Bugünden 1930'a 5,492,642 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet A SANAT EDEBİYAT 19 OCAK 1982 Ruhi Su: Müzigimizdeki sapmaların nedeni, eğitimden yoksun olunması 19.30 Çocuklaıa yonelık bu öğretici dizının bu akşamkı böhijnunde eski cumle yenıden oğretılıvor Bu akşa mın yenı cüm'esi ıse, «Ajşe ekmek ver.» TV OKULU Son olarak "Zeybekler,, uzuncaları cıktı Sanat Sernsi Ruhl Su' nan uzun çaları Zevbekler» çıktı Turk Halk Muzıgımızın ur.lü \oramcusu şımdıye dex hazırladıgı plakîaraa çesıtlı muzık turler.mızien ornekler vemış, her 'urlu bır butUr.luk ıç:nde tanıtürak her uzunçalanyla muzık taıhıraı;e de buyıl^ oranda kattısı olmuştu F.uhı Su, uzunçalannı ha zırlarken yalnız miızık alanın da değ>l, halkbılım dalında da uzun araştırrnalar vapar. bi' ıkı arsş^ırm^n'n h l "'ke^mde çahsmalannı somıçlandınr U";ra yorumcıımuza «on p!a ğı zeyfcotier uzerıne razı so rnlar vonelf.ık Ruhj Su, hem so n a n korusunda açıklanıa lar vapM hen de muzıgı uze rme d 'ş ırre'.Tmı \?r* ttı «Turkulennız muik tnr1 rınin bir vçktelni < nlusturdu v on plagıni7 Zevheklpr ıi Zfrtpe hira? bi'çı ^e^ır misınix"» Ze; oeR.ıer de ojun.amnız ve turKineriinız ırınde kendane ozgu vapısa'.liKta bır tur d'ir Hrir n,makta u djgum Ze\bek Tıirk'i'erıyle uiu«an bır urın;a '•ı dı hu'ınmr.«>rı uv gun goıdum îçer klen aç^ınd?n ] "jku'er de d'*°r ^ırlk rurku'enmmn bır dpıamıdır Gcre'd» tıu'/tı on'ar s;ıbı bır oîav cevresmde balkın acıları m, sevınç'ennı ve nz'emİPnnı anİTtır Onların da \iratıcı«ı yıne halktır Çogu kez î'lrk'ıde acı geçen msanın bu turkjden haberı bıle olmaz «Sinn vsptıetmz tflr müzık ulkemızüe ne oranda va>gınlas?bi!di?» Yaygınlaşmasıru ıstedıfı mız muzig'n ıçmde bJliın L a g nazhklara karşın yıne de yay gınîasabılen bır sana'çı oldu gumu soyleyebılırım Eğer bu bagnazlar kuşagı olıııssajdı aa ha da vararlı olabuırdîm Ör ne^ın Mu7ik okıülannda dene'le'ımı ve bılgımı berden snnra g^len'ere ak*arab'i;rciım Ne >aziK kı ses eöıtım'nı za rarlı goren bır kuşak sesımı ze eeemon bu'unmor «Siz Batı Miıziğı ocrenımı î bir *anateı*ınız Bize bı. muzik scntezı içtn onerileritıız?» 12 ünlü caz toplulugu Istanbul'a geliyor İST1NBLL ( nat «»frvisi) îstanbul Fı lamunı Dern^g tara'mdan duzprleTTi «1 I«tanbul tiııilararas! Caz FMİIv«H»ne ka' lm^K ıızere, un!u Caz tcıplJu'îla'ı Istan'cul'a gelıyor IR J0 Mayıs tarıhlen ara s''rti Is'aibul'da i^tîi.a cik o'an Fes*ival'e un'J 1 to"3 ı> u>.la ka*ıU,or Gunı n'j7ce V.nıpa'run en oü juk »o'.kılııfu olaras ka buı edı.en Belgrad TV Or k*>srrası djnvanm en *ın !u caz ıcontrbascısı o'an A l n r Pfrp \P fop'ııl i n u l'MD u!"ida Orfe A lıi' k Fe'tıvaiı ncte bır ncılık ^d'l lu kazar>sn Bı:lgarıs*an'ın m I ı se^' Ctrv»! a Tyiorova Benıto Mussolını'rn 02 u KOT'Jio *fj«solın if tOD!ul'i«u festıvale kp.nlan unl'j ıs'Ti VP »ruolaıdan Ov ı<ı g'in s'J>3re^ fp=tı v? d" "U 'opKıluk'a' 'er a 5 Iacav «Mıll'«hake Baharta Caı Toniuluçu» 'B^C'kai «Theo Lovpnrtıe f a7 Tonlulnvıı» (Ho"j"ca> «Kom.tnn M««sr.lını U 7 Tonluluçu» «fsl va> «!ein Pierre .lurnrz O z Tonfuh'îu» 'FDn«a\ «Graz CAZ Tnnlulııijıı» ' \ \ « • ?) »Bükre1! T\ ^^7 * Tnnluluiu» (RT^ısrval. Soika Ca7 Tor> Türkiye de hir sanat anıtı: "9. Senfoni,, samıyorum ama bu calımş gerçekîen esenn hakkını veren standar» bır auzeyd» olmustur Geno ve çok /etenek1 orMam gonyan Senfonı nın fl kestro şeümız Rengım Goknalını yemden e'e oldı ve nen' n geçen a/ Beefıo^en ın Istnnbul'dokı çeşıtlı orkesti9. Senfonı»sını gerçekien ovu nulecek bır duzeydo yonetmo ralardan derledığı bır orsı muzık torıh'mız ıçın bır aşa kestro toplulugu ıle Ermenı ko na sayılcbı'ır Cunku altmış rosunu bırorayo getırerek eso yıllık muzık yaşamımda bu r şımdı yıkılmıs olon Seh r Ga senfonının beniTi dınledığ m zmo sunda cafdırdı Orkestrayo'umları ıcersınde Ş e f l ıto bır da başkemoncı o'orok VVolter lıkte tum sanotcılorın bızden Gerhard ıle Sehir Fııormonı Or olduğu ılk yonetım budıir 8un kestrosı kornocubrından Luıaan oncekılere arayo ılk ıcra gı bulunuyordu Ama korno sa sı diçiPda hep yobancı $efler yısı dort yenne kı ıdı Ve okatılmısti1' zellıkle tahto nefeslı sazlor Bızde bu senfon nm benım hovh yetersızdı dogurnuTdan once muzık a«9 Senfonl»nın bundon son rrotorierı torafından sevıld gırakı calmısı CLmhurbaşnı b I roım Ho'ta el'me Osmcn kaplıflı Orkestra şe'ı Leslı orens'e'inden b rısme aıt Sıng sayesmdedır ve istontuğralı b r part svonda gec t>ul Açık Hovo TıyotrOSu'nda m'Stır Ben bu eserı ılk oiarok guzel bır ıcrado onun denetı1 929ria ün edım A"'<oro Lıse •nı oltında yapıldı Ancck sen sı nrie henuz cqre"r ı"i m ve 'onmın fınoı bo'umu sonunda ve o yılın hoftcdo b r yop'lon k vokal kuartene solo soprasenfomk konserlennın sonun i o fecı şekıldg defone o'tiu cusu olcrak rahTietlı Zek' Buna roğmen esenn tümü dın Unaor un yonet' ı5ı bır k o n s f eyıoılerde t u y j k bır hevecan de b'lıındum Ancok o donem jyondırmıslır dp scn'onımn korol boîümu is'anbuı Ooorosı Orkestra "u ="v eyeb 'ecek cvarda ko Ssfı Robsrr Voanor tju senforo vok'u ?ekı Unr'r koro ve n fi festı/al p'don a/ılıba uc'jn nnp RıyoSPtı Curhur Bonoo '"usunde oncfikıiprden cok do <!iı ncl"n oehrttı^ı b r sak>*o Hc du7enlı bır «ekılde veniden fOT dor'l jsunu onun yer ne vorumiadı Bızde bu esenn yo kullnnTistı bancı sef'er voretım'nde yo Bülent TARCAN 20.30 20.50 21.05 21.10 Adıle Naşıt bu akşam da kuçuklere bır masal anla tıyor. Programda aynca b'r de çızgı fılme yer \ernecek 19.50 SAĞLIK 20.10 UYKUDAN ÖNCE 9 ocak 1982 şrunu yıtırdıŞtmız ressam Kuuaan Berk sanatçı kışılıgı ve eserlen ıle tanıtılaeak Sanat çının sanat anîayışı ve Turk Besım Sanatı gelışımtnce yaptığı hızmetlerm de anlatılacagı progTamda ayrıca sanatçının gunluk yaşamından da k « tlere yer \erılıyor e= HABERLER HAVA DURUMU MINIK KONSER SANAT DÜNYAMIZ 21.30 Dızımn bu akçamkı bolumu «lyfrun Çift» adını taşıyor. Howard Samuels adında b.r srenç Ask Gemısı ıle geziye katıhr Gezıdek! HolH adlı bi' kır da bılgısajrr dan oğrendıSı bılg'Ierle Horcard'ın cok usttuı ve'er^k h olduğuna ınanır ve ondan bır çocuk sahıbı olman ıster TURK SANAT MÜZİĞİ TOPLU PROGRAMI 22.05 AŞK GEMİSİ 22.35 HABERLER 23.00 KAPANIŞ TRT I n5 00 Açılış ve program, 05 05 Ezgı k e n a n ı , 05 30 Şarjcılar, 06 (X) Kı^a haber ler 06 02 Bolgssel yavın. 06 30 Koye ha lerier 06 40 Gunayd'.n, 07 20 özel tanı tıcı reklam. 07 30 Haber ler, 07 40 Gunuıı ıçmden 10 00 Kısa habeneı, 10 02 Arkası j a n n . 10 22 Bolgesel yavın. 11 05 Okul rad yosu, 12 00 Kısa haberbr 12 05 Reklamlar 12 19 ö g le uzen, 12 55 Reklamlar 13 00 Haberler, 13.15 Saz eserlen 13 30 Bolgesel ya yın. 14 45 Öğleden sonra 16 00 Kısa haberler, 16 05 OKUI r a d / o s j ların ıçmden, 17.30 Erkek 17 00 Olav ier fasiı, 18 lXj Kısa naber IPT, 1K05 Cocuk bahç?=ı. 18 20 Haftanın çocuk şarkısı, 18 23 Bolgesol yayın, 18 55 ReKlamlar, 19 00 ül 0U TRT I I ııe ortak yavın 19 Oo Haberler, 19 30 Beraber ve solo sarkılar, 2U00 Koyumuz kovlurr.uz, 20 20 Sohstler geçıdı. 20 40 Turkçe «or'u hafıf muz:k 2100 Kısa haber ler, 21 05 Sohstler 21 35 Dın'.evıcı istekierı 22 00 Kısa haberler, 22 05 K^çuk konser 22 25 Şar kılar, 22 45 Turküier. 23 00 Haberler, 2315 Gecenın ıçınden, 00 55 Gunun ha Derlerınden ozetler 01 00 Prosram \? kıoa^ş, t)l 05 05 00 Gece vansı BAGNAZLIK Ruhı Su: «yaygmloşnıasinı ısîadıgımız muzığın ıcında butun bognazlıkloro korsın y,ne de yaygınloşabüen bır sanotcı o'dıığumu soyleyebilirım» (Fotograf Cengız CIVA) Gerçek'en rruzıgııni'in ı?e hsm°sını ıstıyorsak muzığı rr zın ge'eceiı kcıusur.da ı'erı >p rtıimik so7İerıi \açarm çe çııimcvını VP btırun muzık tnı Ier'rpi7ae b'i sozl<»re uyçı:r g°l'sı.ı«'lpre sah'D cıkılmüsını OT»r nrn Bugıırkıı çr>k «e«'' Eatı MıızıSın^n gPlı^mesmdP pn buyuk etkpıı o'an niajor rr nrr S'^firne hır an once dr r ' re<=:mn vtıl'ı'nı arama\ o ™ i n n Bence bu vol'ann ta r •?n 'a bıltıın CP'^nF'rs»! Tıiı'% renseı snnatı gelıştıren bır e fıt mder \oksun olmaland:r Bu efıtımır kendı TIIIZ*"TIIZ; daha ıvı amamaya yor.e'.K ol rrnvrı onc ırım Ge ereifel ku turunıuzun bağlayıcı değıl, "enştınci u'mss'nı anlanamı zı selış 'rır eMımdPi ko>.5ırsTiınızı rn«r,rm EJe1' es knı venının ıci"de surdurern w s a k va eskıyı \ı'ırmış, ya kepc mın v r n r . ş savılırız Sg nırım nas'l bır m'jyk sentezı ne EirlpceîTnı? bu «Yenı çalı$malanni7. plak larınız'* .» Bundan ^onrakı çalı^Tia mı Dad?VjŞt'i u^prırip yojurı laştırrrak tıı\etındeMm rad T\ Taz Oliu'ıı» f\'u2O5 lara), «\ladar Pecr Caı Toplulnfu» (^Macar <='an\ «Yıldi7İar Caz 'Bt!]ea*";tani, «Tiflı< Orkcitranı» f f r B ) ^ ıkıcv ilc Andrst Caz r 'Cekos (vofcvO vı» Tu <'ve den Suhelv Deiızcı Ero1 Pelcan Caz Topluluıt lan Genc ve çok yetenekli orkestra sefi Rengim Gökrr.pn'in bu yamtı çorrpıj&r\ övünülo^ek bir düzeyde yönetmesi müzik tarihimiz için aşamadır Ti'annınt Barı \Tu7i»ı eSı'r^ınden ceçrr.p'pn zpVr Mı.^ı ğ'niı^deki sıprralpnn \e ve nndp "=avmalsT'in nedpnı bu ışı »oren saaatçnarımızuı ev tarafından secilen yıhn sanatcıları acıklandı MÜZİKSAN 3 4 5 6 7 8 9 1 2 12 3 4 5 6 7 8 9 HPLH UHU [ a Wl Sünder'in ilk senfonisi Faruk GUVENÇ Gu^er Aykal'm yonetımındekı Cuiinurbaş Sen^uı.ı ürxesırası geçen nalt.* sonun da verdığı Konserlerde Kemal Surder ın bırm cı senfonısını seslendirdı 1975 :1e 1979 vılİHn arasında jazılmış olan essr tuma>le ronal sı rurlar ıçınde Bestecı pek çok ezgı parças: kuUanmış ve bütur malzemevı us'uste \ıgarak kontrasttan yoksun, Kalın bır doku o usiıt muş. Eenı fazla etkılemedı bu seruoru, çarpıcı bır renk, ılgınç bır rıtmık yapı \e a.<:ca ka lan bır melodı bulamadım kompozısjonda. Gü zellıklennı keşfetmek ıçın hethalde eser: bırkaç defa daha dır>Iemem gerekecek Y:ne de senfomnın kendı ıçinde tutarh bır çalışma i olau^ıınu asıa kuçuiıse emeye' egin1 sov err>e liiıKi Kemal Sucuer yapıta ulusal bir renk ktfna; a da çsba go^renrıpnıiş, yanı nıılu^ ka gıdıncia ın:;ı"ctı \azılı d»t:ıl e erjı BJÜJ eleş tjımejc ıçın soy'smıjoıum s zın d'ir^ugvirıız >ere estetık ıjonışunure. ba&ış açıruza gore bır ovgrü de olabılır SJnder'ın eserı Garer Aykal ın tıtız ısç:l:ğı ^e orkestranın çabası sa yes.r,de ıvı b.r yrvuma kavuştj ^nkara'da Aynı konserın ılk yarısınaa Romanyaiı Kepiaıcı btefa ı Puno dan seroest lur D Çıtıcifc ça'ınan sıcak, etsılı ve şeker dozu .vuksek bır Bıahrns dınledık Ruha, konçertodân sonıa bıs olarak Biocliun Nıgun adh narçasını çarpıcı bir bıç mde ça!dı ve yorumnyla baı Israu'e dejpl de Roraania'ja surukledı tST4\Rl I. (a.a ) Mü z'1; Srrafç'.pr: Vakfı ı\IUT Z KS*N» tarafından seçılen %nlın sanatcıları açıklandı. MUZIK S \N mutevellı heyetı ve ^'Uksek Darısrna Kurulu 19?1 vı'ında m, zık, tıva'ro. gelfnev^e. Turk siat!an dalında ^!ı«.rıa yanan sana'cılar a*asmda değer'erdırm? yaparak «YıIm **anatçıları»nı bel'rledı. »ÎÜZÎKSAN *arafından «p"' en n h n sanatç'ları şun S»mra Inanç O*wn 'Tılk Müzıgı) SPVhan Tjtur Ar ' Me^^ır (TurİT Ha k \fM7ign Vıl Bu rak Bn*ı« M<ui«;o 'Turk Hafıf MUîii ) Neiat TTv?ıır (Yıln Akto^ji, Suna Pekuv sal (Yı!m Aktns f :). Cenk Ko ray (Yı'ın Sumıcusu). Ke r m Ayriın Erdem (Yıln Sa M, Aşık Alı Ta* lîıun Ozanı) MÜZÎK SAN vet^ılılen «Yılın Sanalçıları>na odallenrun mart a n ıçınde torenîe verıleceğınl açıkladı. 1933'de IstoTbul Beled.ye Koı servotuar ında oğrencı ol duğ'jm sıroclo b r qun senfo nın n fınal bolumunun Muhen dıs/o'iBey yonetımrde calma cağını duyduk O donemde Is toPbu 'da konservotuar orksst ros dısmdo b r de anator Er menı orkps'rası vordı kı ufle ne pcz crı h'c b r zoTian tam değıldı «9 Senfonl»de dort korno olrrosmo korşı eserı b'r korro ılf, cohraklnrnı duy mus ve o zanonlordckı qenc sonat heyecanırpvia bunu pro testo etmeye kalkışmıstık a mo sonrodon vozoeçtık Cumhurboşkanlığı Serfonı Orkestrosı nın sefı unutulmaz hoc^m z Praetorıus bu eserı kendıne özgu b r cıddiyet ve o^en'e alorok sanırım Devlet Konservotu"rı Korosu ıle bırl.kte yonettı Senfonı'nın Zekı Ungor taro f ndan Turkıye de yopılan ılk ıcrasmda orkestrado Halıl O nayımcn ve Enver Kope'mon gıbı kema ıcılarımız ve Cell 1 ' Ed p bulunmcktavdılor Burı or dan ılk ıkısı fonı dunvcdon goçmuşlerdır Kırrbılır oralo rından kac kışı daho kcvbol muşlardır b lemıyorum Ikıncı yanı Praetorıus vonetım ndekı calınışta Bcşkemanoı VVınklcr v e Başcellıst Davıd Z rkın ıdı f/aalesef vokal solıstlerı amm rumlanan son ıcrası budur ve • J yabancı şeflenn bıze bu senfonıyı oğretme yonünden emeklen oslo ınkâr edılemez Fakat bence biîim yönün uzden bunların en deâe'lısı aenc sanotcıırız Rengım Gök"îen'ın yonetımı a'tındokı son ca'ınıslır Cunku her şeysı bız flen olon bu bosarı muz k o'emiTı'Zd? yenı bır oşomon n mujdecsı nıtelığını tosımoktartır Bır vckın doğu uikesı olon Turkıvemızde «9 Senfoni» ç bı problemot k bır portısyonu bu de'ece ve duzeydekı çalınısın,n artık Turk şeflerı ve orkest raları >|e p«kâlâ mümkün oldu âu gostenlmıstır Bu bokımdan qerak Rengım Gökmen'i ve qerekse ope r o orkestrosı üvelerınl soMst ve korocuiorımızı kutlarım Bu vaziTido senfomrın fına imdekı solo DTt'lsnrtı boso<zn bırcok ses sonatcımı? var sa do adlormı an msovomarlıöım ıcın ya7amadım Fokat bu aradT ess'z sopranomuz Sı,no Korot m da bulunduğunu kıvonçlo anımsamcktayiTi NOT • Muzık merak'ıları ı c n bunune kado* yayın ancn «9. Senfoni» plaklorı ıcmce ornek lık bır vorum olarak Furtvvaeng'er'n Bovreııth Festıvnl or kestrcsı ıl» v^^et^nt kaydı ha raretle salık ver rım SOLDAN SAĞA: 1 Bır Konağın olışverışını yapmaklo gorevıi kırrse 2 Bağırsak lar Zeh rsız fakat cok guc'u bır oıns yılan 3 Musıkıde bır nola. Veraset, soyacekım Bır uzunluk olcusu bırımının kısa tması 4 1! nekler Kendısıne ınanıicn kımse 5 Altm Hâtıra 6 Yaşça denk 7 Es kı bır Romo hacım olcusu b '(inı Yavvan sepe f 8 Kımyada evoo jum elenent nın sımgesı Genışlık leskı dı!) Utan ma 9 Zıya Paşan.n un'u C r hıcıv eseri YUKAR1DAN AŞAGIYA1 Renk'erı Dckımın dDn ge'n ş gecm ş res somlcrın en bLvuklenn aen b'r sayı'on 17 yuzy,1 Ispanyol ressamı 2 Belırt Dcglı 3 TERSI bır rpnk Tu'jn H 11 n dı^nek, kurutmak ve ışle mek ıcm kullanılan ustu kapalı sergı 4 Eser. Kaşıkia ıcılen çey'erın Konduğu uerınce kap 5 Bır ceş t tuzsuz peynır Nefer Irıdyumun sım gesı 6 Bır nota Ko loy 7 Su Güzel koku'u bır bıtkı 8 Edebı yot turlerınden bırı Arap alfabesınde bır harf 9 Ankara nın ılcelerındei bırı KonserTiyatro Dikmen G. UÇARER ZeHha Berksoy tarafından bır sure once Kerner Tiyatrosu'nda sunulan Brecht Konsen şıır seçımınuen muzıgme, yalın sahne duzemıden ustun oyuncu.uk gucune kadar her çeyıje onemıı sanat olaylarından bırıydı kuşkusuz. Usta bır Brecnt yorumcusu olan sanatçı ıki boıum halınde nazırladıtı konserıne sa\aşa, sefalet« baş kaldırarak ve gerçekleşmesını auşledıgı banşcıl, demokratık bır evrende «G«lecek Kıışaklara» seslenerek başlıyor. «Geçti Içimizden Biri Koca Denla» ve «Cebln Doluysa Bak Yasamak Rahau. «Insan Neyle Yasar» yazann ınsan hayatı üzenne yaptıgı kara mızahın etkın orneklerınden Kendı jaşamındakı değıl çafındakı duz«nsızliklere baş kaldıran şaırın toplumsal gerçekçılıgl şurlenndekJ lirızmden uzak dramatık anlaüm ve baladlarında bıçımlemr. öz re biç'm arasındakı bu diyaleitık denge gıderek kısıseiden evrenseJe jonelışı guç.enaırmekîeoır «Korsan Kız», «Ha\ana >arkısı», «f'ezevenpin Şarkısı» baladların da Brecht ahlâr: degerlerını KOKunden sarsarıien «Okuyan Bir Işçı Soruyor» da tarırn yargılar «Moldava Şarkısı» ;se toplumsal bır degış.rmn habercısıd^r. «Budanın Yasavan Ev Kıssası» adpJetsızlık karşısmda susan '.r.sanları eleştınrken, «Olağan Demevin Her Gun Olup Bttene» kışıye bılınçh bır yaşam önerır Ze.ıha Berksoy sahneye çıktıgı andan rıbaren seyırcjyı a\ucuna alarak bır buçuk saat suresınco dmamık, tampermanlı, renkll oyunuyla sadece bır konser degıl aynı zamanda oır tiyatro olayı da sergılıyor. «Taranta Babu' j a Mektuplar ve La iakond»dan sonra, daha eskı yıüara aıt olan «Lola BIau»yu sayma» sai, sanatçuıın tek basma sağladıgı Utlnci başan bu. Dıleriı Berksoy bu konsen daha da genısleterek, bır pı oduksıyon bıçırrdnde yeruuei seyrcifiTun karşısuıa çıkarır. Akbank'ın ilk resitalinde Suna Korad yer alıyor Sanat Semgi Akbank' ın her yıi uîkemizın onde gelen sanatç.ları ıle duz«n ledıği konser ve resral'er SLirdurülüjor Bu çerçeveda tarunnuş Devlet Sana^ çısı Suna Korad Izm:r Dev let Konser Salonu'nda Pıyanıst Ergıcan Saydam'm eşligıyle saat M 30 da bır resltal sunacak. Gecemn programında E>a Dell' Acqua, Ch. Gounod, Saınt • Sa«ns, G. Benedıct G. Puccinl, Cemaı Reşıd Rey, Selma Ada gıbı unîu bestecilenn yapıtlarına yer venhyor. T? A 2 c L ÎK I t T E HK 3V \ IR 4 | İT A JÜ A h 5 A|ı B \ h. A 6 7 A n< n i. 8 ^ l ı nr1 N 1 SİA L 9 )T A 1 1 ib[T 1 1 2 3 4 5 6 78 9 uu a 1 •• \ ra A İİB A • Ahmet Cemal bugun 16 00 19 00 arası Nışantaşı'ndakl Akadenı Kıtabevı'nda yapılocak olon ımzo gunune rahotsızlığı nedenıyle katılmıyor • 1959 Cannes Fılm Festıvah Buyuk Odulu'nu kozanan «Siyah Orfe» fılmının yonetmenı Morcel Comus gecırdiğf kalp omelıyatırdan sonra oldu Comus 69 yaşındoydı Tonınmıs yonetmen cSiyah Orfenden başka oiekı fılmleri arasında 1956da çevirdıği «Mort en Fraude>, 1959 da yaptıgı «Os Bandeirates» ve «Otallo de Bahia» (1967> ver cl'yor Camu* son yıllarda yalnızca televizyon icin fılm cekıyordu. • 1981 Nobel Edebıyat Odu'u sahıbı EIıos Canettı nın «Dı» Blendung» adlı romonının Turkçe basımı cKorleşme» adıyla yapıldı. Kıtabı Payel Yaymevı bastı • Yasanvnı cocuk kitapları uzerıne surduren Arkadas Kltaplar Yayınevl kısa sure once şekıl değ'ştırerek <Cem Çocuk Kitapları» oldu. Bilındıgi gibi Arkadas Kitapları Yaymevı Raşlt Gökçell il« Cem Yaymevı sahıbı Oğuz Akkan'm ortokiığında yayın yopıyordu. 0 tlç» Turızm Komıtesı Bcşkanlığı tarof ndan Marmans ın tarıhsel, külturel ve sanatsal etkmlık'erını sımgeleyecek bır aTtblerr yanşması duzan enoı Ycrışman n buvuk odulu 50 bırt 1 ra • Kızılay Dernegı tarafından gercekleştırıien «Ataturk v« Kızıioy» konulu resım yanşması sonuclandı Ortookullar arosında bırincıliği Galotasaray Lısesı'nden Sıdıka Halas. ilkokul oğ< rer.cılerı arasında da Manısa Gazı llkokulu ndan Ozlem Uğur'un kozandığı yarısmaya 1432 ogrencı katıldı • Kbltur ve Turızm BaKanlıgı Mıllı Fo klor Araştırma Dcıresı Başkanlıgı nca duzenlenen «Istanbul ve Çevre lller ndekl Folklor Dernekle'i'nın Eğıtımn kursunun ocılışında konuşon Bakonl k Ku t j r Iş erı Mustesan Kerr^a! Gokce «Uike'nızde bulunan 200 kodar dernegın çalısmo'arında qoru en aKsaklıklann gıder Imesı ıç\i baslattıgımız bu kLrslorı Izrrır de de surdureceğız.» dedı sinemalar Hyatrolar ÖZEN FİLAri TÜRK SİNEMASNIN GÜCÜNÜ DÜNYAYA TANITIYOR ODA AJANŞ 44 92 95 AMARCORD'dan sonra ZOLTAN FABRI'nin Başyapıöm sunar HAFTAYA SİNEMALARDA Beyoğlu Emek Sineması'nda Seandar: 12.0014.1516.3018.4521.30 HODRlMEYOAN KultOr Merfezi Sanat Galcrileh URART / jTYHSfiR^ SANflTGALERtSt / yonFransis Fbrti CoopDfe ShiHoy KnigM JamesCaan heıçun İ2oo.!4oo »SOCJ8OO :TFSI gunlet TAKSİM SANAT EVİ SıraselvılerCad 65/1 Tel.44 25 26 . vlvtH VON. CLAUOe LELOUCME Une vvnturj Pranceııa f ı a u n ».tKI.SMı lS00l»30l».)0tl 00 C*r% 1X0015 30 P«r>. Cunu 13 OO15 J01İ.M Ct«l P«»f13OOîl O C SNOTIİLMAMJIR FİLMİNDESUNAR C0n«yt Arkın Ekram Borj Fikret Hakın Izzat GOnjy S« ma GUn«rl Ejref KolCik Orhan GOrtsıray Nsjat özbek FISTAS RLMCİÜK TÜRKSİNEMASININ DEVOYUNCULAR1NI SANAT GALERİSİ A»Oİ ; PtKO CADO5SI Z\ M»NT<j< KTASSUL mEFOf. 4I03M T«LEie S4«2 JKK TR. Oaber K«nex Cva Pap Jeı««f Blharl Çocuk Sınenrası C tes< Paz, 11 00 SEVİMLİ MİNİKLER Kore Şehıtlen C»d No 50 Zncırlıkuyu • Imnbul Tel 66 74 19 67 0 4 % MEHMET GÜN resim sergisi 18ocak4şubat IsdkU Cad Paptahç. YJB. Yıpı Kur H m Tri «4 9*33 fcyoğhı.lSTANBUL EGERBIZı SULEE: IARUK CtMOK RES^^[ SEFGtSt De\1et Gflxel SanaaJar Gakrld \XK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog