Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 Geçen yaomda (8 Ocak 1982 günlu Cumhurıyette) Atatürk'ün ıikelerını ıçeren 1 kasım 1937 gunlu veda soylevı dıye mteleyebıleceğımiz soylevande ele almıştım Atatürk, bu söylevınde hem unıversıteleı e hem de Mılh Egıtım Bakanlıgına kesın bır üslüp ile gorevler vennıştır. Bu gorevlerden ünıversıteye ılişkın olanını bu yazınuzda acıklıyoruz. Mıllı Egıtım Bakanlığma verdığı gorevı de gelecek yazımızda behrtecegız «Atatürk ılkelen» derken sadece Cumhunyet Halk Partısının altı okunu ele aldı pek çoklan. Kışisel düşuncemlze göre bu noktada yamlıyoruz Oysa Atatürk Veda Soylevı'nde ılkelenn (umde) ne olduguırj gostermiş bulunmaktadır Ad» geçen söylevdeki ılkelen avnen aktarıyorum Birtnci İLKE Memlekette okuyup yaz ma bıhneyen tek vatandaş bırakmamak İkincı İLKE Memleketın büyuk kalkın ma savaşvun ve yeni çatısının ıstediğı tek mk elemanlan yetiftırmek Üçüncü İLKE Memleket davalannın da yandığı duşüncelerı anlayacak. anlatacak nesılden nesle vetifeceh fert ve kurumları yaratmak Atatürk bu söylevınde üniversıteye ver diği gorevı de şöyle anlatmıstır Yukardakı ılkelen. Turk gençhğının dımağında ve Turk mıüetının bıhncınde daima canlı bır halde tutmak, unıversıtelenmize ve yükseh okuUanmıza duşen baflıca görevdir. Atatürk'ün, ünıversitelenmıze ve yüksek okullanınıza verdiğı bu gorev yenne 9 getinlmiş mıdir Bu kurumlar Ataturk'e olan borçlannı odenuşler mıdır'? Işte bu yazımızda, bu sornlann yanıtını gucumuz yettıgı oranda bulup vermeye gınşıyoruz önoe çok ılgınç bulduğum bir belgeyi aktarmak ıstıyorum. Bu belge DışışJen Ba kanlıgı Personel Genel Mudurlugunun konuyla ılgılı Yuksek Oğretım Kurumlanna OLAYî.AR O^RÜSLER 19 OCAK 1982 Üniversiteleriıı Borcu UNİyERSITELERİMIZDE GENÇLERE TURK DEVRİM FELSE FESİNİ AÇIKLAMAK, SEVDİRMEK GEREKİYORDÜ. VfcüILEN BU GOREV YERİNE GET1RÎLEMEDİ. Ord. Prof. Reşat KAYNAR resmen gönderdıgı bır vazıdır 22 aralık 1981 gunludür Savın Bakanhk Genel Sekreten Buyukelçı Kamuran GURUN taıafından ımzalantnışt'r Yazıyı aynı>la an.ta nyorum 'Bu yıl yapılan Dışışlen Meslek Memu ru nnavlannda adaylann buyuk çogunlu gunun Sıyası Tarıh bilgısı bakımmdan dıkkatı çekecek derecede zayıf ve kıfayetsız olduklan muşahede edılmıstır. Bu tanhı bılgi noksanı. ozelhkle inkMp Tanhı ıle Cumhunyet'ın Atatürk'ün olümune kadar olan donemı bakımından daha da barız bır şekılde kendısını gostermiftsr Dışışleri Bakanlığı'na mtısap eden memurlar ülkemızı. dışanda layıkı veçhüe tem sıl etmek, uzak ve yckın tarıhımız de dahıl olmah uzere, çeşıtlı yönlenmızle tanıtrnah ve aerektığı takdırde, aleyhımızdehi maksath propaganda faahyetlennı cevaplandırmak durumunda oldukları cıhetle. bu gıbı çalifmaları ehlıyetle yürütmelenne ımhin sağla\acak yeterh bılgıle.'rle mücehhez olmaları şarttır Kendılerıne Bahanlıga gır~ dıkten sonra bu bakımlardan venlecek olan tamlayıcı mahıyettekı formasyonun ancak unıversıîede elde edeceklerı bilgı bırıkımı uzerine bına edılebıleceğı açıktır Konunun, Bakanlığımızm faahyet alanına gıren çalışmalar açmndan taşvdığı onem muvacehesınde ve değerlı Muessetenızın yetışUrdıgı elemardarın Bakanlıgı tnı derslenru DU aaı uni<ı geurraeK rimlzde bıkkınlıU yara'iııştu Oysa Lrnı versıte'erimızse lurk Devnm nın fel'efesı nı ac^lamak gerekıyorcu Atatürk un unı 'e'ere veıdışı göre\ bu ıdı bonuç ne o!du° Ye^ıne getıı .Ime&ı gereken gorev vap.l ) ıcın boj kalan genç dımagi=ır Ata turk ılke;snnı benunbeyenıedJer Boylece gençlenmız yabanc ıdeoloıılerın bov hedetı oldular • *• Beğendigimiz Model? azetelerdb hoi?umo gıden bır yaz.yo rasladım mı, bozan kesıp bır yana koyarım Gunaydın'do 3 ocak 1982 gunu emskn Buyuke cı Nurı Eren ın yarım sayfo tutan ı.iceıemes nı bu neden e sak.omısım Şımdı mosanın ^JStJ^aa dursn bu carpıcı yozıoan altını cızdığ'm satırıan aktarıyorum Dıyor kı Savm Njr Eren « 1981 senesi Ozal ekonomisının başarılı yılı olmuştur. Turkıye enflasyonu yenmekte ve ekonomıs'ne duzen vermekte dunycda en onde yer oımışttr. 1982 yılı Turk ekonomismm zor yılı olacaktır 1981 basarısı na derec« «ngınse, 1982 sıkıntıları o derece kesın olacaktır .ı Sıkıntılor na deniı yogun oiursa o'sun aışımızı sı<ıp dayanmamıtı oğutleyen Sa/ın eTiekh Buyukelcı: furgut Öza'' n Şılı'yı ornek sect'gmı sovleverek yazısım şöyle bıtirıyorc . Şül'nln «konomık tecrubesi ı!e Turkıye'nln bugunku ekonomık durumu arasında t'ır ıklzlık vordır. Ozal, Turk «konomısını Şı:; nın tecrube ettıgı başarılı yola sokmuştur Turkıye'de ış veren ve ışci lobi'erl blraz daha cabır gosterirse, hukumet de poti'iKasını borı »ıvrı uçtarı torpulemek furetlyle esasını bozmadan davam ettirlrss Turkiye de Ş'II gibi selamete kavuçocaktır.» * Dedığım gıbı yazı cok hoşuma gıttı Dunyanın ^er yanındo Sıkago okulunun belıriı yonternını uygulayan «Eko^ominin 1 numaralı odomlorı» Oulunmaktadır Şılıde Turgut Ozcl'm ve'inı Sergıo de Ccstro almaktad r. Arjantın de Jose Martınez de Hoz, Brezılya'da Antonıo Deifım Ne:to bu unmaktadır Bu kış ler bır yandan M'lton Fr.edman ın kurouğu Şıkago okulunun sad k bırer oğ'encısıdırler ote yanoan IMF ıle •Iışk.ierde ongorulen şabloniarı uyçulamokta aşın t tızlık ıcınde dovranırlar Ama bazı aynntılarda değışıkükler goruiebnır Nuek m Turkıye'de iıranm degerl dolara karşı sureklı djsuru urken Şılı de ıkı yıldan berı pesonun değen korunmaKtadır Her ne\3e bunlar önennll değıl . * Şılı 1973te bır asKerı aarbey'e sosyal adaletı rofa Kaldıran ve emekcıle'in üstune yukleren ekonomık mo ıis ı u/guıarroya baş'adı Gecen vıl General P'nochet sekız yıl daha ıktıdarda kalmak amacmı dun/aya acıklo dı Ne var KI bu yıl Sılı 2 n i / o r dolarlık dıs odeme acıpı ^e 1 m. yar dolarnk dı? borc yuKunu odemek ıcın yenıden 4 mılvür dolar borclanno zorundoöıv Bu ışı kıvırmak lc.n Pınochet. rerede,se u'keyı satılığa cıkaracaktır Hıcbır demokratık fınkkın ışlerlıgı yoktur Ş lı'de; ve Şıkcgo Oku'unun ekonomk duzen nde genc ışadamları turemış; halk bunlara şu adı takmıştır Hırsi7 soy'ular' 11 mılycn nufuslu ŞHı nın dış borcu 15 mılyar dolora lırmanrraktadır lşs':U< gırtlcga dayanmışttr. Asken /onet n Şıli'dekı KIT'ler ozel sektore satmoya yonelrr.ış ama bu da kâr etTiemış'ır Askerı yortetım en a? ucret fasgarl ucret) zorunluğunu 21 yaşından ku cuk ve 65 yosından bu.vklerden kaldırarak ozel sermoyeye ucuz genc ve vaş ı ıscı sağlamıştır Sekız yıl sonra bugjn Sıll ae grev /asaktır Yme de ekonomıda ı/ıleşme vok ., • Oyie sanıvorum k' So,m Turgu' Özal, Sayın eskı Buyuke'cı Nuri Eren'e cok kızmıştır Ülkemızı Şllı'ye betızetmek ve Ozol'ı Şılı orneğındekt gıbı Turkıye'yı fselamete» cıkaracok dıve aikışlamak ınscnı ofkelendirmez mP.. Ancak ortada bır de soru bulunuyor Breztrya'da Netto, Arıcntın de Hoz Sıiı de Castro Turkıye'de Özal bır ağızdan dıyorlar kı « Uyguladığımız ekonomı polıtıkasınm alternatıfl yoktur » • Haao cost.arım, bır ae Kore rrodelı var Geceoıeras aıan<;lar ackiadılar Guney Kcreoe 1946 rinn berı uygulanan gece dışan cıkma vasaâı kaldınlacak Bir duşundum36 yıldan ber sokcğa cıkma yasağı uygulanan bir ulke Türkıye'ye model alabıhr mı? S Universıtelerımız yabana ıdeoıojilenn saidırısını hjssettık'en sonra gençlenn ugmıza en venmtı şekılde yararlı ohnalarını radıgı hastalıgı tedavı ıçın onlemler almaF^ıglamak mülahazasıyla. yukanda degını \a g^rışîıler Bu deıslerde uzman olanları len durumun ve müşahede edılen aksakhk tcplaja.ak TjrK Devnmmı gerıç dımaglalarm bügınıze sunulması gereklı goruı ra yerleştırmek amacıjle komıs>onlar kurmuştur dular Ama geç kaldılar Çabalan sonuç vermedı Sıyası otorıtelennse vıllarca Ata Uygun mutalea edıldıgı takdırde. bu du r turk umurlannda olmadı umun ortaya çıkardıgı ıhtıyaçlann belırlenıp, nasıl ve hangi yoldan karşılanabılece Ne yazık kı, Türk Devrımının felsefeslpı hususunda, konuyla ılgılı Fakülteniz vet m Umversıtelerde ve yuksek okullarda ogkılılenmn Bakanhmızla bırlıhte bazı esa* retebılec&k gerçekten uzman olan hocala lar tesbıtme çaUfmalannın sararh olacagı rımız parmakia gostenlecek derecede azal duşunülmektedır» mıştır Türk Devnmının felsefesını hıç o!mazsa ana haüarı; la ortaya koyabılecek ••• yapıtlann da sayısı yetersızdır Bıhrunektedır kı Sosyal ve Siyasai BıŞımdı bu cabalara venıden başlamak lımler Fakultelermı bıtirenlenn en seçkm gere'<ecektır len Dışışlen Bakanhgının Memur sınavlaŞu vsj kı bu çabalar bıreysel gınşımnna başvurmaktadır lerle sonuc vermez Ünıversıtelenmız kenDemek kı en seçkın Fakulte mezunladı ıçınde \ e dışındakı uzmanlardan oluşan nnın bıle, «Inkılap Tanhıyle Cumhun}etbu kurulu toplama». suretıyle her şeve kar ın Atatürk'ün olümune kadar olan donemı» şın gene onderlık yapmak zorundadırlar u^ennde bılgılen çok noksandır Bugun universıtelenrruze vasılık yapŞımdı Dışışlen Bakanhgının bu jajgt maya gınşen Yjksek Ogrenım Kurulunun siru gözonunde tutarak. Unıversıtelenraızı bu alanda bsr şey yapacagını sanmıycrum. bıtırenlerden çoğunluğunun •Devnm ılke. Burokratık yukler altında kalan bu kurulennı dımağlannda daıma canlı tutmak ve mun memıeket ger.rlıgıne cok çabuk yatenegınden* yoksun kaldıklan soylenebılır pılması şereken yardımı gerçekleştırebıleBu neden boyle olmuştur"> cegını kabul etmerf zor Gerçekıeştınrlerse Çunku. Atatürk'ün oluraünden sonra yanılgımızı belırtjr, alkışlanz kendılennı ortaokul ve lıselerde ezberletılen kuru olav Yukanda belırttıgımu gıbı her şeye lar. um\ersıtelenmız ve yuksek okullan karşm umversıteler Ataturk'e olan borçmızdaka öğrencılenmıze de tekrar edılmış lannı odemehdırler Çun^u bugun memle\e bununla yetınılmıştır. Işte Turk Devn ketın en onemb sorunlarından bın budur H Buriıan IARFKD 525 Lira ve Acıklaması Hesaplaşma'da 29 arahk 1961 günü çütan Bir Bardak Madensuyu» başlıkh yazım dolayısıyla Sos yal Guvenhk Bakanı Sadık Şıde'den bır açıklama mektubu aldım Sayın Şıde, yazımda ılerı surulen 525 liralık emeklı aylığı artışı dolayısıyla genış ve olumlu bır açıklama >apıyor. Aktanyorum Bıhndığı gıbı 1982 yılında memurlann ve memur emekhlennın a\hkUırında olduğu gıbı ıjçt emeklı aylıklannda da ^ 25 oranında bır artış ongorulmektedır. Butçe Kanunlan ıle tesbıt olunan katsayının 1982 malı yılında f25Jden (30)a yulıseltılmesı halınde bu artışm ışçı emeklı aylıklannda sadece °a 20 oranında zam sağlayacagı gözonunde tutularak gösterge tablosunda da degışıklıh yapılmatı uygun görulmuştur. Ifte bu nedenle 11121981 tarih ve 2465 sayılı kanunla gösterge sayıları. 1 fubat 1982 tanhinden geçerlı olmak üzere, (30)ar puan artırumif ve emekhlerımızın şubat 1982 ayUklarında (aylık bag lama oranı ^70 olanlarda) 525 lıra tutarında bır artış saglanmıştır. Görulduğu uzere. 525 lıra tutarmdakı artı$ sadece şubat 1982 ayt ıçın sözkonusudur. Mart 1982 tanhınden ıtıbaren ıse hem katsavının (25)den (30)a yükselmesı ve hem de gösterge sayılanndahı (30) puanhk artış nedenıyle emeklı av Uklarında 1955 lıradan 3395 lıraya kadar değifen mıktarlarda artış saglanacaktır Bu suretle. (Sosyal Yardım zamları hanç), as gan emeklı ayhklan % 29,23 oranında bır artışla 8889 lıradan 8644 lıraya, azamı emeklı aylıhlan ıse Vc24 44 oranında bır artışla 13892 lıradan 17237 lıraya yükselecektır Emekhlerımızın bu suretle behrleneceh olan yenı aylıklarınm da ieterlı oldugunu ileri surmeh mümkun degıldır. Ancak, emeklı ayhklarına yapılacak zam mıktan hesaplanırken Sosyal Sıgorrolar Kurumunun malı olanaklannm da gözonunde tutulması gerekmektedır 525 lıra gıbi gunumüz Türkıye koşuilarmda pek önemsız bır artışm sadece şubat Için söz konusu oldugunun ve marttan başlayarak yurürluğe gırecek yeni artışlann açıklanması. Sosyal Güvenlık Bakanhgı yazısınm olumlu yanı Açıklamada yer aJan ayrıntılar. şubattan sonraki aylann az buçuk da olsa ışçı emekhlenne bır gelır artışı sağlanacagını gostenyor. Ne var kı. ozelnkle besın maddelerinde fıvat tınnanışlan. Sosyal Güvenhk Bakanlığı yetkılennı ve gucunü aşıyor. Bır Bardak Madensuyu» başhğmı ta^ıyan o yazımın amacı. ülkede özellikle besın mallannda vurguncu somurusunu gozler önune şöyle bır senvermektı, rastgele bir kaç ömekle. Geçen yıl yuz yirmı beş lıraya satılan san leblebi yüzde yüz hrmanışla 250 lıraya satılabüiyordu Oysa, san leblebımn yapıldıgı nohut günümuz bakkallannda 78 lıraydı Perakende fıjatı Yıne geçen yıl kılosu 2025 lıra olan elma ve portakal bu yıl. yuzde uç yuz bır tırmanışla 5090 lıraya satılabıhvordu Sağlık içın gereklı maden suyunun bır bardaklık şışeaklen b^e, şışe parası ayn. on beş lıraya satılabıhyordu Yüzde elli artışla. Kısa yazıma serpıştirdıgim örnekler hepımızin olan Türkiye'de ekonomı gıdışının sağlıksızlığını gostennek ıçındı Ekonomı otoritelenmız paranın değer yitirme oranını yüzde kırkm altına duşurduklerini ve amacın yuzde yırmı beşe duşurmek oldugunu ileri surseler de «çarşı pazar» gerçeklen saglıksız gıdışı belgeliyor. on gunlerde Avrupo'dan gelen b r haber, ulkemızin cok onemlı ve guncel bır sorunu üzerınde bizi yeni duşuncelere goturdu Almanya'do calışan bır vatandaşımızın Avrupa Insan Hakları Komısyonuna başvurarak hakkmı oramış olması. basında olağanustü bır haber gibl du yuruldu ve fıkralara da konu oldu. S Hak Arayana Şaşmayalım AVRUPA'DA BİR İŞÇIMİZİN HAK ARAMASI VE ELDE ETTİĞİ SONUÇ ÖNEMLT BİR GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARARAK BİZİ DERİN DERIN DÜŞÜNDURMELÎDİR. BAĞIMSIZ YARGI ORGANLARININ KARARLARINA SAYGILI OLMAYANLAR, ONLARI UYGULAMAYANLAR BİLE BAKIYORUZ ŞİMDİ «HAKÇI» KESILDILER. Aslında olayın Avrupa v« hak arama ozgurluğune inanmış kışıler ıcın hıc bır ozelli ğı yok. Uygar Avrupa, bu l$i hem eskl. hem cağdaş hukuk metlnlerı ıle sağlama bog lamış. Orado herkes hak arama ozgürluğüne sohıp ve bunun için gereklı bağımsız yargı organları yüzyıllar önce kurulmuş. görev yapıyor Bızde de bağımsız yargı or ganları var, ama bunların sa dece varlığı sorunun halli Icın yeterti mi acaba? . Ya bağımsız yargı organlarının ka rarlanno uyulması. onlorın yerıne getlnlmesı, yanl hakkın elde edilmesi nasıl olacak''. Yoksa Avrupa rnenşell her şeye gosterdığımız hayranlıkla yanlış bır sey yapmış olmayalım' Doha dun, butun sucu Anayasa ve yasalarla kendısi ne verılen gorevl yerine getirmek olan boğımsız yargı organlarıno, hak arayanlar le hıne verdıkleri kararlardan do layt savaş acıp ceşıtli Necati ARAS Danıştay Üyesi lerde Ihborlarda. 6uclomaıoröa buiunmomış mı ıdık. Avrupa kaynaklı haberden duygu lanarak, «ıçinde bulunulan olağanüstu donemde bıte haK orama konusunda kısıtlama kabul etmeyen. bir lek klşırm dahı hakkının yeneblldlğl bır ulke olmamavı Ideoı edınen adaletl iyı Işler hale getırmemn ve vatandaşın chak arama» hakkının korunmasının te mel şart olduğunuı soyleyen kışıler, dun yazdıklarını unurmuş olabılırler mı?.. Biz bu sorulon bır zamanların un lu. chafızal beşer nisyan ıle mâluldur.» sozu Ile gecıştırıp lekrar konuya dönelım, Evet. Almanya'dokl bir Turk işcıslnin Avrupa Insan Hakları Komısyonuna boşvurmosı rıabert yenı bır Anayasa'nın hazırlandı()ı dönemde bizl bu konuda bır kez doha düşünmeye, hem de geçıcl tepki ve duygulorı bır yana bırakorak, derın derın duşunmeye yonelt melırjır Uyesı olduğumuz yo do clmoya calıştığımız topluluklorda hak arama ozgurluğu ne kadar doğa'so. hakkı tesl m gorevını yerıne getıren yarg, organlarıno soygı gos termek de o kadar doğaidır. insan haklanna saygılı topIjmlorda cocuklora sadece hck ararra terbıyesı ver.lmek le yet.mlmez mahksmelere ve hakımlere saygılı olmok gerek tığı de oğret'lır Bunun xınaır kı bu cocukla' buyu/up ış başına gectıklerınde gorevını yapcn /argı o r g a n ^ m o kar şı aıj/gjsal ya da S'yasaı ne denlerle saygısızlıkto bulunmaziar Sozkonusu Turk vatandaşı lehıne de karar vere bı'ecp'' olan Avrupa Insan HaK ları Korrısyonu da elbette bu nedenle herhangı bir saldırıya uğramayacaktır Pekı kendı vatandaşının hakkı ıc'n calışan yargı organ larımıza yapılan saldırjlar no sıl onlenecek' Bızım de bu konuda eğıtılme/e oğrenmeve, daho da onemllsı öğrend k lenmızı u/gulamo/ı öğrenmeye ıhtıyac mız var. bır de her Kese tek başına ona/asa der sı veren, hak orama terbıyeS'ie do§uşton sahıp. ıcm'ie vaşcdığı uygar topluma her tur ü lepkıye karşm lâvık o!duğunu kanıtlayon Abdulbakı Örturk adlı ışcı vatandaşımıza teşakkur borcumuz 17.SAYIÇIKTI Sınava Doğru Haftalık %0 ÜYSÜSS hazırlama.dergisı Postâ pukı karşıltğı yoNanabiNr gı Ca± 3941 Cağoloğlu PR 246htanbut ÇAĞDAŞ YAYINLARI Gazetecı Bülent Dikmener «Haber Odülü» koşulları duyurusu Gazeteci Bulent Dikmener ın aaısını yaşatmak ve Turk gazetecılıgıne olan katküanm manevı yonden surdurmeyi saglamak amacıyla adına 1980 vilında başlamak üzere konulan Haber OdüJu» 1982 yılında da surdurüLmektedır Ödül koşullan şöyledir1. Ödüle her Türk gaz«teasi aday olabilir 2. Adaylık gazetednın kendı önerisl veya ödül komitesimn önerisi ıle gerçekleşir 3 Ödüle aday gostenlecek haberin 1 Nısan 1981 ile 31 Mart 1982 gunleri arasında, günluk gazetelerden bırinde yayınlanmış olması gereklidir. 4. Odüle aday olabılmek ıçın nıtehkleri üçüncü maddede belırtılen haberlenn yayınlandıgı gazetelenn bır sayısının 10 Nisan 1982 gunü aksamıaa kadar. (Cumhuriyet 19 OCAK 1932 Sılahların sınırlandırılması Londro 17 Sılahlarm sınırlpndırıımjsı konferon Sındokı göru^melerin cok hararetlı olacağı zannedıi mektedır Almanya şımdıden konferans ıçın muhım hazırlıklar yapmaktadır Alman/o evvelce vazı'tiığı gıbı /o dığer hukumetlerın sıiahlarmı tob dıt etmeierını. yohırt kend'sının de b r ordu teşkıl ejıyecegını soylemeKtedır Günün ilanı MEYVA MI, BAĞ MI? Bahçenızde meyva ağacı mı, bağ mı dıkmek ıstersınız? Erenkoy unde Kazasker mahallesınde 30 numoralı Dahceae suretı nahsusado ve Bulgarıstan'da yetıştırd'ğımız ner nevı yemış fıdelerı/le, AmerıkTn anacları uzerine aşılı ve koklu bağ fıdanlarımızdan ıstıfade edınız BÜLENT DİKMENER HABER ODÜLÜ P.K. 246 ISTANBÜL adrestne ulaçacak biçtmde taahhütlö olarak g«nderilmesi zonınludur. 5 Seçici Kurul'un degerlendınnesı sonunda bırincılıgı kazanan habenn vazanna 20 bın lıra ödul ve bır plaket venbr. Habenn bir ekıp tarafından oluşturulması halınde ödu] tutarı vazarlar arasın da eşıt olarak pavlaştınlır 8 Seçıcı Kunıl. Orhan Apaydın, Müflt Alaçalı. Güngör Gönültaş. OkUy Kurtböke. ÇeUn Özbayrak. Yılmaz Tunçkol ve Ulvi Yanarda£"dan oluşmuştur. Odül sonucu Bulent Dıkmener'ın olüm yjdonümu olan 27 Nisan 1982 günü duzenlenecek torende açıklanacaktır Saygı üe duvururuz. Cumhuriye! S a h i b i : Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecılık T.A.Ş. adına. NADIR NADİ Cenel Yayın MOdürü: MüesseseMudüru Yazı Işleri MOdurü Basan ve Yayan Türkiye Zirai Donatım Kurumu Genel Müdürlüğünden Genel Mtıdürlugumüz ıle tstar.bul ve îzmır Bolge Müdürluklenmızde mevcut Teknık ve Tıcarı Şartnamelen mlz esasları daıresınde dahı'.ı pıyasadan 30300 adet muh tellf ebatlı tırpan ıle 100 ton bıçerbağlar ve 100 ton balya raakınası ipı dahılı pmısadan veya ıthal suretiyle mubayaa edılecektır. Teklıf vennek jsteyentenn teklıüerıni, 10 2.1982 çar $amba günü saat 15.30'a kadar Genel Mudürlugumuz îç Tıcaret Müdürluğu'nae hazır bulundurmalannl, 2490 sa VJlı arttırma eksıltme ve ıhale kanununa tabi olmayan kurumumuz malı kısmen veya tamamen alıp almamak ta ve sıpanşı diledıglne vermekte veya fırmalar arasın da tak.sun etmekte tamamen serbest olduğu ılan olunur (Basın: 10385) Ord. Prof. Dr. H. V. VELİDEDEOĞLU HASAN CEMAL EMİNE UŞAKUCll OKAYGÖNENSİN AİLENİN CİLESİ BOSANMA Yalnız hukukçulann degıl, okuması gereklı bır yapıt bütun yurttaşlann Cumhurlyel Matbaacılık va Gazetecılik T.A.Ş. PostaKutusu 246 ISIanbul Tel 20 97 03(5Hat) BÜKOLAB. • ANKARAKonurSokıkno 24 4 Yenişehir Te1 17 58 25'7 58 66ldare 18 33 35 • İZMİR • ADANA H»IUZiya Bulvan No65,3 Tef 2547 0913 1230 AHturk Caddesı. Turk Hava Kurutnu Işiianı Kat 2'3 T*l 14 55019 73" ODUL KOMİTESÎ EDERI: 200 LIRA NOT lek kitap ısteklennde. ödemeli yenne kıtap bedehne 40 liralık PTT gıdenni ekleyerek pul yollamak okurlanmızm çıkarına olur (steme adresı Çagdaş Yaymlan Turkocağı Cad 39 41 Cağaloğlu ÎSTANBUL ACELE SATILIK TELEFON Sahibtnden Yeşılyurt'ta 50 bın peşın, 75 ölne ACELE SATILIKTIR TEL.: 28 0314 TAKVİM İMSAK 638 GÜNEŞ 8.30 ÖĞLE 13.24 İKİNDİ 15 54 1» OCAK 1HS2 AKŞAM 18 09 YATSI 19 45
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog