Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

19 OCAK 1982 D1Ş HABERLER Cumhı yet 3 Fransa'da ara seçimini Muhafazakâr lar kazandı Sosyalistler önceki günkü secimleıde dört milletvekilliginin lümünü de kaybettiler Dış Haberler Serrisi Fransa'da Anayasa Komısyonunun, François Mıtterrand'ın mıllıleşürme prograrmnı gan çevırmesınden bır sun sonra, Sosyaiıst hükumet ıçın yenı bır tatsız durum ortava çıkn ve on cekı gün vapılan rrrlletvelcıllıgı ara secırnlerinde dort mıltetvekılhğlm de muhafazakâr adaylar kazandı. AP ajansmm habenne göre p&zar gunu yapılan ara seçımlerde kazanan adaylardan bın de Alaırı Peyrefıtte Peyrefıtte, Pans Beledıye Başkanı Jacques Chirac'ın Gaullıst «Cumbnriyet Için Blrlik» panısınden seçıme katüdı. Jacques Chirac"ın son samanlarda Fransa'da muhafazakarlann sozcusu durumuna geldı&i belirtıllyor Eskt Başkan Gıscard d'Estalng dönemınde Adalet Bakanlıgı yapan Peyrefıtte, Paris'ın banliyolerlnden SeıneetMar ne boigesinde vapılan seçönîerde, hazıran seçımlerınde Sosyabst aday Marc Fromıon'a kaptırdıgı sandalvevı veruden kazandı Pans'in Kuzev doğusımdaki bır banlıyödekı seçımlerde de, yıne «Cumhnrivet içtn Birtik» partisimn adayı Burg Broc. haziranda Sosvalıst adaya kaptırmış oldugn sandalyeyi een aldı. Uzun süredtr Giscard d'Estalng'i destekleyen bagnnsrz adav Jacques Domınalt de önceki pünlrii seçımlerde harıranda Sosyalıst adav Pıprre Dabe7ilre kaptırmış oldtıgu sandalvevı g«ri aldı Ve nıhayet «Cumhuriyet Için BirHk Partfsl'nin» diger bir ada vı P.erre de Benouvılle, secımlerı kazanarak Meclıse gırmevı başaran 3 Chırac'çı mılletvBkılı oldu BtTÜK BtR SURPRtZ Goztemnler «Cumrrariyet tçrn Kirlik Partisi'nin» 4 rrulletvekilIıSınden üçiınü kazanarak buvuk bır basan elde ettıgird belırtıvorlar Secım sonuçlanrun açıklanmasından sonra bir konuşma vatjan Clv.rac, «Sosvalist ve komünfstlerin ijbaşına çeçmelerinin üzirindrn valnızca seklz av ?iW kısa bir zaman geçmiş olmasına ratmen. Fransız halkı hu hükömetin FTansa"nın sonınlanna conim bulamaTacaeı Ergun Gauîlist Jacques Chirac'ın «Cumhuriyet îçin Birlik» partisi. Parlamentoya üç milletvekili sokarken. dördtincü sandalyayı da seçimlere bağımsız olarak katılan muhafazakâr aday Jacques Dominati kazandı. Siyasal gözlemciler seçim sonuçlarını büyük sürpriz olarak niteliyorlar. Komünist Partisi birliği bozmamak için seçimlere katılmadı nı anlamıstır» dedi Siyasal gozlemcıler ıse. dort üyel'.kten üçunün Sosyalıstlpr tarafından kazanılrrasınm beklendijrını bu bakırcdan seçım sonuclannın «büvük bir sürpri» oldugunu belırtıyorlar Onceki srünMi seçimlercie muhafazakarlar. önurmtedeki pazar EiİTiü ikınci biT seçim yapılma Politikada Soruniar • kıllerım kesin bıçımde kazandılar. Fransız seçim vasası, adaylardan bırının, '• 50'nın üzerinde ov almaması halinde. ikınci keı seçım yapılmasını ongöruyor. Oysa, önceki gwıku seçimlerde Muhafazakârlarm nımü c'a 50'nm uzerinde oy aldı KOMtNÎST P*RTtSI Mitterrand'ın 44 üvelı kabinesınde dört Bakanlığa sahıp olan Komünist Partısı, solun bır bırlik hahnde seçıme pırmesi içtn dünkü seçımlers katılmadı, ancak buna rağmen sagın basansı önlenemedi Korministlerin Mecliste 43 üvesı bulunuvor Sosvalist Devlet ve Grev olonya'da Dayonışma Sendıkasmın yonetıme korşı verdığı 17 aylık mucadelede parti, grev ve sendıka gıbl kavramiar guncelleçtı Ö7el!ık1e sosyaiıst b'r ulkede grev yapılıp. yapılamoyacağı sorunu c*ıkkatleri üzerınce topladı. Moskova, Polonya'dakı gre«>le"i sı^det'e eleçtırerek, bu tu> eylemlere sosya'ıst devlette ysr olmadığını ılcrı sürdü P J\CQUES CHIRAC Muhale(et lideri bü^ük ba«an kazandı. Bııındığ! g>bı Sovyetler Bırlığı İle dlğer Doğu Avupo ülkelerinde grev, ışcının kendı devletlne. dığe>r bır deyışle kend; kendine karş, bır ey em sayldığından kıbul edılmıyor. r Varsova, Walesa nın serbest bırakılacağını yalanlade Polonya Komünist Partisi nden üc haftada 1100 kisinin ihraç edildigi acıklandı Oış Haberler Servtsi Polonva hükümeti Dayamşma Sen dikası hden Lech Walesa'nın vakmda serbest bırakılacağı yolunda yapılan açıklamalan valanlarken. Varsova telcnzyonu sjkrvönetimin ilk üç haftasmda 1.100 kisinin Kornünist Partısin den ihraç edilditini ve 1.300 kışinin d« adlannm «partl öve ll«testnden siIinclijHnt» duyurdu Polonya'run lngiltere elçisi Stefan Stanıszewski Dayanısma Sendikası lideri Lech ^alesa 1 nın «;ok vakın bir gelecekte» serbe"st b'.rakılacagını duvururnatbrlı Larry Pressler Polon ken, bundan bırkaç saat sonra ya'dakı gıda. ilaç ve pyım sı Polonya hükümetirnn bır sözkmtısmın «kritlk» bır dure^e CÜSTI, «elçinin vanıldıjhnı» ve ulaştısını belirtt; Ancak senaWalesa'nın henüz serbest bıra tor Pressler vtrv? de ^ıkıvonekılmavacagmı açıkladı. tım kalkmadıkça vp Davanı^Federal Alman radyosu Gema Sendikası üve«:ı tüm ruruk neral Wojcieh Jaruzelskitıîn lular serbest bırakıl'iadan Pobır rsekreteriTie» davanarak lonya'va vardım yapılmamasını verdigi haberde. gerek Walesa'savıındu nın serbest bıraküacagı, perekABD Renatortl Pre^^ler svnse sıkıyönetımın kaldınlacafı ra vaptıgi EP7İ sırasmda Polonhaberinm asılsız oldufeunu bıl va'da sıkjvnne'ım ilanmın ar dırdi. kasında Sovvefer BırVSi'nm KRÎTtK dan inre »mm ol Polonya'ya yaptı&ı dort gtlnsovVsdı Pressler sunlük bır steztden dönen ABD Se lan soviedi »Tabii ki Sovvetler var bu işin jterisinde. halk ve baspisknpo* hep buna inanıvor, hana snvlrtliler, ancak Sovretler çok RİTemlt. sdrunme7 bir tar7da hareket ettfler.» PolonvaYıın Insriltere elçısı nın W»lesa'mn serbe^t bırakı'acajh volundaki da detin»n Pr»«s nın hir hiçimde ^frbe^t bırakılarajina inanıvnnım fakat lam bir tarrris olacslrlır» dpriı Ote vandan Polonva Baçpi" koposu Jo7eî Glemp. sıkıyöneT ım yetkılılenmn daha fazla kişıvi goraltırıa almasmı elestirerek, ıkıve aynlmıs bir ulus ;çınd> «işblrliiH ve divaloç> cağrısı vaptı Glemp Sen Andre«s. sırde vaptıgı konusmasmda. s\nea sunları sbjledı tKınk ulusun kardeslerl. birleşin cün V ı kendinTİ7i kendlmİT sarnnn mak rorundaviî, çünkfi hİ7e \ardım edecek kimse vok. fakat bunıın içtn bir isbirHği ortamına ihti>anmız var bunıın için divslnea ihtivacımız var.» Calışmalarm kapıtalızmm eleştırısı uzerinde yoğunlaştıran Morks scsvalıst ve ondan sonra aelecek komunıst toplumlann oncak aenel cızg'lennı cızdiğmden. btldıçımiz kadcırı .le sosval st toplumda grev sorununcı deqıprnerr,ıştır Ancak Marks ve Enge's'ın ongördö v len sosyahst toplum gunumüzdekl uygulamalardon cok de5ıık olduğundnr, her ıkısının de boyle bır toplumdo d'evm oerekS'z olacağına ıctenl kle ınandıklan düşuTjıeb'iıf Sosvol st »orı'umdn arov lartısnası sonput olaraV 191? Ekım Devrınr ile baslor Ve sorun da genellıkle san'loığı gıbı, kenr'ı kendısme korşı bır eylem sayılacağıidan sosvatiî* devlette ışcı grev yapamaz. şeklınde kosm bır kararf. boğlonmış değ.ldır 1918 ylındo Pe'roqrod kentmrle toplanan «Tüm Ri'S Sentfikolor Kongresl» Sovyetler Bırlığinın tarıhinde S'nd ka ve grevlere ı'ışkın ılk bu\ük tartışmanm vsr top'ontt oıarak kobul edlebılır Söz konusu olan, Işcllerın bağımsız send V i W u rvp kuramayocoHarı ıdı. iscılere bağımsız sendlka kurm ı bakkı tanındı^ı takdırde, bunun do^al sonucu grev Hakkının ria tcnınmosı olacaktı Devrim sırasmdo Işclenn orgut'enmesınde faol rol oynayan sendıkalar Petrograd Kongresi ne hukümete karşı bağımsız olarak varlıklannj surriurme eâı'ıml ile gelmıslerdı Merkez Kom tesı uvesi o'an ıki Bolsevık Lozovsky ile Lyazanov s <3.dıkclar!a hükuTet arasında kurulacok ıtMfakta seıv riı'<alarm baöıns'7İığını korumolanm ıstedılpr Kono,r<5?a, bogıms^ send'ka ılkeî ni en sert bıcımde e!estıren •s? Bolsevık Parî's 'nın resm' sozcusu Zınovıev olmuş tır Zınovıev ıscı devletnde boğımsız send'ka'orın hıc br onlam tcsmnt'dığını ve karsı devr'mcılern işıne y i ravacoflını sovtsmıs. cncck g'pv hakkıno ocıkca karsı C ''mamıştır Korort.. sendıl<'alann baöım^ızlığını sovuranlar n vemlo S'vie sonuclannrş. Lozc/skv Bolsevık °Trt r s 'nden ıst T ptmek zorunda kalmıs ve send'ka'.an ı hukurretıp enet'mı ait'nda bulunması gerektığı ı'kes kabul ed Irr şt r Helmut Schmidt, vergi kaçakcılığı ile suclanıyor BONN (a,a) Federal Almonya Boşbakanı Helmut Schmıcit hakkında recîığimız hafta sonunda. vergı kacakcılığı vcpliğı gerekcesfvle şıkayette bulunulduğj bıldınidı «Welt Artı Sonntag» oergısnde ver alan bır lıobTe gore Bcsbakan SchTiıdt'ın adı. Federal Almanvo'dakı bazı sıyası portılere yapılan usulsu2 odemefer ola/ına karıstı Dergı, Başbakan hakkındokı şıkayetın Guenther Feıix orilı b i ' vergı danışmanı tarafından yapıldığını ve bu danısmanın Batı Almon Hınstıyan Demokrat Partısıyle (CDUl ı'ışkıs! olduğunu belırtmektedir Soz konusu yolsuzluk olcr/ına bu partmın de adı karıştı Felıx <n şıko/etı Frıednch Ebert VoMı hakkında OCIITIIŞ bulunan soruşturmayı da kopsodığ' ivı haber olan kavnaklar torafındon bel'rfldt Soz konusu vokıfla Bcsbakan Schrr>ld!'ın Başkan Vardımcısı bulunduğu Sosyal DeTokrrjt Portı (SDP1 arastndc vakın ıllşkı var ın vorrs rr eskı Ckonomı Bokonı Öttn Vol Lomsdorff ve eskı Malrye Bakanı Leısler Klep'in odlarrnın da aynı alayla ılışkilı olduğu soylendı. Kızıl Tueaylar'm korknnc baskın planı ele gecirildi ROMA ( « « ) Ktz.l Tugo/lar teror orgutünun Roma Kolu Boskonı Cezo Hukuku Profesoru Senztîn 'n'p yokalor. ması oroutun 22 Ocakla yopmavı tosarlodığı korkunc bır boskın olaymn o r tnva c ı k c ı nas nT vardımcı oidu Polıs torofından « e ciecrılen plana gore, Kızıl Tugoylar Italyan Hırıstıyan Demokrot Partsı'nın 22 Ocakto Romada yapocoğı konqreyı bofncak ve Italvan TV'sı RAİ nın ranlı ya yına basla^'O' rioVıkolordo toplantı soloiunu el bombosı yağmuruna tutarok en 07 P0 kışmın olmesinı yuzlerces nın de varalanmosinı sağlovacak v n bu olayı caniı olarok bmlerce İtalvcn TV seyırcısıne sevrettıreceklerdı Pianm avnntılanno gorn Kı zıl TugavlOr o^gutu mlıtanlnrı 2? Orakta koigrenm yapıiacoaı bmcjv'a televızvon tek tu'ek bu urıcn cantolcnrı çjetıreceklerdı Prof Senzon y /oko cwa T,k korkunc plonn enqe! olan l'ol/on poiısın n en fazla Kızı1 Tugov'lar n bu derece qenıs bır kodroya ve boylesıre ayrın t lı bir orgut'enTe.'e snhıp o masmdan dehşete duşluöü bıi aırlıyor Uznanlor, bu operr"? vonun Kızıi Tugav''onn «eylem ci» ve «oskeri» konotları nm «•ndakı rekabetın sonucu " "IJ ounu belırtıvorlar Bıl rd'â 1 11 b teror orgutunun «askerı* kanod' AmenVotı generoi Do zıer'ı kocırcrak adını duyur muştu Sen^onı nın bu ope rasyoıu bosornası ha'mde or (jutun hclep 'laptstp olon kuru cusu Renaîo Curcıo'nun verıi e «lider» o moyı ptanicdıâı da öne surüluvor Brezilya'da köprü çöktü, en az 40 kişi boğuldu GUAIRA (oa.,) Paraguay Brezı'ya sının uzerinde buluncn bır şelolenm uzermdekı os ma koprunun cokmesı sonucu. o.i az 40 kışı boğuldu 10 k şı de yoralondı Parana nehn uze r ndskı asmo koprunun cukme s ne uzeme cok ağır'ık bınrıesmın neden o'duğu sonıiıyor Asma kopriınun 90 met'e uzunluğundo o'duğu ve nehırden yuksekUğinın de 40 metre olduğu bıldınlnektedır Gorgu tonıklorı olay sırosın•ia kop r un0n üzennde en az 60 kışının bulunduğunu. bu ka da r oğırlığa davanomavan koo runün el!er:nın koptuğuiu kop runün uzer ndekilerın büyuk bır . sfn.'rın 40 metre vukseklıkten dustuklerın bıldırdıler Koprüdsk.lerm bazı'arı da tel.ere tutuna*ak kurtul r nayı basardılor ancak en az 40 kisırın bobildırıhyor TV. canlı yayın yaparken Hırıstıyan Demokrat P a r t i Kongresı basılarak 80 kisi vurulacaktı nıs^enlerı v * komeramon kılı öjnric e v ı 'e'ce hnzırlonmış soh te q rıç kortiarmı kullonarak a'rerekler yoniarıno ıse el bombaları v e ıktşer otomotık YAS\M£fl B1ENLER K3N HAMTIN HERDONEMI GÜZELCMR. lnşaat. Elektrik, Ziraat Yüksek Mühendisi veya Mühendisleri ile Tekniker ve Teknisyenler Alınacaktır 1 Genel Müdürîüğumüz Merkez re Teşkil&tı için Teknik Hirmetler Sınıfından Devlet Memurlan Kanumınun 36 mBdde^i ile t^sbıt pdılen gıriş dererelerindeki kadrolarda çabştmlmak üzere Devlet, Memurlu^runa Atanacaklar Için Zorunlu Yeterlik ve Yanşma Sınavlan Genel Yönetmeliffi esaslan dahüınde sınavla, A Merkerde. 1) Makina ve İkmal Daıresi Baskanh&ı İçin. al Elektrik Yüksek Mühendisi reva Mühendisi. fl) adet bl Tekniker f2i adet (MeMek Y\ik>ek Okulunun Makina. Motor Makına Resmı ve KoTstraksiyon Bolümu mezurnı olrnak.) c) Teknisyen (3> sdet {Endust.ri MesleV U*Psı veva Tekn'k Lıseienn Makina» Elektnk Motor ve Metal El Işieri Boiümu mpzunu oimak ) 2 Baraiîar ve Hidroelektrik Santxallar Dairesı Baskanlıfı ıçin. Elektrik Yüksek Muhendıs veya Mühendjsı (1) adet B Taçradaa) Eskjşehir m Diyarbakır X. Urfa XV v e Kah ramanraaraş XX Bölge Müdürlüklerimızde cahştınlmak üzere (41 adet Ziraat Yüksek MühendKi veva Mühendisleri (Kültür Teknîk re Toprak Bolüraü menzna olmak 1 b) Karakava Baraiı XXÎV Bö\ge Müdür!ü*umuz için: înşaat Yüksek Mühendısı veya Mühendi«I: «) adet Elektrik Yüksek Mühendısl veya Mühendisi (2) •det NOT Karakava XXTV B5lg*> Müdurlü^jndp çahştınlacak lnşaat ve Eîektrik Yüksek Mühendıri ve Mühendislerine loiman tahsis edı'prpktir IT. Adavlarda vukanda belirtilen nitelıkler vanında. sıaava karHabilmek içın aşapidaki şartHr da aranır. a) Devlet Memurlan Kanununun 48 maddestede belirtilen şartlara sahip olmak. b) Askerlik görevini vapmış veva tecillı bulunmak. c) Sa§hk durumu Türkiye'nin her verinde fförev yapmava elverisli biılunmak, IH. Smavlar vazılı ve sözlü olmak uterm Iki bölüm olarak Genel Müdurluk Merkez binasmda yapılacaktır. a) Yazılı sınav 2 Şubat 1982 Salı günü »aAt 10 00'da vapılacaktır. b) Sözlfl mnavlar, vazılı sınavı kazanan adayl&r» aynca bildlrtle<»k bir tarlht© yapılacaktır. IV. Sınava girmeb ist«yenlerin 1 Şubat 1P82 Pazartesi ifünü saat 17 00've kadar diploma aslı veya noterden tasdiklî «ıreti, nüfus cüsdanı snreti ı adet fotograf v» dilekçe fle biriilrte Yücetepe Mahallesi tnönö Caddesindeki Genel Müdürlüğümüz btnasmdakl tdari îşlpr Dairesl Başkanlıfcı PersonAİ Müdurlög'One müracaatla sınava girig beljresl alruaJan jçsrektifci, îlan olunnr. CBnsar. 10404) 1919 yılımn ocak ayında toplanan «İkınci Tum Rus Sendıkalar Kongresi» ıse, kanlı bır ic savaşın ıcınde calışmalcrım sjrdL,rTiuştur Bu ortamdo, Lenm'ın sendıkalarla devlet'n butunlesmesıni ongoren «Statizasyon» (devletleşTie) tezı kabul edılmış ve grev 'Ik kez aC'kca 7 ; s f k i c r m « t ' A n c k '.en n'T bu \"i\ kL ı 'om«i o'makton çok ıc savasın gereklırdığı dısıplın acısmdon ıta/a ottığın' bel rtmekte varor var Nıtekım l.en'n oo'eceğımız a r bı ıkı vı! sonra tutumunu yumuşotmıstır Asl ndo Lenm'ın »ezı. o gunün kosutlarındr! da sorunn torr acıklık geîırmyordu «Devletlesme» ı^'em nde sen «ıVoionn rr, dev'etı. yoksa devletm ml sendıkolar' orumseveceâı belırsiz kalmıştı. yo da katı bır kurakı /r>ı acmak ıstemeyen Lenm tarafından bıle'ek oyle bırnkılmıstı 1921 yılında toplanan vs • Savy«tler Birt'ğl tarıhlnın bırcok bokımdan en onemlı kongrelermden b>rt olan 10 Partı Kongresl ıse, senENERJİ VE TABİI KAYNAKLAR dıka. grev ve ışcı hakları konusunda zaman zaman BAKANÜĞI DEVLET SU İSLERİ korşılıklı suclamalaro vaGENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN ron ateşll tartışmalara sah ne olmuştur Sılyapnıkov ile Bayan Kollontaı'nın onderlığını yaptık'arı «Işcı Muholefetı», 10. Kongrede bağımsız sendıka ve grev hakkının sovunucusu olarak gelmıştı «Işcı Muholefetl»mn korşısmoa, Trockı ile o zaman 'ar henuz sogo kovmamış olan Bukarın'.n onaerlığındekı ve sendıkalann batjım sızlığının kesmlıkle aley hınde olon grup ver alıyordu Lenın'ın onderlığını vaptığı «10'lor grubu» ısn bu Ikı karşıt goruş arasın da denge unsuru olmoyo colışıyordu «Işci Muhalefetı», ı P rı ^urtiağu goruş'erle 10 Kongrenın en soldakl konodını oluşturmuştur Bu grup, send'kaların devlet karşısmda boğımsız olnasını, devıet n MarkS'zm'de ongorulduğu g'bı bır an once gen plana cekılerek sanneyı terketrres nı eko nomn n us* duzeyde «Ure ticller Kongresi», alt ou zeyde >se çendıkalar ta r afıncnn vonlend nlmpsmı öcretlerın eşıt olmas'nı VP odeTielerde para verıne ted ricen mal kunamİTrcsını onernrstır Trockı Bukar'n, Rokovs ky ve Preobrazrnsky gıoı Bolsevık hderle n başını cektıg ikınci crop ıse, «Iş ci Muhalefetını» sert b cımde eleştırıyordu «Sendikclizme karsı uretim» s o ganı ı!e ortayo otılan bu grup. sendıkocıların uretırn bıriıklerıne, dığer bıı deyısle devlet organ'arına donüşturulmelerm ı<ştıvor du. Troçkı'ye gore ışçınır cıkarlan tle Sovvet Devis tı nin cıkarları avnı dogru tudo olauğundan, ışc/ı kendı devl='ıne karşı karu vocok bağımsız sendikala ra ve grev hakkıro gerek yoktu Trockı'nm 1921'd^ lleri sürdüğu bu llkentn gunumüzde Trocklzm'i en sert bıcimde elestıren so=;yalıst ulkeler tarafmdc" uygulanması ılaınc bır ra*t lantıdır (Arkosı 9. Scıyfodo) EMEKLİLERJ Hayatavzm yeni dönemmdede pcamuza güvence veyüksek fcaz veriyoruz.. İkramiyenizi bankamza yatırm, bir maa$ da baden abn. ZiRAAT BANKASI TÜRKİYE CUMHÜRİYETİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog