Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

20 OCAK 1982 DIŞ HABERLER Cumhuriyet 3 Polonya 'da bazı maddelere yüzde 400 zanı geliyor Basbakan yardımcısı AAieczy!aw Rakowski Batı'nın gercekci olmadıgim söyledi VARŞOVA (ajı.) Polonya Mtettmeünin, bazı majlann fıyaÜaniM yapılması kararlaştırüaa »MOOIüls zammı 1 şubaf tan ttibaren yürürltiğe koyaca t ı öğrenildi. HüMmete yakın kaynaklar, yeni samlann kaçınılmaz oldujhınu, tek sorunun «zamanlam»» lle flgili bulundugun,j bellrtffler. Po!onya"nın resmi haber ajansı «PAP» da. zamlar dan bazı besin maddeleri ve pyim eşyasının etkileneceğin: kaydettiler. Bu arada Varşova Radyosu Askeri Konsey Başkam General Jaruzelski'nln 25 ocak pa zartesi günii Sıkıyönetimde yu muşakhk gerirmeye yönelik ön lemleri parlamentoya sunaca<hnı açıkladı. Radyo nu örüemler.n daha önoe başkentte toplanan Dev let ve Kilise temsılcıiermın o luşturtiuğu ortak komısyora hükümet temsilcilerı tarafın dan sunuldugunıj beimri. Topiantıda Kilise temsıl'isı. bazı Polonya vatandaşlanna kar$ı sririşiler, întikam nit«li^de ve insanhk onurunu kırıcı davranışlara kendilerinin de karşı oldugıı yanıtmı verdi. Radyonun bildirdigijıe göre toplantıda taraflar ülkenin için d" bulunduğu sosyal, ekonomik ve politik durumu gözden geçirdiler, gerçek ve kalıcı bır ulusa! uzlaşma ortamı sağları masınm Sıiıyönetimin kaldırıl masmda etkıli olacagı sonucu na vardılar. Bu uzlaşmamn saâ lanması için de Kilise ve Dev letin birlikte hareket etmesi ^erektiği vurgulandı. Öncelu gün bir basın toplanÎISI düzenleyen Polonya Eaşbakan Yardımcısı Mıeczyiaiv Rakowskı, Sıkıyönetim ilanmdan bu yana tutukjananlann ^erbest bırakılmasmı isteyen Batıh ülkelerin gerçekçı oimadığını, çünkü bu isteğin kabul edilmesinin 13 aralık tarihinden önceki duruır.a dönüş an.amı taşıdığmı söyledi. RakowsK.i, halen Varşova yakırJarınria bir villa da gözaîtında tutuîan Bağımsız «Dayanışma» Sendikası lideri Lech Walesa'nın «Olavlann serisinde kal dıçını» vurjrulayarak, «VValesa artık Polonya'nın siyasal VP ^osval vaşamında esldsl kadar imemii hir şahsiypt dojıl» dedi TLTUKLl' SAYISI Polonya'dakı Kiüse VB Dayaruşma çevrelenndcn açıklanan ve Paris'e ulaşan haberlere göre Sıkıyönefiın ilanından t>u yana Polonyaria tutuklanan ların sayısı resmi açıklama lardan çok yüksek. Bu haberlere gore. Sıkıyöne*im ilan edildiği ı3 aralık gr.nü rııtuklananlann savısı 10. 000 IB.OOn arasınd?. Da:ıa snn ra ISP e! iları dağıtan vp »rev çağrısında brlnnan în.non k'>i güvenlik kiıvvetlp.r; tarafından futuklandı. Reagan: Terörizme karşı en etkili savuııma, tedhis örgütlerine sızmaktır (A|anslar) ABD nin Paris askeri ataşesi Yarbay James Charies Ray'ın oldürülmesi uzerine yazıiı bir açıklama yapan Bcşkcn Reagan terörizni t.dün yada engellenmesi en zor şey» olarak rfiteiedi. Chcr es Ray'ın «ülkesinin verdiği görevi yaparken» yaşcmını yitirdiöiiı belirten Re agan terörizme karsı en et kıli sovunT.cnın. «tedhiş guruplarına sızmaks o duğunu söyiedi. ARTTIRİLACAK Bu orado bır aCiklama ABD'li diploraatların korunması için önlemler arttınhvor. yopan ABD Parıs Büyukel cisi Evan Griffith, diplomatların ve elcilik goreviiierinin korunması icin olınacok öniemlerin artîırılacağını duyurdu. Askerî Ataşe Ray'in pek tanınmış bır kirrtse olmadı ğını vs sc^dırıya uğraya Suriye, Israil uçaklarına Sam füzeleri attı BEYRUT <a.a.) Israil birlftlerinin Lübnan sınınna yıgı nak y&ptığı bildiriHrken Suriye LUbrtan U7°rinde fcesif uçu Siı yapan Israıl savns uçaklan na Sam füzeleri attı. Çeşitli a.ians'.ann haberlerine eöre. he'ikopferierin destegindeki İsrail kamyonlannm sürekli olarair bnlseye asker ve cephane tasıdıŞını bildiren askeri kaynaklar. nzellikle Mar cayun vöresinde T.I hareketlerin yo£un oîarak sözlendiğıni söylediler. tsrairin saldırı tıazırlıklan yaptı&ını soyleyen BeyTUt'taki iyi haber alan kaynaklar, Zaiırani'den Ras A! Avn'a uzanan kryının cta îsrai' hüriimbotlannca dene1endiğ:nı dı.ıyurdular. Btı pelişmelcr üzerıne Lü> nan'dafci Ar?r> bans rürîir.ürı alarma geçiri!di£i bildiriliyor. İki lsrsul ııçafcı ctün TSI 12 ?!• ralannda Günev LMbnan'da &r kaa Vadisı üzerinde uçtu. Bumın ÜTcrinp ııonkîara Rıırive taraftndan iki Sovyet Sam füzesiyle karşıhk verildı. İsraıl uçaklannm isabet. almadıgı ve onbes dakika daha uçuşlarını sürdürdükleri frözlendi. öte yandan İsrail ile Mısır nrasında Sina Yanmadasımn Mısır'a devri konusımdaki sorunlann cözürmi kontısunda anlaşma sag!and.ı£ı bildirildi. bileceğinin h:c tohmln •dılmediğinl belirten Griffith «Bu suikast diğer görevttto r» yer an ayrıısmın yapıilabileceğinl göstermektedlr. Bu nedenle, diplomatlanmı i ı korumak icln etimtzden gelenl yapacağız. Her türlü güvenlik önleml arttınla caktır» ded;. Siyasol cînoyetlert ll«, öze!lik!e Türk diplomatlarına yopılan silahlı saldınla nyla üniü otan Fransa'nın başkentrıde ilk kez bir Amerikalı diplomat öldürüldu. Finlandiyanın yeni Devlct Başkanı, Sosral Demokrat Maııno Koivisto Dış HaberleT Serrisi Pinlandij'a'da pazar günü yapıları Devlet Başkanlığı ve Parlamento seçimlerini Sosyaı Demokratlar ezıri bir zaferle kazandılar ve Basbakan Mauno Koivisto, ülkenin ilk Sosyaı De raokrat Devlet Başkanı oldu. 58 yaşındaki Koivisto'nun s> * çim sonuçlan nakkmriaki ilk yorumu «çok tstminkar» olda. Pazar günü yapılan seçimler sonunda Sosyal Demotoratlar FirJandiya tarihinde i ü kez bu kadar büyük bir başan «1de ettiler. Yer.i Dpvlet Başkanı'run psr Msi 301 üyeli parlamentoya 146 iiye sokmayı ba^arciı. Sosyal Demokra'Jar böylelikle mutlalc çogıaıluktan 5 eksik Uyelik ka zandıîar. 1979 yılındaki seçimîerde "^24 oranında oy toplayan Sosyal Demokratlann bu kezki oy oranlan "«43^. Zafpre çok sevinen yeni Dev let Eaşkanı, Komtinistlerin. rnutlak çogunluk içjn gerekli 5 üyeyi saglamaya söz verdlklerini söyledi. Komünistler % 11 oranında oy toplayarak 32 smdalye elde ettiler. ESKt BİR AYAKKAB1 TAÎVttRCtSt 1923 yılında Turku'da dogan Koivisto. aynı kentin limamnria bir siire ayakkabı tamircis:, daha sonra da dok ışçısl clarak çalıştı. 1956 yılında felsefe doktorasinı tamamlayan Koinsto, iki yij sonra Helsin• k; İşçi Tasarruflan Bankasının Genel Müdıiru oldu. 1968 yılında da Pinlandiya Merkez Bankası Başkanlığı'na. getirildi. 1966 • 67 yıllan arasında da Maliye Bakanlıgı yapan Koıvısto'ya ekonoiTii çevrelerinde, izlediği sıkı para politikası nedeniyie «eli sıkı» dendi. Koıvısto ılk kez 1968 70 yıllan arasında Eaşbakanlık yaptı, ay r.ı göreve ıkinci kez 1979 yüında geldı. 1947'den beri Sosyal Demokrat Partisi üj'ssi olan Koivisto hıçbir zaman bagnaz bir siyaset adamı olmadı. Koivîsto Devlet Başklnlıgı'na aday lıgını koyduktan sor.ra yaptıft açıklamada. bu göreve seçilrrtesi halinde parti üyeliğinden istifa edecegini açıklamıştı. Dünyadan • Resml bir ziyoret icln Cezoylre glden Llbyo Arop Halk Sosyalist Cemahlriyesi lideri Muammer Koddafi, resmi temoslarına başladı. • Creys Malvılle yakınlarında inşa rıalinde olan <SuperPher: atom santralına önceki gece Ren nehnnin Batı yokasında beş roket fırlotıldr. Resmi makamlar, roketlerin binada cok hafif hasara yol actığını, can kaybı meydana gelmediğ^ni soylediler. • Amerikon hava akrobasisl ekiblnden dört Thunderblrd let ucoğı, pazartesi gunü İndiana Springs'te bir deneme ucuşu sırasında havada corpışmışlordı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, ucaklarda bulunan dört pilotun oldügünü, ancak ucakların meskün olmayan bir bölgeye duşmeleri sayesinde can kaybının daha fazla olmasının onlendigini açıkladı. kaybının daha fazlo olmasının 6n!er.d!qini acıkladı. • Birlesik Amerlka'da, lîk bakışda yosal bir siloh gibi gorunen ancak, birkac sanrye icinde makinalı tufek haline getirilebılen yenl bir yarı otomatik tobanca imal edildi. • Önceki gun Atina kıyıiarmda seyreden Yunan Petro! tankermda cıkan patfamada 2 gemici ö!dii, 6'sı da yaralandt. • İngilter'e hukumetinin Mark Thatcher'in kurtarılma operasyonunda Cezayir'in harcadığı 560.000 doları odeyeceği acıklondı. • Federal Almanya'da dört sağcı terorıstın yargilanTası nerteniyle Stutgart'ın Stammheim cezae^ınde görülmemiş onlemler alındığı bildiriliyor. • Geçen çorşamba VVashlngton'dakl Potamac ırmağına duşen Ftorido Havayollorına boğlı Boelng 727 yolcu ucağının kuyruk kısmını dün nehrin buzlu sulorındon cıkarmayı başaran araştırıcılar beklentilerinin aksine bu kısımda ucağın kara kutusunu bulamadılar. Büyük bir dikkolle yapılan cıkarma calışması sırasında olayı gczleyenlerden bircogu bozı maddelerin koparofc suya düştüğünü söylediler. ABD'NİN BONN ELÇİSİ: «ÜLKEDEKİ ABD BİRÜKLERİ ÇEKİLEBİÜR» BONN (a.a.) ABDnın Bo:ın Büyiikelçısi Arthur Burns. ülkede görev yapan Ame nkan birliklerinin geri çekilebilecegin! söyledi. Bu yolda alınacak hir karara karşı hazırhklı olmak Kerektîğir.i soyleyen B'jrns. daha önc<? aralık ayında da aym cfo*rultuda bir açıklamada bu'.unmuş ve «Amerikan birliklprinin artık istenmedikleri takdirde Fpdpral Almanra'dan çekileteklerini» bildirmişti. Büyilkelçi Bums, bununla bJrHkte Amerikan btrliklerinin Federal Almanya'dan çekilmp^ini ülkesinin istsmediğini ve Irı olasılık gerçek'.eştiği takdirrie tüm hür dünya için büyük bir çöküntü yaratacağmı sözlerine ek!»di. POLtSLE r.rtSTERİC!LER ÇATISTI Hindistan hükümeti, genel çrevi önlfyebilmek Için önccki ffün sprt önlemlere başvurdu. İ'Ikenin bazı yerlcrinde olay rıkaranlara karşı «^^Ir cmri» verildi. FntoğrafU. yer yer yapılan çosterilerde poiisle, göstericilerin çatışması görülüyor. İran'da Bender Abbas savcısı öfdürüldü TAHRAN (ao.) Iran'm GJ nev botısıno'a bulumn Benaer Abbas kentının savcısı Romazan Alı Cavan'ın «Karşı devrim citerce» oldarulduğu bıldifiidı. «Kayhon» gozetesı. motorsik letli bir kaç kişin'n savcıya on kurşun sıktıkton sonro kactıklonnı haber verdı Öte yondcn ren'da karşı devrimci olmaklo sucianon 21 kişının dcha ıdam edildıği bıldirildl. Hindistan da genel greve gidildi 6 binden fazla kisi tutuklandı Dış Haberler Servısi Hındıstan'da dun 24 soatlık geneı greve gıdüdi. İndra Gondi hukü meünin grevleri onlemek icın 6 b ni aşkın. politıkocı. sendikacı ve «onlısosyoU unsurlan tuiuklodığı bildirildi. Ulkeie muhalefet partilerıyle ışcı sendıkaları, grev hakkının kısıtlonması ve gbzoltı süresinırı U7atılmasını protesto arr.acıylc'24 saotlik genel grev cağ rısındo bulunmuştu. Tüm rruhalefet partllerinin destekledıgı, hükümetin ıse şiddetle korşı cıktığı genel grevin sanayi tesislerini. bankaian, üniversiMUHALEFET PARTILERf İLE IŞCİ SENDİKALARI GREV HAKK1MN KISITLAN MASI VE GÖZALTINA ALİN WASI SÜRESİNİN UZATILMASINI PROTESTO l'CİN 24 SAATLİK GREV CAĞRISINDA BULUNMUŞLARDL te.eri v(t basınyayın organiannı cıddı bır bicımde etkıledığı hober venlıvor. Grev korarı"iı ılk kez bırlıkte hareket eden sekız ışcı sendikosı federasyonu aldı. Hindistan bosm ojansı, grev öncesmde sadece Karnataka'oa 2 bin ve Andra Prndes'ds ue de 2300 sendikacı ve eylem cınin tutuklandığını dır/urdu, Durumun bir hayli gergin oiduğu Bihar eynletinde. polisfers, oloy cıkartmoya c<3!ışonları <vur emri» verildi. Amerikan AP ajansının Hlndıston hober ajansıno dayanara.k verdiği habere gore Bombay'da demıryolu işcileriyle, posta ve telgraf işcileri işler^nl b.Taktılar. Ancok, otobüs ve taksi şöförleri ıle Hindistan havavoilanna bağiı 300 kodcr rıemur işlerini sürdürdüler. SATILIK KANSER İLACI Caryolysine ampfll. Başvuru: 17 91 fi0/?07 ANKARA Sayın hekim ve eczacılaıımızm dikkatine hizmet dizislneten Atatürk Kitaplan Yapı ve Kredi Bankası, Atamizın 100. Doğum Yıldönümü'nde Türk kültürüne 14 kitap armağan ediyor. Mjhterem Erer.ü'nin derledi&i ük beş kitap, Büyjk Onder m GoSumvmdar. 61urr/jne değın, ium yaşamım kapsayan fcir butun oîıışmruyor. BgşLşeçMj HEMOROİD tedavisînde 18 Süppozituarlık kutuda yeniden tıp hizmetıne verilmiştir. ilaç San. Ltd. Şti. Sisliİstanbu! Yazan: Vedat Nedün Tor Çıktı. 9) ATATÜRK OLMASAYDI 1) ATATÜRK "Vatan ve Hürriyet" 2) ATATÜRK "Başkomutan" Yakında çıkacak olanlar: . yjderrisoğlu'nurt yazdığı (Çocut'.luGu. gsn;lıcrı, Ba'.kan va 1. Dünva Savaşı yıllan.) "SAKARYA" kitafcırrn !I. Cıidi. Yine avr.ı yazarm MENKUL ACIK ART1RMA SATIŞI İLANEN TEBÜĞİ Sayı: 1981/1895 3) ATATÜRK "Cumhurbaşkam" 4) ATATÜRK "Başögretmen" 5) ATATÜRK "Yaalanlaı" (Kurtuluş Savaşı vıllan.) "İSTİKLÂL SAVAŞI'NIN MALİ KAYNAKLÂR1" (TürHye Cumhunyetı Devleti'nîn Jruruluşu. Deyrimleri. Yurt gezıleri.) Yapı Kredi Kültur ve Eanat Damşmanhğı tarafındarı derlener.; Yabancı bilim adamlaunin, O'na yakın o'.anlarm, O'nu tan'.yaniarın anılan. Mehmed Kemol «RLER DOVUSUR Burca f';r H'^ : (Milli eğıtime, küîtür ve öğretima yol gösteren ainşimleri.) "ATATÜRK Anılardan Tasan" Vual Sözer in derledicŞj rx:, amlar. "ATATÜRKLÜ GÜNLER" ... Ve Bankarmzın Atatürk Y:Iı onun:na düzenlediöi seminerde sunulan büdiriierden ojıçan # (Yerli ve yabancı basında bakkmda çıkan yazılar,) •^Aynca 6) THE ATATÜRK IKNFSV "ATATÜRK DÖNEMİ TÜRKİYE EKONOMİSİ" EDİRNE TIP FAKÜLTESİNE PERSONEL ALINACAKTIR tsrekJilerin 28.1.1982 tarüüna kadar Dekanlığa ba*uırmalan duyurulur. ÜVVANI Memur ADEDt ı 1 1 1 X DER. SINIFJ AÇIKLAMA 8 G.lJi Fak. veya Tük. Okul Mezunu U » lisa Mezunu 11 > Use M«zunu 10 8JT.fi Use Mezunu 13 Y.H.S tlkokul Mea. görev Falih Rı&3 Atay'ın "Çankaya"»mdan Prof. Oecöray Lawu'in aeçtikleri. tili Çk Dosyamız borclusu ALİ OSMAN BEKAİ'nin Kartal Soğanlik Pazar/eri Bahar Ap. No: 1/2 adresinden haczedi.ip yine Kortal Çırcır Cad. Gevrek Sok. No: 16 Tozkoporan odresine getinlen ve yediemlne tas lim edilen menkul'srin 8.2. 1982 günü saat 15.39 l!a 15.45 orasında birlnci acık artırma sotışı yapılacoktır. Bu satışta alıcı cıkrrtodığı takdirds fkjncl ocı*« artırma 9.2.1982 günö aynı yerde ve aynı saatler orasındo yapılacoğı borclu adresinden aynldiğmdan Borcluya ilanen Tebll^ olu nur, 11.1.1982 (Basm: 449)496 7) ATATÜRK DEVRİMLERİ TARİHİ Yann: Ord. Prof. Dr. Sadi Innak Çıkti. 8) SAKARYA a Cİlt) Yazan: Alptekia Müdernsoğla Çıkü. kaynaktıiteliğindeki bu yapıtlar yahıız Yapı Kredi şubelerindea ea§lanabüir. Her kitap, yayımlandıkça, eyrıca duyıırulacaktır. IBtepMVBiTer Içta İJuIamBas b!r YAPI ve KREDİ BANKASI Memur Dakölo Saglık Teknl» yeni Odacı NOT: Alınacak elemanlar gereğinde EdJrne'de lendirilebüirler. • Afyon Nufus Memurluğur)don cldığırn nüfus cüzdanımi, SSK12062179 Sicil Sayılı kimlik kartımı 16*1.1982 günü cantomia birlikte kaybettim. Hukümsuzdür. Sevinc Gülperi ALTUÖ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog