Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

19 OCAK 1982 Cum..urıyet Cezaevlerinde din dersleri (Baftarafı l. savfada) kadar her yıl 2 bln adet olmak uzere kadro» tahsıs edıle oefinı ve bu ltadroların dagıtı mının çıkanlacak bır tüzuklf yapılacağını ongoruyor Tasaraun çe^ith hukoımleı bolumunde, Dıyanet îşl«ri Ba* kanlığı kurulunun her derece s.nde gorev alan personelme Devlet Memurları Kanununda beiırtilen sıvası laalıvet yasagı dıştnda ek vasaklar getırlUyor Dıyanet Işlen Baçkanlıgı per sonea «Dtal gorev içinde vev» hu eörevin dı.şında. her ne sn rrtte olnrsa olsun, snası partl iCTden herhsnp) bırini \eva on l«nn tntum ve davranıglanm memeyecek ve vemneyecek * halk ve din gore\ Hlprîrun ba?D.yanet î?'en BaşkanJığı ku kanlık ıe*a müftuluge karşı uiıuş ve gore"!en hakkındakı ^urenmı sarsıcı ve Dıvanet t* «33 sayılı yasayı tumu ıle yu leri Başkanlıgınm goruşüne av rur ukten ka.dıran tasan 4 • kın olarak dint ?erçpk!eri tah ısıl, 10 geçıcı maddeden ol > rıf edicı faalıvette bulunanlarlr» •>uvoT Tasanda «dln şurası» bun'arla ışbırlîjp jananlann *e nın toplapjnası ve uvelermu <a ceşitlı voUarla de&tek olan ^eçılme yonteırune de degınııı icnn» geçıoı olarak meslektei vor • KTnla°3*ı tv> ırtıhror Tasaraun 24 maddesınde dı H\C ISLFRt vpljı suç ve cezalan belırtîlır Hac ı>=len ı e i e'lı cah^ms « n «gore* sırasında söı \ey* •"in Turk ve Dıvanet Vaklı'n taıramşlamla milH te tlını hr i \aDi'<*c?k ışb r ıgi ^oıur unluğu parçalajncı ruteliktc» Onanp* I<='en Başkanhği nca a alıyette bulunanlarla «söz ve 1 ıren'prrıesı esası getınlen ta 'a \azılan tfe \eva oteki vollar «an ıbatîet \=rlerının açı'maK' la başkanlık ıcraatını kamuobazı onlemler ıçerı vıı onunde kııçiik 4 Bakan hava kirliliğine karsı (BdStarafı ] savfada) enmesı ıçın onlsmler alınma ^ıvla göreilı olan kurul çalı* rıalarma basladı Kurul on lemler konusunda aiacağı ka rarlan ılgılı kuruluşlara bıld1 rerek. onlemlerın usgTJİarnna >ını istevecek ANKARA"DA HAVA Ote vandan Ankara da havö konusunda dün ustu bır dunım olmadığı bıldı nldı Sabah saatlennden ıtıba ren havanın puslu bır gorunüm almasîmn sıs nedenıvle oldıığu oelırtıidf Ankara VahJ gı vetkı lilerı alınan onlemlerm de et kıstj'le bava kırlılıfının azalci imı söyledıler Meteorolojı yetkılılerl Anka ra d» dün butun gun suren sı sın bugıin ae sureceğ.nı belır terek, bugun de razgâr ve \a gıs beklenrnetug ni sdjledıler MeteoroJojı yetkılılennın ha\a durumunda vakında bır deşrı jıklık bekJenmedığını açıklaraa ian hava kırlılıŞını azaltan et kenlerden *3gı$ \e ruzgann beklenmedıgını bıldırmelerı ha va kirlıhjjının onumuzdekı ırt.n lerde artacagı volunda \orum lanıvor Yetkılilerin hava kırtıhgıi.r onemlı bır duzeyde oımadıgını açıklamaiarına karjın lılar dün de havamn bnemlı bıı düzeyde kırü oldujıınu one surdüler Tecrübeli Öğretmen Orto ve lis* oğrencflerin! fızık ve matemotık'ten vstıştırır öğrsncıyı oku lundo tokıp «der Tel 23 02 46 (ISTANBUL) (Battarofı 3 Sayfoda) Lenln, Zınovıev, Komenev Stalın ve Tomsky nin onderiıgındekl «10'lar Grubu» ıse ıkı karşıt goruşun ortosında da ha ılımlı ve esnek bır tutumu yeğledl <10'lar Grubu». lşc> Muholefetı tarafmdan one su rulen, ekonomlnın alt duzeyde bağımsız sendlkalorca yonetılmesı onerısını reddederken Trockı'nın ortoya attığı sendıkalann hızla devlet bunyesı ı çınde erıtılmesı goruşunu de kabul etmedı Lenın e gore bu olgu ancak zomonlo ve ıkrio volu ıle Politikada Sorunlar Gü^minizin zoferi gercekleşebılırdı Lenın Trockı tarafmdan one surulen ve ışg nın kendı dev'etıne korşı korunmayo gereksınmesı olma d gı yolundakı goruşe ıse daha temkıniı davranarok şoyle yanıt verdı «Işcl, devfetlnl ko rumakla yukumludur ama, gerektıginde kendlsını de devletlne karşı korumaiıdır » 10 Kongre Lenın ın tezınl kabu! ederek dağıldı Ne var kı Lenın ın ıkı karşıt goruşu orasında orta yolu secerek or tcya attığı uzlaştırıcı tez. ışçi devlet ılışkılerlne tam acıklık get rmıyordu Örneğln. ışcı «Gerektığınde kendislnl devletıne karşı korurken» ne gıbı vollar o başvurabılırdı? Grev bu yollardan birl olabilır m i y d f 10 Kongre den Ikl yıl aonra hastalanan Lenın, bu konudaki gorüşlerini geli^tlrmeye zaman bulomayacak, Stalın döneminde ıse grevden soz etmek bıle suc sayılacaktır Cm liderl Mao Zedung, 1957 yılında ünlü tYur çlcek açsın» komponyasını başlatırken. Işcılere de resmen grev hokkı tanıyarak, Stallnizm den koklu bıcımde ayrılıyor ve bu alando yenı blr cığır acıyordu Çın liderıne gore Işcllenn bır yakınması vorsa, sucu bu rokrasıde aramalıvdı Bu bakımdan grev, burokrosinın denetlenmesi ve sosyalıst duzeDin sağlıklı bıclmde gelışmesl acısından, Işcinln hakkı olmadan otede yararlıydı da Mao, bir bakıma Lsnin ın 36 yıl once ustu ortülu bicımde bellrttığı goruşe ocıklık ge t rlyor, Işcinln devletıne karşı kendislnl nasıl koruyacağını or taya koyuyordu Işcl ve koylulerın devlete grev yolu il« baskı yapma olanağına kavuş ması, blr anlamda devletın calışon kltlelen memnun etmek ıcin, tuketım sanayııne o zamana kadar o duğundan daha fazla ağırlık tanıması zorunluluğunu da berabennde getıryordu Boylece Cın de sanayıleşme, belkl Sovyetler Bırllğı kadar hızlı gercekleşme> yecek amo bu alanda Sovyetler'den daha yumuşok Inış ya pılacoktı Ne \/ar ki, devrımden seklz yıl sonra tanınan ge nış ozgurlukler Çın'l korıştıracak ve Cın toplumunun henuz özgurtuklere hazır olmadığı sonucuno ulaşan Mao, bır sure sonra «Yuı clcek ac8in» kamponyosını sona erdırlrken grevler de yasaklanacaktır Sonuc olarak Trockl tarafmdan ortaya atılan, Lenln ta rafından kabul edilmeyen. Trockı nin can düşmonı Stalın tarafmdan ıse sonuna dek uy gulanan «Işclnin, kendl devletın* karşı korunmaya gtreksınmesl yoktur» flkesine coğımızda Trocklzm'l en sert bicımde elestıren bır dlzl sosyaI st rejlmın, tltizlıkle uyması herhalde ilglnc bır gellşmedır. Mevduatımız i yıldo HO milyor artaıok WkA ' milvor liayı t Geroekbüyüme: Akbank'ın bır yılda gerçekleştirdıği mevduat, ulkemızdekı 34 bankanm, kuruluşlanndan bu yana toplayabıldıklerı mevduatın ustündedır Cin'i Tanımak (Baştarafı 10. sayfada) tkl Çınce ve Japonca'da avni kaligrafi kullanıldıjn halde tonlama vüıunden Çın lıler ve Japonlar Uonuçarak dpgil jazarak anla^abılirler Lç Yasü. genç, Cın'de okuma oraııı çok vuksektır. (luzde 95). Opera gıjsılen renklı, ışlemelı, başa takılan peruklar taşlarla süslü Sakallar, bıvıklar ve makyai çok abartünuş Ucu puslcüllü sopa. at yenne geçiyor Kara gıysılı, yüzu derır. çızgıh adaın kotuluk \apacak Kente, sınavlara gı derken karıs'na saklaması için verdığı mendıll krtu a riamm elınde goren Renç k o ca, kıskançUktan karısım evden ko^acak Vıllar geçecek, o hald smavlannı veremeraış olacak ama, suç^iz kansımn bınbır guçlusle vetış'irdığı oglu a\Tiı BInavıardan basanyla çıkacak Genç koca, yaşlı kcx:a olunta çalışan kadınm erdemırı anlayacak Cinlı seyırciıer, i&rkılan mırıldanarak bısiıi letlenne atlayıp evlenne doneces yabancılar Çn yasa mı kadar Çın külturunu ae ogrenmenın sevmcı içjncle şoforlü arabaleruiB atla\ a cak PolıtıKayla Kaynaşmış es kıyle yenın n orneKJennı ıçın de toplamış yerlisnle, vabancısıyla Gobı'den selen \e Uiklenne kadar ışleven nız gardan yakınmava baiiaTiış Pekın'ı bırakarak tunstçıl k ojunumuzu bjs<«a Kentleraa surQjrme\e ka'ar \enyoruz Ünıten ız Çın Sejahat i başvuruvoruz L^osongaa bızı karş iaj acaK re^ıber ı e TaVsımızı 'smarla\".D otPİde venmızı avrttıktan sonra kuş gibı haftf sırî çantala rımız'a Pekın den aece trenıne a'lıjoruz X\RIN: SİAN CAMttNDfc MtSLÜ^UNLARLA Akbank, bu molipa ülke ekDoomisinin kilrt sektörierine akturmoktodır. Ülke ekonomisine büyükkotki: Akbank halkımızın guveninden kaynaklanan mevduatını, cıddı, bılınçlı ve ıstıkrarlı bır yonetımle devletımızın kalkınma planları doğrultusunda aeğerlendırerek ulke ekonomisine buyuk katkı sağlamaktadır • Her bırı dunya olçusünde buyuk sınaı yatırımlara • Uretımden satışa kadar kaynaktan yapılan buyuk ıhracatfmansmanlanna • Kendı dovız kaynaklanndan karşılanan buyuk ıthalat kredılerıne • Yurt ıçı ve yurt dışı buyuk taahhut ışlerıyle ılgılı her turlu destekleme kredılerıne •Dış ulkeler nezdinde gerçek buyuk banka olarak daima tercıh edıldığı ıçm, kabul kredılerı.prefınansman ve petrol ıthalatı garantılerıne •Her turlu temınat mektuplanna • Iştıraklermın temel ihtiyaçlara cevap veren smaı urunleriyle halkımızın gunluk yaşamına. Akbonk dün oidugu gibi bugün de Türk bcrıtoaİ^ındo önderveliderdif. Halkımıza, mudılerımıze, esırgemedıklerı guvenleri ıçm sonsuz mmnet ve teşekkurler. Yaygınkredi: Akbank'ın plasmanları, sadece bır ıkı sektore değıl, ekonomının tum sektorlerme ış hacımlenyle orantılı olarak yaygmlaştırılmıştır. Du büyük boşorı holkımızın AKbonk o duyduğu güvenin zoferidir. AKBANK ortuK. îur'zm ^ T C TURİZM B^NK\SI A S PE.RŞEVBE. PAZAR l> ,00 PERŞEMBE 15 500
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog