Bugünden 1930'a 5,503,278 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 2 OLAYLAR VE G Ö R Ü S L E R gfbt. Uçuncu dızedekı «kalp ağnsı» venne d», dtzenıa şıırselhgını bozmadan «joırek ağrısı» sözcaklennı kovamayız Orhan Veiı nın Bılmem kı nasıl anlatsam Nasıl anlatsam sıze derdımı Bır dert kı yurekler acısı Bır dert kı dujman başına kıtasınm açuncü di'esındekı vurekler acı'.ı» deyımı venne de kalpler acısı» dıvemevız Oktay Rıfatın ılkbahan usta bır res sam fırçasmdan dalia guzel betımleven şu kıtasında tam verlı venne otur*u!muş olan Suyun yureğı» sözunün anlatım gu cune bakınız Onun venne bır aeeıl yuz «•calp konsa bu ışıklı anlatımı veremez Suda guneş ırmaga başladı mı Suyun % ureaı çarpmaga bat'adt mı Bır aşk mpktubu gıbı gelu kır>angıç Uzahtakı sevgılıden • •*••* 17 OCAK 1982 RKADA bıraktığımız 1981 yiimaa ZAman zaman tuhaf bir düşunceye kapıldım. Acaba şeytanm yuregı var mı'> Ozelhkle beru çalışmaktan alıkoyan hastalık sırasmda bu soru çengelı stft sık saplandı kafama. Şeytan bır yurek taşıyor mu' Bilirsıruz, dınsel lnanışa gore şeytan başlangiçta melek olarak yaratılmıstı Butun meleklenn 4dem PevBamDere secde etmesı buyrugunu veren Tann ya kaış' geldigı ıçın gökten kovularak yeryüzune ındı ve sonra ınsanlar ara^ına kanştı O £un bu gün herkesı kandırıp kötülük yolu na saptırmaga uğraşır ya da ternız vürek ı suçsuz kışılenn şlenru hıç akîa gelmedık yollarla kanştınr durur Bu nedenledır kı çozumü zor va da olanaksı? b'r sorun kar şısında buna'an kışı «^h kor şeytan» ya da. «Bu ışe şeytan karıştı» dıye söyle nır. A Ytirek Hıfzı Veldet VELİDEOEOĞLU zensiz atmaga başladı Hekımler bir süre dınlenmevı ogutledıler pek aldırTnadım Çuniu Soylev ın uçuncu cıldını oluşturan «Belgeler» bolomu uzennde çahşıyordum Bunun Turkçeleştınlmesını 1981'de bıtırmejı ve bovlece azız Atatürk'un 100 Dogum Yıh'na bemm de küçuk bır katkım olmasını ıstıvordum Bu ıstegım çok şukur zamanmda gercekleçtı Ama kalbımın atıs lan vakın zamsjıa degın bır turlü du7ene gırmedı Şeytanın yüregı olup olmadıftmı sık sık düşunmeklıgım bu duzensız vurek atışlannın benı tedırgın ettıgı avlara ras lar Yurtta ve vurt dışında alman öniem lerle kalp eskı rotasını bulunca ışte Den de yenıden kalemı elıme aldım vazan olduğum Cumhunyet'te pazar söyle^ılenme 1982'de yürek konusu ıle başlıyaak şe\tamn a\agmı kırmah ısted^m Hep ,ı bu kadar * * * Çogunca eşanlamlı olarak kullanılan • !<alp« ve vurek» sozcuklen her zaman tamı tamına özdeş olamıyor Bunlar kaynaklan avn ıkı koldan gelıp zaman zanan bıı'eşerek a^nı yatakta akan kımı zaman da yeruden ıkı kola avnlıp ayn avıı yatfklarda yol alan bır ırmaga benzer Ornegın «yureen kalkmak» «vureğı agzına gelmek^ yüregı kabarmak «yuregıne so guk su serpılmek» \*ürek tüketmek» vu rek Selanık» «arsTan yüreklı» «tavşan yurekh» deyımlerınde vurek» yenne kalp» sözcügu kullanılamaz Ote yandan «kalp kazanmak» kalp kırmak» deyımlenndpkı «kalp» sözcupu nun verını de yurek sozcügü tutamaz Butun bunlara kar^ılık ka'bı kan aglamak» açık kalolı» 'Vtıf\a kalph» •katı kalplı taş kalph» j e n n e pekala • vureeı kan aglamak» açık >urekh», vufka vurekh» katı yurekl'» tasj vure'clı» denılpbılır Bunlarda anlim ve kavram bırleşmesı var * * * KullanıldıSi vere gore • vurek» ve •kalp» sozruklen arasmdakı ınce avnmı b a hrtmek ıçın ızın veruseP 1 ^ ozanlanmızdan yararianmak ıstıyorum Hem bu vontem yenı > ılın şu ılk ha r talar nda b^na daha şınn ve uyçun gelnor Önce Cahıt Sılkı Tarancı nın şu dızelennı okuvahm Bır şey daha var • urekler acw * Utandınr ınsanı dw:undurur O\lesıne baska bır kalp agrısı Ahr benı ta Bursa \a goturur Burada bırıncı dızedekı vjrpkler ansı» venne kalpler arısıdnemedısrmız Cumhuriyef Sahıbı Cumhuriyet Matbaacılık ve Gazetecılik T A Ş. adına ....... NADİR NADİ O n e l Yayın Muduru Muessese Muduru Yazı Işlerı Muduro Basan ve Yayan HASAN CEMAL EMİN'E UŞAKLICİL . OKA> CÖNENSİN Cumhuriyet Matbaacılık va Gızetecılik T A Ş. Pottt Kutuıu 246 IStanbul Tel. 20 97 03 (5 Hat) BtSOLAR. • ANKARA .KonurSokakno 24 4Yenışehir Te«17 58 25 17 58 66 laare 18 33 35 • İZMİR• ADANA Halıt Zlya Bulvan No 6 5 3 Tel 2 5 4 7 0 9 1 3 1 2 3 0 Atatürk Caddesı Turk Hava Kuonnu Iştnnı Kaf ?'S "BI 14 55019 731 17 GÜNEŞ 8 21 ÖĞLE 13 24 İKİNDİ 1ÖJ2 Gelelım şeytaıvn yuregi sorununa . Bence onun jrüreğı yoktur Olsaydı, ınsanın başına sardığı dertler kargısında azıcık içı sızlar ve hıç defılse ara sıra kanştıncılıktan vazgeçerdı Dıyeceksıruz kı «Bu durum. şeytanda yürek olmadığını kanıtlamaz olsa olsa onun kötü bır vürek taşıdığını göstenr» Ben boyle duşunmuvorum Kötü yureklı tanınmış nıce kımsenın gerek gerçek yaşamda, ge»*ek romanlarda sonradan i>ılıge yöneldıjrı hatta tö\be ettıgı hlç değılse yaşammda bır veya bırkaç kez ı\ilık yaptıgı eoTilmuştur Ama Tann nın lanetme uğradıeı ıçın hep laın» ve>a •recım» nıtemıvle anılan şeytan bır kez bıle ıvılığın i e lyıhkçı insanm vanında ve düzgun yurekh olmamıştır Yüregı yoxtur kı, duzelsın, sızlasın. ıyıhk ve yardım duygusu taşısın' ••• Hastalık mıkroplan kimi ortamlarda nasıl çooralırsa ıçınde bulundugumuz tur d°n olaeanjstü topluTrsal ortamda da m sen k lıklı şevtanlar oj'ece çcsalır Gammazl'k ıftıra çe^ememezhk or qlma duv gxı!arı kabanr Bır tek sev aynı zamanda bırkac ^erde olamaz kuralı ş e ' t a n ıçın soz konjsu degıldır Çunkâ o canlı veva cansız bır nesne detn) bır sımeed'r Kotalu'f sımeesı Bu kotu ruh olib Idıgınce çok ınsanın çanın1 vakmak ıçın olazenustu o>tam'an pek «ever ve bu ortamlardan yararlanmaM pek bılır Dıkkatlı hem de çok dıkkatlı olmak serekmektedır Tann heDimjzı her kıhga eırme vetenegı olan \e çogunca nsan kıl'°nda gezen şeytanın şprrndpn PS rgesın Onun ıns?n kıliRinda gezdjgı Kur an ın »En Nas» ba'jlığını taşıyan 114 cu suresımn altıncı avetınde belırtılmıştır Uzunca suren bır aynlıktan sonrakı ilk vazımın amacı elbette sevtan'n vetenek lennı anlatıp dostlan uyarmak degıldır Onun vet^npkiprını hemen herkes öılıı Ben 1942den ianı tam kırk vıldan ben Ş'irde ve duzvazıda «kalp ve «yurek» sn7çjklennden başka kımı zaman onlarla esanlatıda ku'lanı'an bır de gonül» sozcugü var Şıırde bunun kullanını alanı çok daha genı1; Bu alara gırersek \azıyı toparlavamavız Ivısı m! Alman ozanı Casar Flaıschlen den «Gönlıınde Guneşın Olsun» baslıgıvla çevıno 1tî73 te vavınlamış oldugum vurerv \e gonui doıusu mmser oır şıınn b"7i bolum'en. P bıtırevlm yenı yıl datı bu >lk vazımı Cuneşm olsun gonlünde Kar bıle \agsa \a da fırtına olsa Cok bulutlarla ve dun^ a kavgavla dolsa Guneşın olsun gonlünde O zaman gelsın ne gelırse Dolaurur ışıklarla en karanlıh günunü Baskalan ıçın de bır dıyeceğın olsun, Tasac'a ve buna'ımda Ve kendı ruhunu şenlendırecek ner yeyı &o\le on'ara da Bır sarhm oltun dudnhlannda V ıt r n e sakın vırekhlıpmı. Guneşın o'sun qonlund<> Ve herşev ıvı ol/ıcak* T.MCVCVı İMSAK 6 39 OC*R 1962 YATSI 19 43 AKŞAM 18 07 Cumhuriyet 17 O IK 1932 •+• Şeytaznn yuregı konusuyla ugraşmamm nedenmı de anlatavım Tam on dokuz yü önce ocax a\ mda geçırdıgım bır enfak tusten sonra hekımlerın verdıgı ılaçlarla kalp krızınm saçhgıma verdıgı yeni yönde çalışarak >aşamam' sjrdürup gidıvordum Geçen \ıl bu gıdışe şeytan kanştı» kalp normal rotasını yıtırdı. kınu zaman ÇOJÎ hızh, kımı zaman ço^ sa^aş duzende ve en kötüsu zaman zaman busbutun du Isviçreli profesor Darülfünunun ıslohı icm hukumetımız tarafından cağrılan Isvıcrelı Prof Darulfunun Emını Prof M Arbert Malsch dunku ekspresle şehrımıze gel mıstır M Malsch dun ok *am uzerı Darulfununa gıt mış Muammer Reşıt Bey le gec vakte kadar goruş muştur I s v l c e Iı mu derrıs Maanf Vekâletı 1 le temas etmek uzers bır kac gune kadar Ankara'va gıdecektır Isvıc re M Profesor dun bır mu hobirımıze demıştır k « Hukümetını? tara fındon vuku bulan bır tek iıf uzerıne rıemleketınıze hızmette butunmak arzu s j n u duydum ve buraya gelmem gercekleştı Fakat henuz bır şey bılmıyorum Dururru etraflı bır şekılde ncelemeden de bır şe/ so/lemem doğ ru olmaz zonnederım Berım vazıvetım Turkıvede mevcut Oarülfünunun ıslahı ve venl ku rulacak olan Darulfununların kuruluş tarzı hakk n d a bır rapor vermek ten barettır Bu ıslerın ıc raat safhasıyla hıc blr ılgımın olmomast gerekır Bu vazıfem n beş al'ı 0/ kodar sureceğını sanıyorum » İVİT OKTAY AKBAL d B i l i m Dünyası /vehbi BELGIL: Ah, ıı Kitaplar! J nmın Kuloöı adınm verılmesı sundandr isa don onc© 405 367 vıllci'i orasında S rakıızo da krallık yapmış olan Den\s sı/osı dusmanlorını Du maqa rava hnpsett r r bunlorın ken dı oralarındo ne konuşluklon nı yukardan dınletır buno go re suc uluklorını saptormış • Tatlı dıllı yankılar • K Ahmet Rasım dayanamarTiış, sansür görevllst Hıfzı be/ı g dıp bulmuşzâtıaflnlzln çlzeceğınl bildlğimiz sozcuklert zo ten yazılarımızda kullanmıyoruz Bilıyoruz valan miüet hurrıyet, ıhtılcl, cinnet, mecnun, yıldız, ıntıhar, zehlr vb bir cok sozcuk yazılamaz Fakat sansurden gelen provalarda her seferlnde başka başka kedmelor, cumleter goruyoruz ki çızmişsıniz Bazan yorım sutunu Dazen bir sutunu kaldır:yorsunuz Bunlann ne gibi şeyler ve ne tur lu fıkırler ve manâlar oldugunu lutfedip soylesenlz de boş yere yazmasak ve sizi de yormasak > Sansür görevlisl Hıfzı Bey'ın verdığı yanıt okunacak onemdedıribret'e lml mağarakjr, kayahklar ve daglar seslerı yansıtır Bu o'aya esk den coks ı seda» denıvordJ Bu gun «yan kı» dıyoruz Normal ısıda sa nıyede 340 metre hula gıden ses gecemeyecegı bır yuzeye corpıp geı doner Ancak. bu donen ses dokunulan bır bı 1 lur vazonun verd gı ses turun den ınce ve totlı bır sestır Yankı ıle yansıtan cısım ara sında buyuk bır ılışkı vardır Bunu Şu orneklerde görebılırız cOnu ben de bilmem Yalnız size şu kodarını söyleyeyım ki, siz anlayımz Slz hartgi yazınızı en cok beğenerek yazarsanız, oh ne guzel oldu dersenlz, benım onu cızeceğiml biliniz > K m ı yazılar eskımıyor Yıllar yıllar once yazsok da bır de bakıyoruz, o gecmışteki oloylarin benzerlerl yaşadığiTiız gune dek gelmış karşımıza cıkıvermış «ölum suz Oyun» adlı denemeler kıtabımın yeni boskısını goz den gecınrken «Bir Arpa Boyuı adlı yazıma dalıp glttırn Sek zdokuz yıl once bu sutunda yayınlanmıs sonra da bu kıtabıma almışım Kışı kendı yazdıklannı uzunca bır zamon arclığından sonra tbir başkasunın kaleminden cıkmış gıbı ckuyor Insanoğ u degışık yaşlorda «baska bırı» qıbıdır Yırmıs ndekı. kırkındakı. ellısındekı yazarlc doha sonrakı yaşların yazarı bır cok noktaloda bırbı me benzemeyebılır Onemlı olan «oz»de degışmemesıdır şu ya da bu hesapla. c'karla korkuyla başka u mutlarla yolundan amacından donmerresıdır Ne demiş sansürcü boşı «Slz hongl yazınızı beğenirseniz, oh ne güzel oldu derseniz, bılln ki ben onu cizerim». Zaman zaman benım de boşıma geldı buna benzer ışler1 Onemll bır konuda oturup bır yozı yazarsınız, yasaıar, o günlenn koşulları hepsı hepsı gundemdedir Zaten böyle kuşkular. hesaplar olmadan yazı yazdığımız gün o l m a d ı ' Şu ya da bu yandan şu ya da bu deyımlerden, şu ya da bu anlatıırıdan g dıp yararlanıp ortaya gercekten beğendığınız bır yazı cıkarmişsınız göturüp yazı müdürune verm şsınız Hıc b r yasava doku nan yanı yok. kimse bir şey dıyemez, oyleyse ya/ınlcnmarrası icm hıc bır neden bulunamaz . Bo/ieyken evet böyleyken yazı muduru ı'er ger sın gerı «aman bunu şimdilık yoyınlamayalım, ya da şurasını atalım, burasıno şu sözlerl ekleyellm» gıbı sozlerle Tartışılamaz artık Ne var canım. ne çıkar bunlan yazmoktan''.. Kımınle, ne icm tartışacaksınız'' . Yazı müdüru de sızin kadar o yazının bu halıyle cıkmasını istemektedır. Ya zıyı beğenmektedır A m a ' . . . Gczetelerde radyolarda TV'lerde sık sık duyduflumu2 bır soz var: «yasak yayın» Durmcdan yasak yayınlar bulunur, uzaktan gosterılır, şunların adlannı okuyalım dersınız okuyamozsmız. Bı'dırılerde o yayınların ne Oıduğu da ccıklanmaz Ama «yasak yayın bulundurmak» kamLO/urun gozunce korkunc bır suc olarak Dilınır, benımsenır Ne yasak nesı /asok hangisl yasak''. . Bu gorevlının beğenısıne isteğıne kültür derecesıne gore değışecektır. Gecenlerde bir mektup a'dım Ankara'da bir oğrenci yapı'on bır arcmado cantasmda Mcksım Gorkı'nın b>r romonıylo Jack London un h kâyslerı cıktı dıye bir kac saatlığıne karako'a gö'urülmuş neden sonra serbest bırakılmış Buna benzpr daha ne ola/lar yaşc^dı yaşanıyor Ama kımse bılmı/or ttnedır bu yasak yoyın, nedir bu okunması suc olan kltaplar, hanglleridlr, neden yasakîır? » Zamon zaman acıklama'ar yapıhr «yasak edilmış bir k'tabdan evlnızde bir tek adet vorsa, klmss bır şey dıyemez » Arrıa böyle olmasına karşın yme de «yasak kıtop yasak yayın» edebıyatı dıllerde dolaşır durur. Abd j hamıt d ö n e T n d e kıtap toplomak. yakrak yerlesm ş b r alışkanııktı Işte o günlerle llgıli resmi bır belge «Bugun soat 12 de toplanıldı, akşam saat on bu cuga kadar 22 cııval yoktınldı Her ne kador belgeler bir kül yığmı haline geldlyse de hamam külhanmda Iz bırokılmamosı lcln üstüne su dök'ürülerek yanındokl bah cede kazılan cukurun Içine dolduruldu, üstüne toprok örtüldü.» Ah, şu kitap'... Yaksan olmaz, yırtsan olmaz, denize atsan olmazi.. Yok edılemeyecek bır güctür, kıtap Bunu bır oğrenebılsek"... mız vad nın ıkı vonındakı bovır orın kayalcn avn bunyedp ol duklarından sesıerı deq şt re rek gerı gonderırler Kızılderı lıler bu olayın ıcyuzunu bılme d'klerınden vadının kotu ruhlarla dolu olduğunu sanırlar • Ezbercl yankılar Rona dolaylanndakı bır me mış işın ganbı sudur Vadıde Isrl9nd kce vankılar değıs k zarlıkta okunan bır şnrın b r turden olrnaktadır sure sonra aynen tekrarland qı gorulmuştur Nedeni yansı Amerıka'nın Mışıgan eyale tan cısmın uzakta olmasıdır tındekı Superıyor golunun or Bu durum ezberledığı bır snr> •nonlı gurey kıyısmda gol dal okuyan bir adamın durumuna galorının sesı gok yüzünden benıetildığl ıcın bu bıcımde dokulen ılahı nağmeler bicımı adlandırılmıştır n almaktadır Bu vonkılan işı • Kentler arası yankılar: • Buyültucü yankılar: tenler. gok yuzunds gızlı bır B r sesın yankısı genellıkBazı yerler. dev aynalarının org calındığım sanırlar Bv i le, sesın cıktığı yere dondüğu layın da nedenı gol kıvı* ~do goruntuyü büyuttuklerı bicımhalde kimı seslenn, hıc akla kı cakıl taşlarına carpan */alde sesleri de büyülterek yansı gelmeyecek yerlere yansıdığı gaların seslerinın arkadakı or gorülmuştur Kırk. ellı yıl k a tırlar Durum hoparlörün sesı manda ayrıstırılıp (tahlıl edıbüyütmesıne de benzetılebılır dar önce. A!p Dağlannda, ocı lıp) gönderılmesınden boşka S.cılvo'da «Denys nin Kula<5ı» lacak b ı r tunei icin patlatılan bır şey degıldır adlı bır moğara. avucto butonlarca dınamıtin sesı bir ruşturulan bir kâğ'dın seslerı kac kılometre otedeki Isviçre B u hal bı P priiînanın günı mıtralyoz sesl gıbı coğoltköylerınden ışitılmedığı halda neşin bevaz renglni yedl renmakta ve kulakları tırmaloyı30 kılometre otedeki Itolyan ge ayırıp vermesıne benzeticı bıcıme sokmaktadır köylerınden ve 160 kılometre leblllr uzaklıktaki Alman köylerınden • Muzlsyen yankılar: • Casus yankılar: ışıtılmıştır Gunun sessizlığl Kımı sesler tonları yuksel Kubbeli yerlerin bır ucunda icınde blrden ortoya cıkan mış olarak yansırlor Aym şar f sı'tı, mırıltı bıcımınde soylemüthış gürültj tabıı cok heyekıyı bır kolın bır de ince ses nen sozler obur ucton gayet can yaratmıştır Bılımsel araş le söylemek nasıl kobılss kı berrok bır bıcımde ışıtılır Hat tırmolar ses erın şoyle bır yan mı yerler, seslerin tonu ıcın ta kimi tapınaklar seslerı boy sıması ıle bu kadar uzaklara oynı şeyı yaparlar Irlanda da le ıvl yansıtacak bıcımde yoglttiğınl göstermıştır PatlaKıliarney goller bölges ndekl pılırlor Sulevmanıye Camısımolor sırasmda gokyözunjn Dunloe vadısınde calınan bır nm mıhrabında a'cok sesle kuzey bolumünü örten kara ve kavalın sesı daha kalın bır okunan bır dua cümle kopısın kalın bulutlar seslerı geri dekaval sesı bıcımınde vonsıdan gayet net duvulur Mıhrağıl, uzak yerlere yansıtmıştır rrnktod r Hilk bu kolın SPSI bın duvarlorım kaplıyon dorolell yıllar olmuş bir müzısyeder parmak genışüğ ndekl • Dırdırcı yankılar: nin kavaı sesı olarak yorumlo mermer şentlenn bunda buKimi sesler mermer üzerlyük payı vardır Eskıden hone duşen bır zıpzıpm bır cok maktcdır parlör olmadığı Icın seslerin • Tahlllcl yarkılarkez sıçraması g bı engele car bütün camıye yavılması amaAmerıka'nın Montona devle pıp carpıp yansırlor Yankılar cıyla böyle vapılmıştır Lonüzerınde derin araştırmalar tının quneyındekı Bıghorn va dra'daki Sen Pol Katedra'i de yapmış olan Mark Tvvaın d sınde sesler ceşıîli bıcmler bu esasa gore yapılmıştır Bu (1835 1910), sesleri, 15 dakıde yonsımaktadır Vadının or tur yapıların en kücuk seslerı ka durmadan yansıtan bır yer tosından akan nehrin uğultu bıle boşkaiarına duyurması den s o i eder Fransız matema su l n c o başlayıp kalın bıten necenıyle buralarda vansıyan tikcl M o n g e (1746 1818) Ital bır tren sesı blcımınde yonsı seslere «casus vankılar» adı ya'daki Sımonetta şatosunda maktadır Nedeni sesleri yanverılmiştir tabanca seslennın 4 0 5 0 kez sıtan engellenn yonl vadıdekı yansıdığını söyler Nedeni, ıkı kanattan oluşan şatonun. sesleri önce kendl orolarında yan sıtıp sonra ses kaynağına göndermesıdır Fransız matematıkcl ve fılozof Gassendı (1592 1655), bır yankmın, Eneıd'ın bır dlzesmı sekız kez kayaların kımyosal bünyelerınin farklı oluşudur B'r c a m bardak bir bakır tas b'r tah ta aynı dcrbeyi başka başka seslerle hober verlr Cısımler de seslerı yansıt'cıların oluşturanlarına gore değıştırerek qerl gönderır Sözünü ettığıYukarda sözünu ettığlm z «Denys'nin Kulağı» adlı ma^o r a bunun güzel blr orneğıd r Mağaranın dıbınde konuşulon fısıltı halırdekl sozler 35 met re yukardakı kapı kısmında büyumüş olarak gayet net işıtılmektedır B ı mağaroya Do vıne'edığınl yazmıştır Ren nphrı kıyısındakı Coblentz de je Oxford VOK nlar ndakı Wo odslock ta tek \.e c ft f'ece ı sozcukler 1 5 2 0 kez yansı maktadır Yankılar Galata Köprusu eskıyor ri Bazı ılgılılerın verdıkıe bılgılere gore Gaiata koprusu eskımlştlr Kop runun tabıı omrunü tomamla f r l fl8ina ancak yırmı sene kalmıştır Bu ka dar müddet gectıkten son ra kopru/ö dağıştırmek lazım gelecektır. K mı verlerd B ses'sr vumu şck ve ohenkh bıçı r rde vonsı maktadır Amerıko'nın Moın eyaletinde Soddleback dağındo Kızılderılıler n savaş cıfllıklorı qıbl korkunc sesler tat Iı bır melodı bıcımınde vonsı moktadır Sesleri bu b'Cfmde vonsıtan verlerde genellıklg sı ra aQac!ar cokca bulunur Bun lar seslerin kimi yanlarını yut tuklan icm bunlann cırkınlıklennı de ortadan kaldırırlor • Kodıncıl yankılar : Mark Tvraln sodece Almon ca sozleri vansıton yerlerden soz eder Bunda Twain obart malı konuşuvor sanılır Fakat Ingıltere'rie bır vad kalın ko dm seslerını vansıttı^ı halde erk°k ses'erlnı vonsıtmamaktadır Bu durum renklerin bir bırlenn yutmcs'no benzetllehılır Movl blr comın kırmızı bır c<jm uzennp riüsen sımges gorunmez Burada mav! rengin vüksek frpkanslı dolqo lan kırmızı reigın alcak frekansiı dalqolarmco vutulmaktadır 9 Sonen yankılar: C İGünün UanlarılIZD Onemh duyuru İstanbul Elektr k Tramvay ve Tünel şırketle rıyle İstanbul ve Kadıkoy Havagazı Şırketlerı şu anda ve oldukca U7un bır müddet ıcın acık hlc bır memuriyet'erı bulunnadığmı ılan ve hıc bır netıce vermı/ecek olan ışe qırme ısteklerınden kacınılmasını bılhassa rıca ederler Aynı şekilde ış arayonlorla ılgilenen hayırhah zevattan gelen tavsıyename ve teşebbusler hakkında dahi durum aynıdır Kelepir satılık ev Körgır beş odolı banyo elektrık ve su tertibatına sohıp ıskeleye ve carşıya pe* / a k m asrı bır ev zaıarına 3600 lırayo verılecektır G e * mek üzere eve göruşmek uzere Beyoğlu 3837 No lu telefono müracaat Kazasker sok No 6/3 Kadıkoy Acele istifade edıniz Muessesemız hususı surette ve geclcı blr zaman ıçın mutehassıs bı muhendıs get tmış tır Her tür'ö radyo tomıratı ve duzel'ılmesl yopılmakta ve lcap eden fennl müdaholelerde bu lunulmakta oiduğundan ıhtıyacı o'anlorın hemen Beyoğlu 269 telefon numarasına mörocaot lan rica olunur Ganz Elektrık Turkıye mumessılı. Kıml seslerin yankıları do. bir sesı gıttıkce alcalan tonlarda verırler Iskocya'da. Ros neath Şatosu dolaylorındaki bır gol. cepecevre ormanlı yamaclarla kaplt olduğu İcin, bır borazanın seslnl gittıkce yavaşlayan perdelerle blr kac kez yansıtmaktadır Burada, sadece başka ülke lerdekl yan<ılardan soz ettik. Ulkemizde de kım bilir ne kadar ilgınc bolgelerde ne tür vankılcr olmaktadır Coârafya ve fızık öğrencılerimız bu konuda calışmalar yapsa, tezler hazırlasa ne kadar lyı ve verınde olur Cağdas Yayınları ŞAİRLER DÖVÜSÜR MEHMED KEMAL'in llişkıleri. anılan soyleşılerı sıcak bır ılgıyle okuyacaksınız 8unca yılın bırıkımlnl sinemalar tiyatrolar bu kösede yayınlanmasını ıstedıgıniz ılanlannız ıcın tel.449295 ODAAJANS UUMARJJ.KN,' hirhâi'issarkısıdjr'j' Tel 40 45 05 ODA A1AHS 449295 Kultur Merkezı HODRİMEYDAN Ederi: 220 Lira İSTEME ADRESI CAĞDAŞ YAYINLARI Türkocağı Cad 39 41 Cagaloglu İSTANBUL 2.dünya sa\'aşında tiimâskerk'r idn sirngfdiıRassbindcr ccrmavi ask&ier jnjr SOLDIER BLUE Candıce Bergen PeterStraus r.tea, Salı 15.3018.3021.00 Çarş. 15.3C Perş. C u J 5.301 & 3 0 Ctesı13.0021.00 Pazar 13 0021 00 Çocuk Sıneması C tea Paz. 11.00 SEVİMLİ V İ N I K L E R Kore Şehıtlerı Cad. No. 50 Zincırlıkuyu İstanbul Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğünden 1 Kunırnuınıjz Bıtıvacı olan bir adet agrandısor kapa U taxt usulU teklıf almak suretıyie satanalınacaktır 2 Bu işe alt şartname TRT Kurumu Genel Mudilr lügü Alım tkmal Dairesı Başkanlıgı «Atatürk Bul van No: 181 Kavaklıdere / ANKARA» ve TRT tstan öul Bolge Mudürlüğu Harbıye / İSTANBUL» adreslerinden 200 TL. karjihğında temın edılır (Şart nameler posta ıle göndenlmez ) Teldıflenn en geç 28 11982 gunü saat 14^50'e kadaı «TRT Genel Müdürlügü Genel Evrak Müdurlügu Pa rls Cadclesi No 15 Kavakhdere / \NKAR\» adresl ne makbuz mukabılı teslım edılmesı veya ladelı taahhütlü olarak posta tle sondenlmesı gereklıdlr Postadaki gecikmeler dıkkate almmaz thale HaftiriaSirhyğuHa;"' (<i;ıtu;ıriı> (iiannini Td 66 741967 0496 TAKSİNS&NATEVİ SıraservılerCad 65/1 Tel: İKaracanj YAYINLARI "KLUTE: JANEFONDA DONALD SUTHER1AND YÖN.ALAN J.PAKULA hergun 'I2oo.l4oo I600.I800 Ctesi pazar >4oo Seanslar < l J r»Tİ ^ . C^ \ t M' «,0' 5 Kurumumuz 2490 sayılı kanına tabı degıldır vı yapıp vaDmamakta serbesttır GEÜYOR ısinennasında (Elmadağ) Tel 40 67 92 (Basm: 10326) 438 hafta
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog