Bugünden 1930'a 5,492,155 adet makaleKatalog


«
»

10 OCAK 1982 EKONOMİK YAŞAM Cumhurıyet 5 EKONOMİDE 2 GÜNÜN AYNASI Ge/f'r vergisinâe bu yıl yüzde 72,8 ariıs bekleniyor ANKARA ( o o | Molıye Bakanlığı 1932 yılının 10 ov lık donemınde tohsıi edılecek geiır vergısı m ktorının ge cen yıldan yuıde 12 8 dahc (azla olacağın tahmın ett 1982 Malı Yılı Butçe Karunu Tasorısı ndo gelır vergıs" den beklenen ge \r 721 5 mılyor I ra olarak gosterı'di Bu ce roporunda «1981 butçe yılında gelır vergısı tahsilatm dan 639 mılyar 310 milyon lıra selır elde edılmesmin bek lendıgl geçmış yıllardaKI ortış oranlorına gore vergı g» lirlennin artırılması konusundo alınan tedbırier ve sureklı denetım v e faız oranlarımn yukseltılmesı sonucunda gelır vergısi tahstiatında onemlı artış beklendtgı» belırtıldı Yapı ve Kredi Bankası nın mevduafı 114 milyar artfı Ekonoml Servisl Yapı ve Kredı Bonkası mn mevduat hacmının son bır yıl ıcmde 114 mıl/ar lıra arttı ğı acıkıandı Yapı ve Ktedı Bankası Genel Mjduru Hcl t Soydan ın acıklamasma qo re 1981 vılı baş ndo 90 mıl yor olan mevduat hacmı yjzde 128 arlarok yı! sonun aa 205 rnı vat ! royı cşor bır duze/e enstı Hal t So< Jan b j koruda soyle ded «Yuzde 1Z8'hk bu mevduat nrlısıyla ilk 4 bcnka arasın da en buyuk gelısmeyı Ya pı ve Kredı Bankası'nın gos termış olduguno ınonıyo rum p Turk Sovyet protokolu ANKARA (ANKA) Turkıve So.yetler B r! gı 23 un cu tıcaret gonjşmeien sono erdı Ikı ulke aras ndokı tıca ret hacmının 1982 yılı ıc n 600 mılyon dolara yukseltılmesı nı ongören protokol bugjn T carel BokanlıÇı rda ımzaknt yor Protokol gereg nce Turkıve Sov/etler BıriııŞı nden mo torın tueı o l omon\um sulfat (qubre| omonyak kutukler elektnk enerı s ve omsand ıthai edecek Turkıye nın bu ul keye canlı hayvon ncrenc ye oqutu muş barıt smter rnan yezıt tekst'l rncır.u lerı [pomuk ıplığı dahıl) den mamulier ve muhtelıf sano/ marnulleri ıhrac edeceğı bı'dınloı Mestiri temaslara bastadı ANKARA (Cumhunyet Bu rosu) Tunus Dışışlen Dev let Sekrete'i Mahmut Mestı rı terrcslcrna bcş adı Orce kı gece An<aro ya geler Wes tırı dun 17 de Sanayı ve Te* noloıı Bakanı Mehmeî Tur gut ıle goruşîL. ANKA n n hoberıne gore gorjşme sıra sında Turgut Turkı/e nın Tunus ta cımento ve fabrıka an vapab'leceg nı bu onenn n ieger endırıi'ne ı gereKt gın so/ledı Ko IUK bakan da T j r k y e r ı n sanayısmn ge ışm ş oldugu nu ortak tes sler kurab' e ce^ler nı ve fosfat s a t n o mak ıçın gır s mde bulunduk lcrını SGvled Mestır saat 18 de de Başbakan Ulusu \a rofından kabul edıldı MATRAH VE ORAN • Bilançodaru değerlerin el den çıkarılmasındfl ıktısap ma hjetının son bılançoda yazolı deger oldugu kuralı getıril ciiştır • tndinmier Itur&lında, ger çek yöntemde vergıye b a | h ücret ifadesı ba$ka bır liade yerıru aimıştır • Toplama yapılmayan haller v« ıhtıyarl toplam kurallanndaki 2 mılyon lıralık tavan 3 mılyon liraya çıkanlmış, mev duat ve tahvilat faizlen ile faızsız kredı k&r payları 3 milyon lıralık hesaba katümaz kuralı getırılnuştır • Zarar mahsubu, genye dönuşle, 3 yıldan 5 yüa çıkanlmıştır Değışıklık kurah 1981 yılı ıçln de geçerhdır • 1983 1984 ve 1985 yıllan içtn >enı vergı oranlan kural | Kurumlar Vergisi oranı, sermaye şırketlen ları Retırilmıştır ve kooperatiflerde <v50'den %40'a ındırıl• Veıgı alacağı 1982 yüı ıçın 1/2 oranında, 1983 yılı ıçın 1 3 miş, iktısadi kamu müesseseleri ıle dernek oramnda hesaplanacaktır ve vakıflara aıt iktısadi ışletmelerde yuzde • Kuramlann dı$ gelırleri ile kurumlar vergisinden mual 35'den yüzde 40'a çıkanlmıstır. ve müstesna kazanç \e ıratla rında kesıntı oranı, dağıtmama halmde °o 20'dır. bu oran da gıtma halınde tam yükUmlüde 0 33 U 3 e) dar Mikmnlude ' o 60 a tamdmlanu • Ha\vancılıktaa tuird ve su d\cıhgından dogan iiraı ka zançıarda kesıntı oranı n 5 ten o 2 ye ndırılmıştır • Bakanlar Kurulu'nun Kımı merkul sermaye ıratlarını "• 2o den o 3C a çıkarma vetkısı Uç yıla \e bu >ıla ait \crgi »»ranları kaldırılmıs Bakanlar Kurulu na verpı oraı.lannda ae^ssıslı Oranlar ( «) ge parj el olara«v kesnfi oran 1"»84 1<>83 lannı '» 50ye kadar ınainre Gehr Dılımlen (TL ı 25 •m 1000 0O0 39 ">o yetkısı verılmıştır 2 0TD0OO 44 30 40 DI6ER DEĞlŞİKLfKLtR 40 •,% ^3 48 2 ooo 0"a r • Asgarı gajrı «ılı tıasılar 4R TS ı nno Poo usulunae Mahye Bakanlığı na 61 68 58 SOOOOOO 64 ışkollannı ve meslek rupism 6S 63 74 73 10 T00 0O0 ru belırleme vetıası verılmıştır 6T 65 Faz^ası 55 m Değışıkîık kuralı 1980 ve 19R1 yılları ıcn de geçerhdır • Tııtan ne olursa olsun pa^nmenkul sermave ıradı sap 0 U O lııalık 0 rer en az mık halınde Des.n vergı bır e\vp| > U layarlar senet oevanı aışı bı tcı Mlınkıpden az olmamak jze tar her ıkısı ıçın de 3 mılvon rakılmı^tır Gelırler Kon'rolor re en az lersının n ı Kaîı fj 1 ralir bı r en çok mıkta' ku lerıne senet beyanı mceletne 'annda xergı daıresınee tarh ralı üetırılmıştir Peşm ode jetklsı venlmıştır ve tabakkuk ettfilecektır tt me aıle reısı bayanma ı$e baş 9 Bevana baglı pesın oüeme raz tahsılı durd'ırmavacaktır lama ve İ bırakmada M kısr kuralı s°tınlmıştır Peşın oae Yıl ıçi vergı kesmtıleıi o nlın esasma oaftlanmıştır Be>anda me tutarı tıcarı \e meslekı ka ppştn vergisme mahsuD edrle oıılunulmaması halınde vereı zanc; gelır ver^ı^n n °t 30 uaur cektır Peş'n \3rgı once vıllık \ereı daırestnce hesaplanacak Tıcarı kazanç ıçm "îd 000 lıra kalan olursa snnra fr Bevanname veıilmenvsı hk serbest meslek kazarrı ıgm Vergı yasalarında son değişiklikler ne getiriyor? Prof. Dr. Salih SANVER Kurumlar vergisinde değisiklik getiriliyor \ııın oeşin vergisme mahsup edılecektır Gene ka lan olursa red ve ıads olunacaktır Telvl kazançlannda, çok vıllık ınşaat ve onarma ışlerınde, noterliK görevini lla ile mükellef olanlarda ve ev pansı>oncuiuğunda peşın vergı ku ralları u\([ulanmı>acakur • Verei kamesl uygulamasmda evvelce ertelenen tarth bu kere kaldınlmış, uygulama zamar.ı içın Malıye Bakanlıgına yetkı venlmıstır 2. KLRUMLAR VERGtst DEfrtŞlKLtKLERİ Bu vers;ı yasasındakı degı?ık lıkier asagıdakı gıbidır • Yatırım lonları, gelır ve kurumlar \ergi yasaları uygulamasmda sermaye şirketı »ayıiarak kurumlar verglsı yu kıimlülen arasına katllmıştır Kooperatifler kuralına. ozel kanunlarına göre kurulan lfa desı eklenmıştır • îbracat ıstisnasından ya rarlanan kurumlar arasına, seyahat acentalan katılmıştır îhracat ıstısnası g«nışle:ıl mı$ Uk vılda hasılatın °o 20 sı nın vergi dışı kalması kuralı müteataD vıllaT ıçın de eeçerlı küınmıştır • Yatırım ortaklıklanmn »e vatınm fonlannın portfoy ışletmecıli^ı kazançlan vergıden ı^'ısna edıl'riıştır • Dar vukümlu kurumlara geme donusle ıhracat muaf hgı tan'nm'ştır • Zarar mahsubu gerıye ao nuşıe 1 vıldin 5 vı'a çıka r ıl mi":tır • Bckjnlar Kurulu na dar vukuTÜu r^unımlar vergısı ke sıntısı oranlarmı °ı 40 oranına kadar mdırrre vs'kı^ı venlm.s tı r Bu vetkı Jlu^'arara^ı t>a ra pıjasasından alırun denız ıılastırma gemı ınşa ve onar ra ısler nde kulUr'lan kredt İTde ve^a Haz'ne ea^anıtl kre üılerde. kesma oranırıı sıfıra noırob lıre petrol arama ka zançlannria ke° ntı oramn1 "o 5 e ırdırpb ]me b c mındedır 0 Karııınıar vergısı oranı ^eriıaNe s>ı^etlerı \e koopera : fıerde " ı0 den °o 4u a ındı r ı n s ir.t sadi kamu nuesse seıerı ıle demek ve vakıflara aıt ıktıs>dl ı«letınp!erde 'n 35 den • 4l)a çıkanlmıstır > Kurumlar vergısının rısan ajîııstos ve ekim avlannda ol mak U7ers uç taksıtte odenme s] k'iralı getınlmistır ^ \RIV \ULt DFNGF \ERGtSt DFfttStKl tKl ERT Yalçın DOĞAN ] 982: Ciddiyetin Boyutlar ı ASKcNTTE nang veîkılıye =o arsanız a>nı \onıtı alırsınız «Ekonomlk ccıdon 1982 ciddi bır yıldır» KonuştuGunuz herhangı bır ye'k lıye «ciddi yılın nedenlerını» sorma/ı surdbrjrserız bu kez alacagmız ya nıtın henen hgmen *ek bır kavramda dugum endığ nı go jz «Para polıtıfcası» B Para poi tıkosınn aa ikı yonu var Ic ve dış paro pol tıkası Gerc «Dış paro polltlkası» denıldığınde akio yıne tek bır navram geityor «Dışardon no«ıl we n« kadar borc buloblllr Turklye'» Ankora'ya gelen b Igı ere gore gecen /ılın sorbcharınoa Washıngton da vapıion IMF ve Dunvo Ban<ası vıılık toplontılamdo al nan karcrlar etkısını bu yı! gosterecek «Artık ozgelısmış ulkeler» esktsi kodar bol para yok» kararmı zenglnler k'ubj bu ,ı) u/guoma/a koyuyorlar Hatta dışordcn pa ra buımanm guclugu zaten gjctur ya kendısnı sorrut bır bıc mde 1981 de de gos'erdı 1980 /ılında toplam kredı kullanmı 2 milyar 3 7 7 ml/on dolar ıken cvnı dış kredılerin toplamı 81 de ık mtl/ann çok alt na dustu ve galıba da 1 mılycr 300 Tiılyon dolar dolaylornda bır ra kaiıa ındı Dış kredıdekı gucluğu goren ve bılenler Washıng ton dokı kanrı da oriimsodıklorında 1982 ıçin «ciddi» sıfatmı kullanmaKtan kennlermı alam/orlar Işm bır yonu bu İKinc vonu ve sonücları acısın dan doha oneiilı sorun «Ic paro polıtıka»ı» olso gerek Burada «1981 Içln basorılı bır yıl» dıyenler temel bır noktayı d 'e qet rı«orlar «1981 de sıkı pora politıkatı uyaulondı ve onlemler onun icın ba»arı'ı oldu» Pekı 1982 yılında aynı s kı para polıtıkas'nı sjrdurmek nosıl so n j c a r vereb \\tr> B rodo henen herkec>n anloştıöı bır nokto vor «1982 yılında pcra polıükcsı aynı sıkıhkta gıdemet* l$ te bu soylendıâınde, 1982 n n «ciddi bır yıl» olob leceğı ie orta/a cık'vor A^n «sıkılıkto» gıdemez cunku 1 Bonkolorda sorun var 2 Pı/asada sorun var Bu 2 sorun vonyana ge'dıâınde sı kı para polıtıkasının surduru'mesı hemen hamen ımkansız gorunuyor Surdurulduğu anda ıster bankalorda >ster pvasado o Sün cok cıddı durumlarla karşılaşılabılecek Bankalor ve b j , u k tı^on ve sınaı kuruluştar cok buvuk darboğazlara aı r eb ıpcek Da'boğoz olaraK tonımlayabıleceğımız «clddı geUsme'erin» ıse rerede ve nasıl sonuclanacağ nı kestırrrek guc1 Konırya »ers iden bakınca 1981 yılının başarı hane s ne /O7ilabılecek ge1 şmelerırın oreTlı bır ka^noğının «Geçmis yılın butcesn o ougu goruluyor Mal >* Bckon l ' n n «çok sıkı blr bıcımds» ıziemış oldf^u bu'ce polı t Ifsı gal bT opcen J iın «ekonomık başarı» h^nes ndekı oiem ı bır nokta Butceye baqlı o'arak ızlenen sıkı pora polı' ''csı vu ı dı=ındcn cıe'on dov zlerin <nrşı!ıklorının b p coquniuk o Merke2 Bankosında bloke edılmeSı \e serhe'ît bıraolrronası bov e b r polıtıkamn somut uvqu amalcrı a r osmrla Ama bu yıl gecsn yılın polıtıkos te^rar arabıl r mı'' Havır Sıkı ooro ooiıt kasıylo fı/atlardakı artış hı?ı duşürul •nuş olabııır Bu polıtıka dısurdan oncekı yıllara go'e daha da a? olsa b ie yıne de dış k'edı akımmı surdur rrus o'abıhr Ancak bunun sorucunda ılk darbe/ı ye mıs olan'or Ocetiı'er ve yen yotırmlar oldu Ellenne o» r c?k o'arak dnha oz ucret gecenler ve ıssızlsr kıtle s ne v m ek'enen ıss zler o du Her«eve ragren büyuk kurutıtsior ve bonVolar ayokta kolabıldı Iş'e 1^82 n n «ciddi boyutlaru burada yatyor Sıkı pora pol tıkosını sürdürduğunuz an ışsızl ktekı patlamo cck diha bı./uk 'okamlara sıcrayocok Ve 1981'de ayok'a kalcbılTi ş otan bjyuk fırmalar ve bankclar ıcın «con lar colacak » Pe«! o zaman sı<ı oara polıtıkas ndon vnz q°cs' rr Bo/'e o'urso da 2 yıldır uvgulanan po'ıtıVoıar bu kez d keiîerm basko olariarda gosterecek ve de en onemiısı fıyat ortıslcrı yenıden h zlcnobılece< Şımdı 1982 ı c n ver lecek karor Şu 2 nokt3/ı dıkkate alacok Sıkı para polıtıkasını surdurelırn fırma ve ban kalardon bazı'arını gozden mı cikaraliTi'? Havır sur durmeyel m böyle'ık'e venıden fıvot artışlarmı mı hızlandıratım? Gat ba 1982 nın «buyuk kararmı» önumuzdekı gua le'de gorececız Anadolu Bankası nın " Modern Yönetki Merkezi İSTANBUL (THA) Anadolu Bankası nın «Modern Yo nsticl Merkezl»nm çolısmolarıno başlodığı bıldır Idı Koruyo ılıskın olorak yap lan açiKlaTtadı. AncHolu Banka8inın Şıslı Şubesı nde calısmalar na boşıa/an merkez ık kez sınavla banka/a olınan 13 steı/er mufettış rruavın nın eğıt rn ıcır cal'şmalaro başladı Banka Yonetım Kuru lu korarıyla başlatılan gınsım konusunda açıMomada doho sonra şö/le denılı ,>or s3ankanın 1981 1982 atılımı ne yuz de yuz oramntfa buvuTesı dı*kate alınarak vopı an calıs malan Teft's Kurulu Ba$kanı B Yazıcıoğ u panlarrj< la ve mufett S Mehrret Surgıt yoietmekted r Eğıtım Mpr kezınoe bıriT> boskanlcn uznan j/eıe r gore/ aımaktadır» rSermaye ) { Artınmları • ENKA ENKA Holümg Yatırım A Ş 300 mılyon llro olan »ermayeslni 1 rtıllyar lıraya cıkoracak Sermave artınmı konusu şırketm, «Balrrumcu Bestekar Şevkı 8ey Sokok Besıktos Istanbul» adresındekı bınosmdo 27 Ocak çarşamba gunu yapılocak Olağanustu Genel Kurul toplantısındo e>A almocak • GIMTAŞ Kanaırado kurulu GIMIAŞ Ba kır Koblo Fabrıkası n ı n sermayesı 480 mılyon lıraya cıkorıldı Yetkıli'er daho once 120 mılvon lıra olan şırket sermayesın n Federol Almonyodo calı şan ıscıerm katkıları ıle ortırıldığını b Idırdıler • BMC BMC Sanoyı ve Tıcoreı Anonim Şırketı'nın 300 mılyon lıro olon sermayesınm 700 mılyon lıro artırılorak 1 milyar llraya cıkortılması konusunun goruşulecegı Olagonustu G*ne| Kurulu 2 Şubatta toplonocak Artırılan 700 mıtyon lıronın 518 mılyon lırosı yerlı ortaklar garıye kalon 182 mılyon lırası do 6224 sayılı Yabancı Sarmoye yl Teşvik Yasosı ndon yararlonan yoboncı ortak Britısh Levlond M o t c Corparatlon torofından od« necek • EV • TEL Kıso adı EV TEL olan Ev Bş yası ve Televı^on Anonim Şırketı, 300 mılyon lıro okın sermoves nı 1 m lyora cıkorocık Ş rketın sermove ortırımı konusu «Bomontı Fınn Sok No 51 Şıslı • Istonbul» adresınde 16 Şubot salı gunu yapılacak olan Olaqarı.stu Genel Kurul loplamı 8inda e'e olmacak mapr negen tercih ediliyor? Zaman kıymetlidir. Adel Majör'un kırtnızı, sıyah, mavi renklerini anlamak için kapak açıp bakmaya gerek yoktur. ÜÇ AYRI RENGI KAPAKL\RD4. GÖREBÎLÎRStVlZ. Türkiye'de ilk kez boya sanayiinde tiner yexine su kullamldı tZMtR ( a a ) Türkıje de ılk kez uygulanan bır yontem İe «Su». bova sanavınde (tı ner) dıye adlandınlan ve pet rol turevi«rı olan salvemlenn ı°rmı ald! tzmir'de kurulu «DewıJux» bo ve fabnkalan tarafından gehş hrılen ve «hidro poliuretan sıs. temi» adı venlen formüüe Tark ekonomısı şımdıkı ravıç bedel üzennoen 25 mılvon doWr dovız tasamıfu «a*lark"n bova sanarımız de gene yılda h mılvar 800 mılvon Turk lıa lık bır masraftan kurtulacak Fabrkada konuvla ı'sıli du zenlenen basın toolaptısında «Hidro poliurctan ^ıstem» ariı venlen yenı formuile eldp edı len bovaların ınşaat mobılva otomotıv endustnsı ve sanavı mn ner dalında kullamlabue cegı avnca bu {orrpu! sa^e^^n ie her turliı vaglı bova oto boyası. astar ve fınn bovasır'n •u ıle ınceltüebılecegı de be ~ lırtıldı Cfe v^sndan gelıs» rılen rön temın bugune kadar bıhnen boyalarn aksme çevre ve ınsan sağlıgına hıcbır zararlı ctk^ vap mad\gı aa one «urulda \ a n p n ve benasn tenlıkele~den uza^ olduju vurpulandı Basın tooJar'ısuıda ozerle şovle denıldı « Turkive de hufunr ka dar bınanın çerpk aretijnındc «erekse luçvıUmiSinüa ln«»ca «olventer tl^p artlandırılan hu » u olcndr ıthal malı kımvaol •k rrt3d''p'er kullanılmakta \r hu maıldel»r mamııt HOT» »sırl"nnın vu«le V">î ıni (teser ola rak da »nzıle 30 V, uıı otu< ' dı Su amia <\ bazı Ivruna ulkelennde nıltn ıı^'uianM njnı da klamk sı«temlprın vuzde V) dniarlanna vuki«Vr> bu veni \5ntrtn Turkne ''P «Dewilnıc» hovs tamaTrrn KPIHT eer'eKI'stırılmi'.tır » DOVIZ KURURI ^ * D 1 ABD Dolan 1 Avustralva Dolan 1 Avusturya Şılını 1 Baü Alman Marla 1 Belçlka Prangı 1 DMtfmarka Kronu 1 Fransjz Frangı 1 Hollanda Florınl 1 îsveç Kronu 1 Isviçra Franeı 100 Italyan Lıreti 100 Jaoon Yenı 1 Kanada Dolan 1 Kuveyt D'nan 1 Norveç Kronu 1 Sterlın 1 Suudı Arabıstan Riyali Dovıx 4LIŞ 137 152 3 59 3 05 63 47 25 48 Dovız Efektıf P Refili Yazarken gerçek 0,5 mm UZlin Ömürlüdür. ince yazı kalıtesini, rahatlığını yaşatır. AUŞ 137 05 145 00 8 47 S ATI<5 139 79 155 68 864 60 44 18 15 23 34 5413 24 26 73.72 1108 60 87 114 56 433 42 23 36 255 78 40 09 116 87 493 09 23 83 260 90 40 89 355 18.51 23 81 55 21 24 75 7519 1130 62 09 59 25 3 31 1815 23.34 54 13 ttektıf S\TI!> 141.16 15751 8 72 6103 3 58 18 69 24 04 55 75 24 99 | Adel Majör'un diğer üstünlükleri • Unlü Faber teknolojisinin ürünüdür. • Dderseniz 1 kalemde 3 ayrı rengi kullanabilirsiniz. • Kapak açmakapama sistemi sürat ve kullanıın kolayhgı sağlar. • Kullanılan malzeme mukemmeldir. Çatlamaz, kırılmaz. • Modern görunümü fonksiyonlan ile bütunleşmiştır. Ytong, 16 yılda 4 miiyarhk enerji fasarrutu sagfadı ISTANBUL (UBA) Turk Ytong Sanoyı A Ş nın 16 yıl don bu yona urettığı 20 mılyon rnetrekare malzemenın Turkıye dekı ınşaatlarda kullanılmesı/ ta toplam 4 milyar lıralik ener lı tasarrufu sağlodığı acıklon dı Ytong'un <onu/a ıhşkın acıkiamasında 30 Ekım 1981 tarıhll Imar Yonetme iğı n n /ap la da< «Enerıı tosarrufun nu okncı b r d s p ne bağ a yan zorjnlu on eTİer getırdıo,ı vurgulordı Acı v hrrıoda a v ı r o «Boylece doho fazlo ener|ı ta sarrufu sag'onmasmo dolayısıylo çevre iır'enmesmın sraltılmasma katkımız daha da ar tacaktır» dendı 108 85 459 25 2219 255 78 38 09 24 26 73 72 1053 57.83 497 92 24 06 263 45 4129 7593 1141 62 70 118 02 iı 1 ALTIIM csurvAüS FİY&TUH1 V • • * *f> W ^ M l 1 " • t > 3 ade] Jmaior Diğerlerinden farkb... Kısaca paranızın tam karşılıgıdır. 1 | Cumhunv et Reşat Kulpsuz 22 A v r Bılez s Gumıtş 18 Ocak 1982 15 Ocakla fark 11450 U 55<) 30 Ura düştu 11800 12 000 Park •vok 1 550 1 6 5 0 20 lira uUçnı 40.50 41 .OC Fark yok Aykent Tem<î Hava Şeh'ı Top u Kmıtta Uk gerçek uvgulama 7 adet kooperahfın guç b.rhğı Üye kaydına devam edılmektedır MfiracaatMeşrutıyet Cad 38 13 Yemşehır ANKARA Tel 18 75 26 I LA N
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog