedek sn> bar ad«Ti olarak silah aHma alınacak meslek ve rasırtaki yükümlüler a?ağrra cıkanhnış nlup. bunlann grup numaralan Ue celp ve sevkleri hakkmda »ynca duyurn vapıla caktır. Elektrtk Elektronik Mühendis ve Ynksek Mühendlsleri. Elektrifc Mühendfs ve Yüksek Möbendisleri. Elektronik Miihendis ve Yüksek Mühendisleri. Uçak Mühendis re Tfiksek Mühendisleri. Içişleri Bakanlıgi erarinde flfien eörer vapan Kavmakamlar harlç Huknk Fakültesi menmlan. Fakülte çdosh Almsn dlH »e edebfratı memnlan. FakfiKe çıkj?tı tnrfflı dili ve edeblyatı mezunları Fakülte çıkışlı Fransız dlli ve edebivatı mezunlan. Fakülte çıkıslı Rus diu re edebivatı meıunlan. tTÜ Gemi tnşaat Fakül(esi mezunlan. Ttiksek Denlzcfflk Oknhı mezımlan. ÎDMMA Gemi Majrfne, Mühendis ve Yüksek Mühendisleri. ODTÜ MühendisHk Fakültesi Kıvı ve Llman Mühendisliğl dalı mezunları. Tablpler. Dtş Tabipleri. Eczacılar. Veterinerler. Mesleklerinde Doçent re Pıtrfesör olanlarj» Piyango cekildi 0.T90773 1319174 1623641 0315136 0917178 0026787 0795937 1044534 0615333 0510314 0701808 1079350 0822137 0869164 1158718 1916390 10 Bin Lira Karanaalart 43B665 843407 153059 23652? 74S700 154397 868985 321862 49.5620 864119 933798 550291 Si:041 0381S6 784953 001819 173173 923304 6800M 865R36 263266 147015 69331i 411"35 549470 410571 172574 545049 473512 026365 270652 28844.1 «11304 793436 170579 027646 155785 093457 311606 690363 8757R7 962732 666134 050526 796906 983447 781893 325553 R81869 570438 323799 522801 936.165 852959 708583 548090 562787 815817 260790 582012 690Î15 P039O3 4^8146 T79293 225719 703001 172433 02330! 284201 967387 137410 481892 ö14348 980564 456410 215892 009931 541156 286605 863395 8 Bin Ltra Kazananlar: 46613 40O77 8R154 56203 08671 65079 01046 81110 631156 0963'' 04418 79484 34805 5R382 96332 80019 03936 73721 25997 15900 R2048 9"3f>7 77075 77366 722RR 50537 69296 0*590 08677 57806 93435 06059 27626 47095 72882 35073 03899 02563 7T729 17908 73025 59395 86797 97655 76589 10355 35472 39015 22545 19984 70315 68090 23017 67054 77549 4391! 22594 4574! 72440 80371 4 Bin Lira Kazananlar: 2592 27M S226 0730 7695 3283 3073 6425 4973 5915 3979 «604 7816 3636 3061 . 9 1 5133 212fi 13 5537 0085 4908 5«î0 3S00 6V15 6522 75î" 9210 6595 5175 3294 3717 2301 3310 6505 2318 9413 .İ967 3002 1079 4092 5435 6642 P.571 5060 0796 6604 0092 4773 5(H3 1335 5959 3936 7531 4209 4673 9225 7251 4477 329! 3655 3S9ft 8923 2618 6828 0668 6583 8233 .1563 0648 4106 7315 3824 3926 7?53 5570 3131 2240 4137 99R3 3633 2 Bin Lira Kazananlar: 04fi "8i 5fi4 517 003 047 7S5 507 977 K16 800 Lira Kazananlar: R6 4R 34 09 99 04 83 92 52 70 Amorti : 2 g Türkiyeden Goethe Enstitülerinde Türk ögrençiler coğunlukta yanm çeşitll Ulkelennde 145 Goethe, Enstitüsu AJmanca <if retiyor. 1953 nlında cahşmaya f başlavan Goe he EnstituJennde yaklaşık 3 b'n oğretmen eorevlı bulunuyor. Goethe Etıstitülerinde «Vfcrenrıler ıçın ılk. orta ve rukspk olms> u?ere tiç asamada Almanra kır^u d\ırt>n!prı%or ROTHENBCRG, (a.a.) pederal Almanya'dakı Goethe Ehis ütüîerinde, dil egjtimi eören h&Tenciler srasmda Türklerin bınncı s:rada yer aldı^ı beiır• Kara Harp Okulu'ndan 1941de mezun olaniann geieneksel iendı. toplantısı Ankara Orduevınde yspüdt. Toplantıda. MGK GeFederal Almanva'run İ kenR nel Sekreteri Oı^eneral Necdet Üruğ, îçışler. Ea>îam Selahathnde bulıman Goethe Enstitütin Çetiner. Vakıflar Genel Mudürü Galip Yiğıtgüden ve (a a.) lerinde, 19R0 l<ffll vıh içinde Genel Müdunı Cevdet Tanyeh de brılundular dfrenim gören 2n bin 345 kişıden 2 b:n 280'ınj Turkler oluş• Danısta\"da birlken davalar sürekli eriyor. 1981> devredilen turdu. dosva saMsı 66 binken. 1982 ye devredilen dosya sayısı 63 biOgrencılerden 1362'st Amene intli. f nkalı. 1259'u Japon. 939 u Italyan, 9!0"u Yunan. 672'si Polon • 2 Beledıye Eaşkanları Toplantısı 24 o. asta yapılacak Meryah. 387 öSrencı de Sovyetler kezi îdare ve Maiıalli îdarelerın ışbırlıgım gehstırmeyi amaçBirhğı'nden geld:. Digerleri ıse layan toplantıya 16 ken ıle Bodrum Beledıye Başkanları katüacak. dunyanın çeşrli ülkelerınden gelen oğrenciler. • Ankara Cmum Otomobllciler ve Şoförler Derneçi, ^nkara'da Rothenburg Goethe Fnstitütekçift plaka uygulamasınm sürdürülmesi için tl Trafik sti Mudüru Hubert Hauser'den Komisynna'na basviırdu. aljnan bıîgıye gore. halen dünBaşhakan Bülend Ulnsu. bufün Ayas, B e y p s u n , Narlıhan'da Incelemeler yapacak. Ayas Yettstirme Ynrdn'mı açacak, Ayaç Tüneli TEK Çayırhan Termik Santrahnı, TKI Ort» Anadoln Rönriir tsletmesi'ni, San\ar Barajı'm Adliye Başkâtibi zimmetten tutukland: BANOIRMA, (Cumhurivet) E'dek Ad'ivesı MahKeme Başi'bı Rıfkı Dem.rei. zımmetıne 600 bın lıra gecırdığ' ıddıasıyla tutjklondı Bokanlık Mufettıslerının yıl'ık olcğor rienetımlerı sonucu z mmetme para geçırdığı soptnnan Mahkens Baskâtıbı Rıfkı Demirel ın. Bondırma Ağır Ceza Mohkemes nde yargılanacağı bıldırıldı. 0161639 0356033 1»70363 1057837 OSTIHO 0133569 0137079 0957509 50 Bin Lira Kazananlar: 0505138 1075958 0792544 0771898 0689436 0000193 0676126 1907509 15 mllyon kazanan: 1067863 1500926 0065977 1391489 1795637 Antakya., Aydm, Gala0077887 0821418 1959352 1553858 tasaray 0565923 0329881 154P346 0978175 10 milvon Ura kazanan: 1363522 1884H5 0485S09 1504694 1982657 Karşıyaka 015225R O9?7822 1RS393B 0849237 8 milvon Ura kazananlar: 0771447 0229037 1598S37 19,59413 0187313 Tarsns, Baiıçekapı 1253028 1427811 01fi95(W 0173593 T 6 milyon lira kazananlar: 1550734 1333943 104 6S^ 1198530 0159833 Rıze, Galatasaray. Iz 0037145 0778517 0955970 0792407 mir Şekerbank 0170207 0143795 15663.15 0372978 5 milvon lira kazananlar: M18450 0577949 1849504 04733R1 0563145 Manisa, Kadlkoy 0953777 0870540 197R832 0409391 4 milyon Ura kazananlar: 0603258 0166011 1072161 1633343 12O73CM Aydın, Iımır 40 Bin Lira Kazananlar: 3 Milyon Lira Kazananlar: 0677162 1993745 1941653 O7735P5 1207678 " Aydm. Izmır 0971577 1157434 0089955 0544422 2 Milyon Lira Kazananlar: 1702fi56 0609138 0407223 1359661 1434312 " Elbıstan, Izrrur, Ana1079947 0495523 1651811 0226028 dolu Bankası. 0091580 1063386 0416452 0805871 1293657 Kor.ya, Eahçekapı. 1809089 0668921 1728592 1591415 Samsun. Karsıyaka. 1294846 1297465 1469521 0435989 1 Mihon Lira Kazananlar: 1570595 Ankara 1306930 1225809 1148233 0066719 1049639 İskenderun, Kadıkoy. 1519672 1603007 1474535 0626022 0213314 Bahçetcapı, Anadolu 0791878 0974799 1131999 a393735 Bankası. 1558102 1280025 0865276 1017693 19P6463 l'rla, Bahçekapı, Şe0874392 05*11789 0547265 1189786 kerbank. Ankara 0(KHW4 0?72577 14225S1 16R359R Q 500 Bin Ura Kazananlar: 0075397 1RP5761 ll 5f> 13 (1698168 0751396 1357585 0R86793 O:«7331 Î989qp4 055369Î 0187P?fi W«î001 1107B18 1392279 13SÎ476 087.5004 1818685 1817337 400 Bin Ljra Kazananlar: 123OR4: 0672402 0177931 094503 1976437 0431341 1653231 0955328 05°567R 0976770 1960515 1780075 0701689 1749466 1092606 0061431 0305332 0527988 067"» i 0 05«n748 0876013 30 Bin Lira Kazananlar: 300 Bin Lira Kazananlar: : 1007549 0123388 1842554 105053R O175 O1 1IV324R 085<">9fi 1924205 0493516 1239695 1203943 1464576 1P80P54 1008593 062O64K 00051"0 1 0R17181 0561063 00105*) 1864757 fi72Rîl 11654=>8 O.VW735 1615044 143R8Î1 144?810 16^3191 (1325876 1413914 010*370 1486307 200 Bin Lira Kazananlar: 0993823 0434'95 07.î''064 119PÎ21 11.30546 0700597 İ39.T64!) 1580574 1756597 1820029 n i l 1 V 7 0739708 1445734 15677K2 O2O702H =15759 099O041 1229312 1765837 10h7P7(l 0069728 07048R5 İ773548 0?fi<W79 1R32341 1595126 016R368 1272845 0598283 192P337 02181(14 îm.COO Lira K a z a n a n l a r : D267SOO 10197M 1*530639 1074042 0393723 1^20517 1515856 0662595 0^8066"» n6R98S5 1186087 0803S87 l«3079a 0371196 1V1OR 0603207 0778110 1256923 0774078 011136 12?iS7fi O972RS4 10039?« !fi'OO73 1B3410O 0071069 0O5<!048 OR12918 f^PSRPfî 1019739 01956"! 0.35837 0014"54 0380419 lf!°48nfi 0191360 !R4'=;fi9 12(W338 17211.Î.3 0088179 129733R 048«?18 131RTÎ5 146?=İ99 1139070 118391S 0360260 100B448 0920809 0205938 0217647 1360593 1(125887 1923054 Mılli Pıyango'nun dun Ankara'da yapüaa 19 ocak t&rıhh çekilişinde. ikramlye kazanan numaralann Iistesi ş<)yle(lır: bilmerk BİLGİSAYAR ögretiyor Hafu sonları Türkçe olarak verilen ve 16 35 yaş arast her ya$ ve uhsil düzeyinde kişilere gorehizırlinmışoUn BİLGİSAYAR SEMİNERLERİMİZE katıİin BİLGİSAYAR ÇAĞINDA BİLGİSAYAR ÖĞRENEREK, .jelir ve yaşam düzeyinizi yüksdtin, çevreniıde SAYGINLIK kaunin. RPG II PROGRAMLAMA SEMİNERt Bilgisaya (Computer) dalında Türkiye'de en yaygın ve geçer'ı RPG II PROGLAMLAMA Dilinin öğretileceği bu scminer, Bilgi işlem Sistemleri Tinılımı ve Bügisayar'a Giriş ife akviye edilmıştır. MÜDÜRLÜĞÜ 8 Adet Kamyon Şasisine Otobüs Karoserisi imal Ettirilecektir. 1) Mudurlugumuze aıt.S adet 1 O 205 Inter R 0 na^.onal kamvon şasisine o'obus karoserisi tmalı is sa^namsve gore kapalı tpklıf almak »urftıvle ıhale Pdı!ec»î<tir 2) Şartnamevp çöre ha^ıı lanaca.k t?klıf mektupları en geç 16 2 982 sah punu saat 16 00va kadar Katahva Azot Fabnkalan Mudurlugu Muhaberat ve Arşıv Şefliğine elden venlebılecegı gıbi. posta ıle de gönderilebüir 31 Şartnameter bedelsız olarak Ankara da Ga7i Mahalİ9'i Konva Devlet Yolu No 70 adre^indekı Genel Mudurluğoamuzden tstanbul da Rıhtım Caddesı Çıracı Sokak Ko 26'30 R Hsn Kat 2 Karaköv adresindekı Sat.nalma Mudur'.uğunden Gemlık A^ot Fabnkaian Mudurlugıi ıle Kütahye A70t Fabnkalan Müdurluğu Tıcaret Şefliârinden temin edilebılır 4» Geçıcı temmatı olmavan postadakı vakı EOc.kmp'pr dolavısıvla gec trelen ve zamanmda venlmeym tok^flpr nazan ıtibare almmayacaktır îi Mudurlusrum'iz 2490 cayıh kanuna tabi değıldır. A7OT SAKAYft T A Ş KÜTAHYA AZOT FABRTKALAR1 MÜDÜRI.ÜĞÜ (Basm 10448 492) AZOT SANAYİI T.A.Ş. KÜTAHYA AZOT FABRİKALARI MÜMTAZ YENER Yönetiminde resim çalışmalan siirmektedir. CADDESOSTAN GL'ZEL SANATLAR ATELYESI VE GALERISİ BAĞDAT CADDESI 256 Tel . 58 87 98 • DOSTLAR T1YATROSU Salonunda B^ıoHan Anbank Tunel Şubev. karşısı • Milli Piyango biletlerini ve ikramiyelerini bütün şubelerimizden alabilirsiniz. Bol şanslar dileğimizleMÜJJ HYANGO BASBAVU IBM 3742 DİSKET OPERATÖR EGİTİMt Asgari orta okul mezunu adayların kabul edileceği bu seminer, tamamen makinebaşı eğitimi olarak. veritecektir. • • • ISTANBUL SANAT ETKİNÜKLERİ KELÂYNAKLAR Oyun 2 bölüm 23 OCAKTAN BAŞLAYARAK Cumarte^i 13 00 Çarşamba Pazar 18 30 Bilgi Hazırlama Merkezi İnpnö Cad. Ankara Palas Apt. 77/9 : Ayazpaşa İsunbul Tel:43 5 7 T 6 4 3 57 77 • bilmerk • • • • • • • DOSTLAR TİYATROSU VEFAT VE TEŞEKKÜR Emekll öğrermen Hüsniye önen'in eşi. beynelmüel fjtbol hakeiTüerimjzden Tıraret Bakanhgı Müşaviri YılrriM Onen ıle eskı TRT spıkerternden Antalva Beledıyesl B«sm Müşaviri A:<ın Önen'ın babalan, Yılnur, Tansel re Tanyel'ın buvukbabalan, Emekh Zıraatçl AGRI DAGI EFSANESI Son 15 oyun Cuma. Cumartesi l» 30 Cumftrtesi. Pazar 15 30 T.C. KARTAL 2 İCRA OAİRESİ MENKULUN ACIK ARTIRMA İLANI Dosyo No: 1981/1895 Blr borctan dolovı hoc'zll ve oşoğıdo cins. mlktar ve kıymetleri yozılı mollar satışa cıkarılmıştır. Birlnc artırmo 8 (seklz) 2. 1982 günü saat 15.30 lla 15 45'da Kartol Cırcır Cad Gevrek Sok.'do yopılacok ve ogünü kıymet'ernın yuzd© 75'ine İstekli bulunmadığı tokdirde 9 21932 günü aym yer ve soatte 2. ortırmo yapılarak en cok fiyat verene satılacağı ve satış şartnomesın n lcro dosyasından görulebileceği, fazla bılgl almak Isteyenlenn yukarıda yazılı dosva numarosıylo lcra merrurluğuna başvurmaları rlca olunur. «No 16 Tozkoparan Pasa|ındo Yedlemln Mehmet Kocatfipe adresinde » Muhammen Kıymetl Llra Krş. 10 000 00 10.000 00 9500 00 1000 00 11000 00 12000 00 10.000 00 Adedl Clnsl (Mahlyttl v» finamn nltelikl«rt) KAPALI TEKÜF ALMAK SURETİYLE KANADA GÖLLER MENSELİ VİDALALIK (EXTREM) MERKEZİ VE DOĞU FRANSA MENŞELt (KROPON) SALAMURA DERİ SATINALINACAKTIR. 1 Bu işe aıt şartnaiB© ve mutemmırn ma!un3»t Muessesemizm Beykoz'daki merkezinden vey» Sirkeci'deki 5. ci Vakıfhan altmdakl trtibat Büromuzdan t«min edüebüir. 2 Kapalı teklif mektuplan en %eç S 2 1982 yünü saat 17 00'ye kadar Müessesetnlz haberleşme s«rrisine verilmiş olacaktır. 3 Teklıfler arasında şartlanmıza ve Ihtiyacımıza en uypun olanı tercih exiilec©ktir. • Muessesermz derileri istedi^l mlktarda ve altp 4 almamaJcta serbesttir. SÜMERBANK DERİ VE KUNDÜRA SAVAYtl MÜESSESESt 10399 401) • • AÇOK ANADOLU ÇOCUK OYTJNLARIKOLU ÖMER ALİ ÖNEN'i 12 Ocak 1982 grttnü kaybettifc. Cenaze törenine kablarak acımızı paylasan. arnca t » l«fon ve teljrrafla taziyetlennı bıldiren bUtün, dost afcrab» ve yakınlanıruza, çelenk ednderme lııtfunda btılunan Beden Terbiyesı Gertfl Miititirü sayın Yucel S«çWner ve Putbol Federasyonu Başlcar.lı&ı'na feş«k!rilr1erimM «unans. AİT/ESt Aksak Timur ile Hoca Nasreddin Cumart«sl. Pazar 11.00 • • » • • • • » • • • • » • • • • • » •» • •• • • • •» » • • •• • » » • »• t İLANEN TEBLtGAT Gazipaşa İcra Memurluğnndan Dosya No: 1981/126 Borçlu, Gazlpaşa Züra&t Bankası yanında kahvecilik yepar îbrahim Yıldınm, alacaklı, Manavgat llçesl Pazarcı mahallesinden Arif Özden tarafmdan aleyhiniae 151.910 00 TL. sı ve icra masraflan ile vade tarihinden itibaren gecikme faizinin tahsiil tAlebt ile açılan icra takibinde: Ytıkanda yazılı adresiniz» öderne emri tebügatı çıkanlmış. ancak adreste bulunamadığmızdan bahisle tebligatm bila teblig iade edilmiş, yaptırılan zabıta taKkikatında da açık adresiniz saptanamadıtından 7201 sayıh tebligat yasasmın 28. ve müteakip maddeleri uyannca ve yasal süreye 20 gün ilave edilmek suretlyle ftdeme emrinin ilanen tebliğirve karar verilmiştir. îşbu ilaoın gazetede yayım tarihinderı iöbaren yukanda yazalı borç ve masraflan 25 grün içinde ödemeniz. borcun tamaınına veya bir kısmma veya alacaklmrn takip icrası hakkmda bir itirazıruz varsa, takip dayanafeı senet altmdaki imza size ait değils© yine 25 gün içinde aynca ve açıkça bildirmenlz, aksi halde icra takibinde ve kambiyo senedl altındaki imzanın sizden sadır sayılacalrı, imzanızı haksız yere inkâr ettiginiz takdirde merci önunde yapılacak duruşmada hazır bulunmanız, buna uymazsanız vaki ltirazınizm muvakkaten kaldınlacağı, »enede veya borca itirazîmzı yazüı veya sözlu ola rak 25 gun içinde fcra dairesine bildirmedi&iniz takdirde. aynı muddet içinde 1 t.Y.'nm 74. maddesi uyarınca mal beyanmda bulunmanız, v©ya haklkata aykın beyanda bulunursanız, hapisl* oezalaodınlacağınız, borç ödenmez veya itiraz da edilmezs* cebri icraya devam edileceği takibe itiraz ettijSrlnız takdirde itirazla birlikte tebli^r giderlerini ödemenız. aksi t«J<dirde itiraz etmemiş sayılacağınız hıısiMlan ödeme emn yerine geçerli olmak üzere ilanen teblig olunur. (Bamn: 10472 487) T.M.M.O.B. ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI ISTANBUL ŞUBESİ 23. GENEL KURUL ÇAĞRISI Odamızın 23. Olağan Genel Kurulu 23 ocak 19S3 eumartesi günü saat 10.00'da Cağaloğlu Turkocaği Cad. îstanbul Tabipler Odası Toplantı salonur.da yapılacaktar. Saym üyelenmizin Oda kımhk lcartlanyla katılmalsnnı n c a edenz. GÜNDEM: TÖN'ETİM KIRULÜ 1. Açüış ve saygı duruçu 2. Başkanın açış konuşması 3. Başkanlık Di\anı seçirrü 4. Oy Sayım Kurulu seçımi 5. Çsijşma Raporunun okunması 6. Denetçiler raporunun oktmmaa 7. Raporlann görüşülrnesı 8. Yönetim Kurulunun aklanması 9. Yeni Yıl Bütçesinın gorüşülmesi 10. Yenl Yönetim Kurulumm, Denetçılerir ve Merkftz Genel Kurulu Del?gelermın seçımi 11. Ehlekler ve Oda Genel Kuruluna goturülecek onsrüer 12. Kapanjf. 1 3 4 1 1 3 1 1 1 1 S 1 % 5,000 00 1.500 00 3.00000 12 50000 5000 00 1000000 1500000 5 Cekmecel! Formlka patron mosası. Döner koltuk b«yaz muşamba döşemell Mısaflr lcln Kohverengl muşombalı Iskomle Eteier Cevlz koplama 2. katlı. Formlka 6 Cekmeceli masa yenl, Döner koltuk tumncu renkte muşambo kaplı, Cet'k dolop 2 kopılı Dİtton 2 eokmecell uzerl formlko koploma (Kopılann üzerl) Ortaboy «tejsr üz«1 formlka altton sürgulü. Yuvarlak formlka s«hpo, Üzerl beyoz formlka sekreter masosı 4 cekmeceli eskl. kullanılmış Dc tone ddner VI döner Iklsl sade beyaz kırmızı kaplama özerlne desenli. Eteier üzerl formlka oltton »örgulu Siyah muşamba koplı mlaaflr Iskemleel demlr oyaklı, Porselen koplama 2 porca vltrln olarak kullamlan dolap. (Basın, 448) 494 750 TON YANMI$ KİREÇ ALINACAKTIR SEKA izmit Müessesesi Müdürlüğü İZMİT Mü9ssas»mlzln 1982 yı!ı Ihtryocı oforok •vM'inda 750 Ton Yonmış kirec sotın alınacaktır. Teklıfler şartnamesı esaslorı dahıllnde %3 taminatla birlikte 11.2.1982 perşembe günü saat 17.00'ye kadar Müessesemlzde bulundurulacaktır. Verllecek tekllfler 11.3.1982 tcrlhine kadar opsiyonlu olacaktır. Postada meydana gelecek geclkmeler dlkkate alınmcr/acaktır. Konu Ile HglH şartnam* Istanbul, Ankara, Izmlr, Alım Sattm Müdurtüklerlnde ve İzmlt'te Müessesemlzden temln edilebillr. Müessesemlz 2490 sayılı Kanuna tabl olmayıp, Ihalevf bölmekte istediğıne vermekte veyo Ihaleden vazgecTiekto serbesttir. (Bosın: 10494)49fl KONGRE TMMOB 2İRAAT MÜHENDİSLERİ ODASI ISTANBUL ŞUBESİ Olağon Genel Kurul 30 1 1982 günü saat 11.00 de Erenkoy Zıral Mucadele Lokolınde top lanacaktır. Coğunluk sağlanamazso toplontı. 6 şubot 1982 gunu ovnı saotte ve aynı yerded r. GÜNDEM: 1 m» Aolış v« Divan seclml 2 Saygı duruşu 3 Calışmo raporunun okun ması 4 Dılek ve onenler 5 Secirnier ve kaoamş Uyelerımızın Oda k'mliklarlnı uzerlennde b'iiundurmalorı nca olunur. Yönetim Kurulu 115.500 00 fYekönl
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog