Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 8 SPOR 18 OCAK 1982 Gençlik ve Spor Bakanhğı bütçesinde... Personel icin 314. semt sahaları icin ise 25 milyon ayrıldı • • G.Saray, Tofas a da sans tanımadı: 9685 Hakemler: Neıat Duran (7), Kadır Türkkan (7) Galatasaray: Remzı (7) 17 Dawkıns (8) 25 Husevm (7) 14 K Mehmet (8) 16 Esat (5) 2, Cem (6) 8 Ctku (7) 8 B Ali (fi) 4 Mehmet (6) 2 Tofaş SAS Candan (6) 11, Turcaj (7) 10 Cıhangır (7) 19 Cevat (6) 16 Can (R) 25 Ser vet (5) 4 23 federasyon baskanından hicbiri spor eğitimi görmemis Mühendis, mimar ve hukukcu var ama spor adamı yok P Federasyon Baskanlarından 7'si Harp Okulu, 3'ü Ticari Ilimler, 3'ü Tıp Fakültesi, 2'sı Mimarlık mezunu Ayrıca birer Hukukçu, Makıne Muhendisi, Eczacı ve gazeteci var. 4'ü ise lıse mezunu. Hasan UYSAL 4 ) Eski yıllardan beri yapımı devam eden Manisa ve Anadoluhisan Gençlik \e Spor Akademilerinin ikinci kısım inşaatı icin 30'ar milyon lira ayrıldı. A>KARA (THA) Gençlik ve Spor Bakanhğı 1982 Malı Yıü Butçesıne 10 aylık personel gıden olarak toplam 314 milyon 662 bın lira tutarmda odenek kondu 1981 yılmda 307 bın Iıra olan ve bır oaceki vıla gore vuzde 49 3'lük bır artış gosteren persone1 gı derler. 1982 yılmda sadece yuzde 22 9 oramnda arttmldı Ote van dan 1582 vılı vatınmlarrm buyuk olçude askıva ahnması bu ba kanlığa yatmm oaeneklennı de etkıledı ve 198ı vııından bır on cekı Tila oranla yuzde 168 6 gıbı buvuk bır artış kavdeden vatmm odenek en 1982 yılında sadece vuzde 27lık bır artıs çerçevesı ıçen«;ınde tutuldu Bu nedenle vatınm odeneklen ıçınde yer alan yenı proıelerden semt spor sahalannın vapımı ıçın tesıs ve Isletme Genel Mudurlügıi büt çesıne sadece 25 mılvon lıra ko nurken Gençlık sorunlan aras tırma projesı İcin Gençlik Sorunlan Genel Müdurlugu biıtçe sme de 10 mılvon lıra avnldı Avrıca esld vıîlardan ben >a pımı devam eden tstanbul ve Manısa Spor Akademılen'nm ıkıncı kısım ınşaatlan icm 30'ar mılvondan 60 milyon lıra gıbı \IANtSA. (Cumhuriyet çok az mıktarda odenekler avnl Eje Bürosu) Turkıye dı Bunun yanısıra kamulaştır Bıreysel Judo Şamprvona(Arkası 7 Savfada) sı sona erdı Dün yapüan karslaşmalarda alınan s o nuçlardan sonra Balkan Şarrpıyonasrna katalacak SPOR DUNYASINOAN Judo Ulusal Takımı da a çıklındı Dtn yapılan karşılaşmalardı alınan sonuclar şoy• B^SKETBOL Lıgi Klasman le Grubu'nda dun yapılan karşılaş 86 Kflo Gençler: 1. Cern malarda şu sonuclar alındı: K o n t u r k (Istanbul), 2 Ke Muhafızgucu Taçspor: 104 nan Demırel (Zonguldak), 45, Ziraat FakflHesı Çnkur3. Tjrgav Akyuz (Adana) ova: 7972, MTA Mulkiye : 86 Kilo Bfiyukler: 1 Salım 6355 (3. Lig), Btlik OrrnanBaşıra* (tstanbul), 2. Nespon 67«4 (2. Lif). zih Kdıçarslan (îstanbul), C TLRIOYE Cımnastık Şam3. /Jbdullah Çoşktm (İzpıyonası, dun yapılan bayanlar m i r , 4 Yücel Bayram (An yanşmalarıyla sona erdı Üç ka kars). 95 KUo Gençler: 1 tegonde yapılan varışmalarda Muıat Özer (îstanbul), 2. ilk üç dereceye gıren bayan Orhın Akdemır (Manısa), sporcular şoyle sıralanıyor (1 3. Sileyman Bagda (Eskikategon) 1 Çiğdem Topçuoğlu şehi) 95 Kflo Buvnklen (Ankara/ 32.25) 2 Ctelem Inak 1. Veli Yümaz (ZongıJdak), (Ankara/32.55) 3 Ülker Çağ lar (Istanbul/31.3) (2 Katego 2 Ksiıal Korucu (tstsnbul), n ) 1 (Ankara/26.25), 3 Yeşım < . Eayram Kuş (Denızli), » Karaman (Ankara/ 2250). (3 4. Nunık Canpolat (Adana). Kategon) 1 Oya Erkut (AnArta 95 Kilo Gençler: 1. Ca kara/28 80), 2 Selda Bereket hıt Başaran (Ankara), 2. (Ankara/27 95), 3 Yeşim Evcım Muıat Okay (Kocaelı), 3 (Ankr 1 ^ 6 65) Mesrt Araba (Balıkesir). • ABD Salon atletizm şampiyoArtı 95 Kilo Büyiıkler 1. nasında, «Jesse Onens'tan bn Süreyya Girgın (Zongulyana en buvfik kombine atlet» dak , 2 Meten Orfanon olarak lanse edilen Carl Lewis (Anuara), 3 Bahadır Cenuzun atlamada 8 56 metrelik de gız (Ankara), 4 Ümıt Sarecesiyle salon rekorn tardı. Sı yılgan (Bursa). nkla atlamada ise Billy Olson, 5 64'luk derecesıyle yeni bır ABD salon rekorn yaptı. £ Ulusal takımın, • FENERBAHÇE tüzıik tadil Romanya'da yakongresı dun yapıldı Eskı tu pılacak Balkan züktekı bazı maddeler değisti nlerek, üyelık aldatı 60 buı 11Şampiyonası kad radan 100 btn llraya çıkanldl. Cem DALMAZ Karsıla«manın ılk dakıkala rında Tofa« Galatasara\ a oran la çok ustundu G?I?tasnravdı ı=e Dawkıns takımı fpk ba=;na sunıklerkpn Bemzı Dota altın da o dpnlı boznktu TO'TJ «AS ise Efes macındakı boznk ovu nuna kar«ılık Gilatasarav kar sı<='nc'a Can'm dıi «u'lardakı ısabetlılı*ı, Cıharsır'ın oota al tınriakı baojınsı sonuru ovumı ondp eoturcu Ovunun 17 dakıkası dolar ken sahadakı oyııncıılann a=ı n derecde biÇıran \e ^aba ı çıne kadar eıren Tofas antre noru Atılla Çaknak bıkem Neıat Duran tarafırdan tpknık faul ıle cezalandınldı Tofas ık vannın sonlanna do5ru çok top kavbedıice G ^arav !lk yanvı 4942 onde kansttı tkmci vanda G Sarav çok top kavbedırj hücumdsn d°fan sa da seç donünce Tofas ııst üste savı kazanmava basladı Fakat çok çabuk tonarlanan G Sarav genç ovuncular TJt GALATASARAY TIRMANIŞA GEÇTI Sarı Kırmızılı takım, TOFAŞ SAS ı da yenerek duku ve K Mehmefın ısabetlı r u m u n u oldukça duzeltti Fotoğrafta, karşılaşmadan blr savoşım (Fotogrtrf Ali ALAKUŞ) şutlan ıle aradaki sayı farkını açma\ra basladı Ve karsılaşma dan 9685 vençı ile avnldı Bireysel Judo Birinciliği'nde İstanbul'lu 3 sporcu sampiyon oldu KISfiKiSfi VOLEYBOL LİGİ KLASMAN GRUBU'NDA OTOMARSAN BİRİNCİ OLDU DENtZLt, (Cumhurivet) Dun o\Tianan maçlarla sonuçlanan Deplasmanh Voley bol Ugı Klasman Grubu'nda 1 olan Otomarsan, avnı za zanma lig dokuzunculuğunu da elde etmlş oldu Toplu sonuçlar şoyle Otomarsan M Gücu 31, G Saray P Ofıs Vl Makospor SSK 30, tETT Maltepe 30. GALATASAR4Y PETROLOFİS HAKEMLER: Baydo Baykal 8, Mustafa Elitez 8 GALATASARAY: Bülent 5 ömer 6 Mustafa 7 B Musta fa 7 Tunçhan 8, Nedım 7, îl ker 8, Burhan 9 Metın 6 PETROLOFtS: Serdar 7 Oğuz han 6, Murat 6, Serdar 7, Kemal 6, Levent 4, Bahadır 8, Osman 4 Sedat 6, Ercument 6 SETLER: 915, 157, 1512, 159. Efes Pilsen, Karsıyakayı farklı yendi: 97 70 SALON Spor ve Sergi Sarayı HAKEMLER Hüsamettm Topuzoglu (7), Ali Atlk (7), EFES PILSEN A>tek (7) 8, Bıly (8) 20, Yarbrough (7) 14 Doğan (6) 8 Serdar (7) 18 Necdet (.7) 12, Cengız (6) 13, Taner (5) 2, Mehmet (5) 2 KARSriAKA Kadır (5) 2 Celal (5) 8, Şadl (6) 22, Wolker (7) * 24 Murat (5) 2. Tuğrul (5) 6, Bırtan (5) 2, Metın (5) 4 tLK YARI 42 36 (Efes Püsen lehıne) Hilmi TÜRKAY Efes Pılsen, Karşıyaka'y da farklı yendı 9770 Tofaş SAS yengısının verdığı moralle Karşıyaka onune çıkan Efes P Isen ra kibl karşısınckı Ilk daklkalardan Itıbaren / ustunluğu ele gecırerek fark aramaya basladı Sakatlığı gecen Bıly'ın de Efes ve G. Saray kolay kazandı önder Seden'in hoftanın maçlarıyla llgill ele?tlrlslnl 7. sayfada bulacaksınız yer aldığı Laclvert . Beyazlı takımda Serdar dış şutlar da Yorbrough do pota altındo etkılı oldu Konuk e kıpte ise ABD'lı Walker en başarılı oyuncu ıdı Kışısel ,| e ' Efes ın sayılorına c a b a S | k n r a ı h w p r B n ll VIınru. karşılık uveren h bu Ooyuncunun yanı sıra Yeşll Kırmızılı takımın ıkl uzun adamı Şadı ve Celal beklenenden uroktılar Ilk yarıyt evsahıbl Efes Pılsen 4236 önde ko pattı Ikıncl yarıda Efes Pllsen yıne rahattı Yengıyi garanti altına alar) oyuncular ade ta antrenman maçı yapormışcasına kend lerını sıkmadılar ve alandan 97 70 galıp ayrıldılar Klasman grubu maçındo İse Fenerbahce Antbırlıkspor'u 10583 yendı Sarı Lacwertlıler M yarıyı 53 k 36 onde kapattılar rosuna İstanbul Bölgesi'nden büyüklerde 8, genç lerde ise 6 sporcu alındı. Yücespor, Kartal'ın yenilmezliğine son verdi tstanbul 1. Araatdr Gençler Lıgı'nın dun oynanan maçında Yücespor, Kartal'ı 20 yenerek, rakıbının yenllmezlığıru elınden aldL 2 Amator Gençler'de ise gunun en onernlı maçında Altınay, DSI Spor ıle 11 berabere kaldı 1. ve 2 Amator Gençler Ljgı'nde alınan sonuç lar şoyle OKMEYDANI : 1 BEYLERBEYÎ : ü HAKEMLER: Ahmet Koçay (6> Erhan Çalışır (6) Ismaıl Işık (6) OKMEYDAN1 . Alı (5) Dogan (6i Hıkmet (5) Cem (6) Saıt (6) Şenol (6> Mu ammer (5), Nedım (5) ügur (6) Alı 7), Servet (5) BEYLERBEYİ: Hıran (5) Kazım (5), Yusuf (5) Nejat (6) Harun (6) Husevın (5) Huseyın II (6), Okan (5) Dursun (6) Zulkay (5) Ra sıt (5) Hudaverdı T 1 L « S SIRKECI : 0 ÇAPA . U HAKEMLER : Vecdı Parmak sızoğlu (5), Erdoğan Tamkan (5), Ah Çolay (5) S SIRKECI: Necatı (7) Bavram (5), Zaıt (6), Alı (6), Tekın (6) Ercar (7) Kemal (6) Saıt (6) Tunç (7), Osmjı (6) Ornan (5) Ç4PA • Mustafa (6) Rıza (6) Nıhat (5) Necdet (5) Ha<=an (6) Cemal (6) Bekır (5ı, Şeref (5) Sıtkı (6) Hasan (5) Rıza (5) ömer HASEKI YÜCESPOR : l KARTAL : 0 HAKEMLER: Yüksel Goker (1), Pıkret Hacıomeroğlu (6), Osman (6). YÜCESPOR: îrfan (6) Tur gay (8), Sahh (6), Mustafa (8), Haraç (6) Hasan (6), Fahrı (6), Selçuk (6) TJfuk (6), Kudret (6), Alı (7). KARTAL: Ercan (6) Hasan (6), Cemal (5), İsmet (6), Atıf (5) Cemal (5), Halit (6), Hallt II (6) Saml (5), Soner (6), Ismatf (6) GOLLER: Turgay Dk 75, Ali Dk 77 Tank TÜRKAY DSt SPOR : 1 ALTINAY : 1 HAKEMLER : Ali Uzer (4), Hakan Ayla (5), Kadım Doğan (5) DSİ SPOR : Kazun (5) Kadır (6), Haluk (5), Aslan (S), Serdar (5) Tuneay (7), Hasan (6), Erdoğan (6) Hürşehit (5), Ahmet (6), Hüseyın (6). ALTI\\Y: Hüseyin (6) Fa tıh (7), Necaü (6), Mustafa (6), Efkan (5) Nanr (6), Ka dlr (5), Zekerlya (5) Nazmı (5) Hasan (5), Nazım (6) GOLLER Tuncay Dk 7, Fatıh Dk 76 Nedret TOPÇV YAKACIK t 1 YEŞtLBAGLAR ı 0 HAKEMLER Coşkun Gözalan (9), Mehmet Kuş (6), Cavıt Yılmaz (6) YAKACIK Hayn (6) Yakup (6), Satı (5), Sedat (4), Hasan (5) Metın (5), Ali (6), Ertuğrul (5) Davut (6), Erol (6) Hamdi (6) YEŞtLBAGL.\R: Nusret (6) Davut (4), Mehdı (5), Hasan (5), Flkret (6) Murat (5) Halım (4), Erol (4) Cengız (6) Eesım (5), Avni (6) GOL: Davut Dk 79 Cem YARKIN YENtKÖY : 0 ÖRNEhJSPOR : 0 HAKEMLER: Erdoğan Kulak sı» (7) Ajhan furan (6) Hav n Denızcı (5) YENIKÖY • Nezıhı (4) Abdullah (6) Omer (6) Seıoı (7), Orhan (5) Ergun (7) Erdoğan (7) Can <7) H Ibrahiin (7 Kamıl (4) (Cen gız 7), Alı (6 ) ORNEKSPOR Hasan (3) Tayfun (4) Ümıt (3), Ayhan (4) Erkan (4) Mahmut (6), Turgut (5), Cengız (7) Meh met (7) Levent (7) Hamd) (6) GOILER Cen?ız Dk y Car. Dn 19 Mehnet Dk. 35 Erd» gan Dk 39 Levent Dk =0 Er > ? n D k M H Ibrahım Dk 69 Cengız Dk 78 Edıp ARÇELIK • 0 HAKEMLER • Adem Serezlı (6). Ibrahım Cevlan (5) Ha san Barax (4) \ENIÇ.AR!>1 • Mustata (5) \ıhat (6t Mehmet (S) Annet (6) Cem (4) Frs n (5ı Ha dı (4) Gurkan (6» Mehmeı II (a) Mustafa (6) Ka\han (6) 4RÇELİK Turan (6) Bahat t"i (5) L>=runel (6) Yavuz (5), Kemal C > Erol (6) 6 HusametMn (5), Nurdoğan (5) tsmaıl (7) Tanju (7) Ay taç (6) GOLLER: Tanju Dk 54 Gur kan Dk 60 Tunç YARKIN ANADOLUHISAR : 0 DA\TJTPASA : 0 ANADOLLHISAR : Mehmet (6) Kemal (5), Recep (7) Nıda (6), Nazım (6) Ünal (5) Ender (5), Harun (5) Avhan (6), Can (5), Cetm (6) DAVUTPAŞ4: Mustafa (7) Özcan (6), Adnan I (5) Metın (6), Yaşar (6) Hakan (5), Adnan II (5), Murat (7) Şenol (5), Haluk (6), Ta mer (4) Alttıg GtREK ÖTEKt SOVLÇLAR: ranive Güneşspor 62 Mal tepespor Altınordu 21, Lan 8» Tuausbftgı. 10, Ortaköy Y Tabva EVIÎD 22 t>m Kırşılaşmalardan sonra Ronanva'da yapılacak Balkan şampıyonasma iatılacafc judo ulusal takımı açıklmdı Açıklanan Kadronun buyukler kateEonsınde >u Tudocular ver aldr M. Kilo. HFIÜ Karbevaz (Istanbul) Mu*afa Seren (Ansara) Tacettm Özerler (Isfanbııl) 60 Kılo Hasan ImsmoSlu (Samsun) Sela rıattın Tnav (tstanbul), Na cı Karabulut (Arkars) \h me* Yetkın (Ankara) Mus tafa Bagcı (Samsun) Meb me ietkın (İstanbul) Ah me* Akçam (Samsun) Meane* Ozçakmak <Anka ra) "8 Kılo Temel ("akır oSK (Ankara) Umıt Kava Dinır (\nkara) Narrık E v>ıho*ln fRi7e> 8h Kilo Sa lım Ashug (Istanbul) Ne zıh ıCılıçirslan dstanbul) Hu*evın AktuS (Izmır) 45 Kı!» Velı Yılmaz (Zonguldak) Kemal Korucu Istan bul Artı Ti Kılo Surevva Gırrbuz (Zoneuldak) Merın O^ganon (Ankara) Ba fıarhr Cepeız (istanbul) AcıManan aenc ulusa! ta kırr 'se su ludoculardan olııstu H» Kilo Levent Marat (Samsun) Censrız Bılfll (Is ıanojl) Faruk Soltan (Es kısehır'» Alpaslan \vhan (Samsun) 65 KHo: Husevın Oktav (Hatav) Kemal Ge2eıncı?ıl < Ankara) Sa detın Bavraktar (E*kısehi1 Uzevır Sınn 'tstan bul> 71 Kıio Avdın Susuz fl«anbul) Neıat Işıkdemı' (Gıresun) Ah Kocaeli <"T=anbul) Tamer Ozener (IzTiır) 78 Kilo: Yılmaz KuaT (Sakarva) Nurettın Cetınkaya (Eskisehirl Alı BaJıadır (Manısa) «6 Kllo: Cem Korutürk (Istanbul) Kenan Demırci (Zon•nıldak) 95 Kilo Murat Ö7»r (tstanbul) Orhan Ak dpfıır CManısa) *rtı 15 Kilo Tabıt Basaran (An ka'at Murat Olçav 'Kocaeli Yoncaspor 20, Paşabahçe Galata 10, Karagumruk îsk Paşa 11, Otomarsan Tozkoparan. 21, Çamhca KanarjTi 22 Taçspor Cankjrtaran 21 Altınok Ufuk spor. 11, Sıhvn Vardar • 21, Sultantepe Altınyıldız (Arkası 7. Sayfada) ANKARA Turk sporunun en yetkılılen olan Federasyon Başkanlan arasında tuccar muteahJut. mımar, bıokımyacı, çıftçi, fabrıkator naç labora f jvan sah bı tankçı ve suvarı paşası bıle var ama h:ç spor eğıtımı almış vonetıcı yok 23 spor dalının en ust duzeyde jetkı sahıbı olan Federasyon Başkanlarının 4 u 'ıse bitır'rken, 7 ,ı Harp Oku unu 3 u Tıcan ILmlen 3'u Tıp Fakultesını 2sı Mımarhjî FaKultelerını bıırmış 4 Federasvon Baskanı da Huicuk Eczacıhıc ve Gazetecılık Okullan'ndan mezun olmuş. Federasvon Başkanlarının yaşamlannı kazandıkları ışlere go r e daS'hm'arı ise şoyle YÜKSEK 4 enneklı asker 4 tüccar, 4 OKULLAR Beden Terbıvesı'nde menur 2 muteahh't b'rer fabnkator saVE İL navıc rjsıkoloa goz doktoru, bıok'myacı ılaç laboratuvan KAYAK sabıbı, gazete'1ı spor maŞazası BİRİNCM JKLERİ sahıbı Spor Bakanlığı Muşavırı ULUDAĞ'DA Spor eğıtımı almayan Federasvon Baskanlarının adları ve YAPil.DI mezun oiduklan okul ve vap(Muzaffer ERGÖZ tıklan ışlertn dokumu ise b»f«irivor) Yuksek okullar şovle ve ıl kavak bınncılıklen Ulu Futbol Federasvonn Yılmaz dağ'da vapıldı Yuksek okullar Tokatlı (Harp Olculu mezunu, vanşmasmda erkeklerde Tı 1 e*nekl' Tankcı General ) mur Yolgaç bayan arda Avça Basketbol Federasvonu OsKumbaracılar bırınci oldular man Solakogln (Kolei mezunu, SONTCLAR ŞÖYLE• ıthalat ı^racat ış en ) B4YANL.AR 1 Ayça Kum Volevbol Federasvonu Naci baracı 72 03 2 Zernn Kumba BavamlıoS u (tTTA mezunu mü racı 79 04, 3 Benha Toker 82 05 ERKEKLER 1 Tımur Yolgaç teahhıt ve spor mağazası sahıbı) 72 02 2 tsmaıl Yoğun 72 06. 3 Eskrim Federa«îvonuNefi Suat Demirel 83 05 Gı^ven (Hukuk Fak mezunu, Bursa Büvuk Slalom ıl ka Beden Terbıvesi Hukuk Musavak blrincıhgmde ise Bayanlar da Fıdan Kırbaç 2307 Erkek vıri) lerde Eniınç Eaysal bınnci ol Cimnastik Federasvonn Tahdular Sonuclar şöyle sın Albavrak (Harp Okulu meBÜYÜK BAYANLAR: 1 Fi zunu Pıvade Yüzb emeklısi Be dan Kırbaç 73 07 2 Nımet Ha den Terbıvesı Genel Müdürlüsıl 8" 09 3* Berom Topal 88 04 gti Egıtım Daıresı Başkanı) GENÇ BAYANLAR 1 Canan Gures Fedenı^vonuHasan Topal 83 04, 2 Demet Sukan Bo7bev (Harp Okulu emekli 95 09 YTLDIZ BAYAVLAR 1 Yzb Fabnkathr ve çıftçi) Tebessum Sözeri 48 00 BÜYÜK Tenls Federa«îvonu Coşkun ERKEKLER: 1 Erdmç Eeysal Sarman (Tro F^k mezunu Prof. 2 Yıldmm Candan 63 05 3 D' Ps'kolos ö§r iiyest) Dogan Bayrak 64 00 GENÇ ER Masa Tenis» Federasvonu: KEKLER 1 Fazıl Haşil 64 05 Danval Cıper (M*mar"ık Fakül2 Şahır Ergun 70 01, 3 Deniz Yıldınm 70 04 YILDIZ ER te<!i Tnezımu jnüteahhit > Halter Federa^vonu* Anf Nus KEKLER 1 Selim Can 70 02 ret Say (Mımarlık Fak tica2 Sanel Sözen 73 04 3 Devnm Sükan 87 09 MtNÎK ERKEK ret) ludo Federasvonu Cıhat UsLER 1 Resal Şare 41 00, 2 Ay (Arkası 7. Savfada) kan (Harp Okulu mez emekli Yarbav ) Kürek Federasvonn Turgut Izmir At yarışı tmır (Tıp Fak mez Trafik Hastanesı'rde Doç Dr Bıokım sonucları vacı ) 1 Koşu Drartu, Tarsuslu Yelken FederasvonuRauf Şimşek, Gülkız G 125, PlsKorol (Eczacılık Fak mez özel 105 105 105, tkili 1/3 5 65 2 Kimva Labaratuvan sahıbi ) Koşu Cınzano, Sparky, Serhan Yüzme FederasvonnFehlG 1 40 Ikıli 1 '2 2 35 3 Koşu man Akdag (Lıse mezunu, ti1 Elhan Kosesami 1 Koray caret) G 1.50, Ikıli 6'5 2 80, Çtite Eltopn FederasvonnSeref 1/6 2.55 4. Koşu Alkoç, Ezogelm, IV Koroglu G 15 00, Tunca (Harp Okulu mezunu, emekli albay ) Pls 110 1. 10 105, tkili 1/7 Atletizm Federasvorra Abdul46 75 5 Koşu Paır Harmonv, lah Köknmar (Harp Okulu meMıstral Fıre, G 3 25 Pls 120 130 180 Ikıll 3'9 4 70, Çıfte zunu emekli Albav spor mağazası sahıbi ) 1/9 67 70 6 Koşu 1 Baron, Şank Bey, Goody Boy (3 no Taetrwon do FederasvonuToptapı kosmadı) G 7 95 Pls Mıthat Kor (tTlA mez Beden 120 125 115 Ikılı 5'6 66 85 Terbryesi Baş Mufettışı ) 7 Koşu Oymapınar Tulpar Kayak FederasvonuŞeref Gundogdu G 2 05 Pls 120 Teğmen (lase mezunu, Beden 150 180, tkılı 4'6 9 45 Cıfte Terbıyesı Tesisler Daıresı) 5 4 28 60 Altıh gan van 16 1, Atıcılık Federasvonn: Metln 9 54 Uçlıt ganyan 9,5 4 Uçlü Sertoğlu (Lıse mezunu sanabahıs 4,6,2 (Arkası 7. Sayfada) \ «Mutlu Son»a ulasan Tekellı oyuncular nmuzlarında karıtanlan Kenan üe Onur Turu'nda (Fotograf Fehmi ÖZGCLER) Tekel sampiyon oldu Stad: Anadolu Sıtesi Hakemler: Yalçın Dancı (5) Kemal Cevlan (6), Aykan Koseog lu (6) Tekel Kenan (7) Mehmet (4), Erol (7), Ismail (7), Engın (6) Varol (6), Kemal (6) Turküm (5) Tahsın (6), Sınan (5), Sadık (5) (Hüsevm 7) Okmevdanı: Yavuz (8) Ziya (6), Suat (5), Soner (6), Şükru (5) Ali (6), Oktay (6), B Selahattın (7) Ayhan (6), K Se lahattln (6), Metın (6) Kemal BEKTAS Okmevdanı Ile 11 berabere kalan Tekel istanbul 1 Amatör Futbol Ligi (H) grubunda sampiyon oldu öncekı gun oynanan bara] maçınm ılkıni Tekel 10 kazanmıstı Bu maçı Okmevdanı 10 kazanınca karsılaşma uzadı B Selahattın'm 7 datakada at tığı gole Tekel 117 dakıkada HUseyın'ın eolU ile yanıt venrnce sampiyon oldu Maçtan sonra «Onur Turu» atan Tekeliıier $arn pjyonluklanaı kutladılar. «AMtUPADA YEDEK KALM\KT4NSA» van Erhan \eşilkoy Havaalanı'nda Fener bahçe de jedek kalmavacagından kuşknsu olma(Fotograf. THA / Iğur GUNYlıZ) ERHAN ÖNAL GELDI Yedek kulübesinde oturocagıma Fenerbahce de futbol oynanm,, tSTANBTJL (THA) BelçıkaYıın Standard Lıege takımından Penerbahçe'ye transfer olan Er han önal dun akşam uçakla Istanbul'a geldı Yeşılköy Havaalanı'nda gazetecilere bir açık lftn.a vapan önal «Takımımda yedek kalaca&ıma Feoerbabçe'de futbol oynannı» dedi. Erhan, «Yenı bir takıraa gelirken duygularıııız nedır» şeklındekı bır soruyu ise, «Bu işin duygusu olmaz. ben bir profesvonelim» şeklınde yanıtladı Bu arada, Duısburg takımından da bır onerı aldıgmı, ancak bunu gerı çevirdığını belırten Turk futbolcu su, «Fenerbahce canuasıyla uyum sağiavacagına inandığını» da sozlerıne ekledı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog