Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Cınnhunyet 6 17 OCAK 13M DİSK DAVASIİDDİANAMESİNİ YAY1NUYORUZ 7Vidlanamede DİSKTn 6. G©n»l Kuruiunda clınon «C«phe» fcoran lle, Devietl sorsmok, zayıflatmaK mevcut Hükümetl iş ycpmaz ho!« getırmsk ve ic'erinde komünistlerm öe bulunduğu •osyot demokrat nitelikli bir Hükümati isbcşırta getirmak omacında olduğu savunuluyor. Cephe kararımn iik fıkrasında yer olan. cülkenln bunalımdan kurtulması, ulusaı bağımsızlığm Mğkmması, tekellerin egemenliğinin ber alanda ktrılması, bolkton yana temsl ekonomik dönüşümlerin gercsklestirilmesi her türlö faşist girişimin saf dışı edümesi, demokrotik hak ve özgürlüklerin genlşletilmesi» istemierinin Savolıkça değerlendirılmesl söyle yapılıyor; «Bu l«temler kurulacak olan (sayaşım cephestnln) amaemı ve Milli Demokrotik Devrim veya İleri Demokratlk Düzenin esll unsurlarmı, diğer kararlnnr da kaynaklarını ve özünü teşki| etmektedir. Istemterin altında yatan gerçek, kapltalizmin yıkılması, öıel mülklyetin koldırılıp toplumsal mülklyete dönüştürülmesl, toplu sözleşmeiere bağlı olmaksızın her türiü grev hakkının tanınmosı, düşünce v e örgütlenme özgürlüğünü kısıtlayıcı olorak nitelenen .oslında, Devlete ve rejime yönelik suc niteliğlndeki fiil ve hareketlerl müeyyide altına alan TCKnun 141 142, 146. rrwddelerinin kaldırılmosının sağlanması, İşci Sınıfı Portisi olarok rtitelenen Komünlst Partisi'nin kurulması ve nlhayet proleterya sosYülizmine gecişin soğlanmasıdır.» DİSK'in asil gayeslnln ülkenln bunalımdan kurtulrrıosı değıl. iiberal kapitaüst karma ekonomi sıstemin; benimsemls olon Devlefi hedef a'.mak olduğu öne sürülen iddianamede. Ö'SK'in «Ulusaı Boğımsızlığm sağlanması» isteml is« şöyle değerlendıriliyor: «Ulusal bağımsızhk isterniyle sosyalist bloka bagsmiılık arzularmı açığa vurdular.» ULUSAL BAĞIMSIZLIK «Ulusal boğımsıılığın soğianması Istemlnln oltımJa ytrton O«rc*k (Milll Kurtuluş Hareketlerf ve Borış lcin mucode»«) doktrtnlnin benimsenmlş olmasıdır. Markslzm . Leninizm'den kaynoklonorok geiişttril«n MIHI Kurtulus Hareketlerl ve Barıs lcin mücodele doktrinl, Sovyet Ideolollslnln önemll blr propaganda unsurunu teşkil etmektedir. Bu doktrlne göre, sosyalist blok dışındc kalan geri kalmış ülkelerin Ulusol Bağımsızlığına kavuşobilmesl Için, başto Sovyetler Blrliği Komünist Partisi olmak üzere, Sosyolist blcko dahtl ülkeler tarafından verilecek talimot ve direktifler, yapılacok yordım ve destekler daireslnde ernperyalizme ve kapitalizme karşı kurtuluş savoşları vermeleri, Milli Demokratik Devrlmlerini tomamlayorok, sosyalizml gercekleştirmeleri gerekmektedir. Ancok bu suretie Ulusol Bağımsızlıklanna kovuşabileceklertlir. Ulusal Bağımsızlıklarını koruyobilmek >çin de, Sovyetler Birllğl tarafından Sosyalist blok lehine büyük bir propagonda arocı olarak kullonılan (Barış İcin Mücadele Doktrinl) gereği sllahsızlanmayı desteklemeleri. atom. hidrojen, nötron bombosı yopımına karşı çıkmalon, NATO, CENTO gibi saldırı paktı olarok nltelendlrdikleri poktlardan ayrılmaları gerekmektedir. «1 Mayıs'ta işin durdurulmasmı sağiamak, DİSK'in başlattığı devrime yonelik isyancı hareketin bir kanıtıdır.» BAŞTÜRK VE ARKADAŞLARI DİSK duruşmaıan başlcdığı gunden bu yana alabildiğine tartışmalı ge ciyor. Bazı uygulamalar, alınan kararlar, zaman zamon savunma avukat'annın protestoiarına neden olu yor. Duruçma arc'annda. ya da duruşma başlamadan or.ee ise, nobetcı askerlenn denetlminde, avukatlarla sanıklar arasmda yoğun bir diyalog, başlıyor. Fo toğrafta, nobetçi er'in arkasından avukatiarıyla go ruşen Başturk, Işıklar vcbaşko sanıklar goruluyor. Sıkıyönetime karşı tavır aldı (Dernokratik Merkezlyetclllk) llkeleri lle «ağianocağı betirtllmtş, ve 4 nolu (Sendikal Eylem Birliği) kararında da, Turkiye İşd Smıfını, değlşlk akımları temsil eden sendikalar arasmda bolunmüş olduğu gerceği dikkate almarak işci sınıfının sendikal birliğinin ancak ve ancak (Demokratik Kitle ve Sınıf Sendika cılığı) i'keleri temefinde DİSK catısı altında gercekteşebiieceği vurgulanmıştır.ı «Gerek Genel Başkanın acıs konuşmosı ve gerekse diğer konuşmacıların hiçbir tefslr gerektirmeyecek acıklıkta olan beyonları. DİSKin Marksist Leninist nltelikte sınıt partisi olarok ihtilal yolu üe iktadır eld e etmeyi omaciadığım gostermektedlr.» Iddianamede daha sonra, 7. Genel Kurulda alınan kararlora yer verilıyor. bu kararlara ilişkin Savcıl.'k görüşü şoyle Özetlen yer: «DİSK 7. Genel Kurulunda olınan 1 numaralı (Sosyalist Hareketin Birliği) başlıkh korarda zikredilen ve arzulanan Sosyalis' duzenin Sovyet ideo'o|isi doğrultusunda. Marksist Leninist temeie dayalı, İşçi sınıfı diktatöıiüğünü amaclıyan blr düGenel Başkanın konuşması, zen olduğu ocıkca anlaşılmoktadır. DİSK'in Marksist Leninist Bu düzene ulaşabilmenin özünün iktldar mucodelesi olduğu ve bunun da oncok işcl Sınfı Portisi tarafmdan yürütülecegi nitelikte bir sınıf partisi olaacıklanmaktadır.t rak ihtilâl yolu ile iktidarı eliddıonarnecte 7. Genel Kurulun 2 numarclı kararımn (Barış icin Mücodele ozlemlerinin, ülke menfaatlerine aykırı olarak de etmeyi amaçladığmı gösSovyet ideoloiısinin yansıtıimasmdan başka bir onlam taşımodıtermektedir. 3 5 ğı savunuluyor, Idemokrotik merkeziyetcüik) konusunda $u gorüslere yer veriliyor: «Demokratik Merkezıyetçilık bölümünde geniş izahat verilDİSK 6. Genel Kurulunda alınon Cephe Karorının 1. diği üzere bu kararla, Devrımcl Sendikol Birliğin MarfcsistL»tma geçlrilan (Ulusal Bağtmsızlıgm Soğlonmosı) Isteminln alninlst ilkeler doğrultusunda saglonması icin, orgüt içinde Ihtit<ndo yatan gerçek Işte budur. lalcl sendikalizm ilkeierine ters düşen yabancı eğilim v« frakKomünist bir re|iml8 'dare edilen Sovyetier Blrllğl'nin prosiyonlann saf dışı bırakıiarak işci sınıfının politik muccdeJepogonda aracı olarak kullondıkları bu tek yanlı görüşun genel kurulda karar haline getirilmlş olmosı, DİSK'in kapitatist •konomlk sisteme olan düşmanlığını, kopitalizmin yıkılarok kurulması tosovvur edilen sosyalizme karşı olan hoyranlığım ifade «rtmektedir. Almıs oldukları bu karorlo ülkenin, Ulusal Boğımsızlıgını degll. ancak sosyalist bloka bağımlılığmı sağlomak hususundokl arzularmı acığa vurmuslardır.ı CHP'NİN DESTEKLENMESİ Iddianamenin bu bölümünde 5. Geneı Kuruldon * üene1 !^.unjla kador gecen dörerrideki Yoret^m Kurulu karar orı aktanlıyor. Savcılık değeriendirmesi o?et!e şöyla yapılıyor: «Kararların iceriğinde Devlet, sermcya sınıfının faşist diktotörlüğü olarak ima edilmiş ve İiberal kapitaüst ekonomi sistemıni benimsemiş olan Anayasol Devlet Duzeninin yıkılmosı ve sosyalist bir düzenin kurulması amacı ile 5. Genel Kurulda alınmış bulunan 33 numaralı karar doğrultusunda güc ve eylem birliği oluşturulmak icin. kendi fikir yapılarında gordükleri dernek ve kuruluşlarla gücbirfiği oluşturmayo koikışarok hangi tarihte nerede ve ne turde mitingler gercekleştirileceğine dair kitlesel eylem blcimlerinl de tesbit etmişlerdir. Tesbit edilen mitingler (Demokratik Hak ve Ozgurlukler icin Mücadele) adı altında İzmit, İzmir, İstonbul'do gercekleştirilerek 5. Genel Kurulun 33 numaralı kararını tatbik schasına koymuşlardır lerl. ldeolo|ik yapıları blllnen 33 kurulusun Iştlraklyls demokratik plotform olusturulmasına dair yapılon Ankora ve Esklşehir toplantılorı ile devlete ultimotom verlr bieimde dovcm ettirllmiştir. Kuruluşundon beri gızli eğitim bicımınd^ uygulonmokia olan, Morksist Leninist Sınıf ve Kitle Sendikacılığının temel ilkeleri. DİSK'in tüm kurullannın ve bölge başkonlarının ve dlğer sendikolorın Yürütme Kurullannın iştirakiyle tertiplenen 1978 yılındakl birinci Ören toplantısındo belirgin orsnsiplpr haline getirilerek. DİSK Yonetim ve Yurütme Kurullannın bu donemd» aldıkları kararlorla broşür halinde bostirılıp uye serdikalara gönderilmiş ve devlete karşı bir güc oldukları Inancma kapHarok, gizli olcrak sürdürdükleri Marksist Leninist kokenli Sınıf ve Kitle Sendikacılığını do iceren eğitimi. tüm sendikolarda tevhitll bir şekilde aleni hole getirmislerdir» TEK TİP TÜZÜK rtoba sonra DİSK tarofında^ hazırlanıp. send kaların uymosı isten'ien «Tek Tip Demokratik Türük»le ilisklll ş'j değerlendirme yapıltvor: «Kuruluşundan itiboren İşçi sınıfının devrimci hareketinl östlenen DİSK. işci sınıfı biliml ve buna dayalı sınıf ve kitle sendikacılığı doğrultusunda verdiğ1 eğitim ve seminer calısmaları lle, işcilere smıf uzloşmazlığı fikrini, yani bur|uvaziye, sermaye sınıfına karşı kesin sovaş vererekı kapitaltrmı yıkmaları. ozel mulkiyetı kaidırmaicnndan başko carelen olmadığı fikrini benimsetrniş ve oynı zamando bunyesindeki baği! sendikalar ve bu sendikolardaki işci'pr uzerinde, sosyallst ulkelerde olduğu gibi bir otoriteye sahip olabilmek ihtiyocını duyarak, komunist partüerin teşkilatlanma bicimi o'on (Demokratik Msrkeziyetcüik ve Parti Disipiini) muesseselerini model alıp sendika ici demokrasl TEKELLERE KARŞI ÇIKMA lddionom«de «Tekellerin egemenliğinin her alanda ması» do^rultusunciaki DİSK ısteminin deqer;endırimesi şöyte vapılıvor: «Bu isiemler, ekonomik hayotin önemll bir unsurunu teşkil e<ien »ermaye sınıfına, sermayeye ve uretim aracları üzerindekl özel mülkiyete yonelik bulunmaktadır. Bu istemferle, ulke ekonomisinln carkiarını dondüren yerli Vd yabancı serrroyenin Devleîleşllrilmesi, üretlm araçları üzertndeki ozel mulkiyetin halktan yana toplumsallaştırılması istenmektedir Burada do goruluyor ki. istemlerin altında, kapitalist İiberal korma ekonomiyi benimsemiş Devlet Duzeninin y>kilorok Sosyalist bir sıstemin gerçekleştirilmesi öztemi yatmaktadır. Cephe korarında, sosyalizme gecişin ilk aşamosını sosyaHM ihtilal surecimn buyük bir bolumunu teşkil eden (Milli Demokratik Devrirr)in tomamlonması. (amac) olarck oıinmış, bu omocın gerçekleştirilmesi icin Devlet hedef olarak secilmişiir. Devletin, Anayasal Deviet Duzeninin yıpratılmosı mevcut Hukıımelin iş vopamoz hale getirilip duşurulmesi icin. gerek yosol boşluklatdan istifade ederek, gerekse, tamamen yasa dışı büvük kapsamlı, ulke v< pında kit!e eylemlerinin gerçekleştirilmesi gerektiğinin bilinclnde olan DİSK 6. Genel Kurulu, bu ey DİSK DURUŞMASI DİSK davasınm dünkü duruşmasında sanıkların yonısıra her zaman olduğu gibi basın mensuplan »e ic,,.n lemleri gerçekleştirecek olan güc'eri, kendi mihveri etrafmda yakınları bulunuyordu. Olmayan tekfcesimvardı, o da savunmc avukatları. Ustelik dunkü durusrrtada, bir onceki duruşmaya gove kendi öncüiüğünde bir savaşım cephesi icinde topiamayı len ve toplu savunma avukatlannın dısmda kalan üc avukat da yoktu. Fotoğrafta; duruşma salonundakı sanıklar, mahkeme heloruri gormüştur.» yetl v« en arkada da basın mensuplan görülüyor... iddionamede. DİSK'in istemlerlnde sergılenen prograrnınm Marksist Leninist öğretıye uygun düştüğü öne sürülerek de•tnln zafere ulaşmasını temin ve özellikle DİSK mihveri «traBu nedenle alınon karoriarın sosyalıst bir düzen özleml vonilo şöyle deniüyor: fındo gercekleşeceğinl duşündüklerl devrimcl sendikal birliğin, Iclnde Anayasal Devlet Düzenlnl ve re|iml yıkmok hedeflne yötek merkezden verilecok dlrektiflerle yönetlp, yönlendirilmesinin nellk bulunduğu anloşılmaktadır.. «DİSK ONCÜLÜGÜNDE» omac'ondığı ccıkca anlaşılmaktadır.» Referandum hokkmın yasallaşmosı, dayonışmo grevl, genel grev, grev uygulamasına konan sınırlorın kaldmlması, lo«EYLEM BİRLtOİ» tDİSK 6. Genel Kurulu bu llkelerden hareketle, DİSK'in, bu kavtın yasaklanması, TCK'nundakl 141, 142 ve 146. maddeler Genel Kurul aşamasında, Marksist . Ueninist İşcl Smtfı Partisi «DİSK 7. Genel Kurulunda alınmış bulunan (Sendikal eylem lle Devlet Güvenlik Mohkemelerinin kaldınlması düşünce ve örgütlanme özgürluğünün getirilmesl, toplumsal ilerleme, dedurumuno geldiğinl kobul ile, bu genel kurulu izleyen tüm ku Birliği) hakkındoki 4 nolu (Uluslarorcsı Dayanışma) konusunda mokrasi, barış ve bağımsızlık mücadelesinde yenl kazanımlar ruluşlora, yurt ve dünyo kamuoyuna da aynı Imajı vererek, S nolu (1 Mayısla) llgili 7 Nolu. (Genclik Orgutleri ile İlişkiler) e'de edilmesl gibi Istekler sıralanmıştır. DİSK mihveri etrafmda, DİSK'in talimat ve direktifleri dairesinhakkındaki 8 nolu kararların dahi, bellı bir ldeolo|ik goruşun <Je ve DİSK öncüluğürsde (Tüm Ulusal İlerici Demokrat, Yurtsepolitik düzeyde gerçekleştlrilmesine ve 6. Genel Kurulda alınBu Istemlerie ilgili, 5. Genel Kurul Karorları bölümünde gever örgüt ve güclerin anti faşist, anti emperyolist ve anti mış bulunan ve kendi bölümlerinde izah ve yorumlan yapılmış niş İzahat verildiğî içln bırada ayrıca tafsllatlı bllgi verllmesitekel cephede savaşım blrliğinin kurulmasmı) karar oltma alolan aynı nitelikte ve aynt başlıklar aitındaki kararlann gücne gerek gdrülmemiştir. Ancak belirtilmesi gerekir ki, bu istemmıştır. lendirilerek hayata geclrilmesine yonelik bulunduğu görülmeklerin lleri demokratik düzenin değişik bir ifade lle sosyallzmin 6. Genel Kurulda konuşmacıların da Ifode ettlkleri grbl, ku tedir ilk aşamasını teşkil eden Milll Demokratik Devriminln gercekrulması karartaştırılan (Cephe) bir savaşım cephesidir. Bu cepleştlrilmesine yonelik bulunduğu aşikârdır. henin savaşımı. Milli Demokratik Devrim gercekleştirilip İşcl Sendikal Eylem Birllğl hakkındaki kararın, daha önc« özet Binıfının kurtuluşu olarak nitelendirdiklerl sınıfsız, sömürüsüz olarak açıklanmış bulunan (Blrleşik işcl Cepheslne) dayanan, DİSK Yönetlm Kurulu bu İstemlerin, ancak sosyal demok bir toplum düzenine kavuşuncoya, sosyalizm kuruluncaya kasendlkaları anti • faşist savaşımm güclü blrer kalesı halln* gerat nitellkli blr Hükümet tarafından gercekleştlrileblleceğı Incn dor devom edecektir. tirme gereğlnden hareketle: Sendikalartn üretim düzeyinde ve cı lle 12 Ekim ara seçlmlerinde sosyal demokrat nitelikll Cum ulusol düzeyd« birliğinin sağlanması amacıyla tüm pratllc ön hurlyet Halk Partisl'nin desteklenmesı hususunda fcarar almışBurada da görülüyor ki. faşlzme, emperyollzme, tekellere lemlerin olınması, kopitalizmin v» foşlzmin soldınsına karşt Işci tır. korşı veri!«>cek savaşım Devlete, Anayasal Devlet Düzenln» ve sımfımn ona kalelerinden blrj olarak blrleşik sınıf sendikalarırejlme karşı verilecek sava^ımdır. Bu karann gerekcesinde, CHP'nln Iktldora geldlğl takdlrde n<n kurulması, devrimcl semlikoların blrllk Içln reformlst sendiCünkü, Deviet, büvük burjuvoz!. toprok ağaian ve tekelleİşçi sıprfının acil, sosyal, ekonomik, politik dönüşümlerinlrt gerkalarlo calışmosı hucusundakl Komlntem'in 1335 yılmda 7. cekleşmesl hususunda gerekll lleriemrterin kazanılabilecegi ve rin kopitoHsi sıstemin, sermoyenin faşist diktatorlüğu oiorak Kongresinde müzakere edllerek Dimltrov'un da kotkıları lle ge giderek llerl demokrotik blr düzenin kurulmosının mümkün olaliştirilen gorüş ve ilketerden esinlenerek ve ylne aksiyon biıli bıleceği döşünülmüştür.» Cunkü. Devlet kendılernin değll. sermoyeyl, Cretim orocğine varmak moksodıyla, müstakbet müttefiklere kolaylık göstelormı eiınde bulunduran egemen sınıf olorck nitelendlrdiklen rilmesi hakkmda. Lenin'In 1922 yılında vermjş olduğu (Yolnız güclerin Devleti olarak gorülmektec!ir.> DEMOKRATİK PLATFORM en az Ihtllaflı, yartl ayrılık noktalorındon cok blrieşme meselelerinl birleşme noktalarını ortaya atmol> ve işçi kitleleıi ayrı DİSK'in 6. Genel Kurulu II» 7. Genel Kurulu arasındakl Yö7. GENEL KURULUN ayrı yürürülen fakot, ortak gayesl blr olon oksiyonlar, eylemnetim Kurulu kararlannm ve değerlendirmesinin yer aldığı 'boler İcin uğraşmayı bir gaye olarak telakki etmelidirler) biciDEĞERLEr4DİRİLMESİ lumde, karar ve eylemlerin özünde Marksist . Leninist iktidar mindo tfad« edilen oğutlerine doyanılarak olındığı anlaşılmakmücadelesinin yattığı öne sürüluyor. özetle şu gârüşiere yer vstadır. riliyor: 7. Genel Kurula 1 şkin bölümd». tOr 1 «Dİ8K Yftnetlm v« Yörötma Kurullannın olmiş oldukton ka1 numnralı kararda Sosyalkıt Horekelin Blrllğlnln oncak v» v# delagelerin konusmalorınin öî«ti oktarıldıktan sonra bu koanoak Dİ8K mlhvvri etrofında v« «o«yoiUmd»n koynoktonaıı raHortmn hayata o^trltm^t •urtttyl* sOrdflruten boata haratu*yapıltyorj ( Ç DİSK'in 12 ekim seçimlerinde CHP'nin desteklenmesinin ç?e rekçesinde, CHP'nin iktidara peldigi takdirde işçi sınıfının âcil sorunlarmın gerçeklesmesi hususunda gerekli ilerlemeler kazanılabileceği düşünülmüştür. 55 vs seiciikat disiDün ve otorlteyi sağlayacak blclmde hazırladığı (Tek Tip Demokrotik Tüzüğün) üye sendikalarca nisan 1980 torihine kadar kabul adilmesi hususunda karar almıştır.ı 1 MAYIS KUTLAMALARI Doho sonra ı f/ayıs kutiomaion ve Sıkıyönetime Hişkin DİSK oöruşlennin Sn^cılık değe'iendirılmeS! vopılırken şoyle ds» nılivor«DISK'İP Sıkıyonetim ılanma ve uygulomalorıno korşı c«kiığı gorülmekte ve 1 Mayıs kutlamaiarma konan yasokların kai> dırılmasını sağiamak icin devlete karşı isyoncı tavnnı ortaya koyduğu anlaşılmaktodır. 1 Mayıs yasaklamalarının kaldınlması holinde. Işçllertn ür«timden gelen guclerinı kullanacaklarını ocıklamak ve bu konuda hazıronmış olon mesa|ın 1 Moyıs günü DİSK'e boğlı tüm Isyerlerinde okunmosı hususundo talimot nitellğinde karar olarak Işln durdurulmasmı soğlamak, DİSK'in devlete karşı boşlottığı devrime yonelik isyancı hareketinin bir konıtıdır» SIKIYÖNETİME KARŞI Iddıanamede bu noktada Sıkıyönet>m ılanma neden olon kr> suüann bir değerlendirümesi yapılıyor. tişte bu koşullor altmdo ilan edilen Sıkıyönetime DİSK taartmdan karşı cıkılarok actmasız, menfl tavırları Yonetim Kurulunun bu karorlonndo dlle getlrilmiş, anarşi ve terörün yanında oldukları, anarsi ve terör ortomını arzuladıklorı açığa vurulmuştur» deniüyor, devamla şu göruştere ver veriliyor «Vatcn ve milletini seven sağduyu schibi herkes bir an evvel Stkıyönetim ilanım beklerken, DİSK, ülkenin icinde bulunduğu o koşuharda Sıkıyonetim ilcnma karşı tavır almış, kendisinin de içinde bulunduğu devlete ve rejime karşı başlatlımış bulunan hareketin Sıkıyonetim llanı ile yavaşlatılmıs olmasından duyduğu üzüntüyü, yonetim kurulu karaları ile ima yollu da olso acığa vunnuştur, Devletin olmış olduğu bu tedbirler korşısındo mücadelelerinl daha etkili ve kalıcı bieimde geliştirmek gereğini duyon DİSK Yonetim ve Yürütme Kurulu, kendisl dısmda kalan, ancak büyük blr potansiyel güc olarok gördüğü yurt düzeyindeki solun, bölürtmüşlük icinde, parcalar halinde vaptıç hareketin. sosyalist düzen mücadelesinde, nihai, kalıcı sonuc yaratamıyacağıno Inanarak, yurt düzeyindeki sosyalist hareketin birliğinin sağlonması, belli bir hedefe, yani devlete, rejime kanaüze edilmek üzere tek blr güc haline getirilmesl gereğini duyarak. DİSK'in kumandası, svk ve Idaresi altındo oimak üzere sosyallst hareketin birtiğinln sağlanması hususundr karar alorak, Anayasal devlet nizamma karşı acılan savaşım cephesine son şekli verllmek Istenmiştir.» SÜRECEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog