Bugünden 1930'a 5,503,614 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 4 SANAT VE FDEBİYAT 17 OCAK 1982 Oddiyet SAVAŞ BUKE Bu kfcdın nasıl böyle oldu pek iyi bilinmese de onu tanıvanlar «sonradan gorme» oldugu dâşuncesınde bırleşıvorlar N«sıi bırleçmesmler kadın herşeyı maddı olçııt ve öîçeKİerle degerlendmvor Küçuk çocugu tuvaletten •anneee bıttıuı » dıye bafeırsa «uzulme oglum v:ne alıru» ya da «soylerız babana akşama petınr dıye yanıtlıyor Babaian bu tur ışlerle ugraşıyor olmah' Bın 'tansıyonum düftu dese sanxı altından bahsedı liyormuş gıbı «IVJ ı>ı ucuzken alohm» dıvıvenr •Oglunuz karnç almif, ha\uh olsun* dıyenlere de ÇOK bozulur Bızde herşev boldur bolluktur, oglum fuçbır sey ıçın harne almaz babası ona notlarım da harnesız ahvtnr* dıyıp koskoslanırdı Goçenlerde bır komşusu neye kızdı bılınmez. geliverdi bu kadırun kapısına ve hışımla 'hozlanmızı paylayalımdedı Yanıt şu •Hay hay Payîaşalım şekerım. Ama hahtıziıh jofe. Bır »ana ıkı bana bır sana ıkı bana • Sonra grunün bınnde resmı gorevlıler gelıp kocasmı göturu*"ler Vergı mı kaçırmış ne1 Ama kadın ı'k kez maddı ve somut olçeklerı bır >ana bıramp sojut sözler soylemeve baş'adı konu komşuva kocası gıderken •Gehr verg\sı gıder vergısı bır vana şu adamm bo yuna bosuna bakın hel? Allch \eıgısı Alah \ergısı • Kadına bak sen SULHİ DÖLEK Gecelerde teıe^u/onda kul turaen kontşu/orlardı Zoten son gunlerde nereye donsek kafomızo KUıturıe vurup auruvorior Bu sefer konu televız yon V8 kultur ılışkısı/dı Konuk lardan bır hanım yozor kı yo netıcının tonıtmosmo bakorok bır terzı veya rnuze bekçısı ol duğı.nu do sanobılırd nız akıl İ! u3lu bıcımde «kultur bır yaşoyış şeklı, bır davronışlcr bırıkımıd r» dıye başladı soze ve ne yazık kı arkasını gelıremedt rr!,or ve o g u ' c a guiumseyerek dmiıyordu Ikı konuşkon konuğun bırbır'erımn gırtoğıng sarılrnosını fırsat bı en honım yazar bır solukta anlatmoya calıştı: «Dzılerı bırokaiım Bu dızl meselesı degu Televızyonun aC I şından kapanışıno kodar belırlı bır polıiıka ızlenmelı Ek rana Cıkon her kışı konuşmas yla, davranışı/la gu.umse•• es yle, gıyımı/le topıuma orDBK olmalı » mmı HAFTANIN HABERLERI! ROM\ | ı s ) ~ îtalja huktf metı uUe hapısaneler nde at, h«c greu başlatan tutukl ı'arm 7orla beslenmelerme ızın \e rei yasa tasarısırı parlamento ja sıvpdu Tasa~ı, vaşpmlarının *ehlıke ye gımiMi ha'.rde açlık grevı yapan tutukiuların T ^da'et Ba kanıiın enTi ıle zo !a beslen mesmı orgorüvor Kasım 19«1 de teror sanıgı Uç k MIT ı açlık grevmı sjrdur melen ıızerıne Ada et Bakanı Clelılo Danda ianıV snn zor la oeslenmesı ıçın emır vermlş tı Zorla beslenme BILIMSEL EVÜLİK! ŞAKIR BALKI Bu gunlen ue gordUA Vurdımuzda evlııık okullcrı çoğa'mo/a baslodı «YOK» savesmde beıkı de1 bır «Ev lı! k Un vers les!» de aclabılır Işte boyle btndan sonr a bılımsel evlılıkler kura^oğız Orıeğ n ben bılımsel bır eviıl k vaponod'ğırr ıcın eşıme yırm beş yıido dort kez monto olabıldım 0</sa ono kurkler olacagımı tıros'amı«;tım En lyısı bu konuvu b r (ıkrn ıle kapatalım «10 \o çındo b r cocuk o<ulo qec q«!mis Nedenını <;oran oq retmen ne fkarde^iTiın doğ dböıı k'ın klpn prrnk do"e bıldım» cev'Ob nı ver~ı ş 0<i relmen babas>ntr kı yıldır Amer ka da olduöunu hotır lo'ınra kurıık oğrencı buvjk bır gururla şov'" ^em « «E' et bobam v ' arr'ır s b zden uzrk oT"i hergun Tiektup \ Laf lafı acar Erkek i • » T\K\IM Y\PRAGI Bak aslanım şunu hıç kafandan cıkanna ŞAPKA Elektnk kısıtlamaianna bayılıyorura VANTILATOR Bıktık be h«r gun aynı nurjnara. YU7NUMAR* Ne şans ötnür bo>u geçecegımız bır ıhgım'z olmadı ELEKTR1K DÜĞMESÎ Ge! benımle o\ na haik n ekmegıvle oynarvmaz ÇÎFTETEL1 I Mılımetre santımetre kılometre gıbı namuslu olmak ıstı yorum. TAKS1METRE Dört yanı suyla çevnlı yerlere bavıhrım ADAÇAYI Benım çaldıklarım suç sayılmas ZIL Halka tepeden bakmavı hıç duşunmedım MLEZZIN Sızi asla aîfeüruyorum çok kırdını^ oenı CAM Çek dedıksek kopar demedık TESBİH Bır gün sızın de burnunuz sürter ınşallah KESE Şunun şurasmda bır gunlulc örnrüm \ar «Dünya dilencUeri birleşin» \K\\ DtLHI (aa ) Hır d stan'ın Jaıpur kentınde tülen cı'er her dılencinın dılerecesı bo.gcnm ke< n'ıcle helırleniıesı ve kazanaca*ı para yüzün uen anı">rna7İi'<: çıkmaması i çın bı» Ppderasyon kurmuşlar dır Hmdıstan haber aıansı PTÎ nın \erdığı habere EJre. Pederasjonun sîoganı «Dünya Dilençiltri Birleşin» dr Yonetıcı elındekı dosya/ a ka^gacı koruklora vurarak ses Hanım yozarın karşısındokl s z konuğo soz hakkı tonıdı ıkı konuk. ateşıı bır tortışmatB roz da sızı dın evelım ey a gırmışıerd Her bın kendı fenCiım Sızın bu konudakı gosın n hoklı oıduğunu savunu ruşıerın z ne erd r'» yordu Işın ılgınc yanı ıkıslnm «Hangı konudo efendım?» de soylcdtklerı aynıydı ve da«Konuş uğumuz konudo ışte. ha onem! sı ıkısının soyledıkle Yanı kuıtur, te'evızyon falan rımn de kultur konusuylo ılgı S'Z n bır soyleyeceğınız yok rru''» sı yoktu «Var efendım». dedı sessız Hanım /azann yonında otukonuk »ürtookul d.plomalarını ron Konuk hıc ses etmıyordu zı gorebılır mıytm''» Hanım yozor hem konuşmak Yonetıcı elıidekı dosyoyı oıstıyor hem de der n bır kışıye benzıyorau omo ne ;arık kı yo na fırlattı Kend sı de tekme ve yumrukla gırışerek ıkı kcvnetıc y'e obur ıkı konuk dur modon lafı ağzmdan ahyoriar gacı konugu ayırmaya coiışıyordu bır yondan Hanım yadı zar toplumo ornek olmak ıster Nasıl oldu bıl nmez kultur gıbl kıborco gulumsuyordu Yo tornşTOS' donup dolaşıp te e netıcı sonunda kovgacılordan vıryondokı yabancı dızılere Qel bırını kurt kapomno olmayı ba dı ve orada tokıiıp kaldı Ha şardı «Programımız burada ioda «Selom» cUzgunum» «O bıtt > dedı soluk soluğa «Üz1 yo » gıbı srzler ucuşmaya bas gânum o ( o yani ı/l jjecelodı KulturuTiuzun aynlmaz bır ler» parcası olon bu sozcuklere ne den karşı cıkı dığm anlayamaSızı bıimem amo ben cok dık dogrusu Sononda bunları aydınland rn O programdan da avnı ekrandon oğrenmem ş ben kendımı yuz rnunluk am mıydık'' pui q bı h ssed yorum Içım Sessız konuk hâlâ ağzını ac o^'esıre yan>yor Vapur sesiyle irkilen Hasan'ın Istanbul'a ayakbastı sö^leri.. Ah bızım aanalar olmah yımdı Sarâ ustune narâ nuri atarlar Bir • ıkı zorakı böguruvor Kasaohh olmuş sızın danalar .. RADYO 10.30 12.30 18.00 18.10 PAZAR SINEMASI «OUVER» KAPANIŞ HABERLER TAŞ DEVR1 TRT I 05 00 Açuış ve program 05 05 Ezgı kervanı UoJ3i Sabah ş&rkılan 06 00 Kısa haoerîer, 06 02 Boigese! ys. ym, 06 30 Koye naber'er, 06 40 Gunajdıa. 07.3ü Ha berler, 07 40 Bolgesel ja >ın 09 00 Kısa iiaberler, 09 05 Tatıl sabah! (1), 11 00 Kısa haoerıer, 11 07 Haîıf muzık, 11 17 Sohstler ge çıdı, 1142 Bir soiıstıen turıaıler 12 00 Kısa ha berler 12 05 Unutulmayan lar, 13 0ü Haoerler, 13 15 Sa* eserıerı, 13 30 Bolgesel yayın 14 00 Spor magazın (2), 16 00 Kı«a haberler, 16 05 Çeşıtlı Tiırk müzığı, 16 30 Halıl m IZM 16 15 Turkuier, 17 00 Bolgesei yavın, 19 00 01 00 TRT II Ue ortak yayın 19 00 Ha berler, 19 30 Turkuier geçidl. 20 00 Ocax başı, 2ü 20 Sohstler geçıdi 20 45 Yeru sesler. SI 00 Kısa haberler, 2105 Dans muzıgı, 2130 Spor dentısı 22 05 Stüdyo kayıclarından, 22. 35 Turkuler. 23 15 Bızaen sesıer 23 45 Oyun havalan 00 üö Sevilen eserler. 00 55 Gunun naberlermden oreıler 01 00 Kapan'ş Cos'enien ızl°meve sı't <len S ıpertaş'iTi rennı 7or la alan Fred ılk gunu kazasız belasız atlatır ama ıkıncı gun ıkı ha/dut Supeıtaşm kılıgına buune rek hırsızlık \apınca irede admı temiie çıvarmak duşer 18.35 19.40 SPOR ÇOKSESLİ MUZIK Nevıt Kodaüı nın lotçah «Dcre oebvo* der«« «Z« kıve* Fent Tüzun ün Ben gıöenm Batum*&. Ulvi Cemal Erkın ın •Dorcdurma 'Fırcatv tavtan ovarlar' ve Necıl Kâzım Akses ın «Kolbafi» adlı bestelen seslendınlecek 20.10 20.30 20.50 21.05 UYKUDAN ONCE HABERLER HAVA DURUMU DMXAS Bebek ıçın Bobby ye şantaı vapan Jeff p t ^ y ı &lır alma/ DaJIa^lan ayrı! r Bobb\ babas\nm kım olduğunu bılmedıgı bebek e o'tada kalakalmışti" şımdı Sununda bouthfork (,ıfthgıne gılraeye «arar %enr. Sue El'en Dustv ıle matlu \asanMssni surdurmekte, öte %anda J R kredı kullanarak aldıp 5 mılvon van! petrolun borcu ıcın b.r çare bu'amamaktadır TRT II 07 00 Açılış ve program, 07 02 Soustlerden seçme ler, 07 30 Haber ler, 07.40 Tıirlculer ve oyun havalan , 08 00 Sabah ıcın mütık, 09 00 Orneklerıyle Turk muaıkısı. 0915 Ha01 raü»i£, 09 30 Türküler ve oyuD havaları ,10 00 Ço cugun dunyaaı. 1100 Küçuk konser, 1130 Bir aolistten turkuler, 11 45 Türk çe aozlU balıı muzık, 12 00 B»r solıStten $ar!cuar, 12 15 Gençlik saati. 13.00 Haberler, 1315 Haltt muzık, 13 30 Ses ve saz dunyaıruzdan, 14 00 Çeşıtli sololar, 14^0 Türkliıer geçıdı 14 40 Bır solıstten şarkılar, 15 00 Her telden, 15.30 Beraber ve solo «arkılar. 16 00 BAhl müzık aunyasından seçmeler, 16 30 Bır solı»tt«n ttırküler, 16.45 Bir solıstten şarkılar, 17 00 Saa eserlerl, 17 15 Ülkeler «esleruyor, 18 00 Yarttan sesler. 18.30 Fafiil. 19 0001.00 TBT I ıle or^ak yaym. 21.50 STUDYO 1 Prograrnda Sedat Sıma%T Vakfı nın duzenledığı y«rışmada iaelık bıhmlen dalmda bînnci olan Prof Dr Onuı Erol HoHanda nın Hı\os Vakfı tarafından odullendınlen Turkıve Kalkmma Vakfı nm çalısmalan himsı btbs n n owüsu \e kopek maması ıhraç eden fabnka veraıııor 22.25 INSAN VE MUZtK Yehudı Msnuhın ınsaniann teknoloı.ye b&şkaldırmalarının mu/ık yapıtla, na vansımasnı ayrıca Amenkadak. tarlu u>sa.ı utlar n etkı!en^le gelışen pokuler muzık turlerını anlatacak 22.55 HABERLER Pazar Sineması (10.30) "OLİVER,, CARÛL RES.D / OYUHCULARı MARK LESTER, ROb MOODlc. OUVER REED, HARRY SBACOMBE JACK WİLD, HUGH GRIKF\IH I 1988 YAPIM1 / 140 DAKÎKA Charles Dıckensm 1863 de yayınl&ndı^ındaa ben tum dunyada ılgıyl* okunan romanı 'OUvtr Tvvtst», 18 yuzyıl Londrasında çeşıüı s^ruvenJer yaşayan 'jıjle kotuyü tanıvan kuçuk Olıver'ın öyküsunu anlatır Sınema bu kavnaga birkaç kez egilnuş ozellıkle 1940'larda Davıd Lean ın çekti^i film. Fagın rolunde Alec Guıness'ın oyunuyla belleklerde verleşnnştı Bu çevinmden 20 yıl sonra. başka bır Ingıhz smeraa ustası Carol Recd bu kez romanın Broadway de buyak başan kazanan müzakaline dayalı bır •Olıver^ çektı Çevnldıgı yıl çeşith Oscariara bogulan fılm Turkıye de bırhavh kısaltılarak göstenldı Ilk kez tumuvle ızleyecegımız fılm özellıkle kuçuk Mark Lester OUser Reed \e Rou Moody gıbı ovunculaun ovunu \e ba^ı hoş sarkıla'ivla ıl eıye defeer Sınema sanatı a^iiindan onemı almavsn ama aı'^ce \akıt zeçırmek ıçın ıyı bırıçös+en TRT III 07 00 Açılıj ve profram, 07.02 Güne ba$larken, 08.00 Sabah konaeri, 09 00 Türkçe haberler 09 03 Müzüc Btüdyosu, 10 00 Yorumlar yorumcular, 1100 StUdyo FM, 12.30 Mtzılt panoroması, 13 00 Orkestranın bylcüsü, 1330 Oda muiigi, 14 00 Pazsrdao paıara, 15.00 Yülartn lçlnden, 16 00 Günün lconsen 16 40 Haîıî müıılt, 17 00 Haber ler, 17 12 Müzık ekspresl, 18 00 Telesfcop, 19 00 Haberler, 19 12 E°steıer besteciler, 20 00 Hafiı müzık, 21 uu Pıyanonun oykusu, 2130 Caz konsen 22 00 Hao»rler 2212 Gecenın jretırdlklen 23 00 Pazar konserı 24 00 Oece ve mu slK 0100 Kaaanış SO(O4V S.4G4 1 Geçen vıl ıçınde bır ödul ka/nnmii Tui^n Zavuırı adlı romanı sınema>a da ujaıianmış olan ^aır \e vazarımız lkmcı Dbn^a Savaşı ndan sonra ABD nın ıdan \esa>eiıne tcrk edıl mış Kore ve Vıetnam savaş lan s.ıasında onemlı bır roi oynamış \e 1972 yılında Japon^ava gen verlmış olan bır ada 2 IraK ta bıı şehır A*abev hıırnne goıe kıskançhgın, kımıne ?ı .e aşag'hk duyirnsunun ku'ba nı olan bır tra edı kahîamam ^drıyatık denızınde bır \ usoslav adası 3 Peru Ekiator \e Bolıvyanm vuk sek dagîarında yaşavan bır lama tunj Sardanye adlı bır hıcvıyesı ve bır Dıvanı bulunan 18 19 juzyıl Iran şaın 4 Gazan Hana karşı svan eden ve onun taraf ndan affedılmesıne ragmen halefı Olca.ytu Han tarafmdan 1304 te bogdurulan I.hanlı şehzadesı MadagasKar da vaşayan bir çeşıt guguk kuşu Sanayı Idra< 5 TERSI Polonya mıllt edebıyatının yaratıciü sa> lan ve en onemh esen • ^yna \e Namuslu Bır Insanm Hayatı» olan 16 yuzyılda yaşaraış Polonyalı vazar Afnkaanca yazan Guney Afrıkah çagdaş kadın şaır Japonya da Buda rahjplenne verılen ad Dogu Almanya'da bır şehır 6 Buyuk bar •aygariık kurmuç eskı bır Meksıka halkı Konla eşıt bır Ingılız soyluluk ünvaru Kızıldenız'den Geçıj, Dılencv, NopoIıU Berber vs gıbi tablolanyle unlü 17 asır Flaman ressamı 7 Franseda Cezayır'm ba^ımsızlığina sonuna ka dar karşı koymak amacıyl» kurulnmş gizh. aakeri teşkilatın kısa adı Ezgi, turku Her kuşunkı yeamezmi5 Engerek yılanı Peru ve Bolıvya da yaşayan ercıl bır alpaka turu 8 Bır uzvumuz Çalışmalan ve deney^ri Üe Planck'ın quan ta teonsıne ışık tutmu$ olan 18 19 asır Alrnan fiziiçısı... Sıra . Roma tmparator lu|^ında ücretlı olarâk çalışan ve Ren ırmağmın aol kıyıaına toprağı ekmek ve sının korumak Içın yerleçtırüen barbarlara verllen ad 9 G«çit geçılecek yer (e»U dll) 1928 Nobel Ed«bıyat ödülunü ka7Anan Norveçh kadın romancı .. Bır Japon uzunluk ölçüsü bırlmi <D6ken> «saçan> aala^ mına gelen Frasca bir «onek. 10 Akldeler Küçuk halı 11 «Dınle 'den ktm şıkayet etmede / Aynlıkiardan hıkayet etmed«»... Blr ltalyan yan? v« »por otomo bülen markası ya da unlü bır çagdaş Fransız bestedsı Angram da denilen. hatırlamayı roumkün kılan or?anık iz 12 Pelte Ölj nun a>ak ucuna yerleştın len \e çmde kokular yakı lan kuçuk sunak Piütonju mıra smgesı tlâç 13 Parazıt Şatosu ıle unlu blr Fransız kasabası Kuzey î»paaymd*. içtnd* Uurih ö» kerl hekımlık yonetıcıhk Afnka da se>\ahJık yapan HAFTANÜM ARMAGANI ve bu arada ozel'iKİe Afrıka djl \e lehçelen uzennde ıl100 OKURUMUZA gınç araştırmalan bulunan Alman doktoru 2 Therö»0 Raçuıriın \azan Iş eNusret Hıurın kıtcbı ser (eskı dıl) 3 Gune> dogu Asyada bır başkent Felsefe Yazılan Eskt Turklerde ölulenn veya kutsal rtıhlar adma kurban edılen atlann canh>mıs 15 16 1? ÎÖ 19 2G gıbı korunan doldurulmuş 5 6 ? 8 9 10 11 12 13 cesetlenne venlen ad 4 Uzun zaman ıztırap çeken (eskı dıl> Mutı Erasmua ıle ıhşkı kurmuş çe^ıth pıskoposluk arda bulunmuş tanhı eserler %azrnı$ 16 yuzyıl Macar humanıstı 5 Madagaskar \e Komor ada lannda yaşayan bocekç'l bır hayvan L'?uncaburçun 4 Km dogusunda ımparator Sephmus Se\erus donernıne aıt bır Roma yerleşme merkezı Bır noîa 6 Otlak Hastalıktan kalkma. lyıleşme 7 Goya tarafından bır portresı vapılmış olan Ispan 50I ressamı \e sanat tarihçısı Tantal n sımge1;! 8 Dogu muzıgının başlıca çalgılarından bın Sagır . Arz Kenan ulkesınde Kudııs un dogusunda esKı bır şehır 9 Dogu Anadolu da kullanılan bır çeşıt kuçuk zuma 19~4 vılnıda Po lon\a başan n şanı odulunu a'an un'u kaüın Kcmancımız 10 Kısıılık (eskı dı') Tırpanın sap geçecek delî^ını delmege varavan çe lık âlet 11 Şesen \e şerbetı vardır YaTinan 12 oedi devırlere aıt resunler srunlennde Meıtke yi çevrele bir oeçit çok ince agızlı u Tam&a duşurme kışkırtma bulunan bır magara. 14 yen topraJdarda ordugâh zun bıcak Asıl adı Eduard îslâmıvetten once AraplaMechs Istikba! Lognısa kurmuş olan büyuk bir Arap Schnıtzer olan Berhn de tıp rın Recep ayında kestıkleri (eekı dıl) AJıır penceresi kabılesı. tahsüı yaptıktan sonra Ov kurbanlara venlen ad Bır 15 F^ki îran dıninde Aşk YUKARDAN AŞAĞlYA. manlı devletının hızmeüne Ç'n şıır turu 13 Sümer ve DoŞrurganlık tannçası . 1 tspanya Portekız v« arıren ve ad'nı degıştıren, panteonunun uç buyuk tanTakma saç . İslamıyetan Ilk Latin Amenka'da kullanılan macerah bayatı ooyunca as nsmdan bın Haj\an yemı îkısı de 1818 vılında ya ymlanan •I'landa Dılırun 3 OCAK TARİHLİ ARMAÛANU PAZAR Koken'en» \e Eskı Kurey Dılı O^tune Ataştırmaifir» BULMACASININ YANITI VE KUR'AYI KAZANANLAR adlı eserlenyle tanınmn Danımarkalı dıl uzmanı 14 .ıstaDbnrdaa: Doftan Dık, EMo. lsntr'den: Nuri öcpamlr, Me maz, Karab&fc'ten Es^ıden humln Durmaı, Y»çın Bakanof tln Süden, Nuri Mehmet Sü KurtgozU, Kayieri'den. Oktay Mutatabb.b r KuTidaıla a mahsus gemıle lu, rendun Ulker, Fıkret Hııden. Yıldızfer Kemaloglu, Me Kıl;ç, Trabzon'dan: Önder Pak Ualp, Muhlıs Ertem, Selçuk llh Okuş, Metın Karayazgan, deraır, Arslan Pulatnanel', Se re venlen ad 15 Ivan Savacı, Nılmet tlmen, Turan Erkuter Leblebicl Levent Yaz noî Bektaş, Orhan Karaali, Ah Turgemev n 1883 5 lında Oıdamar, Hıfzı Karaca, Sema macılar. met I>mırcıoğU, Musa Alıog yajınlanan bır hıkâjesı ErgUn, Mualla AI«ar. Necla lu Be.ka AkgUı Kony»'dan: Na 16 Iç Hebndes adalann Altınkurt Murat ösgen, Yalaaüiten: Hürol Kara, Leyl» ciye Erten, Mete Küçukoz dan bın Sosyal ben han »ul Hoşgör, Osman Ozcanlı, Boyacı, Gisern Şi?man, S»m men, Erharı Poyra, Bursa'dan: kında edınılen bılgının ozel Muaaffer Onat, Fatma Neşe Hüseyın Bozkurt, Malatya'dan: »eklı 17 Sovyetler Bırlı (no'dao: UJur Ula?, Hayrl Türk Onat, Advıye Yümaz, Kemal ben, Devrim Altaylı. Zekı Ttırlc Muzaöer Kutnay, Nuri Tural, Şeyben, Ayten Oügultekın, Meh ben, Nevfebir'den: Hakim De Çonım'daa: Ercsl Orhanoglu, g\ nd« bir nehır Kant'a gö mrt Sfclt Tıürkoz, Müuip Onu, mırd, Nltde'dea: Azml Yü KanHk'tea: Uuatafa Yaruk. r» fvnomtrim karşıtı 18 Bırmaayada bır şebir A ttmet Ûnbeş, Kemal Bayram, •itll »ularda yetışen ıkl yaAdoan Bulut, Abmet Tas, Sev»ayısh bir bıtki tşrab dlye Emır, Nesuni Aitaş, Mu»1 10 a 3 4 » • ? • » 12 V. n * 17 1» taia Karakuş, Hasan Boy 1 19 Eş«Jc palanı (eskl t L L |u İC C \) p [o « \ i" A i . C raz, Nermın Arman. Mlna Çokdil) .. Gunes görmeven göllcUçük, Serdar Çot«ar, Nurlye 2 c f. İL 1 [A L [T C s A y M A L V A y «eli yer. . Buzulta$ 20 ~ SiKftşkec, PKtma Zoriu, Osman 3 cily» adaaında bir nehir A 1 s A L Üı G A y A L LÎJ Tırakos, Recep Og&n, Müüt •Panama» japkalannın yapı4 7 A H A H ş f M A H Torutırma, Bmrab K»vmlıoglu, r c R jf^ mında d* kuilanılan sarmaMüzehher Koç, Charles MUl«t, 5 K N I L A A .£. w A , i JL »ık dalh agaçsı bir tropikal Selçuk E M B , Nur Ercll, tlke • T u 1 V N n 7 c R € K 1 bitkinin yapraklanndan öru JL YM, Semib Sirmen, Kadriye len «apetler* Kolombiy»'da \j 4 A M C Çınar, FUcet Çmar, Enis Çon ? £ A i A^ A X X | verilen ad gar, Ytşar Koç, Reha Taşar a t R 1 T H AJ j8 JL | R JB. A U gll, Selva Teıoizkan. Gökalp I K K t L. 1(. Tümer. JL K S JL p A 2 1 t t> A H A o] J Ankara'dao: Kemal Erdoğan, » DÜZELTME: T A PUsun Teratojflu, TUrkan Ta TI A N A h k 1 K O M HA . a 14 1 1982 tarlhll küçük bulma ner, Dogan Bentler, Aynur PlşT A R A A V | c A] u RJ A Q| £ camızda. Yukardan Aşajıva kın, Kenan Utku, Sedat Ya o A R^ A R A^ • t o 2 < ı ö ? i1K j 9 Soru «En eskı Türk inireş <\ şayan, ErcUn Sertel, Hasan bıçınıı» şekhnde tanımlarıa Gunce, Mıthat Esmer. Halıt A P f 7 N t A " 1 b'j n \ e Aİ « oakken, yanhşlıkla, rÇatela Doğan. Koksal Çoban Eronı n i v S T] L vj T] ftj u ] N benser bır hayvan dıye taAlperalan. nımlanmı?tır». Düzeltır, (Ulerls. • u • m • f i •• • • • • I • •• İ • • •••• I I I• •• • • m3• • m • • s • «11 •• • t • ^ "a
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog