Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

17 OCAK 1982 Cumhurıyet 5 GUNÜN AYNASI Istanbul Umum Sigoria Ekonoml Servisl Istanbul Umum 8igorta Şirteeti*nln, 1,3 milyon lıra olan sermayesint 20 kat arttırarak 30 nülyona yükselttiği bıldırlldl. 1 tetnmuz 1893'ten beri sigortacüJk daImda hlzmet veren Istanbul ümum Sıgorta ŞırkeU'nln serınaye Rrtünımna paralel olarak daha etkm çalışmalar yapmayı planladığı ve bu amaçla îstabul'dafci acentalannı 27 ocalrta toplantıya çafırdığı kaydedMdı Toplantıda «Demet Sifort»»nın yaygınlaştırüması konusunun gonışülecegı belirtildı EKDNOMİDE Dev krediieri Amerikan sirketleri aiıyor Türkiye gibi ülkelerin bol ve ucuz kredi bulmaları zor 3Ekonoml Scrvisl tEuropazorlan dıye de odlandırılan uluslararası kredl pıyasalarında faallyet gösteren bankalar, 1981 yılmda çeşitll Olke ve kuruluşlaro toplam 132 3 mılyar dolarlık kredı soğlodılar Bır yıl öncesınin 77 milyar do larlık rakamıyla karşılaştırıldığında bu kuşkusuz kı carpıcı bır artışt gostenyor Ne vor kı zengın ulketerln dev bonkalarının ortokloşa katkılarıyla sağlanan bu kredılerın kımlere verıldığine bakıldığında ozellıkle (Gelışmekte olan» ulkelerın bu artıştan fozlo pay olamadıklan ortaya cıkıvor 1981 yılındo uluslorarası kre dı pazarlanndo osian payını kopon dev Amenkon sirketleri olmuş bu şırketlerın fEuropozar'amdon saâlodıkları kredl toplomı 1980'b* 6 7 mltyor dolardan, I98;'de 54 2 milyar do lara fırlamış. Yanl toplam kre dılerın yüzde 40'ından fazlasını birbırierini satın almak Icm kıyasıya blr savaşımo glren dev teksller almış, blr Mobll'ln, bır Dupont'un bu piyosalardan, Turkıye gibl blr Olke nın rüyosmda bıle goremeyeceğl 6 7 mılyar dolon blr cırpıdo sağlaması sorun olmdmış ABO ştrketlerıne verllen kredıler toplomdar düşülduğunde 1981 yılındo tEuropozarlandan sağlanon tum dığer kredılenn 78 mılyar dolarda kaldığı ve 70 7 mılyarlık 1980 rokomını oz da olsa aşarken 80 5 milyar dolorlık 1979 rakamına erışemedığı go ruluvor Bu sınırlı gelışme tem posu ıcmde Ar|ontın Sill ve Mek"=ı'«a g bı Ucüncö Dünva ülk«+«rto« «ağlanan krcdılerin falz marılon ortmış bulunuyor. 1982'DE NE OLACAK? 1962 yılının da tEuropaıarlandan borclanmak ısteyecek cGeltşmefct» olan» ulkoler açısından pek vaatkflr olmadığı söytenebılır Uluslararası kredi piyasalarınt bu yıl lclnde etkileyecek çeşıtil (aktorlere bakıldığındo ozelllkle borçları arton ve rısklerı büyüyen «Ge lişmekte olan» ülkelerin kredı buimakta cıddı sorunlorla kor şıloyobilecekleri ve daha yük sek faiz marıları ödemek zorunda kalabıleceklerl görülüvor U.uslararası pıyasada ış vapan bankaların özellıkle Ikı olumsuz gelışmeden etkılenme 'erı beklenıyor • Son otorak Polonya 6rne ğiyle ortayo cıkan durum u'us lararosı pıyasada ış yapon bon kalon özellikltt fOeHşmekt* olanı ulketere yenl kredl ocorken cok daha dikkatlı olmava zorlamıs bulunuyor Bonkolar yenı kredl acmayı duşünurken, ekonomık ve polltık r'Skl artan ulkelere fazla yüz vermemeye korarlı gorünüvor lar • Petrol fıyatlarının duraklama hatto gerıleme eğılımıne gı r rres! nedanlvie tEuropazarlantın en onem ı ton kav no^ını oluşturan OPEC u'kela rının bu dıırumlari'iı 1982'de sürdCrmeie''' cok şuphei gorü nuyor Buvük vatırım proıelerl ne qırısmıs O°EC Glkelerlnm bır bölumünun döviz aelır'erl bu harcamaları karşılamava ancok ypterken bır bolümünLn de «Europozorlama krPdı r"u=*ens c'orak boşvurobıl" ce^ı kavdedıiıyor "J982 Yılmda Sermaye Piyasasının Sorunlan» semineri sona erdi İ8TAN8UL, (UBA) Meban Sermoy» PiyasaBi Araştırma Merkezl Spam m duzenlBd>ğl «1982 yılındo sermay* piyosasının yasal duzenl ve sorunlorı» adlı semıner dun sona erdt Konuşroocılardan Malıye Bakanlığı Gelırler Genel Mudür Yordımcıs, Sedat Özkanlı «Ekonomlde tasarrufların yotırıma yonelmes'ni sağlayan konol sermaye piyasolandır» derken Malıye Bakonlıö.ı Hazıne Genel Müdürü Osman Tunabov'u 6c «Devlet mall pıyosalara müdahalede buluniKken, »atandaşın canmın yongası olan tasarnıflarını korumayı amaçlar» dedı özetle şu gorüşlere yer verdh «Hısse Senedl uzerıne Işlemler hemen hemen yok denecek duzeydedlr Tahvll ıhroclan ıse buyük blr yoğur>uk kozanmıştır 1977 sonunda 5 5 mılyar lira olan tedavu cieki özel keslm tahvilleri, 1981 kasım ayı Itlbarlyle 41 mılyar liraya ulaşmıştır Plyasadakı bu duzenslz ve nskll gelisme kullam'an ma'l oracların herhangı bir düz*nlemev« tobl olmomasının sonucudur Dev'et, ma>l p!ya»olara müdohalede buîunurfcen, vatandosın 'Canının yongası' o!on tosorruflarını korumayı amaçlar. Sandoz sermaye ariırdı ANKARt ( » » ) 6224 sayıh yabancı sermaveyi teşrik kapsamında faaliyette bulunan Sandoz tlac Sanayii Uoılted Şirketi'nin serma yesi, 10 mllvon liradan 300 nffljon liraya vtikseltildı B&kanlar KuruHı'nun Resmı Gaıete'Tün bugılnkü sayısm da yavınlanan karanna göre, Sandoz llaç Sanavtt Limited Şırketı'nin 300 mılvon liraya çıkanlan sermavesme yerlı ortakların ıştırak etmemeleri sebebryle vabancı ortak Sandoz A G fırmasının şlr Kette vüzde 80 olan serma ve nisbetı de vüzde 99 33 oldu Merkez Bankasında aiamalar ANKARA, (ANKA) Merkez Bonkosı Bonkacılık Gene Müdür Yordımcılığına AI1 Vohıi Ozboyer. bonkamn Ankora şubesl mudurlüğune ıse Mehmet Hılml Demırkan atandilar Aİ! Vahit özboyer Merkez Bankasmdc corı hesoplar ve havale müduru Mehmet Hılnnı Demırkan ıse Danışman o larak görev yapıyordu Resmı Gazete'de ver oıan bır boşko atama kararıyla Yılmaz Hocaoğ'u Emeklı Sondığı yonetım kurulu Malıve Bakanlığı uyesı oldu Akbank'ın toplam mevduatı 223 milyar lirayı astı Ekonoml bank'ın 1981 vılı çalısmali nrun »onuç an açıklanöı Bu aonuçlara göre <Ubank ın toplam mevduatınm 19R1 yılmda 110 milvar Ura arta rak, 223 Tnılyar lıravı astı» bıldirildl Bu konuvla \\%A b'r Bçıklarra vanan Akbsnk Genel Müduni Hamıt B Bel 11 şöyle konustu«\kbank'ın hu kavnakları (fpılptimi7in kalKınına plan lan rtoğnıltıiMinria tum seU fırlere orantılı bir ^ekildf ılaSUılarak tılke ka'lcınma<.r na fînpmli nlc»de tlpsteh o lunrnaMidır \Hiank clddl gnvenılir \e hıiınc'ı calı* masıvla 1 » ° rtp < p hasarı *K 1 Bakliyatın 1,5 milyar dolarlık dışsatım potansiyeli var Ali ADALIOĞLU ME3RSt\ Türkıve'de bak I \st ekım alanırrn arfınlma sı ıs'pnaı ve bu ar'tırım sonu c ı 1 î mılyar lıraUk dmnz el i ? edPbılpcecımız nnc suruMu B ı vıl Türkıve'de Ron bın ton 1 obal baklıvat üret TII yaoı nsını bıldıren \etkıhler TUT kne'cfe tüm elciiebılır alanlı nn r Wuna bakhvat eKıldı & ni hııbubpt ekılpn alp^lann ıse ° ı 70 o!rt ıÇunıı b'C"dıler < Türkive Hububpt Bık'ıvaf ve YaR'ı To^ raıar îhracatçı lan Birl'gı Yorptin Kunılu Br^kaiı ^bdlllah ^.'an Tu r kı ve de 8 mılvon heKtsr nada« al'aiın n h ı'anr"ııeuru behr'e rek «Turkı\e'dfkı nida^ ala nının '• 50 sıne baklı\at ?k1mi vapılması halinde vıllık B rptim 4 mllvon tona ulasır. Tur kive baklıvatta hlrııtı alanrta \mprıka'('an sonra er\ vuksek rpnmp nla^an hiT nlkpdır A mılron lon bikl'valm en a? '• 50'sınin dış satımını \apanz ki InırHan da vak!a«nk 1 5 mll (dt dovıı pldr fdcnz» dedı ^dnl'ah *' TaVıve r ı n en spn vorplp' '^de b?k'ıvt e kırrınm var"HV!pr<>S<ni bov'e <e o T irenın ırcir>lai"iriın f'a •"^kmmasınm «aglaiabıleceğ'nı açıkladt bu ekiTi alanlanrın "Ttınlmasının du<un '1meı5i ha ınde ba'i sorunlann da halin<V a ı>nı vaparnk karnlııslar nıtlen ıslah pdHmpİi VP rna hniemlrri alinmalırtır Sem nerın dünku bölumönde konuşon Sedat özkan'ı şunları soyledı «Genel olorak Turklve'nln sermoye ve bınkimine ve yatmrrlara ihtiyac duyan gellsm« yolunda bır ulke cldugu SONUC gozönüne olımrsn, hayatl oSonuc c'orak 1982 yılmda nem tasıdığı soy'enebıllr. Yauljslcrnrası kredı pıyosaların nı ekonomide toscrruf'arın yodon kredı so'Vamanın dıs bor tırıma yone'mesın s'ğ'avan ru ortan borc odeme olanak konal sermave pıyasolartdır )cırı sınırlı olan ve polıtık ıs Bu pıyosa son zcmanlcrda tıkrors z'ık be1 rtıler oosteren kon'rol altına olınmayo caltsılu'keler oc s ndan hıc d° kolav maktadır 1981 yılına degm olnavccaâı gorulüyor Türk ve orgutienmemış bicimds yuruye o bı bu p vosalordo sonsm v/e bılen sermaye piyasasımn bon rlen denemeye Pozırlanan ul yutlarının uygulanan ekonon kelor n dp ae en yıl'ara oran mık po'ıtıka sonucu buyumesl la dohT katı sar* aro vo rlcıho ve onem'ı noktalara varmcsıvCk<îSk <oız marilcırırın hozırnın bu duzenlemeyı zorunlu lıklı olnnn'nr' oerek vor Po'oa kılan er onem'l nedenlerden va n,bl bııvCV borcltılordon bır biri olduğu kanootlndeym » ık < n>n r'urumun'ia mevdann ! Dah n sonra konıısan Mcnve opı°cek venı olumsu? aelısme Bokanhğı Hozıne Genel MuIp' n l^e hu oıycsnçîn d c ^ i < di'rü Osman Tunaboylu da 'umsu' b r ho'n vnrntnosı fio «Sermave olvasasmm devlet denetıml ve Moliye Bakanlığının rolu» konuenna rleöjndı ve BİTTİ Sümerbank, 1981 yılmda 2,6 milyar kâretti \\K\RA ( I B \ ) Coi %on]u tretını başanvla gerçalc'eştlren S'irre<bank'ırı geç»n \a 2 m'lvar S00 milvon Ura kâr Pttığı bğrer\'d.t Sümerbank Tlcan î«ler Dpıre Ba$kanlıgı'nd?n edmılen bıigıye gire elde eöı^n karın 598 mUon lırası paTiukhı doKutna fabnKalarin c'ar T"0 mılvon lirası yunlü dokuma fabnkalanndan, 711 rrılyon lırast fcmva va topr?k f^b'ıkalanndan, 331 mılvon li risı ış'irak halır.de olduğu f brık^lardan, 191 ınıWon hra«ı da malaza safi9İanndan e'de ed'ldı Sunerbank l t c 'im°rb?rk'ın çeşrli lnnnda Eercek'eştinle ıcnf"e )Ik «H'mvı rjamukin kon(p'^ıvon i'e a%akkabı llretlmimn »idıftım sövlodıler TetHilılBr avrıca gecen yı! 9 rmlvon dolarlık ihracat yapüda belirrtiler. GAYRİMENKUL AC1KARTIRMA İLANI, ÜSKÜDAR 1. İCRA MEMURLUĞUNDAN Dcsyo No 1981/426 Tolımat So'ılmos no korar ver len • oyrımenkulün cınsı kıy metı odedı evsofı Uskudar Ahcıbaşı mahalıesinde «âin 1215 aao 19 porsel so/i'i 163 30 m2 mıktorındakı kat ırtıfaklı arso nın ınşa edıtrrekte oıan kagır Apt 157 nolu me^ken ler. 124/326 arso poylı gayrımenltuiler sotılarak paraya cevriiecektır KAOOSTRO PLANI Istanbu Beledı/esı UsKUdar Ah ç boşı mohaliBSı 34 pafto 1215 ada 19 parsele aıt plan zem ne uvgunaur IMAR DURUMU Istanbul Beiedıyes. Imor Muduriuğünun 26 11 1980 tarih ve 53003 sayılı yazılarıno bınoen Dina vuksekhğı 12 50 me're Dıno denniıgı ve arka bahce rresafes' krokıs'nde cdugu gıbı msaat bitış k nzam meyıldep bırden tozlo kot kozanıloTiaz ka/dı mev cuttur EVSAFI Usktdat Ahcıbaşı mahallesı Arokı/ecı so kak 1215 ado 1 9 parsel Bağiarboşıno gıden Nuhkuyu su caddesı ıızermde A'okıvec sokoflı eskı 19 yenı 13 kapı numcralı AkarcaAavc TDartmanr.ı' ojiundugu yer dlr, mezkur gayrlmenkut U7erınde bır Dodrum olrrak üzere 5 kotl kagır apoMmor me.cuttur Borcluyc aıt 1 nolu mesken bodrum katto oluo daıre kucuk bır ontre yi gecışle karsıda mutfak yonındo bır oda sağ tarat a korıdor üze'ne tuvaletı clan küvetlı bon\o /onında bı rls> kucük ıkı oda mevcut oltp odolar morley dıjer k sımlar karo mozaık oose'ı ıcınde kıracı rnevcuttur 5 nolu cîoıre b'rlncı kotto olup da renın durum ve teşkılatı bır nolu meskenın aynıdır holen kırccı oturmak tadır 7 nolu dcıre 'klnci katta olup daıre/e kücuk o ı ont reyl gecışle /o o bakan ba kcniu mutfak yanında salon sağ taro'ta korıdor jze'ine tuva'eilı bonvo arko bahce >e bckon kı odadan baret olup yerler nariev doşen olup daırer^e eiektr k ve su rnevcuttur holen ıcensmde klracı mevcuttur Her uc dai'enın skanı oi'nmamıstır RAIC OEĞERLERI Gavrırt enkul'er n mevkıı carsı ya pozara ve vesoıt naktıyeye olon mesofesı ıtiban ıle bugünkü alım sa^m ra c'enne aore 1 Molu daıre 600 000 00 TL 5 No'u aaıre 800 000 00 TL 7 no,u daıre 1000 000 00 TL olup her uc daıre toolam olarak 2 400 0000G TL {Ik m !,ondor*yuzbm' ı/metınde bulun duğu bılırkısı tarafıdon beyan edıimıştır SATIŞ SARTLARI 1 Nolu daırenın satışı 22 2 1982 parartesı günü saat 14 00 14 30 arosı a 5 Molu daırenn satışı 22 ? 1 R2 pazartesı günu saat 15 00 15 30 arası 7 Nolu aalrenın satışı 22 2 1982 pozortesı gunu saat 18 00 16 30 arası Uskudar 1 lcro doıresınde acık artırma <iuretı ile yapı'ocaktır 8u artırmada takf r edılen kıyme'ın %75 ını ve rüchanl alacoklılar varsa alacok lılar n^ecbununu ve scdş nasroflor m gecmek şartı Ile Iha'e olanur Bovle bır benei s al Ci cıkmazsa e^cok ort tıranın toohhöriu bak Kalmok sartı ıie 4 3 1982 oersembe günu av'n> soot ve avn verde her uc do re ıkıncı artırmoya cıkcıloraktır Bu crti'mado ruchonlı alacaklı ların a'acağını ve sotış mosrofionnı qecmesı ıle encok arttırana ıhaie o'unı r Artırmava 'Stıpok edPce^'er n tah mln edılen Wı/inetn °<10u n sbptmde pev akcesı veva bu nvktar kcdor Mıllı bır bankonın tem nat mektuburtu vermeierı 'ozımrfır Sot s cesm ooro 'ledır alıcı istedığın de vırrrn qurü gecrrçtipk uzore mehıl verılır delalıye 'esmı le 'hcle pulu tnpu horc ve masrafı alıcıvo aıttir blrlkmıs vergıler sat ş bsdeiınden ödenır ıpotek sohıbı alacaklılarla dığer lq lıienn ( + ) bu gayrl menkul uzerlrdeki haklanm hususı ıle fa z ve masrafa dahll olao Iddıa'onnt dayanoqı belqelerı ıle 15 gün ıcınde dalrem'r ze blld'rmele l 'nz mriır aksi taVdırde hakları tapu slcıl' ıle soblf olmadıkco oovlaşmada haric bırokılacaktır Satıs berteiı hemen veya verllen mühlet icnde ödenmezse icra If'os kanununun 133 moddesl gererjince Ihole feshed'iır Ikı ihcle arasmdaki farkton ve %10 foizden alıcı ve keMleri mesui tutulacak ve hlc bır bukme hacet kalTior'nn kendılennr'en tnhsll edılecektlr Sartname "nn tarihınden ıtıbnren herkesın qörebll mesl tc'n da'rede acık olup masrofı verildıQi takdlrde ısteyen alıcıvo bır ömpöi gönder lebılir Sottşo iştirok edepterm sartnameyi qörmus ve münderecotını kabul etmıs sayılacoVlorı baskaro bilgı almak ısteyenler'n 1981 4?6 talımot sovıh dosyo numora S vte m°rrurluöumjza bas vurmolorı ılan olunur 8 1 1982 IK 126 ( + ) llgılıler tobınne ırtıtak hakkı sahlplen de dahlldlr (Basın 374) ENERJI VÇ TABİİ KAYNAKLAR BuKANUĞÎ ÖEVLET ŞU İSLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN Insaat. Elektrik. 7iraat Yüksek Mühendisi veya Mühendisleri ile Tekniker ve Teknisyenler Alınacaktir 1 Genel MudurluRumuz Merkez ve Taşra Teşkılâtı ıçın TekniK Hızmetler Sınıfmdan Devlet Memuıları Kanununun 36 maddesi ıle tesbıt edılen gırış dereceleundekı kadıolarda çalıştınlmak uzere Dev let Memurluguna AtanacakHr ]qm Zorunlu Yeterlık ve Yarışma Sına\lan Genel Yonetmelıeı e<aslan dahıhnde sma\!a A Merkezde ı) Makına ve Ikmal Daıresı Ba$kanlı£ı ıçın, a) Elektnk Yuksek Muhendısı veya Mühendisi (1) adet b) Tekniker (2) adet (Meslek Yuksek Okuiunun Makına Motor Makma Resmi ve Konstrüksıyon Bölümu mezunu olmak ) c) Teknısyen <3) adet (Endustri Meslek Usesi veva Teknık Lıselenn Makına Elektnk Motor ve Metal E! tşlen Bölumu mezunu olmak ) I Baraılar ve Hıdroelektnk Santrallar Daıresi Başkanlıftı ıçın Elektnk Yüksek Muhendıs veya Mühendisi (1) adet B Tasrada al Eskışehır IIT Dıvarbakır X Urfa XV ve Kah ramanraaraş XX Bölge Müdürlüklerimizde çahştırılmak uzere U) adet Zıraat Yuksek Muhendısı veya Muhendıslen (Kültür Teknık ve Toprak Bölümü mezunu olmak ) b) Karakaya Baran XXIV Bölge Müdurlu^umüz ıçın tnsaat Yuksek Mühendisi veya Mühendisi (4) adet Elektnk Yüksek Muhendısı veya Mühendisi (2) adet NOT Karakaya XXIV Bölge Müdürlügünde çahstınlacak tnsaat ve Elektnk Yüksek Mühendisi ve Mühendıslerine loiman tahsıs edilecektir II Adaylarda yukanda behrtılen nnehkler ya mnda sınava katılabilmek Için asa^ıdaki sartlar da aranır a) Devlet Memurlan Kanununun 48 maddesinde belırtilen sartlara sahıp olmak b) Askerlik görevini yapmış vey» tscilil bulunmak, c) Sağhk durumu Türklye'nin her verinde gorev yapmava «»Iverişli bulunmak III Sınavlar yazıh ve sozlü olmak üzere ikl bölürn olaraJc Gene! Müdürlük Merkez blnasmda yapılacaktır a) Yazıh sınav 2 Şubat 1982 Salı günü saat 10 00 da vapılacaktır b) Sözlü smavlar vazıh smavı kazanan adaylara aynca bfldmlecek blr tarihte yapılacaktır IV Sınava «nrmpk lsteyenlerin 1 Şubat 1992 Pazartesi g^nü saat 17 00've kadar diploma aslı reva noterden tasdikü suretı nüfus cüzdanı suretl. 1 adet fotoeraf ve dılekçe ıle bırhkte Yücetepe Mahaüesl tnönü Caddesmdekı Genel Müdürlüeunıüz binasındaki tdari tşler Daıresı Baskanlıgı Perso nel Mjdürlü£üne müracaatla smava giriş belgesi almaian İSTANBUL EMNİYET SANDIGINDAN GAYRİMENKUL SATSS İLANI: 1 MEHMET GuL IPA 15190 hesap no IU borç senedıyle Sanoığımız Kcdıkoy Şubesmden olmış olduğu borc pa ra>a karşıhk tapu kayülanra çore sahıb buiundugu Kcaı ko>, Osmanağa mahallesı Yotbokla sokcıkto kam, 27 kopı nolu 10 pofta 8 ada 90 parsel sayılı gcyr men^ulun (işm Apt nın) 20 240 a'sa paylı 2 kat 8 no kı bagımsız bo'umunu Sandığınvza bırmcı derecede ıpotek etmıstı Dosyodakı ekspertıs roporuna gore ışbu gaynmenkulun tamaTiı 1 bodrum 1 zerrvn ve 4 ncmal kattoi ıbaret olup Sondıuım'zca saiışa cıkcrı'an 2 kat 8 no !u bağımsız bö Lmunun e/salı 1 ar»re 3 oda 1 solon 1 r"u'fak 1 helâ 1 banyc WC (bırlı<te) ve 2 balkondan ıba'eltn Gavnmenku de ele'tr k şeh r SL/U ve kalorıfer tesısatı mevcuttur Sandığımızco 1981/145 nolu dosya ıle satışa cıkarılan ışbu gaynmenkulun acık arttKmasıno katılmak ısteyenler (300 000) lıra pe/ akcesı votıracaklardır 2 EMIN CABUKLAR IPA 6123 hesap nolu borc senedıyle Sondığımız Kartal Şubesmden almış olduğu borc paraya karşıiık tapu kayıtla'ina gore sohıbı bulunduğu Kartal, Karlıktepe Harmanlık mevkıı, Yukan mohollesı. Mektep sokakta kâ m 24 kapı, 163 pafta 1318 ado 6 parsel soyılı gayrlmenkulun tamamını Sandığımıza bırincı derecede ıpotek etmıştı Dosyadakı ekspertız roporuna gore ışbu gaynmenkui zemın kattan muteşekkıldır Sandığımızca satışa ckarılan s bu zemln kotın evsafı 2 antre 4 oda 2 mutfok ve 2 helâoan ıbaret olup Gayrımenkulde elektnk ve şehırsuyu tesısatı mevcuttur Sandığımzco 1981/937 nolu dosya Ile satışa cıkarılan ışbu gayrımenkulön acık arttırmasına katılmak ıste yenler I2O8 375) lira pey akcesl yatıracaklardır 3 BARATİYE KUYUMCU IPA 5942 hesap no İu borc senedıyle Sandığımız Moda Şubesınaen almış olduğu borc paraya karşıiık tapu kayıtlarına gore sahıbt bulunduğu Kadıkây Caferağa mahallesı Yoğurtcu Parkı • Şevkl Bey sokakto koım 48 kapı. 21 pafta, 114 ada 1 parsel sayılı gaynmenkuiün (Adılpaşo Apt) 40/260 arsa paylı, zemın kat 3 no İu bağımsız bölümünü Sandığımıza bınncl derecede ıpotek etmışti Dcsyadakı ekspertlz raporuna göre ışbu gaynmenkuiün tamamı. 1 bodrum, 1 zemin ve 4 normal kattan ıbaret o.up Sandıöımızca sotıso çıkanlan zemin kat 3 no İu dolresının evsafı: 1 antre 2 oda, 1 salon. 1 mutfak. 1 banyoWC fblrllkte) ve 2 baikondan Ibarettlr Goyrimenkulde elektrik, şehlrsuyu ve kalorlfer tesisatı mevcuttur. Sandığımızca 1981'944 dosya no ll« satışa cıkarılan ışbu 3 nolu dalrenln ocık arttırmasına katıimak istayenler (300 000) lira pey okces' yatıracaklardır 4 EMIN EMIK SABAHATTIN EMİK: IPA: 7541 hesap no İu borc senedlyle Sandığımız Beyoğlu Şubeslnden almıs oldukları borc paraya karşıiık malıkl bu undiiklon, Beyoğlu. Tomtom mohallesl, Karabaş D«re Kutucu sokak (mahallenBostan ıcerlsı Kutucu sokok)'ta kâm 8 (üz 11) kapı, 3fl pafta 328 ada, 9 porsel sayılı gaynmenkulun 8/16 hıssesinl Sandığımıza müsterek borclu müteselsıl kefıl olarak bırlncl derecede Ipotek etmışierdl Dosyadakl eksportız raporuna göre Işbu goyrimenkulün tamamı. Bodrum zeTiın. Z normal vs catı katından Ibaret olup, bodrum zemin ve 2 normal katlardai antre Ver oda, Ver sandık odası ve Ver helâdan ıboret olup, catı katının evsafı Ise 1 antre 1 oda. 1 he â ve 1 terostan müşetekklldlr Gayrimenkuld* elektnk ve şehırsuyu tesisatı mevcuttur Sandığımıza 981/955 no'lu dosya Ile satıt a cıkarılan Işbu gcyrlmenkulön 8/16 hissesi ıçln acık ar'tırmoya katılmok Isteyenler (56 250) lira pey akcesl vatıracaklardır 5 BURHAN BAŞARAN İPA 703 hesap no İu borc se n*dtyle Sandıflımız Kocaslnan Şubesınden almış olduğu borc paraya karşıiık tapu kayıtlonna göre sahibl buiundugu, 6akırköy. Bahcellevier. Kocasınon morıallesi. Çığdem sokakta kaln, 14 kopı. 8 pafta, 1586 parsel sayılı gaynmenkulun (Lule Aptnı) Sandığımıza bfrlncl derecede Ipotek etmlştl Dosyadakı kayıtkjra gör« Işbu gayrimenkulun tamamı: 1 bodrum, 1 zemln 4 normol kattan Ibaret olup, Sandığımızco satışa cıkarılan zemln kat 3 no İu daireslnln evsafı 1 antre, 2 odo 1 salon, 1 korldor 1 mutfak 1 dueWC (blrllkte) ve 1 balkondan Ibarettlr. Gayrlmenkulde elektrik ve şehırsuyu tesısolı mevcuttur. Sondığımızca 1961/977 nolu dosya Ile satısa cıka'iion zernm kat 3 no >u da renın c c k arttırmas'ra katılmak ısteyen e" 100 000) lıra p«v akcesı vatırccaklordır e MEHMhT DORTKARDEŞLER IPA 320C hesap no İu borc senedıyle Sandığ mız Beya2it Çubesırden almış olduğu borc poro/a katşılık tapu ka/ıtlanna gore sahıbı fculundu ğu Fatıh Kjrtcjbaşı A'irret Şemsettın rnchcl esı Acacı Mahmut sokakta kâın 1 kapı. 1111 ada 222 paf'a 59 pcrsel sa ılı goynmenkulun {Yılmaz Apt nın) 14/100 osa po/lı 1 kat 5 no lu dares m Sardığımıza bırincı derecede >pote< et mştı OoSyadOK, ekspertız rapcuna gore ışsu goyrımenku lun tarrGmı 1 bodrum 1 zerrın ve 2 normal kcttan boret o up Sand ğımızca satışa cıkar lan 1 kot 5 no I j da resırin evsa fı, 1 antre 3 oda 1 mutfck ve 1 banvo WC (bırlıktel den ıba rett.î Gayrımenkulde elek'rK ve şehırsjvu tesısotı mevcut tur Sandığ nrvzca 1981 "040 d^svo r o ıle satışa c kanlan ışbu 5 no lu doırenın acık artl.rmosmo kotılmoN ste/ePier '118 7501 lira pey akcesı yatıracaklardır 7 HAYRIYE PAMIK IPA 17173 hesap no I j borc se nedıv'e Sandığırrı; Fatıh Subesı^den nlm s Glütîju borc po rava kcrsılık tapu kayıtianna gore sahıbı bulundLğu Fatıh Kocadede moha'tesı Mustekımzode eokokta köın 40 k^Dı 351 pafta 1378 a<1ı 37 parsel =rvıl qa.riTenkjiLn 25 5S4 arsa payiı 2 kot 14 no lu daıres>ıt Sandığımıza b rıncı dere cede ıpotek etm ştı Dosyadokı eksper«lz raporuna gore ışbu r gayrımenküHn tCTianaı Bod um ?smın 3 nor^al ve catı ka tından ıbaret o up Sandığırnızco sotışa cıkar ian 2 kat 14 no lu daırenın evsafı, 1 antre 1 hoi. 3 oda 1 mutfak 1 heiâ ve 1 banyo WC fbırhkte)'den ibcrettır Gayr nenkulde elektnk ve şehlrsuvu tesısatı mevcuttur Sandığ nızca 1981 1051 nolu dosva ıle satışa çıkanlan Isbu 14 nolu daırenın acık or*ırmosına katılmak ısteyenler (150 0C0I I ra oey okcesı yatırccaklardır 8 KAZIM SEN IPA 4941 hesap no lu borc senedıyle Sc.PdıQ'mız Fındıkzods Şubesmden almıs clduğu borc paro/o karşıhk tapu kayıtlanna gore sahıbı bu'unduğu, Fatıh. Me lekhatun mahallesı Ka'iD Murat Camıı sokak (mahaüen Hc sırcı Melek sokoktal'to kuln 10'1 kapı nolu 366 pafta 1498 ada 6 parsel say lı gayrı nenkuiun (Manolva Apt'nın) 10' 200 arsa pa\lı 1 bodnjT kat 2 no u bağmnsız bölümünü Sandığ>rnıza bırirc! derecede Ipotsk e'mıstl Dosyadaki ka yıtlara göre gaynmenkulun tamamı. 2 bodrum 1 zem n ve 3 normol kattan Ibcret olup, Sandığımızca 1 bodrum kot 1 no lu bağımsız boiümünün evsafı 1 hol 2 odo i mutfak ve I boiyoWC ib'rtıkte)'den ibarett'r Gavrımenkulde elektrik ve şehlrsuyu tesısatı mevcuttur Sondığımızca saîışa cıkorılan 1981/1195 nolu dosyanın acık orttırmasıno kotılmak Is teyenler (81250) lıra pey akcesı ya'ıracak'ardır Borclular hakkındo yopiıon kanunl tckıp üzerıne 3202 no r lu kanjnun 40'ncı maddesıne aore yuka ıda evsafı yazı'ı gaynmenkuller Sondığımızca bır bucuk ay muddetle acık ort tırmaya konmuştur Satış Tapu S c l ka/ıtanna gore yap I maktadsr Bırlkmış bütün vergllerle Beledı/e ve tellâh/e rü sumu l'e ıpoteklenn te'kn harc borclu»a ^oie pulu JH 13 f pu tescll harcı ile varsa şerefıye borcu olcı,a cıt ır Satış şartnamelen ılân tarihınden ıtıbaren ackt r Yukanda yozıh gayımenkullenn birirct acık arttırmolan 15 31982 pozartesi günü Cağaloğlu'nda Istaibı' Emnlye* Sand ğnda yukcrıdakl sıraya gore saat 9 30'dan 10 00 a 10 00'dan 10 30 a 10 30'dan II OO'e 1100 den 1130 a ve 14 00cien 14 30 c 14 30"dao 15 00 9 15 00 den 15 30'a 15 30'dan 16 0Qva kadar vapılo caktır Muvakkat ıra'enn yapılmosı lcm teklıf edı'ecek be delm öncelıkle Ödenmesl gereken ga/r menkul mu^el ef yetı ıle Sandık alacoğını tamamen gecmes' şarttır Aksı holde son orttıranm taahhüdü bokl kalmak şartı ıle 30 3 1982 Saı gunu aynı yer ve oynı soatiertie son arttırmolan yGpı araktır Bu arttırmodan goyrlmenkuller, ancok ortt rarın üstune bırakılacaktır Haklan Tapu Slclliert Ile sobıt olmavan lıgıMer ve Irtıfok hakkı sah'plerlnln bu hak'annı özel'lkle falz ve me sorlfe dalr Iddlalorını llun tarihınden Itıbaren 20 aün lcınd" evrakı musbltlerl Ile beraber Sandığımıza bndı medıklerı tokdlrde satış fozlasının paylaşmasından harlc kalırlar Fozla bilgi eainmek Istevenlerın yuKandakı dosva no lan ıle Saidığımız HUKUK MUŞAVIRLİĞİ Serv.sıre bosvurmaları n c i olunur (Basın 10452) îlan olunur (Baem 10404 437) Milli Savunma Bakanlığı Insaat Emlâk Daire Başkanlığından Ankara Beledive suuılan içinde aşagıdalü kosullara u>gun 18 daire satın alınacaVrtır 1 Kaloriferll. 18 daireli bır blok vey» bir arada ba Sımsız binklardan oluşan 18 daıre 2 îs'enen bılgı ve belgelerı Tapu senedi, lsls&n ruhsatı ımar c! ırumu lazıj'et planı mimari projeler ve teklıf edılen fivat Satmava ısteklı olanlann 10 ŞTJB^T 1982 günu çalış ma ^aatı bıtımme kadar belgelerı ıle bırlıkte bas\nırm» lan ılan olunur (Basın 10342 436) Operatöt Dr. KAZIM SARI Genel Cerrahi Uzmanı Mecıdıyekos Kervangeçmez Soh 5 Keramet Aot (Kaçehler Garajı yanı) Tel • ea 47 48 ASAF SAVAS AKAT Iktisadi AnaV\T Î.Ü. IKTISAT FAKULTESI YAYINI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog