Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYIN1.ARI Prof. Nusret HIZIK Felsefe Yazıları 2. Basısı Çıktı Ederi: 250 Lira İSTEME ADRESI: Türkocogı Cad. 39/41 Cagaloğlu tstanbu! Cumhuriy 58. Yıl; Sayı: 20637 Kurucusn : Yunus NADt 10 TL. 17 Ocak 1982 Pazar Pocta Kutusu S'i Istanbul T»!efon: 75 »4 M 75 0 7 » Hrm»ıu« lçtn h*»rl»rtı6ımı* Hm] 19tS t*kTimini isteyiniz. Genel Sekreterin sözleri Yunanhları kızdırdı Luns: NATO Yunanistansız da var olabilir • SOVYET TİCARET VE SAVAŞ GEMİLERİNİN YUNAN TERSANELERİNDE BAKIMl VE ONARIMINA YENİDEN BAŞLANACAK. SOVYET TİCARET HEYETİYLE YAPILAN ANLAŞMAYA GÖRE BU YIL 6 SOVYET GEMİSİ ONARILACAK. Dıs Haberler Servisl Yunanistan, NATO Genel Sekrete rl Luns'un, «Yunanlstan olmadan da NATO'nun var olabile eeği» yolundaki sözîerini tepkiyle karşılarken, Sovyet ticaret ve yardımcı savaş gemi.e rir.in Yunan tersanelerinde ba kım ve onanmma yeniden baş lanacağı bildirildi. Ajanslann haberlerlne göre, Yunanistan hükümeti Yunanis tan'ı hedej alan ou sözleri üze rine NATO Daim: Temsücisin den Lunstan bu konuda bilgi alrnasını ıs*edi. NATO Genel Sekreteri J o seph Luns, geçen hafta blr ko r.uşma sırasında Yunanistan ın NATO içindeki rolünün çok aa olduğunu belirtmi? bu ülke ol madanda NATO'nıın varolabüe cegini söylemişti. SOVYETLERLE ANLAŞMA Sovyet Ticaret heyeti ite Yu nan hükümet yetkiîileri arasın daki görüşmeler ise Atina'da tamamlandı. Vanlan anlaşmaya göre, bu yü Yunan tersana lerinde 6 Sovyet ticaret gemısi onanlacak. Bunıuı karşıhğında 12 milyon lira ödeneceği bildi rildi. 801761 gemilertnin Yunanistan'm Siroz adasındakj tersanede onarılması için iki ülke arasında 1979 yılmda bir anlaş ma imzalanmış, ancak bu anlaşma 1381 'de yenilenrnemişti. SİLAH ALIM1 aA'nır haberine göre Yunanistan ABD dısındaki ülkelerden de silah alacak. Yunanistan Başbakam Papandreu ABD'nin yeni Atina büyükelçisiyle yaptığı görüşmede ül'ıcesi nin Amerika dışındaki bazı dev letlerden silan airaa konusanda vrrarlı olduğunu söyledi. Yunanistan'm silah almayı plan ladıgı ü'.kelerin başmda Pransa nm geldiği bildiriliyor. Türklş: Demokrasiye dönüş çahsmasını destekliyoruz ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) Türklş Yonetim Kurulu, «Demokrasiye donuş yolundaki çalışmolan destekledi ğını» açıklayarak, asgan ucret lenn yeniden belırlenmesıni ısledı. Türkiş Yonetim Kurulu'nun Samsun'da yaptığı toplantıda alınan kararlar bir bildınyle dün oçıkiandı Bildıride, çalışma hayatmı ilgılendıren yenl yasalardo ışçılerın hak ve çıkarlarıntn gozetilmesi ıstendi. Ve cKİT'ler özel seklore devredilemez» denildı. istenen bildıride, asgarl ücretin yeniden belirlenmesi içın çalışmalora baş!onmasmın hu kümetten ıstenrnesine oybirl:ğ.yle karar verıldıği belırîıldi. YHK'nun «Işlerliğinı kaybettiği» gorüşüne yer verılen Yönelim Kurulu bildınsinde özet retlerin yetersizüğinl saplamış bulunmaktadır. Türkİş Yonetim Kurulu'ndaki yaygın kanaat, YHK'nun işlerliğini kaybettiği yolundadır. Bu nedenle Türkİş Yonetim Kurulu, toplu iş sözleşmelerinm YMK aracılığı ile yopılmasından vazgecil Prof. Dr Salih SANVER' in yazısı Yarın Cumhuriyet'te Italyan sorgu yargıci: KGtf ve Libya teröristlere silah sağiıyor ROMA (a.a.) îtalya1nın önde ?elen bir vargıcı, îtalya'dakı tedhişcilere silah ve diğer vardımlan Sovyet Gizli Servisi «KGB» Ue Llbya'nın sagladığım söyledi. (Arkası Sa. 9. SÜ. ^ de> DİSK DAVASI İDDİANAMESİNİ YAYINLIYORUZ. 6. Sayfada Türkmen: Kırca ile Bakanlık arasında uyum var • DIŞİŞLERİ BAKANI TÜRKMEN, KIRCA'NIN BM'DE BAKANLIĞA SORMADAN OY KULLANDIÖIN1 ILERİ SÜREN YANKI DERGlSiNİN, GAZFTEMIZDE DE YAYINLANAN YAZISİ ÜZERİNE YANKIYA VE CUMHURİYET'E ACIKLAMA YAPTI. ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) D.şişlerl Bakanı Mter Türkmen, bir açıklama yaparak. «Bakanlık ile Türkiye'nin BM'r deki Oaimı Temsilcisi Coşkun Kırca a asında uyum bulunduğunu bıldırdi. «Yankı» dergısi, geçen haftakı sayısında, Türkiye'nln geçen yıl BM'de Şılı, Guotemala ve El Salvodor'ao ınson haklannın ciğnendiğini belırten ve bu ulkeleri ınsan haklarına saygı gostermeye cağıran kararloro olumlu ov kul.andığmı hatırlatmıştı «Yankı» bununla birlikte bu vılkı oylamada Türkiye'nin geçen yılki tutumundan ayrıldığın, ve bu ülkelerı Rınoyon karor tasorılarına ABD ile birlikte cekımser kaldığını bıtdırmıştı Soz konusu yayında, Daimı Temsilcı Kırca'nın merkezin talimotını çığneyerek kendı başıno cekimser oy Kullondığı da kay dedıimıştı. «Yankı» şu yorumu getırmıştı: «Ii'rkiye'nin bu yıl Birleşmış Milletler'deki tutumu nu kimin saptadıgı belli değildir. Amo Coşkun Kırca nın kullandıgı oylor bellidir. Bu olaylann istıkameti TürklyB'nin NATO îcindeki müttefiklerlnin çogundan ayrılmış, tam ABD'nin oyları istikometini bulmuştur. " . ıstikameti Ulusu hükü"u metinin Dışişleri Bakanı İlter Turkmen'in saptadığınr gösteren işaretler yoktur.» rı düşmektedir. Yonetim Kurulumuz, colısDanışma Meclisi bütçenin ma haya.ını ilgilendiren, Sendıkalar, Toplu jş Sözieşmesi, maddelerini görüşüyor Grev «u Lokavt Konunlan ile İş Kanunu üzerinde yapılmakto olcn çalışmalan dikkatle izlemekte ve yeni yasaların bir an önce yürurlüğe konulmosını istemektedir. Yonetim Kuru lumuz, yeni yasal düzenlemeTÜRKİS BİLDİRİSİNDEN: ler yapılırken işçi hak ve cıkorlarının korunmasını, toplu • ASGARİ ÜCRET YENİDEN sozleşme ve grev hakkının ozüne dokunulmamasını, çalış BELİRLENMEÜDİR • KAZIM OZTÜRK YASAMA ORGANI TEŞKİLAT KANUNUNUN ma banşının etkin bir bicimde CIKARILMASINI İSTEYEREK ŞOYLE KONUŞTU, «BÜYÜK sağlanmasını ilgililerden iste• KİT'LER ÖZEL SEKTÖRE Bıld.rıde «1968 yılından bu KOMUTANLARA KARŞI VECD DUYUYORUM » mektedir, tarofa calışonlar aleyhine bir DEVREDİLEMEZ HAPİSHANEDE gelişme seyri gosteren milli Ülkemizde sağlıkl, bir de • A ASIM İĞNEC'I.ER. «ZİYARETC'lLERİMİZİ AĞIRLAR GİBİ AĞIRLIYORUZ. ROZETLERIMİZDEN MEMgelir dogılımının, daha dengemokrasiye donuş için yapılaB MİLLİ GELİR DAĞILIMINDA NUıM DtĞIL.i VEMEKLtRDc PORSiYONLAR KUCULÜU» li ve tutarlı bir bicimde gelışcak çalışmaların başmda, Da tirilmesi icin etkin tedbirler aADALETSİZLİK GİDERİLMELİ nışmo Meciisi'nin hazırlayoANKARA (C.umlıuriyct Bürosu) Danışma MecliSJ'nda. lınması gerektıği» goruşune cağı ve yuce milietimizin onaMı.lı Güvenlık Konseyı. Dajuşma Meclisi. Devlet Başkanlığı ve yer veritdi «Yurtto sağlanan yına sunulacak olan, onoyoSayışUy'ın 1932 Malı Yılı Bütçe Yasa Tasanlan görüşülerei huzur ve güvenliğin sürekli ve sa çalışmalan geimektedir. mesinl ve ülkemizde taraflar ıe şöyie demldı: kaaui edüdi. Danışma Meclısı ve basın ilişkileriaın e;e ahndıgı kalıcı olabilmesi icin ekonoDanışma Meclisi Anayasa Ko•rasında yenider serbest mu«Yonetim Kurulumuz, Yükgöruşmelerde Danışma Meclisi BaşKaniık Dıvaru'nca har.rlanan mik istikrar tedbirlerinin sos sek Hakem Kurulu tarafından mısyonu Başkonlığına sunulzakere sistemine gecilmesini «Basın Yarın Haberleşme YÖnetmeliği»nın değıştırılmesı istenyal tedbirlsrle takviye edilmeması kararlaştırılmıştır.» önermektedir. YHK'nun toplu di. İstanbul üyesı Muiısın Zeyapılan çalışmaların yetersizsi» gerektığ' belirlildikai Payer. Danışma Meclisi iş sözleşmelerinde getirdigi liği ve ucrellerle ilgili otarak ıKİT'ler, özel sektöre devreTutanaklardan Komısyorılarrnın. «İctiizük deuygulama ve sozleşmelerden bu Kurulra yapılan tesbitleri düemez» deniien bildiride. eAsgari ücretin yeniüen belir ğişiklipi ile iİRili rapor lıazırlacıkardığı hükümler, cari mev nerjı tasarrufunun yurt capınciddiyetle değerlendirmiş, bilenmesi için Türkiş'in yoptığı Mecliste limsel veriler karşısında bu üc zuatımızın bir bölümüne aykıbo$vurulann dikkate alınması (Arkısı S3. 9. Sü. 7 det malarını» ıstedi banker tartısması Konter.jan üyesı Kazıro Oxtürk. TBMM'nin 12 Eylü] öncesınde. «bir şanti.ve naline getirildisini» söyledı. Öztürk, «İstcr tek Meclis olsun ister çift bir vasama organı, teşkilat kanunu çıkarüması rnutlak Rereklidir» dedı. Yasama organı rnemurlarma bazı haklar isteyen Öztürk şöyle konuştu: «^0 yıldır bu Meclis'in memuruyum. İS eylül sabahı tanıANKARA (Cumhuriyet Bürnstı) tlığım ve çalışmalarına hayran Ödeme güçlüğü içinde bulukaldıtım bü>iik kormılanlara nan bankerlerın ışlemlerırun karşı vecd duyııyorum.» tasliyesıns üişkin yasanın Da12 Eylül harekâtmın 27 manışma Meclisi'nde görüşülmesi yıs harekâtına benzemediğinı sırasında soz aian üyeler. bubelirten Konya üyesı Abdtıllah Küne kac'.ar neden bankerlpra Aşim İğnecller şövie konuştu: s'önelık önîem alınmadığıru s^r (Arkası Sa. 9. Sü. 5 de) IArkası Sa 9. Sü. 3 de) Aydar: Basından normal dönemdeki işlevini yapmasını bekleyerneyiz "ORTA SINIF AMELİYAT AAASASINA YATMIŞTİR,, "Kim, o Kimdirr Haşimi: Türkîye ile iliskileri ABD ve İsraiFe mi bırakalım • İRAN SANAYİ BAKANI, TURÇ3UT ÖZALIN BUGUNKÜ İRAN YÖNETİMİNİ BENİ SADR DÖNEMİNDEN DAHA SAĞLAM VE OTURMUŞ GÖRDÜĞÜNU SÖYLEDİ. HAŞİMİYE GÖRE BENİ SADR VE RECEVİ BİRER SİYASİ CENAZE Cengiz ÇANDAR Iran Sanayi Eakanı Mustafa Haşimi'nin Türkiye ziyareıi as lmda basınu» dikkatini pek çek meyen bir «diplomatik olay»riı. İranlı bakan, daha br.ce programlanmış ziyaretinden. ABD Savunma Bakanı Weınberger'ü\ beklenmedik bicimde Ankara' ya gelişine rasıiaması üzeruie, biraz da «protesto mahiyeti» nde vazgeçnüşti. Kendi ifadesine göre, bugün lerde Ankara'da beklenen Haig' in ziyaretinin ertelendiğıni duyunca Türkiye'ye gelmeye karar verdi. Bu kez gerçekleştirdıği ziyaretiyle ilgiü duyduğu iki soylentiyi aktardı: Ankara' ya gelmek isteyen Haig'e söz (Arkası 7. Sayfada) * "^ kuruluşiarı tarahndan hazırlanan 'Anadolu Güneşi, Dünkü ve Bugünkü Türkiye' adlı defihnin gösterileri büyük bir ılgi ve başanyla sürdürülüyor. Roma, Viyana, Brüksel ve Paris'te başarı ile sergüenen deiılenin önceki gece Atatürk Küitür Merkezi'nde yapılan gösterisine de kalabahh bir davetli kiîlesi katıldı. Defilede t8'i bayan, e'sı erkek îoplam 24 manken tarafından özel olarak hazırlanmış 130 parça giysi, slayt ve müzih eşliğinde sunuldu. Defile önceki gece 10 bin liralıh teberru büetleri karşılığı izlenmesine karşm, dün yine aynı salonda 3 seans olarak ve 2 bin liralık büet karşıhğı yinelendi. Cösteriler, izleyenlerce sık sık alkışlandı. Yukarıda, önceki pecefei gösteriden üginç bir sahne göriUtiyor. CFotoğraf. Elnder ERKEK) Anadolu Günesi Istanbul'da da ilgj gördü {ürkj^ıtma vakn BM'de Türkiye temsilcisi Coşkun Kırca: Hem diplomat, hem politikacı ANKARA, lCumhuriyet Bürosu) Dışişleri Bakanhğında genç bir memur iken. DP iktidannın Dışifleri Bakanı Patin Rüştü Zor lu hakhında tahkikat açümasını istemekten çekinmemi}ti. Zorlu'nun Türkiye'nin çıkarlarını gözetmediğinı ABD'ye ödunler verdiğinı iddia etmekteydi. Soruşturma açılmasını wteyen genç diplomat Kırca. Fuat Köprülü nün damadıydı. Köprülü. Zorlu ile çehişme içindeydi. Kayınpederi çekişmeyi kayhedince, Ba (Arkası 7. Sayfnda) Dısşier Bakanı Türkmen, «Yankınmn hoberı ve bu haberi alıntı yaparak kullanan fCumhuriyeUin yayını üzerlne bir acıklamo yaparak, Kırca'nın merkezle uyum Içinde olduğunu bildirdi. Ancak, Türk men acıklamosında. soz konu su karar tasanlannın iceriğl vs kuilanıtan oy konusuna açıklık getirmedi. Türkmon'in bir soru üzerine tYankı» ve «CumhurtyW»e yap tığı acıklomo aynen çöyle: «36. Gene' Kurul'da ele alınan çeşitli ülkelerdekl Insan haklan ihlalleri konusunda Türkiye'nin izladiğl tuiumla Hgill olarak Yank, dvgltlnln 11 . 16 ocak 1982 tarlhll tayısında yayınlonan yorum, gercegi yansıtmornaktadır. Üy« ülkeler arasında ceşitll müzakerelerln cereyan «ttlğl, oylamaya sunulacak metinlerin co ğu zaman son anda keslnlik kazandığı Blrleşmlş Mllletler' de, Daiml Temsllclnln, Türkiye' nin dış potltikosinın ano hatlanna bajlı kalmak kaydıyla, Izlanecek lutum kenutunde 8*. •. 8*. « a » Danıştay Yasası 21 ocakta ANKARA, (Cumhuriyet Bürosu) MGK'nden çıkan Danıştay yasasının henuz Devlet Başkanı Evren'de olduğu, yasanın 21 Ocak'ta Resmi Gazetede yayınlanacağı bildiriliyor. Yeni yasa, Damştay'da büyük değişiklikler getiriyor. Bundan önce, 14 Mayıs 1981 tarihinde cıkan Hâkimler ve Savcılar Yuk sek Kurulu Yasası, Danıştay üyelerinin secimi ile Donıştay mensuplannın durumlarına yeni bır biçim getirmekteydi. Örneğin, daho önce Donıştay meslek mensuplannın (Rapörtör ve Kanun sözcüleri) bütün âzlük haklan Danıştay'ca dü yürürlükte lı duruma getirlldiier, Bu durum da, yargıçlar gibi atanıp yer değiştirme cezasına çarptırılabüecekler. Danıştay meslek mensupları (Kanun sözcüleri ve rapörtörleri..) Gerektiğlnde yenl oluşturulacak «idare mohkemelen» nde de görevlendirilecekler. Bu, Danıştay cevresinde bir ceşıt «ayıklama Llstesi» gibi yorumlanmakla birlikte, aynı çevrelerde uygulamayı görme(Arkası 7. PAZAR YAZILARINA UZUNCA BİR SÜREDİR SAĞLIK NEDENİYLE ARA VEREN zenlenmekteydl. Bunların yükseltilmeleri, atanmaları, yurt dışına çrkmaları, her türlu özlük haklarının kullanılması, kendi kendini denetleyen bir sistern icinde yapılmaktaydı. 14 Mayıs 1981'de cıkan yasa ile Danıştay meslek mensupları, «Hâkimler Kanunu»na bağ PARKALI BAKAN Hafta içinde Türkiye'yi ziyaret eden İran Sanayi Bakanı Mustafa Haşimi (ortada) protokole önem vermeyen davranışlarıyla ilgl topladı. (Fotoğraf: THA) GÖZLEM UĞUR MUMCU Özal: Daha iyi bir Türkive icin rey kavgasmdan uzaklaşılmalı ANKAEA (ANKA) Ankara Aydınlar Ocagının düzenlediği açüc oturumda konuşan Başba kan Yardımcısı Turgut Özal «Gelecek nesHlet* daha iyi bir Türkiye bırakmak için rey kav gasından uzaklaşüması gerektiğ^ni» söyledi. «Ozal <19Sl'den 1982'ye Turk Ekonomlsi» konulu oturumda yatpıgı konuşmjul». e&flasyon haoaı bu yU lot&da rQ*l» 30' lere tndirmeyi hedef aldıklanm belirterek şurüan söyledi: «Türkiye 1981'de aldıfi tedbirlerle 1982'de iyi neticelere doğru girecektir. Problemlerimiı henüz çözülmüş değ11dir1983'de demokrasl yolunda önernU blr merhale kaydedec<"si mla (förülüyor. 1983 «onbahann d» T« <U 1984 otmlcr Çiftçimlı daha fazla Uban flyat, memur ve işçlmlz daha faz la ücret, sanayieimiı, tüccanırıız ise daha fazla kâr istiyor ve faizden yakıruyor. Ne hu ne de öteki tarafa fazla pHmedcn memleket için dengeyi bulmak gerekir. Bu 1? demokratik blr ortamda yapümahdır, Rey kav (itmeden bu l$ler yapı Kaynağı Bulmadan... Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu VEN1DEN YAZMAYA BAŞLADI. İLK YAZISINI BUGÜN 2. SAYFAMIZDA BULACAKSINIZ. önceki gün Hürriyet Gozetesinde llginc bir hober vardı. Haber, «Dünyadan gizlenea silah APO'cularda ele gectl» başlıgı ile verümekteydi ve ABD'nin Vietnam sovaşında dsnediği «M16» tipı silahların bir mağrado ele gecirüdiğini duvurmaktavdı. İşin ilgmc yanı. bu silahların dünyoyo satışlannm yapılmamış olması, pek az (Arkası Say. 7. Sü. 7 de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog