Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

17 OCAK 1982 Cumhuriyet 9 Sayılarla CIN (Baştaran 1U. saytadd) TUrkiye ekonomısi ıle yakın Uışkıleri Pekın Buyukelçı mız Sayu) Necde' TEZEL'ın planlı ve ıstıkrarlı çalışma ları sonucunda başlatılmış tır. 1981 51İ1 ıçmde Ticaret ve Dısışlen Bakanlıklarımı zın ıkı ülke arasındakı ekonomık, tıeari ve tekrak ış Türkıye'nın Çın e uıracatı 1979 9.361 1980 2.019 (İÜOU doları 1981 (6 &\ ı 14.566 bırlığının çerçevelennı olttşturan anlaşmalan taızalanuş olmEİan lüşkılenn gelıştınlmesı ıçır. dtılmış onemlı aaımlardır TUrkiye üe Çın arasındafcı dış ticaret son uç yılda ifaae edılenıeyecek kadar dusuk bır duzevde gerçekieşmıştır lurkıye'nın Çın'dec ıthalatı Aydar: Basından (Bastarafı 1. sayfada) «3? majıs oütun saminıiyetine rağmen 2 ay sonra bır takım dedikodulara neden ol muştur 12 bylül için şu ana kadar şükranla vad etmek is terim ki. böyle bir dedikodu vapılmaraıştır.» Danısma Meclısı uvelennın bazı zorlukiarından soz eden Iğnecıler konıiimasını $oyie surdurdu: «tki komisyona bır salon ve rilfyor Koskoca TBMM bınası içindp b;r salon bulunamı>or. Memurlar adeta yer varılmı.ş kabdcdilmii. Bir uyeye varım sekreter düşüyor tki komisyona bir memur. Zı\ aretçilerimiz ıreliyor buniarı hapishanede ağırlar gibi açırlı\onız. Bunu Meclisimizin havsi\etine uy gun sörmüvorum. Rozetlerimizden memnun de eiliz. cuk bü\uk. Kullanışlı ol ması için biziere birer tane de küçük rozet «erilmelı.» FORyİYONX.AR KİBARLA!jTI Yemek sorununun. «fevkalade önemli» oldug'irıu soyle;.en Ignecıler soyıe deuı«Yemek soruııu fe\kalade onenılidiı MecÜs lnkaııl.ı>ı öteden beri Türkiye'de şiihrel \apnii,. iazııetiı. i:ı\sı\<'i.ı unurlu bir lokantadır. F^skideıı bin ki^iyi ağırlı>an Inlcanta simdi 16(1 kisiyı ağırlamak için adeta telaşa kapılıvor. Yrmek ler geç geli>or. soğuk olujor. Son lamanlarda uorsiyoıılar biraz daha kibarlasr.i kâçüldü. sa\ın Meclis Başkanuııız çık;ırdıiı kitaplan.vla l e »ıırt dı«ıııdaki öteki görevleriylp bizi içerde l e dışarrla «oterince temsil ednorlar. \nıa Çfizlerıni hiraz içerivp çevirsip'er ü\elerin ihtiyaclarını karşılasınlar.» nışnıa Meclısı'nın basuıla ilıştaıerını düzenleyen yonetmeügı eıeştırılerek «özgıirlükJer içinde en etkini vc yaygını basm ozsürluğüdür» dedi. Yücel daha sonra şoyle de vanı etıı: «Baş'anlık Uıvanının haur ladıği Basııı layın Haberlefme lönetmeliğı gazetecılerın çaıişmaiaruıı kolaylaştırıcı değil, (aın aksine zorlaştıncıdır Uzgiirlükler içinde en ya>gını basuı özg^ırlugüdur. Basın oz guriuğünden aııcak baskı ile iktidarda kaimak iste>enlcr korkar. Basın topiuınun ayna sıdır. Bu avuaya hakmaktan aııcak çirkinier korkar. Uysa pırıl pırıl bir üanışma MecüMmİ2 var. Bu yönetmelik basınla Danı> ma Meclisi üycleri arasında bıt barikat trurmuştur. Basm bu vönetmeıikle dinle>ici durumuna düşurıihnüîtiir. Basın yalnız dinlemez. Uakikaya kar;ı savaşarak, sorar soruştunır, araçtırır, \e yazar. Gazeteci baziiarmuı zannettigi Kibi, ola> çıkaran insan değil, olavları izieyen insandır. Uerçekienn yan&ıtıimasındao herhangı bır endişemiz ınj \ar? Bir jandaıı ba^ına bazı engellemeJer koyar ken, bır >andan Uanışma Meclısi çau^malarınm gereğı gıuı yaiisitijraadisinu.il \akimyu ruz. ismaiı Arar arkadaşınıu Üaıuşına. Hecusı ıle hükumeı arasındaki kopunluKtan sdz et nuştı. 4\nj durum Uanışına Meclisi Ue basuı arasında da v aıüjr. basının çaiı>ı:ıalarıru duten leyeo yoneımelık tiaşbakanUk Uıvanı taralından \enıden ele alınnıalıdır « BAsINA KAI'All KEJİM UemoKiaiiıerae oasının o ne:.i.ı oır kuruın oıaugunu oe Tutanaklardan (Baştarafı 1. sayfada) du: Danışrna Meclısı üvesı Pıkn Devrimsel konuya ilîşfcin olarak suniarı soyledı. «Hiçbir ekonomist alcufrmz 100 bin lirava bir sene sonra 120 bin. 150 bin lıra falz ode\eceksiniz. avrıca siz de kazanataksınız çeklini kabullenemi\or. Ben çok kimse ile temas ettim. iktisatçı değil>m, anlamam: Ama bir hayat icinde vasıvoni7. hi''b!r ticari ivn hunj sağlaması kesinlikie mümkün değil divorlaj, bu akıikârı değil diyorlar. Risk var mı vok ınu? Risk OUİUEU aoaçık mevdanda. hattâ memleket. Simdi, (abii önce bu hikimdan hiikiiırft Ptmpk drmek.rio^İPti^n• nptmek demek benlm anlayışima ıjöre herlıalde i:i a>c!.".n beri hükiimet eden Sa%ın Bal.anlanmızın, bu risk var mı. wık mu di\e Defterdarlan tonlayıp, sorup, bu zaman mı öğrenmesi lazımdı. Yani bucün nasıl eörülmedi? Bankerlik neden bu hale seldi.. tşte. Türldye'deld dar gelirlilere verilen bu naralar \ü/ünden. bu iirret \Tİziinden ban kerlik Türkive'de hu hale eeldi. Ticaretle uğrasan insaıılar bankere para \ermediler. Ben sunu açık vürekUlikle belirtivorum. aramızda bnlunan arkadaslardan da bankere belki para \ermi^ olanlar vardır. ama vövlevemiyorlar Ubil. Bir seree^i burada sö>leve\im. pfendim hir hakimin \aptıcı hir tespitte. kaçtığı ihbar cdilen bir bankerîn biirosunda japtîjh te«pittr. kasasında barlarda çekilmiş. artistlerlp çekilmls bir resim ve a1tınc"a «bilmem kimlerin parasını meleklprlp redik» dive kafivpli bir kelime ile. birincivl sövfpmp\e dilim varmıvor. eümle Ile karsılaşıvorlar. Bövlp hir fe\ olur mu efpndim?. «VASII. tÇATEM?» Düşiinünüz Kızılay'da bir büfp arılmıs. Belediyp bun3 ruhsatı %ermi?.. Zabıtası her eün kontrol ile mükellef bunıı. Ben oraya konan huzdolabırdakı mesrubatı içivorum. zehirlenip öiüyonım «içmeseydiniz efendlm » nasıl içmem?.. Ben. de\letin çiivencesi altında olduğumu kabu) pdivorum. Mpvzuat yok idiyse müsaadr edilme7 pfendim. Rapısına kilit \~urulurdu.» Ertugrtıl AlaMı ıse şunları soy'.edi«önümiizp BPtlrilen hu tekllfl kabul etmek mecburivetivle karsı karsıya kalmdığının bilinci içindeyim. Bir arkadasımızm nrtaya koyduğu e'ıbi kan akmakta olan varalı operisvon nıasasına yatırtı<j, ona ilk yardınıı yapacağiz \e kurtaracağız. Maalescf Sayın hükümet bizl bu dıırumla karşı karsıya bırakmıştır. O spbeple bu kanana, bu istrgp maalespf «evet» dempk ronında ka'riıitıırc arz etmek Istiyonım. Sayın hükiimet üvelerlne sorııjoruın, 12 eylül 1980 «abahından hueüne kadar ne manl olmuştur kendilerine bu tedbirlerin alınmasında jfecllîmelerine?. O halde sorumlu vardır. Çünkü amelivat masa«ma vatan Türk Inaamnın kesitl son derece önpmii bir kcsittlr. O. orta sınıftır. Bankerlerde toplanan paran benlm anlayısuna Rört*. müstahsil vermemistir. Çiinkü müstahsil ürettiği mala kovmuş oldueu kâr miktan bankere verececi paranın risktnden daha esaslt bir sekilde karsısuıda alacak durumdaydı. Bankerîn almış olduğu parayı ijleten kim SP ise, bir takım ümitlprle bn paravı almıştır, ya ithalata, ya Ihracatta. ra tlcarette kullanacak. Anta bankere parayı veren sınıf, orta smıftır. Bu sınıfın bU yük bir losmmı burokratlar teşldl eder. Burokratlar, silahlı burokratlar, teraTİII bfirokratlar. kalemll bürokratlar. neşterli bürokratlar, bilinçii kims«lerdlr bunlar \e bnnlar gıem leketin içinden Rpçmekte oldnğiı bu çok darboçaz içerlsinde redak&rlığa hanrdırlar.» Devlet Bakanı İlhan östürtc Söyle konustu: «Sayın Baskan, S>yio AlaUı'yı dlkkatle dinledik. Yalnıı henıen şnnu söyle>eyim M, kanun denen seyler üsbahtan aksama hazvrlanmazlar. Bfr sermaye pivasasi kanumı hir rirnde hazırlanmamıstır. bir 6dünç verme Isleriyle ilçiH kanun bir ründe hanrlanmamıstır. Şiradi en hfiyuk, en tnee arnntılarma kadar hanrlamı? olduğurjını kanun hökmünde kararnsme bir (rflnde haztrlanmamısrır. Bfitün bunları dejerli Meclistn Sayın üyelerinin msaf içinde takdir edeceklerinl tahmin ed). vorum.» Fendun Güray da sunları soyledr «Kamuoyu bazı konuiarda hükmünü vermlştir. Bunlardan birincisi. ne kadar aksl iddia edllse de Sayın Maliye Bakanımmn. bankerierin kapılannda Inıyrnklar olusturulmasına neden olan beyanlandır. Paralarını kaptıranlar. kendisini sorumlu tutmaktadırl?r Ovsalrt, boylesine k o n u l a r d a çok dikkatli olmak jrerekirdi. Bir npAi mali his iptall anlayisı içinde ürkiitmeden. çarkiar dönerken «irketler murakabe altına alınmalıydı. Buna karfin, hükümetin ekonomisinl diizenleyen Savm Basbakan Yardnncısının, bankerlerle ilgfll bir komıda. bir yıl kadar önce ken disine tevcih edilen bir sonıyn. «bövle bir sey olamaz» seklinde karsıladı^ı vine malumlannızdır.» Türkiyeden • # • 0 • <ıu<* 197» 149 19H0 219 dolar > 1981 (ti <i.v I 497 Çın Halk Cumhunyetı'nın yabancı ekonomılerle son üç yıidan ben yoğun ekono rnık ılışkıler ıçınde Dulunmd sına karşılıs, ö.j ııışkılerde 3. Dunya Ulkelen ıhmal edılmış gorulmektedır Bu durumun büıncınde olan Çınlı yetkiiıler geçen yılda aldıklan bır karar ile 3 Dünya ulkelerı ıle ekono mılt üıskılerını suratle gelış tırme prensıb;nı uygulama ya geçırmışierdıt Bu pren sıp gereğınce ekonomık ıl:ş kıleruu suratle gelıştırmek ıstecülilerı ulkelerın en Da şında Türkıye olduğuııu Çın ü ydnetıciler bütün konuş malarmda vurgulamaktadır lar. Çın'ın ekononıık ıüşkılen nın temelı «karşılbdı denge» ılkesme dayannıaktadır Dış tıcarerlerını serbest dovız ıle gerçekieştiren Çın'Iıler bır uıkeden ne kadar mal aiıyorlar ıse. o ulkeye o nıık tarda maJ satmak prensıbı nı berımsenuşlerdır Çın ekonomısı ıle ııışkılere başlamadan once Tuık.ye ekonomısı olarak uıun vaded onerrii: buyutlarda so nuç almabılecek. yuksek opsıyonlu ve uzun vade v e n m Ulığı yuksek bır pazar ıle karşı karşıya oıriuguımuu bümemız geretanektedır Aşağıda ana kalemıer halınde lıstelenmış bulunan bırçok yatınm malı ve harn madde Çın pazarında dunya fıyatlarından Tt 3035 da ha düşuk fıyatla satümaJîtadır. Ayrıca bu mallann ul kemıze değışık şekılîerde ge lerek. ekonomımızde tuketıl dığı ve kullaruldığı da bıllnen bır gerçektır Çın lie yapılacak alım satım da elımızde sınırlı bulunan dövızler ıle misrar olarak daha fazla ma! alabıJeceğımız ve karşılıgında da «muriak prensıp olarakı, mal satabılecegim'z bir pazar ile karşı karşıva bulunmaktavız TTlrkıye ekonomısınm Çm efconomisine yaklaşımını bır araştırmaci olarak ştfyle • » çıklavabll'nm Turkiye Çın in dışa açılma polihkası s o nucunda oluşanak ma) talep len ıle bu 'on'umun rüketım ahskanlıklannda meyda na eelmeve bnslsvan dpgişım sonucunda oluşacak mal taleplerini tesbit ederek oır yaklasım vanmalıdır Bu fconudakf en somııt rtrnek. Çin'dekı konut ılretımı ile bu konutlarda vaşamsva bsslayan haikın ^nr^likle 'a lep etnKve baslavaragı mallann tesbit edilmesi şeklinde ifade edllebılir hmanlarma getırebüeceüerını ve uikelerınp de Turkiye den alaı&ları mallan goturebıieceklerıru ıfade etmektedırleı Çın ekünoınısının Istanbul'da. Turs.ye ekonomısının Pesın'de mai ve te^nolojık olayiarda tamtılmasını amaç'ayan karşılirch sergıleme gırı&ımı, yerkuı Baican lıkiar. Eüyukelç:lıkler ve Ku rumlar duzeylennde ele aan mıştır. B u şek:lde ıkı uUenın ekonomık olaııak'annın copıumlarma somut bır bıçjtıde 'aniTnması mümkun o!a.caktır v'ın'de yaptıfım araştırmaldiın vanısıra Aras nınıa Merkf7.nıızQe OECD Dış Tıcare [statıstıklerının nnıe^ ^onucunda kartîouret ıçm oncelıkle eie almabılecek mallan ekonomınıızT/ vararianabılmesı ıçın içıkîıvorum Turki>e nirı >atun şansı Olriusu MaUsr: Huaubat (Bugday Arpa), Tiıtun. Tıftık, Ham pamuk ve pamuK ıpiıgı, Hafıt yag çıkan tohum ve meı^alar, Hayvansal ve Bıtıkıseı yağlar. Kaoa yonrulmuş agaç, Cevherler (Krom boraks>, Dokun.ava elvenşlı îjlenır.ı* elyaf, Sunı ve Senterık elvaf, Ham bez ve kumaslar, Orme eşvalar. Sunı plastik maizemeler, Inşaat malzemelen ve pencere caını, Demır Çelık bonı ve fıtMngs. Içfen yinmalı motorlar Türldye'nin \lrni Şantn Olducru Mal lar: Pefrol ve Petro Kımya ö runlerı. Takım Tezgatılan ve nılmanlar tiaç hammaddelen. Or^anık ve tnorganık KımyBsal maddeler, Bovalar ve Pigmprıtlen, Tıbbi malzeme ve teçh:?at EleKtrıklı makınp ve clhazlar, Op tık aletler, Deınır Çelık Sanayı ilrinlen Ferro alaşımlar. Kalav Kakao Pırtnç, Jut. çuval. Kol saatı ve çalar saat Perro Krom HifJrokarbürler ve rürevleri, De zenrektar. Inrelctisıt ve ben zerien, Elçktnk devre bölUcu ve ba»''"irılan BtTTl Çin ü e tıcareUr gerçeıtie^etulmesı ıçın o n e m l ı bır s o run olarak akla gelen uıa ş ı m d^. Çın'uleı taraiınaan d ü ş u n ü l e r e k oıı onerı şes l ı n d e ıJade edjlmıştır Çın Avnıpa uiKe:en ıle t ı c d i c i ı nın o n e m l ı Dir DOiuır.uııU R o m a n y a uzerınGen ve Kt> m e n l e r ııe karşıükiı deuız taşımacılığj ş e k l ı n d e gerçeK leştîrmektetiır Hergun karas u l a r ı m ı z d a n ve boğazlanrruzdan geçen bu gemıJer ıle Çin'Iıler m a l l a n n ı Turkıye 0 Istanbul lktisadi ve Ticari tlimler Akademisinin 90 kunüaş yıldönümü dün törenle kutlandı. IİTÎA Baskanı Prof. Dr. Orhan ORDZ. törende yaptığı konuşmada «Dilefimlı. yenl yfirfir lüfe giren Yuksek öfretim Yasası'ndaki temel hedefin nyf»lamada saptırılmamasıdır» dedi. Istabul Tıp Fakültesi Lepra Enstitüsünun 29 Dünya Cüzaanı Haftası nedeni ıle düzenlediğı Hızmet Içı Eğitim »eminerf 1820 acak tarihlerinde yapılacak Atatürk'ün doğumunun 100. yıldönümü nedeni Ue Bayssrt De» let Kutüpbanesinde AUtürk Kitapları Sergisi açUdı. Kültür Bakanlıgı tarafından düzenlenen Türk Süsleme Saaat lan Kursu Topkapı Sarayında açüdı. 60 kişınin kaüldığı Jcuısun ikı dönem halınde 8 ay içinde tamamlanacağı bildiriMi. Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası ve Emekli Sandığinda a*ık bulunan kadrolara yeni atamalar yapıldı. Atama kararlanna göre Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü Yonetim Kurnlu uyeJl ğine Maliye Bakanlığı temsilcisi olarak eski APli Yılmaz Bocaoflu getirildi. Merkez Bankası Bankacılık Genel Müdürfüğünde açık bulunan Genel Müdür Yardımcüığı görevine de V» hlt Ocbayer atandı. Mersin açıkiannda 8 ocak günü fırtınaya rutularak batan tek nede kaybolan Yavuz Örgük ve Recep Altuğ'un cesetleri dün kıyıdan 4 mil açıkta balıkçılar taralından bulundu. Erzurum'da 10 silah kacâkcısına toplam 118 yıl ceza verildi Haber M^erkezi 9 Kolordu VP S:kıvor*?tım 2 Xumaralı As ken Mahkemesınde. sılah kaçakçılı*ı vapmak. mermi bulundurmak ve satınak suçundftn yareıînrsn 6 kıy. 15'er vıl, 2 kı şi 10'ar vıl, 1 kisı î yıl. 1 kişi 3 v.l. hapıs cezasına çarptın! dı Aynı mahkemede ba«ka bır <1~vad« «i* çfrii'' v >:r >"i> ideolı\ıık amaçla görüş ayTiH ğı yüzunden bır kısiyı varalî»mak surundan 2 vıl hapıs ce zp.«'"a r»Dtınldı. EL\Zir, AdBm h'dürmey» faın 'e^ebbüs ve 6!3Tı ssvılı ya sava tmıhalpfetten yargüar.an Batt'1 Komi Şnkir Behrıbev \e Nihat Kılıçaslan 15'er yıl. bırer av agır hapıs cezasma çarptırıldı. Bedri İlhan i*e 13 vıl P ava hi'kÜTi pi"di «^nık korkutaral: faydalanma suçund?." "nrf.lanıyordu. ANKARA Yasa dısı Kurtu lr.<= örîutu tıyesi o'duklan pı vıyla 15 kisı hakkında 5 yıldan 12 vıla ksdar hams ist.3irr.yle riava acıldı. Sanıklar orpüt adma evlemlerde bulıınmak. du varlara vazı yezrnak. pankar* toplanh ve gösteri vürtı "apırrak ve para toplamak la suclanıyor. sal'ın EMAS Matbaasıyla Hgili olarak "areılanmasna varın An kara Mkıvönefım Komutanl'.eı 2 Numtıralı Askeri Mahkeme smde deram italyan sorgu yargıcı (Bastararı 1. »ayfmda) Sorgu vaıgıoı Ferdınando Imposunato, polısle ışbırhğı yaprnaja başlayan tutuklu lea hışçıler.n iJadelenne dayana rak yaptıgı açıklamada, «KGB» nın. Pilıstin Kurtulus Örgutu cüsındakı bır Fıhstın orgutu kanalıyla. «Knıl Tug»vlar»a ve diğer solcu kent gerillalarına silah sağladığını one sürdu. İmposımato, geçen mavıs ayında teror.st M Alı Ağca tarafından Papa 2. Jean Paul a ytnehk saldırınm arkasmda Dog"J bloku ülkelerinın olabılecegini belirterek, «Yabancı kbkenll girli servlsler. Italya da ki yıkıcılık olgnsunıı. başlanpıeındaıı beri son derece i " biliyor. devsmlı ideolojik \e maddl destekte bulunuyorlardı» dedi. Yargıç Imposımato'nun bu sozlen. eskı Basbakan Altio Moro'mjn 1978 yüında kaçırılarak öldürulınesı olayıyla u%ı lı goralen, «Kızü Tmravi»r» or gütüne bağlı 48 tedhısçi hakkı n da hazırlanan ıddianamenın ?,erekçelerım anlatan mahkeme raporanda yeraldı. Yargıç împosımato, «KGB»' r.ın sozkon'isu Fılıstın orgutu aracıhğıyla «Kızıl Tugaylar»dan başka «Cephp Hattı» adını tasıvan ve «Kızıl Tusavlar» ıle ittıfak kuran genl'a »rubuna da siîah saftiE'''i:nı kcydettı ve bı: ıkıncı gruptaıı Roberto Sp.ndalo ve Marco Donat Cattın adlı tedhışçiierin güvenhk gıjçîenne Sov>et ve Libya de'tekleri konusurıda açıklama larda buiunduklarını bıldirdi T?nlü Hırıstiyan Demokrat Parlamrn*er Carlo Donat Cat'ir.'in oğtu olan Marro Donpt Cattm, 1980 aralık ayında Pans'te tu tuklanmıştı. >apısı el bombaları (tetırdiginl belırttı Yargıç împosimato, yine 1^78 yazında, Folini'nin, «FKÖ»nu tanıyan ülkelerin ?am'da yaptıklan bir toplanııya katıldığını ve bu sırada, ajan.n, çeşıtlı ulke yetkılıleriyle amaçlarını gerçekleştirecek temaslarda bulundugunu belırtti. bilmerk BİLGİSAYAR ögretiyor. Hıfu sonlirı Türkçe olarak verilen ve 16 35 yaş arası her yaş ve uhsil düzeyinde kışilere göre hizırlanmış oUn BİLGİSAYAR SEMİNERLERİMİZE katılın. BİLGİSAYAR ÇAĞINDA BİLGİSAYAR ÖGRENEREK. gelir ve yaşam diizeyinizi yüksddn, ' çevrenizde SAYGINLIK kazarpn. RPGIIPROGRAMLAMA SEMİNERİ Bilgisayar (Computer) dahnda TUrkiye'de en yaygrn ve geçerli RPG I I PROGLAMLAMA Dilinin öğretileceği bu seminer, Bilgi işlem Sistemleri Tanttımı ve Bilgisayar'a Giriş ife takviye edilmiştir. IBM 3 7 4 2 DİSKET OPERATÖR EĞİTİMİ Asgari orta okul mezunu adayların kabul edileceği bu seminer, tamamen makinebaşı eğitimi olarak verilecektir. Bilj;i Hazırlama MeNâ^ İnönüCad. Ankara Paias Apt"77/9 Âyazpaşa İsunbul bilmerk X* 9 İ L AN ISTANBUL 19'NCU ASLİYE HUKUK HÂKİMLİĞİNDEN 1981/286 Esos Davocı Iraıd Samyel VeKılı Av Incı Goktepe tarafından Davalı olup, Ayazpaç.a Scrayarkası Sokak Nıhat Bey Apt. No: 1 Istanbui TaKSinn adresınde ıken adresi mechul bulunon davah Callousta Bazazyan odına ıkame olunan GAIPLİK Davasındo 1 YuKorda adı ve odresı yazılı bulunan Davaiı Cailousto • Bazazyanın adresı mechul bulunduğundan usulün 141 ve 144'ncu maddeıerı gereğınce dava arzuholi ve davetıvs ılonen tehlıâ edıldığınden ? Taksım Ayazposa Sarayarkası Sokok Nıhat Bey Apt No 1 Adresinde ıken 1939 senesınden berı haber aiınamadığından Havat ve Mevadından haberdor olonların bır sene ıcınde Istanbul 19'ncu Aslıye Hukuk HökımlğiTrn 981/286 sayılı aosvosma gerek yazı veya gerekse şıfaen büd'rmeierl luzumu gı/op karan yerıne kâım clmak uzere medem Kanun hükumlerine îevfıkon llan olunur. 25 12 1981 NOT Duruşması 15 2 1982 Saat 10.00'da (Basm: 406) Elesfırılen vanın;.v,;n MUK Kars uyesı nieıunet riazer, Genel Sekıeterlıgı Irra Da:re • aııanifuıo mutiauırıerı küv sı Ba<:kam Tuagenera] !?amil kindürier.» decu. Basm ıııeıı OzclilH. TBMM'yı 12 Evlul onsupliTinıii cla oazı sorurr,:^^. cesı bır şantıyeve benzeten Ozldrı olduğunu anunsatan h.fa turk'ün goruşlerıne katıimadızer, «Irfiıeı KUıiı'üa cerevan pını bPİırterek soze ba^ladı. edcn oUvlar utn>m taraiından TuğgeneraJ Özdılh, «13 e\lıilde ı>i değcrıendirunıenuştır. Kısa, buraya ilk adımı atığımızdu kuçuk, nıals.'adı aıualmajan bıçok isabetli bir işin vapılmak(.iınue kamuoyuna vaıısıtılmı^tır. basının şmayetleruıde hakta olduğunu gördük» dedı. Icıa lı UI..J tarafla; vardır. Basuı Daıresı Baş.kanı şovlp konuş'u. ııiEiisuplaruıa kutüpaaııe, ve «13 eylül gür.ü Meclis'e geldipoflanc kapıîarını kapatnıaçimizde teşkilatınız nedir. tey ııutK gerekir. faUat başkaııdaıı kilatınırı trrtlriıı detlim. crtireua ş'kayetler »ar. Bır ıhtual mpdiler. Birçok >erde olduju o.ıuuştur. Bir müdahale >apılfribi lıo.ada tı'vkilal \olttur ı..ı>ıir. Ertesı gun oasuıın net Teşkilat kanunun »apılması iM>İ yazamamaoj basın ozgurçin venl Anayasa'nın çıknıası luı,ü ıle ılgiü üeğUdır. Bugungerek. Rozetler üzerinde çok ku yonetim basııu kapalı DU riımluk. Ebatları hiraz bü>ukrejinı ongormenıcktedir. Basııı tür Darphanpden sorriıık. Bunoz^urluguna kısıtıavan biçmr dan daha küçüfiünü htı kaliıetedairin yanında ıleğudlr. V > <dr yapamıynrlar. tcine mine ııetmeıil: yeniden ele aiınmalı yerle?tirilebilmei>i iciıı bu bukapliar basuıa açümalıdır.» vüklükte olması sart. Ye.ıü SA11M KAKAR meklerden «ıu ana kadar bir şiBıngol üyesı ıHenmet A)dar, kâvpt çelmemiştt. Hatta bazı basınıa ılguı konuşuıanlara yuüveler memnun oldnklarıııı ha reKteiı katıldıgını beiırtereic, na şahsen sövledilpr. Ft fl«Türkiye'de b~ iıde .Süu>onevatlannria artış olduğu için tim vardır \e MCıK nin aidıgı porsivonlar kıiçiildii» b'l sayılı kararda ortadadır. Bu Tuggeneral Şamil Özdllli, durumaa basının ııormal doTBMM kampüsür.ün çok hü nemdekı hjlevını yerıne getıryük bır ver olduğunu ve buramesinı bekJeyemeyiz. Bu yomn ıyı tanmması cerektıS'nı nıiyle basıoı itham etnıek yanr söyledı «Bu ««n tanımamz için lışı olur» decu. A>dar şoyle kohavslar ivi olıınca size bir cezi naştu: planladım» dedi. Tufeeneral « t s a s olan Uanışma Mecllsi özdillı. yapılan sınavlar sonııru Ue baaının Ulşkiieridir. fcibetMerlls'e 90 tane memur alına:e birtakun kısuıtılar vardır. cagını söyledi. Basın bunları anlayışla karşıLamakUuür. Anı» en basıt haYtREKLER ACISI ÎLİŞKİ ber alma oumakiarmda bUe luDanışma Meclısı Kars liyesl sıuüık varsa basuıuı çaUijinasından sikayet etmemek gereFuat Azçür, «Eleştirilerim yankıı.» lış anlaşılmasın* dıve sozlerine Daiıa sonra Deviet Başkaıılıbaşladı Azgur, «Basınla ilişgı butçesınin gorüşülmesıne kilerimiz yürekler acısıdır. Dabaşlandı. Ancak Deviet Başkan nışma MecUsl'nin çalı$malarına hgının 1982 malı yıi bütçesı uilişkin haberler gazetelerin arzerır.de soz alan uje olmadı. ka sayfalannda birkaç sütıınDevlet Başkaalığı bütçesının la deRerlendirilmektedir. GaDanışma Mecl^ınde gonişülme zeteciler hize kırgındırlar Bu sı sırasında Devlet Başkanlığı kırgınhk eiderilmelidlr» dedi. Genel Sekreten Tuğgeneral AAzgür, Danışma Mecllsi, üyekays Sakman hazır bulundu. lerinin kendilenni dıgardan aSayıştay butçesıne ılışlun gö rayacaklara bır telefon numanışlermı açıklayan Prof. Hamrası bile veremediklerıni söyleza Eroğlu, yeoı Anayasada Sadi. Bütçe çalısmalarmda üyele•^ştay'ın gorev ve yetkılenrun re fcece otobtls tahsis edilrnesıbelırlenmesı gerektığım söyleni istedi. dı Danışma Meclısı, MGK, Dev KÂTtP Ü Y E U R let Başkanlıgı ve Sayıştay bütçe lennin katrulünden sonra çaBaşkanlık Divanı'nda, «Ba.«ılısmalanna bugün saat 10.00'da lı kâğıtlan dahl yanlış okuyan kâHp üveler bulunduğunu» söy başlamak Uzere son verdı. leyen Azgür, îöyle konuştu: «Yiice MecllsimJz kendlsinden önceld mecllslerin tahammüîsüılüğünü göstermeTetek, (Baştanfı 1. aayfada) kendisindrn sonraJd Meclis'lere genel bir takdlr hakkı mevcutörnek olacaktır. Meclis kürsötur. «iinön özgürlükçö demokrasiÖte yandan, bazı hallerd* nin simgesi olduğn nnutnbnamaüdır. Bo kiirsiinün öneml ortaya cıkabilecek özel durum tnönü'nün kendlsloe bağırmalar, Türkiye'nln tutumuna deva kalkanJara, (Tarlh bu kiirsü ğlsikllk g«tfrflm«sinl gerekli kıden acıklı nalimizj serrediyor) labllir. Bu gibl durumlarda »özlerivle bellldir. Bu kiirsömevcut koşulları en lyl bicim nün masunivetinl Başkanlık Dlde değeriendirebilecek olan vanı'nın eerektiS sîbl koruyaDaiml Temsilclnln, Türktye'nin cagina Inanıyorum.» çıkariarına en uygun tutumu DANTSM* MECLtSt saptamaya hakkı bulunduğu BUTÇESİ tabildlr. Bu Itlbarlo, söz koDanısma Meclısl bütçeslnin nusu yorumda bellrtildiğl glbj Sayıştay'ca denetlenmesinl isDolml Temıllcinln yetkl tecateyen Kars Uyesl Azsriir, konuşvüzunde bulunduğu ve Türklmasını sövle sürdürdü: ye'nln tutum ve çıkariarına ay «Bütvf Plan Komisvonomnı kın horeket ettigl yolundaki memnr maa? katsansını 30 dan 32>e çıkaramazken. Danışma Iddlalar gerçek dışıdır. OylaMeclisl biitçesfne ek ödenek malor konusundakl değerlendir konmnştur. Danıroia Mecüsi meler acmndan Bakanlık Ile bütçesl 30 mllyon arttınlmısBM Dolml Ttmslfclmlz Sayın tır. önemli olan mlktar deeil Büyükelcl Kırco aretında udfr, prenslptlr. Mfllete veremeyum olduğu kuşkusuzdur.» diğtmizi kendlmizin almaması dır. önemli olan. taşıt alımları İçin üç milyon Hra eklenmiştlr. BaşksnveklUerinln arabalannın modellerinin eski olduğu çerek çest Ile bu ekleme vapUmıştır. Temsil ödeneği üç nıilyon lira arttınlarak 8 milvon Hraya çıkanlmıştiT. Tedavi ırlderleri 1 mllvondan 12 rnüvona çıkanl mıştır. Yartdı?ı Sdeneklerl f»e. 5 mllrondan 15 milvon lirava viikseltilmiştir. Bu mlktarlar diğer bakanlıklarda bile bundan cok azdır. Ben Danışma Meclisı bütçesl ne vapılan eklentiterin düzeltllerek bütçenin ilk şekliyle geçi rilmesini istiyonun.» METIN KOCA BASIV ÖZGÜKLLĞÜ 1942 Kontenian tivesı Mustafa Yö c*l ise, konuşmasir.da basmla Ulskller Userinde durdu ve Da İnşaat Mühendisleri Odası İstanbul Sube Kongresi önce ertelendi sonra yapıldı Istanbul Haber Servisi î n şaat Muhendısierı Odası Istan bul Şubesı Genel Kurulu Yone tım Kurulu tarafından ertelen, cu ve sonra tekrar yapıldı, seçimlerı «Birliğe Çajcn» grubu, yonetim grubunun salonu terk etmosinden sonra aldı. tnşaat Mühendisleri Odası Istanbul Şubesı Genel Kurulu dün Tepebası Kazablanka Gazinosu'nda toplandı. Hvıkümet komserının salonda çoğunluğun bulundugıınu saptajarak açılışa ır.n vermesıni takiben dıvan seçımıne geçildı. Dıvan başkanlıgı ıçm gosterılen iki adayın oylanması sırasında tartışma çıktı ve seçım yapüa madı. Yöretımde bulunan gnıpla muhalefetteki «Birlife Caçrı» gnıbunun arasındakı ge rilimin sona erdlrılmemest üzerine hükumet komseri salon dan aynldı. Türkmen Kurumumuzun değerli üyesi, YÜKSEL TEMİZEL'i koybettik. Merhuma tanndan rahmet, kederli ailesine ve tüm yerbilimcllare boşsağ lığı dileriz TURKİYE JEOLOJİ KURUMU 17. Ocak. 1981 günü Yunanistan'm Girit adası açıklarmda 32 arkadaşıyla birlikte kayboldu Saltuk Artuk Koca Yonetim Kurulu, kongreyi er teleme karan aldı ve karar hem güvenlık kuvvetlerı. hera de înş^at Mühendisleri İstanbul Şube Baskanı \e Yönetim Yargıç împosimato. Marino K.ınılu üyeleri tarafından geFolini adlı bır Dogu bloku ajanel kurula duyuruldu. nınm. 1978 yazında bir gemıyie tstanbul Haber Servisi çesitlı sılahlann Llibnan'dan îBunun üzerine yonetim gruBır So.ve' tankerır.in Marmalalya'nm Fiumıcıno limanına buna mensup raühendısler radan Karadenize çılcarken. Be getirilmeslnde aracıhk jraptıgıkongre salonunu terkettiler. bek önlerinde saat 23.40 sıranı belirterek Folinı'nin Doğu Bir süre sonra hükümet kom larında komasının 4 dakika su hesabma çalıstığını «ıraf etmıs seri Mahmut Celebi gerı dönreyle çalması heyacana yol aç clan aşın sol eğılunlı bir kişı du ve salonda beklemekte oti Leonardo Vinci adlı tankeolduğunu ve arandı£ını bildırlan «Birliğe Çafn» grubunun rın kornasınm takılması Uzen 1 di. Polini'nın gemıyie ttalya katıiımıyla ve salonda çoğunne yurttaşlar gnzete bürolarrnı dan Lübnan'a. oradan da tek luğun bulundugunu zapta geçl arayarak boğazda bir lcaza orar Roma'ya seyahat ettiğinı rerek kongrenin de\amına izin lup olmadıgını sordular. ve berabertade 15 adet Rus • verdi. yapısı otomatik tüfek, 5 adet «Birliğe Çağn» grubunca dlBelcika yapısı otomatik tüfek, van heyetinin seçimi ve faali2 bazuka, cephane ve Amerikan yet raporunun okunmasından (Bastarafı Sporda) sonra seçunlere geçildi re Yö«por Ş.Bası: 10. Dilnlitaş netim Kurulu şu üvelerden o Anadolu: 32, Esenler luştu: Celal Yolsal, Cemil TüyTakslm: 30, Çücsalın Hassüz, Süleyman Gül, Hasan De (Bsstarafı 1. v kdy: 11, CSaray Güngömırci, Sabri Şen. Mustafa Can ren: 31, Maltepepenç İst. da ve yıl boyunco surdurülve Cevdet Bağdat. Bu arada mesı ıstendı. Toplu konut yaSpor: 21, Taştepe Gökspor: eski Yonetim Kurulu 1. Ordu 11, YDirek T.Tayfun, Rapımı için 1982 butcesine kove ts'anbul Sıkıyönetiın Komu mi K.Çekmece, nulan fonun yetersız olduğu tanlığı'na ve Beyoglu Emniyet l'MTTLER LÎGt: kaydedıldi, vergı kacokçılığıAmirlıği'ne başvurarak ertelen Camlıca KAhmet 'Tehir) nın onlenmesı gerektığı göruşu mış olan kongrenin vapılmasıS.Sırkeci Koşuyolu: 21, M. savunuldu. Turkiş Olağan Ge nm usülsüz olduğunu bildırdıKöy Yeniçarsı: 20, A.Hisa nei Kurulu'nun 24 28 mayıs ler. n Şafakspor: 21. Istınye tarıhlerı arasında Ankoro'do Şehremlnl: 20, tstinye yapılacağı acıklanon büdiriA.Hisan: 30. AltınmızTak Çatalca: 80, Talimhane Ç» nın sonuc bolümunde şu gorüşlere yer verildi: pa: 22. ömekspor Boskurt Mensucat: 10, S.Sİrkeci Al cAnarşl ve teröre prlm vertınordu: 31 meden, devletimlz ve ulusumuz oleyhlne sürdürulmekte olan, lc ve dı* tahriklere kapılmadan, yüce ulucumuzun refahı ANKARA (Cumhuriyet Bfirosa) (Bs«tarafı S f w ) Tercüman Gazetesi Yazı lşve gelacegi Içln yıllardır surRenud üç sanlye koridoru için leri Müdüru îbrahım Aydoğdu durdügumüz »orumluluk duygu de etldli olmmy» baslaymca. İlter, bir tekzibı yayınlanıadıgı su icindekl colışmalarımızı, sonuca rahatca ulastüar. için 21 bin 500 lıra para ceza KarjryBka'ya gellnce. geçen bundan boyle de sürdürmeye sma mahkum oldu. yıldan çok farkhydı. Dört uve aziz Türk işçilerinin hak Davacı Okan Ünal, Tercüman Jiun, bir kısa oyuncuyla ojma ve cıkarlannı korumaya karar Gazetesinde 5 eylül 1980 günü mak bile zorken. Mehmet'ta olıyıt. yaymlanan «Varan 8 Danısyun kurucu ohırak oynadığı bir tay ajTiı şahıs için 3 değlşüc Türkİ» Yönetim Kurulu, Türk düzeni sanınm. hlç bir Türk karar verdi» başlıklı haberia antrenör düşünmesdi. Bunun Iscilerinln yalnız olmadıgını, gerçekle ılgısı bulunmadıgı geyanısıra, ne kontrsatak r*e de haklanmn ve çıkarlarmın senrekçesiyie Ankara 4. Sulh Ceza yerlesik düaenli bir atak. Sadikalan aracıhğıyla her zaman Mahkemesine tekzip iç;n başmnmada ise, adam «damadan korunablleceğinln bllmeleri ge•vurdu. Söz konusu mahkeme, aonra uygularmn 122 bölge sa rektlğini, Türkif'ln tüm calıtekzibl yerinde bularak, TBrTunması yerine fetlrllebllinsey şanlorımız, yurt dışındakl Işcüman Gazetesi Yazı İşleri Mü di, belfcf basanh olacaktı yedürü Aydogdu îlter'e ilettı. An cilerimiz, dar ve sabit gelirllsilkırmızıİJİRr. Fakat bu sacak, gazete bu tekzibi yayınla ler ve özellikle emekliler fcin vnnmada d» bireysel h»talar madı. gayret ve cabaiarını sürdüreTe »enye ç«buk frelememe, b« Bunun üzerine, davacı Okan sansız sonucu getirdL ceğ! bir gerçektlr.» Ünal bu kez tekzıbin yaynlan. madıgı gerekçesıyie Zeytinburnu Toplu Basın Asliye Mahke tLAN mesme başvurdu. Bu mahkeDÜZCE 1. ASLÎTB me aldığı karar ıle Tercüman HUKDK Gazetesi Yazı İşleri Müdiirü HAKtMUOtNDEN Aydofdu îlter'i toplam 21 bin 500 lira para cezasına çarptır Doays N e : 1SB1/JM dı. Davaa Hktice ninertn ANKARA (».».) Taslılan esi Cemsl Diner'ln DUzc« Korurna Demegi Genel Başka Egençam köyü cilt 43/2 sa m Mihriban K'oral, 4 nisan pa hife 11 kütük 37'de nüfuas zar gününü «Yaşular Günü» okayıtlı Iken 4 yıl önce H«larak ilan ettiklerini bildirdi. sanlar barajında boğulduKural, Yaşlılan Koruma Der ğunu, ölüsünün bulunam» neginin ikinci kuruluş yıldbnü dığını sag olduğuna dairmü dolayısıyla dün düzenledide hıç bir haber alınama' ği basm toplantısında Polath' dığmı ve bugtoe kadante da beledlyenin bagışladığı arsa BliRSA (a.a.) Türkiye'nin evine dönmediğinden kenUzerinde yaşhlar sitesi kurula ilk evliiık okulu olan Bursa disinın sag olupta bilen cagını söyledi. evlilık okuîunda derslere deve görenlerin var ise Mahvam ediliyor. kememızm 1981/294 esas Psikıyatrıst. Dr. Aydın Demir sajnlı dosyasına is bu üan sar eşlerin aynlmalan sonucu tarihinden itibaren bir »eortaya çıkan sorur.lar hakkında ne içinde büdirmeleri aksi bilgi verirken «parçalanmış ai halde gaipligine karar veTalora'da derren satılık TPSlelrrde anne yanında kalan er rileceğı M.K.'nun 30. madtaurant yazhk kıjlık çalısır kek. baba yanında kalan kız desı gereğince ilan olunur. dunımda. Serrnayedar ortak çocuklar kime benzevecekîeri(Ee«ın: 10438) «lınabiUr. ni sasırdı vp buntın «onucu ea Sovyet tankeri heyecan yarattı Olayl. Türk İş Karsıyaka İlter, Tekzip yayınlamadığı için 21.500 lira para cezasına mahkum oldu Nisan ayının ilk pazarı «Yaşlılar günü» ilan edildi Dr. Demirsar: Eşcinseliik parçaSanmış ailelerde ortaya çıkıyor Devren satılık
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog