Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYÎNLARI Prof. Dr. Nermi UYGUR Yasama Felsefesi \maş vartyj** coudoş bOMJtlarkj aydınlaten blr başucu kltabı... Ederi: 200 lira İSTEME ADRESİ: Türkocoğı Cad. 39/41 Cağaloğlu istanbul Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20640 Kurucusu : Yunus NADI 10 TL. 20 Ocak 1982 Çarşamba Toplu Konut Yasasınm kamunun konut finansmanı içindekl payını yüzde 5'ten yüzde 30 lara çıkardıgmı kaydeden Dr. Şeril TUten, yasanın getirdiklerini şöyle özetledi: «Konut ihtiyacı duyan alt ve orta gelir «rnıbundaki vatandaş ların konut maliyetinin rüzde 20 İle yüzde 2"'si arasıntia bir meblafı 3 yıl içinde blriktirmesl esasını getirmişttr. Tasarrufu teşvik amacıyU, hak sahiblne biriktirdiği paranın yüz de 25'tne kadar teşvik pirimi ödenecektir. Toplu konut kanununun uy ETiıl»ması nüfusu 30 bini aşan şehirlerle. relişme yörelerindeki yerleşme yerlerinde yapüa caktır. Bnpün için bn 120 clvarında verleşme yeri etraekt* dir. (Bakan bu yerleşme verle ini açıklamadıl Kanunun tçtirdipri imkanlar dan yararlanarak hak sahibi o labilmek için alt ve orta gelir çrubunda olmak. kendisinin esinin ve velayeti altındaki çocuklarının yukarıda bahsettiğim 120 yerleşme yerinde miis takil bir konutu bulunmamak (Arkası sa. 9, sü. 3 de) Modern Efttım Fen Dersanesi faanbul 60 72 006072 EmlakKredi Bankası yüzde 34 net faizli konut tahvili çıkaracak Emekli ikramiyesine konut kredisi acılıyor ANKARA (Camhıırtyet Büro •a) îmar ve îskan Bakanı Dr. Şerif TUten, önümüzdek. günler Içlnde çıkanlacak bir karamarne ile Türkiye Emlalf TB Kredi Eenkasının, emeklı lkramiyelerini yatıranlara DÎT yıl sonra yatmlan paranın iki katı rutannda konut kredisi a çacağını açıkladı. Dr. TUten, dün düzerüedı*: basın toplantısında, önümüzde ki günlerde Türklye Emlak Krodl Bankası "nın yüzde 34 net faizli, Uç aylık ödemell, ve 2,5 milyar tutanndakj konut tahvillerini piyasaya çıkaraca ğını belirterek, emekli ikramiyelerine kredi verilmesı konu sunda şunlan sövledi: Banka emekli olanlarla ilgil yenl blr slstem Keliştirmiş, e meklilerin alciıklan ikramiy< ile bir konuta sahip nlabilme lerint Si.ğlamak iizere. aldıkla n tkramiyelerini bankaya ya tırmalan halinde 1 yıl sonrü OTjfun faizle yatırdıklan par.ı nın 3 katına kadar kredj al malan imkanını setirmlştir Bn ferediden eşleri ve çocuklr. n da yararlanacaktır. T. Em 9 | Emekli ikramiyesi ile konut kredisi alanlar bunu yüzde 12 faizle 20 yılda geri ödeyecekler. • Toplu Konut Uygulaması. nüfusu 3(ı bini aşan 120 yerleşme yerinde hemen başlıyacak Ankara, Sharon'un • "Israil'in cıkar • alanı Türkiye'yi kapsamalı,, sözlerini araştırıyor ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) israil Savunma Bakanı Ariel Sharon'un, «Türkiys'nln İsraii'in stratejik cıkar alanı içinde yer aldığını» soylediğı yolunda onceki gün gazetemiz Cumhuriyet'te yer alan haber üzerine Dışişleri Bakanlığı konuyu araştırmaya başladı, Fransa'nın etkin yoyın organlarındon «Le Nouvel Observateur» dergisl, Anei Sharon'un. Golan tepelerinin ilhak edilme sı karannın alındığı kobine toplantısında yaptığ" (Arkası sa. 9, sü. 3 de) Sanılc Ergüden hazırlik ifadesinde "Oldürme emrini Somuncuoglu verdi,, demisti MHP DAVASI "Gün Sazakh ben öldürmedim,, ANKARA, (Cumhuriyet Büro •u) «MHP re Ülkücü kuru loslar» davasma dün Ankara Sıkıyönetim Komutanl^ı (1) Num&relı Askeri Mahkemesi"n ds sorgularla devam edildi. Sor gusu yapılan sanık Aydın Ergüden, MHP Genel Başkan Yar dımcısı Gün Sazak'ı öldürdüğünü lcabul ettiği aazırlık ifa delerini reddfitü. Ölüm cezası istemiyle yargılanan sanıklardan Aslan Atlı sorgusunda iddianamede kendisine yöneltilen savlan kabul etmedi ve «ben böyle sııçları işlemiş blr kişi detUim» dedi. «Fasizm, Narizm. bölücülük gi gi Iddialan kabul ftmiyorum» diyen sanık Atlı, MHP Gençliit Kollannda çalışnğı sırada ille gal eylemlere karışmadığını öne sürdü. ÜYD elemanı gib! çalışmadığıru belirten Atlı, ö zetle şunlan söyledi: «tUegal mahalle teşkflatlannı nerede yönlendirmişim? lddia namede bu konuda tek belge Ankara'da 22 DEVSOL, 29 DEVYOL miütanı yakalandı • ERIM CİNAYETINDE KULLANILAN OTOYU GASPEDEN ÖZDEM BİLGİN DE YA KALANANLAR ARA SINDA.. • lak Kredi Bankası'nın yurt oı şında çabşan Işçiler Için açtığ. konut kredileri. cünün şart lanna oygun hale Retirilmiş tir. 15, 20, 25 bin mark veya tşdeğeri döviı vatıranlara 6 a? sonra 1 milyon «00 bin, 1 mil »on 800 bin veya 2 milyon lir ;redi açılacaktır.» Dr Tüten, emekli ıkramıyes .le konut kredisi alanlann bu %rediyi yüzde 12 faizle 20 yı, çinde Ödeyeceklerini bildire rek «anrak bu konndaki karar namenln henüz çıkmadığinı» ıfade etti ULKUCU SANIK AYDIN ERGUDEN, ALJ UZUN IRMAK'LA BÎRLİKTE GÜN SAZAK'I ÖLDIİRDÜĞÜNÜ KABUL ETTİĞİ HAZIRLİK ÎFADESİNİ DÜNKÜ DURUŞ3V1ADA REDDETTİ. föremedim. Silah ve mühim mat temin etmiş deeillm. Banü resmi olarak görev verilmiştir resmi olarak parti faaiiyetlerin de bulunmuşumdur.» Sanık Aslan Ath'run Asken Savcılıkta verdiği hazırhk ifa delerirün okunmasınâiıii sonra saruk Aydın Ergüden'in sorgusuna baçlandj. Kendisıne işkence yapüdığını öne süren sanık Ergüden, iddialan kabul etmedi. Ankara Devlet Mühendislik ve MimarJık Akademisi'nin Mimarlık Bölümü öferencisi olduğunu söyleyen Ergüden, «zaten mlmariık çok fazla zaraan alan bir mrslektir. Dolayısıvla böyle işlerle meşeul olmam mümkün değil» dedi. Sanık Ergüden ifadesinde özetle şöyle konuştu: «Askeri Savcılık karakolundaki C5"te yapılan iskenceler neticesinde Sadl Somuncuoğ lu'ndan etnir alarak Ali Izun Irtnakla birlikte Gün Sazak'ı öldiirdüğümü de kabul ettim. Bu konuda A saytalık el yazısı ifade verdim. Vapılan işkenceler nedeniyle halen 15 çünde bir hastaneye yatıyorum. Bana iskenceler yaparak Ali L'zumrmak vasıtasıyla bir niramitl ü(Arkası sa. 9, sü. 7 de) Ankara TKP davası 15 subatta baslıyor • DURUŞMALAR, MHP DAVASININ GÖRÜL DÜĞU SALONDA YA PILACAK. Göicük TKP davası sürüyor • SANIKLAR, POLİS İFADELERİNİN GEÇERLİ SAY1LMAMA SİNİ ISTEDILER. Yunanistan, Sovyet gemilerinin onarımını yapacagını açıkladı • YUNAN HÜKEMETİ SÖZCÜSÜ AÇIKLAMASINDA, BAKIM VE ONARIM SIRASINOA GEMİLERİN SİVİL PERSONEL TARAFINDAN KULLANILACAĞINi, ÜZERİNDE SİLAH VE ELEKTRONİK ARACLARIN BULUNMAYACAĞINI KAYDETTİ. nin bokım ve onarımlarının yapılacagını resmen açıklodı. Hükümet sözcusü dun bu konudo yaptığı acıklamado. Sov/etler Birliği'nin önerisinin benimsendiğinî bildirdi ve 1981 yılında yenilenmeyen anlaşmanın yenllendiğini belirtti. Sovyet gemilerinin bokım ve onarımlannın Siroz Adosı'ndokl tersanede yapıiacoğmı söyleyen sözcü. bakım ve ononm sırasında gemilerin sivil personel tarafından kullanılaca ğını, üzerinde silah ve elektronik araclar bulunmavacağını kaydetti. Sovyet Ticaret Heyetı ile Yunan hükümet yetkllileri arosında Atina'da varılan anlaşrnaya göre, bu yıl Yunan tersa nelerinde 6 Sovyet gemisi onorılacak. Bunun korşılığındo 12 milyon dolar ödeneceği bildirll mişti. Öte yandan anc muhalefet partisl Yeni Demokrasi'nin lideri ve eskl Savunmo B<ıkanı Avengelof Averof, Popandreu hükümetini ülkede tek parti yönetmini üYgulamaya yönelmekle sucladı ve devletin yük sek kademelerinde yapılon de ğisiklikleri eleştirdi. Partisinin parlomento grubunda yaptığı konuşmada Averof. Papandreu hükönnetinin bu kadar kısa sürede halkı ha /al kırıklığına uğratacağını hıc kimsenin beklemediğini söyîedi. PASOK vönetiminln ic va dış politika konulannda seçim öncesi verdiği vaadierl gercekleştiremediğini söyledi. Danışma Meclisi'nde Anayasa Mahkemesi eleştirildi Mentes: Devlet Güvenlsk Mahkemeleri tasarısı hazır ANKARA (Cujnhuriyet Bürogu) Adalet Bakanı Cevdet Menteş, Devlet Güvenlik Mahkemeleri kurulmasına ilişkin kanun tasarısının hazır oldugunu acıkladı. Daro^ma Meclisinde Adalet Bakanlığı ve Yargıtay Başkan lığı bütçeleri tizerindeki eleştiriieri yanıtlayan Menteş, DGM konusunda şu bilgileri verdi: «Devlet Güvenlik Mahkeme si Kanunu'nun huçune kadar Meclise sunulmamasKun nede ni, yenl Anayasanın hazırlanma suun beklenmesi değildir. Dev let GÜTenlik Mahkemeleri Kanunu halen hazır durumdadır. Beklememizin nedeni tçlşleri Bakanlıfınca hazırlanan olağanfistü hal yasasının baskanlığa sunnlırtnş olmasıdır. İki kanun birblriyle ilgill olması nedeniyle birlikte mütalâa edilecektir.» Menteş, tehlikeli ve terörist hUkümlüler için yeni btr tafaz Adana'da TDKP Halkın Kurtulusu davasında 26 sanık tahliye edildi • GAZIANTEP TKP/ML DEVRİMCİ HALKIN BİRLİĞİ DAVASINDA DA 2 SANIK SALIVERİLDİ MERSİN DEVYOL DA VASINDA SORGULAR SÜRDÜ... ATİNA, (A|onslor) Yuncnistan Sovyetler Birliği'nln Akdeniz'de görevli askeri yardımcı gemileri ile ticari gemilen Azmi Eryılmaz: Bu Anayasa Türkiye'yi bir konfederasyon haline getirmiştir. yasası hazırlandıtmı belirtti, bu yıl 28 cezaevi daha açılacağını açıkiadı. Adalet Bakanı lıakinı ve savcılann en verimli dönemlerinde emeliiiye ayrıl dıfelannı veya istifa ettıklerini söyleyerek bu durumun kad roda yüzde 25 açık meydana getirdigini bildirdi. Hakim ve savcılık mesleğinin daha cazip hale getirüecegini belirten Men teş, halen 1300 hakim kadrosu nun boş bulunduğunu, bunun da mevcut kadronun dörtte bi rini oluşturdufunu kaydetti. MGK'nın gündeminde bulunan hakimler ve savcılar kanu nuyla bu sorunım çözüme kavusturulacağını belirtti. Bakan bir soru üzerine «Evlenen ka Kırca'nın BM'de karsı ve cekimser oy kullandığı kararların icerıği belîı oldu Sedat ERGİN ANKARA Türkıye'nin BM dekı daimi temsılcisi Büyüketçi Coşkun Kırcanın Genel Ku rul'da çekimser ve karşı ov kullandığı. Güney Amerika ülkeleriyle ilgılı kararlarin ıceriğı belli oldu. Bilindiği gıbi. bu konudo Yonkı dergısinde yayıntonan ve gozetemizce aktarılan blr yazıda Coşkun Kırca'nın Dışişlari'ne danışmadon Şili'deki inscn hakları ihlallerinl kınayan bir tasarıyc çekimser, El Salvador ve Guotemala'daki insan hakları ih lallerinl ktnayan tasanlara ise karşı oy verdiği bildinlmiş, bu yazı ve haberi Dışişleri Bakonı İlter Türkrnen'in açıklama(Arkası sa. 9. sü. 1 de) DAiREDEKİ Anlamadım, «sizin daireye ayda beşbin kâğıt verlrim. Bakım, kapıcı yakıt bana alt1» diyor... n« demek?... Vekil imamlara kadro veriliyor ANKARA, (Comhoriyet Börosu) Diyanet Işleri Başkanlıgı kuruluş ve görevleri üe Ugi11 yasa tasarısı, kadrosuzluk nedeniyle intibaklan yapılamamış vekil ünam hatiplere kad ro verümesini öngörüyor. Ta sanda değerlendirilmemiş hizmetlere karşılık her yıl için bir kademe ilerlemesi her üç yıl için ise bir derece yükselmesı verilmesine ilişkin hüküm yer alıyor. Yasa tasansı vekil lmamla nn asaleten görev yapmalanna ilişkin 2088 sayılı yasa geregince sigortalı olarak geçen YASA TASARISINA GÖRE İL VE İLCELERDE MURAKIP OLARAK GÖREV YAPAN PERSONEL HİZMET İÇİ EĞİTİME TABi TUTULACAK. hizmetlerinin değerlendirüme sini öngörüyor. Tasanmn «ba• personelin İntibaklan ile bü kumleri» içeren eeçici 5'nc) maddesinde şöyle deniliyor: «Vekil Imam. hatip olarak a tamp da 2088 yasa yfirürlüğe ginneden önde Diyanet tşleri Başkaniığı teşkilatındaki her hançi bir ^öreve asıl olarak a tanmı? olanlarla. anılan yasa nın yürürlüğe «irdifi 4 nisan 1977 tarihlnde gorevde bulun nuyanlardan asü Imam • hatip olarak atanmamıs bnhmandan daha sonra başkanlık teşkilatın daU bir göreve stananlann ve kil Imam hatiplikte ve mülhak valoflarda geçen ve 657 sayıh vasaya tabl kurumlarda (teçen hizmetlerl değerlendlriliyor. Öte yandan. 2088 sayılı yssayla Diyanet tşleri BaşkanbğındaU kadrolara atanan, mül hak rakıflar» ait cami ve mescitlerde eörevll cami BÖrevlilerinln anılan yasa uyannca deterlendJrilmemis bulunan hizmetlerl, halen bulunduklan derece ve kademeleri üzerine, 6ğrenim dunımlan itibariyle yük selebilecsekleri derecelere bakıimaksınn ve üst derecede kadro şartı aranmaksıun, her yıl İçin bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yttkselmesi verUmek suretivle değerlendiriUr.» Yasa tasansmda il ve ilçeler de murakıp olarak görev yapan (Arkası sa. 9, sü. 6 da) dının erkeçin soyaduu almak zorunlulufu bulunmaması Ukesine katümadıçını» açıkiadı. BakarJığuıın hazuladıgı 36 ka nun tasansından 19'unun yasa laştığını bildirdi. Adalet Bakanlığı bütçesi üze rinde konuşan Mümin Kavalalı üst mahkemeler tasansmuı biran önce yasalasmasını istedi. Kavalaü «Hakim ve savcılar geçim zorluğundan dolayı büyük sehirlere gelemiyorlar. Bir hakimin basarısı günün ik iisadi koşullan altında ezilmemesine bağudır» dedi. AbduUaiı Pulat Göıübüyük de adaletin geçücmesinden kim senin yarar sağlayamayacağını belirtti. Adil kunü'jşlarda kök iü degişikliklere gereksinme oldugunu bildiren Gözübüyük hukuk davalan için zonınlu hakem sisteminin benimsenme sini önerdl. Göîübüyük adüye binalan konusunda da «Adalet saraylan adaJetin serefine uyjrun bir biçimde inşa edilme lldlr» dedi. Derletin resmi dilinin Anayasa ve yasalarda yer alan dil oldugunu söyleyen Gö rübüyük «Dü üzerinde bilimsel olmayan tasarrunara müsa ade edilmemelidir» diye konuş tu. Feridun Güray da\*a sayısının çoklugu yargıç ve savcı sa yıaının azlığından yaiınırken tsa Vardal da «Son yıilarda adaleto olan (üren sarsjlmaya başlamıştır, nedeni davalann uzamasıdır» dedi. Fikri DevTimsel de Gençlü ve Spor Bakanlığı bütçesinin görtisülmesine üye konuşmala n için 15 dafcLka aynlırken Adalet Bajcanlığa bütçesine 10 dakika aynlmasmı eleştirdi. Yargıçlann insancü olmasını Öneren Devrimsel «Derlet snç(Arkası sa. 9, sü. 5 de) Diyarbakır PKK davasında tanıklar dinlendi • BİR KADIN TANIK. YEMİN ETMEYİ VE KONUSMAYI REDDETTİ. DİSK davasında iddianamenin okunması sürecek • 30 NİSAN DIRENİŞİ İLE İLGİLİ DAVADA TANIKLAR DİNLENDİ... Işgüzar davasında savcı siyasi suclamalar yönünde görüs bildirdi • SANIKLARDAN CAHİT ÖZKARA VE ABDURRAHİM TERZİOĞLUNUN SAVUNMALARI YAP1LD1... BON'N, (Ajanslar) Geçen hafta Tiirkiye'ye gelen Avrupa Konseyı Assamblesi Sıyasi Komisyonu ve Hukuk Komısyonu heyetinde ver alan Airnan Sosyai Demokrat Parti Milietve kıli Hans Bardens, Tür'Kiye'nin Avrupa Konseyi'nden çıkarılmasının tavsıye ediiemeyeceği konusunda heyet üyelerinin tam bir görüş birîiğine vardıklarıru söyledi. .ümanya'nın Sesi Radyosu'na verdiği demeçte. Bardens, Türkiye'yi Avrupa Konsevinden ihraç edip Avrupa'dan uzaklaştırarak demokratiklesme sürecicin sorlaştırılmaması gerektifti çöriişünde olduklarını Böyledi. Alman mijletvekili. Polonya üe Türkiye »rasında sık sık (Arkası sa. 9. sü. 6 da) Bardens: Heyetimiz Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nden cıkarılmasını • önermeyecek Prof. Esmer ve Prof. Karal öldü | Türk Tarih Kurumu Başkanı Ordinaryüs Profesör Karal, Atatürk'ün 100. yıh nedeniyle dış ülkelerde konferanslar vermişti. Ord. Prof. Esmer'in cenazesi bugün, Ord. Prof. Karal'ınki ise cuma günü kaldırılacak ilk yazısı 1906 yılında yaymlar, dı. Liseden sonra îstanbura aıtti. Açıian Oir yarışmayı ka zanarak Amer;ka'ya Columbia [jniversitesi'ne gönderildi. Ora ^a hukuk öğrenimı vapan Ah •ıı«t Şükrü. Devletler Hukuko \e Siyasal Tarihten de doktor; iarecesi aldı. Birinci Dünya Savaşı bitmt Uginden. bir süre ülkeye do îeraeyen Ahmet Şükrü, Neu Vork'da «Şadayn Vatan» adır .ia bir haftalık gaz.?te çıkardı Bu Amerika'da Türkçe çıkar ilk Razeteydi. 1921 yılında yur da dönen Ahmet Şükrtl Esrnet Galatasarav'a inRiliîce Ö6rp' (Aılun tx. 9, rt. S de) Silah taslağı hazırlayan 2 kisiye S'er yıl hapis verildi • ANKARA DEVRİMCİ CEPHE DAVASINDA 7 SANIK SALIVERİLDİ. Bir sÖTe «azetemiıde de yazılar vazan Prof. Ahmet Şükrü Esmer. fürk basınının ilk dış politika vonımcusuydu. | Ordinaryüs Profesör Enver Zlya Karal Türk Tarih Ku rumu'nun baskanıydı ANKARA (Cumhnriyet Bürosu) Siyasi tarihçı ve dış politiky yazarı Ord. Prof. Ahmet îjükrü Esmer ile Türk Tarih Kurumu Başl<anı. tarihçi Ord. Prof. Enver Ziva Karal dün Ankarn'dr kalp yetmezliğinden vefat etti ler. L"zun vülar. yazar ve ögrt tim üyesi olarak jaşaramı süı düren Ahmet Şükrü Esme 1B93 vılında Kıbns'ın Lefkoşt Hentinde dogdu. Orta öğrenı mini Lefkoşa'de tngiliz Okulıı :1e Kıbns Lisesi'nde yapan Ah met Şükrll Esmer. babasının yayınladıgı «Snnnhat» adlı haftalık gazetede çahşarak, ilk gazetecilik sevkiıü burada tattı. Haberleri 7. Sayfada Ağıından eksik olmayan piırosu, elinde armağan edilen hokkası ile Ali Ulvl, dostlannm arasında iinde önceki okşam duzenlenen bir törenle ödul verdiler. Türkıve ve dunya tarihtnde eşlne pek ender rastlanon bu sade törende. Ah Ulvi'ye odulü h9rhangı bir dernsk. kuruluş deflll. yılior ca onun yapıtlaum «CumhurlyeUton izlayen seckin sonatçı v« (Atlum u . 8, liL 2 de) *^ " ALİ ULVI'YE ÖDÜL VFPII n i ! 1 Karikatürist a r k a d a WUVI YC V/I/UL VEKILL/I uiviVe, izlerleri P r p l s Oe e o aa t ? m z *H AAartta silah aitına almacak 4 aylıklar actklandı 6. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog