Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

» Bırıncı Aşamaya Hâzıoaro 1001 Modem MatematiK ModemRzık ZihndenCözuro (KoieılereHazıriama) Beaktas. Istanbul 60 V. 0060^2 Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20622 Kurucusu : Yunus NADI 10 TL. 2 Ocak 1982 Cumartesi *""* ÇAĞDAŞ YAYINLARI NADİR NADİ'nin Yajınlarımız arasında bugune degın çıkrruş yapıtları: Sokakta Garültıi Var (Ikınci bası, tükendı). Uyanlar (Uçuncu bası) 250, Perde Arsüığından (Uçuncu bası) 150, îki Sovyet Rusva İkJ Polonya (Dordüncü bası) ?0, Olur Şey DeğiJ (Ikınci bası) 150, Çağdaş Yavınları, Türkocağı Gad. 3911, Caffaıoğlu îstanbul. Ucretler Maaşlar 1981 deki gerçek ücret 1963 den daha düsük 1ANKARA, (Cumhurıyet Burosu) Fr/at artışlannın yıllar ıtıbarı/ie gelışmelennden sonra bır de ışcı ve memur ucretlerının yıi'ar ıtıbarıyle gelışmelerıne yonelık bır araştırma yaptık Çeşıtlı uzmonların resmı ıstatıstıklerı değerlendırerek yaptıkları araştırmalardan sonra ışc ucretlerıyle memur a/lıklarının gunluk ve gercek (reel) degerlerını buldu* Ucretlerın kamuozel sektorel tarklılıklannı bır yana bı r akarok 1963 yılından bu yana ortalama gunluk sıgortalı ışcı ücretlenndekı can ve ge r çek (reel) gelışmeler tablonun 2 sutundo gorulmektedır Can ucrellerde sureklı bır artış \z lenmektedır Ancak 1963 yılındakı ucretlenn satın alma gücu Temel alınarak hesaplanan gercek ucretler n seyrıne bakı! dığında, 1966 yılında artış hızı Asgarı net ücret zaınına rağnıen 10 bin liraıuu altında 4NKAR\, (uımhurlyet Bürosu) Asgan ucretle yam 10 bın lıra ucretle çalısan bır ışçının, Yu>csek Hakem Kurulu'nun 1981 de toplu sozleşmesı tamamlanmış ışyerlerınde ıls yıl ıçm behrledığı ılke kararı olan brut juzde 15 artı 4 bın lıra ?am yapıldığmda, net ucretı yme 10 bın hra nm altında kalıyor Yuksek Hakem Kurulu'nun ılk vıl ıçın belır.edigı vuzde 15 artı 4 bın lıralık zam oranı, 10 bın lıra olan ucrPt brut ıs bın 500 l'rava yukselecek Şu aida Tur kıve Gazetecıler SendıKa sı'na uje ve brut 15 bın 580 ııra alan ışçının elme, 2 bın 27 lıra sıgorta " bın 5 (\rkası Sa 9. Su lde) Her yükümlü vergi karnesi taşıyacak İİ VERGI DEGIŞIKLIKLERI YÜRÜRLÜĞE GİRDİ 4NKAR4 (Cumhuriyet Burosu) Geçen yıl kabul edılerek yururluk tarıhlen bu "yıla bıra kılanlajla, Mıllı Gu\enlık Kon seyının son toplantısında kabıjl edılerek çeşıtlı değısıklıkler or.goren \er»ı yasaları dun yu rurluge gırdı MGK'nın oncekı gunku toplan tısında kabul edılen kanun tasanları, Gslır Vergısı, Kurum lar Vergısı Tahsılatın Hızlandınlması ve \lalı Denge Vergısı Kanunlarmda değışıklık va pıvor Mahve Bakanı Kaya Erdem, bu değışıLııklerle ılgılı yaptığı vazılı açıklamada Gelır Vergı smı pesın odemekle yukumlu mutellefler hundan boyle seç mış ^lda odedıklerı vergıden yuzde 30 uru beyan ederek pe şm odemede bulunacaklar Pe şın odeme mıktarı tıcarı kazanç sahplerı ıçm en az 50 bın lı^adan 30 bın hraya duşurul du Serbest meslek sanıbı kıs: ler ıse, eskıden olduğu gıbı en • 1963 temel olarak alındığında, o yıl 17 lira 91 kuruş olan günlük ücret, 1981 yılında 13 lıra 91 kuruşa düştu. Günluk gerçek ücret en yüksek duzeyıne 27 lira 07 kuruşla 1977'de ulastı ve daha sonra hızla dusmeye başladı B duran gercek ucretler 1967 yılında bır mıktor gerıledığı goz lenıyor Bu yıldan sonra 1971 yı ıno dek gercek ucretler artarken 1972 yılındo kücLK ger leme gorulmekted r 1973 yılından sonro gercek ucretler tekrar yukselme/e başlamış, 1977 yılında en yuksek değerı Sigortaiıların günlük ortalama cari ve gerçek ücretlerinde gelismeler Yıllar 1%3 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 (X) Carı Lcret TL 17 91 19 50 2164 23 43 25 C3 28 27 32 13 35 32 39 32 43 88 54 41 68 21 85 55 115 30 146.3 20753 294 31 426 96 542 00 Geçmmf Endeksı (.•erçek Lcretler TL ı ; yı 19 45 20 65 2ü 63 19 93 20 55 22 28 22 70 2123 20 53 22.34 22 62 23 39 26 84 27 07 23 74 20 54 15 34 13 91 100 2 104 8 113 6 129 6 137.6 144 2 155 6 1855 213 7 243 6 3018 365 8 429 6 5413 876.3 14331 2784 1 3897 7 ıooo ne uloşmıştır Bu yıldan sonra hızlı bır duşme ızlenmektedır 1980 yılında gercek ucretler 1977 yılındoktn n yuzde 56 7 sı oranına kadar duşmuştur 12 Eyluı 1980 Harekatı ndan sonro 24 12 1980 tarıhınde kabul edılen 2354 sayılı yasayla suresı bıten toplu ış sozleşmelerının yenıden yururluge konulttası Yuksek Hakem Kurulu' na bırakılmıştır Kurul toplu soz leşme kapsamında olanlara uy gulanmak uzere 1980 yılı ıcmyuzde 80. 1981 /ılı Icın yuzde 10 artı 3 000 TL 1981 yı iında sona eren toplu ış soziesmelerı ıcın yuzde 15 artı 4 bın TL 1982 yılı ıcın yuzde 25 oranlarında ücret artış ıkelsrı saptamıştır 1981 yılı ıcm ortalama gunlük ucretı gosteren bılgıler henuz yayınlanmodı Ancak MaI ye Bakanlığının 1982 vılı butces ile bırlıkte hozırlariıgı 1981 yılı ekonomık raporunda SSK ortaiama ışcı ucretı hazi'an avı sonu ıtıbarıyle 542 TL olarak belırtıldı Hazıran ayı orta laması 1981 yılının gercekleşe cek ortalaması olarak kabul edıldıgı taktırde 1981 yılında yuzde 40 lık fıat artısı dıkkote alındığında gunluk ortalama gercek ücret 13 91 lırayo in mekte Indirimler Gelir ve Mali Denge Vergısı yüzde 1, Kurumlar Vergısı yüzde 10 düşürüldu. Peşın vergi yükümlülerı geçen yıl ddedıklerınin yüzde 30'u oranında, ancak en az 30 bın lıra peşın vergi odeyecek. Kıra gelırlerınde 40 bın lıralık ıstısnadan yararlanmak için 120 bın lira olan tavan kaldırıldı. az 50 bın lıra pesın odemede bulunacaklar Ev pansıyonculu ğu peşın odeme kapsammdan çucan'düar KVRUMLAR VERGtSI Kurumlar Vergısı oranı da yuzde 50'den yuzde 40 a duşu ruldu \e daha once 2 taksıtte venlen Kurumlar Vergısının bundan boyle nısan, agustos ve ekım aylarmda olmak uzere 3 e şıt taksıtte odenmesı hukme bağlandı Ancak 1981 yılı ka zançları ıçın Kurumlar Vergı sı oranı yıne yuzde 50 olarak uygulanacak Kurumlar Vergısmde yapılan bır başka değışıklıkte ıhracaf dış navlun ve turızm gelırlerın de artan hasılata >tızd3 30 ka lan hasıîata yuzde 15 olarak mgulanan ıstısna sıstemı kal dırıldı Bu dış hasılatın yuzde 20 sı Kurumlar Vergısınden ıs tısna tutulacak Gelır ve Kurumlar Vergısın de yapılan ortak değışıkhklerle hem Gelır hem de Kurumıar Vergısı mükelleflermm gcç mış >ıl zararlarının nakıl &ure sı uç yıldan 5 yıla cıltarıldı. \ERGt ORANL4RI Malıye Bakanının açıklaması na gore, Gelır Vergısı Kanununda %apılan değışıklıkle de ^ergı tanfesının ılk dılımı 1983 jılı ıçm yuzde 40 dan yuzde 39 a duşuruldu 1 mılyon lıraya kadar olan gelırlere uygulanacak vergı oranı 1983 ıçın yuzoe 35 1984 ıçm yuzde 30, 1935 v» daha sonrası ıçın yuzde 25 ola rak tesbıt edıldı BakanİBr Kurulu vergı stopaj oranlannı yuzde 50'je kadar duşurebılecek 40 BIN LİRALIK ISTISM Konut olarak kıraya %erılea bınalardan elde edılen kıra g»lırierın.n 40 bın lıralık ıstısnadan jararlanabılmesı ıçın aranan 120 bın lıralık sınir d» kaldırıldı Euna gore, konut (%rkası Sa. 9, Sü. 5 de) ABD, Polonyanın Avrupa Güvenlik Konferansmda yargılanmasını isteyecek Dıs Haberler Sernsı ABD Dışıslen EaKanı Alesander Haıg, ABD Yonetımınm Polonya'dakı ınsan haKİarı ıhlallerırun Avrupa GuvenliK \e Işbırlıgı Konleransında yargılanmasıru istejeceğını açıkladı 1975 yılında Helsmkı'de So\\et]er Bırhgı run de aralarında bulunduğu 35 ulkenın vardıgı bır anla?ma geregt kurulan Avrupa Guvenlık ve Işbır ıgı Konferansı aralık aytmn ortalarmda Madr'd'de yapılan oturumlarda sonuç elde edılm»nıesı uzerıne çalışmalarmı bır sure ıçm tatıl etmıştı. (1975 Heisınkı anlaşmasınm maddelen nın geçersızleştığı ıddıalarına karşı çıkan ABD Dışıslen Ba kara, Polonya dolayısıyla A\ rupa Guvenlık ve Işbırlığı Kon feransını olağanustu toplantıya çağırma kararma ABD'nın muttefıklerıyle bırlıkte vardık iarıru belırtti. Haıg ayrıca Helsınkı anla?masıyla yaratılan uluslararası tartışma ortammı açık tutma ran hajatı onemde olduğunj da vurgulayarak, Guvenlık ve Isbırlığı Konferansmda cPoDış Haberler feervısı Itallon\adaki olaylarm \argılanj a d a bır sure bnce Kızıl Tuması isteğinden varfeçmenın gaylar adlı tedhış orgutu tadaba fazla ve daha buynk ihrafından kaçırılan NATO Gulallere davetiye çıkarmak olaca ney Avrupa Muttefık Kara Kur ğını» soyledı. \ etlerı Komutan Yardımcısı PAPVNIN DESTEĞI Amenkalı Tufgeneral Jarnes Polonya'da yenı yıla olaysu L Dozıer'ın bulunması ıçın yagırıhrken BBC dun verdığı bır pılan aramalar sürerken Italva haberde Papa'nın Dajanışma Devlet Başkanj Sando Pertıni Sendıkasım destekleaığını b.l oncekı gece yaptığı yenı yıl dıraı Papa Vatıkan'da yaptıgı konuşmasmda, ulkesındekı tedkonuşmada ışçılerın haklarmı hış eylemlerınm dış merkezlerkorumak ıçm ozel sendıkalar den >onetıldıgıne ılışkın kaaıtkurmalan gerektığını sovledı lar bulunduğunu belırtti Federaı Almanja'da öır deItalyan haıkına rr.taben sapn meç veren Polonja Ea^bakan tığı yerı \'l kor"'jtTii5i "a f r (\rkası Sa. 9. Sü. lde) (Arkası Sa. 9, Su l d e ) (\rkası Sa. 9. Sü 4de) Maltepe'de 5 kisilik aile tüpgazdan zehirlendi isUnbuI Haber Serrisi Kartal Maltepe'de a>dmlatma ıçın kullanılan tüpgazdan ze hırlenen «Lnal» aılesının 5 ferdı de oldu Istanbul Emnıyet Mudurluğu yetkılılerınden edınılen bılgı>e gore oncekı akşam saat 21 sıralarında Maltepe Cem Sokak 56 nolu eve komşu çocuklannın ıhbarı uzerıne gırılınce, 5 kışıhk Unal aılesının tum fertlen olu olarak bulunau. Yapılan ıncelemeler sonu cu Muberra Ünal < 33>, ogulla rı Adıl Unal <10ı, Evup Unal (12), Kızı Humevra Unal (5) ve yeğenı olduğu saptanan Kez ban Unal''n ııiı tuDS"'4an sı (Arkası Sa. 9. Sü. 3de) 1982'YE ÇOCUKLAR SEVİNÇLİ GİRDİ kaç gundur yogun sısle bırlıkte artan hava sıcaklıgı 1982'nın ılk gunu 16 dereceye kadar yukseldı Sabah çırıi pırıl aydınhk ve sıcak bır hava\ı goren büyük kuçük herkes bu olanaktan yararianabılmek amacı\la açıfe havaya çıktı Ozellıkle çocuklar bahçelerı, sokakları ve çocuk parklannı doldurdular Yenı yıla bır bahar havası ıçınde gırdıler 9 Malıye Bakanlıgı 1981 yılı ekonomık raporundan hazıran ayı ortalama ucretı 1981 yılı can ucretı olarak kabul edılmış, geçınme endeksımn °c40 arttıgı varsayüarak gerçek ucret hesaplanmıştır 9 Ceçınme endeksı Tıcaret Bakanlıgı'nındır 1963 vılı 100 olarak kahul edılmıştır 53 yılın en sıcak yılbaşısı BÜYUKÇEKMECE KUMBURGAZ AEASINDAKI KA ZADA IKI KIŞI O1J)Ü, IKI KIŞI DE YARAHNDI YTI^ BAŞI GECESI TOPLAM 31 KAE\ NfEYDANA GELDI Istanbul Haber Serrisi Turkıye, yenl yıla mevsım normallermın uzerınde bır sıcaklıKla sakın bır şekilde gırerken, son 53 yılm en sıcak vılbaşısınm yaşardığı bıldirıldı Sokağa çıx ma yasağının uygulanmadıgı plbaşı gecesını yurttaslar genellıkle evleruıde geçırdıler. (Arkası 6. sa>fada) PERTINL İTALYA'DAKİ T€RÖR DISARIDAN YÖNETİLİYOR TRT Genel Müdürü: Renkli TV icin hazırlık yapıyoruz ANKARA 'o a ) TRT Genel Muduru Macıt Akman edünyado hemer heme r sıyoh beyaz televızyon yayını yopan ulke kolmadıgını» oılı tc «Renkli yayına gecmek ıcın her turlu hazır1 lıgın cnc'ey.i B konuda devletın alocag kararı bek lyoruz * dedı TRTıvr ca •ferralan konusundakı soru'arı cevaplandıran Akman TRf yuv nlrıının 1982 vılında yurt duzeyınde daha saglıklı b r şe^ıHe ızierebıimesı ve duyu'abtlmesı ıcın calışmalann surduHiiduoın'1!* <*ovıemıştır Akman. renkl televızyon yayınları konusundakı bır soruyu cevapland nr^en de so/le Konuşlu «Bız, TRT olarak devletın ala cagı kararı beklıyoruz Bunun ıcın her turlu hazırlık yapılmaktadır Artık gunumuzde bu tun ulkeler sıyah beyazdan vazgecerek renkl yayın yapmaktadırtar Bu neden'e bız si yah beyaz nalzemesi bulmakto guclukle karşılaşıyoruz. Ayn, zamando yaptığımız fılm len dışarıyo satm 0 ımkonı da yok oldu TRT zaten zamart zaman renkli yoyın vapmaktadır Studyoları bır an once renkli cekım yapacak şekilde tadil etmek zorundayız Renkli program hazırhkları sürmek tedır l UNIVERSITRT Geinel Muduru Akman, SITEb V.EDIKO SOSyenı yılda TV'de yerlı yapım YAL M^RKEZINCE DUsayısının arttırılocağını. radyo ZENLENPN KONFEve teievızyondan yurttaşların RANSlA PROF SELrnemnun olması tcin eldekı tum ımkanların kullanılacoğı ve ÇLU tRFZ tORTA VE cok kısa bır zamonda cocuklar* LISELERDE UREME ıcın cızgı fılmı yapımına gecıKONUfa . KUŞLAR VE leceğmı acıkiadı AMIPLfc^ UZERINDE YAPILırGR» DEDI Akman. 1982 yılındo televız yon ruhsat ucretlerının bın liAsiye UYSAL ra olması ıcın gırışımde bulunduklorını bundan daha 'azla ruhsat ucretl oimavı düşunIstanbul Ünıversıtesı, Medıko Sosyal Merkezı vo medıklerınl sovledı netıcısı Doç Dr Avsal Ekönemh maclardo tefevlzyoşı'nın gırışımıvle «kadın nun naklen yoyıno her zaman hastalıkları» konusunaa bır nazır oldugunu anlaton Mocıt konferans duzenlendı Kon Akman, «zaman verildiğı ve ılferansı veren I U Cerrah gılı kuruluşlarla anlasma sagpasa Tıo Fakulrfîi Do landığı takdırde TRT'nin nak(*rkası Sa. 9, Su. 2 de) len yayını gerçekleştırmesınin mumkun oldugunu» kaydettı. YURT DISINDA GÖREVLİ AAEAAURLARIN AYUKLARI ARTTJ Sure*clı gore\!e \iirt dısında bulj nan de\let memurlannm ay lıklarınm artırılmasını ongo ren Bakanlar Kurulu kararı vu ıurluse gırdı Yurtdısında gore\ lı nıemur lara venı tarıfe uzerındpn ae saplanacak oderreler auraen ıtıbaren vaDilmava baslandı Bakanlar Kurulu'nun kara nnda. vurt dısında surakıı gorev vapan memurların bulıır dukları ulkelen 19 aruba avırı vor ve her gniüta veralan u] kelerde çahsan memurların a^, hklarmı çeşıtlı oranlarda artı Elazığ'da bir cinayet saııığı idama mahkum oldu ELAZIG, 'tı o < Ideoloıık neden'e taammuden adam o'duren ve 6136 sayıiı konuna muhalefet suclarmdan 8 Koıordu ve Sıkıyonetım Kornutorlığı Askerı Mabkemesı'nde yargıtonar» Imam Sckırcı odl so ığın suçu sabıt gorulerek olum cezasına carptın clı b Ko orau ve Elazıg, Malatya Bıngol, Tuncelı. Muş. Bıtlıs llıerı Sıkı/onetım Komutanlığı Basın ve Halka llışkıler Şubesı'nden bu konuda yapılan açıklama aynen şoyledır «Elazığ Sıkıyonetım Askerı Mahkemesı, ıdeoloıık maksatla taammuden adam olduren ve 6136 sayılı kanuna muha'efet suclarmdan yargılanmokfa •>lan Alı Şsydı oğlu 1962 Malat yo doğumlu Imam Sakıncı'nın ıdam cezası ile mahkumıyetıne Istonbul Haber Servısi TV karar vermıştır» ae Yılbaşı gecesı ıtgıyle ızleBALIKESIR Yaso dışı Dev nen dansoz Ntsrın TopKapı'r mcı Halkın Yolu orgutunun BUNLAR HIZLARINI ALAMAYANLAR « eıl&l oia«ak,an çerçeZ Balıkesır ıl sorumluları olon nın annesi Rabıo Gokkayo nnde geçırdı hımı evınae, kımı arkadaşlarında, kımı gece kulubunde kımı de daha /edı kışı ile bu orgutun mer aun saat 17 sulanrda B8 ( ogbaşka turlu Cece televızyon programı bııtıklen sonra \atanlar olduğu gıbı sabaha kaParmakkopı dakı evının • kez komıte uyelen olan 11 kı lu dar eglenenler de oldu Hatta bazıLan \ukardakı fotogra'ta goruldugu gıbı havanın sıonunde olu ^l^ıak bulurdu (Arkası S». 9, Sii. 4 de) cakhgından da \ararlanarak açık havada ıçme\e devam ettıler. 60 yaş.anndakı Gokka/unın olurdugu Afr ka Han ın 5 KQtmdon beton boşluga duşîuğu bıldırıidı Ancak Nesrin TopKapı'nın annesınm ıntıhar eit ğı ya da olduruldugu ıhtımalı uze rınde duruluyor Polıs olay £ rasındo evde bulunan Konstantm Macar le GundJZ Ozen adlı kışneri gozaıt'na aldı Sorgj/a çekılen bu kışılenn alkoılu o duğu belırtıldı Olay yerıne gelen Nesrin Topkapı'nın sureklı ağladığı goruldu Ito'yan Korrumst Partısı lıderı Berlınguer, Polonya Savcı.ık, soruşturmanın surolcyıorırh «Sovyst modelı Marksıst Lsninist sıslemın auğunu. olayın cınoyet mı yok çokuşu» Oıurak nıteledı «Avrupa komunızmi» adı vensa 'ntıhar mı oldugunu so r gu len ye.li ıdeciü|ik akımın onde gelen sozculerınden ve ceset uzermdekı otops den Berlınguer boylece Sovyet Marksızmi ile olan derın gosonra belır'enecegını belırMı (Nesrin Tcpkopı ile yılbaşı {Arkası Sa 9 , Su 7 de) gecesi yapılan bır soylefi 6 sayfada) Genclere "insanların üremesi,, ile ilgili bilgilerın verilmesi istendi Dansöz Nesrin Topkapı'nın annesi öSü bulundu nvor Ideolojik Acıdan...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog