Bugünden 1930'a 5,490,587 adet makaleKatalog


«
»

19 OCAK 1982 Karaborsa abonman bileti satanlara yasal işlem yapıltyor yatıtlerine kalmıstır. Bozı Avrupo Konseyi uyelerl Konsey'den cıkonlmomızı onoy (Başteratı l. saytada) • Sosyal Sigortalar Genel latiarsa hota olur. biz ortak ve sız ve sert davranışlar içine Müdürü Nurt Madaılı, Işçilere muttefıklerimiz olan bu ülkelegirdiginl belirterı 0YFİŞ Başödenen sosyal yardım miktanrin boyle bir karora varacagını saru, bu dımınvın üeride nor rnn arttınlmast amactyla basmal düzene geçıidiğinde yeşe sanm'yoruz. Bu pek yapıcı bır iRtüan çalışmalanri son asamarebilecek olumsuz bir ortamın kcrar olmaz da bulundufvınu söyledi. Malohumlannı «kmek anlamır.a daslı emeklt maaslanmn iki Soru Türklye, Botı »• NA »eldigini söyledi. ayda bir ödenme konusunun ise TO müıtetifcleri içtn cok 6n«m Mebmet Acıdereli 12 Eylui tartışüabUir bir konu oldwğulidîr. Ya NATO Türkiye için n« tstanbvü Haber Servtsi oncesinde ıdeolojik scndıkacınu bellrttl. kodor önemti? îstanbul Beledlyesi'nden ;ıgın ttirediginı bu nedenle ışMadazU OBA*ya yapttğı açıkyapılan açıklamada, duY=nıt NATO. Balı üyeterl LEFKOŞE (a^ı.) Kiürıs îi nareketıne terör bulaştınllamada memurlara 3.500 lira raklarda karaborsa olarak Turk Federe Cevletı Baskanı lc'n r.e kadar onemlivse, Türsosyal yardım ödenirken Işçi lıgırü üeri sUTeTek söyle koabonman büeü satanların Kauf. Denlttas, dün BM Genel kıyo icm de o kadar Örmtldır. emeklilerine 2.500 lira öderjme^uştpu•. belediye yetkiülerince sapSeüreterinin Kıbrıs Özel Tem NATO ü/elerır.in guvenüğinl •Kunılacak olan v*n\ detnokstnin akttiel dengeyi bozdugutandığında, en yatan güven silcisi Hugo Gc'o'bı'yi tobul easitnttto Atatiirkçülük ideallesağloyon bir organizasyondur, nu as lli ve kolluk kuvvetterine dsrek bir sıire görüştü. d^ ü caydırıcı gorevi vardır, oynco rinl savuBa», d k l demokrasl bildirilerek nakiannda yaBatı ve Doğu arosındla da bir Görüşmede, Deıiktaş. Go'obi'manlanna prîm vermeyen. so« sal işlem yapıldıgı büdirilval ve ekonomik adatete daT»h. den Kıbrıs'ta Birleşmiş Miüetder.ge stığlar. NATO, kendisine di. (Bastarafı l. aayfada* '.nsan haSlanna w «^«gdas isçl ler"ın kontTOlu altmda bulundahi'. ülkelerın birblrlennl desAçıklamada ayrıca îstanSavunma ovukattartndan tiaManna «aypiı WT demokras» ması gereken silah ve mühim teklediği karşıiık'.ı anlayışl^ ışbul Beîediyesi'nin kurdugu almunu Wr daha nüUetbnJH Turgut Kozan, savcının Istematm nerede oldj|u konusonsatış yerîerintn dışında çebiriiği yopt'â1 b i r organizcsyon IÎ EvHU 5nce«indekl tanmmmü! cıa hilgi istedi. mine karsı cıktı. Karan, blrleşşitli bankalann bütün şuo'.molı. Ama Turkiye söz ko•dilme» skıntılan töstermeye. tlrmede bir Yoror olmadığı göbelerinde ve satış yapmak nusu olduğunda bu tonksiyoKTFD Baskanı. bu konuda cek derecede cüçlü »e safeHklı lsteklert vrygun Eörülen örüsünü savunarak, ıBu do*a nun unutuimus oldugunu görTürt tarafırun endiselen buknnıhnasım temenni edlvozel bayilerde çok yaygın mütalaa aşamosıno g«tml<tlr, lundugunu belirterek sözkomekten cok uzgünüz. rul.» bir biçimde bilet satışı ya Oyso İstonbui'ck'kl davo hanusvı sı'ah ve mühimmatın haDYPİŞ Baçkam fconuşroasın Soru Güvenllk kavromı pıldığı da hatırlatüdı. len iddionam* okunması soflen BM'nin tontrolur.da o'.up da aynca. «Enflasvomirı «erltekenu olunca sosyal güvenltk olmadjğım öğrenmek istedi. (lifcinl iddia eden resml bevanhasındadır. Yopılacak Islerln va sosyal gellşme de cskert lann plvasa fiyatlan tle çeli«M azaltılmosı, cabuk sonuca vaqüvenl!k kador önemlldir. Slı Gobbi de bu konuda herhanteşktt etti*tnl» belirtti, bu ararılması w«ya davanın derho bu kovromlar lcln ne düçünügi bir t>ilgisi olmadığım. konuda caiısma vssarm « • > W va •üratl* n«tlc«Y« vormosı oci« yu araştınp. KTFD Başkanır.a yorsunuz. saların yeniden ele almmasının sından blr yarar so^lonmosı bilgi verecegini söyledi. zorunlu oldugunu k&ydettl. Yanıt Ben bu kavramı gereklr. Oy»a durum böyia deAcıdereli is yftsalan konusun tartışmam. Şüpheslz bir 0lk«ğildir* dedl. de sosvo' ban$. sasyal blrllk 13 şöyle dedi: «Sendlka enfİAsyonunun onvoksa, ülke bolünmüşse. teİSTANBUL, (THA) Mi Soysal'ın savunmo avukctlentnesl. isçllerln aı sayıda a(Bastarafı 1. sayfada) mel güvenlık kavrarnı yok demarlar Od&sı Istanbul şularından Hatlt Çetenk Ite Güldemokratik Tia tttçltı ve oonu»r<ıu» "<;"• üetmişler amo yur bulomomışmek'.ır. Bu b^lm tlı'kt ve bölbesinin 27. Genel Kurvü çln Çay^ıoU lw mohkemeye blr dtkalaf bflnvpsinde tnptanması lordır.» Toplantısı Sinema Televtz gedP kollektif bir guvenlifie de 1. sayîada> dılekçe 'indular. Avukot Ce«^»lanmalıdır. yon Enstitüsü'nde yapüdı. Özg'jneş. Atatürk'ün onısını aerekslnlmlmiz oldugunu do anla>malar ımzalanaı Ve 30ü lenk. DİSK Iddionamesinde H8T W. demokTaMk cett«mls •parar günü vapılan ve surekiı kıîmak için tonıtma m:lyon dolar Türkıye"nin kulunutiurmamolıdtr EMAŞ olavı H« HQM tek satır mkelerde çofc ı w n WT M » » * ^ 189 üyenin katıldıfr Genel laramıra girdl. 300 milvon dofaoiıyetlennır' devam edeceğıdan bert uvrnİRnsn v* olmadığım beiirterek. «FMAŞ Kurulda yapılan seçimler larm 200'ü hibe. 100 mıîvon donı belirtı ve «Atotürk yılı bttsffTlesrnls hı»1 " * * tonln •*> olayı «• DİSK <Savo»ı orcsındo sonucunda Mehrnet Yılda, lan ise düsük talzlı kredi nitememlstlr.» dedi. me ve m v t«Wan. Türk blr irtlbot yoktur» dedl Tayyar Kumbasar, Englfl li&inde Devlet Bakonı Özgüneş. Vasi tçîn &e korunnp «elbt'rflmeöraâçan, Yüksel Gürsel, Me I o Avusturya, 2U rrulyon do(Battaratı 1. «dlr. Bn haklfnn kıtlar bütcesl üzerındeki eleşYalnızco AMuMh Battürk, te Gökhığ, Behiç Ak, Yal 1 lar taahhüt eıti. Krediyle H(rtlKblı Devılmcl Grttplanma» ü»t tddianamede, daha sonra tırılere karşılık verirken ds. çın Dede Yönetim Kurulu h anla.=r.ıanın önüm'â^dski gün lendıği bildirildi. Cnapman'a Wr seVlde kul itmoll Özblctr ve itmatl Hak TSÎP içinde de bblünmelerin SAG GÖRtSLlî LtSELl Vakıf mo'larınm gecmiş doüyeliklerine seçüdiler. j lerde inualanması bskleniyor. ,apıian saidmyı da aynı örgüt ta Önol adlı samkların DİSK basladıffcı ve son olarak da bu sta lstl«mat e> MÜEBBET HAPSE 3 Belçika 8 1 rrülyon dolar nsmde «Sebil» kabul edilıp e!usf.ennıişti. Bu örgüt haktanSeçilen üyelcr yapacakdovosmda da aanık oldug"unu partinın itlegalite yanlılan ve MAHKVM OLDt taahhüt etti. Yüzde 3 faizli 30 da az şey biluüyor. ABD saldılan ilk toplantıda yeni döden cıkorıldığmı kaydetti ve ADANA 14 temmuz 198Q'de bîld'ren Celenk. blrleştirme yoyıl vsdeli kredi ile ilgili anlasııyı şıddetle kınadı. Beyaa Sanem başkamm sscecek ve Kahramanmaraş'ta Endüstri şoyle Konuştu: .«jrı ortcak bu sanıklor bokırrs im?i!andı ıay sbîcüsü taraîından yapılan aralannda iş bölümü yapaMeslek Lisesi ö|retmeni sol gö YHK'ımn r«re» • • dm gldılebileceulnl Hod« n (Bastaratı 1. saytada) 4 Danimarka 3 3 mılyon açlüamada saldırının dUnya«Öyle kiro sözleşmeleri yocaklar. rüslü Cihat Kılıç'ı taammüden d» unvacakm. knnılda l«rt dıtı. Celenk, EMAŞ davosı II* lunduğu kuruluslara aitti. Cwya yayılan terörizmin blr gösöldürmekten yargılanan sag gopılmış, öyle düsük klrcıtar bi dolar taahhüt etti, ancak dsha tP^ciVupri ps» savıda butnn« DİSK davasımn blr!»8tiri!me gUneş, bu olanakdan yararlan rüşlü $eret Altunav dün once sonra bu kredivı eskiden kate :s"i oldugu belirtüiyor. malıdır.» çilmiş ki, Genel Müdürtük yalan bakive borçlann ttısfivesi ainin sorun yaratacaömı do masuu bildi ve 15 Rün öncesine ölUm cezasıns çarptmldı. uana Son yıllar içinde en az alU YASAS1 kıt porosım cdeyebilmek icin için kullanmak istedi anlasma kadar görevlnden ahnacagı iddı 3öz'erine Amerikan dipiomatı çesitll SAÜ sonra bu cezası hafifleticl b?zı oldığı klro bedellnin üıerine imzalanmadı. alarını adeta yalanlarcasına 6 kastlere kurban gltti. nedenlerden ötürü yasam boya 9 THA'mn haberine göre 6 Federal Almanya 460 poro kcymok mecburlyetlnde Avukat R»«k Eroül, EMAŞ aaat »üren btr konusma yaptı. 1976 yılında, Amerite'nın hapse çevrildl. Kocval Güverüik Bakanı Sftdıtc mılyon mark taabhüt etti. 130'u OzgUnes, konusmasında AtaBeyrut BUyllkalçisi Francis Me 8 SANIK DAHA kalmıstır.» davosırtın İstonbul'do gftrülme proie krEdis;, 330'u ıse pro«loy, Elçüiğin Ticaret Müstesarı TAHLtYE EDlLDt sinm ekonomik açidon do «o türk'ün laiklık ilkesirü anlalırve BağKur yasalarmda deftisik özguneş bir soru U2enn« r&m kredisi olmek «?ere 460 ken Atatürk'ün dinsb olmadığıile birlikte öldurüldü. # S8 sanıkh Adana TKP c»akır.cdı olduöunu söyledl. dolar taabhüt etM. Hk yat»n yasa tasanlartmn hanı söyledi ve «KlUplığında 400'e camiierde bulunon değerlı ho;ı milvon vasmda dün sorgular tamamlın1988 yılında ise, Amerito'run lstanbni Haber Servîsl Uzun tartısmalardnn sonra annrlanması için çalışmalann bas yakın din kiubı vardı» dedl. dı, 8 sanık daha tahliye edHGuatemala Eüyukelçisi Gordon tann calmdığı yolundoki söySoysal'm savunma Kamu yolcu tasıma hizlaşma imıalandı \t! kredt serifttüdığıru ve halen alt düzeyde di. Sorgulan yapılan 31 sanık, Mein, aşın solcu g*rülalaroa Devlet Bakaru Orguneî, 5 sa lentıterin vavgınlık kazondığımetlerinl yUkuralennüs o avukollorı. mahkerneye Askarl b?=t bıraküdı acıkladı poliste gözaltmöa buıunduklakaçınlmak istenmiş,, direrjneatük konusmasında markstst lan Istanbul Belediyesi'nin, nı bel'rlerek «Değerli holılan Yargıtoy'm Qlzll örgüt davala6 Finlandıya 1981 vılı ıçm rı süre içerisinde akla gelmeyesi üzarine katledümişti. taktikler üzerinde de durarak Şide. THA'ya yaptıgı halen günlük, hizmete suMüzeye kaldırıyoru»» şe^ünde taahhütte bulunmadı. rma alıçkm eoşitli kararlorını cek yöntemlcr kullanılarak ısSon dokus yıl içinde AmeriDanışma Meclisi üyelerini aymada, sözkonusu tasarılann nablldlği 970 kadar araçla konuştu. Ozguneş, vokıftara 7 Fransa, nroie ve ^TORlcerek blr dılekce sundular. kence cdi.dikierinl öne sürdü'.er. ka'nm Sudan, Kıbrıs ve Aîdınlattı. OıgUnes. çeşltlt takükyasalarda, geniş kapsamlı dağı2S00 kilumetreltarelik bir aıt yurtların kapatılması nederam kredileri şeklinde toplam Sanıklar poliste alınan ıfaîîle Kazon, dil6kç«y! acıklarken, ganistan Buyukelçileri de *uilerl anlatırken su örn«Rİ verdi: Sikli's getirecegim, bu yüzden hixmet alanı içinde ve 700 82.3 milyon dolarlık taahhütte nm'n sorulmosı üzerıne de su rinl «ddederlerken, Askeri Sr.v k3stlere kurban gittiier. EMAS Matboosında glzll ör•Marksist teorlnln taktiklerta»calışmalann uzun xaman alaca kilometrelik yol seridi vtee buliındu. Fransız kredısı vücılıkça alınan itadelertnln do*Geçen 17 ftralıkta, ttaljra'da karşılığı verdigüt suçunun oluemodıflını, so den blrial de deınek taktitidlr. ?ını beiirterek *ta<;arılan*ı nl rinde görev yaptıgı büdirilrUrlüge eirdı. ru rılduft':nu belirtti'er. Kızıl Tugaylar Amerütalı GeTabanı olınajaıı mark?lstJer san ayı basından önce Bakannıklann oncak Matbaolar Kodi. 8 Holtenda 18 milyon dcv OÖLCCK TKP DAV\M neraı James Lee DO2ier'i ka«Bir kısım yıırtlorda Atalürk tabana ka\ıışnıak için dernek ısr Kuruluna sumrtmasınm nununo muhalefet sucundon lar taahhütte bulundiı. HollanGOLCÜK Gblciik'teki Do rasmlni asmok ls«em«yenler bl tstanbul belediyesind«n çırd'.îar ve ha'.â ellerinde tutukurarlar buna da Kedi Se\cnmümkön oimadıfım» bildirdi. ynfgılonabıleceklerini belirtti. da kredısı serbest bırakıldl. na^ma ve Sıkıyfine'tm Komuyapılan açıklamada, tuzmftyorlar. ler Derneti adını verirler ama ta çıktı. Bu ve benıeri nedenHARİS SAO1K StDE'Yİ Ceienk Ise, dovada sadece 9 İn^iltere 32." mılyon dotanlıgı Askeri Mahkemesi'rıde te konulan araçlardan 1701 FEDERAL ALMANYA'DA konuşmaUrmda, kcdiden desil ELEŞTtRDt tttrie yurtlor kapatıldı.» larlık proaram kredisi taahhügoruiraekte olan 230 saruklı Sovsai'ın tutuktu durumda bukörüklü otobüs olamk düÖte yand&n, Arnawt aaüh 3 toprak relormundan bahsederdunde bulundu Anlaşm3 imzaTKP davasma dün devam edıi • HAKîş Konieaemyonu şünüldüğü takdtrde araç lunmasinın «Sonık Hhom! Soy lcr.» Yugoslav vatandaşı paıar gecftÖzgüneş, bu crodo butce landı ve kredi kııllar.ıma girdi. di. ışçı ve memur emeklılerı ara sayısımn 1140 a ulaştığı da si Federal Almsny&'nın Hellsal tek boeına btr 6rgüt kurimkonlon elverdiği takdtırie. özgüneş'in taktikiere ilişkin 10 îsveç 25 mılyon kron sındaki farlun dderilmesım ve bUdirtldl ve şoyle denildi: bronn kenti yakınlarındaki Un mustur elbi blr durum do§bir başka açıklaması da şöyleyTürkiye'deki kadastro taalıyetSanıklan snvunan 50 avukat taahhUt etti. Ancak ihracat emefclıülc ıstemlennde meyda«İstanbul belediyesl vatergruppenbach'da öldürüldümoktadır» dedl. di: taraîınuan dün mahkeme üaşlerınin 20 vıi ıcinde bıtirıinrpkredisi niteliğindeki taahhütle r» gelen büroluratik gecıluııe'.etandaslara daha iyt hirmet leı\. kanlığına verüen dılekçede, sailsr.h henuz bır eelisme safelan«Marksisım'de örs çekiç taksinin pianlondığını. ancak bütrın ortadan kaldınlmasını is sunabilmek içtn gerek mev Savunma ovukotlon. llhoml Polis, blr garajdan otomo'bil nıkların pousteki ıtadelerının madı. ti|1 vardır. Eğer raarksistler tedi. HAKİŞ Konfederasyonu ce imkânlan eivermedıö' takcut araçlann çok esklyenle cıkmakta olan 3 Yugoslav'ın SoyMl'ın solıveriımesinl istetilgeçerli sayılmaması ve dosya 11 îsv.çre 19R1 ıçın resmi bir konuyu istismar etmek isGenel Merkezi"nden yapılan alerimn yerulenmesl, Reretedırde. bu ıç'.emın 20 vıldan «on üzerine blr veya daha tatla eal ler dan çıkarılması ıstendı. taahhtltte bulunmadı. Bununla tiyorlarsa o lvonuyu ellerine açıklamada, bugün 4 kisilik bu se araç sayısırun hızla çodırgamn ateş açtıjmı. ^' ro tamom'ancbîleceğıni ifade MERSİN DEV • YOL birlikte 19?i) tsanh'Adüne vakm lıp çekirlc örs arasında döveailenin kira, yakıt, elektrik. BU. ğaltılmaaı hususunda çalı?lerüen ikısinin olay yerinde bi Askeri Savcı. EMAŞ dovaet'i Kodostro faalıvetlennin 20 D\ViVSl BAŞLAD! bir miktar safelavacagına söz rtk, kasıtlı hafcerler ya>atak sagül: ve benzeri narcamalan malannı sürdürmektedir. rinin de ruutanede öidüJUnü sı dosyasının istanbul'a gönyıl icınde tamamlanması İcin ^lERSİN ll'i kadm olan 87 verdi, kamuoyu oluştururlar.» hariç sadece aylık mutfak masbildirdi. Duraklarda çok sayıda osar.ıklı Mersın Dev • Yol dava toplam 70 milvor derilmssı ıstemınin istonbul lırolık btr 12 îtaîva 115 mılyon dolar rafuun 18 bin 853 lira oldugu özgüneş, Danışma Meclisi'nın sma dün Çıkarma Birliklerinde Suıkaste kurban jridftnlefin tobüstin bir arada bulun(21 numaralı Askeri Mohkeme tutarmda taahhütte bulundu. öder.eğe ıhtiyaclan olduâunu beîirtilerek, Sosyal Güvenlik dunlni birleşiminde sait markKosova'nın bagunsızlığını de»tnası işletrae hiOTietlerinde ösel olarak harırlanan mahkeKredinin bugüne kadar ancak stnln konuya ilışkin karar veblldiren Bakan, bugune kodar Bakanı Sadık Şide elestlrildı. tekledıkleri bildiriUyor. BBC'sıst taktüüer Uzerinde degıl, gcniş çaph bir reorRaıüsasme salonunda başlandı. Adana rebilmesi için marikemece ln kayısı taktlkleri ürerinde de dur Türktye'n'm yüzde 45 5''nin ko 20 miîvon dolarhk bır bölümü ORHAN ERÇELtK: nin haberine gore bunlardan yona gidilmesini Kerektir2 Numaralı Sıkıvönetim Mah! onaylandı ve serbest bırakıldi. • Türkîs Genel Testtlatian celenmesl gerekceslyle yapıldastrosunun yapı dığını 1P82 Ikiai, hükümete karşı ulan blr du. Ozgüneş. meteoroloji bütmektedir. Bu komıda yükkemesî'nden gelen Pivade Kıîtalya'nın kalan 95 milyon dodırma Sekreten Orhan Erçeörgütün önde gelenleri arasın dıöını bellrttl Askeri Savcı, vılmdo do 8 milvon 500 bin çesi gorüsülurken kayısı'nm sek üğretim kurumlanna demli Albay Bahatttn Demirler' larVk taahhtidü duruvor. lık Samsun'da yaptığı açıklamada 'bulunuyor. don olaymoan kurtarıiması tak Sıkıyönetimm ılanından sonra dörüm arozlnın kodastrosunun bir ulaşım projesi yaptırılin başkanhğını yaptıgı mahke13 tspar.va S milvon dolar da, asgan ücret konusunda buuğınin hedefi olarak Malatya'mıs olup, bunun ışığı almede. sanıklann kimlik yoklabasılon ve yosak oMuğu anyapılmosmın planlandığmı söv taahhüt etti. Anlasma imealanlıuıdukları ısteklerin yanlış annın pılot bolge ilan edildığinı tmda çalısmalar surdtlrülmasından sonra iddianamesini laşılan bozı vaynların EMAŞ ledi. dı ve kredi yürürlüjte mrdi. laşıldıgıru beiirterek, «Asgari acıkladı. oiruyan Askeri Savn Patma mektedir. Özetlilcte yoğun Matbaasmdo bosıiıp bosılmo14 Kanada in milvon doücretten vercl aUnmasın deaıeözguneş, Suriye. Mısır, S Saadet Gült*kin adlı kadının Meteoroloji bütçesi gorüşülür yolcusu ve trafiîl bulunan lar taahhüt etti. Kredivle lişrili dıöını do holen arastırdıklarıdik» dedı. da aralannda bulundugu 8 kiArobıstan ve Yugoslavyado vo ken Danışma Meclisi Uyesi Erterclhli yol dahil şehrtn anlasma onaylsndı. Kanada*mn nı bıldırdi şinin idam cezasına çarptınltugrul Alatlı sordu: merkezl alanlannda ulakıflann ve özel şahısların mal Orhan Erçelik ,asgari Ucretin avnca 1980 yılındakl taahhüşnn V4 tratiğin daha düzen Sayrn Bakan ben K»r»ı>a masını istedi dünden 4 milyon dolar kalmış vergi ve ssgorta primleri kesıllarıyio llgill olarak Dısışierivle Mahkeme. dava dosyasırıın U hale getirilmesini atnacya Yelken Kulübü üyesiyim, U buVunuyor. diktan sonra ele geçen net ÜcBAÖCANIN DURUŞMASI Topu ve Kodastro Gsnel M0birlMtirme konu.unda görüş layan değişiklikler üzerinsansh denlteiylm. Açık denlx 15 Jarx>nya 100 milyon dtv rete esas olacak sekilde dUzenİSTANBfL Ses sanatçısı dürlüğünün işbirliği haiinda ol bıld rilmesi ıc'>n DİSK davasımn de önemle durvümaktadır. ehliyetim de var. Meteoroloji lar taahhüt etti. Anlaşmanın lenmesinı talep ettiklerini Selda Baijcan'ın yargılanmasıduöunu bildirdi görüimekta olduöu İstanbul (2) Ost düzevdeki bu çalışd«nlzcUiğe ehemmljet vennl na 1 Numaralı Askeri Maiıkeyakın bir Uriht* imıalanması Uade etti. Diyanet îşlpri Baskanlı?ı büt numarolı Askeri Mahkemesine malara parelel clarak yolyor. Dente'e dönük çahşmanB me'de Cevam edildi. Bağc&n, ve kredlntn serbest bıratalmaç*si üzerir.de ilk konusmayı &ı yoğunluğunun tazla olvar nu? sı bekleniyor. gonderilmeslnl karariastudı. Türkiye'nin yurt dışmdaki itıBekir Tünay yaotı. Tünay «DiniB;r baska iıye de, Ozgüneş'e dugu saatlerde, otobüs yı18 Lüksemburg yanm mil Mahkeme, âoysal'ın saliveHbarmı kıracak konuşmalar yap mlı akU mantıjt» dayanan btr balvkçüann hangi lıavalarda de gılmalannm önlenmesi için yon dolar taahhüt etti. Ancak (R)i<((ar«tı i uğı gerekçesiyle en &z 5 yıl me isteminl kanıtlarin toplondindlr» dedl. Atatürk'ün Wtap nize açılıp, iıangi havalarda duraklarda gbreviendirilen bır sonuc alınmadı. mest geı*Si, Ankara 3. AsHye agtr hapls istemi ile yargüaıv.marmş olması nedenlvl» redlıgında dffı kitaplannın büyük açılmamaEi dogrultüsunda me personel mümkün olan dü 17 Norveç Türkiye"ye yaryor. Ticaret Mankemesi'nin banker dettı. Ayrıca, bozı yoyınların bir yer tuttugunu açıklayan rtımı dondurmuş bulunuyor. zenlemeleri yapmaktadır.» islemleri Ue ilgiU olarak görevhongi matbaada basıldığımn Tünay «Atatür* bu Wt»plarda yolarda taKtik veriünesim lendirilmesiydi. lenmesi için 12 şubat I982"ıe ban yerlerin altım kırmaa ve ' beür'enmesi lcln Askert Sovdı. GazeteciYazar kunımunun lcra ve tflas Memurluklan'ertelendi. mavi kalemle çizmiştir» Iıiçicılıktan bilırkişi ıstenmesi, bol bulunduğu Türk basmına, nm oldugu koridordaki alamlnde konustu, Zeki Çataıakgazeteci avcı ioımmunu yer EMAŞ'm koyyımlara devrinc&klı toplulugu daha sonra ytcı ise bazı din adamlarımn top lesürmey» çalışan "bır gazeteci den scnra gecmiş dön«mlerl ne kalabalık gruplar halinde de, verilen arada Mehmet Ozlumu karanhga iünek ist«dltibanker işlemleri lle görevli ve sonraki dönemi lceren magüneş'e odacı aracıUgı üe şu ni bne sürdü. Ankara 3. Asliye Ticaret Mahli bilonco örneklerlnin Isten* notu göndordi: ösgünes, Diyantt Işteri Bütkemesi'nin bulundufru üçüncü Bir ulu çınar daha mesl karar altmo alındı. Du Hangl havalarda ördek bu İSTANBUl, (a.a.) çesi üzenndeki elestirilera yakata çıtayor. Türk Sanatmdan .. ruşma başka bir güne ertelenlunup hangi havalarda bulun29. Dünya «Cüzzara Haltanıt vertrken, «Bir milletveküi Bu mahkemenin fcalemınde Haber Merkeö Ege DeUstalann ustası Türk mayacağuun şahsıma bildirildi. sı» çalışmalan, îstanbul'da meıhep Vastartıcıhsı yaptıktan hummaU bir çalışma. Kalem nizi'nin kuzeyinde dün gece mesinı ara ve talep ederim. Sedef oyma sanatinro ton Tıp Pakültesi Lepra Enstisonra sapık atamlar devam ememurlan oradan oraya kosu2357'de bir deprem oldu, Ote yandan Danışma Meclısin temsılcisi... tüsünce Lepra Hastanesi'ndegeldi. Bir siyasl parti de bu şuyorlar. Soranlara aynı yanıtı Depremin merkez üssünün d« basrn üye ilişkisi Konusu de düz«nlenen hizmet içi akımlan müdafa edince bunlar Makruhi Semercioglu" vertnekten usanmıs eörünüyorKandiUi Rasathanesi'ne 360 ton. devlet dairelerine kadar eirdîiçinde bulunduğumun günlerde eğltim semineriyle dUn baş nun eşi, Varttıhl ve Ray lar: uıaklıkta bulundugu bildirüdi. daha da güncellilt kaaandı. Baladı. ler» dedi. mond Kayhan, Takuhı ve Dort sanıye süren deprem Eg6" Efendım, henüı basvuru » üyelsr basının MesUs'ı tam tstanbul Cüsaamia SaDanıştay bütçesi toerlnde gö Fethi Küçükyıimaz'ın babade korkvı ve panik yarattı. Böl için işlemlere başlamadık. Kasniayısıyla iîleyebümesi ıçın vaç DernetiTıin katkısıyla, rüslertni açıkîayan Konya üye lan, Serdar Kuçükyılmaz'ın gede can ve mal kaybı saptanpıva da gerekli açıklamayı aselinden geleni yapıyor. Bunlar Lepra Hastanesi hamşire si Asım Igneciler, «Daruştay'ın biricik dedesı. madığı bildirüdi. a.a.'ya gore tık. dan birlsi de lsmati Şengüıı. ve personelınin egiüminl Tttrk devletlnden, Türk ldareilgililer deprem sonrası halkın Basının Danışma Meclisi Geîflas eden bankerde alacagı amaçlayan bu seminere sinden olomlu not almadıgını» telaşla sokağa fırladığını, bazı nel Kurulu'nu a« iüedıginden olan, bir umutla Kalem Mereorgarüzasyonunu hızıa bne sürdü. İğnecıler 1961 Anabmalarda çatiamalar görüldüyakınarak önceki gun çekim ya muruna batayor: sürdUren Elazıg Cüzzam yasasını haıırlayanların ıktidar gunü, ancak maddi hasann az pan TRT kasmeramanına çu me Gördüm, gördüTn »an». Hastanesi "ntierı ve öteki olamayacaklan için Anayasa ANKABA. (a.a) 1983 Euolaoağırun tahmin edildiğini söy san yolladr Ama vine de bir soTayım döArtık aramu» dönmeyecek. Büyuk usunın cenazesı F« sagl* kttruluşlanrıdan da Mahkemesi ve Danıştay "ı iktiro%nsion yarışmasmda Türkiye'lediler. Sayın kamer»man. Miyop terruulciîer katılıyor. On dim. riköy'deki Vartanants Ermeni Klisesinden 19 ocak 193 dar olacaklann Önüne engel oyi temsil edecek eseri seçmek YetkilUer, depremm merkez musunuî? Kameraıuz Uk sıragün sürecek setnlr.erde Cliz 3. Asliye Tıcaret Mahkemesl" salı günü «Bugün» saat 13'de yspılacak dini törende larak koyduklannı iddia etti. üzere olusturulan seçici kurul, üssünün Ege Deniıi yada Yudan arkasını almaı mı hlçî Blzam hastalığuıe ait bilgüer, nin kaptsında, «Bankerlerte 1 1 sonra Balıkh Ermeni mezarUğmda topraga venleceKU TunçeU üyesi Kamer Genç geç finale kalan alU eseri seslendinanlstan Adalan otabilecetini, nz calımet edin Meclteten esit erken tanı ve yeterlj teda^IH îslemleTe TRT v« ça«teHepimitin bası sag olsun... mişteki yonetimlerln basansıa recek sanatçılan belirledi. Yunarüstan'da da hasar yarataförüntü alın. vinin olumlu sonuçları, relerde vaptlacak Uandan sonra lıklannın nedentnl Danıştoy'da bileceginl sojlediler. EŞİ VE ÇOCUKLAI Seçici kuruVun üunci toplanDanışma MecUsi'nın eşıtlık habilitasyon gibi konular başlanacak. BasvuTular tlan tagosterdiklerini 6ne sürdü. Deprem tstanbul veTrakya'«sı sonunda «Gramofon», «Haiçinde izlenmesini ısteyen Daişlenecek ve uygulamah eği rihindcn bir »y içerirfnde yap»Danıştay bütçest Uzerindekl da da lüssedildi. nışma Mecliai'nin bu mümtaz ni», «Rönesans» ve «Bir Yasam tlm yapüacak. lacak» yazılı. eleşttrilert yanıtlayan Devlet ve gözlüklü Uyesi notu yolladıköykiisil» adlı parçalan Neco'Bankerden alacaklan olanBakaru îlhan örtrak da 1961 A tan sonra dün sabah da TRT nun, «Zannetme ki» adlı eseri lar için gerekli torm ve dilekn&yasasınuı haîirlanma«mda Genel Müdürlügü'r.e giderek Cantekin ve Nügün Ikillstoin, ce biçimleri daha sonra açıklabir takım art düşünceîerin dik Haber Dairesi Baskanı Tayyar «MüziUe Yasam» adlı besteyi nacakmış. kat« alındıgı yolundaki UadeŞalak'la bır görüşme yaptı. de Şenay'm seslendirmesi kaKalemin önünde geretüi btllere katılmadığuu bildirdi. Dev Basın üye ilişkıst bir başrarlaştırıldı. piyi almalanna karsm. alacakÎNDtAN SPRtNGS letln görevlerini, yasama yargı ka örnekle daha da guncelleij Altı eseri yonımlayacak olan lılar bir türlü oradan aynlamı ABD'nin Nevada eyaietinde Nel ve yürütme organlan ile yeriti. Danışma Meclisi BUtçe ve yorlar. Konuşmalar, dertlesmesanacçılann, mart ayına kadar lis Hava Üs&ünde blr eğitim BELGRAD. (a.a) Yune (çetirdigtnl kaydeden örtrak Ankara Belediye sınırlan içinde asagıdaki koşull Plan Komisyonu Baskanı Mus ler orada da sürüvot. OrU TRT Büyuk Oskestrası eşlîginuçuşu sırasında dört Jet havagoslavya'da Başketrt Bel«Bu Uç organ aranında, bir artaf a Aysan önceki gün bır TRT uygun 18 dalre satın alınacaktır. yaşü adam sonıyor: de ses ve gbriirıtü kaydı yapada çarpıştı. Fellis Hava Üssügrat'ta 70 cm uzunlugunda mont oldugu sfiylenemes. Zamuhabirini TRT Genel Müdü1 Kalorilerli, 18 dalnsli bir bîok veva bir arada Kimin ifias ettiStal bilmicaklan blldlrtldl. nün askeri sözcüsü John Convo 7S50 gr. agırUğmda bir ten her organ ıtörevlnl layıkıy rü Macit Akman'a şütayet etü. ğımsta bloklardan oîuşan 18 daire. yoruz ki, kardeşim. Banker ner «ABD Hava Kuvvetlerine kız çocufu dünyaya gelöl. la yertne Retlrseydi. 12 eyltfle Yetkiltlerden alman bilgiye Aysan'ın gerekçesi şuydu: 2 tstenen bilgt ve belgeleri: Tapu senedl, V YUcel Ifias etmlş mi? baglt dört T3» Talon tlpt Jet Kellnmewll» dedi. Danışma Mec Dogumun seîervana gegöre, seçici ktsmlMn üçüncü Devlet memuru devletc nıhsatı, imar durumu, vaziyet plaru. mimari tjroiele Karşısındaki genc adam, hatıormal egîtlm uçuslan sırasın lisi'nde bugün Anayasa Mahke rek duvulmadan gercekleştoplantıs* sonunda belirlenen kar?ı soru sorar mı? teklil edilen îiyat. fltce gülerek, lç cebinden bir da havada çarpışmışlardır» de mesl ve Adalet Bakanlıgı büt'•irilditJ ve bayan Biliana Söz konusu TRT muhabirıbirinci, iklnci ve üçüncü eserS&tmaya istekli olanlann 10 ŞTTBAT 19R2 Rünü ( senet «artı çıkanyor. çesi görüşülecek. Vukaslnoviç'in geçen yılkl nln devlete ksrsı ne soru sordl m ı saati bitimine kadar belgeleri ile birlikte başvu ler mart ayı içinde TRT Yöne Ettl. duğunu bir türlü anlamayan Uçalüann içinde buîunan ilk dogurmında da normatltn Kurulu'nun karanna sunuIATI Uan olunur. Agızlanndan sürekll «banker», parlamento muhablrleri de Ay dört püotun sağlık durumu le göre iri vaptlı Wr erkek lacak. (Basın: l • StaJ kameml vitîrdlm. G»«param gitö» »öıcükleri döküsan'a s soruyıı yöneltti. ™ haktond» hçnur bir btlgi ediniçocuğu dUnyaya getirmiş 1982 Eurovision Sarkı Yansoersutdiı. len kalabalıgın arasmda bir Devlet adamı Devlet me lemedigi de askeri soacii taraolduğu bildirildi. rnftsı, 24 Niaan cumarte»! gUnü )i«oAet DOGAN belirüldi. piyango sancısı ba&myoT: murunu tlkayet « d u ml? Loadra'da yapüacak. Çeiüiyor, 15 müyon. Asgari ücret İzmir'de 3 ölüm. Soysal'ın Mimarlar Odası'ntn Genel Kurul'u yapıldı (Bastarafı L. saytada t dukları kahvenanede. kıstırarak yaylım ateşine tutmuş, ölümîerine neden olmuslardı. Mahkeme aynı suçtan yargılanan MHP ttenizli Gençlik Kol lan Baskanı Cater Birtürk'ün delll yetersizligirxden beraatine karar verirken, ölUm cezasına çarptırüan sağ görüslü 2 teröriste, stlah tasımaktan birer yü hapis verdi. SİLAH SATAN BAŞÇAVUŞ • lsmir 2 Numaralı Askeri Mahkemesl, yargılanan Antalya Manavgat tlçe Jandarma Komutaru Basçavus Hîiseyin Çemik ile Haseyin Çağlar'ı 5'er yıla, Mftmin Fetteh ı da 2 yıl hapse mahkum etti. Başçavuş Hüseyin Çemik, 12 Eylul'den sonra teslim edilen süahlardan birird Çaglar ve Fettah'a menlaat karşılığı satmıstı. Başçavuş Çemik'in Ordu ile ilişkislnln kesilmestae de karar verildi. TKPB DAVASI AÇILD1 ANKARA Sıkıyönetim Askerl Savcılıgı, aralarında 4 teğmen. 1 astegmen, 1 Harpokulu ögTçncisinln de bulundugu Tür kiye Komünist Partisi Birlik (TKPB) mtlltam 77 sarak hakkında 515 yıl arasında degişen hapis ceıası istemîeriyte dava açtı. Davanın lddianamesinde, TKPTıin taaUyettert ve hiıipVeşmelerl hakkmda aynnUlı btl gl verildi. TKPB adıyla kurulan yasadışı çekirdek örgütlenmenin daha sonra kurulan T3ÎP yönetimlni ele geçirerek yasal bünye içinde kadrolasıp tüm TUrkiye salonu TKP çatısı altında toplamaya çalıştığı, bu partideki bölUnmelerden sonra partinln tllegalite yanlılan ve legalite yanlıları olarak ikiye aynldtgı belirUldi. legalite yanlılan olarak tkıye aynldıgı "bellrtildi. tddianameye göre, illegahte yarüısı dokuslar olarak büinen. Aykut Basaran. Mehmet Yücel. Bans Turak, Raslm Aktaş. Mehmet Akgöz, ökkes Ünlübayır, Hikmet Karahan, Harodi Gülen ve Huseyin Gülen adlı kişiler, TSÎF'ten atildüar ve solu ortak blr çatı altında toplamak amacıyla TKPB'yi kurdular. îddianamede, bu orgiitün günümüze kadar çahşmalarını sürdürdügü ve «çahşma'an sonucu tam anlamıyla yasa dısı komünist parttei kimUğinr ulastıfcı» belirtUdi. HTÜCRELER VE SORÜMLULAR1 îddianamede, «TKPB adlı vasadısı öruütun tanımı» bas İıklı bölümde. özette sdyle d > < niliyor «TKPB"ırin MarksistUrı füst doktrine kesintlkle baeu oldnjhı ve Türkiye'de sosyaliı ml kurmayı amaıjladıjh. proleterya diktatoryasını rercekiestirmevl hedef ittlhaz pderek bu amaç doferuHusunda taallyptlerini vönlendlrdifei. isçi sınıfını orftütlemeve. onlan bninçlendirip tnücadele aıml kaıandırmaya çalıştıiı. strateji olarak da demokratih halk devrlmi ve sosyallst devrim olroak üzrre Ikl asamavı içerdigi, stlahlı ve bansçı, »arlamenter ve parlamento dısı. vasal ve yasadışı vöntemlerle mücadele vennevi. Kerçeklestirilmeslnl lstediâi proîramında bellrttldifcl, 2 mart 1978 tarthinden Hlbaren (kitle NT ırnç sosyaHstl örsTİtün lesal. 19TÎ vılmdan H'sbar*n (mllitan), »ubat 19S1 Urihlnden itibarcn (Isçi gerçe%i) nin de öiftütün Hlegal vayvn ovcanlannı teskîl ederek. örKÜtiin amacına ulasmak İçin yaym taaHvetlerinde bıılundukları an Denktas, BM temsiicisinden silah ve mühimmat konusunda bilgi istedi ÎZ! AVRUPA (Baştararı l savfads) misyonları henuz b r zı/aret yaptılar. Burodc. Devlet Başkanımız, Boşbckan. Umversıte hocaları ile bozı ozsi kişıierie V6 benimle istanbui'da da basınla gorüştuier. Burun sonunda bir ropor hazır!a»ocak!or, raporun ozünü bılmıvorum ama, kornite kendı içinde bblünmuş durumda, bazı'arı Turkıve'den ook iyı izien mlerle av n'dı. Şırnd', hıc kinrse bızsm plurol'St parlamenier demokrasıye gecrtıe arzumuzdon şuphe edemez. YARDîMlN OURDURU'MASI Soru AET'den 600 milvor» dolarlık bir yordım iste§Wı vardı. simd;iik durduruldu, bu konuda ne düşünüvorsunuz? Yanıt Evet. bazı ülkeier TOrkiye vâ AET orasmdakı ışbırlığine korşı cıkıyoriar. Bizsa bunu höyle duşünmuyorur. tüm ulkeler bırbırieriyle serbsstce ilısk kurob lır'e: B'Zle işDirliğı yopmak istsmeyecak Avrupo ulkelerıni zorlavacak değıliz. Yardımları takd'r eitığimızi belirttik. ATIQ şunu da bel'.rttik kı, biz ekcnomık yardımları sr/osi şart;ora bcğlonmış olarak istemıyoruz Bununlo berober Turkiya've yordım yopmok bu ülkelerin ınsi Türkiye'nin nsrt ABD nin Koyısı İstanbul'da 970 Belediye otobüsü görev yapıyor Ticaret «Cüzzam Haftası» başladı Deprem Ege'de korku yarattı ÖLÜM Eurovision seçici kurulu finate kalan eserleri seslendirecek sanatçı\art beUrledi İ Nerses Semerdog.u Yugoslavya'da dev bir bebek dünyaya geldi ABD'de 4 jet uçağ» havada çarpıştı Milli Savunma Bakanlıgı Insaat Emiâk Daire Başkanlığından
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog