Bugünden 1930'a 5,502,732 adet makaleKatalog


«
»

17 OCAK 1982 Haig: Filistinlilere özerklik verilmesi konusunda umutluyum ın Üzer'ıdigı konusunda temaslarda bulunabîleceğını söyleaı. Washingtor,'a hareketinden ön ce İsrail'de pazetecilere bir demeç veren Haig. özerklüî görüş meleri konusunda «îvimser ve umutlu» oldugunu ancak. Camp Davıd anlaşmasında FıHstinlilere özerklık verümesine ihşkin maddelerin uyguianmasında büyük engeller bulundugurm bıldirdi. Mısır ve İsraı!'de 4 gün kalan ABD Dışişleri Bakanı, Filisunlilere özerklik verilmesi konusunda her ikı üike liderlerinin görüşlenni aiWAŞHtNGTON, (A.A) •1ı. Haig, iiderîerin kendisiııe AroerüLaa Haber Alma Servı» Dir anlaşma sağlanması yolunlen, Sovyetler Bırtıgirün Küua .ya yeni üp Mig Avcı • bombar da olağaniîstü çaba hercadıklan izlenimini bıraktıklanru kaydıman ucakları sevketnu.? detti. Haig. aynca Arap lider olmasından şüphelendiğini alerine Misîr ve tsrail'deki gf> çüüadılar. Amerikan Hüküme rüşmeleri hakkında bılgi ver li de, bu sevkiyatın, 1962 Kuba mek üzere. Ürdün ve Suudı füzeler bunalımır.ı sona erdı Arabistan'a özel bır temsücı ren SovyetAmen'san aniaşması eönderdi. na aykın olup olmadığını ince lemege başîadı. Mısır da. îsrail de hirbirlerını Haber Alnıa Servisiertne g"> 5zerkl;k görüşmelenni engellere, sevkedilen uçaklann sor. mekle suçluyoriar model Mig uçak'jan olması ha Sovyetler Birhgi Dısışleri Ba ünde Waşhıngton ile Moskova Kanj Andrei Gromiko da tsraü' arasındalri soğukluk ve gergın ın Golan tepelerini ilhak etllk daha da dennleşecek. mesinden AFD'run sorunüu ol «The H'aşhinpton posU ga^ auğunu söyledi Resmi bır zıtesirün bır haberine göre. Waçraret için Moskova'da buiunan hington sevkedilen uçaklan:ı Surıye Dışişleri Bakarı Abdüloynar kanatlı Mig 27'ier oi nalim Haddam onuruna verdımasından şüphelenınekte. Sov ği yemekte konuşan Gromiko, yet ve Dogu Alman Hava kuv bu duruma ABD'nln Ortadoğu vetlerinin elinde bulunan Mig politikasrrun yolaçugıru ve böl271er nükleer bomba taşıyabı gedekj gergirüikleri daha da lecek guçte olup Küba'dan ha ırtırdığını öne sürdü •vaJandıktan sonra yakıt ikmai: yapmadan Amerikan'ın güney öte yandan ABD Başkanı Ro doğu eyaletlerine kadar ulaşa nald. Reagan'ın Ortadoğu özel bilecek menzile sahiptirler. temsilcisi Philip Habibın Lüb1962 arilaşmasına göre ist ııan sorununa bir çözüm bulMoskova Küba'ya, Amerika'j's mak aman ile çeşitii Arap ülkarşı saldın araçlan ile kulla iteleri ve İsrail arasmdaki «me tulabilecek silahlar vermemeyı kik dlplomasisine» ay sor.ur.da taahhüt etti. verüden başlayacağı bildiriliyor. Dış Haberler Servişl Mısı: *e îsrail'e yaptıgı resmı sayarett tanjarnlayarak VVashington a donen ABD Dışişleri Bakanı Alexander Hflig. ay sonunda ye tıiden bölgeye donüp Filistirr Urbon: Sıkıyönetim kaldıritmairacak • Patroklos Dukaa sdh bir Yunanü, eroin kaçakçılıjı suçundan bir Darimarka mahkemesi tsratından 10 yıl hapse mahkum edildi. Bır başka Yunanlı U« 4 Yııgosiav ise, aynı suçtan öfürii 8er yıl hapse hüküm giyditer. • Finlandiva'da buçün başkanlık seçlmi yapılıyor. Iki gün siirecek seçirolerde haşkanlık için 8 kişinin çekişeceği bildiriliyor. En eüçlü aday, Sofyal Oemok rat Başbakan Nauno Kolristo"dıır. Devlet haclrtvli ğı 1956dan bu yana I? ba şında halunan 81 va^ındaki l'rho Kekkonen'ln sağlık nedeniyle görevden ay nlmasıyla hoşalmıştı. • Amanıtluk. Yugos'av basını tarafından öldüğii id dia ediien Enver Hoca'nm bu hafta basında psrlamen to da yaptı*"ı konuşrnamn iılmini bathi yajım kurrn larınrı yolladı. • Uıay >leki?i (olumbia'nın üçüncü nçuşnııu mort ayımn sonlarında Rpr çoklcştirrceci açıklandı • Insiltere Başbakan! Margaret Thacther'i öldiirme tehdidinde buKmmaktan samk olarak Londra A*ır Ceza Mahkemeîinde vaı»;lanan !8 yaşındakı sosyoloji öğrencısı Nigel Eastmond 3 yıl hapse mahirum oldu 4 Güney AfriUa basını Birleşmiş Milletler Genrl Sekreteri Perez De Cuellar'a karşı bir sajdin kampanyası başlattı. • Yugoslar basını, Baş bakanlığa bayan Milka Planinc'in sday sösterlmesinl, «Artık YuKOSİavya'nuı da kendl demir Leydi' si olacak» sözienyle duyurdu. Papa: Polonya da durum DUNYADA DUGUN Ali SİRMEN giderek bozuluyor 9 44 Vahsi Havvanlar,, ABD, Küba'ya MIG ucaklan gönderildiğini öne sürdü Dıs Haberler Serrlst Popa Jean Paul. Poiorrya'da dunj m'in giderek boîulduğuırj belir.'.rken, hükümet. söaüsü Jerry ürban ise sıkıyönetimir. bir kaç hafta içinde kaldınlacagn yolundaki söylentilerin doğru olmadıgını bi'.dirdi. TjTb««ı «üosroTietiın Uarunı pe röktiren bütün nederüerin orta rian kaldınlmasınfl kadar uygu lamarun sürecegini beürtirken, i3 aralıktan bu yana lükede &J rjmun tazla dü2elme yoîuna girdiğini. fabrikaların tam kapas'.te iîe çalıştığını ve ekono Numeyrinin çatısmada vuruldugu öne sürüldü • SUDAN YETKİIİLERİ HABERİ VALANLAYARAK DURUMUN SAKİN OLDUGUNU BİLDİRDILER. r>ı<i Haberlrr Servisi L'bya lıaber aiar.sı Jana. Sıdan Dev '?t Baskar.ı Cafer Nume^Ti'nin vıırularak yaralandığım üeri sii rprken üst düzevdeki Sndan VP» kıliieri haberi yaianlayara's Nu ir.evri'nin sağîık ciurunıun'in iyi olduğunu ve Ulked» huzıırsıız luk bulunmadıg.nı rr:kiadılar. Jana aian<;! verdiği habercrNumpyTi'nin ordıır.un <j?çitli bir iiklpri nrasında r:'san bir çaOLKEDE n?ma sırasmda vuruldugiir.tı. ai'.i»k yarasırnn sğırlığmm biî'Ti medigini bıldirdi. Ajans ayrıcs başkent Hartum'da gayet be'ir cin tarzda silah se^lerinin duvıılduftunu belirtti. Sudan hükürne'i SÖJOÜSÜ Sa lah Habib ise AP'ye telefonla sö7,kom:su h3berin «Sudan'da kanşıklık çıkarmak için yapılmn kötü nivetli bir zirisim» nldu{r.'.nu söy':?di. Batı Berlin'deki bir Yahudi restoranında bomba patladı. 25 yaraiı var BF.RLtN (AP) Batj Bor lin'cie'A; bir Yahudi restoramn da patiayan bomba 25 kişüiin yaralanmas:na yolaç*:. Patlama nın sorjmlulugrınu Hür Filistin Halk Birligi adlı bir brgü: Ust>nd:. Poiis yetkililerinin verdikl^Ti bilşiye göre. bombanın patla ması sırasmda rçstoranda Xi kişi bulunuyordij. Patlamadan hemen sonra sınır nolisi a'.arma geçirildi. YcfSililer ılk bel.rlernelere gore. 25 kü'nin yaralandığmı ve hasrahaneye kal dırıldıklarmı söylediler. Bunlardan 8'inin durumunun agır oldMfu da gelen haberler ara sınca. Polıs sör:üsü patlamanın ken tin. İr.giliılerin bulunduçıı kes: minde meydana geldırini. bombanın biiyü'K bir gürultüyle natlamasımn r.nemli nlçiide maddi basaıa da yolactığmı je lirftı. miv» hlr çeld dOsen »erfleblldijfrini söyledi. Papa Jean Paul'da sıkıyftnsrimi eleştirdi. birüerc« ki^inin göralfında kalmaya de^7am etfiğini, digerlerinin da mane\i baskı altında oldukJannı büdirdi. Vatikan'a atanan diplo matlara hitaben konusan Papa dünya'da insan haklannın çeşitli gerekçeîerle ihJal edilmesi nl eleştirirken dünya nüfusur.un etki bölgelerine ayrılmawm protesto et:i. Muhebirler Jean Paul'ün bu sozleriyle AvrupaVı Doju ve Eatı diye ayı ran 1945 ;.nİLnda imzaianan Yal ta anlaşmasıra atıfta bulunduğunu belirtiyorlar. Şinıdiye dek yraptığı en sert si\asal konuşma olarak nitelenen bu ko nuşmas.nda Papa. tüm haikla nn geleceklerıni kendilerinin tayin etmeleri gerektiğini belirtti, ülkeleri için isî«dikîeri sosya! sistemı seçmekte özgür olmalan gerektifinı kaydetti. Bu arada Damçma Sendikası üst <Süzey yöneticilerinden ve Walesa"nın selefi olarak gösteriien Zb:gnew Bujak yaptığı bir açıklamada yer altı üy'ıemierinın sürdıigünü ve sendikanın demokrasî için uzun bir savaşıma hazırlandıiır.ı söyledi. Pasif direniş için çağn yapan Bujak, şimdiki durumun terörizme yöneldiğine dıkkat çekti ve terörün dogmaması dileginde olduğunu belirtti. Poionya Rsdyosu din: konularda yayın yapmaya bugün ye niden başlıyor. Askeri Konseyin işbaşma gelmesinden sonrs ıaciyodan dini yayın ya pılamıyordu. »Ruhunu temiEÎeyemey«nler'n iı normold'r.t ortadan katdırılma Su tumceye bakın ne deh$et verici deği! ml?... Ve ne yazık ki, tarıh kitaplorı bu dehşet verlcl dönçmierin ceşitü örnekleriyle doludur. Bir zamanlarin gs n fnscnlan herncmsierinı Tonrıiaro kurban etmekte b'r sakınco görmezlerdi. Tanrı ıcın adom öldürme, irtsan conını şu ya do bu Tannyo sunma doğal bir davranıştı o zamanlor. Dcha sonrn, ertgizısyon mohkemelenyle brrfikte. Tcnn adıno adom öldürme dönerni boş!adı, İnsonlann ruhunu temizlemeye calışmck ve boşorılı oiı.n moz ise ontan öıdürmek eng:zısyonun yöntemiydi. Nice ılerl gorüşlü kişi. nıce namusiu ınsan. nice değor ençızısvorda con verdi. Got.lf» bMe oz daho engizısyon kurban'an orasına giriyordu. Son ando, tüm bilimsei gercekleri. turn ınanclarını yodsıyarok. dünyanın qıineş ce"reST,de dönmedığini soyleyerek kurtardı kendıT. Engizisyan dönemınrie, dunyonın güneş cevresınde donduğunj sövlemek. ruhun kıriendiğinin Tanrı'nın ve dmin yndsındığının kanıtıydı. Biiim yalnızca dar kafaı bağnoz. ckarcı. baskıcı bir kılisenin izin verdiği. ko bul ettiğı gercekierdı başko bir şey değil. M'c kuşku yok. Dunyamır hâlö boğnozlıklardan, Insanhk hölö z^rıon ;.omon bas^ıdon ve zulÜTden kurtulmus rleğildir Ama nic cleğMse, kökiu uygarlıkların u'kr.sinde Tonrılaro insan conı sunmok yo do Tonrı ooma odom oldurmek donemı gectı dıye duşünüyorduk. Yanlnnışı?, yukandokı kokiü b r uygarlıâın votonı o ıai iran'do egemen olon Ayetuliah Ruhuüah Humeyni lo rafından 1982 yılında söylenmiştır. Humeyni molla tokırnının koniı cınayetierini haklı gostermek icin ruhtı te ni?lenmeyen!eri öldürdüklerini ileri surmektedir. V» Huneynı'va göre. öldürülenler insan değildir. Onlar vabş^ hayvonlordır yolnızca. Humeyni yönetiTii Şah yonetimi kador korkunctur Bır yonetı"nın halkına zuiunde ve cınayette yabancıiar la Işbirliği vopmarnası ve zulüm ile cinaveti tekeline i'rnış ofrnası ne bır erdemdir ne de bir mazeret. Iron'da gecmişte cnayetlerin CIA ve SAVAK Işblrllğıy'e ışlenm'3 olmasıno bakıp da, bu kez cinoyetlerın voln<zca mo'la tckımının militonlarınco işienmiş olmosına dayanaroK. bu yönel'mm antiemperyolist olduğunu söy'emp.k gercekîer aklın alocağı bir olay değildır Öncek: günkü C'jmhur'yet'te cıkon konuşmasıylo Mumeyn1 Iron'do Peh'evi yönetiminden cok daho konlı cck rlaho iörenc b r yonetım kurduğunu konıtlanıştır Öyle ya. $oh hıc değıise cinoyetlenni, kedi pısliğini nrter gib: örtmeye calışırdı. HuTeyni ise onları gizlemek btr yana sanki onur duyarcosıno konuşuyor. Işin ilgınc vönü. Tanrının insan olarak yarottığınm. •nson oiuo olmodığmın torttşmasına kodar vardırryof şı Humeyni. Nsrdevse, varodılışın yanlışlannı duzelttiği nı söyleyecek bu yaslı molla. AyetuHah Ruhuüah Hunneyn' yflnetiminln tüm masKes; düşmüçtur. Sinırı? okl' başmdo hlc klmsö bunrlan böyle bu p'i knnlı. kofosı orumcekli cağdısı rehberln peşine tnkıimovı kobu! etmevecektir. İron'do korkunc boskı vönetinlne korşı toplu bir boşkoldırmoyla korşılaşırsnk /rkındo buno hıc sasmamalıyız. f 4 Kızımın doğumu PU tum dost ve okrabaiaro mıiıdelen?. U. 1. 1982 Ank Doğumevı Nerirnon ATA ATA Ç\ Varlık mı? r> o ACAR kardeşt Boçak ACAR'm rtoğumunu butün dostlara duvurur. ?9 12 1981 fZMİR Eleman aıanıyor '.rr.îr.va :'e tekn:k işbır'.ığı olsn n:ayx şırketıyız '•^:'.'.5r\ vszıiı e aktarirr Darlık mı?. ..varlık. Elektriği.yakıtı tutumlu kullanalım. Ulusal varlığımızı darlıktan kurtaralım. V y tLAN BAKIRKÖY ;. ASLtTE HUKl.'K HAKtMLtGİMJEN 980 1141 Davaa ZeW Tipı vekili tarafuıdan davah Saadet Tipl aleyhine açılan boçanma davasırun yapılan yargüaması sonunda Hakimligiraizce verllen 30.12581 tarih avru sayıiı karar ile davacı Salih Zeld Tipt üe davalı Saadet Tipi'nln bojanmalBnna karar verilmlstir. îlanen tebllg oltınur. 14.1.1982 CBasın: 883' Ithalati bilen eleman m.ak nzere f.sgarı 3 se~e :ecruoe.: azarr.; 30 yasmda A:~arca vf>ya Ir.a:"..ce iısaı r.t oaye: ıvı bılen ur'.versite veyd l;ss rr.ezunu e'.eanlar. Bayan sekreter Azarrn 2? yaşında îngıîîzcevı cî".Fe* ıvı b:!en dınsrr.C< bayan elersan Kimya Mühendisi Mevzuur.da asgarı 3 ssr.s tscrubsl: Aîmancavı (veva ingılızcevı) çayet ıvı bılen ır,s:ya*:î sâ!".:b! s^arr.ı 32 vas'.r.da erkek eleTnân 5rarjT.akt?.d.r K'.mva rr.'^her.dis'.r.''n çs'/.^rr? verı G?b"B Cekı fabrikari'.~ri=aır ve ker.d".sır;ş lojman ta^sıs ed".ie~5ktîî D'.cısr elenr.srlarm çaiışrr.a yerı Kat = ".a$"da'Nt ssrket merkesırnızdır Erkek eiemantarın aî'srîîklerını yîp~.ş olmalan çarttrr Ucret tatmînkâr clup. rnurscaat'sr aıslı tutulacaktır. îlgüılenn kısa ^al tercjrr.slsr» ve l ;i?* resımlerı >!e bersbsr P.K. 914 Karaköy/ÎSTANBUL YAPI ve KREDi BANKASI GÜLTBN (HANDZH) AK HAKİMLtĞtNDEN Ankara Anıttepe Gcnçlllt Caddesi No: 39/1, 40/1'da (EVRA TİCARET Oto ve Gayrimenkul Alım ve Satnn Ticarett ile Işttşal eden borçlular Vedat Üşenmez •a Atilla Veli Üşenmea'm Konkordato talepleri Ankar r» 3'üncü İcra HaldrRliği*nln 8.1.1982 tarih ve 982 '21 » y ü ı karan İle kabul edlllp borçlulara ikl ayhk kon kordato mühletl verflmlşUr. î. t. K."rjun 287*nd mad«tesl {»regince 7 gtta lçlnde lttrazlan kabU olroak üzar« llan ohmur. Ankarm l e n Haktanl 8564 Taimi ÖMKROĞVllARl (Basın: 10333) tlAN ASKARA S'ÜNCÜ tCJU ABDUZLAH AK Sanat Galerileri ttianbıd OQ4*JHNS 449295 19119M bukosede Vayınlanmasım tstediQiniz tianlannrz ö n ÖDAAIANS EGERBtZt SGVLEEEN NEŞETGÛNAL. 18Arahk1981 18Ocih.1982 Kurtulu;Cad.191 B Td: 40 47 13 URART SAN/CT GALERİSt !\ N&NTO9 &B&9A. TOXTOMa03J6 I U J Ö 2 M K WWT TR. . ~* * * ı m ^ ~;Fs?ek İcupcnı) Tckım c araK geçM iMUUtiüUMUmi DUYURU T>»Kut9on OJuklu Mukovva v« Kutu 8onoyt Anonlm Şlrketinln Ganel Müdürtük Göravln<J*n 13 ocok 1982 tarihl Itibariyle istifa etmlş bulunuyorum. Gordüğüm lüzum uzerin» uoünoO şahı«fara duyururum. ® mmı resım serıjia 22 Araljk 198116 Ocak 1982 FİUZBASARAM ÖZAYTEN Könsol+Ara konsol+ Vıtes=Orüinal Konsol K0 &[yrr [cst ÇIKn: f^R1*2^ Takımı 2.650 n p g • MÎTRA? ı:; KO?JSOL TAHMIN; Pcst»âd»m«;: l* B • Kor.sol tskımını aiirîcen. n d e t » 26£0 İir» 9 ERGüL KCLL. Ş~*. i Y«niçeri Zzi. No. Î3 Ad v« Soysd, . . 1 OXS\ E\RUK CÎMOK 215.Subar.19e3 Deviet Gtiued Sanatlar Galertel AXKARA w I ., .j.. '•jz z j~'ixzmmmmmmmmmmm} ı ı ÖZER ÇELİM KESÎMSERGÎSt mehmet . Pani «5 MfantMi mehmetarpoak ^Ocakk Btekçi aok.46 T>L41 58 63 PANGALTI GÜZELSANATIAR GALERISI 14^29 OCAK 1982 kadar devam edtynr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog