Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

| 16 OCAK 1982 •••* Cumhurıyet 25 idamlı Halkın bu konuda askeri savcırun go ruşunu sordu. Asken Savcı da tatebı uygun gorerek sanığm aışan çıkanlmasım ıstedı Go revlıler tarafmdan eller uzerın de salondan dışarı çıkartüan Kı zJtan vaklaşık bir saat sonra splona dondu Ekrem Samı Kızıltan salona alındıktan sonra yapılan kımluj saptarnasında, kıralıgınl bıldır meveceğıni %e Emnıyet'ten Hay darpaşa Askeri Hastanesı'na, «Öldfl divc, ölü muamelesl yapılması lcin» gonaerildlgınl bü curerek bu sozlerıru tutanakıara geçirttı Kunlık bıldınmınde bulun ma^an otekı sanıklar da duruş nıada, cezaevinde maruz krl dı^lannı tme sürdiüJeri baskı ları ılgılı makamlara iletmele rıne karşm, sonuç alamadıklannı bellrttller ve dururmı pro testo aıtıacıyla ve son çare olarak bu yola ba^vurduklarını so\ iedıier. Cezaevı nde can gu \ ealijderuun bulanmadığını da one süren sanıklar, 12 ocak 1982 gunu Metrıs Cezaevı'nde mejdana gp'en olaylar ıle Alem dağ Ceza°\ı"ncie bir süre once ıkı kışının olumüyle sonuçlan aığını ılert sürdüklerı olayı da tutanaklara geçırttıler Duraşmaya dana sonra, kımliK saptamalarma dosja üstunden devam edılırken saat 14 e degın ara venldı OGLEDEN SOVRA Yargılamanın ofleden sorra kı aşamasında dosya Üstunden kralık saptaması tamamlandı Bir kısım sanıklann mahkeme ^e verdıklen dılekçelerının ıçe nğı tutanaga geçırıldı. Avukac î>ebı Barlas ve Avukat Ayhan Eınsal da dviruşmada dile ge». r len konalara ek olarak mah ktm°ye stıç duyurusunda bulunulinası Için tuıanak verdller. Askeri Savcı bu konudakl go(Bastarafı 1. Savfada) roşunü belırtırken şovle dedl: n«l Sekreterlığ Koord.natoru «Askeri Cera \e Tutukevi Mu Tümamıral Işık Bıren ıle Dış duriüfcu yoneTgesı u\annc» Is.Polltıka EnstıtCsu Başkanı tanbul'da bu'unan butün SıkıSeyfl Taşhan da vardı Tonetım asKeri cezacvlerl 1. Or ılu \e ^ıkıyönetını Komutanlıçı NELER GÖHUŞÜLDÜ7 na bağlıdır Bn cezaevlerinln vö netİTii llc tlgili olarak m^>daTurk yetkılıler. Gombert n na celm haksızlıklardan ne !>ı temasiorı ile ilgılı olarak «Kıb i nonetim ha\ cılıgınm ne de rıt Turk • Yunan lllşkıleri, Sıkıvonetım Mahkemelerıne bir v« NATO konularının goruşulsorumluIuğTi ne de bir cezaevi duğünü» bel rtmekie yetındı jetkılileri uzerındedır. Şayet ler, bunun otes nde bir acıklo ceza \e tutukevlerlnde gorevli mada bulunmadılar ABD kav porsonelden şikajetçi olunursa 353 savıli S K'nun 93 ve munoklan ise Gombert'ın Atına teakıp maddeleri şikavetle ihve Ankara da Dışışlerı Bakanharlan nasü ve nereve yapitalıklorı nezdınde «goruş alışcası açılca srosterilmıstir. Bn verlslnde bulunduğunu» bıldır açık hükumlere ragmen çikâ diler. herhangı bir talebın va \rt ve ibbar mercii olarak da bfr konunun özel olarok mahkeme heveti Beçilmiîtır. masaya getırılmes nin soz ko Buna rafcmen ışkence koıraRon rtusu olmadıö;ım beilrtti'er Bir da bu durumun hassaiıretl ge rcçi olarak ihbar ve şıkavet ko ABD'II diplomot «Gombert yal mılannm tahkild içln clilekç*le nızca yetkilllerin gorüslerınl al n n ve tutanaklarm ihbar ve mak Istedl» dedı frikavet mercli olan 1. Ordu ve Bununla b rlıkte Atına. AnSıkıvdnethn KomntanUgYna kora ve Kıbrıs si'alamosıylo gonderilmesi » ycpılan gezinln daho cok Turk Mahkeme de aynı ybnde ka Yunan ilışkılenndekı buno rar alırken Veysel Demır adJı lım ve Ankara ıle At'na'nın bu sanığın da tahlıyesini kararlaş tırdı Durasma 2"i ocak 1932 sa na ilışkin deöerlendırmelermı 8t 10"a ertelendf konu aldığı rjıoiomatık kulısKtMLtKIERt lerde öne sürülüyor Metns Askeri Tutukeri'ndekl Bir dıplomat k kaynağo göduruşma "îalonunda ^örüîpn da r» de, «Gombert. Ankara'da vada yannlanan ve haklar.nda Türkiye'de yakın gelecektekı TCY'ntn 146 1 maddesi uvarıngelişmeler uzennde ftkir sahi ca o!üm eezası ıstenen sanıklar bl olmak Istedf Demokreslve şunlar dönus konusunda atılan odım «öz?en Kalkan, Teoman D«vlor yenl Anayasa, slyasl porrım, Süleyha Kaya, Kemal Detller glbl konularda ortoya cımırci, Halıl Yavaş, Cemll OrkunoŞIu Orhan Gümüş, Sadık kacak durum hakkında bllgl Varer, Cumaü Varer TereiB edfnmeyl amaçladı Gezlsl öBaikan, Orhan Aksoy, Tank Ytizellikle NATO toplantılannın cel, Bllpihan Gençkardesler. Alı hemen ertesine ve Avrupa Alkan, Uf'ik Sasmaz, Emnıllah Konseyl Ile Türkıve arasındaGemci, Mehmet tşbtlen. AU Kı ki ITIskllerin lcinde bulunduöu Iıç, Havdar Yılmaz, Cıhan Ahessas dönemde rastlaması san, Sahha Nazlı Kaya, Alı özocrsından onem tosımaktayyürek. Murat Zengin, Hilal Or kunoğlu ve Cevat Akkaya » dı.» HaVannda 36 vıla degın dep>en hapıs cezası Istenen S6 sar.ık ıse çöyleAu Şahln, Muammer Ersoy, Ovnan Demırsoa. Turhan Gtl(Baştarafı 1. Savfada) muş Hasan Kazancıoğlu, Erkuk Mahkemesl gorevlendırıldal Ünal Ibrahım Ba\Tam, Erdl. kan Atagun, Ceng.z Şahın, SuHoklmler ve Sovcıiar Yükna Şahın Gülbahar TJüîenh, Kenan Satılmi1! Ünal YUrel, tek Kurulu'nun toplcntısından Fuat Engin Yadigar Yıldız. Fa«onra yapılon acıklamada ban tıh Sağır, îbrahim Cen?İ7, Oskarlerln, tasflye Islemlerıne man Solhan, Ahmet Komba.1, bokmaklo gorevlendıpieı AnTuran Çehk, Nurettin Koçak, kara, İstanbul ve İzmır'dekı TıAzi3 Batur, Cengiz Dinlemez. oaret Mahkemelerı nın kadrola AjTiur Dırüemez, Muharrem rının Icra Ifias Işlennde calîKutav Üstündağ, Ekrem Sami son blrer hakimle takviye edılKızıltpn. Nuran Kaytancı Erdlklen de belırtıldl kan Kavtancı, Sunye Baturşah. Eviıp Şarlı, Sedat özgürdaötft yandan Bokonlar Kummar, Salıh YiÇit, E«;ref Tekn, lu'nco cıkarılan ödeme güclüMıstafa Atmaca, Abdullah Çofc 90 lclnde bulurwn borkerlerın adar Vevsel Denvr lsma'1 Zor Işlemîerl hak v ırdo kanun huk Salım Yığıt, Zevnep Melis DUmönde kararname uyanrca vencı ömer Şenel. Ekrem Kabonkerîerden alacaklı olan ramustafa, Izzet Nacı Celasm, Emme Nuran Erdönmez, Asuyurttaşlar alacaklannı kaydetman Varer Fatma Kızıltan, Ve tlrmeye boşladılar Ankara da cıhı Esertepe. Rusen Demircl yurttoşlor bankerler önünde oglu, Özcan Kıin, Salıh Akdsuzun kuyruklar olusturdular mır, Yakup Gostaş Erman Ars • lan, Lütfl Topal, Sebahattm Pa labıvık N u n Sağ, Abbas Çıft> çı. Zübevr Yıldız, Bahri Hacıo&lu, Ahmet Bulut, Burhanettın Goren, Nusret Turgut, Hü(Başlarafı 1. Savfada) ssvın Sezer, Vesım Aras, Haylıgı'na. General Alvaro Lacalle dar üzunyol, Mahmut Erban getlrlldl. 63 yaşındakl Lacalle' nin, Valladolıd Askeri Brtlge Ko Erg>ın, Refık Bayram ve Metın Baturşah. mutanı olduğu bildmlivor îspenyol hükümetı Kara Kuvvetle 5 rSÇI MAHKir\I OLDÜ rt Komutanlığı'na 61 yaşındakı • Maden î s Sendikası Üyesi General Raroon Ascamo'yu. De 5 ışcı, sendikadan avrılan b!r ıds Kuvvetlen Komutanlığı'na flO yaşındakl Arnıral Saturnmo ısçıvı fabnkad8n tehditle çıkardiklan sa\ıvla yarsılandıkSuancer'i, Hava Kuvvetlen Ko ları tstanbul Sıkıvönetim 1 Nu mutanlığı'na da 63 yasmdakı maralı Asken Mahkemesinde General Emilo GarciaCondev ı TCK'nun 188/13 maddeleri »tadı. ıı^arınca 3'er vü hapıs cezasına farptırüdılar, Atamalara llişkln açıklama Üskıidar Sultançiîtlıjr! yolu dttakü Kabine Toplantısından üzerındek] bir fabnkada calı sonra yapıldı Bu arada aynı san MadenIs Sendikası üveacıklamada, peçen % l hükümpn len Rafet Kalkan, Hasan Satl devinneye kalkışan subavla det. Hasan Kucük. Hasan Vurn n yargılanmasına da başlana eun ve Hıdır Akbulut adlı sa cagı duvuruldu. nıklar, eeçen vıl tçinde kendı Ö»e yandan AP Aiansı'nın blı faahvetlerıne ters dlısen Ah dirdığme gore, Genelkurmav met Gırven adlı bir ısçıvı. c&Iı* Başkanlı^ı ıle Kuvvet Komutan r e ozgürlüsunu entrplleverek tp'.dıtle fabnkadan cıksrdık a lıiclarında yapılan bu de^ışıkhk n crerpkc°«rvlp vargılanıvorlar lerin, tspanya'nın NATO'ya pır dı mesı konusunu gundemde o'du ğu şu gtınlerde ve darbe gıri » tDAM D\H* 5İmcilerınin vargılanması once • Anayasal düzenı silah zo sine rastlamasına dıkkat çekil) ruvla yıkmayı amacladıklan id yor. dıa edilen Ttlrkly» Komünl«t getlrildi Sanıklar avukatlany la gorüşmelenrün sağlıklı olmadığını, cezaevmdekı uygula malarla ılgılı olarak sorumla lar hakkında suç duyurusur.da bulunulmasını ı^tedıler. Mah keme, dılekçelere ek olarak 22 12 1981'de Alemdağ Asken Ce zaevınde, 811982 ve 26121981 tanhınde Metrıs Askeri Ceza evınae meydana gelen olaylarla llgılı olarak avukatlann tuttuk ları tutanaklarm fotokopılennı de oır müzekkere ile bırlıkte Birlnci Oniu ve Istanbul Sıkı yoneMm Komutanlığı'na ıletme yi kararlaştırdı. KİMLIK BİLDtRMIYORLAR Dumşmanın başlarnasınd^n üonra yoklamaya geçıldığınde, sarıklar Metns Ozaeiınde \a pıldığıru one sürduklerl baskı ları orotesto ettıklennl bıld're rek kimlık vermeyeceklerını be lırttıler. Dunışma başladıktan «z son r» Banıklardan Ekrem Samı Kı zıltan fenalaştı ve arkadaşlan nın kucafına yatınidı. Sureklı tltreme içınde gorülen Kızıltan ın bu, dunımu, ötekı sanıklann durumu protesto etmelerıne neden oldu Mahseme başkanı run, Kıaltan'ın doktora sevke dlleceğmı bildırmesı karşısında, saruklar arkadaslarını ver mek ıstemedıler \ e b u dururr.u nun mahkeme heyetınre d'kka ta alınarak, kendılerme uygulanan baskıya ornek olması ge rektığım soyledıW Duruşma yargıcı, hastalanan sanığm ce zaevt doktorunca muayene edılmesmi ve rapor alarak duruşmaya katılıp katılâmayacağının belırlenmesını ıstedı \e Bütcenin tümü kabul (Ba?tarafı 1. Sajfdda) Dana sonra konusan Recaı Dınçer ıse, 1982 autçe goruşme sını «AUturk'e Hesap \enne (.unu» olarak nıteleaı Dmçer Malıya BaKanı'nın açış konuş masında tarun sektorune bı tek keiıme ıle yer vermeden e rtonomık başanyı anlatmasınj e eş'ırdı. ORTADOCL'VIJN (Baeisnfı 1. 8«7fMU) Washington Emek Partısı (TEKP)ne üye 36 sanığm yargılanmasına dun baslandı. SiKiyonetım Komu tanlıgı 1 Nucoaraii Asken Mah Kemedeiu duruşmada ıdiana mesıru okuvan Asken Savcı, Kadır Keskinaslan, Mehmet Cınfaaş ye isevho Saçır"ın TCK' r:n H61 maddesıne gore ıda pıını ısterken kalan sanıklanrı d ı 530 >ıl arasınaa hapıslerı nı talep ettı TEKPnm 1980 rusanmda Tes lrnı Tore mn onderl gınde ku ruldugu benrtılen 1d.aıanamede, saniiiann çeşıtlı ejlemlere gırışüklen de one sunüüyor î d dıanamenın okunmasmdan son ra sorgulan japılan saruıüar baskı altmda ıfade \eroiKİen nı öne surerek suçlamaları kabal etmedıler # Sıkıyoneüm 1 Numaralı Asken Mahkemesı, «Işçinm Se si» adlı vasa dışı orgut ujesı olmak, çok sayıda sılah ve mer mı bulundurmaktan yargılanan sevfi Kılıç'ı 11 yıl 8 ay hapıs cezası na çarptırdı Aynı man kemede Sıkıyonetım Komutsın lıgının emırlennı dınlemeır.ek suçundaı. yargılanan \hmet Atıf Iteşdaylı üe \bdulkadır Olpun Temızsoy l e r jıl napse n^nkum oldular Yasa dışı or g"at uvesı oîmak \e komuınzın propagandası yapmaktan saniK Turan Onal ıle Muharrem Zıja Bırol ıse beraat ettıier Gıyase tT m Kaya (18 ıda toplam 4 yıl 8 ay hapıs ıle cezalandırüaı Sanık 1979 jilmaa Sagmalcılar Cezaevinde nırsız IIK suçundan >ratarken, Dev Sol u\elen ıle uışkı kurup tahlıyesınden sonra afış japıştırmat ve bıldıri dağıtmakıa suç laruyordu • Irkçılı.c ve mıllı dujgulan \ok edıcı propaganda laptıgı ıaci'asıyla yargılanan Ermeru Hırant KuçuKguzalyan UÎ duruşmasına de\am eaıldı Dunku duruşmada Surp Mesropvan \e Bezcı>an Ukokullarınaa otr.u >an 29 ogrencı dınlendı Oğren cıler. sanığın TurklUk aleymnde herhangı bir soz sovtemedı gını behrttıler. Pans Konsolos lugumuzu 26 evlol gur.u oa^an ASAL.\ ü y e l e r n n ıs'eklen ara smda Kuçukguzelyan m serbest bırakılması da oulunuyordu Banker.erin Ispanya'da HOLL.4ND.VSI Daha soııra Konuşan fconten jan uyesı Mehmet Hazer, uy gulanmakta olan ekonomık po htıkau eleştırerek, «fnatlar uc retlerin peşinden koşmaktadır» aedı Hazer, hayvancılın alaııır. da yapılacak gırişunlerle Tur Kiie a»n «Orta • Dofeu'nun Ho' landası» oıabıleceg'm sovledı Hazer aynca vurtdışmdaüi TuiKienn, TUrkıve'aer. veterh kul'ur desteğır,aen mahrum ol duklannı, beiırtere^ «ceşıtlı ülkelerdeki Turklere vabanci pbı muamele vapılmaktadır» dedı Kontenjan uyesı Rafet tbrahimnçlu. 24 ocak Kararlarının 12 Evlul'den sonra başan ıle u>gxılanarak TurK ekonomısı nın ısîıtırara ka\ti";tı»arjnu BCV ledı Ibrahımogiu, «Kredı faız lerinin vu»sekli!;i iş alemınde sıkıntı \aratmaktadır» bıçımın de konufu Ibrahımoglu AET ve tam ü \e olarak Da^vurulmpsınııı zo r^nlu oldugunu sozlenue e s ledı Bütçe Plan Komisvonu adı na konuşan Zonguldak ujesı Cemil ÇakmaUh. Kunıcu Mec lıs m kuruluşıma Uışkın yasa da, Danışma M c h s ı nın hu kumet ıle ılışkıîennm açık bır bıçımde ortava kon'i'mad'.gını bel rttı Cakmakh «1082 butçt sini komisTondan genel bır deRerlpndırırp Ile hızlı bir şekilde «recııriiK» deaı Çakma^h sozlerı IP •io\le devam ettı «Butce Plan Kotnı«onu nda hııkumetin mali ve teknık politıkasını ka\ramava çalıstık Komis^onumuz >1f.K. hukumet Danışma Meclisi ni J\nı amac3 vnnplmis kunımiar oU rak enrmektedır ^ arın tarılı onune ıster istemez heraber çıkacagımız hiikumetın hu Mrcha'te roraki nıkâhla bulun masını bızde isteme^iz» Çakmrklı butçe \ipma tek nı*ı uz°nndekı zorlukıan anla 1. Sayfada) tırken de, «Geçmıs dönemlrrısımlerı zikredilen şohıtlor Suc dr bütçe kanunlanmn çahşm^ lamolarını kanıtlamok zorundavan parlamentonıın bır ta dırlar Holıt Narın evınin kımkım Korsan maddelerle «ornnler torafından bombalandıgmı, lan hal'ettigi bır vasa olılugu Mehmet Yazar hangl sendıkaıa nu» scnleof rın ıdeolojık hangi eylemleri MALIVh B^KANINFN yaptığını, Koboklı, DISK va kıV\MTI 1982 Mall Yılı Blltce Yasası şılerle ilgıli ağır suçlamalarını kanıtlomak torundadırlar. Bu t'jmıl üzer nriekı elestırilen ya nıtlamak U7ere soz alan Ma kışıler buroda tanık olorak da lıve Bakanı Ka«a Erdem bjt olsa dinlenmelıdlrler Gerçekçenın en büvuk rtzellıfmın ler boylece ortoyo konabıledenk bır butçe olduğunu be ceklır Kurt dumanlı havayı selırrı Erdem, 198? yıhnda ver Her sucloma, Kamuoyun«Odenek arttırmak için MfîK' da blzl zan oltında bırakmaktaye bagvurmayacaklannı» bıl dır Sendıkaiorın ve sendikacıdi'di. ların yargılandığı bu davada Faız poütlkası uvgulaması bu kişllerin gerçek dışı ıdelona 19R2 yılırıda da devam edııe lojık soldırıda bulunduklan acegını ıfade eden Erdem, bzet Cıktır le sutılan sovledı* «Faizler yukaektir. Ancak, Bu ve buna benrer suclahükumetimiz »elektif politikamaların devam etmemesi icln «! uyjralamaktadtr Vanl, ihraıddıonomenln cabuk okunmosıcata. tanma, esnaf VP sanatnı, ıddla sahlplerj hokkındo kârlara ucnı kredi verümeksuc duyurusunda bulunulmosıtedir Banftalanımz. Işverennı tolep ediyoruz » lerimtz bazı önlemler ahriarDuruşma Yargıcı Saştürk'sa. kred! malivetlerJ daha da ün dılekçesınl okuduktan sondüjureblllr. Yüzde 10 oz kaT. ro bzetie zapto şoyle gecırtlı: nak vuzde 9n dıs kamak kullanan bir işlptmede kredl mafOdalar Bırligl Yonetım KuliTetlerinln voksek olması dorulu Başkanı Mehmet Yazor, ğaldırj» Tercoman Gazelest yazorı AhARAR'A ELEŞTİRtLER met Kaboklı, Işveren SendıkalaTurkıje'nm gelışmıs sayıları Konfederasyonu Başkanı Ha cak bır ekonomıye sahip olzna lit Narın hakkında DISK ve do dığını vurgulayan Erdem, îslayısıyla kendlsine mutevecclh roaıl Arar'm oncekı (runku eleş «uclamalcr yonunden Milll Gü Unlennı yanıtlarken. Devlet venlik Konseyi'nln 52 numaralı Gıivenlık Mahkemelen ve olabildirisıne aykırı dovranmıs olğanüstü yasanın hazırlandıgmı malanndan bahlsle suc duyuen kısa zamanda Danışma Mecrusunda bulunutmasına karar lısı'ne sunulacağmı belırttı Err veıilmesıni Istedlğı anlaşıldı » dem, Arar'ın eleştınlenne j anıt venrken sunlan soyledl. Duruşma Yargıcı daha sonra «Thksek öğretun Kanunu lle savcıdan mütaloasına bild rmeBniversltlerin kalk borusu Ile sınl Istedı Askeri Savcı Sükalkılan, y»t borusu ile yatıleyman Takkecl Narın, Yazar, lan bir lorunluluk ortamına Kabaklı hokkında suc duyuruKUmediğinl sanıyonn. tşjeyisunda bulunuiması Istemı Ile M sioe tam olarak baslamayan, gıll göruşurtu blldırirken tdoYüksek öğretim Kurulu İçin va ile alakolı değlldlr. idarl vevapılacak değerlendlrmeler iya odll mokamiann denetlmfnçtn de v»kit çok erkendlr. Külde kalan bu konunun gundetur Bakaolıçı lağvedihnedj. Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'na me getlrllmemesi ve hatta dos baslandı. Sayın Arar, Kultur yaya dahl olınmamo«ı uygundur Dilekcenın dosyadan cı Bakanuklan'aıa »ık sık başka bakanlıklara bağlandığını bilir. kanlması ve sahlblne ladesi Kendi^i de boyle btr bakanlıkgereklr. Talebimlz budun de\A çalısmıştır. HuJdımet lle Dadı nısma MPCIHI ilişkUfri ansınMahkeme Heyetı konuyu ka da a m ı edjJetı ili^kilerin kuruiamadığuu beiırttUer. Hfikurora söyle bağladımet olarak bız bu lllykilerin «Sonık Abdullah Boştürk'ün (ruçlendirllmefflni istiyoruz. Ko1511982 tarıhli difekcesinde pukloklann koordinasyon ekbahse konu ettiği Hollt Norin, sıklığınden geldjflne InanıyoMehmet Yozar ve Ahmet Kanız. Bundan sonra Damşma baklı namındaki klşıler hakMeclisi çaiısmalan ıırasında kında Idort veya adll makam ileıll bakanlann özel kalemlelara başvurulmasında muhtarlriae telefon etmek jeterii olayetıne, dava Ile İlgıli bulunmacaktır. Bakan arkadaslanraız, yan dilekcesinm dosyadan cıDanışma MecHsi çalısınalanna karılarak tade olunmosıno kakatıtmaktan ıevk duyscsklar rar verildi.» dırj» Doho sonra iddianamenin MEMUR MAAŞLARI bir öncekl oturumda kalınmıs Butçeyı elestıren Danışma olan 201 sayfasmdon okunma Meclisi üyelennin memur maaslanndaki artışın enflasyon sıno r|<ıvnrn »di'dl oranımn altında kaldıgı yolun Sovcı sabah ve öğleden son daki gorüşlerıni de yanıtlayan raki oturumlarda Iddıanameyl Erdem, «lmkSnlanmın torlaokumayı surdürdü İddıanaTie varak memur ve işçilerimlzın nın 280'!nc! srr/fasına gelınd' ucretlerinl hiç olmızsa fiyat ğınde vaktln gecmlş olması artışlanmn iızerindeki bir onedenl Ile. duruşma 20 ocak randa artırdık» dedl. carşaTiba günü saat 10 30'a Kontenjan üyesı Selçuk Kan erte'endı tarcıoğlu'nun eleştırilerinl de vanıtlavan Malıye Bakanı, şö> le konustu: «MaUve Bakanlığımın hedpf 1 alan konularda acıklamada bu Genel Sekreter tarafından Bu lunmada kpndimi gorevli aavı mkeiçi've Turk hucumbotunun vorum. Bır, ikı ve üçunctı deRriboı \e Andros ^clalan ara recedeki memurlanmıza fazl^ı <mdan rarar^ız Rtçıs (Innocent çalışmî ücrptî vcrerek, 178 sa PassagO hakkını bullansrak vılı vasan ıhlal ettifctmiı »o\ 'eçtiği, bu bakimdan herhanlendl Danışma Merlisi üvelen en bir sekilde Yunan karasularını ihlalln anz konusu olama nin tümimun hildifi gıbi. ftevacaŞı, hu itiharla protestonun Hrlerimisl grttırmamn tek TO kabol edilmedi|i belirtilnuv la venrilerln toplanmasırtır Verfi d>lıclertıai«lekl mttdfiı Bastürk ler, mudur muavinleri ve şet ler gecelı fUDduzJu, bu iş ıçıo çalışmışlarüır. &a oneri. MOıs uen geırtuştir şunun bıUnmeMIU ısterim kı, merkez te>kı latında musleşir, musteşar vardımosı, genel mudurier, IU uıartesi ve pazar çaugmalarına ragmen, fazla mcsaı ucreti almamaktadırıar. selçuk Kant.tr cıoğlu arkadaşımızı ben esivi den tanırım. He>ecanlı bir arkadaştır. l a n Oıeme Kararua mesi ıle yan odeme puanUrıııa uvguiaDan katsayuıın 6d<uı Ke çıkarılarak geıırüen artışın vuzde 33 tfejru, \uzde 13 oldujfunu dun sovledı. Ben de tereddüt ettun, venıden hesapladun, >auıldıpnı gordum Kenüisınden ncam şu. Bakanlıgim tidkkındaki değerlendırmelennde. daha çok bllgl alarak kurbu\e çıksınj Malıye Bakanının ıconuşması sira.sL.ida saat, U e gelaıgı ıçın oturumu jor.eten fearu Isur> jel», oylaına yaptı \e yapu<ı ojlaır»daa bakarun eleştınleıı yanıtlanıası sonuna kadar otu rjnmn devam etmesı ıtabul edıldı Bakan Erdem. daha sonra vergı gelırlenuıı ıçuıde yuz ae 38İ1K payla ışçıleıın on sııalarda bdıiuıaugar4U sojieJı Erdem «Vıllık artı^lar denjje ıçınde vapıldığı ıçm asgarı ucretın vergi dışı bırakılnta»! bu vıl ımkansızdır Bu ujgulamak ta oldugumuz ısUkrar programını bozar.» dedı ARAK1.N KONLŞMAS1 i.liune B a a n ı Kaya Lıüem' uı sozlennı tamamlamasınddn sonra Içtuzugan «son soz üvenındır» hükmıl geregmce soz alaraK kursaye geien kontenıan uyesı tsmail Arar, Mal",e Bakanının yaıutlannı «tatmınkar bulmadığım» sovleaı Oncekı gunku eıeştırılennın «HukıuneUn daha başanlı olmasına vuneliK» oldJgunu DÜ aııen Aıar, «hukuriHHın do^ru karar alması içln doğru nıunakcme yapılması lazımdır Hukumet istıhbarat vaparak, sozluk artlamnU kastctrnborunı, halkın beklentilerinj uzlemlerını oğrennif.ıdıı, nabzını >oklamalıdtr» dedl Hukumeri!] oasınla ılışk.lenrı;ı kjpu/: Gıdugunu Isrı suren Ism<i 1 Arar, «basın hdkumetin ırr<tatı karşısında suskumiur» dedı Easıı.ın sus^uı olmasıuın «ta"ivıpten degıl, >1GK nin vasakla; ıcı bazı kararlaruıdan» Olduğunu oı.aırcn Arar, assenıkte kullanıla.ı ba zı stracejüerın pol'tısa ıçınde de geçerlı olciugunu sojlen». Harp sratejısını «taaıruz», «s<» vunma> \e «ricat» nciları al tında uçe evi'an Arar, s<izlermı şovle suıd.urdu «12 E>lui tarıhınde vapUan haskm «onucunda zater elde eıiilmıştır. Bu taarruxdur bn jetkıü ağızların li Irviul Uarruzunun necîen zoruıılu oldıı^tn\ı izah etmeieri ışletnleri vse savunmadır Uanışma MOCLM nın torlanmasmdan ıtibaren «e ri çekllme döneml baslamıştır Bu dönemde komut» mevkımdeki bukumcte duşen gorev Turkive vi sclamete çıkarmaktırj« Arar'm konuşmasından sonra bütçe'nın maddeıerıne geçıl mesı Genel Kurulun oylanyla kabul edıldı Damşma Meclisi bugün saat 10 da toplanaa * MĞK, Devlet Başkanlıgı, Danışma Meclisi ve Sayıştay But çelenru ele alacak Aldıkactı: Anayasa için MGK'dan direktif almadık ANKARA (THA) Danışmo Meclisi Arcyasa Komısyonu Başkanı Prof Orhan Aldıkactı. venı Anayasa konusunda MGK aen hıc bır direktif almadıkionnı belırttı tBizler, gecıcı reilmden bir an once cıkmok istiyorut* dedı Danımarka televızyonunun ceşıtlı sorulcrım cevaplandıran Aldıkactı Anoyasonın hazırlanma süresı konusunda ıse «Ano yasayı yetlştirmek lcln ellmizden gelen! yapocağız Amo, yetlşmesi çok kesin değlldlr, bir dilektirı karşılığını vermıştır Danmarka teevız/onj rruhobırmin soruları ıle Damşrrıo Meclisi Anayasc Komısyonu Başkanı Prof Ala kactı nın cevoplan şoyled r Soru Yeni Anoyasayı hazırlama kora'Sunda yeterınce ozgurluğunuz Mar mı? Yokso Mll lı Guvenlik Konseyı nin bu konuda mudahalesi soz konusu mu 9 Cevap Bız /enı br Ano/asa hazırlaaıa/a kesınlıkte yetoll ve kararlı/ız MGKoen h c bır acekîıf almaaık Ve bundon sonra do olma/acsğız Öunu De.'let başkanımız da ac kca so/ledı Ve bız ıkı ayrı calışma ha'ındeyız Ve Anoyasayı bır an once tarnamicmak ıcın eıiTiızden gelenı vooıyoruz MGK ş mdı^e kador bızım calışmnio'ımızo en ufok b r m j aahaiede Duıu^madı ve boyle br şey oiocağını do sanmıyorum Dev et Bcs<anının Dsnışma Mecl.sı mn ocılışT'da soyleaığ gıbı f/eciıs bu çalışnalorı yop makta tamamıyie ozgurdur Ve bız de bjnu vapıyoruz Bıldigını? g b oiaganystu bır re|im <cşıyoruz GecıCı b r reıım bu reı m os<en Ttudahaie sonrosı ge'en bır reıımdır Bızler gec cı reıımden bı f an once cıkmak GÖZLEM ;>atlara^ 1. aayfada) tlk slstemimızın demlrbaş polıtıkocılardan biridır Mllletvekılı olmazsa bokon, bakan olmazsa bır bankaya mutlaka yonetım kLrulu uyesi oljr bu yollarla devlete hızrret eder Bu devlet hızmetlennın verdığı derın tecrube ne Honuşar Ismall bey unıversıtelerin «boru lle kalkılıp, yatılon yerler» olmadığını soylemekted r «Acaba» dıyoruz muhterem Ismaıl beyln hayatında hıc «yat borusu lle» calıştığı gunler olmuş mudur'' 12 Mcrt gunlerindekı Bakanlığını kast etmıyoruz, ne bılellm, orneğın genclığ nde yavrukurtluk, izcılık falan yapmış mıdır"3 Yapmışsa «yot borusunu» o gunlerden anımsıyordur ne bılelım' Ismoıl beyefendınln buyurdukları gıbl, ünıversıteler «yot borusu* ıle yonetılen yerler olamaz, cünku bazı fakultPİerde bcrusunu otturenler coktan kaptan olmuşlorCır' Hem fakultelerde oğretım uyesı. hem dışarda «serbest meslek erbabı» olarak calışan b r kısım oğretım u/elerne artık unıversıtede otturulen yatkalk boruiarın SbS'erı bıle u aşrnamaktodır. Çunku bczı hocalarımız, unıversıte kursülerde değıl ozel muavenehanelerde, yazıhanelerde ve banko vone'ım kur'illarır.oadır nasıl duysjrlar /at kalk borusunu'' ISTIOI 1 bey hukumet ıle Danışma Meclisi ılışkılermi «torakı nıkarua fc»pzet*nış b j dem rbcş polıt <acının bu konuda dc pek hokl o ouğu kan sında değılız «Neden?» dıyeceksmiz. şurdcr EfendiT adı ustunde «Danışma»1 Ister damS'r Istsr ianışmaz Muşov.ılenn genel mudurlerı yonett klerı 9 bır kuru'uş var mıdır Nasıl olsun yoktJr Isnaıl bey b' nca tecrubesıe rcÇmsn sec mle gelen bır neclıs le atarna ıle oluson tıeclısı bırbırıne karıştırnaktad r Bıroz da a/ıp etmektertır Isrr.o 1 bey Damşma Meclisi u eliğıne adaylığını kovdugj zonrn bu mec'ısın yetkıler nı bı TI or muvdu' B ' /ord J O/levse bu boburlenme ere catmalcra ne gerek /ar? Oturun oiurduğunuz yerde s ze dcnışrra gereöı djyulduflu zoman goruşunuzu sessızce acıklayın. deg ı mı efpnd m ' Demış kı Dunyoda hıcbır ui'e yoktur kı Malıye Bakanı'nın bır be/anı ıle psrg kız yorotılmıs O'SUT Bakan arın be/anları ı e bnzı krızlerın yarotıldığı doörudur Gecmış donemlerde bo 'l*> beyanlcra cok amo cok rastlanmıştır So? q~ ısı 12 Mart dorem rde bır Adalet BcKonı gscrmşe e kılı vnsaiar C'karılcraâın ılan ett rmıs bu yuzden «makablıne samll kanun cıkarırız ha» sozu bel!ertlerden bır turıu sılınmemıştır Şo/le yapTlıT Mo lye Bckarı nı degış'ırelım bankerlrr kcusunda «makabline şamil kanun» cıkaraiım, ol sun b tsın »Krlz» ded fl'nı? de anrak bovlp ctla'ıl r yo^sa «sı kı pora polltikası» ıle ne guzeı rgul glbl» gecmıyorduk s jHJ n sujsı^aa Türkîye S c u General Evren Anayanm bu yıl veya onumuzdekı yıl haztrlanıp hatk oyuna sunulacağı konusunda soz verdl Bu sj.e ıçınde Anayasayı tamamlayacagımza inanıyot musunuz' Cevap Dsvlet Başkanı refe'anaunun bu sonbaharda ya pıiocağmı soyledı O/sa bız calışrrolorımızı yeni başlattık. Ana/osayı yetıştlrmek ıcın elımızden geıenı yapacağız Amo /etışmesı cok kesın değıldır. B r dılektır Bır ornek vermek UUştarafı I gerekırse Italya da Anayaso 30 kl Istemesı bakımından hukuaydo ha?ır anmıştı Oysa bu metın ta ıhstzüğınl belırtmek ıskurulo gorev veren yaso sodeterım, bu hala bızi duşurmu» ce 7 ayı ongoruyordu Bu sos olmalarını esefle karşılarım » yal bır sorundur ve hongı soMuzaffer fcnder ıse şoyle koTuca nosıl varılocağının bılinnuştu mesı gerekır «Pıyasada senelerdır gazeteler cayır cayır yazıyor, (efenSoru Sız bir Anayota profedım ayda yuzde 10 12 (aiz vesonj ve hukukcusunuz Stzce riyoruz) dıye bunlar hesap edll Anayoıanın oluşmosında karsı dığı takdırd' yatırılan paranın lasılan en onemll etken nedır? faız mıktarı yuzde 150'yı bulCevap Yen Anayaso hazırmaktadır Bu ekonomıyı ne ha lanırken en önemlı eorun ba(liastarnfı ı S le getırır? llgılıler baslangıcta na göre yürüirreyle yasama fmdan •anınmaması yolunda arasındakl Hişkılerdır Ve yü buniarı neden goremedller'' bır tasan hazırlandıgı belırtılMemlekeli bu felaketll duruma dı Toplantıda, Federal Almanrutmenln konumudur Insan getirdlüer Ancak bırkac cenova'dakı aılelennın vanır.a gelehaklorı sorunu. sorun değlldlr. ze merasımını seyredebıld.kten cek çocuklar içın 5 yıllık deCunkü, bunun lle ılgilı hukürnsonra okıllarımız başımıza gelneme suresı yonınlıılugıı konul lerl Avrupa Insan Hakları dekması yoluriaakı onen de ele adt» lorosvonuna Helsınkı anlaşlındi öneri Pederal Alman>a'Recal Dincer Ise sozlerıne mosıno ve ABD Insan Hakları da<ı eıleler'nın yaima gidece^ cbankerler ne istıyor» scrusu b'ldinsıne uyorlavacadız 1961 çocuklar 5 vıllık deneme süreıle başloyarak şoyle devam etsi sonunda uvum S3ğ!ayamlırAnayasasının insan Hoklan ko tı lerse ulkede kalmalannı ongonusunaa yazılmış olan gınşınnı>or. «Bankerler bugun nomusde bu sorun boyle ele alınıyor tuz, sahtekar ınsanlor degllAlman toplumuna uyum sağ du Ona dokunmayacağız Bllanıanın şartı Almanca ogrenlerdır. O namussuz, sahtekar zlm calışmalarımızm esasını mek, okııla ve\a meslekı eğıInsanlor yavaş yavaş çekıiiyor yurutme, yosama ve vorgı ora tım kurslanna devam etmek ve bugun devlet buniarı gorsmdakı llışkıier oluşturacakbuîunuyor mektedlr ama bunlorın coğu tır. mutlak surelte ekonomiye hızmet eden insanlardır» Bır başka unıversıte hocası (Baçtarofı 8por"da) Kerrol Dal ıbutun bu olaylar ALTUNİZADE cereyen ederken, bu olaylar uTOPRAK SAHA 9 30 F Bahçe Çatalc» 11 zerine yurumeyen ve mılletl 00 îst. Spor T Tayfun 12 30 bankerlere, tabtrl caizse soyÇapa HünHvet 14 00 Beşıktaş duran kimdir?» sorusunu yo KUçükköy 1530 Yeşılköy • Yel nellırken, Hıdayet Uğur da şoy degırmenl le konuştu PAŞABAHCE STAP1 «Mallye Bakanının halka bu 10 30 Tarabya Neta» 12 00 konu uzeıinde tavsiyelen enAltınordu • Maltepespor 13 30 Yıldırtabva Eyüp Dif Habertw S«rvl»l Fe dlşe ve huzursuzluğu arttırmış, panik yaratmıştır. Halk parasıSPOR AKM>FMtSt STADI deral Alman parlamentoau ön10 30 Camialtı Yaylaspor nı gerl almayo kalkmış durust cekı gun gpuhalıf Hırlstiyan 12 00 Tunusbeğı tanga 13 30 bankerler de zor durumda kalDemokrol blokunun Polonya'ya Haliç Koçuvolu 15 00 Yenilsdy mıslardır ı lııışı yaptırım uygulanması öne Örnekspor Şerafettln Yarkın Ise bankerKARTAL STADI rısınl reddederek. Polonya'ya lik olayının gelişıminı şöyle an10 30 Yeşübaglar Yakacık yapocağı gıda ve sağlık madlottı12 00 Silhm Vardar deleri yardımını sürdürmeye (Bu nasıl olmuştur? Olay 3 A. HtSARI STADI karar verdl. 9.30 Kadırga Mecidiyekoy yıldan berl bütun yetkilllerin gö 1100 Yenlköy B Yenicarşı Iktldarı oluşturan Llberal ve zu onunde yapılmıştır. Bu gizll 1230 Beylerbeyi Yahyakemal yapılmış bir oyun degildır. GlzSosyal Demokrat Partılerın oy 14 00 F. Bahçe Periköy 15 30 II oynanan bir kumar yoktur, lanyla alman karar, gıda ve G. Saray T Tartun gızll yapılan bır tefeclllk de «ağîık maddeleri yardımının yoktur. Demek kl devlet In gözu surmeslni ve cgerekll koşullar fSİM TASHİHİ önunde 3 yıldan berl devam et yenlden kurulduğu zamanı Po• clstanbu1, 20 Asl'ye Hukuk mektedir Her gun TRT'den Ilan lonya ya yen<den malı yardım Hakımliğı'pln 981/569 esos lar, gozeetlerde reklomlar vayapılmasını ongörüyor Karar981/1612 karar nolu yazısında tandaşa guvence vermiştir. Va da aynca Varşovalı yetkılılere belirtildığl şekılde adım Mustondaş da devletlne guvenerek tafa Kaşıkcılor ıken, 28 12 1981 yenıden sıkı/onetımın kaldırılbu guven altında sankl bankatarıhli duruşmada Mustafa ması tutukluların serbest bıraGokhan KoşıkcMar olarak du kılması ve katoMk kılısesıyle ve ya yatırır gibl bankere parasını yatırmıstır Dolayısıyla yıllarzeltılmıştır» faalıye'lerı askıya alınan Dadan beri bı konunun düzene vonışma Sendıkasıyla dıyaloMustafa KAŞIKCILAR sokulmaması ve herşeyin sangun yenıden başlatılması cağı• IDMM Akademısl Günduz kı devlet yokmu» glbl devam rısında bulundu oğretımi Inşaat Fakullesı nden etmesi, bu duruma gelmesı, el1980 • 1981 oğretım y.ında albettekl ortada bır idarenın aFederal Alman Başbakanı dığım kimlık kartımı yıtırd m çık kusurunu göstermektedlr * Halmut Schmıdt rse Polonya Hukumsuzdüf. vanusundakı tavnndan dola/ı Hukumete yonelik elestırılerl All SIVRI ! c ve d ş eleştlrı ere şiddet e yanıtlamak üzere kürsuye ge• Muğla Nüfus Müdurluğu r catarak ABD Başkanı Reagon ten Devlet Bakanı llhan Ozden oldığım nufus cuzdan m ve Fronsa Başkanı Mıtterrand trak do şoyle konuştukoyb ot l m Hjkumsüzdjr ı e yaptığı goruşmelerın Batılı «Getlreceğimlz kanun hOkHoyrullah Vecıhı SUNGUR dev'etlerın buyuk bır uyum ıcın mundekl kararname lle vatan• Nufus cüzdanmı yıtı' de b'jlunduuunu goeterdfğlnl dasa koloylık getlrh/oruz. Avud T Gecerslzdlr kat ürtmayacak onun hakkını Seyiı Ahm«( TÛKENMEZ Ismaıl be^ ovrıco «votandcso TiTizm Bnkonlığı nedır dlye sorananız koymos» gereken vere kovmadıqı posterlerl vapan bakonlıktır fohls flyat I stelerlnl onoy layon bakanlıktır dıye cpvop verlr» d'yersk Tıırızm ve Tanıtma Bakarlıöı nın «monevi şahsıyetlnl» de aşağılan s rj'unma^toor Ismaıl bey «artık kemer vatand"$ın be'inı değil bosıkfr hn|» celmistir» dıyor do^rusunu soyle/elım mı hmol Arar bev n sozlerı de ortık D ^lerı «ıkar hole şt,r ge Bu duzenın bu para pol t ka^ının eleşt r^ecek nesı var b r turlu anlavomıyoruz Ismaıl be/, ınsaf buyurun guldürmeyın adamı' Bakanın sözleri biz takip edeceğlz Temdlttere karşı vatandaşı koruyoruz Blz vergıyı affetmıyoruz, ona zaten hakkımız yok ama vatondas hakkını alsın korkmadan beyan edilsın her şey bey an edıl sin dly« cezadan vazgeçtlk. Aksi takdırde olacaklı korkacak, banker korkacak vatondaşın hakkı gıdecek» öztrak ın acıklomasından sonra ayağo kalkan Turgut Ye ğenağa şu soruyu yönelttı «Sayın bakan konusmalan sırasında vergi cezalarının a*fını bankerler beyan etmekten korkmasn d!ye duşunulduğunü söyledl Br de bu fşe para yotıran, vergıden korkarak belyanda bulunmoyanlordan bahsettiler O halde biz iki tane suc'uyu mudafaa edıyor durumdaytz Bu kanaata ıstırok ederler ml etmezler mi onu soruyoruz? » Öztrak ın yanıtı şöyle oldu «Sayın Yegenağa benı bagıs larso, .uclu degıl de derde care aramak zorundayız Maksat kımse korkmasın, bir hastalık gectl, bunu kabul etmek lazım, bu hastalık bazılonnın canını yaktı Yanma az olsun ve mumkun olduğu kadar cok vatandasın hakkını kurtaralım.» Prof Akıf Ergınay'ın «serbest faiz rejimlnin kabuluyle bu bonkerlık fociasının ortava cıkacağı herhclde kısmen tahmin edilıvordu Eğer boyle >se <> neden tedblr a!ınmadı » sorusuna Genel Kurul dakı tart şmaları ızleven Malıye Bakrnı Kayo Err'em şu yanıtı /erdı «Bu, 24 Ocak'ton sonra en acıl vergı kanunlarının dahi çıkonlomadıdı bir doneme tescduf et'i Ondan sonrakl donem de de hukumeün yoomış olduğu çal'smoSarı orz etmlş bulunuyorum » ILAN ÜSKUDAR2 SULH HUKUK HÂKıMLıĞıNDEN 1981/1175 Ahmet Ersoy tarafından M Azızoğlu Ha/dar ıle Lutfi aleyhıne acılan I Şuyu davasında, bu davalıların ocık adreslerı tesbıt eoılmedığmden adı gecenlere kay/ım tayını ıcın acı i lan davanin 29 1 1982 gunu saat 12 de mahkememıZde hazır bulunmaları veya kendilennı bir vekılle tems I ettırmelerl, gelmedıklerı takdırde kendilennı temsilen bır kayyım tayınıne ka'ar verıleceğı hususu ılan olunur (Basın: 329) 412 Nüfuz Cüzdanımı ve Sıgorta slcıl kartımı yltrrdim geçersladir. Setahattbı BOZKURT F. Almanya Amatör ALMAN PARLAMENTOSU POLONYA'YA YAPTIRIM UYGULAMAYI REDDETTİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog