Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 SPOR OCAK 1982 Hakemler, kendi bransları dısındaki maclara giremeyecek Beden Terbiyesi istanbut Bölge Müdürlüğu'nün aldığı ka rara göre bir branş hakemı, kendi branşının dışındakı mü sabckolara giremeyecek. Beden Terbtyesı İstanbui Bolge Müdürü Şinasi İrtem, bu kararı göreve cağırılan hakemlerm kendi branşlarının yerine başka branşların maclarına gittık. leri icifı aldıklannı söyleaı. irtem. konuya ilışkin olarak ş j ocıklamayı yaptı: «Bizim bu kararı almamızın nedenini şöyle acıklayabilirim: Diyelim kı bir hentbol hakemi veya bir bcsketbol hakemi, Hakem Komitesi tarafından gö reve çoğrılıyor. Fckat bu hakemimlz oynı hofta oynanan bir onemli futbol maçını bu görevine tercih ediyor. Bu yüzden biz kendi bolgemizde bir uygulamoya geçtık ve bir branşın hakeminin başka bir branşın müsabakasına girmemesi için serbest giriş kanlarını bu şekilde düzenleme çalışmalorına başladık.» HAKEMLERİN TEPKİSİ öte yandan Beden Terbryesistanbui Bölge Mudurlüğü'nün oldığı bu korarı oğrenen bozı boks hakemlen, bu işi zaten fahri olarak yaptıklarını. göreve geldıklerinde ise cok cüz'i bir miktar para aldıklarmı, bb! geden verilen serbest gıriş kart larının kendilermi sadece onore ettiğini. bu kartlann kaldınlması halinde hakemüği bırakacaklarını sövlediler. Seckiner: 'İsim hakkını 2 5 0 bin liraya cıkardık daha ne istiyorlar,, ANKARA (a.a.) Beden Terbiyesi Genel Müdürü Yücel Seçkıier. bozı kuiüp yöneticılerinın SporToto isim hakkı konuiL o konuşmalarını gereksız bulduğunu telirtti ve «Biz isim ;iakkını altıbin liradan 250 bin liraya cıkardık Daha ne istiyorlcr» dedi. ısım haklarının birınc: lig kulüplerine 250 bin lira olarak odenmesınin deplasman masraflarını asgarı ucrete ındırdığinı belirten Seckiner, şun lan soyledı. «Kuluplerimiz Spor . Toto'dan altı bin liro isim hakkı alırken, biz onu şimdi 250 bin liraya cıkardık Kulüpterimiz bir hafta kendi sahasında, diğer hafta ise deplasmanda oynayacaklarına göre, iki hattada bir alocoklan 500 bin lira dsplasman masraflarını buyük ölcüde karşılar. Aynca, bu rakam yıldo 8 milyon IISpor Servisi Fenerrayı bulmaktadır bahçe'nin yeni transieri Altı bin liroyı /illarca alan Erhar. Önal bugün Fenerku^iıplerin yönetlclerinin sesi bahçe sosyal tesîslermde o zaman cıkmamış da şimdi ni sözleşme imzalaracak. ye konuşuyorlar? FEner'oahçeU voneticiler Erhan'ı trar.sfer etmekle Yoneticüer, h«' şeyden önce daha da güçlendıklenni be Beden Terbiyesi Genel Müdür lirterek. kendisinm dün îzlüğüne kulup erin bağl, oldumir'e gitmesi sonucu anğunu oğrensinler laşmayı bugüne bıraktık(Biz Spoı Toto'ya ismimizi lanm söyiediler. Öte yanvermeyeceğiz) diyemezler. Biz dan FenerbahçeU (utbolcuistediğimiz kulübün ismini lar perşembe günü sosyal Spor Toto kuponlarına koytesislerde yönetıcilerle bir dururuz. l:Xte c|le yemeği yedikten Spor Totodan birinci liq sonra akşam saat 15.00'de topbaşı yapacaklar. kulüpleri 250 bin lira, ikinci lig kulupleri 200 bin lira ve amctör tak:mlar ile genc tak'mior da 100 bin tira alacaklardır Daha fazlasını veremeyiz. Cunkü bu poraların ör.em'i bir k:smı iştirck;ilerin oynadıklan Toto kuponlarına yatırdıkları paralardan cıkmaktadır.» İsTANBll.. (THA) îkincı yarmın ıkıneı e;ap Ote yandon, Genciık ve çauşmalannı Kıbrıs'ta sürSpor Bokanlığı Musteşarı İssürecek olan Fenerbahçe ma:| Hakkı Gungor ile Beden futbol takımı cumartesi gü Terb yesı Genel Vüduru Yucel nü Kıbns'a gidecek. r Ssckine dün sabah ucakla Asker futbolcularının c ederal Aımanya yo gıttıler çokiuğu nedenı ile bir ara Almanyo'doki Turk ışo ve ıptal edümesı düşünülen Kıbrıs kampı, asker oyunnılelen ile cocuklannın spora culara ızin alınmasıyla keyonlendırilmesı ıcm daha önsinlik kazanöı. ce Ankara'da Alman yetkiliier San Lacivertli takım ile vopıian temaslcr sonucu 5 şuba* tarıhine kadar çahazırlanan protokolu imzololışmalannı Kıbrıs'ta sürdü mak üzere Almanya'ya g decek recek ve bvı tarihler ara^ olan spor teşkilatı yöneticılerısında 3 hazırlık maçı yamıze. iki bakonlık görevlisi de pacak. Ote yandan Fenerkatılacak. bahçe Yönetim Kurulu Eı han Önal'm da getmesi ne Güngör ve Seckiner. cardeni ile perşembe günü fut şamba günü Bonn'a gidecekbolcularla bir toplantı yaler ve Almon spor yetkılıleri pacak. Sabah yapılacak ile görüşmelerini sürdürecektoplantıdan sonra futbolcu (erdir. Perşembe günü protolar yöneticiler ile birlikte kolu imzo'ayacok olan spor topluca öğle yemegi yiyevöneticilerimiz. cuiıa aünu cekler, öğleden sonr3 da Stuttgart'a gecerek, spor tesis antreman yapacaklar. lerinde incelemelerde bulunacoklor. ^ Beden Terbiyesi İstanbui Bölge Müdürü Şinasi İrtem, söz konusu kararı göreve çağrılan hakemlerin görev yerine başka bir müsabakaya gitmeleri üzerine aldıklarmı söyledi. Bazı hakemler bu durumda hakemliği bırakacaklarını belirterek, «göreve gel meyen hakemleri Komite tesbit etsin ve bölgeye bildiıerek kartlarınm ellerinden alınmasmı sağlasın» dediler. ^ den sonra biterse evime gidemiyorum. Çunku, son vapur bu saatte, Evime gidemeyince de mecburen otelde kaiıyorum. Bu da, bana 23 bin liraya pat lıyor. Şimdı söyleyin, haftada bir yapılan bu maçlorda bize 150200 lira veriliyor. Buna değer mi?.. Eğer serbest giriş kartı da venlmeyecekse bu işı neden yapalım. Biz serbast giriş kartıyla gorevimiz olmadığı zamanlar baskelbol, voleybol ve futbol maçlarını izl'yoruz. Hic kimse gdreve gelmediğimizi söyleyemez. Hal böyle olunca kartlanmız neden elimizden alınıyor?..» Bu aracia bazı elîopj hakem 'en cie Beden Terbiyesi istant j l Bolge Mudıiriüğu'r.ün aıdı ğı kararı eıeştırerek tBölge Müdür!ügü böyle bir kararı necien otdı bilmiyoruz. Eğef goreve gdrr.eyen hakemler varsa bunlorı Hakem Komiîesi tes bit ets n ve Bolge Mudürlügune bildirerek kartlarınm elinden almmosını sağlosn. Böyle bir kararla suçlu ile SUÇEUZ birbirinden farksız hale gelrniş tir. Bu ayırım yapılmadığı surece de bizim durumumuzda olon bir çok hakem mesleğini bırakacaktır» dedıler. Erhan Onal bııgün sözk^me imzalıvor Heybeliada'da oturduğu oğrenilen bir boks hakemi, istan bul Boks Ajanlığımn düzenledıği teşvik turnuvası sırasında şu ocıklamayı yaptı: «Ben şimdl buroya göreve geldim. Maçlar eger saat 22.00' KIRIKKALESPOR, ANTALYA'YA HAREKET ETTİ KIRIKKALE (THA) Kırıkkolespor ikıncı devrenin hozırlıklarını yapmok ve kampa girmek amacı/la dan Antalya'ya hareket ettı. 21 kişilik kadrosuyla Antalya Pil Fabrikası tesislerinde kampa gırecek olan Kınkkalespor Antalya'da 3 ya da 4 hazırlık maçı yapacak. Konuyla ilgili olarak bir açık lama yapan Kınkkotespor teknik dırektörü Coşkun Süer, cTakımdo var olan kardeşlik ve bağlılık havasmı Antalya'da ki komp boyunca daha sıkı bir hale getireceğiz. Ikinci yarıya lyl şekiide hazırlanacak olan tokımım ligde, fırtına gibi esecektir.» dedi. Yeldeğirmeni, Maltepe Gençlik'in yerine sampiyon ilan edildi | Düzenleme Kurulu Soğanlık ve Alemdar'ı. asker futbolcu oynattıkları gerekçesi ile hükmen yenik saydı. F.BAHÇE FUTBOL TAKIMI KIBRIS'A GİDİYOR Spor Servisi istanbul 1. Amatör Küme Düzenleme KuruILJ Soğan'ık ve Alemdar'ı asker oyuncu oynattıkları gere'<cesi i'e hukmen venık saydı. B J kara'dan sonra Yeideğirır.em Maltepe Gençlik'ın yerine şaTipiyon ı!an ecHdı. 8 kasım gunu Ar.adolu Spor Sitesi'nde oynanan ve Unkapanı'nm Yeldeğirmeni'ni 21 yendiği macta Nafer Erbaş, 31 ekim 1981 tarihirıde oynanon ve DSİ.Spor'un Alemdar ile 11 berabere kaldığı karşılaşmada Aiemdar'dan Sabahattin Özdemir asker oldukları halde bu mac'ıarda takımdaki yerlerini olmışlardı. Düzep'eme Kurulunun bu kararlanndan sonra 25 puanlı Yeloeğırmeni Maltepe Genclık'in yerne sampiyon ilan etti. DSİSpor ise Cerrohpoşa iie aynı puana sohip olup şampiyonluğa or'ak olunca bu gruptaki şampiyon baraj mccındcn sonra belırienecek. Öte yandan Alemdar da Sümerspor ile düşmemek icin oynayacak. İstanbui Futbol Ajanlığı barai maclarının oynanması icin DSİ Spor Sümerspor, Alerrdor ve Cerrahpa şa takımiarının yöneticilerini önümüzdeki hafta yapacakları toplantıya cağırdı. Nakavt mı ?.. Hanr, ayaâi kaydı Stockholm'de geçtiğimiz günlerae sgpv .an İsveç • Finlandıya ikili boks "rnaçınaa" Isveç'in 81 kilo zenci boksörü Patrick Lu murnba, bir an ayağı kayarak totoğrafta gönilen duruma geldi. Bir süre sonra toparlanan Lumumba, rakibi Finlandiyalı Jounı Kopola'yı yendi. Önce fotoğrafı görenler, Lumumba'nm nakavt olduğunu söy leyeceklerdir. HalbukJ gerçek bundan çok farklı. Bir boksörün bu hale gelebilmesı ıçın çok güçlü bir yumruk alması gerelcmiyor. Ayağı kayan br»ksörün de dünyası böyîe ters5Tİz olabüiyor. Basketbolda Haftanın Görünümü Spor Servisi Türkye Dep lasmanlı Basketbol Lıg'ı Final Grubu'ndo Efes Pî'sen mac fazlası ile liderliğe yükseldı. Eczacıbaşı ve Beşiktaş'ın mac yapmadan gecirdiği gectığimiz hafto korşılaşrr.alannda istanbullu baskatbolseverler heyecanh ve zevkli maclar ızlediler. Korac Kupası Grup Efes Pilsen mac fazlasıyla lider Finollennde ülkemizl temsıl eden ancak Fransa'nın Tours tokımma Fransa'da yenilerek gruptaki iddiasmı büyük ölçude yitiren Efes Pilsen, şampıyonluk savaşımı verdiği finai grubundo önce Tofaş'ı sonra da Karşıyaka'yı farklı skorlor\a yenerek başarısını sürdürdu. Istanbulun Lacivert . Beyazl, takımı, Bılly'den yoksua cıktığı Tofaş onunde ilk dakıkalarda tutuk olrrasıno karşm kısa surede toparlanarak rakibı önünde tark aramayo basiadı. Buna korşın. konuk takım dış şuîlarda başarısız olmakla beraber cok pos hatası yaptı, cok top y tırdi ve bunun karşılığındo olandan yenik ayrılmaktan kurtulamadı Bu arado, Tofaş takırr.ını calış tırmakla gorevlı antrenör Atilia Çakmak'ın takımın oldığı ve nilgilerde buyuk rolü var. Takımı sayı yoparken alkışlayon bu calıştıncı, bir iki oyuncusunun topları değerlendirememesi üzerıne smirlerek bağırıp cağırıyor ve tokımının oyununu etkıliyor. Bu do oyuncuların uzerınde öüyük bir morol bozukluğuna neden oluyor Çakmok'ın moclarda daha dık katli oimas, gerek Sümer: «Futbolculanmın calışma hırsı tereddütlerimi azalttı» ANTAI.YA. (THA) (Ccngiz KAPTAN Biidiriyor) Galatasaray futbol "akımı teknik di rektörü Özkan Sümer. «futholcularunın çalışma azmi tereddütlerimi öııemli iilçüde azalttı» dedi. Özkan Sümer. THA muhabiri ne verdiği demeçte, «Galatasaray'ın sonuç olarak söylenemesp bilc futbol olarak daha dolu ve daha iddialı olduğunu ifade ederek $unları soyledi: «fiöreve geldisim 4 haftalık dönemde düşündüeünı oyuıı tarzını ovunculara uytrulama bakımından tereddütlerimin önemli ölcüde azaldığını ifade edebilirim. Bir hayli riskli oltnasına rağmen ilk çünden itibaren Galatasaray'da bazı değişiklikleri yerleştirmeye çalıştım. Bunlar icinde en belirgin olan takımın hücum pücünü isteği dönüştürmek biçiminde olmuştur. Doğal olarak uygulamamn başında ha^ aksaklıklar ortaya çıkmıştır. Ve bu aksaklıklan bekledijrimiz gibi zamanla çiderebileceğimiî kanaatini tasımaktayım. Bozbey: Spor artık propaganda aracıdır 1. Amatör Gençler Ligine veda etti Fchmİ ÖZGÜLER İstanbul 1. Amatör Gençler Ligı'nde geçtiğımız hafta Sarıyer ile yapacağı maça çıkmayan Şişli 2. Lige düşen ilk takım oldu. Kartal 14. maçında Yücespor'a 2 0 yenilerek yenümezliğini yitirdı. Eu arada Çelikspor'vın Beykoz öaünde iki puanı iki golle alması «Haflanın Sürprizi» oldu. 16. haftanın başarıhlan şöyle: (A) GRlBt : Haftanın Haftanın dabaşı Takıruı: Yücespor Hakemi: Turgu: OTurgay Haftanın Hakemi: Zait ÖzçeUk Haftanın Oyuncusu: Ali (Okmeydanı) Haftanın Karmasr. Necati (S. Sirkeci) Dogan (Okmeydanı ı, Sedat (Feriköy), Ergun ıKağıthane), Harun (Beylerbeyi) Ercan (S. Sirkeci), Cemal (Çapa), Kenan (Feriköy) Ali (Okmeydanı), Hasan (.Kuştepe), Uğur (Okmeydaru) (C) GRCB13 : Haftanın Takımı: Celikspor Haftanın Hakemi: Çoşkun Uygun Haftanın OjTincusu: Ahmet (Yeşüköy) Haftanın Karması: Efkan rÇelikspor) Gökhan (Yeşilköy), Kutlay (Maltepespor), Meiımet II <Langa). İrfan (L»nga) Ahmet (Yeşüköy). Engin (Yeşüköy), Hamdi (Celikspor) Talat (Altınmızrak), Ali (Çe Ukspor), Sami (Altınmızrak) (D) GKtBU : Haftanın Takımı: Okspor Haftanın Hakemi: Macit Tiimen Haltanın Oyuncasn: Mustaia (Y. Tabja) Haftanın Karması: Ekrem (Okspor) Asım (Okspor), Xazmi (Esenler), Mehmet (Y. Tabya), Ersel (Eyüp), Paysal (Aksaray) Mustafa (Okspor), Veysel (Esenler), Barboros (Hilal) Mustafa (Y. Tabya), Ramazan (Okspor), Muharrem (Eyüp) (E) GRTJBU : Haftanın Takımı: Sultar.tepe Haftanın Hakemi: Arif Parmık Haftanın Oyuncusu: Osman (Sultantepe) Haftanın Karması: Vecdet (Sultantepe) Mustafa (DiKilitaş), Ferdi (Anadolu), Recep (A. Hisan), Yaşar (Davutpaşa) Murat (Davupasa), Levent (Maltepegenç), Ugur (Dilciütaş) Osman (Sultantepe), Ayhan (A. Hisan), Uğur II (Maltepegenç) (F) GRUBU : Haftanın Takımı: Yeniköy Haftanın Hakemi: Çoşkun Gözaîan Haftanın Oyuncusu: H. tbrahim (Yeniköy) Haftanın Karması: Senoî (Bayrampaşa) Yakup (Yakacık), Recai (Küçükköy), Şenol (Yeniköy), Fikret (Yeşilbağlar) Ayhan (Küçükköy), Ali lYakacık), Ergün (Yeniköy) H. Ibrahim (Yeniköy), Levent (Örnekspori. Muammer (Alibeyköy) fleumi/? ' A k l m ersin, gücün yetmesin,, Abdülkadir YÜCELMAN ENCLİK ve Spor Bakanlığı'nın Müsteşar Yardımcısı Gültekin Ceki edebıyato ve rr.üzığe duşkündür. «İbibikler öler ötmez ordavım»ı ne zaman anımsa3om hemen Gültekin Ceki'yi de ammsarım. Gültekın'in dil'nden düışürmedıği bir deyım var. «Aklın ersin, gücün yetmesin» Sanır:m Müsteşar Yardımcısı günde belki de en az 100 kere bu dey;mi mırıldanıyordur. Öyle ya tom sporun göbeğmde bir yerde otururken ve oe spcun her kademesinde türlü ceşitli dümenler, cnlaşılmaz oavranışlar. birbirini tutmaz kororlar alınır do bunlaria insan ıcice oiursa ne yapacağmı şaşırır Gültekin Çeki de yılların spor adamıdıı ve işın nereden boşlad.ğnı, nereye gıdeceğini, hangi adamın kalbınin nerede attığını bitir. aklı her ise erer de gücu vetmez bunlaria başa cıkmaya. Biz de Gültekin Ceki'den farklı değiliz. Bizim de yıllariT.ız gecti sporur icinde. Ama geldik. gidı/oruz hâlâ da bu işlerin ne zoman düzeleceğini kestıremiyoruz. Biz göremedik bori b ztien sonrakıier gorsün de dıyemiyoruz. Bakıycruz en güverdığimiz doğiara kar vağıvermiş. Bakıyoruz hıc ummadığımız bir yerden b:r olav patlak ^ermiş. Gerci bunianr. neden olduğunu, güvendiğimiz dağlara neden kar yaçjdığını biliyoruz da bunlarla başa cıkmak icin gücümüz yetmıyor. Ve biz de Gültekin Ce'<l gibi günde birkac kez mırıldanıyoruz. Fakat bir bakıyoruz ki bu bozuk düzende gücü yetenlerin pek akılları ermiyor ama gün onların, ortam onların ve onların istedikleri de başoniı ya da dürüst olmck değil. sadece ortama uymak, mızıltı cıkarmamck ve orkestrayo uymak Günümüzde mutlu olmosını istemediğin bir kiş'ye beddua edeceksen düşünmeden Gültekin Ce'<i'nin günde 100 kere rnınldanöığı deyimi sen de yinele. «Aklın ersin gücün yetmesin» ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Güreş Federas yonu Başkam Hasan Bozbey, ü!ke oiarak topyekun güreşe destek sağlan masmın gerekt ğinı belirterek «Güreşe hiîmetin ağırlığını ölcecek terazi yoktur» dedi. Bozbey, Dun ya'oa sporun tom anlamıyla bir propaganda aracı halıne geldığini söyleyerek «Bu durumda ben savaşta ülkesi icin şehit duşen ya da gazi olanlarla, ulkesine madalya kazandırmak için ter doken I güreşciyi. sporcuyu eşit gbrüyorum. Aralarında hic fark yoktur» iddıasında bu luntiu. Gureş Federasyonu Baş kanı Hasan Bozbey, Devlet Boşkanı'nın emrıne karşın başcrıl, güreşcilerin ışe aiınmadığını, Duno bir anlam veremedığını beürterek şöy!e konuştu: «Devlet başkonımız Istiyor, devlet kuruluşlarmın başındakiler buna uymuyar. Bu nasıl olur, bu ncsıi bir cesgret, bu nasıl duşuncedir? Bu dcvranış sporda geri kalmamızın baş nedenidir. Ben ülkesi icin savoşıp şehit düşen. gazi olcn vctandaşla, ülkesi icin ter döken spotcu gureşci arosında hicbir fark görmuyorum. Sporun dünyoda propagandc aracı olmasını gözönüne alarak devlet kurulusionnın sorumluları nın spora gerek'i hizmeti yapmasını diliyorum » S Haftanın Oyuncusu: (Yucespor) Haftanın Karmasv. îrfan (Yü cespor) Turgay (Yücespor), Erhan (Karagümrukı. Adem ıÇıksaün». Csman ılsSenderpaşaı Cıtiftngir (Paşabahçe), Mustafa (Yücespor». Halit II (Kartai) Alı (Yücespor). Halim (Hasköy». Kamazan ı.Bozkurt M.i (B)GRlBt : Haftanın Takımı: Okmeydanı Bulgaristan'da kampa alınacak cimnastikçiler betirlendi ANKARA, (a.a.) Cimncstik Federosyonu Başkanı Tahsın Albayrak, 317 Şubct tcrıhlerı arcsında Bulgarstan'da kampa alınacak olan cımnastıkcılerin teknik kurul tarafından beürlendiğini ocıklcdı. Albayrak'm Anadolu Aıonsı'na yaptığı acıklamoya göre, Bulgariston'da kampa ahnccak cimnostikcüer şunlar: Bayanlar: Ciğdem Topcuoğlu (Ankara), Özlem İnak (Ankara), Yasemirt Evcim (Ankara). Erkekler: Ref.k Çevik (Anko ra) Ufuk Aipkaya (Ankara). İsa Salgın (Konya), Husevin Iğdır (Cankırı), Erdoğan Kopu cu (Ankara), Zeki Dursun lAnkarov Salih Suveren (Ankara), Barış Gümüşkaya (Ankoro). Adnan Özkon (Ankara), Seyfettin Gebeş (Ankara). Ceza Kurulu, 3 futbolcuyu cezalandırdı ANKARA (LBA) Beden Terbiyesi Gsnel Müdürlüğü Merkez Ceza Kurulu yarışma hakemme hakaret eden Yeşildirek Kulübü futbolcuları Hasan Biçer ile Turgay Gülsün'ii ikişer yanşmadan men cazası ile cezalandırdı. Kurul aynca. yarışma fıakemine hakaret eden ve bu nedenle oyundan ıhraç edılen Kon ya Ereglispor futbolcusu Mürsel Sümer'e üç yanşmadan men cezası verdi. Bayanlar uzun atlamada salon dünya rekoru kırıldı MOSKOVA Sovyet Svetlana Vanyuşina, Li^ vanya'nın Vilniun kentînde yapılan salon atletizm yarışmalan sırasında urun atlarnada 6.83 nıetrelik bir derece ile dünya reknrunu kırdı. Eska rekor 6.77 metre ile Federal Alman Karın Hem pel ve Sovyet Margarita Bütkene'nin elınde bulunmaktayd.1. Ugin boçorılı Uriumtonmtoi) S. 6!rk*cl takımı bir moç önctelnd»...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog