Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makale



Katalog


«
»

ıhursyei 1Q 20 OCAK 1982 Basında büyük temizlik harekâtı talonya'da gazetecilerin rejime jğlılık yemini etmeleri isteniyor ı Haberler Servisl Po ı'da osker! yonetımm balye'erıne karşı baskıyı gı< yoğunlaştırdığı bı'dırılıcLo« Angeles Times» ga>ınm Vorşova muhabıri bu da gonderdığı haberde, ie yaym araçlarının tue resml propagandayı yoy amacına hlzmet ettığını tecılerden ıse askeri yone bağlılık andı Içmelerl ısığını bıldfrıyor Muhabıre . aynca tOm basın men]rı askeri yonetımce 6orı cekılıyor ve tgüvenll> bulunanlar işten atılryor abırin yuksek düzeydekl Polonyolı yetkılının acıklaına dayanarok verdıgi haı göre Polonya'dakl 7 bln • LOS ANGELES TİMES GAZETESININ HABER1NE GÖ RE, GAZETELERDEN REJ! ME BAĞLILIK YEMİNİ ETMELERİ İSTENİYOR GAZE TECtLER AYRICA «IDEOLOJIK SORUŞTURMADAN» GEÇIRILIYOR. KOMUNIST PARTISi PROPAGANDA ŞEFI STEFAN OLSOWSKI'YE GÖRE, ULKEDE 7 BIN GAZETEC1DEN YALNIZCA 1500'Ü GÖREVLERINDE KALABILECEK YETENEKTE. gozetecıden ancak 1500ünün bu «tenıızleme harekâtındon» kurtulabıleceğı tahmın edı!ıyor. Muhobır. bır Polonyalı ay dınla yaptığı konuşmayı da noklederek, aydınm kendısıne «TV'ds hoberlere blr dereceye kadar tahammul ediyorum ama yorumlara dayanamıyorum» ded gını bıldınyor. Muhabıre gore, bır zamonlor Doğu Avrupa'nın en hareketlı ve ılgınc televızyonu olan Polorya TV sı bugun tumuyle resmı propcganda ara cına donuşmuş durumda Bu arada. Polonycılı gazetec.ler aras nda da «gorulmemış bir temi2lık> yapılıyor, Polonyo da 7 b ne yakın (muhabır, yazar, yorumcu) gazetecı bulunuyor Komunıst Partısı Propaganüa Şefı Stefan Oiszovvs kı'n n (sertlık yanlısı) tYeni Polonya'daı bu gazetecılenn ancak 1 500'unun gorevlerındo kalabılecek yetenekte olduğu nu soyledıği bıldırılıyor. BAĞLILIK YEMİNİ Varşova'da ıyı haber alan kaynaklar daha şımdıden yüz lerce gazfltecmm ışten atıldık larını bıldırıyorlar Ayrıca gazeteciler fidealo|ik sorgulama» Işlemıne tabı tutuluyorlar Bu ısorgulama» uyarmco basın mensupları lle «slyasol goruş melerı yapılıyor ve kend'lermden yenl reııme ıbağlılık yemlnl> etmeler) İsteniyor. SOVYET BASKISI tLos Angeles Timesı'ın mu habırıne gore Polonya Komünıst Partısı nden bır kaynak. bu temızleme kampanyasının başlatılması lcın Sovyetlerın baski yaptığmı soyledı Bu kaynağa gore Moskova Dayanışma Sendıkası'nın daha ılk gunlerınde Varşova hökumetıne ülkede yenı ortaya cıkan basın ozgurluğunu denetleme sı ıcın baskı yapmaya başladı Yıne aynı kaynağa gore, Sovyetler Polonya dakı Batı!' gazetecılenn de daha sıkı bıcımde denetlenmesını ıstedı!er İDEOLOJİK SORUŞTURMA Basın ve TV mensuplarına uygulanan odeoloıık soruştur ma» ıse genellıkle 10 kışılık bır grup tarafından yörutulüyor B j grup ordu, Komümst Partısı nm Propaganda Şubesı gızlı polıs ve sansur kurulu üyelermden oluşuyor «İd»olohk Soruşturtna» her gazete ye gore değışıyor Yetkılıler, soruşturmanın 5 dakıkadan, bır saate kadar sürebılece<Jınl belırtıyorlar Örneğln «Kunsr Polskit o°zetesında yapılan ıdeoloıık soruş'urma sonunda, gazeteda calışanların yarısının ışten QtıldıSı bıldırilıyor. Sorulan soruların bazıları şoyle • Oayanışmo hakkında n« dusunuyorsunuz? • Polonya'da sıkıyonetlm llanı hakkında ne düşünüyorsunuz'' • Dayanışma Sendlkası'nın Radom toplantısı hokkında rı« dusunuyorsunuz? (Bu toplantıda vonetım aleyhınde sert konuşmaiar yapılnış ve bır ca tışmamn kacmılmaz alduğu ıle r surulmuştü ) • Gazetecının gorevi yalnızca haber mı vermektır? Yoksa okurların goruşlerını şe kıllendırmeye de colışmalı mı dır"? 9 Slzce, Dayanışma II* hükumet arasında bır çatışmadan kaçınılabilir miydl? Bu sorulara doğru yanıt veremeyen gazetecıler 3 aylık Cıcretierıni alarak ışten atılıyor Polonya'da halen binlerc* gazetecının tldaolo|ik soruşturmayı» bekledıkleri bıldlriliyor. 6Petan'delö ev sahıplenml zın kalkamndan sıyrılmış olarai tren > olcul'jgumuzu surdüruyoruz 4 kışılık bır jataklı \agonda ıkı kışıyız Sabao uyanıp çe\reyı se> letmeye başladığımız zaman Rarşımıza uçsuz bucaksız pamuk tarlalan çıkıyor. Pe•uı'm lklımı Ankara gıbı Luoyang ve Sıan daha ıçte .e daha soğuk ama ber karıs toprak jine ekilı ve her taral pamuk tarlası Kompartrnanda, termos içmde sı cak suyumuz hazır. Yeşıl ça jimızı ıçıp, ınış saatını bek 'jyoruı. Pabnka bacalan sık laşıyor. tren memuru Luo yang'a geldığımızı büdırıyor Hehber aeaba gelecek mı derken vagonun kauısında ınmemıze yardım eden genç Çrnll, «Türkive Cumhuriyeti'nden geUyorsnnuz, değil mi?» dıyerek bıza taksırmze yoneltıyor. IV* ış btr gun sonrakı tren biletlennl ayır ttyoruz. Otele gıdıp yıne bır gun sonra Sıan'da kalacağı mız otelde yer ayırtılması ıçın Çın Sejahat e bas%runı joruz. Saat 11 30'da oğle jemeğımızı yıyıp atlatmaya utandığımız rehberırruzle bırliıcta Uzunadam Mafaralan na gıdıyoruz Bır dagm yamaçlanna oyulmuş bınlerce Buda. Kıminın ayak bıleklenni ikl kolunuzla kavrayabı hrsenız düeğjıız yenne gelı yor; kımı mağaranın gınşm dekı vazıları çozebılırsenız, her derde deva bıtkısel llaç lan ögrenebıhyorsunuz. B:rkaç saat mlp tırman dıktan sonra kentın genış bulvarlannın ıkı yanına dı zılı kıcapçüarı dukkanla'ı gezlyoruz ^ akit V nakittir dıyen ve acele etmemızı ıs teyen rehbenmıze muze je nne sokaklarda dolaşmak istedığımızı anlatıncaya ka aar akla karap seçıyomz. Ilk kez Turçu'lara (Turklere'» rehberlık ettıği ıçın olacak, serbest pazarda eskı el bıselerın arasına dalmamıza, yoldan geçenlenn yedıklerl şeyleruen alıp denemek ısteyışımıze arüam veremıyor Akşam saat 18 30'da yemek saa'ir.ı çok gecıktırdıgl mız vçın çorbaıtuzı bıle soğuk içmek zorunda kalıjonız TREN MACERAS1 Sabah erkenden sırt çanta lanmızı yuklenıp, bınbır guçlukle otele genrttıgımız tren bıletlerını alıp kapıda bekıeven taksımızle ıstasyona gıd.yorıız Sıan tremne almak ıstemıyorlar bızı. Bu trende yaoancüara ajnlmış «vumuşak koituklar» yok. Bir kapıya yonelıyoruz, suratımıza kapamyor. Ikıncl kapıdan içerı aimıyorlar. Uçuncu kapıdan ıte kaka gınyoruz. Çın halka Içındeyus.. Gorevll kadın memur, bu ikı yabancıyı ce yapacağıru bümeksızın yuzumüze bakıyor. Bır makbuz keserek bıraa daha para alıyor ve bır başka vagona gotürmeye başlıyor. Tren tıklım tıklım. Açüc kuşetlerm bulundugu bır arabaya gınyoruz Karşıljklı yattaakta olan altı kışı yerlennden kaldınlıyor, cam yamndaki oturma yerienne :tüıyor ve bız ıkı kışi altı Wşımn yenne oturtuluyoruz. Memur kadın uzaklaşır uzaklaşmaz yerlerınden olanlara, bınblr nca, ya mmıza oturmalan için ışa » e ediyoruz Gelıp oturu •t yorlar. Onlarla bınıkte çat pat Ingılızce konuşan 'oır genç de yanımıza ılışiyor Vereye gıttığımizı ve Tur CJ oldugumuzu ofrenınce karşıhklı gülucukler ve baş »allamalar bırbırını ızlıjor Dostluğu ılerletmemıze ka dın memur lzın vermlyor Gelip Çmlılen yerlennder kaldırıp başka yere SUTUK lUyor. O gıttıkten s onra, bu kez daha btraraya gelmeji denlyoruz. Başanyoruz ama yine kısa bır süre ıçm. Bızı daha uzmemek için kuşetıe rin sahipleri iyice uzaklaşı yorlar. Eaştan bu yana kar BCG'nin koruyucu etkisi en çok on yıl Veremin teshisi icin röntgen filmi gerekli Asiye UYSAL Akcığer fılmı cekılmeden blr kımsenın verem hcstası olup olmadığmın anlas^amayacağı ılerı suruldü Gunumuzds veremin ınsan vucudunda cok yavaş ılerledığını soyleyen Cerrahpaşa Tıp Fakultesı lc Hastalıkian Bolumu doktorlarından Prof Dr Seyhan Çelıkoğlu «Bu yuzd«n hastalığm teshısınde guc luk cekılıyor Çoğu zaman, be lırtileri grıp ıle karıştırılıyar» dedı Eskı oldurucu veremin, görümuzde ehlıleştınldığinl ancak, yurttaşların arasında yay gın bır şekı'de dolaştığını Ifade eden, Çelıkoğ'u sozlerınl çovle surdurdu «Yurdumuzda 195060 yıllorı arosındo gerçeklestırllen ve buyuk blr boşorı eide etfllsn BCG ası kam panyası ve fılm taroması, blzde veremin yayılmasının durduğu ızlenimı yarattı Oysa, 1960 yılınm Turkiye mucizesı ne rağmen 1970'de verem yenıden yayılmaya baş lcdı Çunku BCG asısı, vucudu ancck 510 yıl koruyabilir. Bu sure sonundo kişl yeniden mıkroba ve hastalığa acık hale gelir» Halen Cerrahpaşa Tıp Fakutlesı Hastanesı'nde yatmaktc olan uc genc kız yakalonoıkları verem hastalığının ılk belırtılerı hakk nda onceden sozleşmı$ gıbı aynı soylerı tek rarlıyorlar «Çok sık oksuruyor ve gecelerl terlıyordurr. Grip o'duğumu sandım Hosta lıgım zaman zaman ateş de yapıyordu Aroda bolgam çıkartıyordum Son zamanlorda goğsumun alt kısımlorı ccımo ya başlamışh » B r hastanın verem olup olmadığını anlamck Içın mutla*a akcığer fılmının cekılmesl qerektığınl vurgulayan Prof. Dr Seyhan Çelıkoğlu veremle savcs ıcın dOKtot gonderılen her vere rontgen makınasının vs dığer aletlerm de gondenlmesının zorurlu o'du^unu söy ledı Akcığer hastalıkları uzma m b j konuoo «Benım yotıstırecegım ogrencı soglık hızme f vermesı ıcın ulkenın ceşıtll bolgelerın e gonderılecekse blr lıkte mjtlaka alet de gıtmelıdır Yok gıtmeyecekse hekim de gondenlmesm » dedı Çenkoğlu avrıca şu gorüşu savunuyor «Bir Soğlık Bokonı, yanlış blr görüşle koylerde rontgen fılmının cekılemeyecegını soylemekle, az kalsm veremle savaşa buyuk btr dar be ındınyordu Halbukı, rontgen makmaları tasmabillr Cip lere konarak koy koy dolaştıniobılır » Akcığer hastalıkları doktoru, yurttaşların hangı durumlarda vereme yaka'cJnabıleceğl konusunda şu bıigılen verdı: «Seker hastolığma yakalananlar alkoi aianlar, ust solunum yolları hasta olanlar, vlruslü enfeksıyonlar, kızamıktan son ra gebelik sırasında, genclerde gelısme cağlannda, ollesln ds verem olanlar ve ağır her hangl bır rahatsızlık goçlrenler.ı ^nkaranın kirli havası >27 yılında hazırlanan 5İr raporda belirtilmis Turan SALMAN KKARA Anfc&ra'da hav» Jıği sorununun ük keı bun ı 54 yıl önoe 1927 yılında Ma Prof. Bethly tarafuıdan ora. »Uldığı ogreruldı. Kethly arilüerde hazırladıgı rapor«Eğer lamanında tedbir anazsa aynı durumlarla her « daha fazlasıvln karşılaşıaktır» gonısunu sa\ unu> or. •kıye'ye Meteoroloji Ensısu"nün kuruluşunda yarncı olmak üzere davet len Rethly'nln verdığı rapor, vlet Meteoroloji Işlen eslu nel Mudurü Ümran Emın laşan taralından, atılmak ü • aynlan kağıtlar arasında e lundu Çolaşan bu konuda ha ladığı bır büdınyı 26 Ocak 1982 » l ı gUnü MaÜne Mühendıslert Odası Antora Şubesı ta raiından düzenlenecek «Hava KlrUliğl ve Yapüarda Isı Yahtunı» konulu sempozyuma sunacalc. Prof. Dr Ümran Emın Çölaşan'ın bıldinsınde yer aian bvlgılere gore Macar Prof Rethlv 1925 yılında Tanm BakanU&ı tarafvndan Turkiie'de b:r Meteorolojı Enstıtusu'nun kurJması ışıru organıze etmek üzere davet edılmış. Reüıly, 1927 yılında Tanm Bakanlısı nın yavınladiğı «Mütealu»^^s Raporİan» ısımll bır kıtapta Ankara'nın havası ha'dcında bır yazı yayınlamış Bu yan o zamankı SağUk Bakanlıgı'rnn dıkkatını çekmış ve 23 6 1927 tarıhli bır van lle Tanm B&kanl'ğı'ndan bu raporun nangı bilımsel esaslara davandıgı soru TUS Ta n m Bakanhgı Ise bundan altı gün sonra 29 61921 taruvnae bır vaa lle dunrmu Proî. Rethly'den sormuş. Rethly tarafından Tanm Bakanlığına gbndenlen yazıda E^ Uk'in havasmın şehnn fcurulmakta oldugu bolgeden daha iyl oldugu beUrtüerek Arüsara için en büyük tehlıkenin sıs olduğu söylenıyor ve »zetle şu görilşler savtmuluyor «Ankara'nm met*oroloJHt r»satlsn ile llglll raporunda çebrin lHlmhüıı, öreUlkle Etlöt ve clvanndakl daçük sahal»rdan daha tvrrt sıhhi olduâuıra beHrtmlçttm. Bu sonuca urun yıllann deçtl yalnız bir yıhn rasat maizcmesl Ue erişmiş bnluVadllerde. Szellikle vadllerln nentli olmalan halinde vera bürük endüstH pfUşmesl iro». tenaı sehlrierde sls t««ıckkülü IçlnCTIuyjrun ?artlar mtvcuttnr. Bona Ankara çüz*l blr ör nek teşldl eder. Fabnkalardan çıkan voğun dumanlarla cks©riy« vogmılujunu arttıran tipik kârasal bir sisle karşı karşırayra. Şehrin kapalı ve çuneş'ln payet çiıçlükle çörülebildiğl zamanlarda Etlik'de giınluk rılneslik bir havanın hüküm sürdürüne blr çok defalar îahlt o! dum. EJer zamanında Bnlem »hnmazsa, avnı durnmlarla her peçra sene daha tazlasrvla karşılaşılacaktır. Çnnkfi. sis veva duman sebebivlt, ftlen püne? rad vasronunda daims bir azalış nörülecektir. Şehrin nüfnsnnon çofalmasi ve endıistrivel geli'îme iie hacılann savtsı daima artmakta ve Ankara'da naalesef çok kfitfl kömflr knllanılmaktadır. Kömürden hasü olan lşlerin blr tasmı nzun mflddet yere döşmeden havada nçnşmaktadır. Havada gürflktenen ba Is parçacıklan yojrnnlaşma çeldrdeklerinl mevdan» getirmekte, ba snretle ortar» çıkan sisler eüne? radvasyonnn» saatlerce perde çekmektedir» Raponında, Ankara'da havadakı bakten Ölçunilennı yapmanın da yararlı olacağmı belırten Prof Rethly, Ankara'nın ıyı bır başkent olabılmesl ıçır sağlık koşullannın yenne getırılmesı gerektığını bıldın>or ve sıtmaya karşı orüem olaraV: bataklık alanlann Kurutulmasını çok olumlu bır adraı olarak Macar Profesorün raporunda daha sonra özetle şu görüşlere yeT verilıyor. «Şehrin süratll gelişmesl. sohalann ve bacalann artması Ue sisli cun tekernirü ve sisin yoçunluğu bir havli artnuş olacaktır. Yülık sls sayısı 50 u daha fazla olan şehirler sislı şehlr addedilir. Bu dtıruma eo re Ankara'vı cok fazla sisll bir şehir kabul etmek çereklr. Kö tü kömür. kötii vakıt ve bac3 ların ivi kuUamlmaması ha\a daki sis miktarımn artmasına sebep teşkil etmektedir. Gelecekte fabrikalar, şehnn hakim rüzrarlannın fabrika toz ve dumanını çetirmevecesı yerlere kurulmalıdır. Fabrikalar ve bacalar dunun emlcl cihazlarla techiz edflıneHdlr. Avrupa'daki büyuk şeMrierln hepsinde ba durmnvın icabı kanunlasmışhr. Şuna kanlim ki, toz ve dıunana karşı acılacak bir karapanva belki de dünvanın en tozlu bir haşkentinin sağlık dnrutnu ba kinundan çok önemll olacaktır Bn kampanra çavpt temiz ve ultravlyole bakınundan zenırin olan bir hava teneffusö için taiıımak IMili TLABAR Yunanistan'm Batı Trakya'daki vakı: mallarına ilişkin kararname incelenecek I DIŞtŞLERİ BAKANLIĞI SÖZCtSÜ AKIMAN, AYRL CA, NORVEÇIN HAVA S\VTJNMA SILAHLARI GOV DERMEYI DURDLRDIGLMJ BİLDtREREK, \ORVEÇ'tN StLAH SEVKIYV TINI BtR TAKIM SİY1SI KOŞUİIARA B4GLADI&INI SÖYLEDt. ANKARA, (a.a) Yunarüsan hUkümetınin Batı Trakya'lala vakıf mallarına ılışkin ola•ak çıkardıgı karamamenın Purkiye tarafından ıncelencüğı Düdınldı. Dışişleri Bakanlıgı Sozcusü Nazmı Akıman, dun duzenledıfl bnfıngte, Yunanıstan hukumetınuı Batı Trakva'daki vaKif mallarına ılışkın karamame metnının, Atma Büyukelçılıgı'nden ıstendığını soyledı. Dışişleri Bakanlığı Sdzcüsü Nazmı Akıman, bır soru uzerıne de Kıbns Rumlan mn Bırleşırnş Mılletler aepolarmdan 6ilahlan çalmalan olayına da değınereli, «Kıbns Turk Federe Devlet Başkanı Rauf Denktaş ve BüyükelçiliKimiz bu koırnda gerekli girişimlerde bulunmaktadırlar» dedı. Buyukelçi Akıman, Norveç'tn Türkıye'ye gondermekte oldugu hava savunma sılahlarımn BCVkıyatının durdurulması karan konusunda da şunları 6oyledı: «Oslo'daid Buyukelçimız Haluk özgul, Norveç Dışişleri Bakanlifioa başvurarak, bu karan n haksız olduğunu vurgulamıştır. Anlaşıldığına eore, bunu bir takun sıvası koşullara bağlıyoriar.» KARAR KALDIRILMALI Öte >andan, Batı Trakya Turklerı Dajanışma Derneğı Genel Başkanı Ahmet A>aınh Yunan hukumetımn Traicya'dakı Turk vakıf mallannm saptannıası kararının kaldırılmasını ıstedı Konuya ılışkın olarak THA mulıaoiune açıklama >apan Ba tı Trakya Turklen Dajanışma Derneğı Genel Başkanı Ahmet Aydınlı, Yunanlı yetkılüerın Trakya'daki Turk vakıf mallan nm saptanması ıçın 3 kışuun gorevlendırumesı karannın 1*> zatl Anlaşması'nın 37, 38, 39, 42, 44. ve 45 maddelenne aykırı oldugunu belırttı ve «Anlaşraa maddelerınin bizltre saf ladığj insani haklarm \e Yunan anavasasının \atandaşlık haklarırun verilmesıni Isthonız. Çünkn 1924 yılmdan beri sosyokulturel ve sos>oekonomlk hatt lardan açıkca mahrunı edilmış durumdayız» dedı. Turk Malıve Balcanlığı Teîtış Mufettışlen'nın Pener Patnk hanesı'nın gehrgıder durumla rını ıncelemekten yoksun olduğunu da ıîade eden Batı Trak ya Turklen Dayamsma Demeğı Genel Baskanı Ahmet Aydınlı Batı Trakya'daki bütün müîtulülüerin gelırgıder durumlanBjn yetkılüerca denetlendiglnl bellrttl. Ucaklarda yolcular kemerlerini bağlamıyor, yerlerine oturmuyor m » SIAN'DA MILATTAN ÖNCE YAŞAMIŞ BIR IMPARATOR TUM ORDUSUNUN VE HAYVANLARIMN HEYKELINI YAPTIRARAK GÖMDURMUŞ HER HEYKELİN YUZUNDEK1 IFADE DEĞlŞIK. • KVVEUN'DE UÇ SAATLIK NEHİR GEZINTISİ SOLUK KESICI BIR OLAY BIR DONEMECTEN ÖTEKINE ÇlKIŞTA, INSAN cTANRIM BU NE GUZELLIK» DEMEKTEN ALAMIYOR KENDINI. HEYKELLERDEN KtR ORDU Sıan, Luoyang'a trer.le sekız saat uzaklık» Rehberımız ve taksımız bızı ıstasvonda beklıyor Otele ulaşır ulaşmaz Kanton ve Kwelın ıçm uçak bıletlerımızi ayırt mak, bızl oralarda karşüaya cak rehberler ve otel rezer\asyonumuz için Çın Seya hate basvuruyoruz. Sıan gezimizın doruk nok tası terakota ordusu. Mllat tan once yaşamış ıyi yüreklı bır imparator kendı olümuyle birlıkte tiım ordusunun ve hayvarüanmn canlı olarak gomülmesine dayanamayaca şımızda cam kenanna ilışmış yolcu kadın yennden ol ması yetmemışçesme saat 12 30 olduğ u halde hâlâ yenıek semedığımiE gorünce çıkınına davranıyor ve ıçjı den çıkardığı ıkı ayn tiır hamurumsu, ekmetamsi b.r şeylerden irıce parçalar kopararak yememıı; ıçın ısrar edıyor Huzursuzluğumuz bır kat daha artıyor ama açhğımızı gıdenvoruz. Temıs sayılmayacas bır kom partmanda rahat oturama\ı şımız, ytj; numaraya gıtmes zonında kalmaTiak ıçoı sı vı bırseyler ıçmeyışımızın utançhğı yuzumuztf kızartıyor. ğını anlayarak, ordunun her bıreyının ve her hayvanın heykelinı yaptırarak gom durrauş. Üç beş yıl once or taya çıkmış bu kaıılardan ornekler Çın'ın dıfter muze lerıne \e dtfnyamn başka yerlennde Çin eserlen sergı leıurken, gonderüıvor ama, toplu halde gormek ınsanı büyulüyor, şaştrtıvor bu da s&cmalık artık dedirtebüıyor. Her heykelm yıizundekl ıfade degışık. Gıysılennden hangilerının subay, hangılennın er, hangılerinın dın adamı olduğu arüaşılıyor Guzellıgıne guzel, ama lnsan Çin Seddı onünde duydugu duyguya bir kez daha kapılıyor. «Nice insan etneği» dıve ıçinden geçirivenvor NEHİR GEZİNTtSt îkındı namazına Sıan Ca mıı'ne yetışıyoruz. Gezımız de ılk ve son olarak bır ıbadet yerınde, Çmiı Muslumanlan, namaz kılarkerv go ruyoruz. Musluman olduğu muzu ogrenen ımam, avluda bıze dua edıyor bız de ona «imin» dıyerek, oteluruze donuyoruz. Artık rehbersızız Sabah 6 30'da otelın ka pısına ınıyoruz Plâkasının son ıkı numarası 11 olması ge"<en taksı ortalarda vok Taksı ortalarda yok ayrıca Ingılızce konusau tek bır kul da yok Umttmız Çın Se\ahat da henuz açılma mıs Panık başlıyor. Uçagı bır kaçırsak ıkj eun beklememız gerekecek Genç bır Çınlı canhıras yardıma çalı şıvor Yol arkadasırn plaka resımlerı çızerek son ıkı numarasmın 11 oldug^nu gostermeye çalışıvor. «Ziyan TOU Birkaç jnn daha burada kalınz . Ölıim yok i ı »lara tara kendımizı a lıstırnuşken, saat 7 OO'ye beş kala, arkadaşıma carüa başla yardım etmeye çalışan genç Çmlı plâkasuun son ıkı numarası ll'le bıten taksıyı bnumuze çekıvor Delıler gı bı içıne atlayıp «Sör oğlum... Hsydi evladım»lara başlıyoruz Ne gezer Saatı gostenyor Bız uçak oluyoruz O yermden kıpırdamı yor Tam saat 7 00 de yola koyulujor ve on dakıka Eon ra havaalamndayız Taksı şo forune saat 7 00'de gıdecek sın denmış olabılecegını, ha vaalanının kente çok yakın olduğunu, uçakların tam sa atınde kalkmaları gerelnne dığını de boylece anlamış o luyoruz Rehbersız yolculu ğu surdurmekten vazgeçmek uzereyız tTçakta armağan e dılen anahtarlıkları cebe «n dınyoruz. üçak havalanırken, bır türliı yerlenne otu rup kemeriennı baglamayan volculara, «B»tılı uçak yol cusu olınanın> gereklennı boşyere anlatmaya çalışıyoruz. GaylarırDizı yudumluyoruz Üst raftakı zembıllerm kafamıza duşmesını onleyerek, Kanton'a ulaşıyoruz Sozde bızl rehber karşılaya cak; sozde 15 00 uçagıyla Kwelın e pdecegu Gonl(Arkssı 9. »affad») Bazı oyuncaklar cocugun kisiligini olumsuz etkileyebiiiyor Istanbul Haber Servlsı Oyuncaklar cocu< yaşamının vazgecılmez aracları Ancak. ılgılıler bır tckım oyuncG^lorın çocuk kışılığını olumsuz etkıleyebıleceğını, fızıkset zararlara yol actı^mı belırtıvorlar Oyuncakçı dükkanlarının vıt rin erınde sergıtenen cocukiar kadar buyuklerı de ozendıren oyuncakların secınrrnde cok 1 tıfz davranılması gerektıgm belırten Istanbul Ünıversıtesı Capa Tıp Fakultesı Cocuk Psı Kiyatrısı Bolüm Başkanı R'dvan Cebıroğıu «Oyun, çocukların serbest deneyımler karandığı, yaşamları ıçındeki en onemli kesıitır» dıyerek ovunccğın onem'nı şoyle anlatıyor «Çocuk denemekle duşuncesıni gelıştınr duygularını oluşlu rur, kişılığını kazanır Bu deneyımlerı duzene sokabılmek belli b ı r amaca yoneltebılmek ıçm oyuncaklara gereksinme vardır > Cocuğun yaş grubuna, oyun cağın mtelîğıne Qore secım yc p.lması gerekır, tOyuncakta aranacak en başta gelen ozel lık yapım malzemesinln zararsız olmasıdır. Belli bir yaşo gelmıs çocuklara Ise grup kav ramını oğretıcl, klşisel yetenekleri ortayo cıkaran oyuncaklar secilmelidır » Alım gucü yüksek olan olle lerm haftada blrkoc kez oyun cok aldıklorının BoruldOflOnu ARATM1YOR Turfeıve'de ılk kez çocuk. oyuncaklarınm en ıvı kahtesını y a p a i Pat'j Inhan, uretUgı ovuncafeiar'c ligılı bılgı venyor. Çeşıilı ulkelerıe ıhracat ıçın bağlantılaı da yapan Fatoş Inhan vabancı yapım oyuncakları aratmıyor. (Fotograf Ender ERKEK belırten Cebıroğlu boyle b r yaklaşımın yanlış olduğunu vurgu'ayarak «Çocuk oyunco gına coba sonucu ulaşmalı dır, hic bir uâros gostermeden bır cok oyuncaga sahlp olan çocuklarda bıkkınlık sıkıntı gı b| elumtuzhriıiar o6*lt>nm«kt« dir. Toplum böyl e mutsuz çocuklarla doludur > d yor. 2EKÂ OYUNLARI Aynca bazı zekâ oyunları mn çocuklarda komp'ekslere vol actığına değınen Prof Dr Cebıroğlu «Anne ve babaların kandlltrlnln bll* yapmakto güclük çektıklerj oyunları çc cuklorıntn yapmasını bekliyoı lar. Bu zekâ oyunları karsısu da zortonon cocuklar umıtsu lıge duşmektedırler > dıyor FATOŞ NE DİYOR? c atoş Oyuncakçılık şlrketınin «ahlbl Fatof Inhan do plyosada bın iıra ile 6 bın lıra arasında değışen fıyatlarla sa tılan lekâ oyuncaklarınm toplumumuzun sosyal kulturel o^elliK snne uygun olarak, pe aogoıı uzman'arnca hazırlanırsa daha yorarl' otabı ecegı m bunlarin bazılarmın yabancı geieb.teceğını soyluyor SAĞLIK AÇISINDAN ONEM1 Oyuıcakta emnıyet konusunun cocuk sağlığı bckımm dan onemli olduğunu belır'en Inhan, yapımda kullanılacak •nalzemenın kalıtelı boyalo r n zehırsız plastık katkı mad deler'fiın zorarsız o'Tiasma iıkkat edılmesı gerektığını kay oederek oyuncakları sağl k ku r allarma uvgunlugu acısından 'eietle.'ecek bır kuruluşun ku ulması gere<t ğmı soyiuyor ÇOCUK SAĞLIĞI Konuvla ılg lı ola'ak goruşsrını belırten Cerrohpaşa Hcs 'inesı Çocuk Sağlığı Kursusj îaşkanı Prof Dr Omer Bedır se oyuncakta kullanılan boya naddesmde kurşun odugu •ckdırde cocuğun zehırlenebı eceğınl ancok pıyasada kursun boyalı oyuncok olmadığıi ı söylüyor. Bu tür maddeiere hazırlanmtş oyuncakların ;ocuklann böbreklerınde buruşma. yaptığmı. kemık ılığ nl stkılıyerek kansızlığa vol acaBıleceğini vurgulayan Prof Dr. Bedir aı'elerın dıkkatlı olmaları gorektlâtn» d«Qİniyor. MGK, 13 yasa tasarısını Danısma Meclisine devretti ANKAR\ (4NKA) MÜU GuvenliK Konseyı gundernındeKı 13 yasa tasarısını Darusma Meclısı ne devrettı Danışma Meclisine devredılen 'cisarüar çur.lar Kara\nlları trafifeı vas» Usansı lelsı/ kanunu tasarısı. Bot komur, asralt fosfat demir madenlen Ue nukleer enerjı tıammaddelennin ışletilmcsını duzenle\en kanun te•ürısı. TLK kanununun bazı mad delerinı deîiştiren kanun tasansı Lımanlar kanunu tasansı. Dem7de can ve mal koruma hakkm<takı kanunu duzenleven tasan Turk Fıcaret Kanunu değışiklık tasarısı Bilim ve Teknoloti Komltesi kunılması hakkındaU tasan Turkive atom enerjisl k»nunu tasansı Adalet Bakanlıeı merkeı kurulus kanun tasansı. Eneriinin tasarrufln trallanılma^ı haUkmda vas» tasansı. Sosval hizmetler trorumu kanun tasansı. Ba?bakanlık kunılus ksnuna tasansı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog