Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

18 OCAK 1982 Cumhunvet 7 ECZACIBAŞI ÖDÜLLERI KOŞULLARI ACIKLANDI İSTANBUL (UBA) 1982 Ec zacıbaşı odul ve 198283 donem bllımsei araştırma adaylığının kosulları acıklandı Eczacıbaşı Bılımsel Araştır ma ve Ödül fonu sekreterlığının acıklamasına gore tıp alanın dakı araştırma proıelennı des leKİe/en sekreterlık, avnca yo netım kuruljnun değerlendırdı ğı tıbbı eserlere de odul verıyor Bunlardcn 198283 donemı Bı lımsel Araştırma fonundan ya rarianmak ısteyen adayların sectıklerl konunun amacını av rıntılı calışma planını ve gıder tablosunu hazırlamaları. buna fotoğraflı biyografıleri ıle bugune kadar yayınlanmış calışmalarının ayrı baskılarını ya da listelerlm ekleyıp 12 kopya olarak gönderflmelerl gerekıyor 1982 Eczacıbaşı ödülu'ne aday gönderilecek tıbbl eserlerin de Turkçe ve 12 kopya olarak hazırlanması. buna araştırmacılarının blyograflslyle ya yınlanmış calışmalarının oyrı baskıları ya da llstelerlnln de 12 kopya olarak eklenmesl Istenryor. Gönderilecek eserlerl or|lnai calışma ürünu olması, Turk yurttaşlarınca hazırlanması, yurt lclnde ya da dışında yayın lanmış ya da tebllğ edllmlş bu lunması da aranan koşullor arasında bulunuyor Bu yıl Icln birl blllm ödulü, ötekl teşvık ödülü olarak verllecek ikl ödül ıcın de en son başvuru tarihi 31 mart 1982 olarak beliriendl Eserterln bu torihe değın cEczacıbaşı BlllmMİ Araştırma ve ödul fonu sokreterliği, Levent . istanbul» adresıne gonderılmesı gerek tlgi büdırildı ARTIK BU BATAKLIĞI GÖRMEYECEĞIZ Hollç Çalışma Grubu'nun programının herhangi bir aksamaya uğramadon yurutuimesi halinde, Halıc Limanı'nın ortrsında bu çlrkin görunümdeki botcklıktan oluşan cdocıkları gormeyecegız Boylece fabnka bacalarından cıkon duman larla havası doha da kırlenen Halıç cukuru, yemyeşil agaçlarırı si'Sİedıgı, renkii oal'kçı teKnelerlnln dc'durduğu bir iç l'mana donuşecek (Fotograf Erdoğan KOSEOĞLU) 2 KEZ YAKALANANLAR TUTUKLANDI 1 Ordu ve Sıkı yonetim Komutanlıgının emriyle 1981'd« işi ve Ikâmetgahı olmayan 1798 kişl lle 298 dılenci istanbul dışına çıkanldı Reslmde otobusl«ri« kentten çıkanian bir grup gorüluyor. Viiayetts, "Haliç Çalışma Grubu olusturuldu Bir yılda 1798 işsizevsiz ve 298 dilenci İstanbul'dan cıkarıldı Hüseyin AVUÇ 1 Ordu ve Sıkıyönetim Komutanhğı'nın emri lle 1981 yüında tstanbul'un çeşıtll semtlenTide surdurülen operasyonlarla 1798 ışsiz ev8lz kent dışına çıkanldı tstanbul Emniyet Müdür lüftt yetkmiennden edlnılen bÜRiye Röre Asayiş Şubesı eldplerlnce sürdUrUlen arama ve operasyonlarda gözai tına ahnan, işl ve ikametgâ hı belırsız 1798 kişi kent dı şına çıkartıJırken, tkinci kez yakalanan 30 kışıde sevk edü dıklen Sıkıyonetım Mabkemelerince tutuklandı Yetkılıler îstanbul'daki iş ve adresi belırlenmeyen ve tl smırlan dışma çıkartılan klsılerin dönüşleri halinde 1402 sayılı Sıkıyonetıro Kanu mma muhalefet suçundan yargüanacaklannı büdirdi ler öte yandan tstanbul Beledlyesi, Zabıta Müdürlugü eklplerlnce 25 temmuzdan 31 aralık 1981 tarihlne kadar sUrdUrülen denetlmler sonucu 289 dilencı de tstanbul' dan çıkartıldı Beledıye vetklUlennden ko nuva ıllşkın edmılen bılgıye gore Kbmutanlıfcırı emrl ıle baslatılan operasyonlarda so kak, cadde ve mahalle aralannda dilenen kişüertn top landıgı ve Haydarpaşa gann dan bındirildıkleri trenle rnemleketlerine göndenldikleri ögrenildl Düenci toplama oper&syonlannm bu yıl da sürecegini belirten ilgililer, «tstanbul sokak ve cad> dderinde tek bir dilenci g«. rulmevecek» şeklınde konuşlar Haliç, yemyeşil hir liman haline dönüstürülecek Asiye UYSAL VALİ NEVZAT AYAZ'IN BAŞ KANLIĞINDAKİ HALIC UST KURULU, HALIÇ'IN SULARININ TEMIZLENMESINİ DOĞRUDAN USTLENECEK YENİ BİR MUDURLUĞUN OLUŞTURULMASINA KARAR VERDİ recesınin ölçtilebileceftinl söyledi Halıç Çalışma Gurubu, uy gulama çalışmalannda Nazım Plan Bürosunun yardıma olacagını açıkladı. Aynca, ilgill tüm kuruluşlann da bılgi ve hızmet vermekle yUkümlü oldukları bıldirildı Haliç Limam'na yönelik çalışmalardan Başbakanhğın mem nunıyet duydugunu vurgulayan Vali Muavini KmldaSlı, bu konuda Başbakanın tstanbul'a geldifi bıT sırada bütun kuruluşlann Haliç Çalışma Gurubuna her türlü yardım ve hizme tı vapması için emir çıkaracağım söylediğini iiade etU Lepra Egitim Semineri bu^ün baslıyor İSTANBUL, THA) 29 Dun yo Cuzzam Haftası coiışmoıon nedenıyie İstanbul Tıp Fakul tesı Lepra Enstıtusu nce İs tanbuı Hastanesınde duzen lenen hızmet ıçı «Lepro eği tim semlneriının başiuyocug bıldirildı 10 gun surecek olon semınerde cüzzam hastalığına aıt bllgıler erken tanı ve yeteflı tedavının olumlu sonucları ıle rehabllitasvon konulannın eğı tlm programı ıcınde yer olaca ğı belırtıldı Semınerle llgılı olarok yopılan yazıiı acıklamada Lepra Haetanesı Boşhekımı Turkan Saylan «Tamsı koiay tedovte' kesln oldugu halda ınsanları mızı hala gec leşhıs nedonly I* kor ve sakat eden cuzzam hostolığını ulkemızde yok et mek icirt çalışıyoruz» dedi Personel (Baştarafr Sporda) ma lçin 5 milyon lira ödpnek Beıtim Genel MUdürlUgu bütçesine, Gençîık ve lzcılık Tesısleri içın 63 5 tnı'von Ura, maklna teçhlzat alımlan ve büyük onanmlar için 30 milyon Ura, avnca kamulaştırma için 5 milyon llra ödenek tzcıllk ve Boş Zamanlan Deterlendirrne Genel MüdUrlügü bütçesıne aynldı. Gençlik ve Spor Bakanhgı tçta aynlan toplarn narcamalar 902 milyon lira olarak beliriendl Yüksek (Baştarafı Sporda) ban Salt 4408, 3 Göksan Csllk 4806 öte yandan Uludağ'da yapılan tstanbul il kayak birincıli ğinde ıse şu sonuçlar aündı: V B* YÜK ERKEKLER 1 Ti mur Tolgaç 42 04 Genç Erkek len 1 Osman yücekırbaç 39 00 YILDI7 ERKEK LER 1 Ser dar Yazıcı 61 02 B4YANLAR : 1. Ayça Kumbaracılar 36 00 2 Zerrın Kumbaracılar 40.05 3 Beriha Toker 45.04. Mühendis (Baştarafı Sporda) yid, atdlye sahıbi) Binicillk Federasvono: Rıfkı Alkan (Harp Okulu raez EmefcU SUvarl Generali) BUikJet Federasvonu: Ünal Tolun (Malnne MUb mez ticareO Dağcılık Federasvorra: Bozfcurt Ergdr (Tıp Fak mezunu, Kayseri Tıp Pak Göz Doktoru.) Stuütı ve Can Knrtarma Pederasyonn: Taylan Uygur (Gazetecilik YUk Okl gazeteci > Bolre Pederasvonn: Ceraıl Erkolc (Tıcan İlımler mez Spor Bakanlığı Müşanri) îstanbul'un yıUardan berl çozümlenemeyen en buytik sorunlanndan olan Halıç limanı nın temlzlenmesi İçın Vılavet de bir «Haliç Çalışma Gurubu» olusturuldu Başkanlıgına, Vali muavınlerinden Adnan Kızıl daglı getinldi îstanbul Valisi Nevzat Ayaz'm baskanlıfındaki Hal'c Üst Ku rulu aynca Haliç sulanran te mızlenmesını doğrudan üstlene 1 <• iıudurlu* ln oluştu rulmasına karar verdi Fu ku rulun vasalaşması halinde Baş bplanhk Cevre Mü«t3$arlıpı na baglanacak Ilgıh yasa tasar »ı, Halıç Çalışma Gurubu ve Çev re Musteşarlığı ue birlikte hazır'amyor Haber Merkezl Adana es Vılayet Haliç Üst Kurulu bu kı Beledıye Başkanı Selahat tın Çolak a sılah armogan et arada Halıçm terri7İenme"3i ça lışmalarının ara venlmeden Hatıgı gerekcesy'e Adana Sıkılıç Çalısma Gurubu tarafxndan yonetım Komutanlıöınca goz yıinitülmpsıni ıstedı altına alınan Dündar Kılıc ser Halıç Çalışma Gurubu Başbest bırakıldı kanı <\dnan Kzıldag'ı Halıç ın Adana Sıkıyonetım Komufemırlenmp^'r'n ıkı etarva ele tanlığı nca baslatılan bir sa almdıgını sovledı Gerış doneruşturma nedenıyle Oundor Kı mı denı'en ılk etap cahsmalar lıc gozaltına alınmış ve Ada da giderek artan kırlılıgın dur na'nın esk Beledıye Başkanı durulmasının proprarnlannıgını belirten Kız'lda*lı ikıncı etapta Selohattin Colak a sılah arHalıç Limanı nın temi7İenmemağan etmek sucunu ışlodıği sını hedefledık'erını kavdettı savunulmuştu Kılıc. 18 gun H^LIÇ'DE TER'SANr VE gozaltındo bulundurulduktan DEPO K4LM4YACAK sonra colayla ılg sı bulunmaHaliç Çaüşma Gurubu nun dığı» gerekces'yle salıverildî programına gore Halıç Lırianı Durdor Kılıc tbugune kadar kıyı'aımda onum 'zdekı ilkba he'hangı bir sı'ah kacakcılıgı harda bir tek tcrsane odun, /apmadığını sovledı komür kum deposu kalrnaja cak Tersaneleıe, Tuzla'dakı venı verlenne taşınması içın en geç llkbahann sonuna kadar zaman tamndı Depo sahıp'eri np ise Zeytinburnu'nda gosterilen bölgelere mart ayının so Verera Savaş Müdtirlugü ile tstanbul Verem nura kadar gıtmelerı isteru>or Savaş Demeğl'run 012 yaş grubu çocuklan ara ERZURUM Erzurum GüÖte vandan Haliç Lımam' smda başlattıklan «BCG aşı kampanyası» tstan müshane karayolu Kop geçınm çevresi Kâgıthane ve Aıi bul'un 3 Merkez îlçesuıde tamamlandı 1981 yılı aralık ayında baslatılan kampanyada toplam 279 dinde meydana gelen tlpl ve bejko\ derelenmn kiMİanndaıti bın 462 çocuğa BCG koruyucu verem aşısı yapıldı Aynca 577 bın çocuk aşı kontroîünden geçınldı fırtına uzerine ulaşım kapandı erozvonun onlenmesı arcacıvla Kartal Kadıköy, Üsküdar, Bejkoz, Bakırkoy, Adalar, Sanjer \e Beşıktaş ılçeîerinde tamamlandığı Bolgede porüş uzaklı^ının bu bölgelere agaç dikıleceŞi ogrenılen veremle savaş için koruyucu aşı kam panyasmın halen Şişlı ilçesuıde surdügü bildirildl 0'a kadar düştuğü büdırildi bildırüdl Erozyon alanlannın BCG aşı kampanyasında 6O'ı sağlık uzmanı olmak üzere 92 genci persone! çalıçtınlıyor tlgililer Saat 14'de kapanan yolda bu tesbıti çalışmalannın surdüğ^j den edmılen bılgıye gore sözkonusj ekıp Şısü ılçesinde çalışmasını tamarnladıktan sonra Galunan az sayıda araç bakım nu belirten Adnan Kızıldağlı evinde bekletılıyor zıosmanpaşa. Eyıip Beyoğlu Patıh, Emınonu ve Zeyünbumu ılçelenne gıdecekler. dnümüzdeki ilkbaharda Orman Ağaçlandırma MüdürlüğU tara fından belirlenen jerlenn ağaç landırılacağını açıkladı HALtÇT>E 100T>EN FAZLA GAYRt SIHHt İŞYERt Onder SEDEN TESBİT EDlLDt. Kızıldağlı Halıç bolgesinde gayri sıhhi 100'u a^km ışyenKARŞrYAKA"nm dagınıklıgı devam edlyor Savunmad* o nın tesbıt edıldığını soyledı kadar sayı yiyorlar ki, maç kazanabilmeleri için ancak 100 saHaliç sularının temizlenmesl yının Uzenne çıkmalan gerek. Atakta da oyunculann kapasiteleprogramında, yörede bulunan rinden yararlanıyor Oysa takım, geçen seneden daha eliçlU. sanayiinin ve sihhi isyerlerinin Tüm oyunculann psikolojisl ve motlvasyonu beoeri ister. Bulgenıslemelerinin önlenmesi ve gar antrenör, aynca, teknik dtlzen ve takük olarak da basanlı en zararlılannın taşınması İçin olamadı. tdarecılerin yarcUnu Ile karmaşık bir yönetim görtlntU yeni başka bolgelerin gösterilolarak da hoş degildi Karşıyaka, geçen yıllarda lyi basketbolu mesini öngonijor ile gerçekten sempatl toplamıstı. Çalışma gurubu, bu prograrn Efes Pllsen, Koraç Kupasıiun yorgıuıhığuna. karşın basketdogrultusunda çevreyi en çok Gezeted Bülent Dikmener'in «aısıru yaşatmak bollannı belirll bir düzeyde sürdUrerek kazanabilecekleri tnaçkırleten işyerlerinden başlamak ve Turk gazetecilıgine olan katkılarını manevi yönlarda şımdilik basanlı oluyorlar. Karşıyaka maçında da zorlanüzere, Haliç yoresinde kaldınl den surdurmevı eağlamak amacıyia adına 1980 yıması gereken işyerlerinin tesmadılar ünda başlamak üzere konulan «Haber Odülü» 1982 bit işınin tamamlanmak Uzere G Saray, gUçlendırdlğl takımına ilave ettıgi Amerikal] oyunyılında da surdürülmektedır. ödul koşullan şoyledır olduğunu bildirdı Haliç Çaljşcu ile atak gücünü daha da artırdı. Yengi özlemı çeken seyirma Gurubu Başkanı bu konu1. Odüle her Türk gazetecisi aday olabilır cıleri salonu dolduruyor ve sonucu cosku ile karsılıyorter. Dün da, Haliç bolgesinden çıkartıl 2. AdayİLk gazetecının kendı önensi veys ödu] koTofaş karşısında başta Remö ve Ameriialı oyımcu olmak ÜJ»ması zorunlu isyerlerinın yeni re. Utku ve Mehmet de iyi oynadılar Amaç dbrdüncülügü ganüteeıniD önensi ıle gerçeklesır yerleşım alanlanna Ritmelerinı rantılemek olacak berhalde. sağlamak için birtakım özendi3 Odüle aday göstenlecek haberin 1 Nlsan 1981 Ile Tofas bu yü daha genç bir tatam fle oynuyor Remzd'nin rici önlemlerin, dığer yandan 31 Mart 1982 gunleri arasında, günlük gazeteleraz oynatılması, Cüıangirtn lyi pas alıp lçerden etkili olamaması gitmek ıstemeyenler İçin ise, den bınnde yayınlanmış olması gereklıdir. sonucu yalnızca kontratak ve dış şuta bırakıyordu. özellikle genç bazı caydıncı önlemlerin planoyunculann dıs atışlarda zaman zaman aceîe etraelerl, ribaundlandıgmı ve yeni yasada bu yaD 4 ödüle aday olabılmek içın nitelikleri ücüncü madlann zor alınması kontratak etkinligi de azaltryor Galatasaray tınmlann yer alacagını kaydetdede belirtılen haberlenn yayınlandıgı gazet«lemaçında, başlarda yatan savunma ve çabuk oyun basanlı idi. ti nn bir sayısının 10 Nısan 1982 günü akşamına Ancak 2. yanda Cevat'ın dışındald oyunculann inişH çılosü oyun lan macı yitirmelerine neden oldu. kadar. HALtÇ*tN STJLARI. Dündar KBIIÇ salıverildî Kop geçidi uiaşıma kapandı BCG ası kampanyası Efes ve G.Saray Gazeteci Bülent Dikmener «Haber Ödülü» kosulları duyurusu • çesındeki altın dolu teneKeyi alan ınşaat ustası gozaltına alrndı îstanbul Emniyet Müdurluğu yetkıülermden edinılen bilgıye gore, Mercan Tıgcılar sokas 50 nolu evde tamirat yapmak üzere getinlen ınşaat ustası îshak öztekin, evın bahçesmde topraga gömülü olarak bulduğu ı mılvcm 500 bın lira değerindekı altınlan, defıne olarak evıne goturdu Ev sahibmın şıkayetı uzenne ınşaat ustasının HeybeLada daki evınde arama yapan Hırsızhk Masası deteîrtıflen söz konusu altınlan ele geçırdiler Emniyet Mudürlugu bınasında basın mensuplanna gosterilen taliusız defineci, Îshak Öztekın. teneke bir kutu içensuıde toprağa gtimulü o'an altınlan. define zannettiğıni söyledi Sevıncmin yanda kaldığını da belır• nusta «Ben bunlann ev sahıbıne aıt olduğunu bilseydim alır« mıydırn Yazık o kadar da sevınmiştım» dedi Ele geçınlen altınlann sahıbine venldiğını belirten yetkililerg öztekin'in sorgulamasrnın sürdünildüğunü bıldırdıler (Fototraf Hfiseyta AVtÇ) Defıne sanmıstım *™ *«& ***ba^ ^ # . Define buldum savıyla Kadın gözüyle Çin'i (Elaştarafı III sayfada) rettikleri, kapıstıklan Çın halılannda kendı halılanmı zın rens cumbuşüne rastlaya marrak bir tür düş fcırıklı gı varatıyor ama daldıgunız nalbunve dükkanındakı sepetlerın ışçılığı iırçalann vu musaklığı öjlesıne çekıcı gelıyor kı bundan sonrakl vasamının orüarsız sıirdüremıyecegımue karar vererek, bm Türk Urası karşıugında, düzınelerce sepet bambu tabure, porselen fıncan ve tuzluklar. hasır şapkalar yuk lenıp çıkıvonız Bu porselen lere, kendı ulkemızde 6denen paraıar aklımıza gelın ce, yurda doner dönmez antıkacılannuzın kulaklarıria yaDismaya and ıçıyoruz PORSELEM YASTIKLAR Burada bir aaplama yaı> makta yarar var S.z de sepetle, fırçayıa, bambu kovaİarla ilgılenenlerdenseniz bin liralık bu yükü taşımak ıçin alacağınız torba övlf^ine ucuz olmayacak ve dünvanın bir ucundan öt*ktne uçaklarda çekeceğlniz sıtan Uya katlanmak zorunda (ra!a caksınız Gelin sepet sevda sından vazgeçin slze Çin'i ömür boyu ammsatacak oor selen bir vastık alın Yanlıs duvmadınız Müzelerde gör dJJUnüz bınbır tür porselen yastıgm kopyeleri antıkacı larda ya da nalburive dUk kanlannda bulunabiliyor Uyuvan çocuk uyuyan kedi çızgılı kaplandan yastıklann bir ucundaM delfkten tnsm sıcak su konuvor ısıtsın dıve vazın sennletmesı içın so$uk su Geziniz boyunca uçak larda ya da trenierde yastıgmızı başınızın altına koyup dınlenemezsınız, ama kuılmasın dıye kucağuuzda taşıyıp yolcKluğunuzu bir kat da ha eüçlestırebiürsinız Antıkacılara degınmeden geçme>elım Bir kanıdan Çın hlenn getırdığı mallar uamanlarca mcelenıo antıka <teğerlen varsa kırmızı mühurle muhürlenıyor ve otekı fcapıdan gıren yabancılara satılıyor Arka kapıdan gırıp dn kapıdan çıkarken bu ma vı beyaz porselen tabaklann, porselen taburelertn bambu kutulann. porselen ve cam enfıye kutulannın boy boy ve içıçe den ve tahta san dıfclann ne mene deger tta zandıklannı bilemeyız ama antlka avcılan, aranırsa çok guzel oarçalar bulundufu fcanısındalar Ama yine de ser best pazarda elindekı sepetın lçindeki ördeÇıni satmava çalışan kadından flrdeg) dışan çıkartrp sepeti saön a] nıak daha eğlenceli Hem vtiz lerce kişıvı başmıza toplayabılıvorsunuz hem de di?ediş pazarlıktan sonra stz sepetıruze kavuşmuş oluyorsunu* satıcı kadın da ördeginden aynlmıyor Sokaklarda itlşip kakısma ya, dılediginız dükkftna da lıp çıkmava Uzerirıze abana na «E.. Itmesene he • dıve çıkışmayB basladi^mız an artık Çin'de yaban''ilık çeJc meden doiaşabıleceginiz» ına mr ve herkesin beklentısi tu nstçılık oyununa baslarsi nız Y4RIN ÇtN'DE KADIN BÜLENT DİKMENER HABER ÖDULÜ BOĞAZ'IN AKINTISINA POMPAIANACAK ÇAĞDAŞ YAYINLARI Ord. Prof. Dr. H. V. VELİDEDEOĞLU 246 İSTANBUL adresine uiaşacak biçimde taahrıütlfi olarak göndenlmesi zorunludur. S Seçid Kurul'un değerlendirmesi sonunda blrindlıgl kazanan habenn yazanna 20 bm hra ödül ve bir plaket Tenlir. Haberin bir ekıp tarafından oluşturulması halinde ödül tutan yazarlar arasında eşit olarak paylaştmhr. 8 Seçid Kurul, Orhan Apaydın Müflt Alacalı, Gungör Gönültas, Oktay Kurtböke, Çetın Özbayrak, Yılmaz Tunçkol ve Ulvı Yanardag'dan olusmuştur Odül sonucu Bülent Dıkmener'ın ölüm yıldonumü olan 27 Nisan 1982 gunü düzenlenecek törende acüdanacaktı r. Saygı lle duyururuz. Yücespor (Baştarafı Sporda) 10, Maltepegenç İstanbulspon 21, Çubuklu B Spor, Tarabya Netaş Haliç Ko şuyolu (Tehir) ÜMtTLER TURNTJVASI: Fenerbahçe Çatalca: a0, tst. Spor T Tayfun 80, Hürriye* Çapa 20, Beşik tas Yıldınmgenç 21, Yeşilkdy Yeldetirmenl 33 Kadırga M Kör 30, Yeniköy Yeniçarşı 33 B Eeyl Y Kemal 11 Perikö/ F. Bahçe 30, G. Saray T. Tayîurı 31. AİLENİN CİLESİ BOSANMA Yalnız hukukçularm degll, bütun yTirttaşlann okuması gerekll bir yapıt m EDERİ: 200 LİRA NOT. Tek Mtap isteklerinde. ödemeU yerlne. kltap bedelıne 40 llrahk PTT gnderinl ekleyerek, pul yollamak okurlanmızın çıkanna olur. tsteme adresi Çafdaş Yayrnlan Türkoca£ı Cad. 39 41 Cafaloğlu tSTANBUL ÖDÜL KOMÎTESİ Haliç Çalışma Gurubu'nun programına göre, kısa adı ÎSKİ olan istanbul Su ve Kanalizasyon îdaresl Alıbeyköy ve Kâgıthane derelerınden ve Haliç kıyısında bulunan sanayi ku ruluşlanndan boşalan pı^ sulan, toplayıcı kanallar aracılığı ile Bofaz'm akıntısma, Marma ra Denizı'nın diplerine pompala yacak Diğer yandan, Kajıthane ve Alibeyköy derelerinin Devlet Su Işleri tarafından temizleneceğı, Su Ürünleri Bolge Müdurlüğu'nun ise, Halıç tç limanı suların da 1380 sajılı yasa hüfcümlerini uygulama>a geçıreceSı bıldınl d! Adnan Kızıldağlı. Haliç'de yürütülen su temızleme çalışmalannın başan düzeyinin görü lebılmesi için, en kısa zaman da limanın çeşitll yerlerinde «ölçürn istesyonlannm» kurulacagiaı ve bu yolla su klrlllik de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog