Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 6 19 OCAK 1982 6500 konut icin Bakanlığa basvuruldu GÖZLEM (Baştarafı 1 Soyfada) •?< gercek şu. Bu crgutler, yıll = rdır. Batı ulkelenriın goze.. onunde gelişip, gücieniyorlar. Tels/zyonlards, sinsmalard; haoeralma orgütleriıin isfes kesici seruvenlerıni izliyoruz Buaunku eiektroiik aygıtlorlo bu hsberalma açırrın korkıınc bo"'utlaro jiaştığı da biliniyor. Böy'eyse. serü/enleri dızi filmlere, :eknik güc'eri elektronik büimine konu olan ün!u hcberalna orgutleri, ccaba. bu ermeni terör örgüt!erin> b;lmı/orlar. görTÜvor mu? Sactayomıvcrlar mı? «Bunlorm kim old'ik'arını bümiyoruz') yc^.'nda aç:kama bizler icin h'c de inonrjırıcı dsâüd.r. E'jnco snnıâı. bunca militonı elegecen b'r örçütun kımler t3rofm;in yönet'idiği. hic olmazso. genel olarak bilinir. saptonır Diyelim ki, bır Ermeni terönst. Lubnon'dan yola cıkıp, önce Yunonstari'a. buradan İsvicre'ye. isvicre'rien de FrcnsaVa g : îti. turcda eylemlere kcr'îtı. Bu Ermeii îerönst evlemie kullandığı si'a1! ve bombaları nereden bLJÎdu. bunlcrı bu =ınırlardan nn?ı: gscirdi? B linmez mi bunlnr? Bjnların b!ınmemesıne olanok yoktur. Ermeni öroütlsrinin elbetîe b r «flncrs kaynaĞı» vor. bu mcl kryraâı kim soğ' ı yor'' TerorisMere paroyı. malzemeyi kimle r '.'"îriyor? Şuna emın olurıuz. CİA. KGB. Fransı? Po'sı Ina'üz Poüsi. FB! bu örguflerin n«relerden kaynok!andıâı nı cok iyi blir Burün bu püvpn'iV kumluşl~rının elm^e orgütlerin şe"naları bulunur O'ısı elemier ri9 bllnır Sunrian da emm olunuz: Her O'Zlı öraütün icine bu güi'cnlik kuruluslcının ajan'arı n sızmıştır. »Bunlnrın kim oîduklarım hMmiyorur» özürı'ı rie «Bosa C'komıyorum 5cr/unmosı da inondrıcı deö'ldir. r 3ir devlet, bır ya ria birkcc ö aü' ile boşo c:kannr/orsa /n ds basa cıkcmcdtğını ünn edivorsa. «Devle1> olma n te'ikle'inden uznkliçıyor riemektlr. Bir yondnn «Uluslarorosı terör» divnceıŞiz öte yan)on bu cok ulus'tı «sMriet olau^t.ı knrşısında Vnvı'sız ko'ocaoız, bumj an!pmayn o!ann'< yoVtur... THrarisü' ^a^cı qânjnon! de solcu aorunen1 de ce ''i etnik moske'er tok?nı r)n avnı inîan'ık sucunun o r •ik'nndır. Bunhnn bırim etekine vefl tutmcvo. bunîonn r"' kısmının sırtını S'vozlcmavo cabnloyanlar. doloylı rio ^'sa terör üe i ş t r ü ö i yopTi's olur'or. Franşız do't'arırnızm tnk:ndık!arr 'cvır bu'iur Bmeni Vökerli fecmpnIprin bazı fec'm bö!ge'erindfi cğır bosrioeı »• oıjverlik crputlerı ıcinrle ermeni'erin bulunması, Turk dıp'omatlcnna korşı gırişilen sald.rı'cro hir ölcüde koyıtsızlıkla baŞu da büinmelı: Teroriste varanrrromn hıc mı hıc olanaâı voktur Dobo oun. kanlı terörist'sri. te'evızyon "'<ranlorırclo kontşturan Frorsa b:ıgun te r ör tehd ti ı'e ^nrş' karsıvadır Bırkac ker vazdık. bir k<»z dahn vazıvcuz: Terör nşrtenivle ıc scveş es'öine gelmiş Tfjrkrye. eL'luslararası t<*rör» Vonusundo u!us'orr;rosı b [ r toplantı dü7enlen"e!i. Ermeri fe r öu i'e berober. s^ch kncckcı'îâ'nı ve STğ y"> sol o^rüntu'ü terör olay'anT rlıjnvo komuoyu önün^e kcnı'iı ve beiaeli olarok tartışmalıdır. Yoksn gerei sözler ve bevhk suclamnlnrlo ne 12 Ey'u1 öncesi terör gereöi gbi cnlatılır ne de Emeni terorunür. ardmdok: gercek gö:!er onune serilir. Türkiye bu obnağı biran önce kullanmol'dr. KentKoop devletin desteğini bekliyor Batıkent alanının alt yapısı için bugüne kadar 700 milyon lira harcandı. ANKARA (ANKA) Kent Koop, toplu konut yasasının getirdiği özel kredı olanakların dan yororlanmak amacıylo yapımını hedefledığı 6.500 konut ıcm imar ve Iskan Bakanlığına başvurdu. KentKoop Geneı Boşkam Murat Karayalcm, tKentKoop olarak üzerimize duşen görevleri yerine getirdik. Şlmdi devletin hızlı desteğlnl bekllyoruı» dedi. Karayalcm, ANKA Ajansıno yaptığı acıklamada, bu yıl Batıkent alanında yüksek katlı yapıların jnşaatına başlamayı progromladıklarını bildirdı. Gerekli finansman olonaklan sağlandığı takdırde. 1988 yılında Batıkenfın 100 bin kışı lik b'r kent oiacağını belırten Karayalcm «Şu anda konut sahlbi olmok üzere blrliğimize başvurmuş olan hemşetırllerimizln sayısı 8 bine yaklaşmışttr. Bu vatandoşlanmız, blrligimizin üyesi olan 36 kooperatif te örgutlenmiş durumdadır» dedı. Murat Karayalcm, bugune kadar Batıkent alonında alt yo. pı calışmalcrı icin 700 milyon liralık bir harcamomn gercekleştınldiğıni kaydettığl ocıklamasında. Kent Koop'un 1982 yılı programı hakkında şu bılgiyi verdi: »Kent Koop, 7 bin dolayında konutun tum projelerini hazırla mış ve linans darboğazı cozul duğünde uretim» geçmek üzere onlemleri almıştır. Toplu, konut yasosı veya sosyal güvenlik kurumlanmn getirdiği kredi olanakları işlerlik kazanırsa, Kent Koop 7 bin dolayın da blr üretim programını baslatabllecek güctedir. Bu programdan SSK'ya gerekli başvurulor yapılmış, aynca 3 bin ka dar konutun projeleri ruhsat icin Ankaro belediyesi İmar Müdürluğune sunulmuştur. Batıkent alanında lemeli atılmış ve sürmekte olan konut sayısı 900 dolayındadır. Öte yandan, toplu konut yasasının getirdiği özel kredi olanoklarından yarartanmok icin 31 Aralık 1981 tarihine kadar 6 bin 500 ortağımızın gerekli işlemleri bitlrllmiş ve İmar İskan Bakanlığına başvuru yapılmıştır.» v ^nsan^ar ardır, bolluk içinde yaşarlar Insanlar vardır. bir lokma ekmek için yaşamm yükünu omuzlamak zorundadırlar Insanca yaşamak.. Her t u r n bireyın sonuç o'.arck varmak istediği şey degıl mi bu?.. .4ma ne yazık ki. uygarlığın ust düzeylere vardığı ileri sumlen çagımızda, bu uygarca yaşamın dışmda kalanlar oldukça çogunlukla.. Ve yıgınla insan. bir lokma ekınek için. uygcrhkla, insanhkla bağdaşmayan işler yapmak zorunda.. Sırt hamaihgı da bur.lardan biri ışte... Cünboyu sırtlara vurulan tonlarca ağırlıktaki yük.. Yukarıdaki fotoğrafta, günliik nc'akalarını çıkarabilmek. evde bekleyen kansına, bebelerine bir lokma ekmek götürebilmek için bekleşen sırt hcmallan görulüyor. Onlerinde. belkı de yaşam boyu sırtlarımn birer parçası haline gelen <semerAeri, bir «anıt» gibi.. (Foîograf: Erdoğan KOSEOGLU> Eczacıların uzmanlık hakları kısıtlanıyor AVKARA (ANKA) Eczacı odası Başkanı Nermırı Usal Tababet üzmaniık tüzüğünde yapılması tasarlanan değişıklik lerin eczacıhk mesleğı aleyhine değişiklikler getirdiğini ve bunların saglıkla ilgili yasalara aykınlık taşıdığını belirttı Nermın Usal dün yaptığı yazıiı acıklamada. biokimya far makoloji, mikrobıolo.jı, toks: koloji ve besin analizi dallannda eczacılara tanınan uzmar. i'.k haklarının kısıtlanmaması nı istedi. Ankara Ecza Odası Başkanı daha sonra söyle dedi: «Bu dnrurnun düzeltilmesi ülkemiz sağlık soruıılarının en düşük dnzeye indirilmesi her kese eşit. dengel) ve nitellklı srtğlık hizmeti ulastınlması beslenme ve çevre kosullarının (iüzeltiunesi en bii\"ük dilesi mizdir. Bu çerçevede fizyoloji, ilaç kontrol. endüstriyel farmasotik teknoloji dallannda yeni nzmanlaşraa alanlannm açılmasını, eczacı uzmanlık kacl rolannın savıca arttırılmasını. ıızman retiştiren tnırunUar ars sına eczacılık fakiiltelerinin ek lenmesi ve Tababet Lzmanlik Knrulu'na eczaeı temsilcinin katılmasını sa>nn vetkililerden önemle istiyoruz. Eczacılar olarak sağlık sorunlanmızın çöriimünde üzerimize diişen görevleri rerine ge tirmeye çalışacağızj» Piyasaya sahte aitm süren bir sebeke ortaya cıkarıldı ANKARA (ANKA) Ankara Emniyet MüdürlüŞrü 2'nci Şube Dolandıncılık Masas: ekipleri, Ankara ve tstanbul'da piyasava S3hte altm süren 7 kişi lik bir sebekeyi ortaya çıkerdı. Edinüen b:lgiye göre İstanbul Nurjosmaniye'de kııvumculuk yapan Davut Hiçbezmez üe ypnır.daki tezgahta Bahadır Altı, Ankara'daki k'.ıynrnca lara altın kap'ama VP içi b:^<ır sahte zir.firleri satirken ihbar sonuru vakaland:larş mesi sor.ucu bu. üç k: s i «ahte zincirleri îstanbul Tavukpazar:"nda Malatya İşhanınds i'na latcılık yapan ve satnr. Yalcm adh kisidPn a'dıklarır; i*iraf ettiler. Bu arada. vme bu ıkı sanıi: ii'^'ndp nym düsük iiak:r ka nşımı 1.5 kilosram ziyrîer es•TUI e> g ç r r i d . . S'.^I'S^T Da Calısma ilkesi olmayan YOK ÜSYAAnin iikeierine iliskin yönetmelik hazırladı ANKARA. (Cumhurıyet Burosu) Yuksek Öğretım Kuruıu'nun nazır.od.gı «Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi Kuruluş, Işleyiş ve Gorev Yonetmeligi»nde ÜSYM Boşko nının secılmesı yetKisının cDoğrudan» YÖK Başkonina tanınmosı nedeniyle Yüksek Öğretım Yasasına aykTi olduğu one surulüyor. YÖK'ün kendisimn calışmo iikeierine llişkin yonetmeliği hazırlanma dan, ÖSYM'nin calışma ilkelenne ilişkin yönetmelik hozır lcrlıgı bildiriliyor. Edınilen bılg.ye göre, Mılll tpitim Bakanlığı yetkilileri YÖK'ün Yüksek Öğretim Yasasının 65. maddesinin 1. fık rasmda belirtilen «Yüksek Öğ retim Kurulunun teşkllatı, calışma usulleri, üyelerinin s»cimi ve yetkisinin de secim ve atamalaria ilgill hususlar» yonetmeiiğinin hazırlanmosına karşın. «Öğrenci secms ve yerleştirme merkezi kuruluş, işleyiş ve gbrev yönetmeliği»nin yayınlanmasının yasaya aykın olduğunu ilerl sürdüler. Öte yandan, Yüksek Öğretim Kurulu'nun dünkü toplantısına Milli Eğitim Bakanı Hasan Sağlam da katıldı ve calışmalara Başkanlık yaptı. ANKARA (Cumhuriyet Bnroso) İmar ve İskan Bakanlıgı 1982 yılı bütçesinden kamu konut fonu ıçın 20 milyar lira ayırdı. Bakanhk aynca, özel kredi ıstemlerıni karşılayabilmek için şimdılik 4 milyar liralık bir fon oluşturdu. îmar ve İskan Bakanhğı'nın ayırdığı 20 milyar liralık fonun, toplu konut yapımlarında kamulastırma ve altyapı ça hşmalan için kuüanılacağı belirtildi. Toplu Konut Yasası'nın 10. maddesinin ıl.) fıkrasındakı, «Kamu konut fonuna aktarumak üzere ber yıl bütçe yasası ile. Maliye Bakanlığı bütçe8lne. pider bütçesinin yüzde beşinden az olrnamak üzere ödenek konulacağı» hükmüne göre, bu yıl toplu konut fonunun 96 milyar lira olması geretayor. Toplu konut fonu için 96 milyar lira yerine 20 milyar aynlması eleştiri konusu olurken, îmar ve İskan Bakanlığı yetkilileri, 20 milyar liranın istenildiğinde Bakanlar Ku rulu tarafından yükseltilebileğini ifade ediyorlar. Aynca, özel kredi istemleıi İçin ilk aşamada aynlan 4 milyar liralık fonun da çok az olduğu konusunda yorum lar yapılıyor. îmar ve îskan Bakanı Dr. Şerif Tüten bugün Emlak Kre di Bankası'nda bir basın toplantası düzenleyerek, Toplu Ko nut Yasası ve 1981 Bakanlık çalışmalan konusunda bilgi verecek. Toplu konuta kamulastırma * ve altyapı için bu yıl 2 0 milyarlık fon ayrıldı Dörtyoia 20 küometre uzakhkia buiunan bir petrol ıstasyonuna nıüşten cıbı gelerek is tasyan bekçisinı yaralayıp kasada buiunan 10 bm lirayı alan iki kişi yakalandı. Müştc n gıbi geldıkleri benzin istasyonunda bekçi Dervif Çetinkaya'yı tabanca üe boynundan yaralayarak kasada buiunan 10 bin lirayı alıp kaçan Bülent Kubat üe Haht Kara adlı soyguncular, olaydan sonra yapılan aramalar sonunda Toprakkjıle mevkiinde iandar ma tarafından yakalandı. Olayda Kullandıkları tabancayı Ceyhan ne'ırine attıklarını sovîcven iki sanık. tutuklanarak cezaevine kondu (Dörtyol CumnuriyeO AKARYAKIT İSTASYONUNU SOYANLAR YAKALANDI vııt H^brr^T»7 ıf B"1'ıaH.ır .»!• U bu P>TIF» e^yasırtı Harnp. Ü rüncii vs Efr*n> J\rtan adlı sah'.=!ardar< alrîıSlannı büdirdi\er. Öte yandan îstanbul Emniyr. Müdür'üŞü'nce yr:r>ı!an oıen>.?yonda da bu iki kuyumcu ile o'.aya sriı karısan kupımru lar Ferit. Basarar ve OVrtay Koo vakalardı. Ssmklar r>iva«a'.a sahte alnn sürme>. s'.ıcım dîiı haklanndaki evrskiarla '"•'•'ikte ad.liveye tesÜTr. ed;ldiler. Bui<oseden ALTANJ ÖYMEN (Boştaratı 1. Sayfoda) YOKSO yaı<ın bır zamon oncesıne kadcr riurum boyie mıydi? Televizyor. reklamlarının coğu. sadece, «tosorruf» yapabi'miş vatanccşlarımız içinde Bîrikmış paronızı b'ze yatırtn... Paramzın faizi... Parcnızm güvercesı... Tosarruflarınızın geleceği... «Tcsarrufsuz» sanız qelin de. bunları dlnlerken "nahcup olmavn Ekrandakı bay ya do baycn, cok kibar bir gülijmseme üe göz'erinizin icine bakarak: ... Şjravo yotınn. dıye sizi ıknoyo calışıyor.. Sizde ise o «yotırocak» şey yok ki. kendinizl o gülümsemenın muhatabı saymoya hakkınız olsun. İnsonın, gozlerıni ek'andan kacınp başko vere bakası celiyor. Simdi cok şukür bu ^.kmtırfan bır ölcüde kurtukiuk. Gazetelerin büvıik reklom kampanyalorında b'ze de seslenenler vcr. «Taserruflu* «tosarrutsuz» heDimize.. Insan hangl mall rlurumda o'ursc oisun, bır gozeîeyl en azından bir kere bakmok İcin satın alabilir cünkü... Yan) seslendiğl kimseler ocısından «Imtlvrasızsınıfsıı» bir reklam türu. bu gozete reklomları... Reklamr verenier ocısındon Ise durum blrar değişik, Yağun bir kampanya İcin 100 milyon, 200 mityon. 400 mKyon gibi paroları bir hamlede toporlayıp. TRT kasasına yatırmak gerekiyor. Bu da, büyük mall kaynakları olmodıkca. her gozetenin harcı değil. Tabil Cumhuriyet'in hic değit... O, oncok arada Wr beürll bir vazt dizisini, croştırmayı, haberj duyurmak icin, 1012 kelimeiik anonslar verebfliyor. Ama tlginctir kl. tlralı dovamlı olorak artan gozet» de Cumhurtvet Gecen yılın oynı aylanna göre satış ortışı. bir oro yOzde 30 civonndoydı. Stmdl daha da arttı, Bu sotıs artışı, oynı ölcüde gelir artışı do yarotsa bozi eksiküklerinl bu arada teknik eksikliklerini daho oobuk giderecek. Fakat kâğıt mürekkep, yokıt gibi mesroflardokl boşdöndurücü artıs, bu yoldakf colışmolann'n, belirli sonuciora ulasrriasmı geciktirryor. Aslında masroflardcki vukselmeler. mali kovnokları cok daha genlş gaîeteleri de düşündüruyor olfialt. öyleki bczı hallerde. ga2ete tira|ı orttıkca, bu yüksellster gellrglder dengesirde olumsu? dunımlaro b'!e yol ocıyor. Yonl Gene! Yayın Müdüru: Amon ne iyi. tiraiımız gene ortmıs. dıye e<ı\'inlrk"en: Muessese TtudürCınün: Keske artmosaydı.. dive karo'ar bağladığı oluvor, 1980 ocok ayından berî rrürekkepls vokıt fiyotlarının !kl misllnden fazloya cıkması bır vana. kââıt fivat! lorı artısı 8 m sline ulastı Gazetenin satış ftyatı ise o zamon do 10 üroydı, şimdi de 10 lira Sonırır yenl cıkaa ve cıkacak olon çjazete'er de başlangıe horcamalarını vüksek tutmayo devam etmekle birlikîe. yaptıkları büyük yatırımların sonuclannı hesaplamcr/a başlamısîardır. Her neyse. bunlar genel h/imser'iğîmizl bozmamnlı: Türk basın havotı hareketieniyor Okuyucu olarnk değerimiz ortıyor. Televlzvon reklamloınria ortık (rtosrjrrııf. s u n olanlonmız da. komlekçe koD'lrna'icrı izleyebilecekleri gulümsemeier karşısmdalar. Tobll blr de pozeteierln iceriği Vonusu var O da osıl reklamı gördükten sonro gazeteyi oiip bakınco anlaşılıyor, lcerik de zevk meselesi, zevkler ve renklgr ise tartışılmaz. Bence hepsini blrer kere almah. Hem «blrikmlş paromız» o!up olmadıâmo bakmaksızın hepimize birden değer venp, seslenenlere, bir karşı iest yapmak tcın... Hem de gazete olarok ne!er cıkıyor, neleri anlotıyor, görmek icin... Maden yatakları heba ediliyor Semir YALÇIN lirlenmesinm soğlanmasını ıs tedi. Jeoloıik yapısı belirlenmeyen crazi uzennae kurulo^ nerhangi b ı r tesisin bulurduğu yörede cok zengın maden vatoklanna rastlan^osına kor sın. rezerv;nın kes;n olarak soptanamadiğını belirten Meh mst Yıldırım bu yüzden cok miktarda maden yataklarımn tesislenn oltında kaldığını acıklodı. MTA'nın yaz kış demeden surekli olarak Doğu Akden't' voresınde araştırmalarını sürdürdüğünü söyleyen Yıldırım, tesisler altında kalan maden vatoklanno ilişkin sözlerini sovle sürdürdü: «MTA personeli olarak sürekli acık araziler v 8 dağlık bölgelerd e araştırmalar ve sondaflor yopıyoruz. Bu arada, bircok yerde çesltli maden vataklarına da rastlıyoruz. Ma dene rastladıgımız alanı belir leyip, caiışmalorımızı başka bir yöreye kaydınyoruz. Diğer yorelerdeki araştırmalarımız bazen aylarca sürebildiğinden, daha sonra belirlediğimiz maden yotaklarının bulunduğu ke sime geldiğimizde oakıyoruz kı burada bir tesisin kuruluş calışmaları var ve bu aroda temel kazılan yopılıyor. Bu sırada greyder ve dozerlerin kaz dığı toproklarda bulunan madsn türleri de toprakla birlikte baska yerlere dökülmektedir. Güc de olsa o alanlardakl maden türu saptanabiliyor, cncak rezervi konusunda kesin bllgi elde edilemiyor. Bu nedenle böyl 8 bir tesisin kurulacağı bölgenin MTA ile His ki kurularak İeoloiik yapısı sap tanmalı ve daha sonra inşaata başlanmalıdır.ı Acı Kayıbsmız Ustaların ustası Turk sedef ovma ve kakrna sonoîinın son temsilcısi ADANA Türkıye'nın hemen her yoresinde a c k aroz lerde geii$ıguîel kurulan tesis lerin yap;mından once buralonn jeolojpk yapısmın incelenmemesi vüzünden cok mıktardo maden yaîoklarının kaybolduğu bildirılmektedir. Konuya iiışkın bılgi veren Maden Tetkik Arama Enstitüsü Doğu Akdeniz Bölge MüdDr Yasa gereği «Gerekli gördü iıiğü Başmühendisi Jeolog ğü hallerde kurul a katılmok Yüksek Muhendıs Mehmet V<f ve calışmalara Başkanlık etdırnn bir sure once vapılan mek» yetkisi buiunan Miili «Akdeniz bölgesinin jeolojik Eğitim Bakanı Sağlam, ilk kez yapısı v e doğai kaynakları» katıldığı YÖK toplantısında konuiu seminerde sorunu dile calışmalar hakkında bilgl algetirirken yapımı icin ruhsat aiınan bir tesisin temei kazıdı. larından önce mutlaka MTA Kurulun dünkü gundeminde. ile iiişkl kurularak o arazinin Doçentliğe Atama Yönetmeüği ieoloiik ve doğal vcprsının bekonusurtdaki hazırlıkların yer cldığı biîdirildi. Nerses Semercioğlu «Ağabeylmlz» U u bır cınar glbi devrildi. Artık aramızdo bir doho olmoyacak. Kosun. koşun tum Zincirl'rıan'dok». Ka; Dal carşı'daki, Babıali'deki. dağıtıcılar. Yokluğunu bır sızı gibi her an yüregimizde duyacağımız dost vürekll, fedakör ve sıcak ınsan ağabevimizl Feriköy'deki Vortanats Ermenl kiüsesinden 19 Ocak salı günü saat 15'de vapı lacak dini törenden sonro Balıklı Ermeni mezarlıgında toprağa verecefiiz. Hepımizin başı sağofsun.. ARKADAŞUAR1 ! Gözenin Apaydına 8 milyon ödemesine iliskin kararın gerekcesi belli oldu îstanbul Haber Seır\isi İs tanbul 18. Hukuk Maiıkemesi' nce, Tercüman sorumluJan ve yazan Ergun Göze'nin İstanbul Barosu Eaşkanı Orhan A paydm'a 8 milyon lira manevı tazminat ödemesine ilişkin ve rilen kararın gerekcesi beil; oldu. Gerekçeîi kararda, Ergun Göze'nin yazılarında kullanılan kelimelerin mahiyetı nin «Haber. eJeştiri ve yorum yapma hakkinın subjektif yönden de sınırının asüdjğını gös terdiği» belirtildi ve «bu durumda basınm görev hakkı ile düşünsel bağ ortadan kaikmak tadır. Kamu yaran ve toplumsal Ilgi bn durumda söz konu sn o'amar.» dendi. Orhan Apaydın, Ergun Goze nin yazılannda kendisine ağıı bir biçimde seviyesiz bir tislup la hakaret edildigini, şeret haysiyet ve vakanna tecavüzde bulunulduğunu, bu saldınnm gazetenin sahibinin genel ka sıt, özel ve kişisel husumetin den kaynaklandıgını bildirmişti. Dava dilekçesinde «Cnmhuri yet Gazptesi yazan Ueur i*lum cu'nun silahtı terör ve nytıştıı rncn madde kaçakçiliği arasın daki IM«ldyI 1no«IeTPn blr r » suuuU: tbnbln Telemee ad lı bir silah kaçakçısuun askerı savcılıkça aiınan ifadesine yeı verdi.Eİni, bu ifadede silah ka lakçısırun Kemal llıcak'ın baz morfin kaçakçılan ile ilişkisi nin belirtildigini, Kemal llı cak'ın bu vazı üzertne açtığı ceza ve tazminat davalarmu.ı (Jrhan Apaydın'ın l'ğur Mum tu'nun savunmasını üzerine altlıçmı, bundan ötürü Tercüman Gazetesi'nin; Kemal llı cak'ın eşi Nazlı Ilıcak da da hil olmak üzere davalı Erj^ın lıöze de kullanılarak davacı Orhan Apaydın'a saldmya get tiğini, kişisel husumetin bu o laydan ka>naklandığı» belirtiı :nişti. SINIR AŞIUUŞTIR Gerekçeli kararda konuya • ışkin olarak şöyle denildi: «Yasa, doktrin ve yarçısa tnançların anılan bn görüşleri nin ışığı altında davaya konu olan yazılar incelenmiştlr. Da \alı razar ile gazetenin «osvaı iktisadi ve hatta siyasi yönden ria\acı ile farklı göriişlere sa hip nldukian anlaşılmaktadır Davacı. Türkiye'nin en büyüh şehrinin en eski ve en biiyiik hnknk kunımu olan tstanbnl Rarosn'nnTi İW derrr flstö»t»> baştuu» flteo (üçtaeü d«fn • » çiml için konçre hazırbklanna başlandiğı anda davalı yazarın adı geçen vazılan yazmaya ba$ ladığını, ve bu yazüann davaoı, üçüncü kez Baro Başkanı seçildifcten sonra da bir süre devam ettiği görülmektedir. Davah yazar bu yaznannda: îstanbul Barosu nun Orhan A paydın başkanlığındaki yönetimini eleştirraekte, kendi görii şüne uygun bulmadığı hareketlerini, uygulamalannı gazetede açıklamakta, kendi görü>lerine temelde ayfeın olan mev cat Baro yönetimlni ve o göriişleri paylaşan kimselerin yeniden yönetime seçilmemelerini istemektedir. Davalı yazarın da bİT avukat olduğu dosyada kl belgelerden anlaşılmaktadır. Avukat olan bir yazann mensnp olduğu meslek teşekkülünde kendi göriişlerini pay laşan bir idarenin Işbaşın» gel megini istemesi doğaldır. Buım gerçekleştinnek için de ya« n bulunduğu ve aynı görüsj leri paylaçan gazetede bu amaca yönelik (haber. eleşriri ve vonım sınırlan) içinde yazı da normal sayilahilir. ba yanlan hergün sayi vrk wWlıî»! hnrn »eçrmle3» yazı halinde devam ebnekitve bu haberlerde kullanılan kelimelerin mahiyetl haber, eleştiri ve yorum yapma hakkının subjektif yönden de sınınnin aşıldığını gösterroektedir.» Gerekçeli kararda daha sonra, Ergun Göze'nin yazılanndaki bazı cümleler siralanıyor ve şöyle deniliyor: TAHKİR EDİCİDİR «Görüldüğü gibi biitün ba ı tadeler haber eleştiri ve yorumnn gerektirmediği tahkir edici sözlerdir. Bu ifadelerin kullanılnuş olması hukuka aykın haksız bir fiildir. Bu durumda basının görev hakkı ile düşünsel bağ ortadan kaikmak tadır, Kamu yaran ve toplumsal ilp bn durumda söz konusu olamaz. Davalı yazar bu ya zılarla, davacınm şeref ve haysiyetini kaldırmış, kendi gSrüş lerine avkın görüş sahlbi olması nedeni ile onn yıpratmak, kamu önünde kuçük düşiirmek. kendi görüsilnü baroda egernen kıimak amacını giit müştür. Davalı yazarın bn hak sız harebeti ağır kusnru sonnc"n nlııp. davacıya agır hir za» rar verdiçinden B.K. 49 tnadrlps) ırvnnnca man<*vt ta.rmrn»' u hflkmetmek DUYURU Oniversitell Kadınlor Derneği 1981 1982 dönemi Olağan Genel Kurul toplantısı 20 Şubat 1982 cumartesi saot 14.30" da Kalyon Oteli'nde yapıiocak tır. Coğunluk sağlanamodığı takdirde 27 Şubat 198? günü aynı yer ve avnı saatte vapılacaktır. Yönetim Kurulu GÜNDEM ' 1 AcılıS ve saygı duruşu 2 Kongre Divanı seciml 3 1981 yılı faaliyet. muhasebe, murakıp raporlarının okunması 4 Raporlar üzerine görüs me 5 Eskı Yönetim Kurulu'nun aklanması 6 Yönetim Kunılu'na y«7 Denetleme Kurulu ml. 8 Dllekler ve Kapantç. Nüfus cuzdanımı kaybettlm. Hükümsözdur. Rıza ÖZLEK Sivoston aidığım posaportum j kaybettim. Hükümsüzdür. Kazim KILIC ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Avrupa Ekonomik Toplulufu'nun Türkiye'ye taahhür ettigi 75 milyon hesap birımı tutanndaki teknik yardım için de yer alan 15 milyon dolarlık bir krediyi bir süredir durdur Söz konusu kredi AE1 tarafmdan Türkiye Elektrık Kurumu'nun bazı projelerinin finansmarunda kullanılmak ü zere taahhüt edilmişti. Kredı rıin serbest bırakılmaması politik nedenlere bağlanıyor. Yardımın durdurulması insiyati finin de topluluk içlnde Yuna nistan. Hollanda ve Danimar ka'dan geldiŞi biîdirildi. Bilindigi gibi, topluluk PîO milyon dolar tutanndâki dördtincü mali protokolil de poliök nedenlerden ötürü onaylamryoı. AET, 15 milyon dolarlık krediyi durdurdu
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog