Bugünden 1930'a 5,502,563 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 4 SANAT VE EDEBİYAT 18 OCAK 1982 19.30 TV OKULU haftanın sanat çizelgesi SİNEMA ISTANBUL • MALA.cLAS' furkiye de ılk <ez bır Macar rıımı. tıcarı gosler.nı zmcıri ıcırtde sunu'ıocak. V.ocoı sınem^smın onc'e gelen ustası Zolton Fabrı. bu gorkemiı tarıhsel freskte Ma car ulusunun kokenlerını aroştırıyor TVde de «Cehennemde 2 Devre», «Pai Sokcgının Cocukları» gıüı fımıermi ıziedi ğınıiz vDnetmenın, mutiako go >utnıesı gereken bir çalışması (Emekl • AŞK VE PARA (For Love o r Money Bu İtalyan filmmın özeiliği. unif karakter ovuncusu Kiaus K;nskı (Nastassa rwn bobosıi 'ie İîolyon sinema sınm en güzel oyuncularındon Orneüa Muti'yı birarayo getirmesi.. Oyuncuların dış'ındo pek öneml olmavon bir aşk ve serüven filmi (Konuk, Saroy).. tsıanbji Devlet Tıyotrosu'nun sergıledıği eRita» oyununclan. Programm bu dersinde «Ayşe fidanı ver». cümle«i tekrar edilerek. Ayşe su ver cümlesi öğretiliyor.. 19.50 MAVİ BİLYE Koloradoda e=k; nıodel buharl: lokomotifle kü çük bir gezi yapıldıktan sonra Etyopya'ya uğranı yor. Avustralya'dan bir halk masah, Singaputrda ise Kung Fu eğiümine yer veriliyor. 20.10 UYKUDAN ÖNCE 20.30 HABERLER 20.50 HAVA DURUMU 21.05 SAZ ESERLERt 21.10 BEYAZ PERDE Dizinin Rüzgâr Gibi Geçti 1» bölümünde. Tony Curtis. Erian Keith oynuyor. Selznick sttidyoiannın sahibi David Selznick Rüzgar Gibi Geçti» adh roman: filme çekmeye karar verir. Filmde. baş erkek oyuncu rolü olan Reth Bathler için Clark Gable seçilir. Sıra. filmin baş kadın oyuncusu olan Scarlet O'hara rolünü oynayacak sanatçıyı seçmeye geUr. Bu rolü oynamak için devrin ün!ü sinerna oyunculan büyük bir yanşa girerler. TIYATRO ISTANBUL 9 ıSıANBUL ueviet Tiyatrosu Wıily Russei'in «Rlta» ovununu curr.arıesı pazor günü 15.30'da Atatürk Küıtur Uenssunue sahne/e getirıyor Dilımıze Sevg: Sonlı'nın kazandırd:gı ve Raık Ainıacık taraf'ndan /onetilen «Rita» iki ınsan;n bııbınne ozenınasmı, Ktşiiıklerini benımsems çcbaianm konu edınmekte, Oeviet Tiyairoiarrnin otekı O/unlarını «Yanlış Yonlış Lstüne» ıYazan: O. Goıdsmith. Yon. Nihat AyDars SalıCarşomba 18.30), «Kosem Sulton» (Yazan: Turan Oflazoğiu, Yon. Kemal Bekir cu:na 20.00| ve «Yoklar Dağındcıki Nar» (Cumartesi 15.00. pazar 11.00) oluşluruyor. • BİLGESU Erenus'un «Kelaynaklar» adlı iki bölumlük oyunu cumartesı gunu Dostlcr Tiyctrosu'nda sergılenmeye boşlıyof. Cumartesi 13.00, çcrşambapazar 18.30'da ızlenebılecek oyunda Esın Afşar i.e Ali Erdemcı rol alıyorlar. Mehmet Akon sahney» koydu, koregrafısini yaptı, sohrıe tasarırri! Vecdi Sa/ar ın Dostıor Tıvatrosu Ycşar Kemai'm aynı adlı romsnından uyarlanon «Ağn Doğı Efsanesi» oyununu cuma 18.30, cumartesi 1530 13.30 ve pazar 15.30'da sergılemeyi surduruyor. Aynı yerde Anadoij Cocuk Oyunları Kolu'nun (ACOK) cumartesıpazar gunlert saat Ti.uO'de setgıledğı «Aksak Tlmur ile Hoco Nosreddln» var. • HADİ Çaman'in yazdıâı «Rüyaların En Güzeli» adlı iki bölumlük cocuk müzıkali cumartes:pazar 11.00'de Venüs Tiyatrosu'nda görülebiliyor. Müzığinde Kerem Yılmazer, duzenlemede Esm Engin, kostumlerde Turkön Kafadar ve koregrafıde Dilek Onur'un imzası bulunarı oyun kücük izlöyicılerJn büyük ilgisim çakiyor. 21.55 ÖZAY GÖNLÜM SÖYLÜYOR Istanbul Volisi Nevzot Ayaz, Ressam U!ku Yener, 66. Tumen Komutanı Tümgeneral İbrahim Türkgenci ve 23. Mekanıze Alcy Komula.iı Alboy Hüsamettin Yener serginin açılışında. Turk halk müziği sanatcısı Öray Gönlürn Fer&yı», «Sobalannda kuru da meşe yanıyor efem» adh türküleri çalıp söyleyecek. ISTANBüL 22.20 SPOR 22.55 HABERLER 23.00 KAPAN1Ş TRT I O5.(!O Açuış ve program, 05.0S EzRi kervanı, 0530 Şarküar. 06.00 Kısa haberler. 06.02 Bölgesel yayırı, 06.30 Koye haberler, 06 40 Günaydm. 07.30 Haberler, 07.40 Günün içinden. 10.00 kısa haberler. 10.02 Arkası yarın, 10.22 Bölgesel yayın. 11.05 Okul radyosu, 12.00 Kısa haberler. 12 05 Reklamlar. 12.10 öfcla lizeri, 12.55 Reklamlar, 13.00 Haberler, 13.15 Hafiî mü?ik, 13 30 Bölgesel yayın, H.30 I s t tztn. Ç. Ova Antalya. 14.45 ögleden sonra, 16.00 Kısa haberler, 16 05 Okul radyosu, 17.00 Olaylamı içinden, 17.30 Fasıl. 18.00 Kısa haberler. 18.05 Çocuk bahçesi. 18 20 Haftanın çocuk «arkısı. 18.23 Bölgesel yavın. 18.55 Reklamlar. 19.00 01.00 TRTII ile ortak vaym. 19.00 Haberler. 19.30 Yurttan sesKr. 20.00 Kovümüz köslütnüz. 2<ı.2O Şp.rkılar, 20,4(1 Türkçe sdzlıi hafiî müzik. 2UX1 Kısa habeTier 21.05 Türk sanat m'İ7i£ı 51.30 ErlîPklr.r TOD SuluSıı. 22.0() Kısa haberler 22O.î Ceşitli sololar. 22.25 TOrküler 22 40 Snrkıîar. 23.(10 Habsr'.er 23 15 Gecpnin içinden. 110.55 Günün haberlprindPn rtzerler. 11 on pr«f"">n ve '<apanış. 07.U0 Agılış ve program, 07 02 Sülistlerden secmeler. 07.30 Haberler. 07 40 Tiirküler. 08.00 Sabah için müzik. 09.00 Şarkılar 03. 30 Piyanonun ftylcüsü, 10. 00 Turküler, 1020 Ş&rtalar, 10.40 Beni tanıyor musımuz? 11.00 Turküler geçidi. 11.20 Turkçe sözlü hafif müzik, 11.40 Şarkılar, 12.00 Turküler. 12.15 Ankara Radyosu çoksesli korosu, 12.30 Beraber şarkılar. 13.00 Haberler, 13.15 Kaz eserieri. 13.30 Bir albüm, 14.00 Tfirk folk'.onın dan damlalaT, 14.30 Yabancı dil öğrenelim. 1530 Zaman içinde sanat. 16 00 Tilrk musikisi sözlügu. 16. 20 Arkası ysrın, 1R.40 Türkulerden bir demet, 1700 Olaylann içinden. 1730 Küçük konser. 18.00 Küçük koro, 18.30 Türk roman.ı 19.00 01.00 TKTI ile ortak vayın. TRT III 07.00 Açıiış ve program, 07.02 Güne başlarken. 08.00 Sabah konseri, 09.00 Türkıje haberler, 09.03 Barok müzik. 09.30 Çalıyor soy lüvor, 1000 Saz eserleri. 10.15 Ceşıtli ouizık, 1100 ÖRleye doftru. 12.00 Haberler. 12.12 Diskotegimizden. 13.00 Konser saati, 14,30 Caz müzigi. 15.00 Müzikli dakikalar. 16.00 Güntin konseri. 17.00 Kaberler, 17.12 Sizler için. 18.(X) Plak lar arasında. 19 00 Haberler. 19.12 ÇaSdaş mtizk. 19 45 Hafif müzik, 20.30 Caz müzıfci, 21.00 Müzik sohbetleri. 22.00 Haberler, 22.12 Gecenin eefirdikleri, 23.00 Müzik takvimi. 24.00 Gece ve müzik. 01.00 Prog ram ve kaparus. TRT II • REaSAM L'lkn l'ener'ın Parnıakkapı lş Sanat Gülerısi'ndeki yağhboya resiaı sergısi sürüyor. «Natürmort» ve «pe>zaj» çalışmalarıru kapsayan otuz eserüen oiuşmuş sergi halta boyunca gezıiebUir. • EKSİN PerUa îotogıal çanşmalanru bugünden başlayaralc bir ay siireyle Kasteîli Kultür ve Sanat Vakfı Venus Tiyatrosu'nda sergıleyecek. Per tan'm sergıye katacagı eili lotoğraiı «korgıuı Savaşçı'üa MUli Mücadele Görüntuieri» başiığını taşıyor. Sanatçı fotogranarı «Vorgun Savaşçı»mn çeküııi sırasmda bir çalışma sonuou oluşturdu. • ATATtfRK yıiı etkinliklerı ıgınde yer alan Temel Sanaı Egitimı 1. dönem ögrencı çaiışmaları sergisi Devlet Tatbıiü Güzel Saııatlar Yüksek Okulu salonlaruıda buaün son kez göriileDüecek. Tenıel Sanat Eijuimı asistanlarmdan Hakan Ezer tarafmdan «Oğrenciye, görsel ilkeleri ve temel ögeleri düzenli bir şekilde kullauabilnıe yetisı kazandırmak; çe*itli mslzemelerin değişik kullauun olanakları ile oiuşan sunuçiannı göslererek. bunların görsel anlatımda yerlerine otur nıasını sağlamak» temel saı\at eğıtnnıran oaşlıca amacı olarak timımlanırken, Bau'can Baushouse nıodeıım kendine örnek seçnuş ütan okulun eğıtinıde kjsuü olanaklar necienıyle araştırnaa, nıalzeme ve mekân vuygun atelye v« derslikler) agısından karşılaşııgı güçiükiere de değinıimış. • DO8TLAR Tiyatrosu £uayesınde yarın saat 18U0de Sr.îiiı Acarın «Kelaytıaklar» sergisinin açüışı var. Esm Aîşar aynı saatte «Kela>Dakiar» oyunuııoaıı şarkılar söyleyecek. A TEMEL Sanat Egiümi ögretim uyeıeri asiscaıüar 19 • 29 ocak tarıhlerinde aynı 8alonlarda bir sergi açıyorlar. Ssrgiye katılanlar: Münataz Işıngör, AJı Ismail Türemen, A'odııilah Dem;r, Baikan Nacı IsUmyeü, Gülsün Karamusıa ta, Mehmet Cteer, Ahmet Kuseyrioğîu, Canip Bakır, Hakan Ezer, Gürbüz Doğan Ekşioğiu. • FEVZİ Karakoç Ruaj, bas kı ve suiuboya resimlerini Galeri L*brız'de sergiüyor. Karakoç'un 35 40 yapnırun yer aldığı sergisinın kapanma tarihi SERG! cek. • tLHAMİ Dtmird resim sergismı Nişaııîaşı Cunaalı Sanat Galensı'nde 20 şubata kadar sürdürüyor. • ÜİIİT Yaşar Sanat Galensı • Kitabevi'ndeki Remzi Toremen resim sergisi 1 şubatta kapanack. • İNGİÜZ Ressam ve fotoğral sanatçüarvnm insan bedeninin nasıl akıl alraaz bır incelik ve güzellikte yaratılmış olduğunu, üs'\in bir kabiliyet ve başan ile yansıttığı, resim tototrananndan oluşan, «Tıp Reslmleri Sergisl» 18 ocak • 2 şubat.a Cerrahpaşa Tıp Fakül • tesi Merkez Kütüphanesi'nde. • FOTOĞR.\F Sersilerinden örnekler sergisi yarına kadar İstanbul Belediyesi Taksirn Sanat Galerisi'nde sürüyor. 9 ADNAN" Varınca"nın Maçka Sanat Galerisi'ndeki yağlıboya resim sergisi çarsamoa günü kapanacak. • BEBEK Akbank Sar.at Ga lerisi'nde Atilla Gölatalı'nın seramik sergisi var. ISTANBUL OPERA 9 G. PUCCİN'î'nin üç perdelik «Tosca» operası Ferit Alnar'm Türkçesi, Doğan Onat'ın orkestra şefliği ile cumartesı 15.30'da tstanbu! Devlet Operası tarafmdan Atatürk Kültür Merkezi'nde sergilenecek. Sahneye koyan: Doğan Onat. ANKARA • ANKARA Devlet Operası1 ndan çarşamba 19J3O, cumart«si 15.00't« Giuseppe Verdl'nln «La Traviat»» operasını izlîyoni2. BANDIRMA • BURSA Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu 1920 Ocak günlerl Boıv dırma'ya geierek Cevat Fehmi Boşkut'un tPaydos» ad'.ı eserini sahneye koyocak Bandırma Kaymakamı Fohri Cabar oyuna ılginin büyük olduğunu. kentteki orta derecsli okul müdürlerinin başvurarok oğrencılerın de toplu olarak izlemek ıstediklerini belirtti, tıyatronun matıne sayısını 34e cıkması icin istekte bul'jnocaKlorını bıldirdi. ISTANBUL • KASTELU Kuitür ve Sanat Vokfı'mn sanot gosier.ierınden biri olarak duzenlenen Fusun Onai konseri yarın 20. OOcie Venüs Tiyotrosunda gercekleş;yor. Önal' o eşiık eden orkestrado Uğur üıkmerı, Cezmı Başeğmez, Eroi Duyguiu. Hamt Barutçu. fcrdem Sökmen ve Orhon Topcuoğiu var. NukhetJeyan Vo kal grubunun katılaoağı kon serde ayrıca Behiye EraksoyNurhan Örucü ikılisı de daas lcrıyla programa renk katıyor. Ilk bolumde «dunden bugune dunyada pop muziğinn c<n leyeceğız. Btll Holey, Elvıs Presley, Cliff Richard, Animols. The Beatles, Rollıng Sîones. Neil Sedaka. Füsun Önal ikinci böiümde kendi re pertuvarındaki parcalon söv MÜZİK ieyecek. • GÜRER Aykal yönetimindek, istanbu! Devlet Senfoni Orkestrası cumartesi n.OO'de Ataturk Kultur Merkezi Büyuk Salonu'nda GüherSüher Pekınel ikilısi'ne (piyono) eşlik edecek. Programdo Mendeissohn'un «İki Piyono Koncerlo suı üe Saygun'un «4. Senfoni» sı var. • PİYANIST Ayşegul Sorıca perşembe 19.00'da Atatürk Kuitur MerKezi'nde resılal vertyor. • HAMDI Özbayın yönettiğı Belediyo Konservatuvarı Halk Müziği topluiuğu'nun bu gun saat 20.30'da Harbiye Mııhsin Ertuğrul Tiyotrosu'n dakı Konserınde Handan Tun ca, Aydan Erkuvün, Güner Ka rabccak, Şahın Gültekin, Kemat Koldoş solist olcrak d:n lenebiliyor. Ufuk Erbaş ile Memduha Olgun'un solo prog ramındon sonra Yeşilköy Haik Oyunlorı Grubu'ndan Bitlıs Oyuniarı izienebilecek. ESKİŞEHİR • BU NII Eskışehır Belediyesi'nin katkısıyla yeni bir salona kavuşan Eskişehir Deneme Sohnesi döneme Haldun Taner'in «Sersem Koccnın Kurnaz Karısı» adlı üc böiümluk oyunuylo başlıyor. Açılış bugun soat 20.00'de yapılacak ve oyun salıperşembecumortesı günleri avnı saatte sunulocak Tıvotro j / n ı zarıanda bir cocuk oyununu do sahneye getiriyor: «Mssal Bahcesi». ANKARA • ORTA Doöu Teknik Ünlversıiesi Turk Sonat Miizıği Korosu corşambo 21.00'de Sa nat Kurumu'nda konser vsriyor. • CUMHURBAŞKANLIĞI Senfoni Orkestrası'nın cutna 20.30 ve cumartesi 11 OO'deki konsermi Hikmet Şimşek yönetecek, Pıyanist Gülsin Onay soüst olarok yer alacak. Prog rom Saygun, Brahms. Prokofiev ve Ravoi'in yapıtlarını kop sıvor GÖSTERI İSTANBUL • KÜLTÜR Bakanlığı Sineraa Dairesi BasVanlığı'nm Alaturk Kültür Merkezi'ndeki programı şöyle; Salı 18.00 •İzmir'den Bodrum'a* (Behlul Dal), Kuğu Gölü (SSCB Bale filmi). çarşamba 18.00 •Bodnım* (Beh\ü\ Dal). «Kugu Cö!ü« cuma 18.00 *Bodrum'dan Kaj'a (Behlül Dal). «Dersu Uzala* CYön Akuro Korosava). cumartesi 15.00 • Boğaziçi Amları* (Behlül Dal), «Kupu Gö.'ü. saat 18.00 'Japonya'da TV Çağı*. Dersu Uzala*. • AVUSTURYAU Yazar Hermann Balir'm 48. ölum yıldönamü nedeniyle bugun 18OO'de Avusturya Baskonsoloslugu Kültür Ofisinde gösterilecek olan fılra •Çocnklar» başiığını taşıyor. • JOSEPH L. Mankiewicz'in 1972 yılında yonettiği ve başlıca rolleri Laurence OLivier. Michael Caine arasındn paylaşılan 'Sleuth* çanjamba 14.30 18.30, cuma 18.30 va cumartesi 14 30 18.30'da Türk İngiliz Kültür Derneği'n de görülebiür. • ÎSPAKYOL Amirali Carrero Blancoya yapılan suikasti konu edincn *Ogro* adh 1979 yapımı varşamba saat 17.15 ve 19.30da İtalyan Kültür Merkezi'nde. İM2A GÜNÜ • NlŞANTAŞI'ndası Akademı Kitabevi'nde bu hafta dort yazarın imza günü var. Yaam lb.00 • iy.00 arası Ahmvt Uktay «Gölgeleri KulLaniiıak» (1*3), «Her Yüz Bir Oykü Vazar, USKH, Yedıtepe Şiir Araia ğaaı 1965), «Ur. halıfari'ıüu Uönüşıi» (lStitj), «>5Ürgüıı» (1979), «Bir Arayışın Yazüan» üe «Sürdürülen Bir i^arkının Tarihi»; Ahmet O n u l de aynı saatierde 1981 Nobel Edebiyal Odülü sahibi Elias Canettiden çevirdlği ve Payel Yayınları arasında çıkac «Korleçme» ıDıe Blendung) ile öteki çeviri Ititaplarmı imzalayacaklar. Cuma gününün U6.00 19.00) konuk yazarlan Murathan Mungan Akademi Kilabevi 1980 Şiir Ba şan Ödülü'ne değer görülen «O^manlıya Dair Hikâyat», «Vü dırım Tiirkler de yine aynı kitabevinin 1381 Çocuk Yazını birincisi «Gözykşındaa Okyacusa» adlı yapıtlarını imzalıyorlar. ISTANBUL ANKARA Aysun Aston ile Selçuk Borak AKM'deki üc modern baiede.. 1 23 4 5 5 7 3 12 3 4 5 6 7 8 9 3 l H l C~ Etrüsk tanrıcosı. 6 «O gül... bir âl şule bürünsün yürüsün / Ucu gönlurtı gibi ardınca sOrünsün vürüsun.» 7 Bayram... cZii. ... ve Qül bu bahcede raksın büılın hızı ı Şevk akşammdo Endüiüs uç def'o kırmızı...» TERSİ. sahip. 8 Bir eğ lence yerı... Fransa'do C« zayir'in baOımsıztıOına kargı koymak için kurulan gtzli ordu teşkilâtımn kısa adı. 9 Vakur. I U U I I r • TÜRK Fransız Kültür Derneğı'nde şu filmler görülebiliyor: Pazartesi 18.30 •Sevimli Yalanci' (Yön. Miche! Deville), 20.30 «Güîelim Duyuyor musım» (Yön Rene Gilson), çai?&mbft 18.30 «Ejefe PostU' (Yön. Jacques Demy). cuma 1830 «Te/evjzyon Cerçek Egemen* (Yön. Stephane 30 ocak Kurc). 20.30 •Acemi Serseri' (Yön. Michel Devüle). • 1977'den beri Viyana Gtizel • ANKARA FotoğraT Sanatçüan Derneği (AFSAD) Sanatlar Akademisı'nde eğitim üyesi İbrahim Demirel cuma günü 18.30'da Türk tngiliz İSTANBUL gdrmekte o!an Mehmet Gün Kültür Derneği'nde 'Anadolu İnsanı* başhgun taşıyajı bır «Freud Sürrealizmi» olarak ta• İSTANBUL Devlet Opera ve Balesl p«rşembe pOnu soat dJa gösterisi yapacak. nımiadığı stildeki çalışmalan20 OO'de Atatüık Kültür Merkezi'nde «Çeşittemeler» IKoregrafr. • TÜRK İngiüz Kültür Demeği'nde bugün 18.30da nı 18 ocak 4 şubat arası UAysun Asian, müzik: E. Cismonti, kostünv. Şanda Zıpvi). «Dengeı renkli, 60 daklkahk, 1972 yapımı Mr. Horatio Knibbles», rart Sanat Galerisi'nde sergile(Koregrafi: Aysun Asian, müzik: Oregon . Art Ensemble of Chiçarşamba 18.30'da da Tyvelf NigliU fümleri sunuluyor. yecek. cago, dekor: Selcuk Tollu, kostüm: Şonda Zıpçı), «Gökkuçağı» • FEDERAL Alman film yönetmeni Alf BnısteViln'in • GRAFÎKERLER Meslek (Koregrafi: Beyhan Fovvkes, müzik J. Hirota J. Keliehor, kosanısma Alman Kültür Merkezi'nde düzenlenen filın gösteKurrüuşu I I . Grafik Ürünleri tüm? Enis Evrenkut) adlı baleleri sergileyecek. Üç modern ba rileri bu hafta çarşamba günü saat 20.00'de sürdürülüyor. Sergisi 21 ocalc'a kadar Atatürlt lede Aysun AslGn, Aydın Batur, Selcuk 8orak, Alev Kuntay, Kültür Merkezi'nde. 1975 yılı yapımında iki arkadaş ve iki yaşam türü anlaüOktay Keresteci, Barlo* Kobaner, Nursel Sönmez, Haldun Ye• AYSTJN Berktay özmen'in lacak. dican, Lâle Yurdatopan ile Fulya Yücelsoy yer alıyor. resim sergisi Taksim Sanat İZMtR Evi'nde. • CAĞDAŞ Bale Topluluğu yarın 20.30'da Harbiye Muhsin • FRANSIZ Kültür Merkezi'nde yann 19.30'da, terke• ESKİ UESYO'lular BeyErtuğrul Tiyctrosu'nda. dilmiş ve bir hayvan gibi yetiştirilmiş çocuğun bulundukoğlu Devlet Güzel Sanatlar Ga İSTANBUL tan soara toplumla olan iletişimini anlatan Herfees Kendi lerisi'nde açtıklan sergiyi 6 • FİLÎZ All Laslo perşembe ANKARA Bafma ve Tann Herkese Karşu. 2122 ocak saat 19.15 v« îubata kadar izletiyorlar. günü saat 18.30'da Türk İn• ANKARA Devlet Opera ve Balesl perşembe günü soat 19.30 21.00de de bir dokuma işçisi kızla maden işçisi bir gencin • NİHAT Akyunak'ın A Ga giliz Kültür Demeği'nde «Mfida Arif Melikov'un ıBlr Aşk M O M I I » adlı bale yopıtını sohneye sade, neşeli, aşk oyküsü «Sarışm Sevpiii» üe laşrah iki genleri'deki (Abdi İpekci Caddesi) zlkte YenlUkler» başlıklı bir getiriyor. konusma yapacak. sergisi bu hafta da görülebilecin serüveni •Sevimli Yalanci' izlenebilir. BALE TOPLANTI sînemalar tîyatrolar Ö2EN FİLM TÜRKSİNEMASIN1N GÜCÜNÜ DÜNYAYA TANfTiYOR OüA AMNS 44^295 İKaracanl YAYINLARI SOLDAN SAĞA. 1 Düşuk bır nükümdann ücüncü ve son kansı. 2 ~ Bır göz rengı... Bır engebe 3 Bır boğİOC... TERSİ, Hitit... TERSi. ezgı. türkü. 4 Şut>e dal 5 El arocı... v/urmo. çorpmo. 6 Bir 7 En kıso zomon v o n fâsılası... Asyo'da btr boşkent... Rusya'ua bir şehir. 8 Onocoğda gumük konulan işleyen manzum piyes... llkel bir denız toşıtı 9 iri bir Ceşıt yabon orısı. VUKARDAN AŞAĞIYA: 1 Olağonüstu. 2 Bir ceşıt hafif İngillz birosı... Yugosiavya'do bir şehir. 3 Rodyumun simgesi... Bır soyı... Teılürün simgesi. 4 Sovyetler Birliği'nde bir ırmok. 5 Yonlışlık... Ro ma'do kendisme köpekler kurbcn edllen eskl bir AMARCORD'dan sonra ZOLTAN FABRI'nin Başyapıtım sunar HAFTAYA SİNEMALARDA Beyoğlu Emek Sinemaa'nda Seandar: 12.00 14.15 16.30 18.45 21.30 HODRıMEYDAN KültSr MeHcczi • • ar tmi z • 4 • • 5 AİTlo Lk ü 6 rVİJu 3 n i 7 S|EP c e• 8 IULL • • 1 t>IAİN L 2 u 3 s . u R N t. 1 234 5 6 7 8 9 TAKSİMSANMEVİ SıraselviterCad 65/1 .#& Tel:44 25 26 <&$ ^ * İL \. L HLMCİÜK JNEMASININ DEVOYUNCULARINI FİLMİNDESUNAR C0n«yt Arkın Ekr«m Bor< fHkr«t Hikın l y 9 A N Ü i A A JJ 1A N i İN \ U FEDERICO FELJJNI Stansljf 1600.1600 Ctesi pazar I4oo (Elmadağ) Tel: YONı CLAUDE LELOUCHE Uno Vanturı Francoln F>M*n SMnslvı P.t«1l.«all:l 3.0015.301». 0021.00 Çır». : 13.0015.30 Pw», Cumı 13.0015.3O1S.3O CtMI. Pu«". 13.0021.40 OaborKon«t Eva Pmp Joz««f Biharl Çocık Sinematı Ctesi Pu. 11.00 SEVİMLİ MİNİKLER O. " ft£.15 A \> Kon ŞehitM Cad. No. 50 Zlnclrllkuyu lrtanbul T«l: 66 74 19 • 67 04 96 fy T ısinemasında Selma OQn»r) Esref Kolcjk O'han Gttnjırıy N«J«t Ö
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog