Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

18 OCAK 1982 Cumhuriyet "Cocuk Suclulugu,, konulu seminer yapıldı (haştarafı 1 «avfada) bu konuda bir açıklama yapa caktır.» «THVMTLER Basbakaniık, Devfet fürkiye'de gençler en cok "namus Javası,, yüzünden suç isliyor • DOÇ. DR YAVUZER, KORUNMAYA MUHTAÇ ÇOCCKL\R, ANNE VE B\B4D\N MAHRUM KALAN ANVE VE BABV NIN VERDIĞI SEVGI. SEVECENLtK VE ILGISİN'DEN YOKS l \ BtYUYEN, KİŞİLtK GELİŞİMİNDE KENDtSINE ÖZDEŞ TIİTACAK MODELDEN YOKkLN KAHN ÇOCIKHR OLARAK T4MMLMM. Doç Faluk Yavuzer suç ışle!,e:ı çocukiarın yetıştıklen olum suz çevre koşullannın 6972 sa Avrupa'da «çocuk suçluluğu» jıll yasanın, «korunma%a ınulıâeruldığınde akla ılk olarsk taç çocukları» tanunlaaıfı ko rfıırsızlık» gelırken, Türkıye'de şullan ıle bıiyuk bır benzergençlerın en çok «namus da hk taşıdı|mı bu nedenle vetışvası» yüzünden suc işlediklen Urnıe yurtlarındakı çocuklana büdınldi şartlan itıbanyle, aynı zamanda potansıyel suçlu ortamı o îstanbul Milli Eğıtlm Müdürluçturduklan tfade ettı lüğü nün, Mevlanakapı KımseBIZ Cocuklan Yetistırme Yurdu' Suçlu çocuklar arasmda ya nda 'iuzonledıgi «Çocık suçlulu pılan araştırma sonucunda, aı gu \e korunmaya muhtaç çolelerln sosval yapısı. anne ba cuk'a^ ıle baŞmtısı» konulu se banın ögrentm düzeyl, aıle ka mınerde. diger suc nedenlen labalıklan, ailenın ekonomiK arasmda kan davası. toprak, düzeyı, anne babanın çocukJara mal hayvan davalan cmsel souyguladıgı disıpluı vontemı gıtu nınlar ve kız kaçırma gostenlyakın ^vre faktorlerirun SUÇA dl 1ten «faktoı guruba»nu oluş turduğunu belırten Haluk Ya, Rehberlık arastırma merkezvuzer. suçlu çocukiann yüzde lerı rnudur ve yardımcılan ile 54 oramnda (anne. ba.ba, ağaVP« 5T!rrre vurtlan vonetıcılert bey gıbı) 1 derecede akraoaıcm verıl°n semınerde ayrıca, lannın da suç işlemis oldugu 18 vaşın altındakılerin cezaı so nu, diğer yandan suc ı$leyen rumluluklannın az olması nede çocukiann vuzde 22 oranında niyle, bu yaşlardakı gençlenn dagılmış aılelerden geldigını ozelhkle ~uça teşvık edıldıklesov ledi ri kavdedıldı 6972 sayılı «Korunmıya .Muh Semmerı veren îstanbul Üni taç Çocuklar» tıakkonda \asanın versıtesı, Edebıvat Fakultest 1 maddesı avnen sovle «Be Pedagojı Enstıtusü Muduru den. ruh ve ahlak gelişmeİFrl tehlikp<le olup ana \e babasız, ana ve baba*ı bellj olmavan, (Bastarafı 1. «ayfada) ana ve babası tarafından terk edilen ana \e babası tarafınYorgılonacok 44 u tutuklu, (Un ıhmal edillp fulışa. dilencı49 sonıkton ıkısı hakkındo ilige, alkolltt içluleri vo va uyuş dam istenırken, 16 sı hakkınturucu maddelerl kullanmava da 8 15 v<l 30 u hakkındo veva sersevilite suruklenınek 5 12 yıl ve bırı hokkında do tehlikesıne rosruz bulunan ço3 5 yıl arasmda değışen ha cuklara. korunmay» muhtsc pıs cezaları verilmesı ıstenıçocuklar denir^ yor Doç 0r Yavuzer, «Başka hlr Başlongıcto 76 sanık hakdevişle anne Te babadan maiıkındo duzenienen Iddıonomerum kalan. anne >e babanın verdiği se\(fl, sevecenlik ve üde 2 kasırr va 15 aralık 1980 ffisinden voksun burflven, klşitarlhlerınde duzenlenen operos lik gellşiminde kendlsine 6ıdeş yonlarda otu olarak ele gecitatacak modelden yoksun karilen Ekrem Inetaş ve YOcel lan» şeklinde tanunladıgı koHazer, dosyalorınm kaldırıima runmava muhtaç çocuklarm, sı v» aynca 25 kışı hakkındo 18 yaşında yetı?tırme vurtların da koğuşturmaya yer olmodığı dan ayrüdıkları saman, zorlu karon venlmesl sonucu sanık yaşam koşuJIan Ue başbaşa sayısı 49 0 ınmls oldu kaldıklarmı, dolayısıyla guven sız dengesız, >uphecı ve olumTKP ÜYESİ 5 SANIK İCİN *uz olabildıklenni, çeşitil dav12 YILA KADAR HAPIS ranış ve uyum bozukluklan İSTENİYOR gösterebıldıkJeruıl vurguladı. ANKARA, Sıkıyönetım KoTJzman pedagog, Itoşullan itımutanlığı Askerl Savcılığı. Robarlyle suç işlemeye yatjcuı omlz Doğan. Barbaros Tanc, Atp lan yetiştırme yurtlanndaJcı aslon AkMİ, Gazel Aksel ve Mu gençlerin suç ışlemelerııun ön rat Verdioglu adlarında beş sa lenebılmesi içtn bncelikle günık hakkmda yasadışı TKP'ye ven duygulannın gEuştirilmesl, uye olmok sucundan 12 yıla ko bırer meslek sahibi yapüarak üretıcı duruma geclrilmesl gedar hapıs cezası isteğryle dava reknğını sa\rundu oçtı Haluk Yavuzer, pedagojı ens Askerl Savcılıkco (2) Numa tnüsü olarak, bu atnaçla Mevralı Askerı Mohkemede acıla n davada. sanıklorın 1977 ve 1979 lanakapı Yetiştırme Yurdu'nu model olaras ele aldıklarmı ve vıüorı arosındo yasadışı TKP ye ılk rehberlık faaliyetınl burada uye olduklarının ve bu bağlan gerçekleştırdiKİeruu bildirdı tılarını 1981 yıiına kadar surMevlanakapı Yurdu'nda gençdürdüklerinir kendı ifadelen lere hem bır sanat ogretebılve tanık beyanlarıyla kesinük mek hem de üretlci duruma ge kazandığı ıddıa edıllyor bes çırebılmek ıçın bir oyuncak atölyesı kurduklannı açıklayan samflın TCK nun 141 moddeYaiuzer, aynca yurt bgrencılesıne oykır, olmok sucundon rınln 50Ve yakm bır bölümü5 Ile 12 yıl arasmda hapıs cenun çeşıtli sanat okullannda zasıyla cezalordınlmaları takurs gordukierinl, 20 çocugun lep ed lıyor ıse bır fabnkada kahldıklan öte vandon Askerf Savcılık 6 aylık kursları baçarmalan ha sokakto gecen bır kı$ıye sivolmde aynı labrikada ücretll sı görüşunü soran 4 sonık hak olarak kalabıleceklennl soyi»oı kında 1 yıla kadar hapıs cezası istegıyle davo açtı Öte yandan Doç. Yavuzer'ln, çocuklann ışiedıklerı suçlar, Ankara Sıkıyönetım Komutan nedenlerl ve türleri hakkınaa lığı (2) Numaralı Askerl Mahke\ erdıgl bilgılere gore; Batı da mesıne acılan davadan Süieyson 5 yıl içihde, suç; nüfusa man Doğon adlı kışıye omuz vu oranla 4 kez daha fazla artı? rarak siyosi gorüşlsrını soran gosterdı Saaün her dakıkasmFaruk Durak. Alı Eroğlu Ibra da 4 ayrı cıddi suç ışlenivor. hım Boy ve Recep PoHor adm Batı da çocuk suçlulugu etenılınce akla «lursızlık» gelıj'or dckl sonıkların «sağa rnısın TAırkıye'de ıse çocu£u suça solcu muSun sen komunıst'erle iten nedenlerın başında «namus gezıyormuşsun sıiah kacakcı'ı da\ası» gostenllyor. Doç. Yavuğı yopıyormuşsunt şekıınde ko zer. çocuk suçlannı genel olanuştuklannın beiırlendıği ıfade rak uçe ayınyor. Sosyoekonoedıldı mık kokenlı olarak nıteledı§ı ILHAMI SOYSAL'IN şahsa karşı ışlenen yaralama, DURUŞMASI BUGUN oldürmeye teşebbüs suçlan ilk Gazetecıvazar llhamı Sovsal sırada ver almakta Bu suçlaın bugün saat 14 00'de Ankoro rın senelhkle namus davası, hayvan toprak mal davalan Sıkıyonetım Komutsniığı 2 Nuve an davasından kavnaklanmaralı Mah<emesınde duruşdıgı belırtüiyor ması var Gecen duruşTioda Kı Yavuzer'e göre, TUritlyede zı'cahamam cezoevınde yatan llcınci sıravı cınsel suçlar oluçHasan Mert' n ıtadesının annturmakta Cınsel suçlann tememası ıle DISK ıddıanamesınde lmde aılenln çocuga dnsel eglllhaml Soysal'ın admın gecıp tlm verememesı ve cocugun ktl gecmedlğının saptanması icm çük vaşlarda anne ve babasmın duruşma bugüne ertelenmıştı cinsei llıskllenne tanık olması llhaml Soysal Emas basımev vatıvor Bu tıp suçlann basında kız kacırraa ve ırz» tecaıle ılgllı olarak acılan dava dolayısıyio TCK nun 141 1 mad \iız'un geldiğlrü kavdeden Yavuzer bu konuda, «Ynrdumn& desme avkırı dnvrand âı ,ddıa da Rencler geneDlkle evlemnek sıylo 26 aralık 1980 gu amactTİa kız kaçmrlar. Ancak, nu gozoltına alnrrış daha son kaçırma jrlrişlrnl erlenıne Ile ra tutuklanmıştı 387 gündür tu sonuçlanmaz Is* «suc» OIHT.» tukevınde yatı/or Emas dola Pedagog Yavuzer kaçırmalann, yısıvlo haklannda davc açılanevlenme ile sonuçlanamamasılordan tutukiu olarok İlhaml nın nedenlerlnı de söyle sıraladı «Aileler arasmdakl düşmanSoysal kaldı öburlerı gecen luk. başlık parası, rsslann evduru^malarda mahkemece salı lenmeye müsait olmaroası ve verıldıler aileler arasındaki ekonomik farklılık.» Mala üışkm suçlann ise Iızvo1oi& gereksınımlerden kav(Baştarnfı 1. sa>fada) 7 r naklandıgını belırten Haluk YaVnrten >ı m mdu va'al'i vuzer, bu suçlar genellıkle mer nan Mfhmet Kavmak tzzet kezı şehırlerde, pazar yerlenn Erçut Nurha^at Zenrfn Sade ve mitıng alanlannda lşlen kır Zennn Ki'riırıldiklan "ıasdığıni sozlenne ekledi. tanede tedavı alüna almdılar Asiye UYSAL O\\ \NMI\OR» Ozal ujgulanan ekororn»k proçramın sol çe,reler tarafın dan e'eştırıldığmi ore sürerek sor'crıpı so\le sırniurdu «Bu eKonomlk propramı ten kıt edeııler şu noktalar uzerinde dıınnaktadır Kemer sıkma. boeaz sıkmavn çitmiştir Iş alemı faizlerden «i kâvetcidir Bu tenkitlerin rakamlara davanılarak \jpıldıı;ı kanaatınde defilim Turkiye'nın sıkıııtüı donemmde karsınızda 20 bıııı eeçen alataklı vardır Tnrkıvenın eUononıik ıdareM son sencde daha dmplmlı ol mıi'jtur O ^uzcien ıkı petrol sokıınu atlatahılmUi'dtr Bu 2 senede ih'acatin tnnö dejişmıstır ^rtık TurK've'nın Poloına \e Rusva d ti av alacajp ıarrlır Tıcari ışlem '"'eımn ıse 19K1 \ıh icıti bır nvUar < M <t mılvon dol.ra duşeceeinı tah < mın edHorum 1 »8'Î v\U soni'nda da t.rrı isîem acsrı ^ıfıra ınccek mılli Relır vuıde 4 4 oranında artacaktır » 8 kavsağın trafsgini bîr tek polis yürütüyor Istanhnl Haber **er\isı Ülkenin yıllardır duzeltılmeyen sorunıan 12 Eylui 19B0 tanhınden ıubarsn teker, teker ele alm ma>a oaşlanaı ömegın bır«K»pıku!e Sonınn» çozumtenirken ve Türkı\e"ı. n en bu>lık fcara gınşı kontrol altma sokulurken çeşıtli onlemler almdı Kapi'îule ran durumunun buyuk ıvıleşme ve'gelışme gost2idıgı ılgıli ılgısız herkes tarafuıdan Kabul edllı\or Ancak bır başka «giriş» îstanDUİ"un gınşt sayılan Topkapı'nın durumunda henıiz bır düzelme sdzkonusu değil Inclrh den EdırneKapı'dan ^kiara\ dan Zejtınbumu'ndan gelen araç larm vıeııdığı, tstanbul a ozellıklerınden bınnı veren surlann Yankı (BasUrafı 1 «avfads) Kırca iie Ba*anlık arasıntia uyum bulunduâunu 6oy eyen Dısışlen Bakanı llter TurK men ı gerceklen gozcrdı ede rek «doğruyu soylememekle» sucladı Bılındığı gıbı «Yankı» dergısi gecen sayısında Guatemala, Sılı ve El Salvador da ınsan haKİorı konusunda yapılacak oylamado bakanlıgm Kırca ya bu ülkelerl kınayan ksrar to8arısıno olumlu o^ ku lanma sını ıstedığınl yazm ş buna karşılık Kıca'nın merkezin ta lımatını cığneyerek kendı başına ABD ıle b rl kte cekımser ov kullandığmı bıldırmışt Tur kıve gecen yılki oylamalarda genel kuruîun coğunluğu Ue bırllkte bu ulkelerı insan haklarını ıhlaı etmekle suclamıştı Bununia blrlıkte Türkmen tıafta sonunda «Cumhurlyet» ve iYankıı ya yaptıgı OCKIOmada, BM daın temsılclsın n oylamalarda takdır hakkının bulunduğunu, ortaya cıkabılecek oze| durumlorda değlşık tavır alobıleceğ m blldırmls \e cBakanlık Ue Kırca arosındo uyum oldugu kuşkusuzdur* demiştl cYankıı, Türkmen'in acıklaması üzerlne şu yorumu getirdi fDıalsleri Bakanı Türkmen, Insan hoklarıno sahlp çıkmama taraftarı olabılen blr yoru mu doğru bulan Kırca'yı şu ya da bu nedenden ve «bugun» savunmok zorunda kala blllr Ama «Yanknmn Istihbaratının doğru olmodığını komuovuna söylerse kendisl doğ ru söylemlş olmaz Kimdir? (Bsstarafı 1. sarfada) rasında Savunma Bakan Yardımcısı olan Mordehaı Zıppon ıle Sharon un Sa \ unma Bakanlıgı na atanma sı olasılıgı karşısmda «bu mıllı bır felaket olur de mehten hendısım alamamış tı Israılın Şahtnlıgı Ue tamnan yonetıcılenmn dahı ken dısmaen bunca horhtugu Ari el Sharon 53 yaşında Dun\a çapındakı unünü 1973 Arap Israıl »avafi nrasında yaptı Sharon. Suve\ ş kanalının guneyınden sar karak Mısır topraklarına gıren v« Mısır 3 Ordusunu kuşatan Israıl Ordıau'nun harekaîmı yönttereh savaşm yonünü degiftırmiftı Savaştan sonra polıtıfeaya atüan Shoron. »avojto kazandığı sukse sayesınde ıhtıdar merdıvenlerını hızla tırmandı Ceçen yılki $eçımlerın ardından Begm'in harş\ feoymasıno ragmen Savunma Bakanhgı haltugu ıçın mücadel» «ttı Çünku. Savunma Bakanlığı lıraü'd* Bafbahanhktan sonra en onemli mevhı soyvhyor ve Savunma Bakanı otana «yannın Basbakanı» olarak bakılıyor. Begm bütün uteksızhğını hargüık, ancah çok küçüh bır parlamento çogurv luğuna dayanacah bır koalısvon hukumetı kurmah zorunda kaldıgı ıçın Savunma Bakanlığı koltuğunu amansız rofeıbı Sharon'a tesUm ettı Gaziantep 2 yük Bugun hraü Biyaset adam larırn urkuten Sharon'un Ve b u blzlm parlak meslekl sertlığine Batı Şerıa v« Gazgecmlşinln her sofhosında yaze'd» yafayan Fütttınlıler. kından Izledlğimız ve hakkını yıUardır tanık olmuşlardır her zoman ve koşul altında 1077'de ihtıdara oe!«n Beverdiâlmlz ilter Türkmen e yagmm lite kurduğu hühümet kısmoz te geçtn vıta dek Tanm Bahanhğı yapan Sharon, Batı Cunku Oiflşleri Bakanlığı, Şerıa v« Golaridn Yahudi sozu gecen karar »uretlerıyle verleşme merkezlen hurdullglli goruşunü Coşkun Kırca' rarafe, bunların sayıtım hızya usulden oldugu glbl f d l la arttıran adamdı rektifı şeklmde bildırmıs ve Zaten. 19«7'de ışgal edilen gecen yılkl glbl oy kullanmaPıhstın topraklannm ve Co sını tovslye etmlştlr Kırca lanın sahıplerıns p»n v»buna aldırmamış, aksl yonde rılmeslnı hıç bır zaman saoy kullanmıştır. Gercek duvunmamıştı Ona göre. bır rum budur Fılıstm devletinın hurulması Eğer Kırca Bakanlığın tallmatıno oykın Istlkamette kul mümhündu Urdün'dekı krallıh yikümah v« Urdun nülandıgı oyu, daha zlyade ken fusunun çogunluğu FUıstındlslnln hericesten fazla hayh oldugu ıçın Fılıstınlder ranlık duyduğu zekâsıyla, l l devletlenni orada kurmahyter Türkmen'e Izah edlp «en dılar. lylalnl yaptığına Ikna etml?Gazze'de yaşayan Fıhstın•e» bu llter Türkmen'ln bilehler ise Sharon'u acı anıceğl ve takdir edeceğl blr hu larla hatırlarlar 1970'lerın sustur O takdlrde de «Yankı» bafinda, «ffüney cephesı» honın yayınıyla ilglll olarak «emutanı olan Sharon. Gazzt' vet b l ı boşka tallmat vermlşae uyguladığı «pasıfikasyon tlk ama Kırca koşullar lclnde proyramı» ıle dehşet ya"aten lylslnl yaptığına blzl Ikna mıştı Bu dönemd» yönettıgı ettl» domekle yetlnmesl gekanlı operasyonlardan söz reklnfl » ederhen bır keresmde fövl# demışti «Bız tutukluları öldürmedik Çunkü kımseyı tutuklamadık > (Başiarmtı L sayfsda) Batı Şena ve Gazzt nm ilsayon yonlerın neler olduğunu hahından yana olan «Arxk» saptamast kuruluş yasosı clSharon. bu tutumunu övU mayan Bakanlıklann Ise 1982 kesın bıçımde ortaya feoyMort ovına kadar yasrj taslok muştur fet, Camp Davıd"e bilorım hazırlamaları da ıstendl le parlamentoda red oyu veBasbakanlık gene gesi üzeren azınlık arasında bugunrlne Bakanlıklorda venı orao ku Dısışlen Bakanı Yıtzhah nizasyon icın kurullar oluştu Şanur ıle bırhkte o da varrulduğu, baz" Bakonlıkıordo dı Ise SağvsHılecek Genel Müdür Sharon'un komfu Arap ul luklerın saptandığı belırlendi kelen hakkındakı niyetlen Edlnllen bllgilere nöre Torım ıse eskı Genelkurmay BasBakanlığma bağ'ı toplam 26 kanlanndan Mordehai GurGenel MüdürlOk sayısının 8'e un $u açıklamasından anlaMılll Eğıtim Bokarl'ğmda se şılabılır Banş goruşmelerı36 Gsnel Mudüriüğün 17'ye run ortasında ve Sunye ıle Ineceği blldınlıvor aramızdakı hassas durumda Sharon un neler yapabıleceBasbakanlık genelgesınde ğiru duşunebıhyorum Çuntasarrufa tum devlet kuruluşkü Surive nm ışıni görmek lormın uyması tum harcomagerektiğını defalarca soylelarda oldugu g bl kad r o konu mıstJ» sunda da tasarrufa ozen gos Ortadoğu koruuundahi ux terilmesl ıstenıyor. Bakanlıklar r.ERI GELIR» Basbakan Yardmcısı memjr maaşlarındakı duşukla jfün nedenının ıse 198(1 yılmdan once uygulanan polıtlkalardan basladı*! ve 8 ka\şak üzeme yapı'an Topkapı'nın kesmekeşe ka'Tiakİpndıgmı öne s'lrerek, donen "traTığınl sadece blr *ek traf k pollsı vcnemsye çahşıyor «ana hedef prçmişın açığını teSadec» araçlann degll yavalar n bıle nereden ve nasıl geçecek lafi etmektir Ama bunu anlden lerl belli olnavan Topkapı nın durumunun oüzeltilmesı içm k,ru vapar»jık enflaivon t " 1 gellr lerı iıst geçıt onerrKen kırrlen de ı'k anda akla fre'en başka 1981'de memurlann dnramo pobazı tavsıjelerde bulunuvo^ Keşmekeşı ^e akarvakıt ısra ritife pltrrdstir. 1982'de de porifını önlemek içın hemen önlem almması ge'ekijor Gunde ^oız tlf olacaktır» dedt DPTnin prestljlnln korunblnlerce aracın sevrett ği bu bolgenm Beıedı\e ve Kara\olları Uy^ıJanan ekononvk polifıka mak zorunda o'dugunu belırıle b.rhkte bır çozume ulaş r labıl<>c°r o IP suruluvor rm Atatürkçü oldugunu belırten Tug, bu teskilatın yeniden (Fotoçraf rrdopan Köseoğlu) ten Ozal. sozlerıru şoyle sürduzenlenmesinin de gerekli oldurdü duğunu söyledı DPT bütcesi «Blztm prograaiınuza Ştkmço Urermdeki lkincı konusmacı mndeli, SHI okulu Ribi adlar ta Turgut Tan ise, Devlet Plankıldı 'ion eelen \vnina hevettn lama Teşkılatı'na eerekslz gd(Bastarafı 1. sarfada) deld sosyallst mebuslar da.» revler yuklendigmı blldirdl ABD'nın jtuzeyınde Ku IMFden tahnat alncr musu Planın karnu kesımi için em7 zey DaKota ve Mırmesonuz dJve sordu. Blzim takip redıci olduguna ilıskin ilkelere manlığı ıle tanınan 8 Da\ı ta eyaletîennde derece«ttigimiz yol. Tiırkive'ye has karsın, bu ılkenın uygulandıdergısı Sharon hakkında fu run eksı 35 santtgrat'a bir politikadır. O vtuden Atagının da görülmedıgını bildirdı. satırlan yazrmftı Batı Şedüştügu belntilıyor Chıturkçudur Blzım pnlitikamıı Bahtıyar Uzunoğlu, konusma rıa ve Cazzedekı Fıhstinlı cago r^entınde soguk ekkamvonculart kavunu Halep'e ^ıida inracat sıgortası uzennler ve komşu Arap ulkelerı sı 35 cıvannda bulunu•starak ihracat vaptınr hale ge de durdu Uzunoğlu, «İhracat yor ıçın tsraıl 7aten bır asken tirmiştir Blzim devlet anlanşı Mgortasmın nygulanmasma oAmenka nın Georgla, dıktatorluk ve surekh bır mız sovledir: 'MPmnru bol ama lanak verecek konular huküm Alabama ve North Caroikl vakası bir araja relmeven saldırgendır Fakat eger asedecek şfkilde hazırlanmamışl!na gibl evalet'erınde odefil memnru az ama güclS ken başansızJıklar ya da etır Ihracat sigortasının yururtorrobıl sünıcülerinin kadevlettir. Serhest pıra«a nlıakonomık çokuntu Arap dun luçe konulmamasının nedeni, ra \e donmu$ volda otomı Atatürk'un istıkamet olarak DPTnin dediğl gibi kavnak vevas.ndaki bu Batı anlayışırrobıl kullanmava alışık gosterdlft bır »istemdır Bu sls tersizligl deffldir. dedi. m kendı "\ ahudı vurttaşlan olmadıklan :çm araç'annı tcm demokrmsi Ile birlikte kuluzennde bır askeri dıktator yolıann kenarlanna parlc lanıhr Iktldarlar deçlşir ama Paşa Sanoğlu ıse. «DPT gibl luk halıne donüs.tdrur'ie An edıp bıraktıklan da gesrrbfit pivasi niTamı kalır blr kurulusa »ahip obnak deTel Sharon gıbı bırir ulkesı IPI haberler arasnda Bu mzam de.mir pcrdede yokIrt yftnetimlnde bulımanlar • ni. Batı tıpı demokratik bı Indlana ve Miclugan etur Gldın bakın demlr perde çın bfivuk bir avantaidır. dji çımlerden Batı tıpı bır as yaMlerindp de vollann çokuvor. *ltm flyatlan neden nulvonun fizerindeki kamn y»karla örtıllü oldugu. Chikeri dıktatörluğe goturme dusuvor Bo ülkpler dövte altınmlan DPT've emanet edllo'da karayollannda <s rolunü, Ortadoğu nun Salamak ıçln altın satıjt>r» nüstlr. Bn nedenle, DPT'nhı nedeniv'e gorüs mesafeYABANCI zarı ya da Pmochetsı olmagorevini titizlikle Tapmssın» s.nm hemen hemen hlç SERMATE olanak tanınmalıdır» bıçiminde yı üstlenebı'ir • bulunmadıgı bellrtillyor konusUı Ozal, yabana seTmaye konuKımı gozlemcıler Sharon'«unda da söyle komıştu4 dan Ikıncı Dünya Savası'nın Muzaffer Erdes de konuşm»«Daha petrol bnlunmadnn pet çügın Amenkan penerali rol arayan yabancüan kovmay» sinda, planlamanm bolgesel ko(Baatarafı l sayfmda) sullara uygunluğu uzennde Patton'u anımsattığı ıçın Iskalktık. Petrol Istthsallmi? : de 14, Adana'da 15, Samdurdu (Planda tek hedef tam raıl'in Patton'u olarak söz milyon ton civanndavdı. Eğer »un'da 6 ve Erzurum'da ısabet) ilkeslnln «devlet paroederltr, kımısıne gore ıse tuketimİD yansını karsılareak eksl 7 derece. en dü?ük lası» olmasını lsteyen Ender, Sharon İsraıl'm, *Eısenhobn hale gefanezdJk. *TM »evi »ıcaklıjfm da Erzurum'd» «Pancan yeterll olmayan blr madenler için de sövteyeceğim. ver*ıdır eksl 25. Ankara'da ek«l 6 Terde seker fabrtkası. tfltünü Madenierl devletlestlrdlk bnnBır IsraılU gözlemcı ıse bu îzırur'de «ksl 1, tstanbul veterll oimayan blr nölgede «1lan simdi yerU olsun. yabanci kanıyı paylafmıyor ve Shav« Dtyarbakır'da 0. Ad»irar» fabrikast knrulmamaholsun vatandasın İ«tlfsdes1ne aç ron'u fu tatırlarla tanvmbr na ve Samsun'da da 1 de dır» dedi mak Imm. O umtn m»den Ih reoe olması beklenlvor. yor «Ank Sharon. sivoruzrsc»b blr mtlyon dol*n s s v Basın T«ym Genel MüdürKJ mın Napolyon Bonapart'ıdır bir taraftan bir mlİTon Insanıgü bütoeslyle Ugill •lestırllerl Kışisel çıkarlanru devletın mn dı»anU Tabmncı «enna.vevarutlayan Devlet Bakanı îlhan ya da devletı kişisel çıkarlade çabsıyor, dljttr t&r&fUn ken öztrak İse Danışma Meclısi u rı üzennde (jörmez. Onun dl topragımızda rabaacı ser> velennın basınla ilgıli eleştiri gözunde ikısı arasında bır mayeye müsaade edllmlvor. Alleri üzennde durdu Bugüne ka 1. fark yoktur Tıpkı Napolyon lah» jükür bu noktayı »atıJr.» dar istenilen düzeyde enformas Ozal, sözlertni şöyle tamamunki gıbi onun kısısel yazgıtcrın slmdıl k kayıtlorıncı geCtlvon polıtıkasının henüz oluşladr sı ile devletınkı aynıdır» Ûı tahmln edılen avans hacturulamsdıgını bellrten Öztrak «Bl» »ornvorlar pariarnento Basın Kartlan konusunda da ml ıse 4 5 mılyar dolar düzeSavunma Bakanı olması OISB, seçim sivtetnJ olsa ekono «\rtık bakkal, kasap gibl sa> ylnde sı^aset adamlarını korkutmtde bdTİe basanlı olur rausn hıslar, »an kart alma hakkın» tuysa da tsraıl kamuoyunda 1981'ln petrol faturası Ince«ahip olmavacaktır» dedi Yenuz? Bix hep olumlu cevap ver memnunivetl* karsılanmış l«ndığınde de 1930 yılında nl bir devlet enformasyon mer dlk bonlara önce sosval sonra v« 8ofeofelora dökülenler su 14 5 mılyon tonluk petrol Ithaekonmnik meselelert ele «laca^ kezi kuruluşunun hazırlıgı ıçin sloganı havkırmışlardı «Alatının 1931de 12 5 mılyon ğız dirnneriz. Bımlar esit gi de olduklannı açıklayan öztrık Israıl Kralı » tona duştuğu gozlenlyor Petrak bu kuruluşun Turkı\e'ye de<*lrtir. Burfln için Türldve'de rol Ithalotının 2 milyon tonu demokrael yok denemez. Isçi vonelik eleştinleri anrnda yarut lavacağını ifade etti Llbya, 3 mılyon tonu Iron'don ler maaslanm tz bnlduklanni sÖYİevebflmektedir. Herkes SÖT karsılandı Kclan mlktarın buDaha sonra Devlet Planlama levecektir Ama biz her istenıle yuk bir bölümunü Irak sağla(BaçUrafı 1. Teskilatı, Devlet Istatıstık Ens ne er*t dersek fflkeTİ tekrar tedlr. Degerlertdlrme yolunda dı 1982 yılında Ise petrol Ih«ıkıntıva sokanz. Bnnlan ne t tusu ve Toprak ve Reformu racatının 15 55 milyon tona blr goyretl )«e gorulmemekteden •nlatiTonım: Yanntn poll Musteşarbgı bütçesı kabul edıl dlr. Tarthl bır sorumluluk al cıkacağı hescplanıyor Usf du dı tikacısı buradan çıkacaktır. De tmdodır. Cunku içcl sorunları zevde yetkl! lerden oğrenlidığı mafroti Tapan defîl hesabını ra ne göro *982'de petrol Ithanın cozümlenmesınde, en bupan politikaci başanh olacaklotı ıle llgl ı bağlantılar sımdıyuk engel Turfclş'm Içındedir. tırj. den sağlondı. Genel sekreterl bakandır. IsÖzal, alluşlarla karsılanan koCİ sorunlarının lyllsftirilmesl nuşrnasından sonra Danışma 1981 yılında Dofiu Avrupo ul yolunda yoptı$ımız çalışmoMeclısi tıje'erlnın çeçitll soru kelerine yapılan ihracatın Ise lannı yaıutladı 1981'de enflas lara engel olmoktadır» geçen yılkıne eş blr duzeyde yon oranının yüzde 26 oranında ANKARA (Cumhuriyet BuroSadık Şldenın gerı aldığı gercekleştığ! bildlnllyor Sovolduğunu ifade eden Ozal. Ihra su) Medeni Kanun Korrushakların tumunun ıcde edılme yetler Bırllğl ve d ğer ölkelere cat kredısıre ilışkln bır soruva vonu Başkanı Esat Şener haf81 yolundo Danışma Meclısl ta yapılan Ihracat sabit kalırken, da «Bizim ihracatçı, biraz al»ta sonunda yapılan toplantıda, san hazırlarken, Şıde'nln SSK yalnız Ikl ülkeye Ihrocatta acnğnun peşlnde koşsun, biz ihbaşkanlık gorevını bıraktı Ko yonotlmlndekl emekll Işçl ve zalma meydana geldı Bu ül racat glgortası kanunu çıkartı mısvonun başkanlığı ile sozcükurum personolt temsılcllerıkeler: Polonya ve Cekoslovakn?> dedi lugtmü bundan boyle komısya Bu orada Türkıye, Doğu nın kaldırılması Icm tasarı ha von uyelennden P O Keraal T f Bir başka soru üzenne, tücAvrupa Olkelsrl Ile tlcaretın zırladığını Ifode eden AlpdünTahır Gursoy yapacak Esat car gıbl hareket edılmesi gerek Şener'm, komısyon ujelığı sumal karsılığı esasındon serdar özetle şöyle deditıgıni belırten özal. «Jtevlet, recek. best dövlz esasına kavdırmak buğday'ı ithal de edecektir. Kâ t Ş l d * kendlslnl doğıtmıstır. eğılıminde olduğunu belırttl Bokanlıkta Inslyatlf 12 Eylul 6nces| bOrokrailann etklnliğın dedır. Bu burokratlar 12 Eylul oncesj hareketlerınl surdurBİNMJR ATABEY mektedlrler. Şlde'nln etklnliğl ıle (Bastsrsfı 1 ssytads) kolmamıştır Bakanlığı tomaD1NÇER OZKAN 1 yerlestinlen Ikıncı bomba l » men 12 Eylül'den once de goevlendiler polıs tarafından etklsız hale ge revde olan musteşar yonetESKİSEHİR 17 Oeak 16S2 tınldi mektedlr Bu musteşar 12 EyOlayın soniTiIulugunu Orly (Cumhunyet 457 lul öncesl uygulomalarını şimgrubu üstlendl Orly adlı Erdi Şlde'nln ellyle yapmoktamenl tedbiş örgutu 2* eylul dır » 1981 gılnü Türklye'nın Parıs Baskonsoloslugunu basaralc, iDanıçma Mecllel Uyesl Doc Beşlr Hamıtoğulları Iso aynı çerde bulunan 47 kısiyl 15 sa at sürevle rehin tutan, bu arada dergfye verd ğl demecte, as güvenlık görevlisl Cemal özen'i garı ucretın d n m o ' k sev v r i ÇAĞDAŞ YAYINL/RI şehlt eden, maıyette konsolos olduğunu bel rterek şunları Kaya tnal'ı da yaralayan Erme soyledı nıye slyasl tutuklu stattisU tanınmasım istıyor c10 bln Hra brut olan asga rl ucret ksslntllerlnden sonra öte yandan yasadışı «Orly» 6 bln 800 iirayo Inmektedlr adlı Ermenı tethiş orgütü Pran sa'da açlık grennde bulunan 4 Bununla bir isci va düsuk oylıklı blr memur günluk ek Ermenl tethışçının Isteklerinın venne getinlmedığl gerekcesiy Yakın gecmişın yazıa sanat ve toplurn vaşamj mek Ihtlyocını blle karşıloya le Pransız diplomatlarına karşı üstune gunoeler. mamaktadır. Kısaca, memur saldınlara geçı'eceğıru bildırve Işçlnin sırtındakl ağır vergl dı Söz konusu 4 Ermeni teröEDERI: 150 LİRA yükü ıle sevlyesl düşen gelır nst geçen yıl Türkhe'nm Paoranı artık memur ve Isclyl blns Baskonsoloslugunu basnk NOT: Tek kitap isteklennde ödemeh yenne kıtan sonra teslim olmus ve tu yolopk varlığını surduremeyetap bedelıne 40 hralık PTT gıdennj eklevıp pul vol tuklanmışlardı Ermenı terocek VA fızyolojık Ihtıyaclarınt lamak okurlarımızın çıkannad r nstler Fransa hukumetinın ken karşılayamayacak bır durumUteme adresı Çağdaş Yaymlan Turkoca^ı Cad 39 dılerıne s^asal tutuklu statusü da bırakmoktadır. Asgari ucret 41 Cağaloğlu ÎSTA.NBUL tauuıacağına üişkm soz verdı gunümüz kosullanno gore 25 gml ovsa bu sözünll tutmadı bln ||ra olmalıdır.» gını 1leri gürUyorlar. rını goruice ıhrac da edecektır» vanıtını ve>aı Ozal m?denlf>nn <ev letleştı?rı nr=sı konus ında da «Madenlerle ılcilı tasarı Mılı Güveniık Kon«en'nden bır dahı devletlestırmeve ımkân vernıevecek şekılde cıkniası lazım. Aksl nal de kım«e madencilısre yatırun lanmaz» dedi ö*fl, «12 Evlul olmasa bu eko nomik prosram basanva ulaşır mıvdı" Sonısvma «12 Eylul olma«a bıı ekonomik programın netıcclenni alatıazdık. Ana«şi \nk«P'ıvordn tkincı neden de, VPJI kantinian Meclısten (teçrtmordu Çok şavanı suttrandır ki vergl reformu vapılmıstır bunlar olmasavdı butçevi denl» leştıremezdık» •vanı^nı verdı Daha sonra Devlet Planlama TeşA latı \e Devlet Istatıstık Ens'ıt ısu btı*çeıen ovlanarak k'bı > edı'oı Besır Hamıtogullan «24 orak 1980'den but,une kadar ı'las fesih vollan ıle piyasadan çekıimiş «ırketlerin» sa% s'nı ';ordıı Ba^bakan Yarcıncısı Tırgut Özal bu soruja, Tıcaret Baxanııgı'nın yazılı olarak yanıt vereceğıru bıl dırd BaşbakanliK butçesınin oylanarak kabul edılmesmden sonra Devlet Plarlama TeşkUau bufçesi ele almdı DPT bütçesi üzerlndekı ılk konusmayı vapan Aydın Tug, «Kovden ken te eoçii önleyemediysek, Unm«al sanaviye enırel oldtiTSak, pira edıvor dlve pancardan vazıceçip sogan ektivs*k, son 20 \ild» plından soz edilemez» dedi ABDIİIer Yurttp Ortadogu'ya Alpdündar Medeni Kanun Komisyonu Başkanı değisti Ermeniler OKTAY AKBAL GECMİSİN KUSLARI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog