Bugünden 1930'a 5,502,228 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurıyet 8 SPOR 17 OCAK 1982 Final Grubu'nda E. Pilsen: 86 Tofas SAS: 73 SALON: Şpor Sergi Sarayı HAKEMLER: Kadir Türkkan (7), Muharrem Aydınoğlu (7) EFES PİLSEN: Aytek (6) 6. Doğan (7) 16, Necdet (7) 21, Yarbrough (7) 30, Serdor (6) 7, Hakan (6) 2, Mehmet (5) 2, Taner (5) 2. TOFAŞSAS: Cihangir (6) 20, Candan (6) 16. Tuncay (7) 12, Servet (6) 12, Can (6) 13. Remzi (3) 0. İLK YARI: 4529 {Efes Pilsen lehine) 5 FAULLE ÇIKANLAR: Serdar, (E. Pilsen), Candan (TofafSAS). Ardı ardına oldığı yengiler le puan sıralamasında ikinciliği kesinleşen evsahibi takım bu mac öncesinde de karsıİGşmanın favorisi olarak gösteriliyordu. Konuk Tofas ise, yengi yaşayamadığı fina! grubunda şampiyonluk iddiasından oldukca uzaklaş mı$ bir takım olarak cıkmıştı sahaya. Oyunun ilk dakiko lorından itlbaren Efes Pilsen Necdet ve Yarbroug'un sayılo p ile sontıcn atmeve b^sladı Şutlardaki Isabetsizükler ve pas hctaları konuk takıma do ha başlangıcta venilgi sinyai leri veriyordu. Tribünlerl dolduran binlerce basketbolsever İstonbul takımının aüzel oyu nunu alkışlarken konuk ekip fork yememe savasımı veriyordu İlk varı sonunda Efes P'ISPH 4529 önde idi. İkinci vanrlo Rur«5o ta^ım'nın hızlı oyunu ievkle izlendl. Karşılıklı basketlerle gecen ikincl vanda konuk tnkımm cabası farkı kapatmaya yet SPORDA DI/ALOG Boks Federasyonu Baskanı Cemil Erkök sorularımızı yanıtladi: Sporcunun istihdamı ve bütce en büyük sorunumuz 2SPOR SERVİSt ŞEFİMİZ ALTUĞ tSTANBCLLUOĞLU' NUN, BOKS FEDER.\SYONU BAŞKAM CEMİL ERKÖK İLE TAPTIĞI SÖYLEŞtNİN 2. BÖLÜ>IÜNtJ YAYINLIYORUZ. Boks liginin bn yıl başlayacağn söylenlyor. Llf Için ne gibi hazırlıklar yapıldı? Boks ligi için bütçemize gerekli ödeneği koyduk. Dk pilot ça lışma olması bakımından bu yıl 10 vilayet takım:nın lige alınması planlanmıştır. Tabiatıyla bütçe. istediğiır.iz şekilde verildigi takdirde bu nisan ayından itibaren liglere başlamış olacağız. 1982 yılı içerisinde zaten yüklü bir programımız var. Şubat ayından itibaren takımlar kampa almacaktır. Mart ayında aynı anda 4 üîke ile müsabakamız olacak. Mayıs aymda Dü^va Şampiyons?;ı. Genç ler A\Tupa Şampiyonası. Balkan Gençler Şampiyonası ve Bilkan Büyükler Şampiyonası gibi büyük dış temaslar var. Ancak. verile oek olan bütçe bun)arı etkiler. 4 milyon lirplık bir masrafla îii;lerin içerisinden çıkacağız. Ligdekl esas espri il takımlannı ha rekete geçirmektir. Hiç olrr.azsa bir ildeki takım azami 15 günde bir müsabaka vapabilmelidır. Lige kstı'.an iller arasında denge =°S!?>naraktır ÖrneSin bir İstanbul otomatikman '.ise katılmakta. Bunun yeterli alt yapısı var. Bunun yanında ömeğin Kocaeli, lige müstakil olarak giremedigi takdirde bir Bursa ve Balıkesir ile hirleştirilerek katılabilecek. seseleri, devîetler bile istifade etmeyi ön plana almıştır. Hatta ve hatta doktrinler bile sponın etkileyici gücünü en ön plana geçirmişler, doktrinlerinin gücünü sporan reklam gücüyle simgeleyebilmişlerdir. Bu bakımdan sporun büyük bir etküeyici gücü vardır. Ülkemizdeki müesseselerin de bir raddede reklamla yakından iüşkilerinin olması şart... Bazı müesseselerim:x var ki. ge rek radyotelevizyon, gerekse basınyayın organlarmda bü\öik masrafla r için büyük paralar harcıyorlar. Fakat buna rağmen verim yüzde yiiz olmuyor. Sporla birleştikleri takdirde k&naatimce bu verim artar. Bu bakımdan, ömeğin, bazı kuruluşlar var ki, pek çok müessese bunu tamyamaz. Ama bir spor organizasvonunda veya bir Kpor takımı kurduğunda bu isim bütün millete, hatta milletin de dışına çıkarak dış üikelerde dahi ismini yaşatabilme imkanına sahip oluyor. Bu bakımdan rr.üesseselerimiz kuru reklamlardan kaçmarak böyle yıllarca iz bırakabilecek. hatta dış üikelerde dahi isimlerini yürütebilecek ve bir noktada da Türk sporuna ve Türk gep.çliğine nizmet edebilecek olan. sporu ön planda tutarak organizasyonlara girmesi lazım. Diğer üikelerde bu rahatlıkla yapıhyor. Sosvalist üikelerde de. kapitaüst üikelerde de daima bu tip organizasvonları kuHip ve teşekküller vapıyor. ÖT.ek verecek olursak. Yugosla\^ya. sosvalist ülke olmasma rağmen son Falkan sampiyonasını Adidas firması üstüne al EFES PİLSEN t'STÜN'DÜ Tofa?SAS"a fark yapan E. Pilscn, maç boyunca rakibine oranla iistün oynadı. Karşılaşmada bir potaaltı savaşı tnı görülüyor... (Fotoçraf: Ali ALAKl'Ş) G.Sarav:95K.Yaka:81 Cem DALMAZ PlayOff'da iddiası kalmayan Galatasaray, az da olsa umudu süren Karşıyaka kp.rşısmda. seyircisinin büyük desteeir.e karşın zorîandı. Galatasaray'da uzun süredir sakat olan Dawkins de yer aldı ve takımına yararlı oldu. Aynca Galatasaray ilk yanda genç oyunculan Esat ve Hüseyin ile de etkili oldu. Buna karşılık Karşıyaka dağınık başladığı ilk yanda Ce lal. Şadi ve VValker ile etkili olmaya çalıştı. Pota altında Remzi'nin başarısız olması, Hakemler: Hüsamettin Topuzoğlu (71, Necip Kapanlı C7) C Saray: Ramzi (8) 30. Hüseyin (71 11, Davrkins (8) 27, Esat <7l 12. M. Altınoklar (7) 12. Utku (61 4 Karsıyaka: Celal (7) 18, Nadir '6) 7. Walker (81 18, Murat (61 8. Ş?di (8) 18, Tuğnıl (5) 2. Mehmet (5) 4, Metin (6) 6, Osman (?) Karşıvaka'nm Ust Ust« sayı al masma neden oldu. Bu arada. 19. dakika dolarken, Karşıyaka'dan Osman, hakem Necip Kapanlı rarafından oyur.dışı bı rakıldı. Böylece oyun kurucusundan mahrum kalan Karşıya ka, ilk yanyı 4443 yenik kapa dı. îkinci yanda Celal'in 4 faulle oynaması ve oyun kuruculan nın olmaması nedenivle yeşilkırrmzihlar dağıldı. Buna karşılık. ilk vanda başarısız görünen Remzi, isabetli şutlar çıkarınca. Galatasaray arayı aç maya basladı Amerikalı oyuncu Dawkins'in isabetli sutlanyla maçı sankırmızılılar 9581 ka zandı. Karsıyaka ezilmedi: 23 Maçın eleştirisi Aynı anda 4 arn turnuvaya katılacaçımızı söyledinlz. Bu kadar plll boksSrfimiir var mı? Bu rıırnıvalara isriraR tabii tam takım halinde nlmayacak Bazısına 5. bazısına 6. bazısına 4 boksörle gidilecegi için bu turnuvalarda mac vanabilecek kadar elemammız var elimizde. Fakat, şunu da söyleyevim. büyiik'.er katesorisinde bir bO5İu5umuz var. Ancak, bizim srenclerde bir alt vapımiz var Bunlan 12 sene içe risinde vetistirerek devrpvc sokncsSız Törk boksunııtı diinvariaki veri neciir. çelecekte ne olabilîr? rppvinrfi a'Tirlr'n venik a v i TürV: boksunun busrün icin dünrada saptanmıs bir yeri maktan kurtulamadı: 8673. yoktur. Türk boksu çünkü dün>Ti tizerinde klasmana girsbüecek düzeyde hiç bir zaman o'.madı. bujîtin de olamayız. Avruna'da ise Türk boksu Sovyetler Birügi. D. Almanya. Yııgoslavya. Bıılgaris tan ve Romanya'dan sonra yerini bulabilir. Avnroa'nın Batı kesimi. yani lineral ülkelerle mukayese ettiğ'mi7de Türk boksu bunlann başmda se'.lr. Fakat sosvalist ülkelerle yani Avnroa'nın dogusu ile mukayese ettigimiztle ise sonda oldugumuzu söyleyeSalon: Atatürk bilirim. Hakenıler: Parloviç Pentchen Federasvonun en hüvitk sonınn nedir?. (7i (Bulgarl. Aydın Şenolsun Federasyonıın en büyük sorunıı. rrü=abska vanabilerek. (6) terrübeli bok?ore is bııiıınm?sır''r Haftonm fi ıriimi vnmlp'ak b : r K. Yaka: Şukrü f3>. Toni (2). işin o insanın mesleği olması lazım. O bakımdan en büyük sora Raif (3). Mehmet (4), Mülit numuz bnicnrün '«tibriiTrn nt°ki isp hütced:r (3) Boksun kalkınmasında kunımlaTa düşen nedir? Vo.fvodina: Galesen (6), Tenr Kurumlar. diger spor dallarına ve reklamlara verdikleri pasln (5), Petrov (5), Nisiç (4). ranm 20'de l'ini verseler, boksumuz Balkanlarda ve dünyada söz YıiTasinovic (7), Mariç (61, Setler: 12/15 15/11 • 12/15 sahibi olur. Bunun örr.ekleri mevcut. Cok güclü olan doftı bloku ülkeleri arasından bile Ealkajî şampiyonu çıkartabilivonız Kulün15 17 4/15 lerimiz birer boks takımı kıırarak bu işe vılda 1 milyon Hra ba$Celal BAŞLANT.IC lisa'.ar. inanm 4 vıl icinri° Ballcan SamDivrm'uklsnmn deiHsmPZ tZMtR Balkan K'jnası'nda namzedi oluruz. Avrupa'da da Sovyetler Pirligi ile mücadele edeki rakibi Yugoslav Vojvodina riz. Dünyada ise Küba. ABD ve Sovyetler Birliği'nden sonra klastakımına kendi sahasında da mana eireriz 32 yenilen Karsıyaka. kupadan Bn komsda müesseselerp dösen rörevler nelerdir?.. elendi. YesilKırmızılılar ilk Efendim bugün sporun etkileyici gücünden bıralun rnüesmaçı 30 kaybetmişlerdi. Kurumlar, reklamlara verdikleri paranın 20'de l'ini verseler. boksumuz Balkanlarda ve dünyada söz sahibi olur. * J mıştır. Keza gerek Doğu Almanya olsun, gerek eezdiğimiz Amerika ve Güney Amerika ülkelerinde olsun özel s°ktör kurumlan bunlan üzerlerine alarak yürütmüşlerdir. Halbuki bizdeki özel sektör kurumlarırmz genelde bu bir ahşkanlık olmadığı için bu komınun Uzerine eğilmiyorlar. Buna rağmen her gün görüyoruz, gazetelenmizde. televizyon reklamlarımızda, radyo reklamlarımızda yüzbinlerce lirahk reklamı da severek veriyorlar. Halbuki bizle temasa geçerlerse. bir Balkan sampiyonasını, rahatlıkla özel sektöre vermemiz onun kanalıyla yapmamız mümkün olur. Bu, hem sınırlı olan bütçemizin diğer faaliyet kısmımızla da kullanılmasma yardım eder. hem de o özel sektörün gerek kendi açısından. serekse Türk sporu açısından büj'ük faydası olur. thlisas kulüplerinin kapannıasını önleyebilmek için neler yapılabilir?.. İhtisas kulüplerinin kapanma durumu doğrudan doğruya 12 EvlUl'den sonrski verilen bazı olaylarla ilgiü bir vaziyettir. Hakikaten son yıllarda kulüp adı altında rr.uhtelif gayri meşru va da siyası cerevanlar içerisinde çalışan kulüpler olmustur. Bu konu. bizim yetkimizin dışında halledilebilecek olan. hükümetçe çözüme bağlanacak olan bir meseledir. Fakat bir an evvel ihtisas kulüplerinin harekete geçirilmesirde biivük yararlar vardır. Ben o bakımdan söylemedim. BHivorsunnz bunlar. bir kaç snorseverin parasal desteğivle faaliyetlerini sürdüriivorlar. Ama müessese kulüplerine, ya da zengin kuliiplere avak uyduramadıkları için sporculannı ellerinde tutamıvorlar ve bir süre sonra da kapanıp sridfyorlar. Bn nasıl önlenebilir? Efendim, bunun önlenmesi için bugün nasıl güreşte, Sayın Devlet Başkanımızın her kamu ve özel sektör kuruluşımun bir kulüp kurması şeklindeki emri üzerine bir canhlık varsa da bunun dengeli olarak yapılması lazım gelir. Bazı kuülplere örneğin boksa yatkın olanlan boksa, haltere yatkın olanlan haltere, yüzmeye yatkın olanlan yüzmeye. bunlarm a>nnmını şahsi kanaatime göre ve bölgenin, şehrin özelligine göre bakanlık veyahutta Genel Müdürlük ayarlamalı. Faraza tamamen boksa yatkın olan bir bölgeyı bu sporun tamamen tersi sporlara çalışan knlüplerle doldurmamah. Türkiye'de bir istatistik yapılsa vüzde 80 .Milli boksörümüz bueün Erzurum'dan çıkmıstır. Burada ajîrhğı boks teşkil etme'i. Bir Mersin ömeğin güreşe müsait defildir. Bıırada demografik yapı, ve fikri yapı bakımından boks ve atletizm önde gelmektedir. Bu bölgede önceliği boks almalı. Bir İstanbul. dengeli olmalı. Yani sğırlık sadere bir spora değü. bir çok stKira bölünmelidir Bu ajtnın vapılırsa daha çok verim a'ınabilir. Yoksa bir şahsın hmmeti ile kurulacak bir kulübun sağlıklı yürümesine imkan voktur. BİTTİ Karsıyoka dağınık ve biünçsizdi Önder SEDEN Galatasaray. dağınık Karşıya ka'yı yenerken çok zorlandı. Üs telik, son maçlardaki kadar da iyi ovnayamadı. Galatasarav'ın imerikalı oyuncusu sakatlığını M olarak sreçirmediği göriin ;usü içinde, kaoasitesinin altın 3a ovnadı. Avrıca. geri oyııncu su nlarak ve basketten uzak oy naması. Dawkins'in etkinliğini azalttı. Diğer oyuncular ve son maçlarda çok iyi ovnavan Rem îi de dunınca. ilk varı basabaş bitti. Ancak ikinci yanda îankırmızılılpr toparlandı. (Arkası 9. Sayfada) Dünya Kupası final kuraları cekildi ^ İngiliz Keegan: «Kuveyt ile aynı gruba düşmckle mutluyuz» MADRİD. (AP) İspanya'da 13 haziran • 11 temmuz tarihleri arasında yapılacak olan Dünya Kupası ıinallerinin kuralan dün başkent Mfldrid'de çekildi. Kura sonucu belirlenen gruplar şöyle: 1. Grnp: İtalya. Polonya, Peru, Kamerun. İ. Grııp: F. Almanya, Ce zayir, Şili, Avustun'a, 3. Grup: Arjantm, Belçika, Macaristan, El Salvador. 4. Grup: İngiltere, Fransa, Çekoslovakya, Kuveyt. 5. Grnp: İspanya, Honduras, Yugosla^a, K.İrlanda. 6. Grup: Brezilya, Sovyetler Birliği, İskoçya, Y. Zelanda. Final karşılaşmalan, 13 haziran tarihinde Barselonada oynanacak Arjantin Belçika maçıyla başlayacak. Karşılaşmalar sonunda her grupta en çok puan topiayan ilk 2 takım, şampiyonanın 2. turunda 4 grupta 3'er takım halinde savaşım verecek. Daha son ra ortaya çıkacak 4 takım yanfinalleri ojTiayacaklar. İki finaüst ise 11 temmuz tarihinde Madrid'de Dünya Şampiyonluğu için karşı karşıya gelecekler. Öte yandan, kura çeklminden sonra Londra'da bir açıkiama yapan İngiltere ulusal takım kaptanı Kevin Keeçan. «Fransa, Çekoslovakya ve Knveyt ile aynı gruba düşmekten mutluluk duyuyonıı» dedi. Keegan, «Aynca, Kuveyt iie grupta son karsılasmayı yapacak olmatnız. bn ta kımın hiç bir umudu kaltnaması nedeni.vle sonnca plmemizi kolaylastıracak» şeklinde konuştu. Olaylı AlemdarÇayırbasımacı yanda kaldı İstanbul 2. Amatör Futbol Lı gi'nin dün oynanan Alemdar Çayırbaşı maçında olay çıkınca, orta hakem Tayfun Karaçam maçı yanda bıraktı. Kartal Stadı'ndaki maçta Alemdar 20 önde iken, karşüaşmanın 66. dakikasında orta hakem, Ça yırbaşı'ndan üç futbolcuyu oyundışı bıraktı. Bu arada ŞişU, Sarıyer karşısına çıkmayınca 2. lige düşen ilk takı moldu. 1. ve 2. Gençler Liginde alınan sonuçlar şöyle: ÇELÎKSPOR: 2 BEYKOZ: 0 Çelikspor: Efkan (8) Hay rullah (6), İlhan (6), Doğan (6), Cahit (6) Hamdi (7), Yaşar (7), Mehmet (6) İlhan I (7), Ali (7). Erol (6) Beykoz: Aydın (4) Adem (5), Selman (6), Halim (5), Er doğan (6) Gıyasettin (5>, Şenol (5), Kadir (6) Hüseyin (6), Harun (6), İlker (5) Goller: Ali D>. 22. Hamdi Dk. 62 Cem YARKIN FERÎKÖY: 1 K.PAZAR: 0 Feriköy: Süleyman <6) Ca fer (5), Sedat (7), Hüsnü (6), Burhan (5) Mustafa (4), Ke nan (6>, Candan (5> Metin (6). Hakan (7), Ünal (5) Küçükpazar: Ahmet (4) Tuğral (4), İhsan (5), İzzet (5) Hakan (4) Yılmaz (6), Ümit (5), Sir.an (4) Oktay (4), Yü cel (6). Şenol (5) Tunç YARKIN HİLAL: 1 AKSARAY: 1 Hilal: Levent (51 Ümit (61. Yücel (5», Erol (6i. Ayhan (6) Şükrü (5), Tayfun (5ı, Bar baros (6) Kenan (6). Levent (7), İlhan (6) Aksaray: Murat f5) Cihan (5), Altan (6), Mehmet (5), Fay sal (6) İbrahim (5), Sezgin (6), üğur (5) Hakan (6), Fik ri (7). Bavram (5> Goller: Levent Dk. 15. Fikri Dk. 50 Edip SAGDUYTJ YEStLKÖY: 5 •SAFAKSPOR: 0 Yeşilköy: Mehmet (51 Gök han (61. Aziz (61. Yılmaz (61, Erhan (61 Ahmet (8), Engin (7), İhsan(7) Altug (6), Şe nol (61, Hacı (6) Şafakspor: Çoşkun (41 Bü lent (41. Serhan (41, Ali (4), Ha kan (41 Şencan (41, İlhan (51, Mehmet (4) Abdullah (6). Kamil (5). Ne.jat (5) Goller: Ahmet Dk. 21 ve 50, Engin Dk. 56 ve 78, İhsan Dk. 66 ömer HASEKÎ ESNAFSPOR: 1 TUNASPOR: 0 Esnafspor: Orhan (61 Adnan (6), İrfan (5). Güven (6), Mehmet (61 Saim (7). Sabâ hattin (51, Kadir (5i Turgay (5). Oğuz (5), Saip (71 Tnnaspoor: Le\ent (51 Şen dojan (51, Keoan (4), HUseyin Tarık TtRKAY OKSPOR: 3 K.AYASOFİA: 0 Okspor: Ekrem (71 Asma (71, Yüksel (61, Hasan (61. Metin (71 Mustafa (71, Aydın (61. Savaş (61 Mevlüt (71. Ramazan (71. Zülfü (61 (A.OsSARIYER KARŞISINA ÇIKMAYAN ŞİŞIJ man 6 1 K.Avasofva: Mustafa (51 HÜKIVIEN YENtK SAYILINCA. 2. AMA Hüsevin (51. Semih (51. Aret (51. (51. Mu TÖR LİGE DÜŞEN İLK TAKIM OLDU rat Özgür (7) Arlan İbrahim (6). Erhan (61 (51. T?mer (51, Hikrnet (51 Goller: Savas Dk. 58. Mevlüt man (51, Fatih (51, Suat (51. (7) Turan (6), Yavuz (51, Dk. «4. A.Osman Dk. 75 Zümre (61 Erhan (61, Mus Kamuran (51 Selçuk (61, Ya BAYRAMPAŞA: 3 tafa (61, Tuncay (61 Ersoy vuz I (61, Naci (71 K.K.ZARA: 0 (6). Hamit (61. Hasan (6) Y.S.SeIim: Nazif (51 TaşBayrampaşa: Şeno! (61 ts kın (51. Tufan (51 (Ali 51, Fik Kağıthane: tbrahim (51 ret (6), Ayhan (6) Mustafa mail (71. Necmi (61. Muharrem Suat (6), Bahri (51, Ergün (6). (5). Serdar (5) Osman (61, (6). İsmet (51. Metin (61 Sel Bayram (6) Erol (6), Vedat Senol (51, Raşit 17) Necdet (61. Kazım (51 Hüseyin (61. çuk (6). Yıldıray (61. ömer (6) ı5>. İdris (71. Yüksel <i f> K.K.Zara: Seref (5) Halil (4), Cengiz (51. Rahmi (51, Ce mibev (5) İbrahim (51, Orhan '51. Ueur (51 Metin (4> Levent (4i. Masis (51 Go'ler: İsrmil Dk. 54, Raşit Dk. «1 İdris Dk. 74 T.H.V.: 3 Z.RIRNT: 1 T.H.Y.: Mehmet (61 Muhamrr.ed (6). Ekrem (51. Özkan (61. Biro! (31 Bekir (51, Turan (71. Köksal (51 Bayra m(71. Erkan (6). Ahmet (61 Zeytinbnmu: özcan (51 Ta ner (41, Ferhat (51. Hüseyin (41. Gündüz (51 Mehmet (61, Güven (51. Adnan (51 Timur (5). Ahmet (4). Serdar (51 Gnller: Bayram Dk. 14. Mehmet Dk. 44. Turan Dk. 49 ve 74 GA7TOSMANPAŞA: 2 T^PKAPI: 1 Gi'riosmannaşa: Müslim (61 Sedat (61, Nurcan (61, Cetin «51, Şerif (61 Ümit (61, Önder (61, Kemal (6) Sinan (6). Nihat (71, İrfan (61 Tonkam: Nihat (41 Mehret I (5), Cavit (51. Aydın (41, Musfafa (51 HUseyin (51, Mehmet II (61. Erdem (61 metin (51. Hiisnü (51. Renol (41 Goller: Kenan Dk. 12. Sinan Dk. 54. Mehmet II Dk. 68 Nedret TOPÇT.1 Tekel, Okmeydanı'nı ikinci yanda attığı golle 10 yenerek baraj KtİÇÜKKÖY: 3 maçınm ilkini kazandı. Aynı takımlar bugün saat 13.30'da AltuK.*Sr>IPAŞA: 1 nizade Stadı'nda rövanş maçı oynayacaklar. Fotoğrafta bir an Kiicfikköy: Nusret (61 Ali (51, Nejat (61, Recai (71, îsmet (61 Mithat (61, Ayhan (71, Mehmet (61 Hakan (51, Nail (71, Bülent (51 Hakemler: Sinan özcan (5), Sabri Çelik (6*), Turgut Ersin Kasımnaşa: Adnan (41 Ay (61 demir (51, Cem (41, Güven (71, Tekel: Kenan (5) Mehmet (51, Erol (71, Ismail (61, EnMesut (51 Mete (61. Murat gin (71 Oğuz (31, Varol (6), Tahsin (61 Sadık (41 (Halit 61. (51, Naci (6 1 Adnan (61, Sinan (71, Şenol (5) Ersan (31, Mustafa (51 Okmeydanı: Ali (51 Ziya (61, Suat (61, Soner (61. Şükrü Goller: Güven Dk. 24, Nail (51 Ali (6), Oktay (51, B. Salahattin (61 Metin (71, K. SelaDk. 31 ve 58, A}'han Dk. 77 hattin (51, Nedim (51 Nevzat TOPÇü Kemal BEKTAŞ îstanbul 1. Amatör Futbol ligi (Hl grubunun şampiyonunu ÖTEKÎ SONTIÇLAR: belirleyecek olan baraj maçınm birincisinde Tekel, Okmeydanı' nı 10 yendi. Alibeyköy Fethiye: 51, Se Denk kuvvetlerin savaşımında, seyirciler iyi futbol lzleyelimlye Demirspor: 21. M. mediler. Tekel 67 dakttada Sinan'm attığı golie karşılasmayı Sinan K.Burmı: 10, Güven 10 " (Arkaa ». S*yfada) (41, Salih (41 Metin (5). Müs lim (51, Yıîdınm (61 ömer (61. Naci (51, Sefai (61 Gol: Saim Dk. 50 Altuğ GÜRER KISTEPE: ı KAGITHANE: 1 Kuştepe: Hakan (51 Süley Düzgün (61. Metin (61 Goller: Kazım Dk. 27. Zümre Dk. 78 Vejat SAGDUYTJ YILDIZ: 2 Y.S.SELİM: 0 Yıldız: Tıjran (61 Ali (6), Gökhan (6), Yüksel (61, Suat H r : Naci Dk. 8. Suat Dk. 65 SPOR DUNYASINDAN KISA KISA H İstanbul YıldızUr I.iei R« ır?li Yakası (A) çrubunun şam piyonu Sefaköy'ün kantanı 11ğiır takımının yaotığı 12 maçta attığı 30 pol atarak eol kralı oldu. Sefaköy'ün, Kartalspor'u 170 vpııriîç imacta 10 ço! atan S»'cıık «Bir mneta cn fazla srol atan ovıınrn» Ö7p!'iŞni plinde ; hu'nnduruvor. 1 5IT. attıiîi rol ler'e ve hiMnç'i fııtbnlu ile ciik kati çekivor. Genr oyuncıınıın arracı üo büvüklerin hirinde top kosturmak. Fntoçrafta çol kralı L'ğur görülüyor. AT YARISLARI 1. KOŞU: F: Urnrtu P 1: Gül kız P 2: Razıye S: Tepecık. 2. KOŞU: F: Cinzano P: Sparky 3. KOSU; F: Kösesami P: Elhan 1 S: Mafya 4. KOŞU: F: Köroâlu 4 P 1: Ezogelin P 2: Şahnaz S: Al<oc 5 KOŞU: F Foırharmony P '•. Fire P 2: Kiss ot fire 3: Minstrole 6. KOŞU F: 8e,"10ğ P 1: 3oobyboy P 2 Delıkar.hm S: 3aron 1 7. KOŞU: F: Oymapınar P 1: Moşirahvan P 2: Gündoğdu 5: Tulpar. Yüksel ERÜC ALTILI GANYAN T İZMİR YARIŞ SONUCLAR! 1. Koşu: XVII Ş3fika, Şansı mız I, Kahkaha G: 1.05, İki i 4/3: 2.80 2. Koşu: Çobankızı, Bevbi. Urartu G: 1.20. İkili 5 4: >70 3. Koşu: 1. Koray. 2. Buha :a, KungFu. G: 1.15. Pls: 1.05 1.25 2.05, İkili 4/8: 3 50. Cifte 5/8:2.70 4. Kosu: Jicpho. Seren, Kutan G: 4.10. İkili 4 2: 54.60 j. Koşu: Orak. Grapescoîario, Pethiyeli G: 1.15. Pls 1.05 1.05 1.05. İkili 3'4: 2.fi5. Çifte 4 3: 18.00 6. Koşu: Prince. Shadow, Karmelita, Gülleraçtı (1 no El Bimbo koşmac.ıl G: 4.45. Pls: L.05 105 1.05, İkili 4/6: 250 7. Koşu XV. Elmas, OkYay, Denizer G: 220. Pls: 3.65 5.55 5.55, tkili 1/8: 13.65. Çif^e 6/8: 8.15 Mtılı ganyan: 5.8,4,3,6.8 Üçlü îanyan: 3.6.8 Üçlü bahis: 8,1,3. Tekel, Okmeydanı'nı 10 yendi 9 BEŞiKTAŞ kulübünün moli genel kurul toplantısı 7 şubat pa zar gunü yapılacak Ancak bu tarihte coğunluğun sağlanamaması durumunda tcplantı 14 şubot gününe ertelenecek. R Türkiye Deplasmanlı Basketbol 1. Ligi final ve klasman gruplannda maçlara bu.sün de devam edilecek. Final Grubunda saat 15.00'da E. Pilsen • Karsıyaka, 16.30'da da G. Saray Tofaş SAS maçlan var Her iki karşılaşma da Spor ve Sergi Sarayı"n da yapılacak Günün diğer karşılaşraalan şöyle: 1S.30 F. Bahçe Antbirlik (Spor ve Sergi Sarayı), 12.00 Etlik Ormanspor (2. Lig) 13.30 MAT Mülkiye (2. Lig), 15.00 M Gücü Taçspor (Klasman), 16J0 Ziraat • Cukurova (Ankara Atatürk Spor Salonu), • Basketbol 1. Ligi Klasman Grubu'nda dün yapılan karşılaş malarda şu sonuçlar alındı: ŞekersporİTÜ: 7872, G.Sanayi • DSİ: 9179, M. Gücü Çukurova: 7266, İ.B. Yenişehir ODTÜ: 8965, Ziraat Taçspor: 8571. • tstanbul Yıldızlar Ligi'nde dün tstanbulspor Sefaköy'n 42. F. Bahçe A. Mızrak'ı 21 yenerek finale kaldılar. • Voleybol Ligi Klasman Grubu maçlarında dün alınan sonuçlar şöyls: Makospor G. Saray: 31. Otomarsan SSK: 31. P. Ofisi Maltepe: 30, M.Gücü ÎETT: 30. Bu grupta 2. devre kar şılaşmalan bugün sona eriyor. Program şöyle: 9.30 P. Ofisi G. Saray. 11.00 Otomarsan M. Gücü, 12.30 SSK Makospor, 14.00 Maltene İETT. • FENERBAHCE Spor Kulübü'nün 10 occkla yapılacağı açıklanan ancak coğunluğun sağlanamaması nedeni ile ertelenen genel kurulu bugün toplanacak. Kulübun Fenerbahçe'deki tesislerinde olağanüstü olarak toplanacak olan genel kurulda tüzük tadili konusu ele alınacak. • Futbol Federasyonu Türkiye Liglerinde profesyonel takımları bulunmayan iller icin yeni bazı olanakların sağlonaccğı ve 3. Türkiye Ligi'nin yeniden kurulacağmın bildirilmesi üzerine nier kez ilce ve ötaKi ilcelerde bazı kulüplerin çalışmalara başiodığı bildirildi. ' • Dün Aydın'da başlayan Orta Dereceli Okullcrarası Gü Basketbol Yan Final Birinciliği Müsabakalarımn ilk günündS, İzmir Kız Lisesi ile İzmir Karsıyaka Kız Lisesi, rakiplerini farklı yendller. Gençlik ve Spor Bakanhğı Okuliçi Beden Eğitimi ve Spor Genel Müdürlüğü 19811982 ders yılı programına dahil olan ve İzmir, İzmit, Mersin, İstanbul, Adana ve Eskişehir illerinin orta dereceli okullarının katıldığı 1618 ocak tarihlerinde devom edecek müsabakalar, sporcuların Atatürk Anıtı'na celenk koymasından sonra Kapalı Spor Salonunda başladı. Müsabakaların ilk gününde şu sonuçlar alındı: İzmir Kız Lisesi 60, İzmlt Kız Lisesi 48, İzmir Karsıyaka Kız Lisesi 89, Mersin Kn. Llsesl 54, İstanbul Kadıköy Kız Lisesi 53, Adana Kız Lisesi 47. Müsabokalara bugün de devam edilecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog