Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 4 SANATEDEBİYAT 20 OCAK 1982 YAZKO 19.30 19.50 20.10 20.30 20.50 21.05 21.10 TV OKULU ÇİFTÇİDEN ÇIFTÇIYE UYKUDAN ÖNCE HABERLER HAVA DURUMU HALK EZGİLERİ GELENEKLERİMIZ GORENEKLERİMİZ Ğdulierini kszananîarla söylesi Komıı ERTOP YAZARLAR Vfc C=VIRMENLfcR YAYIN URETIM KOOPt RAîlFı MN YA7KO) D'J?tM fc îı <YAZr^O '?3' OOUL LfcRI'NDE «ARıHUR RıMBAÜU LAN Ş IRLER ADLI Cb V.RISIYLE Ş,IR ÇEVİRI BUYUK OO'MJJ'N" KAZANAN ERDOoAN ALKAN, ıSAKLi H ALAN» ILE Ş'İR OZENDIRMr ODJLU Nb DfcGER GORLLEN A H M E T TELL', M£L H CEVDET TIYATROSU UZERINE YAPTIĞI «VAPlSA1 C'LIK VE 8!R UYGULAMA» ADLI INL.^L£KESIYLE. INCELEME. OZENDIRME CDULUNU PAYLAŞAN AYŞEGUL YUKSEi. CUMKURiYETlN SORULARINI YAMTLADILAR Gelecek naitadan başlayarak yijnuanacak olan dızmm bu ak$am tanıtıcı bolüınu ızle'a! \or Yapımda geıenek ve goreneklenmizın tamiRlanması, bunlann topium ıçınde nasü oluştuğu ve belırginleşerek gelenekgorenek bıçımı aldığı ışleniyor. Aynca doğumdan olüme sırsîanan kulMr degerterimız e ılçıli losa gorün»ulere de yer venlecek Erdoğan ALKAN « KıUbıııu'i okurun nasıl degeriendırmesını, unda dıkk»t etmesını nelere 21.40 TANJÜ OKAN SÖYLÛYOR TUTJC Hafıf Mtağı programının bu akşam*] tonjgu TanJu Okaa. Sanatçı «Toksun Yanunda», «\ine mi Sen», «Yorçunum» ve «Böyle mi Olmalıydı» adlı parçalarım okuvacak. "Bir cevirmen dagsnık, cesitli siirierden cok,frekozsnı cevirerek yarariı olabiiir,, « kendınızden soz eder mısüiız onre*» 22.05 CESURLAR 22.55 HABERLER 23.00 KAPANIŞ TRT I 05 00 Açılış ve program 05 05 Ezgı kervanı. 05 30 Şarıalar ve oyun havalan 05 00 Kısa haberler 06 02 Bo.gesel ya>ın 06 30 Koye haberler 06 40 Gunav dın 07 !0 Haberlf r 07 40 Gunün içmden 10 00 Kısa haberler 10 02 Arkası ya rın 10 22 Bolgesel yayın 1105 Okul radyosu 12 00 Kısa haberıer 12 05 Reklsmlar 13 îrı OjSle tiıerı 12^5 Reklamlar 13 00 Ha berier 1315 Hafıf müzık 13 30 Bo.gesel yayuı ve reklamlar ! 45 ögleden sonra 16 00 Kısa haberler 16 05 Os'U radyosu. 17.00 Ola.viarın ıçınden 17 30 Fası! 13 00 Kısa haber ıer 18 05 Ç<x "k ba.ıçev 18 20 Haftann çocuk sar kısı 18 23 Boljesel vayın 18 SS Rekl&mlar 19 00 0100 TRT II ıl<» on?k vavın 19 00 Haber er 19 30 Yurt tan s*>"»r. 20 00 Kovunuz k^yli'mıiz °n tn Y?n1 sesler 20 40 Turkçe soz'.u ha fıf muzık 2100 Kısa haberîer 21 0 i Kariniar top= lulufu 21 30 ^cıbpr ve sn lo jarklpr 22 "0 Kısa ha ber'»r 25 05 TurkülM 22 S KJçuk '<onwr 22 40 O 23 no Habflcr 23 15 Gecenjı ıçjıden (3> (»55 Gu nün haberlerınden oz«tler 01 00 ProgTan ve kapanış. TRT II 07 00 Açılış ve program 07 Ü3 Solıstlerden seçır.eler 07 30 Haberler 07 40 TurlcülPr ve oyun hava'a rı 08 < ) Sabah ıçın nıu X ak. 09 00 Bır solıstten şar kılar. 09.15 Turlt duşunur len 09 30 Sabah konserı 10 00 Bır solıstteo şarkı lar 10 20 Bır solıstt^n turkıCer 10 40 Dur.den bu srune Türk mutîagı 110<) Kadırüar toplulugu 1130 Hafıf muzık 11 45 Ilk Teş kılatı esas.ve kanununorı kaoulu ozel programı 12 00 Dünva folklorj 12 30 B r solıs'ten şarkılar 12 40 Turknler » ç i d ı 13 00 Haberler 13 15 Sas eserle rı. 13 30 Halıf müzık. 14. 00 Bfra'icT .e solo turkü ler 14 30 Yabancı dıl og ren^i'.m lî"?0 Ankara Otia orr.eVrası 15 00 Musı * kımızde ünM eserler 1S. " arkası vann 15 40 ÖvM kıuer ve türkuler. 17 no Olavlann ıçınaen 17 T O C»«:t'i so!ol3r 18 00 Ern.ınım radvo'u Türk ha!k mıız!*: toDhı uŞu 18 30 Bı l:m derz.sı. 18^0 Çocuklar şarkı so'!taor. 19.00 • 01 (V) TRT I ıle ortak yayın ÜülflÖE 1 123456789 SOI 1 B t , MJ or.' e olen çok uiılu bır Fransız sı nema 05 «ıcusu (eıke^ı 2 üzum \eren b'tkı De fine 3 Bır mevve Kun dak ^ocuklarının baçında gorulen K?pek tabaka«ı 4 ~ Ilham Rodyuır.un simge^ı 5 Degme. 6 üjgıın bulma Bırının buyruğu altınaa olan kım se. 7 Soavumun sım';e sı Gunan.ara tovbe edıp Hak vo una donme 8 Genel arl''!r.ı\le tıyatrcnu ve pıyes vazarhğuıı çok ıyı bılen sınıse ve bu ışm uzmam 9 Isvıçre'de bır nehır Bır çeşıt yaban mersını 1 U K \ K I D \ N *S%flIY4 1 Babası daiıa da un lü bır aktor olan Amenkalı kadm sınema ojoıncusu 2 Terael Çanakkale bogazında b ' r burun 3 Hınt rmtolousınde olümsuzlük ıçkısi . Bır yüzey o'çusO bınmi. 4 Farsça b ı r olumsuzluk önekı Çpkiştırme, de dıkodu fesm dıl) 5 AnMn 6 Eskı Yunan.ıla.da =ıte ıle ılsıli ^ l e n n kornışuldufu meydan.. Dt r.ı mpii'i'an olrrovan 7 Fudala, s a f . Temizhk i?lerınde kullan'lmak uzere tulu vağ'.arla alkaîılon b*rles f ,rerek vap | an harrururrsu madde 8 Bayınd'rlık Çabuk 9 t n lıi VP çok brşanlı bır kad.n Turk haf'î muziği sanp.tçımızın «g^zel koıiu.) anlamma eplpn küçuk a&ı Bır agırlık oiusj b^nrımın kısa tılmış şeklı 1635 Samson dogumluiun Sıyasal Bı'gı'er Faxult€snı bı tırd kten (ı°60) sor^a Karnu kKuinnd» ^e O7el kes nıae çes.t. gorevîerde DU' mdjm Lıse ojrencısıjs>rı '.e'?jreden vaprğ'r. ıik şur ç e v n e n m Varhk Dergısı'ncıe cıfıa sonrakı ce.ırüe.nr : « v o r l k ve Turk Dı'ı Der?ı e ı nde varn'andı I!k siırn T.irk Dılı Der£T.;ı nde HS^5> r ktı Yo" Çaltı fSanısun' Ypnı Ses ı.Sfrn « Gunümuz şiirinde ortak özellikleri olan bir genç kuşakUın sun> Devnnı, Cumnuı/e*, U "ıvet, Hurrıyet ve Gıinavam Gaze voz edllebilir mi? Veierdlr bu ortak özeüikler?» telen nae darvazılar j'azd^m \2ın.anan bet.KÎern «fiöne? Toı ları» ı?. r) «Ekuanil Çıcfkleri» ı« ırı »he.rm Gibi» ( ş i i ' «Kus hakkında yetern bır fıkır vere Once «Kuşak» sozünde durOimaaı gerekıyor bence Klasık Sanol S«rvı«i Gunumuz Ormsnı işur) Çev.n alanır.aa , a \ n ' " r n Vîn't'.ir ısc «Paul ^eı anlamda kujak'ar donemı kapanmıştır ulkemizde. bılmek ıcm oıabıldıgmce geınsonı her zaman farkındo ollaine'ın Yaşamı \e ŞKrîeri», «Tha's» ( \natole France), «TanrıUr nış tutulmuş Bu yıikı sergı masa 00, grafiK urunlerls ıcSrsanuslaniı» 'Aı a* J • Frarc<= «Euserıip Gr3m1et> 'B^'•!3C>, «Bu Şıırımız venı bır geüsme ve serpume donemecınde Bunun aTiblem. ozgjn yazı, afış, ılıce yaşıyor Yıllarca kıtaplığılantu tSartre', «ÎTprçcK» (ZoUı ooşkusunu da genç arkadışlanmız taşıyorlar Şıınn olanakları uscrcsyoT GTCOIOI broşur, kı mızda duran kıtabın kcpagı. juyıık olçuae zorlanıyor devralınan şıır mirasına yenl boyutlar « Çeviride u'ed'iinız vol ne oldu" N^sıl çalıştınız"*» tap kapağı, basın ılanı ve rekduvardakı afış, postadan cıe.<;enıyor, yenı duyarlüdar getınayor D.ğer yanda gereçler goz Oncelen çeşıt^ı ozanlardan çevırıler yapıvorciam. PaJî \eı aen geçırilıyor, geleneksel kültür mırasının demokratlk ogelen lam fotoğrafı bolumierını kapkan mektubun pulu, cebırmzlaıne, Bauce.aı.e. R.naıııl, ^ıaeon Jj'es Romım Salvatore Q vagdaş bır bumçle değerlendırıhyor vo. Bütun bunîar yetenekl dekı otobus b.ieiı ve daha bın s yor Sergının b r ılgınc yanı uasıraodo L>orca gıbı Sonralaıı oı. ^ur t,s.ııı ı^! • T rj..ar l nn ya ınsan ann elıne geçınce umut vericı örr.ekîenn ısıği belirmeye da başarılı yapıtla'in belırlenlerce grafık urun, bızler ıçın rarlı o^aatğını ar>!adım Çesıt1 rz ı irdan dagınık çaş.tlı sur başladı. Şımdıden kesınlemelere gıdemey.z Çiıniaı yetenek ıle bır çevre oluşturuyor Bu cev ması yoluyla bır yarışmo halcr çeurruetcten çok tek orarcn ç?'. nlmesı gareKiitını anladın' .nalzeme k:mi sez bılımsel bır dünya goraşuyle ortuşrauyor, kimı \csno so^uması bundan da renın oluşumunda en buyuk Yazınımı/a uir çeurmen ancaK boj P \ararii ula^uır Adındarı ıiez de başka turlu oluşumlar belıriyor Ortak özelhklere ben CTICC <grafk scnaiçılcrının pay ve sorumıuiuk grafık sa çoi soz eJJen ozarıİEr vw Araşt.rrt'^'jiı'aa au ozan'aroan ço* bulımdugumuz noktada olumsuz bakmıyorum Şımdi bır nıcelık dcha n,te!,kli ca'ışrrta'ar yapnalçısına duşuyor Cunku, enaz çev.n vipıldğını goruiursur.uz Çov.rae .zled:gım vou ?ov • açılımı var Örıem'.ı olan zamdnın se'.eksıyonıından genye ka'an maya ozendrılrnek istenmtsi » dustrının olanaklanyla bmlerl'r nı Şı.'ı dcfı'. seva'ğ.m ozanı ge.Trıyorum. B J oza lardır B:r ornekleşme belirtılen bu geç.cı nıcelıksel durumdan n a yasarn: ve sanat ^oruşjyle ug»u ne oj ursam OKujorum, bur; ce, yuzbınlerce coğaltılıp. dort Kaynaklanıyor Bana kalırsa genç arKadaşiar şımdı urun verme 1981 yılı ıcmde ıstanbul De/ lar daha çok dış ıcaynaklar o'uyor Çevirdıpm surın duygusal mevsımınde er Onlzn saptıracak her türlti edebıyat dışı müdaha bır yana dağıtılan grafık urun let Guze. Sanatiar Akodemıve top umaakı ortamını, yanı oznel ve nesneı ıio»alljnnı ar&ştı .eve kuşjcuyla bakıyorum. lere Ilk bıcımını veren o Bu sı nde de ocnan sergıye kotınjorum Bıçım şem5i çızıyorum, dıze sonu uvakların janı sıra urunlerın o uşturduğu cevre lan sanaicMor d 7P çı Uv3<.arırtajrişîınyorım Butunj o.uştaran OT'UTUU OKU yeterı kcdar guzel değılse bun Abduüah Taşcı Ahmet Kajur, onu Turriçede ş ır oîarajt duşjnovorurn ve ya^ıyoram Kag:t dan graf>ker sorumiu llerıöe Ayşegül YÜKSEL /acık, Alı Erkmen Atılla Deustündek' sozcuklere bakıyorum, bun'arın hengılennın oırbırlerıjbugunkunden daha guzel ola m nz A\dın Erkmen Barbaros le uyak oluşfurabılecsğmı saptıyorum Sozcuklerm ı k atflamları caksa buru do grafıkar ger na onem verlyoram ama çok encler de olsa. b'r sozeük ya da Gursel BL'ent Erkmen. Cemacekleşt'rece* dızenin asiı benım d::ımde a\n ı çagrışırru ııjancarmayacaKsa »oz•ett n Mttver Ce'ın Erclen. Emcuklerın uzanusma >er venvorura Çev;ıdıgm ozanlar hece ı.e ro Senan, Erhan Yalvac Ha Graf k c er Mes ek Kurulusu yazdılar Onların kendı şurler'nın durak^rı \ar Ben Turk şıınn t a r Ku'banoglu Huseyın Bubu anlamda her yılın ocak a dekı duraklaıa va hece savısma onem venyorum. Za tQ n bır dızevukkorukcu lorahım Tapa, II vında bır sergı acılmasını on yı çfvırırken zonınlu o'arak nece sayısını arttırmajç gereluyor. han B Ige, Levent Tuna. Leygordu Ancç «Bır oncekı yı Bıırda da olçtlu davrpnıyor. en çok ıkı l.ece ta?ırıyorum. IG Ucansu Vergu Ertel MeIm grafık urunferını top'u hal« Mçin Rlmbaud?» sut Manoglu Mefn Ateş Mo ds kamuoyuna sunırck k^drr Aynı yuzjılda ya$avan, ortak temalan ışleyen uç oaan var s "ccoro Muhs n Ozdılek hatta dcha once bu u'un'ar n Baude.aıre Verlame ve Rıraaaud Bun.arm ş ırlenrtde çocukluk « Sui Uuuyalım » \'us'a'a Eren Necatı Balakalıtesinın yul se'mesie de yaşamjun ve çocukVk aniıarımn bayak pavı var Sevıden >OK 1941 de îs'anbul da dogd ım tstanbul Üni'ersıte^ı tngıi ? "nn N1 cy V n c z Oğuz Dınkc'kıda bukırmnk » G r c! 0" sıın vef«*ı v !en ıçin «c. r.ı an\o!?r Baz«n sevıran vokluğ'.ına ına Dılı T9 Edeoıyatı Bolumunu oıtudım New York Unıveısı esı ÜQ ror Or'ion Vı'dırım O"»mon narak onu yenıden turetmeye çal'şı; orlar Yainazlıklanna sıgı;ııj or rr z g n e*s A*a'urk KultLr lar. Sure^J acı cekıyorlar t,"otu..ıa.. Kn'er'nden tâynaıciar.djı vıiıtsetc lısans, DTCF Tıyatro Bolunrunde doktora çalışınaıarınu "chr Peha Yr iızr K Sa<1 k f'erke.' ndo gercek'e^t^ı'cn \P bırevsel janalım ve aozg\iiılarını zsman zaman topıumsal baska. tamainıaüım Onbır yıldır ODTU Eejen IKmler Bo.umu ude o; S"(i' Pektos 2 or"k o V ' f i ı n o k " d T c r • < <or"i), " s ' a rpî ıiı UVC5. Cıar&K S J I C J ı,.ı ı.? , .vı ^ In;ı ı?ce t n j ^ o ", n r d:rıva donuşturujorlar Çevreleujle ve Kerdılerv e yaosuıcıUşıo ~9' T i r i Kı r b T ' 1 * 1 " Serpıl Pr " r nn, ınce'erce, makaie, şıır çs..rı'erı çcşıtîı ciergılerüe ja da kı ka'cc"k olon 33 o nfı'prm C^ top um kurumlarına baş.<aJdırıyorl ır RmoaJd yaşamı değıjt r >vr"> '"'J rjynan Co^kun Yuk carrn v D t " , ' T ve' » rt'âı f ' • mek, Btıudslaıre ve Verlame ydşanıa ayak uvdurabılmek ıçın çır tap olarak yayımlandı Altı y:!aır %î?"te ve ri^rgılerde tıya .0 <i"\ C"' n gının kapsnmı grn'ık sanıt'or ınceleme yazılan ve oyun e'eştır 'er. <a7iyorum pımjor Başaramıyorlar Içkı ve uyus'arıcuva sığınıyorlar Bu « lapısalcılık iızerine bizıle de ıloğan tartısmaları I.JMI de yalnız. acı'ı ozanİBn ropium surgun eavor, anlara «Tmndar «a'.l ğeriendiri)orgunuc? üınn bu araMırma Mintemıne vaklzşımınız mış» (maudıt) damgasını vunıyor Bırbırlenne çok ben?eo!kleri'i ıtedir?» den. oun.aroan bırını sev.p arladı«ui!7aa d'Şe'iermı dp seiıjor anJıyorsunuz. ör.celen Baudela^re ve Verıaıne'ın îiırlerıru OKU. or Ilgıvıe ve çok da yarana. a:aK ızıeigiır bı ıa'tışma|ar>.U dam O zamar.lar bızde Baudelaıre en çok çevr len ozandı Ben de f uç temel anlayışxn yansıdığını saaıjonım Yc.iiiCİcıiıSın c r 3> Verlaıne ı çevinp ar:tmak ıstedım Verıa^ne ın ya.şanu ve sanatr. ll la ılgılı Pransızca betıKer okurken Rımbaud'nun a4ı>la sık sık tırma yontemı olaraK tutarlılıâ r ı ve geçerlı ğ'nı s.ı\un.n an ayış, japıs»ciiiğa «evrım» oıgusunu dışıayen atucu, aurai bır karşılaşıyordum Rîmbaud Ile üg..i Fransızca betıyerı âe topuuı.va gorusu olniisı neUeiK .e kdrsı çı^an a : iyı^, o.r cle s» lanıava baş'.adım Ver.auıe'ı çevırırken Baude'ane ve Rımbaud' yu da oıtuyordum 1961de Verleme'den vaptıgım ki'k çevnjı ve nz. yapıîları.ıın ıncc.enmeii bı^aı.ıırua y.ıj^ca.Li yu.. e nıı. ««ıyaşamı ı'e ılgılı bır araştırmavı «Paul \erbune, Yaşumı ve Şıirlert» sıtlayıcı» >a aa gsreksız oldıg^nj ılen surcu aı lajş Ben s .iat japıcmın karma^ık ıçerık an'atım ıhşıusını beprlemeae yapı edlı b:r betıkt« topladım Ger ye tarıciığım ve sevdığım Rnı'jasaıcı yaik$ımm ya.arn bıı vo. gostorıcı o.up üUıiodıgUji 1J J=J J ud yu çe.ınnek kalıvordu. Ustunden ',iız yjı aşsm Oır zaman g"Qtığî halde eskımeven, rızgıin, buyak nır ozan Kend^aen sonrax , laıua yacarax ar o s ırmak ıs<.ecum. Yapısalcı yaf;ıa^ııij u^^ıuıe go:çî:'•<;• jculuk varoıuşçuluk gıbı akımların doğmasında payı son soıu süvıevebarn:m .ç.r a<u& çok sdvıda aj^u.sı.ia jap .1 »n gereklı Somut verüere ve sagiıklı gozlemleıe uayar.an ner tur olmuş Bu ozandan j'azınımızda da çok soz edıliyordu ama ortaaa "figerlendırmenı.ı y&r.n jap; ını dd..a o r : ng. \><*^ ..... jı K' çevirı yoktu nısındayım Ancak, sanat yapıtının tumunan kavranması ,t«3ma « Rımbaud dan şımdhe kadar >apılmı? çeıirileri nasıl de sında yapısalcı baKis cçi'inın arsstıımacı :ç r son oetece >a çerlendirıjorsımuz? Hangilerinden ııasıl vararlanduıu?» rarıı olduğuna manıyoru n. Orhan Vel.'mn Ofeiyası Saoahatt:n Ejaıbotlunun «Sarhoş « Yonleminıı baska vapıtîara ve >a^arUra da u>;;un dı:>eGemı»sı I'htn B?rk .n «Sesliler»ı gazel çevırüer Ama çevın ya cek miyUl? Melih Cevdet Indaj'ın ovunlannı niçin seçtınız? fcu par«îen aaia (incokı veMr''erfion ya^ar'anrıak gerek'l rru'' Sanmıvspıtlar başka vuntemlerle ınceıense sjene sı^ın vardı^ınu sonı.y>orunı Ancak şunu da soyhysyım, RımbaJd'un şıırlerını değıl lar sagianabilir mıvdi? Bu «onuçUn açiKİar misnn,,"» de, duzıtoşuklanm (artısUk r.esırleı ınıı çevınrken, çevın bıttıc Yapısalcı yaklaşırnın temel ıııcelerınaen jola «.îinaıalc her ten sonra. varsa daha örce ^pılnuş çevınyle karşılaştırmanm tur yazın yapıtı ınceleneoı ır sanıyorum Ancak bır vapıtta, par buyük yararı var Neden? Çunkü Rımoaud duzkoşuklannda çok çalann butunle ve bırbırlerıyle olan ı.ıjkısı bır ıkı okuvuşu kannaşık bır dıl ve noktalams.ar kullanır Ingıbzceden sdzcükler tstanbnl Valj Muaviııi Ah Has?n Oîer k&c ık «ö»!ucii>ve odum 1 türetır. so7diz"nnde değnk ık'er v.par Ozne ' e tiirnl'ç'erm ye kavranab'!"orsa va da bu ı!>şkı!erdekı eksısh'îler, tutars':',;kl?r r,a vcr'ıor. (!'oto£..f Errtojııı KO » '»GLl) u nnı tuton kı<!iıx zamırlerınm anlamın: ç «7mek guçlesır Bu ne ko'avca sap'anabıiıV'oısa bu vapıtm yapısal çozunı! mesım 1 j a pılrıaii gerekıı olnıtyaoıhr vcA uzjn ve joı^cu oır nr"tın çuay denle ıcencı çev nnız bıt'ıkte;. sorra dsra onr» '"aoı mts çcvırı ırıasmı gereknrej japısa.cı çozumıcrnetan ana heİL'ı, çe.Uı anye bakrs rız Ikısı arasırda aegışıklİK varsa bu degışıkugı ken lam taoak£.laru'in Karnia^ı.i bır 0 ıtun o.uşturdugj vapıtlaraır d'nı'e tartışıı sınız Melıh Cedet Andaj m oyunlan ustunde çalışm.s ıs"yışımm nedenı budur Anday, alışılagelımş durum tavir ve ^onuşma bıçımlerınden vola çıkar^k oiuru ya da seMicyı alışı'mış üışı auAhmst TELLİ rjun. t3vır ve konu."ma bıçın'erının ıçır.e çeıisn onu otomîtık 8'jniarriar.n ote=mae br alg^lamava zor.ay<in bır t'va^o vazaıı "iaptığım ça^ışmada Anday tıyatrcsjnun ço* ka'rıaaıi ıçeuk y/ Sanat Servı»;' Avrupa Ya r kaf'dı^'arı toreir 1 ' A* " or "Jİ b r m 1 4K.'Sjıın u T.. ış evış kural.aıını ve aern anlTnı . j u Bırjğı taraînc'^n ı.'.o^ ı. DOT v ) 'a oa • ^'^ "t' VP beljlemeye çalıştım Oyumarın ıçerığıne 5 a aa bıçımn.e 1 ıçk 1 arrmga.ıları Istarbul V a l ı oj,rercılen arasında duzenlei^n tek tek saptamalar baş^a yakla^ımlar kullam:?rak da yapla^ı.ır r ^ ıt •nnı \\ı Hassn Ozp *ara <Iükave Ta'*ıziTilaına.> vaı.f i'i betkı. amd ıçerıkbıçım u»skısımn tumunu kavıayan bır cal'şfırnan ver.ldı O^er basanlı sında Tur.;ıve, Kıoı s Rum KC ma aıiai vapısaîcı vor"emle şerçekleş'xrJea.l:r sanıvorum Var 1 l Q of,rsnc;'yı kat a .a' s''. '2 ıJk ve s'ir.ı ve Ispanva ıle bırıncı 1^ aif,":n sonus'.Drı bır.taç tumcedj ozEtlemeK zor, yme de çanşa>ım « Kımiigınız lutfen?» < T 49 oğ'"c\ arrs'nd^ Tjrj ıye'ye pavlaştî Yrısmada Tuıkjeve * İ . . T "£. r. a "i nru n:a?ıniŞ» st«, eı *"" eıvı ( , timma sçık» VV bır TıC h.ğı Cgenera! Kamı Ga bınioi'ik kaz?ndımıas. 11 onur Çamvirı'da dogdon 36 vişındavırıı Ga7i Yav^k Ö^retrren gjterg^'eıe doırjştuğu bi.r so'ıem duzenmı j3nsr r Tum ovuıı vericı olduğıjnu behrttı z'y IıkoKi.lu 4 sımf oşrorcsı Osca! . ida G^rsfr^n^ep goıev.rne «5n vsn o; v? o r surs tutj; u ıarca «sanıan» vf «uz:nı> saygandır, soruşT a dış'roa hîç bır ev . Avşegul Dagrbol t.K.!racrıa<iiıın kaıdını 1972 dfi bu vana çpçıtiı derg le"e şıır ve vaz'lanm ya Kuçuk ogrencı Ayşcsnl Doğnj iem konmaz ortnva Zamanı ve uzamı k c d ı somut gerçekl.gı.u 7 E^ran» adlı ojk'cv."* k^z" 1 yınılandı. 1 T oe V'at lık cîer?'s.njn aı, ıgn eıeştırı yanşmasınoa kftmt'ama volonda denefım altına alamayan, ort 'ya ıtftküeri ka9C ol *° < \.Taormrııın Lsdırdı Claı'da yapı'n ve Is'an b,r y^zî.r.a ıî.ncı ,< oda u venidı 1973 da slk ş.ır «rabım «\an hcı», som'^t bır ey'em koyrr.ayr..: ^nday T.yatros tru.i ırsanı oyunran övku"îi!r!de Wr ksnraku««tı bjl K J ' U Mvdüru AıTet Men gın \ılları» VT m'ar.u' Ajnı yh ; 15'nu'an «Hunıüıı Isyan Oiur», lar boyunca, kerjdısıru vpk edebilecek çeşıtlı gac'ee kcısı >alın<;anl?ra kötühık vactıpını. A te=; Mı lı Ej^tırn îd î'navını m7a «konuşma» vD.uyîa ge".rdığı dıremşm se u' enı 1. vaşnr «Toprak ijıir Odıı)ü»nu bır ba K K'tan'.j oolüsm 1980 de «üoviıd sonunra ı^c iviiî^ın uMvi <:cle A <ien \nİ2'siıı> ?d ^ ' r kınbn v r j ı r r î H j «Saklı KiUn» ad 1 Evrensel ftop'.umsaı duz?.v1e oır dolu 1 ışkıyı. aı:\arîıgı ve tepkı Neidet Karays'.çın, Kul'ur 'ıı rrK nrmantla çirekler ar'iTim r 5 dıle ge ren çss ti ızle^ler bu derın yapı üstur.e kurulur .e yu dıi' î î u ı v n l ' n O^rz^i l ü: Fan T S! f,O!i 61 Y'ZKO 1°S2 Ozf. aı me OatLu nederuyıe kısa sore an'simıstım. B'rinrj oldunı çok retrm Dumıu Je Edem Y'ıi^elzejsel yap:da jansır. once scvinijor^m» dedı. j/s.u aa.1 oeKİ^o K erıniızöen ^ÜK DPI. emeüik.er mız aina oıiernl. gıoı geı.j^r fcjzjeUmı c^unın ac gjtjEimıi bsslermjorum kendı adıma. Istıyorum kı vaıgılasın şıırutıı, karşı çık•sjiı, tartışsm Boyiece şurım okuyucada bır tavır belırlesın. Yaptıgıtn tanıkltk sonucu o aa değ.şebılsın ve ooy/ece ner şeyın degıleo:lır.ıgını seziin. auysun ve <avrasın O ztiman ısterse taldınp arsın bir kenara ÇUnKU artık o şiır gorev.nı yapmıştır Bu işlevı ver ne getırebılecek bır dXnya gonlşur.den jola çıktığımı sanıyorum Ne kadannı başardığımı ben^m djşımdakiler oehrleyecek e bette. Yargıiama hakkım yok benım. Yargılanma dururnunda 1 un daha çok Hjyat bızı zaten her alanda yargılamıyor mu' Opemlı olan «bcraat edebllecek mijiz?» Bslceyehm Sonuç olarak >unu soylemek ıstıyorum Saklı Kalan yaşadıgımıı tupluma ..:?kı"ere ve bu ıhşkılerin be ırledıgı ınsana (okura) tanıklık y«pa ohrnıs rrudır'' Bu açıdan yargı ansın ısterım şıırlerim Aloturk Kullür Merkezi naekı sergıden . Grafikerler Meslek Kurulusu bir yılın ürüııünü sergiliyor "Sağiiklı gözlemlere dayansn değenendirme, yazm yapıtını daha bir zenginiestirir,, Kücük "hikayeci,, Aysegul Dcğruo! yansrnsda birinci o!du Devrahnan siir mirasına yeni boyut!ar ekleniyor,, 9 3 4 5 6 7 8 1 7 t 2 £ N| 12 34 56 789 î 2 0 A ^ R G U •1 A İ £ c 1 R A A S £ u L MA Zi rolar ÖZEN FİLM TÜRKSİNEMASJNIN GÜCÜNÜ DÜNYAYA TANITIYOR 4*92 95 AMARCORD'dan sonra ZOLTAN FABRI'nin Başyapıîını sunar 1 N!A u F ı; i N A t i 1 t A M ç M E Sanat Aî URART SANAT GALERİSİ RESİM SERGİSİ MREMEN / / UMTYJVSfiF SANİCTGALERÎSİ HAFTAYA SİNEMALARDA Beyoğhı Emek Sinemaa'nda Seanslar: 12.00 14.15 16.3018.4521.30 HODRı MEYDAN FİSTASFİLMCİÜK TÜRKSİNEMASININ KVOYUNCUIARINÎ FİLMİNDESUNAR C€n«yt Arkın Ekrem Borj Plkret Kakın l Selma Günarl Ejra' KolcaK Orhan Günsnay AİOl IPEhC! CA30ES. 21 N S ItUFON 4IO3K TLEKS » 4 8 2 URAT TR. 20oct*1»>bat1982X/ MEHMET GÜN resim sergisi 18ocak4şubat lcıklal Cıd Plf<>»hç* Vını Vıpı Kur Hını Ttl 44 96 33 fcyojlu İSTANBLL buhîanh gânlef yonFrarsis Fcrd Coppoîs Knjg'rrt Jam»Caar> Sra5Cİyı!erOd65/l Te! 44 25 26 K'jhür Merscz.' L'no Vonfura VON. CUAUOE UELOUCKE Fıaneoıj* fıoif ,. r K u . ^ ^ 'tjBmK^m BTtER HİZÎ SLVL ECKX XX1Ü\ O»bor Kones EVS Pap Joz»«f Biharl IARIKCIMOK KEStM .mulaı \\h\K\ (Clrrudağl Te! 40 07 92 Ci«;ı vızv ı ^ oogı oo Çocuk Sincmas Ctes P u U ( j SEVİMLİMİNİKLER > Şehıtlfn C»d No 50 Zı*""irlıkuyu Ittanbul I .ti 66 74 19 67 0 4 % i P t « ,S(l'tl3 C S 20 18.50îl C O1 C»r» 13 uO1^ 30 • r . Oı i ı ı 1 3 00 1 S. 301 a 30 •»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog