Bugünden 1930'a 5,503,932 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYIN1 \R1 Prof. Nusret H1ZIR Felsefe Yazılan 2. Basisı Çıktı Ederi: 250 Lara ISTEME ADRESİ Turkocoöı Cad M'41 lu Istanbul Cumhuriy 58. Yri; Sayı: 20638 Kurncosu: Ynnns NADt 10 TL. 18 Ocak 1982 Pazartesl ÇAĞDAŞ YAYINLARI NADİR NADİ'nin Tayınlarunıs arasmda bugüne degin çakmıs yapıtlanDy»nJj« (3 bası) „ . 390Pento Arabğmdan (S. bası) 150tki SoTyet Rnıy» Ikl Polonya (4 ba«> 80Olnr Şey Defil (2 ba«O 150Sokakt» GftrMtü Var (2 bası, tükendi). Çafdas Yavmlan, Turkocağı Cad. 3941, Cagaloğlu ISTANBTJL. Dogan Türkmen'i öldürmek isteyen Kilimciyan 22 ocakta yargıtanacak Ermeniler, Paris ve Cenevre 'de üc rere bomba attı ERVENİ TERÖR ÖRGUTÜ ORLY TÜRKIYE'NİN PARİS BÜYUKELÇILIĞINI BASAN 4 TEROR1STIN ISTEKLERININ YERINE GETIRtLMEDIĞI GEREKCESIYLE FRANSlZ DIPLOMATLARINA SALD1RIYA GECECEĞIN! DUYURDU PARtS (Ajanslar) rurkıve nln Bern Buyukelçısi Doğan Türnmen'e onceki yıl şubat avında suıkast ginşımınde bu lunan Ermenl teronst Maks Sırayır Küımcrvan'nın yargılan masına Fransa nın Marsılya kentınde 22 ocakta baslanacagı büdınlırken, ermerulenn Pran sa ve İsvıçre kurumlarma yo nelık saldınlanna oır yenısi daha eklendi ve teronstlerın Pans ve Cenevre'de attıklan tiç bombarun patlaması somıcu buvük hasar me'sdana eeldı Ajanslann habenne gore Ki llmcıvan'ın savunmasını daha ftnce Fransa ve îsvıçre de Turk dıplomatlanna satdmda bulu nan Ermeni teroristleri savu nan Ermeni asıllı Fransız avu ksr Ustlendi Türkiye'nin Bem Büyükelçı •1 Dogan Türkmen'e 6 şubat 1980 tarihlnde otomobıli lle gi derken ateş açan Ermenl terortst bir süre sonra Fransa'da yakalanmıştı Türkmen, saldı ndan haiif yara 11« kurtulmııstu Bu arada, Türkije'nın C«nevre Baskonsoloslugu sozleş melı seirre*en Mehme* Savas Yergüz'un katıli Mardıros Camkoçyan'ın serbest bırakılmasıru ısteven errneni tedhışçıler dün sabah kentsn eskl semtmde park etnnş otomobıl lenn yakımnda !kl bomba pat lattüar Saldında olen veva yaralanan olmadı Camkocyan Yergtfz'ü oldür mekten 15 vıl agir hapıs cezasına çarptınlmıştı Dün sabahkı patlamalardan sonra haber ajansı büro'anna telefon eden bır şahıs olavnn sorumluluğunu «Kviçre15» adında bir Ermem grubun ust lendiğini duyurdu Pans'te bu sabah blr bankada meydana gelen patlama büyük hasara yol açtı Patlamarm mevdana geldiği bankanm \akınındakı btr başka bankava (Arkası sa. 9. sü 6 da) Ortadoğu'ya ihracatımız hızla artıyor BU YILIN PETROL İTHALATI İLE İLGİLİ BAĞLANTILAR, IRAN, IRAK VE LIBYA'DAN SAĞLANDI. Başbakanlık, Devlet Planlama, Istatistik Enstitüsü bütceleri kabul edildi Ozal: Renkli televizyona temmuz 1984 He geç ilecek ANKARA (ComhtırİTet Bflro •a) 1982 MaU Yılı Bütçe Ta sansını görusmeye devam eden Daruşma Meclısinde dün de Başbakanlık Devlet Planlama Teştolatı, Devtet îstanstık Ens tltüsü lle toprak ve tanm re formu müsteşarlığı bütçelerl ka bul edildi Başbafcanhk bütçesinln göru îülmesi sırasında ılk sdzü Seı çuk Kantarcıoğla aldı 1968 yılın dan bu yara memur ve ışçı Ucretlerl arasmdakı farVon a narştnın asıl kaynaftırı oluş turdugunu one suren Kantar cıoğlu, «Devlet Personel Dalresi tarafından çok fiiz*l blr 9ekildt hazırlanan 65" sayüı Dev let Memurları Kanunu raydan çıkanlmıştır» ded! Bıngol üvesi Mehmet Aydar da, blr kasabm büe san ba sın kartı alma olanafı buldu funu bellrerek, Vnadolu Ajan sı'nm Devlet Enformasyonu göreyinı venne getıremedığını ıleri sürdü Beklr Tunay ıse venl Ana yasa'da «Mllli Gmımlik Kuruln» bulunacağını sovledl ve Anadolu Ajansı TRT ıle Basın Yaym Genel Müdürlüğü nün bu fcurula baftlanmasmı önerdı Başba'*anhk bütçesl Uzenn dekl eleştlrıleri vanıtlamak ü zere kürsüve gelen Başbakan • cMADENLERLE İLGİLİ TASARINIIN MGK'DEN BIR DAHA DEVLETLEŞTIRMEYE IMKAN VERMEYECEK ŞEKILDE GEÇMESl LAZIM AKSl HALDE K1MSE MADENCİLIĞE YATIR1M YAPMAZı • «PERSONEL POUTIKASINDA KOKLU DEĞIŞIKLIK TEH LIKELI HEDEFIMIZ MEMU RU BOL, 2 YAKASI BIRARA YA GELMEYEN DEVLET DE ĞIL. MEMURU AZ AMA GUCLU DEVLETTIR » Yardımcısı Turgut Cteal De\ lst Personel rejımınde koklu değışıklıkler vapılmasının teh lıkesı bulunduğunu ılerl sıir dü Cteal «Orfcislklikler taman Içerisindo evolnas^on (evrlm) ile vapıJmahdır» b c raınde ko nuştu Derlet personel sorununu çozmeve yonelik ıld tasarımn Mıllı Güvenlık Konsevı gundemınde bulundugunu bıldıren özal, Ilk tasannın Bakanlar Kuruîu'na odeneklerı arttır mak yetklsi verdığını açıkladı özal şoyle konuçtu •Bufün devlft personel rejl minın veterll blr duzevde oldu fcu sÖTİeneron ancak bu knrumda kısa donemde köklü de gtşildikler vapmak ban tehllke 1er do^unır, devlet personell savısı son yıllarda buvuk bır artiî gostermıştır Bu da dev let personel rejımınl arzu ettı gimız gıbi duzenlemenuze en gel olmuştur Bugun de\let personel rejınü ıle ilgıll ıkl ka nun tasansı >Mlı r,u^enlık Konseylndedır. öncellkle ucret meselclerını duzenleven kısa donemU tasan kanunlaşaraktır Daba sonra dığerı ele alına caktır. \H ve ust kademe ara sındakt ucrct farklılışnnı hırden bıre (ie de?ıştırmek kabıl deçıldır Bu meselenın zaman içınde çozumlenmesı daha ı\ı olacaktır » Renkli televızyona 19&4 yıU nın temmuz ajında geçıleceğı nı açıklajan Başbakan Yardım cısı bu konudakl ayıntılı b 1 ğınm başbakan tarafından ve nleceğınt bıldırdı Turiüve de u>gulanan ekonomıs sıstemın «karma ekonomı» olduğunu soyleyen Özal «Bu sîstemde de\letin rolu altvapı sıstemlennl vapmaktır Bunun vanında devlet elinde bulunan sanavi unıtelerlnl fazla burutmeden rantabl hale getırmelldır» dedi Ihracat Sıgortası konusua da bankalar açısmdan bazı sonın^r balundugunu ancak 60runun uzermde duruldjğunu budren özal Ihracat Sı^orta sı'nın ancak \uzde 50 oranında gerçeklesebıleceğını sovledı Ozıl Tenklı tele\ir,on komı sjnda 5u bılgılert ve^dı «UrııpacU çalısan vatandaslarımız arük Turkıve've renkli teleMzvon çetırıvor Komsularımız renkli \avin vapıvor Tur kne'de 1 bin renklı televızvon aİRisı \ar Burun bu eprçeklere sro7iımuzu kapatamavı? Renkli televizvona »eçi* ıçın nH4 temmuz avı hedef oiarak alınmıştır Başbakan rakında (Arkası sa. 9, sü 7 de) Sedat ERGİN ANKARA Gerıd* bırok tığımız yıl Türkıyentn dış ekonomık iiışkllerınde tYa pısol» oiarak nıtelendınle bılecek bır değışıklık mey dana geldl ve Ortadoğu ul kelerıne yapılan Ihracat bü yuk oronda arttı Arolık oyı rakamları ke sinleşmedığırden oturü yet kılılerın yakloş k olarok yap tıkian hesoplamclara gore 1980 yılında AET ulkelen nın tumünü kapsayan OECD ülkelerl grubuna vo pılon ıhracat toplam ıhra catın yuzde 58'ınl oluşturur ksn bu rnıktar 1981 yılın d a yuzde 50 ye dustü Yı ne 1980 yılı ic nde Ortado ğu ulkelerıne yapılan Ihra cat toplam ıhracatın vürde 25'i dolayındo Iken bu o ran 1981 yılında yuzde 40'a yaktoştı 1981 'ın dış tlcaret rakam lan lncelendığındo carpıcı blr gelışn» oiarak özel likle Ortadoğu ülkelerin« yapılan ıhracat rakamları karşılaştırıldığında şu sonuçlar çıkıyor (MILYON DOLAR) 1979 1980 1981 Irak 113 134 500 Iran 11 85 300 Lıbya 43 60 600 Cezayir 3 150 Arabıstan 19 43 80 Turkıye nın toplam ıhracatı 1980 yılında 2 9 mılar dolor duzeyınde gerçekleşırken bu rakam 1981 yıiında yaklaşık yuzde 60 oranında bır artış gostere rek 4 7 mılyar dolara cıktı hracatın yapısındaki Dır başko dsğışıklık 1980 yılındo toplam ıhrocat ıcınde sanayl ürünlerının oranı /uzde 38 Iken bu oranın 1981'de yuzde 56 ya yükselmesl Turk muteahhıtlerlnln Or tadoğu ülkelennds yaptıkları sozleşmeler n toplamı da 8 5 mılyar do'ar oiarak tahmın edılıyor Bu mık(Arkası sa. 9. sii 5 da> ABD'liler, 251 kişiyi öldüren soğuklara k Sibirya Ekspresi,. admı verdi W\SHt\GTOV (UiKA) Ajnenkalıların «Sfbırya Ekspresi» adını taJctıkları dondurucu soguğun şımdıve kadar 251 kışının olumune neden olduğu bü dırılıvor Uzmanlar, kar ve saatte 83 kılometreıı bulan şıd detlı ruzgarla kanşık soguk haianın S.bırva'dan ge'dığını bı'dın^orıar Amenkan kıt'asııun bJ >"uz>ıl ıçındekı en şiddetr i sofuk havayı yasadıgı ka% dedılıyor (\rkası sa 9. sfl. 6 da) Yurtta hava sıcaklığı arlacak ANKABA (aa ) Hava sıcakluclarının butun yurtta once< gure oran a bıraz artacağı bıldınldı De\ et Meteorolojı îşlen Genel Muaurluğu yetlulılennden alınan bılgıje gore Doğu Karadenız Bol gesırun doğusunoa t'a^a çok bulutlj olacak, ötekı bolgelerde açıK \e parçaJJ bu'utîu geçecek Marmara Bolgesı ve ıç kesunlerde sabah saatlerında yogun sıs görülecek. En yüksek sıcaklücları. Anjara'da 7, îstanbul ve Dıyarbateur'da 12. tztnır" (Arkası u . S, su ( da) SAVUNMA BAKANI SHARON'UN IDDIASI. "Israil'in cıkar alanı 9 Türkiye yi de kapsamalı Dış Hob«rl«f S«rvı»l İ8rell Savunma Bakanı Ariel Sha ron, (israil'ln strate|ik cıkar alanının, 198011 yıllordo sodec« Ortodogu ve Knıldenız kı yısındakl Arap utkelerınl kap •adığını, bu alanın Turkiye, Iron, Pakistan gıbl ulkelerle Körfez, Kuzey ve Orta Afrıka' dakl bolgeleri de kapsoması gerektiğlnı» söyledı "ranso'da yayınionan ıL« Nouvel Observateur» derglslnde yer alan b f yazıya go re Airal Sharon, İsrail'ln bu «Stratefık cıkar alanıındon Israıl kabfnes nln Golan'ın II hak edtlmesl karonnın atındı ğı toplantısı sırasında Söz et tl. Arlel Sharon konusmasındf oyrıca şunları sovled' «Isrolf B Le Nouvel Observateur dergisine gore Israıl Savııııma Bakanı ülkesinin «stratejik çıkar alanına» Türkiye'nin yanısıra Iran ve Pakistan'ı da katıyor. ın stratejık toprak derlnllğlnin eksık olması blr savunma sıstemınin kunılmosını gerekli kılıyor Bu savunma slsteminln kurulmasının gerekli olduğu olanlor ıse Yahudi sayısının ve nufusunun fazlo olduğu bolge ler, yanl Urdün de, Golan'da Gazze'de, Galıle'de v« Necef tekl Yahudi kolonilerl > "Kim, o Kimdir Siyonizmin Napolyonu L* Nouvtl Observoleur e göre, Isroil in Hınt yanmodası doğrultusunda ve Afrıka da kl yayılmacılığına ılışkın gelecektekı planlarının yer aldıgı bu acıklamada, oldukca ılgmc ıddıalar bulunuyor Le Nouvel Observateur'un yorumu şo/le sürüyor ılsraıl Savunma Bakanı, radıkal Arap ulkeleıince canlan dırılan 'antılsraıl cephesının , soz konusu ettıgi ulkelerde ge lişmeslnin, kendılerıne yonelik dolaysız bır tehdıt otuşturdu gunu ıma ederek bu konuda tum dunyayı uyarmak ıs tedı Imo edıldıgı kadarıyla Israıl, buyuk bır olasılıkla Pa kıstan'ın askerı nukleer potansıyelinin gellsmesıne kayıtsız kalmayacaktır Llbya lıderı Mu ammer Kaddafl de Pakistan' da Mslom atom bombasımn' uretılmeslnı flnanse edıyor Ay ni şekilde, Lıbya ve Cezayir 1 In Afn a'dakl etkllerının artması da Israıl tarafından Do laysız bır tehdıt' oiarak nıte lenıyor Arıel Sharon, ote yandan konuşmasıyla, ABD'nın, Israil'in sınırlarından hayli uzak yer lerl, Kuveyt ve S Arablston'dakl petrol kuyuları gibl Pakistan'ın atom tesıslerınl de vurabılecek kapasıtede olduğunu onlamosı amacını gut tu» Alpdündar: Türkls isci • •• sorunlarına kayıtsız kalıyor DAGrTTlGlNI ŞIDE'NtN ETKİNLİĞİNt DE DlGtM SÖYLEDt BELİRTEN MUSTAFA ALP HTtR DUVDVR B.4LKANLIGI'NDA ARIEL "ARIK,, SHARON Ariel «Arık» Sharon'un nasıl bırısı olduğunu .şalun»/ıgı tartışümaz olan Israıl Başbakanı Menahem Be gm'm su sozlerınden anlamak mumkun »Eger ^nk Savunma Bakanı otursa. tanklanna Basbakanlık bmâ sına saldınn »mnn \erecektır • Bır başka şahın Başbahan Yardımcısı Sımcha Ehr hch ıse Sharon hakkında >u kanıyt ıfade etmışîı «Sharon temerkuz kamplan ku racak ve herhalde bu kamp lara ırönderecegı ılk kısı ben olacasnra» Geçen vaz Günev Lubnan ve Bevrut a yapılan fiddeth Israıl saldıniarı sı(Arkası sa 9 siı 4 de) Yankı, Türkmen'i doğru acıklama yapmamakla sucladı ANKARA, (Cumhuriyet Burosu) Türkiye'nin Bırleşmış Mılletler Daımı Temsılcisı 8üyukelçı Coşkun Kırca'nın BM Genel Kurulunda Türkiye nın geçen yılkı tutumuno aykırı olarok bu yıl, bazı Latın Amenko ulkelsnni Insan haklarına sa/gılı olmaya cağıran karar tasarılarma ABD ıle bırlıkte ceklmser kalması konusunda cYanku dergısı lle Dışışlerı Bakanı arasındakl polemlk bu yüyor «Yankı» dergtsl bugün yayımlanan saYisında Coşkun «». «. «4. î d«) surülen, «Deruz Sonmez Germsı» murettebatının aılelen dün bır toplanh yaptı Sarayburnu nda yapılan bu toplantıda, gemmın battıgını behrteceh hıç bır kamtın oimodıgı one surülau Esrarengız jefeıkte kayboldugu söylenen ancak gemıdekı murettebatın yaşamından umutlarını kesmeyen aılelen, Devlet Başkanı Kenan Evren ve Başbakan Bulend Ulusuya bırer telgraf çehtıler Bır yıldan bu yana her gün döneceklerı umudu ıçınde bekleyen gemı murettebatının eşlen, çocuklan, ana baba ve de kardeşlen dün Sarayburnu'na ustunde «Umatla Beklıyoruz» yazılı çelengı koyduktan sonra gözlen yıne umutla denızç çevrıldı . (Fotograf Ah AL4.KUŞ) UMUTLA BEKLİYORLAR Blr v i i once Cırıt adası açıklannda battığı öne 2yük treni çarpıştı: 3 ölü • StV*ST«Ct KAZADA BİB LOKOMOTtF tLE U V4 GON HAS4R GÖRDt 1 GÖREVXI G0Z4LTINDA • IZMÎTTE DE 1Kİ TRAK TÖRÜN ÇARPISU\SI SO VLCTJ 1 KISI ÖLDt) StVAS (Cumhnrlyet Bflrosu) Sıvas'ta 2 yuk trenının çarpıs maaı sonucu 3 kışı oldü, l'ı a gır 4 klşi de yaralandi. Kaza Sıvas'tan Çetmkaja jonüne gıt mekte olan 5609 sefsr sa\aıı yük trenin.n 2015 sıralannda Çetinfcaya'dan gelmelcte olan 973 sayılı trerüe Taşdelen istas \ onunda çarpışması sonucu mevdana geldı Kaza sonunda 5609 sayıh yıik trenının makl f nisti Sadık lılmaz. maimis vardımcısı Mehmet Cn ve tren görevllsl All Ocü olay yerlnde can verdiler. Yaralanan 4 kışlden durumu ağır olan Hacı Cambazoğln Slvas Hastanesınde tedavl altına alrndı Yetkılller kazava trenlerden birtnin yanlış hatta gınnesının yol »çtığını belırterek, kusurlu pörülen 2 gbrevlinin gozaltına alındıgını bıldirdıler Kaza üze rtne kapanan Sıvas M a l a ^ SlvasErzincan demıryolu 03 45 de yenlden açıldı Taşlıdere istasyonundan ha reket eden 973 sayüı trenin, he ntlz mskasbaşından çıkmadan karşı ybnden gelen ynk trenı ıle çarpısrnası sonucu blr loko motıî ıle 11 va°onunda hasar çorduğü bıldınldı tZMtT Mer>met Kaymak vönetımlndeki 41 DH 145 plâ kalı traktör, kar$ı yönden gelen Izzet Ergut vönetımındekl 41 DA 831 pl&kalı trakthr ile çarpiBtı Kazads, 19 vaşındaki M. 9, A 1 de) ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Danışma Mecl sı uyesı Mustafa Alpdundor Turk Iş" m ışcı sorunları karşısında ka yıtsız kaldığını belırterek, «Turklş sınırlı olan sendıkal ımkanlan degerlendırememek tedır» dedı Alpdundar haftalık Yankı derg s n n sorularını yanıtlar ken ozeMe şu goruşlere yer r ve dı «Danışma Meclısıne Anayasa teklıflerl, calışmo konularıy la ılgılı yasa tasarıları gelmektedir Turklş bu konuda suskun kalmaktadır Goruş Is tememıze rağmen, bugune ka dar cevap dahl vermemesi, ış çi soruntan karşısında kayıtsız kaldığını göstermektedır Turkİş'i tum Işcllerln temsılclsi olma doğrultusunda yön lendirme ve uyandırmak Içln bu uyanyı yaptık Türkiş sınırlı otan sendıkal Imkanlorı değerlendırememek(Arkası sa 9, sn 5 de) Dünya Yaslılar • Asamblesi amblem oiarak "Banyan,, agacını secti ANKAJRA (UBA)Dün ya Yaşhlar Asamblesi arablemı, «ban\an> ağa cı oiarak belırlendı Arnerıkalı sanatçı Oscar Berger tarafından ha zırlanan amblem, uzun bır yaşam suresı, oz gu ven süreklı buvume ve gelışmeyl slmgeliyor As\ a nın tropık bolge terliide, Afrıka ve Latın Amenka'da yetışen ban \an ağacının oasllığl, çok sayıda dallarmdan topra ga >enıden kok salması, bunlann pderek govdeve donusmesı ve >enî gov delerın de avnı bıçımde çoğalmayı sürdurmesı. Besiktas Hayrettin iskelesi bugün açılıyor tSTANBLL, (3 8 . 1 B e şıktaş Ha>ıettm Isksle si bugun saat 09 00 da du zenlenecek bır torenle hız mete açılacaktır Yapırnı bır yılda '•amam lanan Beşıktaş Barbaros HajTettın iskelesi 30 mıl yon lırava maloldu Anadolu j'akasmdajv. termınal durumundakı ıs kelelsrden sabahtan ıtıba ren sabah ve akşam Ha\ rettm iskelesi bağlantüı Emınonu'ae \apur sefer lerl duzenlendı Öte yandan Denızcüık Bankası Şehır Hatlan Iş Mmesı"n.n ekonomık on lemler çerçevesınde bu sabahtan ınbaren Istan bul'da gunluk 825 \apur sefenmn 108'ı kaldınla cak Denızchk Bankası yetkılılen, vapur seferle rının azaltüması ıle gunde ikı mılyon lıralı< vakıt ve vağ tasarrulu sağlana cağını büdırdıler Yenı duzenleme ı!e volcuları az o an Anadolu vakasındakı Çubuklu, Kuçuksu Kan dılh Vanıkoy Rumelı va kasmda 'se Arnavutkov ve Ortakoy sefer progra mjıdan çıkanldı yeniden Bakanlıklar ŞAHIN Savunma Bakanı Sharon, Israil liderleri orasında en önde gelen tŞahlnılerden biri oiarak tanıntyor. Gariantep TKP/ML DHB davası yarın Adanadabaslıyor FRANSA ANAYASA MAHKEMESÎ ADANA (Cumhurıyet Guney llleri Burosu) Mevcut anayasamn duzenledığl slya 8al ekonomık ve hukukl dü zenl sllahl halk avokianmas yoluyla yıkıp yerlne Markslst Lenlnlst goruşe dayolı blr dü zen getırmek amacıyla yurt capında ceşltll »ylernler gercekleştırmekle suclanan TKP / MLDevrlmci Holkın Birllğl örgütünun Gazlantep hücre elernanlarının yargılanmalorına yarın Adana'da başlanacak. M . t , ¥L 1 <UI MtTTERRAND'IN MÎLLİLEŞTÎRME PROGRAMINI GERİ ÇEVİRDÎ Haberi 3. Sayfada Vergi yasalarında son değişiklikler ne getiriyor? Prof. Dr. Salih SANVER Bugün 5. sayfada düzenleniyor, genel müdürlük sayıları azalıyor Hasan UYSAL ANKARA Bokanlıkların yeniden düzenlsnmesl lcın blr cerçeve yasa cıkarılacağı bu nun ıc n çalışmalor yapıldığı oğrenıldl 8aşbakanlık Bakanlık ve bcğh devlet kuruluşlorına gon derdığı bır genelgede yeniden duzenleme ıle ılgılı b Igı ıstedı Başbokanlık Genel Mudurluk sayılarının düşüru'mesı gerek tıgını bıldırdı Genelgede her tur'u tasarrufun yanısıra kad roda da tasorruf yapılmasma tıtlzllk göstertlmesl Bakonlık(Aıkaa •». », cft. S de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog