Bugünden 1930'a 5,502,404 adet makaleKatalog


«
»

17 OCAK 1982 Cumhurıvet 7 Hasimi: Türkiye ile iliskiieri ABD ve Israii'e (Başteralı 1 y konusu günlerde Iran sanayl heyetinin gelecefi Dildirüereıt gezisini ertelemesı istennuş.. Diğer söylentı ise Haig'in Irau sanayi heyetirun Ankara'ya geleceginj öğrenmesı üzerine ken düiğinden gezisini erteiemesiy miş.. Haşımı, «Bilmiyorum» de di, «bnnlar doğru mtı? Duyduğumuz söylentüer böyle ama.» İstanbul'dan sabaha kar şı Tahr&n'a hareKeı ede nlraiı lı Rftkîv>ifl kendisini AnJg&ra dan İstanbuTa geüren uçağu, pıste indigi andan gece yarısı na dek, üç truçulc saat inrlikte> cilk. Bu zam&n şüresince, TUrJs İan ilişküen, İran ekonomısı nin durumu, îslâmî rejimın ekonomi poütikasıru kapsay&L uzun bir görüşme yapüJt. Ay rıca, OTÎM (Ortadogu Ticareı ve îbracat Merkezi) temsilcısi işadamlannm Çın&r Oteli'nde verdigi yemeğe bırlikte Itauı dıi. 1946 doğumlu TaSsul Mlihen disı Mustata Haşunı, uçaktan başında sıyah bir bere, yeşii parka, bakı bir taaat, boya&u ayskkabılarla mdı. Yine de be raberindeki İran heyeünın en şık kişüerinden Diriydi. Yesüköy'den Çınar Ote li'ne gidildi. £ş arlamlan Lran'ın yeni yöneücilennın içloli ve piyanuüan yükse lea «sUütlU Baü müzıgı nag meleruun yükseldigı loş «rea taureoMardaD tıoşlanmadjg) nı unutmuş olac&kl&r kı, xrsxı heyeunı böyle bıı ortamda a gırlamak ıstediler. Bakan, Çı nar otelinin lokantasmın ka pısuıda durumu larıcetu, dur du ve niçbıt şey söyiemeden otelin gırış katına urmancu. T&biı, durum deriıal taznlı 6 dildı ve oteiın Dir genis odasu. da (suit) uzun bir masa heuıı landX Ayran ve portaıau suyu eşliginde çorba, boniue ve tat lld&n oluşaa sade bir a&şan> yemegı üe «Bakan'uı uauruna yemefc» sorunu çüzüldü. Yemek telsefi konuiarı Ko nuşmaktan noşlanan bakan Ut İran'la «iş yapmak» tutkusun daki ışadamiarının arasındaknıyet uyumsuzlugu nedenıyıt hayli eglenceü geçu Bak&n ışadamlanndan bırını eşı Ut birlikte Iran'a davet ettı. Eşı nin de geünesmın tranlı kadiiı lan yerinde tanıması bakımın dan yararlı olacağmı, tran'da başörtüsü takarsa, dafta tazı» itiba. görecegıru söyledı. Baş örtüsünün kendilen ıçın taşıdı gı arüamı vurguiamaK ıçia «Iran'ı temiz bit ülke vapmak i> tiyonız» dedı. Bu sözlerinı biraz daha aç mak gereguu duydu ve önün dekı portakai suyu üardagu. işaret ederek şöyıe konuştu «herşeyin teıaizi pisı v»rdıı ışte şu meyva suyu Bu sağ lığa vararlıdır remiı bir içk) dir. Ama viski, alkol taşır. Pibir içkidir. Kadının da lemtzi pisi vardır. Vücuduou vernu kar^ılığı para alan kadın pık tir. Gaıeteye yazı yaıan bir ka dın da vapbğı Iş karsıhfcınri nara atır. Bu, temiz bir kadm dıı.» gincien ve bu guzetecınin ara larmda bulunduğunu aıüamaür ğından olacak, «pıs» ve «gazete» sözcükleriru birleştirdj ve «Evet, gazeteciler öyledir. Ai lab'a şükür bizim gazeteciler le biçbir Ugimiz yok. Blz işa damıyız» biçiminde tepkileı göslerdi. Bunun üzerine Ba kan, «Pekt siz, gaaeteleıe üaıı vermiyor musunıu?> sorusuiı^ sordu. tran heyetinden bir ba^ k&sı atıldı «hem nedeo hey pornografik rotoğraflar basaiı sazetelere llân veriyorsunuz da, ciddi siyasi gazetelere verıniyorsnnuı?» Işadarnlarmdaı. oıri bu müdahaleye itiraz etu ve sağcı, sjyasi bir gazetenın adını verdi. «Neden ona verıvursunu» diye soruldugunda «çünkfl arkasında biçbir güv oitnayan, bağımsız ve Uberal bir gazetedir» yarutını veroı Müdaiıaieyı yapan Iranlı «bem Uberal, hem bağımsıı olun mazs diyerek görüşlerini belin ti. Bu işadamlannın bır «enTor rn*syon> gafı idi. Işadamları belli ki, Uberal sıfaOnın Irar, siyasi dilinde Bem Sadr yan 'açlan ıçın ve Eatı'ya bagun lüık anlarmnda kuUaıulcuğınj oilmiyorlardı. Bu ttlr «anUtşmazlıkiar» bir yana Mustaia Haşimi'çin Tiır ttiye aiyareü. Türk ve İran yöoetimleruıin blrbirlerini dana yafcındap tanımaJpn ve Türk tran iUşkileruun gelişmesı BÇI sından vararlı oldu. Bakan'u. gene' degerlendirmesı bu bı gitndeydı. «Türldye'ye gelişinizin eku nomik iuşkileıi geü^Urnıek ılı .ında siyasi birffnljijr»!var mı» sorumuza Mustafa Haşınüden şu Uginç yamtı aldık: «Elbene var. Bn tttr gezilerde çok sa yıda in»ania karşüaşryoruz. Ba SJTI ve yayın orearüarında göru nüyoruı. Böylece, halk, bidnı ne tür insanlar oldugnmuzu temİ2 rfirekJiUğimizj ve dola yısıyla rejimimizin oıclJlklerını doiaysu bir şekilde görüp, uıüyabiUyor. lranda iki tür gö rüş var. Blrlncisi, tslâmi olma yan rejimlerle UişU kurmah bu rejimjerin devamlıllğıruı vardırn etmek, ona destek oi mak demektir; bu tür reJımJer le ilişki kurulmamalıdır dıyuı Bir lkinci görü^ ise efer biv tıiç ilişki kurmazsak, o rejim ABD Ue yüriir; Israii felir o ounl* Ui$ki kurar dıyoı Ikı görü« arasında tercib yapmak çetin bir iş. Biz ikinci yulu lu tuyonız. tstanbul'da Ulâmi atnıosferden pek eser kalmamı^ Halkı yüıde V9 müslüman olan bir ülkeyle ilişki kurrnazsak ne olacak? ABD'yp ve İsrail'e •nl bırakahro Turkiye Ue Ulşkl kurmayı?» Mustata Haşinü, Başb&kan Ulusu ile görüşmelerıni de na« letti. Türkiye'nin petrol thtiya cını Başbakan'ın özellikle vur »uladıgın' bellrtU «TürMye, tran'dan yılda 4 milyoo ton petrol aunak istemiş 4ncak bunun sajlanmasında aksaklıK lar olmuş. Bunlar eideriiemez 5eyler deS«. Turklye'ye yüda 4 milyon ton petrol sa£la.vacagız» dedj ve eKieaı. «Aocak, lurkiye'nin ödeme güsiül'ten var. Odenıeji maila yapmak ısUvor.« Takas nu yani? Evet Ukas. Olsun. Taka* iyidir. Biz takası seviyoruz. Türk feamuoyunoa lran'ın ı» UKrarsu oldugu konusundü yaygın Kaauıın varolâuguriU, Diiiıuıı Benj baor'uı ve Mesuı tiecevı nın rejıuun Dirkaç ay UİC o m r u Imlrtigtpa ÛİŞSM Ü» KIM KIMDIR? karüıktan ayrvldı, SBF'ye asıttan olarak airdı Hırslı bir gençti. Politik ihtirasları vardı.. Hürriyet Partisine girdi. Parti CHP ye katüınca, o da CHP'li oldu. 1960 dsvrimi yapMığında, ihtilalden yanaydı. Kurucu Meclis üyeliğine se çildi ve Anayasa Komisyo nunda 1960 Anayasası'nın hazırlanmasında görev aidı. Yassıada mahkemelerind^ Zorlu aleyhinde tanıkhk yaDarak dikkatleri üzerine çekti İfadesinde 67 EylM olaylanm Zorlu'nun duzen lediğini iddia etti. Ihtilâlden sonrafei ilk se çimde CHP'den Parlamento ya girdi. Genç. fakat isim yaprnış bir politikacıydı ar tık İsmet Paşa'nın beyin takımı içinde yer aldı. AP y« giden işçi oylanm kes mek için CHP"nin solunda bir partinin kurulması yoiundo. Pnşa'yı etkilemeye ça lı$tığı bilinir AP çevrelerinde tevilme ven bir isimdi CHP. ortanın soluna haymca Peyzioğlu Ue birlikte oartiden ayrü dı ve CGP"nin kurulmasın da rol oynadı Politikadu göreceğini gdrrnüştü Şim di büyukelçi olmak istiyor du. Dışişlert Bakanlığında oek öyle geleneh olmadığı halde kendini Cenevre'de ki Birleşmiş Milletler Daimi Temsüciliğine Buyükelçi o larak tayin ettirmeyi boşo' dı Bunu NATO merkeande iaimi temsilciliğl izledi Bu arada. siyasi yaşarmn daki zigzaglara bir yenisi ehlendi. Bir dönem AP çevrelennde şimşekleri üzerine çeken Kırca, Demirel i)? arasmı düzeltti Büyükel^i olduğu halde seçimlerde Demirel'in danışmnnlığını vao tığı bu arada Birinci MCnin mimarlarından biri o! makla övündüğü ileri sürülür. 1978de CHP Iküdara ge lince merkeze aiındı Yun dışındaki görev süresini doi durmuştu Bakanhk içinde Prof. Giınduz Okçun'e karşı yurütüîen kampanyanın buşını çekti Demirel azınhk hükümeli döneminde ise bakanlıktn perde arkasında kilit adam rolündeydi Genç kufak diplomatla'i oolitikaya karışmakla sııçlayan Kırca. bu sıralarda yeni bir Anayasa hazırlan ması konusunda da faalıyetlerde bulunrtu Demiryl hiıkümeti Kı^ca'yı Bırleşmiş Mılletlere daimi temsilci oli rak gönderdi. (Baçtaralı l. meçlerıyıe beslenclığinı oeürte rek, Türk yönetıciıeıinın ken üisme rejımin ıstıiuarıyla ügj ıı soru sorup aormariıklannt ogreımı«k ısuedik. Haşımi, bunu «Hayır, blç böyie bir soruya nıuüacap uıtnadım. riaita ı'urgut Uzal ba ua bufuakü İran yönetunim,! Beni baür donemindeu dana sağıam vc oturmuş olduguau söyiedi. Beni Sadr ve Recevl blrer siyasi cenazedlr. Hcr seterinde rejımln birluç ayük omru Kaıdığuu söylüjoclar. U birnaç ay geçinte yıne bir ay kaidı, üç ay kaldı gibı hesaplar tutuyorlar. iiedıkleruıuı gtrçekieşmeıiiğuıi insanlar gorüp, ona göre bir kanaat sanibl oiuyorlar ubii.» dive yanıtladı. Turgut Ozai'ın «Iran'da eko nomi salUmtıoa» dedıgmı soj ledi ve kenâısmin Oıal'a vercÜgi yanıtı şöyle aktardj: «IrarT da bugün ekonomi var. Şatı zamanındjt ekonomi diye birşey yuktu. Günde « miljon »artl petrol pompalayan, böylece hem kaynak lsraf eden, bem de bütün ekonomlyl, petrol ge Uriyle tüketim maddeleri ve ınuntaj sanayii haaunaddesl ithal etmeye dayandırao bir zinııiyetın uukUm sürdüğü bir ui kede ekonotniden söz edilebi lir nıi.' lran'ın Dugiuıkü ekı>numik güçlüklen tepeye dogru kuşan bir lusan kaibinin çar pışı gıbidir. Bu sağuklıdır. Çtinkü vücutta kan dolaşunı başianuş demektirj» Ama dovız rezervlerinızin eridigı soyleniyor... Doğru. eriyor. Ama biı savaş haîindeyiz. tki iimanımız (Hunin^ehr ve Bender İmarn Humeyni) savaş nedeniyle işlemiyor. Sadece Bender Abbas çalışıyor Bütün demiryollan rruz asken amaçlaria kullanılı yor. Buna ra^men, azalsa da dftviz rezervlerimiz var. Ve hiç dış borcumuz yok. Tflrktye' nın 2â M milyar dolar, Irak' ın 2ü milyar dış borcu var. şimdı siz söyieyin bangi ekonomi daha sağiıblrV» Ya, saaayırun durumu? Yüıde 70 kapasite Ue ça lışıyor. $ab zamanında yüzdt 80'di. Hammadde ve ara mad deler bakımından Batı'ya bağunlı sanayi koliarında Dilinçıı olarak uüşük üretiın yapıyuruz. Sanayide öncelıği demır çelik, bakır, petrol ve petro kimya gibi tran'ın KendT olaaaklarıyla kurabileceği ağır sa nayi kollanna veriyoruz. Ekonomide kendlne yeterlilik aocak 510 yüda sağUnabUir. Bu zaman ıçinde ekonominın yapı sım değıştirmeyi düşünfiyornz aiyası bağunsızhk çok zor değildir. Ama asıl önemlisi olan ekonomik bağunsıziık kendine yeterlj ekonomi kurulmadan olmaz. O da akşamdan sabaha kurulanuyor. Pelü ya enflâsyon? tran Mertez Bankası'mn budJrdiğıne göre yözde'&S>.A ma bazüan için yüzde 20. Eğer temel Urtiyaç maddelerijle yetinmek istiyorsanıı yüzde 20 Çünkii bu maddelerin fiyatı artmadı Ama örneğln mey\a fiyatlan kontrol edilemiyor. Ne var ki, meyva yemeden ya^anabilir. Temel Uitiyaç mad desl deglldir. Gülerek etdedi: «Herşeye ra| men enflasyon ve fiyat artışları yine de Türkiye'den düşük.» Mustaia Haçımi, konuşmamı zın sonunda bir uvan yapmak geregini duydu: «Ekonomi berşeyin temeli değtldlr. Batı düşüncesi ekonomiyi bdyle görâr. Önemli olan imandır. Ekonominin berşeyi belirledigi Marksist bir göruştür. Kaldı ki, Marksist re^rnlerln knnılma sına yol açan devrimler de eko nomik nedenlerden patiak vernıedl. lnsanlartn ideolojlyle sl lahlanmalan sayeainde, Marksizrnle, I^eninizmle, Kuba'da Castro'nun düşünceleriyle silab lanması sayesinde oldu. tslâm ölkelcrinde ise tslâmla sllah" lanmak gerek.> Ir&n Sanayi Bakanı, Dagun sızhk için Islâm'ı yeterli göru yor. Onun ge5zünde, tslâm dururken «Sovyetler'den yani ko münizmden korkup Amerika v» sarıiraak kapitailzme sarılmak demek. Yan| kotüden kurtu!mak için rtaha kötiiye sıfınmak demek.» 12 Eylül sonrasında News weeh dergisine bir demeç vererek. Sovyetler Birliği' nin Türkiye'nin durumun dan yararlanmasına izin verilmeyeceğini bildirdi. Ay nı demednde ordunun yöne time el koymasından sonra «Batı'nın Ortadoğu'daki var lığının ve ABD'nin bö'.gedeki çıkarlannm truçlene cefrinl» söyledi Bu demeci büyuk tepkı yarattı. Hakkmda soruştur ma açıldı. Daha sonra rnerkezin karşı talimatına rağmen Sovyetler'i Afganistan'a himyasal silahlar kullanmakla suçlayan ABD'nin na zırladığı bir harar tasansının sunucutarj arasında yer aldı. Kişiliği sevilmese de iyı bir müzakereci olduğu be lirtilir. Bir diplomat olarak liosyasındaki en ince ayrın tıya hnriar hakimdir GÖZLEM ;Ba»tQrotı 1. •oyfoda) sayıda klşiye verilmiş bulunmasıdır. Biiirsiniz, bu köşede. belki birçoğunuzu biktırırcosına fSllah Kaçokcılığı» ile «Tefönt arasındaki ilişkilere değinmiş, bircok belge ve oiayt acıklamıştık. Bu nedenle haber ilgimizi cektı ve konu üzerinde yeniden düşünmeye başladık. Şunu iyice aklımıza koyalım: Sılah kacakcılığının kaynağı ortaya çıkorıimadıkca. kaçakcılığı yöneten cokUIUSILI şirketler belirlenmedikce. kimse «terörün kaynağı surodadın diyemez Der ise bu inandıncı olmaz. Terörün kaynağını ortaya cıkorabilmek ı c n de öncelikle silah kocakçılıkları ile ilgill bütün davaların biran önce ele almması ve dış bağlantıların saptanması gerekiyor. Bu vapılmadıkca. terör ile ilgili topiu davalar hovado kalacak, terör bir süre sonta kaldıgı yerden devam edecektir... ABD'nin Vietnam savaşında denedıği ve hicbT ülkeye satılmavan silahlar, nosıl olur do etnik özellikieri oğır basan bir silahlı örgütün eline geçer? Buna kesin kaRitlı yanıt bulunmazsa, açılmış ve açılccak dovaların hicbir önemi olmayacaktır. Her dava. bir ölcüde tZabıta vakaaı» özelliklerini aşmayocck: Terör kendi koynağını yine gizlemiş olacoktır. Söz gelişi soralım: Madde bir: Istanbul'da «Babalar operasyonu> ile ügili soruşturmo ne oldu? Madde iki: Bugün Yunanistan'ın Pire limamndo karargah kuran ve sahibi olduğu «Benil» adlı gemi İspanya ocıklcrında demirleyen sanneienmizin cLolltaısı Nilüfer Kocyigit'm kocosı uniu kacakçı Bekır Çelenk hckkında doha önce basında çıkan haberler nicin ihbar sa yılmamış ve bu kaçakçı göz göre göre kacınlmiştır? Çe lenk'in Lonara'daki telefon numarası 5889942'dir. Telefonu cevirdigmiz.de karşmıza tHaşimt adlı k:şi çıkacaktır. Yunan ve Ingiliz hükümetlerine bu kccakcı ile ılgih herhangi bir boşvuru yapılmış nııdır? Madde üç: Istanbul'da teröristlere sahte pasa port sağlamak sucundan gozcltmda tutulan Ermeni kökenll bir yurttaşımuın yönettıği cete hakkındakl kovuş turma ne aşamadcdır? Bunlarm her birinin ayn ayrı önemi vardır. Ve bunların herb:ri Türkiye'deki terör gerceği gözönünde tu tulursc birblrlerl ile bağiantılıdır. Bütün kacakcıhk dosyalarmın yeniden ve tek tek ele almması dün ile bugün cıasında bir bzğ kurulması gerekmekiedır. Bu davaıor terör oavalarında da önce açılmaz ve yurda sokulan silahın dış bağlantılcrı biran önce ortayo konuimazsa terör ile yapılan savcçın başarı ıle sonuçlar ması çok gürtür Göcten de öte oTanaksizdır. Eloğ!u, Türkiye'deki uyuşturucu madde kacakcıNğ' konusunda k tapiar yaznnış, cdlar. örgütler acıklomrş bu yüzden «Pulitrer ödüllerl» almıştı, dünkü yetkilılerimiz bu kitcplarla hic llgilenmişler miydi acaba? Danıştay (Baştarafı 1. sayfada) den yorum yapmanın doğru olmadığı görüşünü sovunaniar da var. Yasa'nın getırdiği başltca ye nilik. şimdiye değin genel yetkill İlk ve son derece mahkemasi olan Donıştoy'ın bu göre vln! değiştirmesi. Danıştay bazı hallerde ilk ve son derece mahkemesl. bazı hallerde ise. son derece mahkemesi Yargıtay gibi oluyor. İdari yargı da. ilk yetkilı mahkemeler «İdare Mohkemeleıi» oldu. illerden yo pılacak başvurular. Idore Mahkameleri'ne yapılocak. Bu mah kemeler idari işlemlerde kısıtlanmış da olso, fYürütmeyi dur durmaı karan verebiiecekler. Danıştay'o Bd'ica, bu mahkeme'erden cıkacak kororlar icin. Yarçjıtay gibı «Temyiı yeri» oiacnk Ancak Donıştay. Bnknnlar Kurulu karorlorı. ücl'j kararnameier. YÖK'ün aldığı karariar gibi hallerde ilk ve son derece mahkeTtesi nitetığini koruvocak Danıştov doha önce Sıkıyönetim hoüerinde de yürütmeyi durdurma knrarı verebilivordu. Bu gimdi rteğişivor. Sıkıyönetim dönemlerinde durdurulon grev lokavt nibi haüerde. yürütmeyi durdurmo kararlan verilemevecek luşaat mühendislerine dujııru 1611982 torlhinde yapılamayan Istanbul şubeslnin oiağan geneı kurulu. ileriki bir tarıhle yopıimak uzere ertelenmiştir. Geneı KL,rul tonhı uyelorımize duvuruiacaktır. YÖNETİM KURULU ADINA SEKRETER ÜYE HASAN SERT KADİN HAKLARİNI KORUMA DERNEĞİNİN Kadıköy Şubesi Kongre İlanı Derneğimizln olağon genel kurulu 23 ocak 1981 cumartesı günü saat 13.00 de Kadıköy Holk Eğitim Merkezı Muzık Salonunda aşağıdaki gundem uyarınco yapılccaktır. Değerlı üyelerimize duyurulur. GUNDEM: 1 Açilıs ve yoklamo 2 Divon secimi 3 Soygı duruşu 4 Çalışmo ve hesap raporlarının okunmosı 5 Raporlar üzerinde konuşma ve yönetim kurulunun ibrası 6 Dilekler 7 Secimler 8 Kapamş. Yönetlm Kurulu DÜZELTME Müşerref Hekimoğlu'nun cuma günü gazetemizde yaymıanan «Anicara Ar>ka.» yazismda yanlışlılda. Ömer Kavur'un «Kırık Bir Aşk Hikâyesi» fılminin sansürden Eeçmediti yazılmışü. Ar.cak «Kınk Bir Ask Hi kâyesi» filmi benüz sansür heyetinin denetimine girmemiştiT. Düzeltir, özür dileriz. Işadamı, tngilizce yetersızıı yeni ııvğıılama oâşladı. Baııker Kastelli A.Ş. 2 Ocak 1982 tarihinden itibaren kısa vadeli yüksek faizli tahvi! ve mevduat sertifikalarmın alımsatımında yeni bir uygulama başlattı. Yeni uygulama bu tarihten itibaren yasal menkul değer satınalmak ve satmak isteyen tüm tasarruf sahipleri için geçerli olacaktır. 1 Ocak 1982 tarihinden önce yatırım yapmışeski tasarruf sahiplerinin hakları mahfuzdur. Yflksek faizli menkul dtğtrltrin ahmsatım bedelforin* tllşkin ayrıntılı bilgi için m*rk»x ve fubtlerimlz* bojvurunuz. Satın aklıgmız menkul degerkri diledigiııizangerisatabilırsiniz. Banker Kiisttlli Menkul DtSerkr Tlcaret BANKER KASTEUİMENKUL OEĞBH.ER TlO.RET * 5 mr NOMİNAL SeMATESİ TAMAMIOOENMİŞ OLUP 500 000000 • TL an. 4. Vekıf Han. Asma Kat N a 21 Baftçekapı Istanbul Tel.: 20 53 20 (5 Hat) 22 36 44 28 20 38 KADİKOY Kastel InşaalEîes Işhanı Katî Te).: 38182838 06 9338 07 563841 73 •LMAOAĞ CumhunyBt Cad. ErV Apt No: 14 Kat 2 Elmadag Istanbul Tel.:4162504162514162524162 53 BAKNtKÖY Ebuzzıya Cad Marmara Işhanı Kat 1 T«L712644 Büyükdere Cad No: 4 Kat 1 (Şışlı Carniı karşts^ Tel.:464312463943464271 ANKAIIA Ataturk Butvan No: 94 K* 4 Koılay T«t.: 1758 001832 54T«W« 43248 «işa.1 ANTALYA Ataturk Cad. Raşit Berberoğlu Işhanı Kat 1 No: 6 7 T d : 50 49 75 51 Cumhuriyet Mey. Meydan Apt No 11 Kat 13Te*eks: 52678 Tel.:2196909192 2120 94 BURSA Ataturk Cad Kurtul Işhanı No 59 Asma Kat Tel: 20 369 11 3 * Teteks: 32184 Lira \r. SAMSUN Kâıımpaşa Cad. No. 5 Kat 1 Tel. 19 482 20 89320894 KAYSERİ Cumhuhyet Mah Vatan Cad Büyükaksakal İshanı No: 16 Kat 2 Tel: 13 931 CSKİŞEHİR Köprubaşı Meydartı Inönü Cad Porsuk isham Kat 2 No 201 202 Tel16185 MERSİN No 141 at 16458 FRANKFURT KAİSER S!r. 50. 600C Frankfurt ' M Deutschlana Tel: (0611) 23 32 43 23 32 44
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog