Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

18 OCAK 1982 Cumhufiyet 3 Fîn halkı, devlet başkanı seçimi için sandık başına gitti Df» Haberier Servlsl Rnlondtya'da dün secmenler sağ lık nedenlert yüzünden gorev den avnlon Devlet Başkanı Urho Kekkohen'ın yerını olacck klşıyi seoecek kurulu beMrlemek lcln oylarını kullanmaya boşladı. Oy verme Işlem lert bugün de sürecek Seclme katılma oranının ook yuksek oıması beklenıyor. Holen 300 bln kışi oyunu onceden postayla yoiloyarak kul kjnmış durumda Flnlandiyolı secrrenier. şu onda 81 yoşındokl Urho Kekkonen'ln kılpoyı kazandığı 1956 eeclmlerinden beri Hk defa sonucun boştan herkesce blllnmedığl bir Başkanlık •eclml yaşavocoklar Kekkonen'ln yerlne 8 aday vor, oncak bunlardan en guc lusü, Başbakan Mouno Koıvısto. Doba önceki butün komuoyu yoklomaları Fınlandıyo'nın 3.9 mılyor» secmenınden •n oz yarısının Koıvtsto'vo ov vereceâinl gosferirken, ylne oyn r anketler secmenlerin Koi vlsto'nun portisl olan Sosyal Demokrot Pnrtı'ye hıc de oynı olcüde destek sağlamayacaöını gosterdl Fransa'da Anayasa Konseyi, Mitterrand'ın millilestirme programını geri çevirdi PARÎS (AF) Fransm An»yssa Konseyı cumanesı gecesı açıkladığı kararla, Devlet Başkanı Françoıs Mıtterrand m, tiifcedeki büyük banka w şırketlenn nullüeştınlrnesını ongoren ekonomik programını reddetti. Sosyalıst Mıtterrand'ın eko noraik programında 36 banîca 5 buyük sanavi tşletmesı ve ı ki vatınm şırketmin miTlıleş tınlmesı cmgoruııiyor Doknz hukukçudan olusan A nayasa Kon«>vı mı!lıieşt'rme ilkelenrun Fransız Anavasası na uydugunu ancak program da m:lhleştmlecek şırket ve bankalann hısse senetlen sa hiplenne veterlı tazrnmat saji lanmadıgnjı belırttı Anayasa Konsevı"nm fcara nnda avnca, geçnğımız ay par limento terafından Isabui ed'l mış oıan ekonomık prograrr.aa eşitkk ılkesT.e uvulmayarak avınm vapıldığı. ttcart bankalarcn mllbleşfiri'mesı öngortı lürken kooperaUf bankalamın mllliieştırme kapsamına alınmadıgı kavdedıldl. Yıne Ar.a vasa Konseyı"mn karsnna gore. Mıtterrand "ın ekonomık programı mıllıleştınlen bankalara, yubancı snbelerırıden av nlma yetkıst tamdjgından Ana vasavs avkın bir nıtelik taşı yor Anayasa Konaeyı"ran prog DUNYADA DUGUN Ali SİRMEN .\RKADAŞIMIZ ALÎ SIR1VÎEN YHJJK IZNININ BIR BOLUMUNÜ KULLANDIĞINDAISÎ. YAZILARINA BÎR SÜKE ARA VERECEKTİR GEÇTIĞIMIZ HAFTA PARLAMENTODA ONAYLANAN PROGRAMTN, BU HAFTA YURÜRLUĞE KONMASI BEKLENÎYORDU. KONSEY MİLLİLEŞTİRİLECEK ŞİRKETLERİN HİSSE SENETLERI SAHİPLERİNE TAZMİNATI YETERLİ BULMADI ramın dığer otılumlerını kab „ eraesıne ra£men, bazı bolurr lenıi! vasalara aykırı bulmasm dan oturu eKononrk progratiı p!anlandığ7 gıb1 bu haf'a yu rurluğe konarravsca* Başbakan Pıerre Mauroj vaptığı açıklamada Konse TOI karannın mıllılpştırmp progTamım eneeHemevecegını çvınku progTarrun 'emelde Ana vasava aykın buI'iTnadığını soyled: Mauro^. ancak vass nın uvguJanmasmır. ^ecıkecegı nı. ve hukumetm programda de»ısîkhkl?r vat)mak ıçm ca'ıs nalpr? başla1aca»ını belırttı nnın beklenpnden sert olaug ı mı rp TmhaffraKar miDİarr s«tekle'ınm e<"rçekleştı*ıni bn djrıvor AP ve gorp, Muhafaza tear sfruplar Mıtterrand'ın pros ramıru her zaman «yararsız pahalı ve tehlikel!» olarak TITU ledıter, Mıllılesf.me progTamı Mıtterrand'ır, bassanlik kam panj'asi sırasında en önemli 'anışma konusu oluşturmuştu AP"ye goTe ülked» vapiîan na bız <oklamalan Fransızların çognnlufunun mılhleştırme prograrnını destekledıklenn ortaya koyuvor Mıtterrand. halen erJlasyon orannm u nl4. !$sizhk oranmın da ^"9.1 olduğu Fransa'da tüm uır.utlannı mı!Ulest!rme prog raır.ms baŞlamıs durumda Sı vasaî «OTİenvıler bu bakımdan Anaya^ia Mahkeme<iinin karan nın MittPrTBnd Içın «tatMz bir «ürpriz» oldufunu belırttyor Mltterrand'm mıllılsştırme arcjgramına karşı çıkan çevreler. Mitterrand'ın başkan seçıimeslnden sonra Fransa"da hısse senetlennn ",20 dolaylarmc'a değer kavbettığire ve borsada panik başladıgına ışaret "diyorlar Fransa'da mılhleştırme ıslemınm aslmda uzun bir geçmışı var. Utkede ük rmlHleştirrne ler 1930'iarda başlatılmış ve hukümet dfimır yolu ıle demz vollanru ka^ıulaştırmı tı 1945 1946 yıll&nnda ıse elekt nk. gaz, komur ve bır dızı banka mıHieştmlmıştı Son o larak 1960'larda Gaulüstner Otomobıl ve Uçak sanayılennin bır böKimünu mıllıleştırmişler dı. İtalyan yargıç: Israil sol tedhişçilere önemls destek sağlıyor FRANCOİS MİTTERRAND «Totsır bir surpriz..» Mıtterrand'ın millı!eştırrn« prograjTunı oncekı gece geri Cevıren Anayasa Konseyi ıse. 1958 yılmda kurulrmıs olup. 9 yargıçtan olıışuyoT. | Sorgu yargıcı Inıposımato, Suriye'nin de sağcı tedhişçilere yardım ettiğini söyledi ve General Dozier'in hayatından umut kestiğini belirtti Walesa yakında serbest bırakılacak LONDRA (a.a ) Polonya1nın Londra Buyukelcısı Stefan Stanıszewskı. Davanışma Sendıkosının Başkonı Lech Walessa'mn «p«k yakındoı serbest bırakılocoğın oçıkladı Polonya'dcn gelmekte olon eşını karşılomak uzere gıttığı Heothrow havoolontnda go2elecılerle konu$an bıiyukelçı Walesso hakkındakı tıyi hab«rl az once oldığmıı bel'rttı Stonıszevvskı Waleso'nın ke sın serbest bırakıhş tarıhını bilmedığmı. ancak bunun cok yakmdo olaccğını beiırttı Öte yandan Polonyo'oc askerı yonet rrnn. Konu oyunun tepkısmı gozonune alarak. tuketım mallorı fıyotlarına yapılocok olon ve yüzde 400'a voran zomian acıklomakta tereddüt ettığı ve fı yaf ortışlanno koşut oıcrak u<" retlerm de ortırılmcsı konusundo değ$ıkl'kler yapacoqı belırtılıyor cPAP» Aıonsı oncekı gecekı yoyımndo soz konusu değışık lıklenn mumkün o'an en kıso zamando kamuoyuno lacağını kaydett1 «PAP» ASKERİ YÖNETIMİN. KAMU OYUNUN TEPKISINİ GÖZÖNÜNE ALARAK, TUKETİM MALLARI FIYATtARIN* YAPILACAK OLAN VE YUZDE 400'E VARAN ZAMLARI ACIKLAMAKTA TEREDDÜT ETTIĞI BEÜRTİLİYOR kurrete bağlı Ekonomık Komıtenın oncekı gecekı toplantısndo zamlora karşp holk.n tepkıs i! değeriendırdığını ve ısınma Ile enerp olanlanndo yaDitması ongo r u!en zamln rın CCK yuksek olduğuno ışaf 'e ettıgını du/urdu KoTiıte Polonvalıların fıyatların değıştırılrrss ns karsı o"i*adıklcni! oncok bfl7i zamlarm oranın'r muhclefete yol actığını kaydettı Komıte. zamların neden olacağı 7arar!ora ki'şı ongo rulen onlenlerın tartışmolaro V0I actığını vurgulodı Devlet F yat Komıtesı Başkanı daha once \apmış o'dugu bır acıl'lcmoda artan gıaerıen destek leyeb Imek ıcm 'şcılerın ortoloma 7700 zlotl (96 dolar] e»lan oylık ucretlerıne ek olarak 1200 zlotı (15 dolar) daha ver.leceöm1 blldırmıştl 1100 KİŞİ CIKARILDI Varşova televızyonu, sıkıyönetım ılonından bu yana 1100 kışının Komunıst portı Cıyelığın den cıkonldığını duyurdu Ha berde 272 kış nın de gorevden ahndığı belırtıldı Goziemcıler partıden c korı'man n ««n buyük ceza» olduğunu belırtıyorlar tunzm T C TL'RfZM B4NKASI 4 S ABANT OTEÜ SABİT TORUN (1958 1980) ÖUımünun Uanc] yılındayız. Sensızlığın acısı ve özlemi her geçen gun arUyor yureğit «blan EHf TORÜN Cin'de "asırı sola., karsı yeni bir tasfive hareketı baslıvor PEKİN (a.».) Cın'ın ön de gelen cazetelerinden blnsı. vuksek mevkilerde bvüvınan 8 şın unsurlann «temijjenmesi» ıçm çağrıda bulunarak ban resraı gorevlılerın mevcut vo retıme karsı komolo hazırla dıklannı ileri surdü «Kızıl Ravrak» aa 1 ! paretf halen hapısfe bulunan «Dörtiiı Çft^'nın gerı\<> donebileceklp ıı volundakı korku'ann Tavıl dığını, ancak bu uir kaygıların yetersız tanh bCgısınden ve yonetime \etenace guven durulmamasından kavnaklan dıjını belır+n «Ideolofık 'bndon Dortier CWrsi"nin 'anlıs (terici tfrorilerinden kurtulduk hatf alanlarrta (.rtrnın zrhır lerinden kurtulma cabaian hâlâ »ünnektedir» dıven gazep bu gnıp yanhlarının yiıksek rnpvki>rp gelmelerıne ınn vp nlmeyeceğini. dah* önoeden eelmış olarJannsa, lcararlı bir şeMlde tastıye edılmesı gerektıgıni soyledl. Gazetenin bu yonımu, dlplrv natık kaynaklarca, devlet gorevlennde bulunan aşın »ol egılımlı kışılenn Eorevlennden uzaklaştınlacaklan yolun da en önemlı behrtı olarak nıtelendinhyor »»ER5EVBE PAZAR 15 500 P\ZAR PERŞEMBE 15 500 Dı? Hoberler Servlsl 17 Aralıkta ABD'II General Jamfts Dozier ı koçıran Kızı Tugay'ar orgutu oncekl gün 4 bıtdırfyl yayırv lorken, Sovve? KGB orgGtCı ıle Lıbva'mn Kızıl Tugay'lara sıloh sağlcdığını sovle/en Itc'/an yagıc Ferdmando imposımato RoTIC da ya,'inlanan tll Messaggero» gazetesıre verdığı demeçte geiarelın hOYatmdon umuciu kestığım sovledı AP aıansının habe nr\» gore Ycgıc İmposımato avnca Israıi'ın gecmışte Italya'dok' sol terorıstlere onemll destek sağlodığını soylödı Yargıc. Sunye'nm de sağcı tedhışçılerle destekledığını.sozlenneeklodı. isroı BasbaKan VlenaheTt Begın'ın sozcusu ıse Israıl'in Italya'dakı teroru aestek'ed ğı bıcımındekı ıddıayı yalankîd' SozcO vargıc Ferdınando ImposiT^to'nun acıklomosını «gülunç» buiduğunu so/ledı Ron.a'da vomiancn H Glorhale d'İtolla gazeteslnın bır muhabıri kendısıne teiefcnia bıldırılen bır cop kutusunun ictnd» bıldınyı buldu Pol s bıldırmm 5 sayfa uzunluğunda olduğunu ve Kız'l Tuqay or'a a t o'duqunun belır endığını duyurdu Bildınde «ontl • emperyalist ıc savoşın» Itatyan yonettnMnl de^ırmek Ic n Kızıl Tuqoylar acısından mumkün olan tek strateıı olduğu belırtılıvcr 5 sayfalık b.idınde kacırılan Amerıkan generçiınn adı scaeca b<, sotırda gecıyor. BİR IDDIA DAHA Ote yanoan APn^n hcberme gore. ItaNan Hober A|ansı nın Cenova bürosuna telpfon eden bır kiş r , General Jomes Dozıer'in öldurulciuğunu one surdJ cKızıl Tugaylar> adına arodığnı soyleyen kışı cAmenkofl domuzunu ıdaTi ettık» cumlesını kullandı Ancak cesetın nerede bulunacoğırK) ılışkın bılgı vermedi Doha once de henzer ıtbarlar a'ndığına dıkkat ceken Itaipolısı telefonun cHedef Saşırtmak» omacı taşıyabıleceginl fan belırt'ı # Evlere tabldot isteyenlere dıyet yemek hanrlanır. 38 34 97 (Cumhuriyet 460) Amerika'nın Mısır'a verecegi 40 tane F16 uçağından ilki teslim edildi R3RT. (ANKA) ABD'nin, Vısır'a vereceğı 40 adet «F 16» savaş uçağından ılk.nın ABO'nın Teksas eyoletındek Port VVorth asken ussünde duzenlenen resmı bir toren e Mtsır Hcva Kuvvetlerıne tesiırn edıldığl acıklandı Teksos eyaletindekl Fon Worth asken üssunde yopılan teslım torenıne Mısır Genelkjrmay Başkan Orgene r al Abdurrabı Nabi Hafız'ın do katıloığı haber verıldı ABD ile Mısır arasındo yopılan sıloh satış anlaşrnosı ge reğınce 40 adet tF16ı savaş ucagı onumuzdekı yıl Ic.nde Mısır Hava Kuvvetlertne teslım edılecek. Ucaklardan sekızının mort ayındo venleceği bıldınhyor. Ucaklann teslım törenınde bir konuşma yapan Mısır Genelkurmay Ba$ kanı Organeral Hafız. ucoklann Mısır'ın savunması lcın kullanılacağını, boşka b'r ulkeye saldırı amacı taşımadığını soyledl. KİÜMDOKUMAKZOR DEĞİL... sa sure<3e ögrenıo evı>rdı» Ookuvabılırsırıiî Ev ni2i tezgâhmız veaokumalann z •'# susıeyeöılırsınıj S ze de uyour» geıebı'ecek çeşıtlı seçerekter ıç uyguıanaiı egı'ım \,akf?na caşvururuz. Ruhi Su ZEYBEKLER cıktı. PLAICCIUARDAN İSTTV1NİZ UVGULAMAU veCaddesnO9 "I 48 87 07 tlfh Beklenen uzunçalarf Sınava Doğru ÜYS ÜSS hazırlama dergisi Posta ptıkı karsdığ» yoOanabiEr TQrktxo$ı Caö 39 41 Coğaloğiu PK 246\$tarti>ul bugün çıktı i7.Sayı Sanat Galerileri c/DA AWNS44?2V; MANZARALl TERAS URART RESTAUR ANT CAFEBAR ÜMtTOVSfiR^ SANflT GALERİSİ Udkbl Cad. Papbahte Y>nı Yapı Kur Ham Td: 44 96 33 Bcvo«taj. İSTANBUL • İspanyol şarkıcısı Jullo İgleslas'ın aralık oyı sonunda muoyenehoneslnden kacırılan babası Dr Lgleslas iclşlerl Bakanı Juan Josa Roson'un bızzat yonettiğl bir operasyon sonundo kurtarıldı • Bı'lm odamlanrın sanayl ve vogun trafık nedenl Ile ^ v a kırlılığ nın inonılmaz boyutlara ulaştığı Talvan'in başkentl Taıpen'de yetıştırılen sebzelerde kurşun ve kodmıyum oranının «zehırlevıcı» duzeye ge'dığ'nı acıkladılar • Afrika Birllği Orgutu'nun, Cad konusundo kurduğu Yürütm« Komltesi subct ayı başında Kenya'nın başkentl Nalrobl'd* toplonorok Cad'daki Banş Gucu'nun sorunlartnı göruşecek. • Ing Itere ve Vat kon'm karşılıklı olarok temsıl duzeylerini Büyukelçılığe yukseltmeyi kararlaştırdıkları bıldırılıyor. • Federal Alman Havayollan Şirketl Lufthansa'nın Telovtv bOrosundo meydana gelen patlama genfş hosara yol octı. Oloyın sorumluluğunu ustlenen olmadı. SANAT GALERİSt C * C « 5 l ; MSA.VASİ •5TJVBUL Hergün değişik Spesyalite (Kievski,Catı pilic,Mantı,Ciğ kofte vs.) Ucuz,Temiz vekalrtelidir. Herturlü arkadastoplantıları ve mutlu günteriniz için İstiklal cad. Piremeci sok.Baro Han Kat.7 GALATASARAYTÜNEL ARASI Tlf. 4 9 55 9 0 MEHMET GÜN resim sergisi 18ocak4şubat ÇATI BANKERLER BANKERLER' HISSE SENETLERi HiSSE SENETLERİ .TAHViLLER .TAHViLLER • MERSÎN ŞTTBESÎ: Cad. 14/1 Tel: 1<! 45*. Atatürk E\RURCÎMOK REStM SERGtSt 21?.i)tthaXİ982 D o t t &Qzd Sanatlar Gntert^ .\XK.\RA EGERBtZÎ SC^LEEEN OLLTÖA enfestir Denizcilik Bankası T.A.0.'dan Bankamız İstanbul Liman İşletmesine Ait 43 Adet SAÇ DUBA Bankamız Deniz>ollan işletmesine Ait 2 Nolu SERVİS MOTORU Bankamız Denizyoilan İşletmesine Ait 9 Adet CAN FİLİKASI için KONKORDATO KOMISERLİĞİNDEN BILDIRİ ALACAKULARA ff B ^ TMMOB MAKİNA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ YÖNETİM KURULUNOAN ••"iNhü. üfütR..f« (K.ARİT A& ıST VIERKF^TEL ?053?0 5hdt ??36:4 Telex 73 374 Ankara 175900 18 3254 AINiTALYATEL 7"ib15049 BURSATEL 20363 Tıtm 32U4 T.IHX 52S7I BAIMKER KASTELLİ HÎSS35 TEL: 20 22 22 SENinTıERÎ 53 50 36 44 14 79 ARANAN MENKDL lîtanbJi, Bak rkoy Gungoren Guven mchallesı, Mormara Coddesı No 28'de tlcaretle ıştıgci eden Ismoıl Soydan ın Konkordato tekllfl Bakırkoy 7 lcra Tetkı< Mercıı Hâkımlığınm 1381/248 Esas, 1981/254 Karar sayılı ^s 29 12 1981 tarıhlı karorı ile kobui edilerek Borçluvo lk aylık rehil verılmış ve Konkordato Komiserl olarok do Hakımlıkce atanmış bulunmaktayım. Borcludan aiacaklı bulunanlarm, bu liânın yoyını tarlh<nden itıbaren 20 gunluk sure IçertslrKJe olacoklonnı tevsık eder belgeierie bırlikie, hergun (Cumartesi • Pozar) har.c saat 14 00 llâ 17.00 orosı, istonbul, Klod Farer Cad No 16/1, Cernberlltoş adreslnd«kl büroma başvurorok alacaklarını kaydettirmelerl: 20 gunluk sure ıcmde gerekll kayıt Işıemlni yaptırmovanlann, konkordato müzokeresine kabul «dılm»y»ceklerl: Konkordato mü2akef8Sl 242.1982 Çarşomba gunö 9oot 10 00da. Istonbul. Sakırköy. Hüsrevrye Sokak No. 13 adresındekl Burc düğün salonundo (Beledlve yont) yopılacağındon. alacaklıların hazır bulunmalan. alacaklılar toplantılardon 10 gün önces«ne kodar alacaklıların dosvadakt belgelen ınceleyebilecekleri lcra Iflâ» Konı>> nunun 292. maddesı uyarmca Hân olunur. KONKORDATO KOMİSERİ AVUKAT Adil KURTEL (Basın: 373) GENEL KURUL İLANI Şubemlz 14. D6n«n Gen«l Kurulu 30 ocok 1982 OOnu yapılocoktır. Şubemlz üyelerine duyurulur. OÜNDEM: 1 2 3 4 5. 8. Acılış. Boşkanlık Dlvonı ««clml, Calışma raporunun okunması vs gArfişOlmssl, Oda Genel Kurulu'na sunuiaeak tekllfler, Dllekl«r. Oy Sayım Kurulu 8»clml, 7 Secımlw, 8 Kaponış. YER: Slnemo Televfzyon Enstltusd Balmumcu Beşıktaş / IST 30 ocak 1982 Saat: 1 0 i » . 18 00 (Cutnhurtyrt 453} SATIŞ ANKETİNE ÇIKILMIŞTIR. Teklıfler engec 1 2.1982 gürrü mesai saatl bitımın* kadar Karoköy/lsr. Yeni Yolcu Salonu Kat: Vdeki SATINALMA KURULU BAŞKANLIĞI'na verılmış olacoktır. Bu satışla ılgıh sartname 27 Mayıs Han Kat: 3 Bahcekapı/ISTANBUL adresınde bulunan İKMAL MERKEZl MUDURLUĞU, SATIŞ SERVISfnden soğlanabılır. Dosya No. 1981118a 1981/126fl 1981/108« (Btmn: 10429) 456 ACELE SATILIK TELEFON Sohlbınden Yoşltyurt'to 50 bın peşin, 75 bıne ACESATIUKTIR. T E L : 280314 • BANKER KASTELLÎ A Ş Merkez: Vataf Han Asma Kat No: 23 Sirked îstanbul PK 735 Teleıt: 23 314 TH. • ANKARA ŞÜBESt: Atatürk BuİTan No: 94/7 Kızılsy Tel: 17 5900 • 183254. • ANTALYA ŞTJBESt: AUrürk Cad. Reşit Berberoglu t$banı Kat: 1 No: 6/7 Tel: 50 48 • BTTRSA ŞTTBESÎ Atatürk Cad, Kurtul tşhanı No: 59 Asma. Kat. Tel: 20 363 11 336 • ESKİŞEHÎR ŞUBESt tnftrrü Cad. Porsuk tştıaru Kat: 2 Köprübaşı Tel: 16 185. • İ2SÖR ŞTJBESİ: Curnhurtret Bulvan No: 11 Meydan Apt. Kat: l No: 13 Tel: 21 2094 Telecr 53 678 ONAY TR. • SAMSTJM ŞUBESİ: Bantcalar Cad. Not 5 Tel: 19 482. • KAYSERÎ atTBESt: Ciımhuriyet Mah Vatan Cad BU•ük Aksakal tşbaru 16/2 Tel: 13 931. • KONYA ÇTJBESÎ Htlktimet Meydanı MıhcızBd« Han Kat: 1 AKAL AKSA BAGFA9 BAŞKENT ÇtMENTO BATI ANADOLTJ Ç1MENTO BURSA ÇIMENTO ÇÎMSA EGE GÜBRE GÖLTAŞ Î ÇANAKKALE SERAJÖK GUBBE FABRÎKALABI t $ BANKASI KARTONSAN KARSAN KAV KOÇ YATIRIM KORDSA KORITMA TARrM NOBEL PAMÜKBANK ORMA POLYLEN RABAK SIFAŞ SITNTA • T.\HVtL VE HÎSSE SENEDî ALnvl SATIAÎI İLE HtZMETlNÎZDEYIZ. • TAMAJVn ÖDENMİS SEBUAYE: SOOOOOJOOO. TL.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog