Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıye' 6 18 OCAK 1982 GününKltapları Günün Kltaplaıı GününKitapları Günün Rtapları Günün Kltatîları GününKitaplan GününKitaDİan Günün Kltapları HfiSK mr #f • 5'inci yayırîj yıiına ğirdikî: TAN EDEBİYAT YlLLlCl • 1981 Y'L NDAV! URUNLERWUS V C Andıı \ k«n»l S Bu«l E OrkSk • B Necınıı! F H Dagli'cı O Rtfat I Bnk S K <kul N Cjımalı M Elojln ^ >*« A llhm» FN»a T "10«l VI Bttgt F Edjâ S llen * C Mke) T b a E C«n«*M?r C Sutevı A Olttt»' H "VITU2 E Gun^e G Akın ft Ince S Madett • B Kımı O Dui. D Ö N f \Thin VH Dogan O pçmırıîp • G Turın E BerVBl 1 Öıel V Tıntr \ THİJ t \ısır B Pirhaun E Bımr T GtaMse' > Mtr»^ • L. Erbıl A Behramoglo • S Bann T b ı V TosnıKr' > Cunrl S DolrV * V Fujt ^ B»nro A lnıa' T <b«a • B A\«n < Aıar K C«ıyîrkan t Çîçpk A E'han E Eroglu A Guntıfi \ KJIT» O KonuK < Kuıtuhrç M Mungtn \ özrr O Taftıü A ^ mn *e • YILCs IOPLL DECERLEV D1RMES1 oylık edebiyat ve sonat dergisi DERGİCtLlGlMİZlN DÜNÜBUGÜNÜ Cevdet Kudret , MiUa Ozkmmh / Konur Ertop Muzaffer llhan Erdost YEM ÇIKAN KİTAPLARI ÜZERİNE YAZARLARIYLA SÖYLEŞİLER Kemal Özer ' Tomris UyaT / Seçkın Cüızoğlu / Abdulkadır Bulut • ÖYKÜLERÎYLE Tank Dursun K. ve Genç Oyköculer... • ŞÎÎRLERÎYLE Fazıl Hüsnü Dağlarca ' tsmaıl Uyaroğlu Yılmaz Gnıda ,' Ozdemir Ince Huseyin Yurttaş >e Genç Ozanlar . Varlık KOLEJLERE HAZ1RLAMADA ÖNCÜ YAYIN her ay çıkan tlirn 1982 .YASALAR •içtihatlar •<:*: •genelge ve , >& .m.b.geneltebliglen#J ıTEST DERCISİ Örnek kitap isteyın ^ Ha a5 ?res T ( aa 2"2 IttOOf««K CAD DOSTUncYURDU OKAK N O « V I CΫB6«W»«/18T 500 Lırs TAN KİTAP, YAYIN' v e TICARET LTD 5Tİ. 1 ISüKcüa^SSS l TIP • TİYATRO / Hayatı Asdyazıcı UCRETSIZ Trl 4&81 1046 81 12 SİNEMA / NezihCoş KonuİM dıkkı abşttrmalar ve ptnhlemlerle btr buturiuk nde ışlenımştır ocok1982 50lira BILIM, SANAT ATLIK KÜLTÜm DEROİSİ OCAK 1»«» ' ' VarlıkYıllığı 1982" Dflnyt'd» v»Türlay«'de HttımlıkEfrKimL Doç. Dr VgvMt Eren 250 T L TıpSötlu^ü. ParasTugİBcı '00 T L T*>M Te<L EI kıtabı C«">" Prof DT trf«n fr(t»nnoğ!n 000 TL P«lkly«triK Dınçmen r>00 TL Frmirtftroloji Dr ÇelıkOrbay I Cflt300 TL. 11 Cılt 800 TL AUpTekm*ıDr ÇelıkOAaj 150TL Efee Hcnfircnın Oo^um Kıtabı Dr BurhanönMİ 400 TL 1 Embryolojı. Prof Uveya Vtaska . . . 300 TL G«netık. Prof Dr EmıneBılge „ 400 TL Amelıyat. Cıltl . II Prof Dr A MecıtDognı 6 000 TL İManAnatonumProf Dr ZeluZeren „ 750TL DcnelFızık. Prof Dr CavıdEner 760TL So«yalPwıln>atn. Prof Dr Adnan Zıvalar «00 TL Moden>Il»çveTe<Uvx Dr Selçuk Aslan 2000TL KttnıkUyKUİuntdaAaıtBazDengeu Prof Dr Mecıt Dogru Doç Dr E Kjterdem Do<, Dr Ragıp Çam. S00 TX T*b1 FannaJıolojı Dr Ojruı 1 anav ... l 000 TL. Pialkıyatnk S«mıoto)i A Zryaiaı '.'...„ a O TU. O ŞttofreHL Pro* D Avhan ^ongar 300 TL # Sfcernetık. P'o" Dr Avhars ^ongar 250TL ÇoeukHast&lıkJarında AjnaTiBL Dr Suat Arusan 300 TL 250 T L Kalp Hastalıldannda AalTedavi Dr Su^ıa Ener 2S0 T L Hacrt Bılınu Prof D Muammer Bılge Basılıyor Do(ruro BılgısL Pro' Dr AkGıirpv BasıUjor tlkyardım Doç D" Ne\7atEren f Basılıyor Den Hastalıklan Po Dr r ^emlng , Bssılıvor Opera«vonlan Pof Dr AuUurguç Ankaçetenınö&rrune ve Hshza> a EtkjsL OgetÖKMm (Tanör). 300 J L . Bütun bır yılın ayasal, toplumsal gorunumO. Sanat, edebiyat yaşammın aynntıb elcştirileri, toplu soruştumna, seçme yazüar, bîbliNografya notlanyla .. 220 Ltra 100 TL ^YIUBAŞLARKEN BİLİM vc SANAT. Ikinci va^n yılına bajlarken. u)a$tığı boyutun gerçek sahibi olan okuvucu ve vazarlarının yenı yılını kutlar. OCAK 1982 SAY1SINDA Rf MZİİNANC /"ÖIDffl. Adın ICalleî Olsun' tJM CAHSLAR /Sanatt» Venılık Sedır VEYSEl ÖNCÖREN /Tanhir» 0»rrwl VtU LÖK /Yöksek Otfellm Kanunu AFSAR TtMUCİN/Jentaa tfeıtimln CetıttTıUlert ALAADDİN SENEl /Hareketl. $entle Insan Cret<mt M EMİN ARTUK /"Madame Bovary" Oıvası AVHAN BAŞARAN /TOrkiye î llrtısat KonRr«i KAZlf TEPEDELEMloClU/Arfmet.kD zıler\eÖfesl HAVDAN KEPlR/f ndüstri PsiVolotısl VARLIK ÖZMENEK/RengmTasileroportjl AFCt ILCAZ /Yaratıcılan Tantroak CerçU AYSECOl YÜKSÎl /Turnete^ *e Oevk» Tı MLMAZ ONAY /Havalm Möz.ksi İLBER ORTAYl»/Romoî COOC3RUI KERİM KORCAN/S»rOstun« MÎHMET KÖK /Taltvımı Vekay» EMREHAN HAIIC1 /Satranı; NEZİH DASYAL/Kanl<a»Or HATAV DLMIUPINAR /Kankatür RLŞTt) ERATA /IUnk*tQı >V 'l/\j M T MAÎfiA>tlUK iMHX.t\ iTO SH • V  Pro* O« Engtn Gecnn • CAGOAŞ YA5AM V£ AH PusKuU ^o^i'u • CAGDAŞ TUBKCE • OENİZ KITKARINIM HUKUKSAL OOZEMI • SECIUMIS COCUK AOLABI SOZLUĞÛ •TARHAN SOZLOC BJH So*. 4l/« «ftcflkesn AVüAPAT* 77570« Rebezaj MettnTurfaflet Taro Prot« Çene Yuı Proteo. Prof Dr \ Mugan.. HEKIMLtGt Frof. Cavit Orlıan Tütengil REKIAMVERENİN KARA KAPU KiTABI reklam \aptirmsk \e aiansıni7 ıla dw alog kurabılmek ıçın tnlmenu gerekea her şcj. • Mamol v ^ a hınnetınm nasıl "\ erl"ştırmehsırur'"> • Televızyon ıçm "en ivısı** •Basüı ılanîar ıçın "en ıvnsı'' Iîad%o ı c m ' en jvısı" /ıçîkhava VB transjt rek^mlar ıçin "en iyjsi" Dırect Ma^içm "en ıyısı • Bır reklam kaıapanvaının önü, arkası Daha ıvx televızvon vapımları Da>ıa m basın jlanlan \e hasıh işlena vapımlan Reklam aTaştmnası yapılabıhr mı? Kampanya vavın plam n»dır? Beklamda gerçek ve do^ru X)abaıyı muşten nasıl oluaur? 2S0 T L . 200 T L 600 ~TU 13 Na uoaKız ;nı\ S4 SAYÎOA VERGI DECtŞIKLIKLEKtNBH TAM METINLERJ VERtLDI t983V» vzvManr^t t^T) VASALAR1 • TOSBZUBBt m YöVTV UK!,ER1 • TEBUCLBRI • K.ARA8 M e i L D ' i ' R ı • ^RKLLETFUE1!! • (CTtH.ATt.ABI l^rr r\?t r ^ fraf nce bv "îbfece^ajc fconc'sra e*m r* ?* tnp jra k v edeb lecejmra "Fö»rt«*K Klasof" B TUpK.JV ™OS HAFTALIt. TEK YA1T1N YFNI YASALAR Hcr Pafta vavmrtanır Yenil Yasalar Bülteni «Vt TL. lkti««t PoUtıkaıraıa Gtr^ Pro' D Wr»i Savag 1982. „ 7S0 T L FinanMd Y onetım Dr Ott\ı\ ^kgtç }60 T L . M«tî T«biolar Analın Dr Oıtın Akguç ' 9 8 U 600 T L ParaTeonaı Prof Dr Mtlkerrem Hsç 982 Bftyum* vıGeb»meEkonoıru»ı P r of Dr VlUkeırem Hıç. . . . . •350 T L 250 T L Gcl^me EkonomıiL Pot Dr h~o Marusalı 1.982...... '50 T L . K u n u M ı l T*on»L Prot D H«J'Nadaroglti > Î50 T L . Fm. Tab \nalın Pof Dr \ula oöneruı Soayal vrOrırâtaelP«ıko>o))de rutumlar Dr A.vşe Can Baysal... 250 T L . So«yal Davraoıtta Araatırmı Yontemlen Çe\ ^vşeCan BayMİ. 150 T L 300 T L Orgınızaavonlard* DI'TUI« Pmt D TokerDereu ..* Tftriove dc v« Dıin>ada tiimu îkı T«^*kküU»n 600 T L . Prof Dr M A\san SelahattınOzmen 600 T L üıvtım Yooetımı Doç Dr BjentKobu 400 T L . EIKL K«lıı*KontroL Doç BulentKobu 400 T L . MaiıaMİ)« llkelen Prot Dr FendunÖ7?ör. 600 T L . YtaetımMu&«*«be« Çe\ın Prot Dr ^ Pekw. 250 TL. Sarmaye Pazartuı. PTI D Cevat Saıkamiî 7W TLMoluiMbnuıı TemeOen Çevın Dr Mujıa a tviar 350 T L Uhıslararaaı Petrol Soranbm Prof Dr Kjcuay âaskıda tktiudaGınş Prof Dr croıMamsaİj Mikroıktısat. Pro' Dr Sencer P M'^ıoğıu' tktİMdıAnaUz Prof Dr V ıraJSavaş KtikismaKknnomısı Prof Dr '*'ir»iS»%sa . . . . Baaluda ÇtMLtDİenyle Malıytt Mahaacbegı Pntblemteri Dr t Hakkı Mbavrak, ÎKTÎSAT Sosyal Bilimlerde Arastırma ve Metod 5. Baskı Ederi: 150 Lira AYKO Yajnnlan ÇAĞDAŞ YAYINUARl Mürataı ZEYTINOGLU ULUSAL SANAYİ Yovına Hozırlayon Prof Dr TAHSIN YUCEL örnek blr sanaytcımn duşunceleri eYİem erl Ederı 100 TL İSTEME ADRES! Turkocağı Cod 39 41 Coğaloğlu Istanbul J<0 TZ, ıtk fei m pul* ••••••••••«•••••••••••••••••••••••••••••ı HUKUK »^^«^^^ 1500 TL. Boşaitma Davalan. HRJUM Hasanötkaa. „ „ „ . . . . . . . 5 0 0 TL ler» ttUaSaçlan. <U >ukrüTürk^... ^ . . » . 150 T L Maden Kajounu \v ŞukrQTürk«ç» 100 TL. OtalanıaK&rHadlenl9ft2 50TL. BorçlvHukuku Cılt ı 2 Prof Dr K«nanTunçom»6....*„.. L500 TL. KİTAPÇIUAR.A ÎNDtRtMLl GONDERtLIR AR YAYIN DAGITIM Ba« Mu»aiup Sokak. Taiaa Haa %o 16 4 C«£aJoglo ISTANBUl» TELLFOV 28 63 07 28 H 20 22 06 54 PK 174Bfyant 1STANBLL. Odemch ı«tekl*rdf 1)0 TL Po«fa pnin gAnd«fftm«ai rtem oloonr ONİVERSİTE ADAYIARI ECE AYHAN'm «•••••••••••••••••••>• Çağdaş Yayınları • Okujlanımza ve satıcılannuza önemlî dururu PTT glderlerınm aşın artısı ned=Jiıv1e ödemel' ^tap voı larna olanağı kalmamjştır Kıtap ısfevenler, bedelmi ve PTT gıderlenni yollajnalıdır Sovle ld Otaıyucular peşin stparls tutanna, 1 KİTAP İÇÎN 50.2 KITAP ÎÇİN 60 3 KTTAP ÎÇtN 80 4S KÎTAP tÇÎN 110 Ur» m olan PTT tnderlennl d« eıdemelidir Isrek me5cnıbunda e6nderılen para makbuztımın tanb »e numarasını da yararlj olur Kıtap bedeUertnl pul olarafe göndenp ısretçe müuB» eaklann yukanda belırıenen PTT gıderlennı de sıpans ty tarlanna e ö e m e l e n gereionektedır. Perakende sıpanşlerde tndınm vapumM ii'steüe mer cut olanlann tüm'onU alrtıaK ve PTT gıaerlert hanç olmas kaydryla •'»30 ındınm vapüır, taksit. bono, v s odeme şekıl lerl ile satışmnz voktur Oku) oğrenci ve öğretmenlerin 1500, TL.V1 aşan toplu srpanslennde PTT eıd^rlen dısın s m da \ı20 indiran vapıltr 8 8 son kitapları ZAMBAKLI { PADİŞAH j £ 5 Halkla b.'un eşeb l°n bn «ydn ynreklı bu bıhm adamı dunvay> bır sar^'CJ o'an g ftannana» NAAÜYE HESAP UZMANLAFU OERNEĞİ TUTENGÎL'E SAYGI 1921 1979 DERSHANE YERİNE 4KİTAP 1 8ASAMAK 500 PEN BİLİMLERİ400 TÜRKÇEı 250 TÜRKÇEıl 350 ÜSSSlNAVINDA BAŞAR1N1ZI 0ZAN1N YORT SAVüLDAN SONRAKl ŞİtRLERİ DEFTERLER Eo« AThan'ın Zurih't» 1974 75 yıllan arasmda tuttuğu gunc« aru turunde j • • MEVCUT YAYINLARIMIZ Tan Yayınları'ndan • 6EYANNAME DÜMEME K1LAVUZU Oetk oyı sonunda çıkryor 19 bılım adamımn anı ve,, ıncGİemelerıyle DENEME DtZtbt EDERt P T «t özdemır Y a ş a v a n TI\STTO \t<*\ PTO*. Akşit GolrtUrK Okuma Lgraçı ıno SUrevya Aydemlr: Kırmızı Mekmplar ve son yanlan ı (ı Prof Maelt Gokbe."lc Değışen DUnra D»feışen D 1 ıs Naölr N«U Uyanlar 2xı îlhaa SelçukAtaturkçulugun Alfabe«ii ITCI Prof NennJ Cypın Yaşaıtıa Fçlsefesı 20l> Prof. Nusret Hıar Pelsefe Yazııan ı2 fnsO 250 • • €üBDcnnni3 SAâLAR PH 36 Beya/rt İST Tel 20 78 99 Beoelı pul olarsk gönaenl«tıilır '•iinmrtnrmiMi Mehmed Kemal FiablOOIİra BlRtKJM YAYINLARI ADRES. Ankara cad. Güncer Han. 45/18 SAIRLER DOVUSUR Bunca yı/m ilişkilen, bınkımı. cnılon, sö ' İSTEME ADRES1 EOERJ 220 URA CAĞAlOĞlU CAD HO 39 41 AM GEZt OIA\ ntZTSl Hüsamettln Tugac: Bır Nesıın DTajnı ITI Hıfzı Topuz Konuklar Geç'vor W Prof H V VeltdedeogljA lenın ÇIIPM Bosaırra 20f) Azra Ertat Bahkç'sı MeJlh Cevdet Andar *nado'u ve Sosvalı«t Ulkelerd? ıv» Doç. Dr O Saader TUrk AED Sılaft TıcareDr. Xurti«n Pisek. tdnro ılk Yuzyılı Rfl.Menemen Olavi ve Kemal Ostün Kubtlay (3 basıı tkt Sovvet ÎW Polon\a 100 NadJr Nadi: Soylev fio Baskı) Prof. H V •?=»,Kdy En'stîtJlen ve O*es" ınoMabmut Makal: Oktay Akba.1GeçmışiTi Kuçiarı ısoNadir Nadi Perde Araiığından ı^oMeral Tolluoglu: Pabam Nurullah Atac 100SadJ Borak: Ovlrul«rv'e Atatlırk'tln Özel Mektuplan 2noNacör NadlOlur ŞPT değıl (2 basıi 1 S Q . Prot H. V. VeüdedeoitaSöyle^ Belgeler 300BAGCHSIZ DtZt Philtpp Soupoolt Kemal Özer Athena Deponter»r. îhsaa Ünlüer Talçm Pefcşen Mttmta* ZeytinogluSarlo s anatçılarla Konusmalar Yaşayan Kosta Oku Ofcu Budur Sonu Suva Sabuna Dokunara.lt CTusal ••••••••••••••••••» ıno J rno • ıw •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog