Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

r ÇAĞD'VŞ YAY1NXAR1 Proi. Dr. Nerıni ÜYGUR Yasama Felsefesi Insan varlıgmı oağaaş bovutlaria aydınlaton ÜT başucu kitabı... Ederi: 200 lira İSTEME ADRESİ: Türkocağı Cad. 39/41 Cağaloğlu istanbul Cumhuriy 58. Yıi; Sayı: 20639 Kurucusu : Yunus NADI 10 TL. 19 Ocak 1982 Salı 75HM 7S 07 16 Pinnarus için nimrltttıfrmıs ö»»l 1M3 t*kTimini Posta Dısisleri Bakanının Danitnarka • a TV'sine demeci: Hükümet açıkladı: Dirı adamlarının siyasi konusma yapmaları önleniyor Bizi Avrupa Konseyinden cıkaracaklarını sanmam ANKARA, (THA) Dışışler Bakanı ilter Turkmen, Avrupa Konseyi'nden çıkanlacoğınv.Z) sonmodığını söyledi, Türkiye'nln plüralist demoKrasiye geçme arzusundan hic kimsenin şüphe edemiyeceğiri! bildlrdi. Türknnen yapılacak ekonomık yardımları, bazı sıyası şartlaro bağlanmış olarai< almayı arzu etmedığimizı betirttîkten sonra. Avrupa ülkelenn'n Türkive'nin İC sorunlarına bakış açılanm eleştirerek. «ABD Türkive'nin İC sorunlarına, Avrupa ulkele rinden cok daha değişik bir tavırla yaklaşıyor» dedi. • TÜRKİYE İLE NATO ARASINDA HİÇBİR SORUN OLMAOIĞ1NI BİLDİREN DIŞİŞLERİ BAKANI İLTER TÜRK MEN, ABD'NİN TÜRKİYE NİN İC SORUNLARINA BA KIŞININ AVRUPA'DAN FARK Ll OLDUĞUNU SÖYLEDİ... Danimarko Televızyonu rnuhabırinin sorularını yanıtlayan Türknnen, hir soru üzerine d« «NATO, Bati ülkeleri lcin de aynı önemi taşıyor» dedı Danimarko televizyonu muhabirinin soruları i!e Türkmen' in verdiği cevaplar şö/ledır: Soru BrükMl'dan yeni döndünüz, Avrupa ülkeleriyls tsmos ettiniz, Türkiys nin pozisyonu hokkında bundan evvelki ve şimdiki düşunce ve izlenimleriniz neterdlr? Yanıt Zannediyorum kl. sorunuz Avrupa Konsey* İle Türkiye'nin arosındaki ilişkHere temas ediyor. Zira eğer NATO'yu kastediyorsanız, NATO'yla aramızda hicbir anloşmazlık yoktur. Bili/orsunuz ki ABD, Türkiye'nin icişlerine Avrupa ulkelerinden cok daha de ğişik bir tavırla yaklaşıyor. AvruDO Konse/i ülkeleri, Devlet Başkanımızm yeni yıl mesajında belirtilen, parlamenter seçımler.n 1983 sonbahorında ya pılacoğı yolundaki acıklamadan cok etkilenmişlerdir. Avrupa Konseyindekı ülkeler bzim demokrasiye gececeğımize kani olmuşlardir. Ama bazı ülkeler da cekımser. bazıları do olumsuz bir tutum icindeler, bunlardan biri de Danimorka olarak görülüyor. Soru Kısmep de olsa Avrupa Konseyi'nden cıkarılma gibi bir eğilim var, düşünceniz? Yanı: Ben Avrupa Konseyi'nden cıkarılma gibi b r problemin olduğunu sanmıyorum. Bildiğiniz gibi Avruco Konseyi parlamentosundoki istirakimiz askıya aiınmştır. Çünkü şimdı parlamenterimız yok, bu bakımdan biz Assomb leve temsilciler gönderme olanağını bulamıyoruz Halen 'ortışılan soru Avrupa Konsevl parlamentosunun yopacağı tav siyedir Ama kararın ne vönde olacoğım bilmivorum Buna ocak oyı sonundo yapılacak toplantıda karar verilecek Biüvorsunuz ki bu arada Avrupa Konseyi siyosi ve hukuk ko (Arkası sa. 7. sü. 7 de) 1 Temmuz 1984ten itibaren TV renkli olarak yayın yapacak ANKARA (Cumhnriyet Bürosu) Hükümet televizyon yayınlarmuı 1 temmuz 1984*ten itibaren renWi olarak yapıimasım ve deneme yayınlarma başlanmasmı ka rarlaştırdı. Dün akşam yayuılanan hükümet bildirısi aynen şöyle: «Çok geniş Idtlelere haber Uetme özelliği vanında efitim ve kültür hayatına katkıda bulunan, halkın eflence ihliyacıru karşılamada etkin bir araç olan telerizyon yayınları, 10 yıl gibi kısa sayılacak bir sürede nüfusumuzun yaklaşık yüztle 90'ına hizrnet götürecek düzeye pelmiş ve Türkiye'de kullanılan televizjon alıcısı sayısı da 4.S milyona ulaşmış bulunmaktadır. Türkiye'ye komşu bütiin memleketlerde renkli televizyon yavını yapılmakta ve bunlann yurdumuzun bir çok bolgesinden izlenebilir oluşu. halkımızı çeşitli yollarla, çeşitli karakteristikte renkli televizyon cihazı ve video teyp clhazı teralnine itrniştir. Son yıllarda. ülkemizde renkli televizyon yayımnın haşlatılması hususu da kamuoyunu meşgnl eder hale gelmiştir. Bu durumu gözönünde tutan hükumrtimiz aşaçıdaki hususlan açıklamada yarar förmüştür: 1. Hukümetimiz Türkiye'de telerizyon yayınlarının 1 temmuz 1984ten itibaren renkli olarak vapılmasına karar vermiştir. 2. Bu yaymlarda pal sistemi kullanılacaktır. 3. 1 temmuz 1984 tarihine kadar geçecek sürede, TRT Kurumu, asgari öiçiide olmak şartıyla eçitim ve tecrübe maksadıyla renkli yayuılar yapabilecektir. 4. Renkli televizyon lthalat, üretim ve servis organizasyonunda rasyonel hareket edilcbilmesi ve siyah • beyaz televizyona geçişte karşılaşılan ekonomik israf TB düzensizliğe meydan verilmemesi amacıyla çerekli tedbirlerin hazır'.anacak bir uysıılama programı çerçevesinde alınması karariaştırılrruştır. Kamuoyuna duyurulur.» Cezaevlerinde din dersleri verilecek Erbil TUŞALP ANKARA Diyanet îşleri Başkanlığı kuruluş ve görevleri ile ilgili yasa tasansı hazırlandı. Yasa tasansı, Başbakanlıga bagü Diyanet îşleri Başkanhgının «tslâm dlninin inanç. ibadet. ahlak esasian ve Hac ile lljili isleri TÜriirmek. din konusunda toplumu aydınlatTnak ve ihadet yerlerini yonetmek özere» yeniden örsütlenmesine olanak tanıyor. Yasa tasansında Diwrf>* t<;>ri B^.^'ıanhJı din hizmetleri dalresine «Ceza infaı kurutnları ile tevkifhanelerde huIi!rr<Ti hük"mlü VP tutuklıılara vaar, nasihat. konferans v > e rilmesi. manevi kalktnmalan nin sağlanmssı. secilmiş fUm ve kiiatılarla critîci faallvette hıı lıınulması» gÖTevleri verilirker «Hapî<ihanelerrte bdlunanlann din fîsterinin doldurulması» ko nusjnda Adalet Bakanhgı ile işbirligi yant'ması öngörülüvor. Diyanet îşleri Ba?kanlığına yeni yükümliilükler getiren yasa tasansında. Başkanlık personel daire baskanlıgı «Bashaksnlıçın genel evrak işleri. Başbakanlık personelinin moral ffıcünii yükseltmek. birbirleri ile kavriasmavı ve dayanışmayı sağlamak. Ra«hakanlıfın tonlantı. açırlama. tören, gezi ve dinlenme işlerini» yürütmek ^ Yeni hazırlanan yasa tasansı. Türkiye'nin yurt dışı temsilciliklerinde din işleri müşavirlikleri ve ataşelikleri kurulmasını öngörüyor. :e sörevlendiriliyor. Tasan ile. «Yurt dışındaki Türk vatandaşlan ve sovdaşlarımn din hizmetlerinfn cöriilme si ir>n. hiiviJkelriiiMercle din işltri müşavirlikleri veya ata şelikler trurnlması» hükme baft lanıyor. MüJttüler, müftü yardımcılan, vaiz ve murakıplarla, yurt dışına atanacak din görevlilerirıe din eğitimi veren fakülte veya \iiksek okul bitirmis olma koşulu getiren yasa tasansında, Diyanet İşleri Başîcanı'nın seçilmesi için baska koşullar getiriliyor. Diyanet İşleri Başkanlannm. «Din ii?retirni veren torumlarda öçretim üveliet »apmalan ve Arapça hilmeleri» çerekiyor. Tasarı ayrıca «İmam Hatip kadrosu hulunmavan bucak ve köylere ihtivaç karşılaruncaya (Arkası sa. 9. sü. 1 de) Moskova da meydana gelen patlamada 50 ölü 300 yaralı var MOSKOVA (ANKA) Mos kova yakınlarında bulunan bır robot oraştırma merkezinde bu ayın başında meydano gelen bir kazada en az 50 kışinin öldüğü. 300 kişinin de yarolandığı bildiriliyor. Resmı Sovyet mokamlarının bu konuda acıklama yapmamasına karşın. Moskovo'dakı bozi kaynakiar. 8 ocak günu bilinmeyen bir nedenls mevdana gelen kazaya bir potloma nm neden olduğunu kaydedyor lar. BGZI kaynakiar ise robot üreten enstitüdeki kazaya binanın çatısında biriken karların catıyı cökertmesinin neden oiduğunu öne sürüyorlar. Enkaz kurtarmo calışmalarına ordu birliklerinin katıldığı da geien haberler orasında. Izmir'de 3 öiüm, 2 müebbet hapss verildi • ADANA'DA SAĞ GÖRÜŞLÜ BİR MIL1TAN 0MU9 BOYU HAP SE CARPTIRILDI. ADANA TKP DAVASINDA BİRİ DOCENT 8 SANIK DAHA TAHLİYE OLDU. MERSİN'DE 87 SANIKLI DEVYOL DAVASININ DURUŞMASINA 3AŞLANDI • ANKARA'DA TKPBNİN 77 ÜYESİ HAKKINDA 5 YILDAN 15 YILA KADAR CEŞİTLİ HAPİS CEZALARI İSTENDİ. Haber Merkezi Anayasai düzer.i yıkmak için îzmir'de silahiı ç«te oluşturan. bir bekçiyi öldüren. yasadışı DEV YOL örgütiinün 8 miîitanır.dar. b:ri ölüm. 2s: yaşam boju hapis, dı|erleri de çeşitli hapis cezalarına çarpt:rıldı. 1980 haziran ayında Karşıyasa Gümüşpala'da meydagelen o'aylarda. Bostsnlı karakolunda görevli gece bekçisı Süleyman Tosım evine gide?ken bir grup teröristin saldınsmda öldürülmüş. tabancası gaspedilmişti. Daha sonra yapı lan operasyonlarda yakaianan samkiarm çeşitli eylemler gerçekleşîırdikleri. güveniik kuvvetleriyle çaüştıklar.. bi'.dirı dağıtıp korsan yü:ü>üş yaptıkları beiirlendi. 2 Numaralı Sıkıyönetim Mah kemesi'ndeki duruşmada. sanıklardan Ilyas Hah ölüm, Hamdi FUiacan ile Cihuı Aslan da önce ölüm daha sonra önıür boyu ağır hap:s cezalanna çarptınldalar. Mahkeme diğer sanıkjar Ismai] Karaköse, Abdullah Özmen, Kemal Özmen ve Bakj Sayın'a 3er yıl, Mikail Çiftçi'ye de bır yıl Işık KANSU hapis cezası verdi. • Denizli'de ideolojık pbıuşayrıhğı ylizünden kahvehane ANKARA Son banker basarak üç kişinin ölümüne ne dedikodularını ögrenmek is aen olan, sağ görüşlü. üç terö tiyor musunuz? O zaman nstten Musa İz ile Arif KaraAnkara'da Ticaret Mahkekurt ölüm, Mehmet Çolakoğlu meleri'nin bulunduğu Kida iki yıl ağır hapis 4 bin lira ranerhan'ın koridorlaruuia para cezası aldılar. i dolaşmanız yeterli. 197S yılında Denizli'de mey însanlar merdivenlere dana gelen olayda. teröristler. I bile sığamıyorlar. Her taMusa İz, Arif Karakurt ve Meh raf hmca hınç dolu. Komet Çolakoğlu. duvarlara yazridorlarda grup erup uıdıklan y&zıları silen. Aziz İzsanlar: nıirlio^lu. Serdar Ekiz. Omer Sizin banker neydı? Türeğil adlı öğrencileri, oturMüjde ile Atalay. (Arkası sa. 7, sü. 4 de) Banker dedikodusu yapan gıubun içine bır meraklı avtıka; sokuluj'or: Banker Atalay da mı çöktü? Hani gazetelere ilan verip mallarmı açıklamışt:. Kır saçlı mr adam söze karışıyor: Aslında bankerlere de hak vermek gerek. Banker Nihat ne diyormuş biliyor musunuz; (Beni ölANKARA, (ANKA) MhP dürecekler. ben ortalıkta ve uıkücu kuruluşlarla ılgıiı dolaşır rmyım?) diyoroiarak ocılan dovaya bugün muş. Adam haklı. Ortalarsorgularla devam edilecek. ca ben de olsam göriinMHP Genclık Koliarı Genel mem. Merkezi ve Ankara İl Genclık Sürekli Kıraneıhan'da Koliarı üyesi sanıklardan Asduruşmaiar: ızleyen avulan Atlı, Aydın Ergüden, Hakatlara göre. koridorlar san Hüseyin Türer, İsmail Şim geçtiğimiz günlere oranla dün çok daha kalabalıktı. şek ve Mehmet Biçer'in scrBunun bir nedeni de. Baguları yapılacak. Yarın zakanlar Kunılu'nun son man kolırsa Ömer Kumbal, bankerlerle ilgiü kararnaRamazan Temiz ve Haltık Sağ (Arkası sa. 7, sü. 1 de) kaya'nin do sorguiarı tannGrnlonacak. Bu sanıklardan dördü ölüm, diğerleri 8 15 yıl ağır hapis cezas, istemiyle yargılanıyor. MHP davasında 19 oğustos ta başlayan duruşmalarda bugüne kadar 60 sanığın sorgulorı tamamlandı. Bu sanık• DYFIŞ GENEL KUlcrdan 45'i gerek duruşmaiar RULUNDA KONUŞAN öncesinde, gerekse duruşrnaGENEL BAŞIC\N MEHlar sırasında mahkemece salıMET ACIDERELİ «ENFverildi. L.\SYONL'N GERİLE OECD'nin 938 milyon dolarlık taahhüdünün 684 milyonu gerceklesti 1982 taahhüt toplantısının mart ayında düzenlenmesi için çalısmalar yapılıyor. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) OECD'ye üye ülkelerin Türk ekonomisim desteklemek amacıyla 1981 vıh için taahhüt ettikleri 938 rnilyon dolar topla mmdaki krediVerin busrüne ka dar 684 milyor dolarlık bölti mü gerçekleştı Bu durumda taahhüt edılüı£i halde kullanılamayan kredilerin toplami 250 milvon dolara vaMaşıyor Bunvmla birlikte Japonva'nın saŞ!avara?ı inn milyon dolarlık kredi ile ilsili anlaşmanm onümüzdpki e\inlerde imzalanacagı. böylelikle kullanılamavan kredilerin isn milyon dolara düşecejfi bildiriliyor. Öîe yandan. OECD Ülkelerinin 1982 yılında da Türkiye ıçın taahhütte bulunmalan yoUındaki temaslann sürdüriildüğü vo taahhüt toplantısının mart ayında yapılması yolunna çalısmalar vapıldıjtı öfcrenildi. Edinilen bilgiye fröre. taahhütte bulunan ülkelerin kredilerinin kunanılmasıvla ilgili son durum şöyle: 1 ABD 300 milyon dolar taahhüt etti. Krediİerle ilgili (Arkaai sa. 7. sü. 7 de) llhami SoysaTın salıverilme istemi reddedildi • MAHKEME, EMAŞ DAVASININ DİSK DAVASl İLE BİRLEŞTİRİLMESİ KONUSUNDA GÖRÜŞ SORULMASINI KARARLAŞTIROI. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) EMAŞ davosmda /argılanmakta olan gazeteci yazar İlhomi Soysalın salıverılmB isremi reddedildi. Mahkeme, EMAŞ davası dosycsının DİSK davası ile bırleştıriimesi konusunda İstanbul Sı r kıyonetim (2) numa alı Asker Mahkemesinden görüş sorulmc sını kararlaştırdı. Soysal ve 11 scnığın yargılandığı EMAŞ davasınm Ankara Sıkıyönetim 2 numarolı Askeri Mahkemesinde dün yapılan duruşmasında önce tanık Özcan Yurtolan dinlendî. Tonık Yurtalan, Gene!İş Şendikasında fotoğrofcı olarak ca liştığını ve EMAŞ Matbaasına ilişkin bilgisinin oimadığını söyledi. Şavunma avukatları soruşturmanın genişletilmesl konusunda bir Istemleri olmadığını belirttiler. İddia makamı İstanbul'da bu davadakl sanıklardon üçünü kopsoyan daha geniş bir davanın görülmekte olduğunu bildirdi. As keri Savcı, DİSK davosı ile EMAŞ davasınm birlikte görüımes'nde yarar olduğunu belirterek, cava dosyasının istanbuf 2 numaraiı Askeri Mahkemesine gönderilmesini istedi. (Arkası sa. 7, sü. S de) Ticaret Mahkernesi koridorunda herkes "banker,, dedikodusu yapıyor Türkiye'nin kadastrosu 70 milyar harcamayla 20 yılda bitirilebilecek • VAKIFLAR, TAPU VE KADASTRO, DEVLET METEOROLOJI GE NEL MÜDÜRLÜKLERİ İLE DİYANET VE DANIŞTAY BAŞKANLIĞ! BÜTCELERİ DANIŞMA MECLİSİNDE KABUL EDİLDİ. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Damşma Meclısınde Vakıflor. Topu ve Kadostro, Deviet Meteoroloji Genel Müdürlükteri İle Diyonet işleri ve Danıştay Başkanlığı bütceleri görüşülerek kcbul ed'ldi Tapu ve Kadaslro ile Vakıflar Genel Müdürlüğu bütceleri üzerinde e'eşttrıleri yanıtlayon Devlet Bakanı Mehmet Ozgüneş Atatü'k'ün 100'ncü doöum /ılını kutlamo faaliyetleri konusunda Dan,sma Meclisi'ne brifing vermek istediklerini b Idirdi. Kutlarra programında yer alan faaliyeîlerın yüzda 92'smin gercekleştirildiğini anlaton Özgüneş. şun'arı sovledi«Bazı dernekler ve kişifer Fransa'da ticari amaclorla Atatürk'ü Istismar etmeye calışmışlarso ara secimleri da, bunların onüne geçilmiştir. sağ muhalefet Yüce Atatürk'ü şahsl cıkarları icin kullanmak isteyen bazı kikazandı. şiler bu amcelarına erişemeyince biz! üst mokamlara sikaDE GAULLE'CU JACOUES yet etmiş!»rdir. Hotta bu sahCHİRAC1N PARTiSİ 4 MİL tekârlar sikayetlerini basıno da LEr/EKİLLİĞİNDEN 3'UNL) fArkası sa. 7. sü. 6 da) KAZANDI AAHP davasında 19 ağustostan ben 45 sanık tahliye edildi BAŞINDAN VURULDU 43 yoşında evli ve 2 çocuk sohibi olan Yarbay James Charles Rayı evinden çıkarken başından vurarak oldüren soldırgan, yaya olarak koçtı. Soldırının sorumluluğunu Beyrut'toki bir a|ansa telefon eden «Lübnan Sllohlı Devrimci Grupları» üstlendi. ABD'nin Paris Askeri Âtase Yardımcısı PARÎS (AJanslar) ABD n:n Paris Askeri Ataşe Yardım cısı Yarbay James Charles Ray. dün sabah evinden çık&rken ugradıgı bir silahlı saldırıda öldü. 43 yaşında evli ve üü çocuk sahibi olan Yarbay'ı başından \uran saldırgan ise. yaya ola rai olay yerinden kaçtı. Polis kaynaklan, cinayete ta nık olanlann ifadelerine baş1 • AMERİKALI DİPLO>L%T1 EVİNDEN ÇIKARKEN \ T RARAK OLDÜREN SALDIR GAN, OLAY YERİNDEN YY A A OLARAK KAÇTI. vurulduğunu. henüz hiç bir a çıklama yapamayacaklannı söy lediler. Cinayet Paris'in 16'ncı bölgesir.de, Emile Augier Bulvan üzerinde işlendi. Geçen 12 kasnnda da Amerika'nın Paris îşgüderi Christian Jhapman evinin önünde öldürülmek istenmiş, meçiıul bir şahsın jarı otomatiic süahla açtığı yaylım ateşinden, kenclisini bir otomobilin ar'Kasma atarak kurrulnruştu. Olaydan sonra Beyrut'taJci bir haber ajansına yoüanan bildiride, saldırıjı «Lübnan Si(Arkası sa. 7, sü. 8 de) "Asgari ücret her yıl belirlenmeli,, Polonya Komünist Partisi'nden 1100 kişi atıldı, VValesa'nın Danısma Meclisi'nden izlenimler serbest bırakılacağı haberi yalanlandı. Haberleri 3. sayfada Kayısı, ördek deniz ehliyeti ve TRT... Ufuk GÜLDEMİR ANKARA Danısma Medi»!1nîn dUnkü blrleşimind» ele «II nan bütoaler Dartet Bakanı Mehmrt Öarttaaşta baamda bu <lrka« M , 1, ı L ( «ıl BuKÖseden ALTAN ÖYMEN GOZLEM UGUR MUMCU Gazeteler Üzerine Gazetecılık tıareketier.meye başladı. Gazeteler kapanıyor, gazeteler cıkıyor... Televizyonda bol rekiamlar. Yarışmalar... Ikramiyeler... Hediyeler... Gazete okuyucuları olarak, bu gelişmeierden elbette cok mutlu olmahyız. Demekki değerimiz daha iyl cnlaşılrnaya başlandı Bize gazete cıkararak seslenmenln önemi bazı büyuk işodomlarımızco da farksdiimiş buiumıyor. (ArkMi 6, Soytodo) Ermenî Terörü ve... 4 Bakan, hava kirliiiğine karsı önlemleri saptayacak ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) Hava ktrliliği konusurıda önlemler alınması için Devlet Bakanı Niraet Özdaş başkanlığmda, Bakanlar düzeyinde bir kurul oluşturuldugu öğrenildi Edinilen bilgiye (?öre, Kuru! özdaş'm başkanlığında Enerii ve Tabii Kaynakiar Bakanı Fahlr tlkel, Sanayi v« Teknoloii B&kstıı Mehmet Turfnt ve îmar tsk&n Bakanı Şerlf Ttit«n'den Hâr» kMlllftaan ön DİĞÎNİ İDDİA EDEN EESMİ BEYANLAa, PİYASA FİYATLARI İLE TEZAT TEŞKIL ETMEKTEDİR.» Ermeni terör örgütlerinin soldınları yeniden yoğunlcştı. «Orly grubu» olarak bilinen örgüt. öteki soykırım intikam örgütleri gibi terorist eylemlere başvuruyor. Bunları kim yönetlyor, nosıl yönotivor, bilinrrivor. Blllnen 8. Savtatfa) ANK.\RA (ANKA) Türkîşe bağlı DYFİŞ Federasyonu Yönetim Kurulu dün Ankara'da toplandı. ToplantıvT bir konuşma ile açan Genel Başkan Mehmet Acıdeıeli asgari ücretin her yıl yeniden belirlenmesmi ve vergiden muaî tutulmasını istedi. 12 Eylül'de ordunıuı yönetime el koymasını bazı işverenlerin yanhş dejerlendirdiğini. isçilere ve ışçi kuruluşlarına barşı hak(Arkası na> 1. «i. ı de) m. 9, («. 4 te)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog