Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet 8 SPOR 1082 SporToto'da isim hakkı 200250 bin lira oldu ANKARA (a*.) Beden Terbiyesi Genel Müdürü Yücel Seçkiner, «SporToto Teşkila tı'nca kulüplere ödenen isim hakkı orarüannda yeni dnzenlemeye gidildiğini» belirterek, «Toto'da ikinci yannın başlamasıyla birlitrte, • birinci lig kulüplerine 250 bin, ikinci lig kulüplerine de 200 bin lira isim hakkı ödenecektir» dedı. Seçkiner bu komıda şunları söyledi: «Teşkilatımızın bir amacı da kulüplerimize gerektiğinde mad di bakımdan destek sağiamak tır. Türkiye liglerinde mücadele eden takımlanmmn gerek transfer, gerekse deplasman yolculuklarında yart'klan mas raflann yüksek boyutlara ulaş tığını açıkça Rörmekteyiz. Bu nedenîe kulüplere maddi yönden yardımcı oimak amacıyla ban tedbİTter düşöndök ve Uk etapta SporToto tarafından kulüplere ödenen isim hakkı oranlaruu yükselttik. Buna göre, daba önce 6 bin lira olan isim hakkı, birinci lig kulüpleri için 250 bin, ikinci lig kulüpleri için de 200 bin lira olarak belirlenmiştir. Bu konudaki fcararomz, Merkez Danışma Kurulu'nda onaylandıktan sonra, ikinci devreden itibaten knlüplerimize ödenme ye başlanacaktır.» E. PilsenTofas SAS, G. SarayKarşıyaka Spor Servisi Türkiye deplasmanlı basketbol 1. ligi final ve klasman grubu maclarına bugün yapılacak karşılaşmalarla devam edilecek. Günün programı şöyle: Spor ve Sergi Sarayı: 13.30 İTÜ Şekerspor (klasman), 15.00 Eles Pilsen Tofaş SAS, 16.30 Galatasaray Karşıyaka, Ankara Atatürk Spor Salonu: 13.30 ODTÜ İst Bank. Yenişehır (klasman». 15.00 Ziraat Taçspor (klasmani, 16.30 Muhatızgücü Çukurova Sanayi (klasman). Adana Spor Salonu: 14.00 Güney Sanayi DSİ. Spor (klasman). Bursa Atatürk Spor Salonu: 16.30 Oyak Reno Kolej (2. lig). SPORDA DI/ALOG Erkök •:imdir? 1926 Konya doğumlu olan Erkök. ilk. orta. ve lise ögrenimini bu ilimizde yaptı. Daha sonra yufcseh ögrenim için Isıanbul'a gıden Erkök. burada Yüksek İktisâdi Ticari İlimler Akademisini bi'.irdi. Okul Talebe Cerriiyetı. 3 yıl Üniversite ve Yüksek Okullar Spor Birlığı Başkanlığı, £>ümerbank Teftiş Heyeti Başkanlığı, Türkiye Kamu Sendikası Başnanlığı. Türkiye Otobüs İşletmeleri Genel Başkanlığı. rtirfeiyjş Yüksek İktisâdi Ticari İlimler Mezunlan Derneği Genel Başkanlığı. Türkiye Azot Sanayi Genel Müdürlüğü, Güreş Federasyonu Başkanlığı ve Sümerbank Murahhas azahğı yapan Erkök. halen Boks t'ederasyonunun ve Türkiye Hayvanlaıı Koruma Derneğinin Genel Başkanlığını yapıyor Voleybol Klasman Grubu nda Otomarsan liderliğe yükseldi Mahir ATEŞ DENtZLt Voleybol Ligı Klasman Grubu'nun 2. yan maçlanna devam edildi. Lider Galatasaray'ı 2,5 saat siiren sa vaşım sonucu 32 yenmeyi ba şaran Otomarsan. liderliği de eline geçirmiş oldu. Günün di ğer karşıl??ma!annda, P. Ofisi İETT'yi. SSK Maltepp'yi aym sonucla 30. Makoscor ise M. Gürii'nü 31 yendilpr. Böylelik le ÎETT ve Maltepe düşmeyi Erarant:!ecii!er. OTOMARSAN: 3 G. SABAY: 2 Hakemle'. İsmail Hakkı Ese men f9t, Faruk Gönen ı9> Otnmarsan: Serap (91. Cem (91. Ertan (81. Halit (71. Hayım (71. Mustafa (81. Nuray (9~ı Galatasaray: Bülent (71. ömer (71. Mustafa (71. Mustafa (6>, Tunçhan (61. Nedim (71, tlker (81. Burhan (81. Metin (71 SeUen (15/56 '1515 '410/1515 /131 Klasman Grubu'nda raaçlara bugün de devam edi!ec?k Prog ram şöyle: 11.00 Petro'oîisi • Maltepe. 12.30 ÎETT Muhaftz gücü. 14.W) >îakosr>OT • G?lata saray, 15.30 Otomarsan SSK. fleumiş? Ordincryüs profesörü ilk okula öğretmen yaptılar Abdülkadir YÜCELMAN Boks Federasyonu Başkanı Cemil Erkök, Spor Servisi şefimiz Altuğ istanbuliuoğlu ile... Boks Federasyonu Başkanı Cemil Erkök sorularımızı yamtladı "Karsıyaka, Voyvodina ile prestij için oynayacak,, İZMİR, (THA) Karşıyaka Voleybol takıma me neceri Yılmaz îzgut, Yugoslavya'nın Voyvodina takımı ile bugün yapacaklan Baikan Kupası maçında tur atlama şanslanrun olmamasına karşın, prestij ve galibiyet için oynayacaklannı söyledi. Voyvodina maçı ile Ugili olarak hazırhMan dün yaptıkları son çalışma ile tamamladıklannı belirten menecer îzgut. «Zeki dışında 12 kişilik kadro ile j Voyvodin» tnaçına en iyi şeki'.de hazırlantnağa çalıştık. Rakibimizin ?üçlü bir ekip olduğunu biliyor ve tur atlama ıımuclu ile oyalanmıyoruz. Fakat. hedefimrz jalibiyete erişmek ve prestijimizi kurtarmak olacaktır» dedi. Atatürk Spor Salonu'nda saat 18.00'de yapılacak karşılaşmayı Bulgaristan Federasyonu'na mensup hakem yönetirken yardımcılıgını da Türk hakemin ya pacagı açıklandı. O RDİNARYÜS profesörü ilkokula öğretmen yaptılor. Evet vanhş anicşılmasm. Lefter e seyircimizin taktığı bır lakabtır Ordinaryüs. Basm tribününün önündek. n'jmaralıdan bcğıran seyircilerimizin futbolu bilen, anlovan, alkışlayan futbolseveılerimizin ve hele başlorındn Manol'un «Haydi Ordinaryüs» diye yırtındtğını dün gibi anımsıyorum. Ama Lefter bunu hak etmişti. Gerci tah3ili ycktu. beikî liseyi bile bitirmemiştı. amo futbol zekası vardı, futbol yeteneği vordı. Doha b.zde kondisyo•ıun lofı bile edılmezken 0 önemlî maclar oncesi kend • sın' özel kampcı ceker, öze! calışmaiar yapardı. Ama ıikaldı. ama ycptıklarının belki de bilimsel hıc bir yanı yok tu Bunları kitopta da okumamıştı. üstehk okumayı da sevmezdi. Ancak ordinayüsü idi futbo'urı. Gününün en •nükemmeı futbolunu oynayan adamdı. futbolu ona bu lo kcbı vermeye yetmişti. OrdınoryüsüTiüz Lefter tutbolu bıraktıktan sonra bır claha futbol maclarına büe gitmedi Gıtmedi cünkü kendisinden daha mükemmelmi göremeyeceğini biliyordu. üstslik futboldaki cirkin ayak oyunlannı biliyor ve nefret ediyordu. Ada'da balık tutmoyı yeğ tuttu daho düne cfek... Bugün sandalmda balık tutap Lefter'i genç milli takımın başına getirdiler ve dediler ki «sen bunlaro a§abeylik edeceksin». tyi güze) de bugünkü gencler Lefter'ın îodece odını duymuşlardt. onu tanımazlardı bile. Onu ordinaryüs yapan futbolunu bilmedikleri ıcin bugünkü Lefter onlara pek rovan getebilirdi. gelacekti de... Biz Zeki Rıza'ya. Aslan Nihafc. Kefo! Fikrefe ye tişemedîk, ama Lefter'i. Turgay'ı, Ncci'yi. A İhsan'ı, Halit'i, K. Fikret'i. gördük, a'kışladık ve hatta bir kısminın maclarını bile yazdık. Bu nedenle bize görmediklerimizi istedikleri kodar anlatsınlar bizim icin gördüklerimizden daha iyisi ofamaz Gelelim bugünkü genclere. en kabadayısı 18 yaşındo, futbolu izlemeye de diyelim ki 7 yaşında başlamışlar. Şimdi bu gencler icin en mükemmel futbolcular örneğin Cemil'dtr, B. Mehmet'tir, Sanlı'dır, Yusuf'tur. Yılmaz'dır. Sabri'dir. Ziya'dır Son 15 yıldan beri futbol seyircisl bile olmayan Lefter'in yerine genclerin tanıdığı. bildiğl ve futbolunu izlediği yukarıda adlarını sıraladıklarımızdon herhangi biri oekâlö bu görevi yüklenebilirdi Ama amac Lefter gibi bir ordinaryüsü buraya getirmek ve gercekten de bir olumlu Iş yapmak değil, ordinaryüsun adı ile başarı kaîanmıs bir genc milli takım antrenörünün görevine son vermek ve kopması muhtemel bîr gürültüyu önlerrektir. Lefter'e bir aâobeylk düşünülmüşse ve bu gercekten de gereküyse o halde neden onu tommayan gencler yerine A milli lckımımız düşünülmemiştir? Ama ne yazık ki Lefter'in oltasından bugüne dek kurtulan balıkların bile güleceğl bir görev dağılımında oltaya takılan Lefter'ln ta kendisidir. Sporcunun istihdamı bir devlet sorunudur Boks Federasyonu Başkanı Cemil Erkök, göreve geldlği haziran 1981 den beri aldığı kararlar ve yoptığı organizasyonlarla dikkat cekti. Büyüklerde iki, genclerde ise bir Balkan şompiyonunun çıktığı boks sporunu yöneten Cemil Erkök, bu hoftakı «Sporda Diyalcg>un konuğu. Boksörlerin. antrenörlerin Iş sorunlannı nasıl çözümlü vorsunuz?.. Kamı doymayan. ailesinin geçimini diişüncn bir bok sörün şampiyon olabüeceğine iri3nıyor musunuz?.. Efendim, bu sonın üslmda Türkiye'nin mühim sorunların dan bir tanesidir. Bugün federasyon nedir. federasyonlann im tcânlan nedir, bunu bildiiiten sonra bu sorun üzerinde durmak iazım. Bugün federasyonlar esasında fahrı olarak görev yapan üç • beş kişiden kuruimuş bir ünitedir Federasyonlann emrinde de gene üç • beş memurdan fazla kimse yoktur. Bugün Türkiye de sporcuların seçimi ve vetişrrjş olan sporcuların istındamı fe derasyonlann çözebilecekleri nitelikte sorunlar degildir. Bu biı devlet sorunudur. Bugün fahri olarak teşekkül ettirılen üç be^ arkadaçla bütün yurttaki sporculan tesbit, bunlann OKUI durum larını incelemek, iş durumlannı ir.celemek. boşta kalanlara is bulmak bizim gücumüzü aşan konulardır. Bu bakımdan gönlü müz arzu ediyor ki. millet olarak. devlet olarak ve özel sektöı olarak birbirimize yardım ettiğimiz takdirde daha verimlı biı sonuca gideriz. Türk sporunun sonınlarmı çözmek bir devlet po iitikasıdır, hükümet politikasıdır. Bunlan çok yönlü olarak gör mek İazım. Biz şu ar.da üç beş tane boksöre iş bulmayı oahı kendi şahsi imkânlanmızla, ricalarımızla temin edebüiyomz Pek çok boksör de işsiz durumdadır. Buna bizim güciimuz yet miyot. i. ler İçin çok tatmin edicidir. Bizde alt yapı ve kaynak olarak yani sıkıntı olmayacaktır. Biz boksun alt yapısım gçrektiren genç yaştaki kadrolan bulabilecek güçteyiz. Pizdm en büyük sorunumuz tesis ve finansman sorunudur. TürHye'de hangi bölgelerde boks yapıJıyor?.. Pilot bölgeleriniz var mı?. Biz Türk milleti olarak boksa daha yatkm bir ırkız. Ben daha önceden Güreş Federasyonu Başkanlığı da yaptım. Güreş, her ne kadar Ata sporumuzsa da Türk milleti gehsel yapı olarak boksa daha yatkındır. Çünkü, en basit olarak müsabakaya daha yeni başlayan boksörüm dahi bir Avrupa, Dünya veya Olimpiyat şampiyonunun karşısına hiç tereddüt etmeden «ben rahatlıkla bununla maç yaparım ve döverim» şeklinde bir moralle çıkıyor. Hakikaten. çok güçlü olan boksorlere karşı, çok güçsüz olan bok sörlerimiz en ufak yılgınlık alametı göstermedsn bır mücadele örnefi veriyorlar. Bu çok mühim olan bir konudur. O bakımdan demokrafik ve genden gelen yapı bakımından Türk milleti boksa en yatkın bir ırk. Bunun misalleri var. Bilhassa Kars, Erzurum Adana gibi böigelerde fevkalade boksörler çıkıyor. Nitekim Sovyetler Birliği'nde, Pulgaristan'da, Romanya ve Yugoslavya'dafci dünya çapmdaki, olimpik çaptaKı boksörlerin yüzde 21'i Türk asıllı. Bu Türk ırkının boksa çok yatkın olduğunu pösteren bir örnektir. Ülkemi2de boks için pilot bölge olarak seçllen yerler arasında. Ankara'da bir boks okulu açtık. Ankara ve Erzurum'dan sonra Kars. Artvin ve Van'ı devreye sokacağız. Bu bölgelerdeki insanların boksa çok yatkın olduklarmı biliyoruz. 1982 planlamamızda bu bölgeler devreye girecektir. Keza, Karadeniz bölgeleri boksa yatkın olan bölgelerimiz. Bunun dışında ^ersin, Adana, Konya bölgeleri de boksa yatkın elemanlar çıkartabilmektedir. Genelde biz bütün Türkiye sathına dağılmak ve herkesi de boksör yapmak gayesiyle çalışan bir dal değiliz. Boksa yatkın bölgeler Üzerinde durmak sureti ile Türkiye'de esasında 25 30 ilde yapılabilir. Bu bölgelere agırlık vererek çalısmalarımızı surdüreceğiz. Bu bölgelere ne gibi öncelikler tanınacak".. Bu bölgelerdeki esas öncelik, tabiatıyla bizim boksun diğer dallara göre bir önceliği var. Boks, her yerde ve her zaman yapüabilecek bir spor dalı değil. Diğer spor dallarını her yerde ve her bölgede yapmak mümkün. Ömeğin basketbol. Bir tane pota takarsınız ağaca, nerede olsa yapıhr. Bir güreş, nerede olsa yapılabilir. Bir futbol, iki tane taş korsun, bir tane top, yapabilirsiniz. Buna münhasır. voleybol gibi diğer dalları yapmak mümkün. Boksta, bir ring olması İazım. Ringı koyacağınız yerin ka•palı bir spor sahası içsrisinde olması İazım. Antrenör olması Iazım. Doktor olması İazım. Bunlar olmadan boks yapmak mümkün degildir. Keza hakem müessesesi bizde ilimdir. Çünkü her cahşmanın sonunda bir müsabaka yapılır. Müsabaka olmayan «BUGÜNE KADAR, HEP ANGARYA ÇAÜŞT1M» İZMİR, (THA) Göztepe eski Tsknık Dırektörü Erkon Velioğ'u, şimdıye kador görev aldığı kuluplerde angarya calış tığını öne sürdü. Erkan Vel oğlu Türkiye'de futboiun nankbr bir meslek olduğunu. bunca sene İzmir futboluna cok sevier kozondırdığı halde ıki aydır ışsiz durumdo beklediğini de vurguladı AT YARIŞIARI 1. Koşu: F. Şetika 17, P: Kahkaha 1. S: Kristal. 2. Koşu. F: Çobankızı, P: Paby. S: Urar tu, 3. Koşu: F: Buhara 2, P: 1: Koray 1, P 2: Kung Fu. S: Eğilim 1. 4. Koşu: P: Kutan, P: 0, S: Ali Paşa. 5. Koşu: F: Orak, P 1: Fethiyeli. P 2: Akrep, S: Polatım. 6. Koşu:?: Galigo,' P 1: Karmelita. P 2: Büyük Seda, S: Prince Shadow. 7. Koşu: F: Elmas 15. P 1: Esenyol, P 2: Erdim. S: Çagatay 8. Yüksel KBÜÇ ALTILI GANYAN Futbol ,. Federaşyonu. ilk yarıyı değerlendiren brifing verdi Spor Servisi Futbol Fe derasyonu'nca dün 1. lig takımlanmn temsilcilerine ve basın mensuplarına Gazeteciler Cemiyeti'nde bir brifing verildi.. «İli: yarıyı degerlendirme» brifingini bir konıısma ile açan Futbol Federasyonu Başkanı Yılmaz Tokatlı, 12 eylülle birlikte gol ve galibiyet geidjğini belirterek, «Federasyon Kupasını kazanan terfi liei takunı, 1. lige alınacak» dedi. «İlk yanya pirerken ve ilk yan sonunda genel değerlendirme» konulu bir konuşma yapan Yümaz Tokath, önoe transfer konusu na degindi. Tokatlı, ilk. yanda başka knliibe transfer olan 137 futbolcuya 56.596. 000 lira transfer ücreti ödenöiğini 121 futbolcunun ise iç transferi gerçekleştirdigini ve 43.856.000 Ura ücret aldığım açıkladı. Tokatlı aynca, 198283 yılı birinci Ug takun sayısımn 18 adet ile sımrlandınldığını ve Federasyon Ku pasını kazanan birinci ligden düşmüş olsa dalıi lig' de kalacagını, ikinci lig ve terfi ligi takımlannın kupayı kazanması halinde de birinci lige alınacağını, amatör küme'den bir taiımın kupayı kazanması haUnde ise profesyoneüik sartı aranarak 2. lige alma cagım kaydetti . Türk milleti olarak boksa daha yatkın bir ırkız. Güreş her ne kadar ata sporumuzsa da Türk milleti gensel yapı olarak boksa daha yatkındır. Kamu kuroluşlarında mı Işe alınmalılar?.. Kamu lcuruiuşlarının buna yönelmesı, gene devlet poiiu kasında çözüme bağlamr. Nitekim son zamanlarda görüldüğü gibi güreşte Sayın Devlet Başkanımızın vermiş olduğu emir ge regince 2530 sayılı kanunun 21. maddesı çalıştırılaraK 500'den fazla ışçi çalıştıran müesseseler bırer güreş kulübü kuracaklar dır. Bu da Türkiye'de 80 veya 100'e yakın gerek özel sektör ve gerekse kamu kuruluşunuıı güreş kulübü kurması demektir ki bu Türk güreşi bakımından büyük bir reform niteligindedir. Sporun gerektirdigi şartlan t>u kuiüpler yerine getirir ise Türk güreşinde fevkalade başanh sonuçlar alınabilir. Bunun dışında yine bzel sektörün sporun vermiş oldugu büyük etkileyici propaganda gücü sebebi ile basketbola yönelmeleri öasketbolun bir raddede Türkiye için kurtuluşu olmuştur. Federısyon olarak amacuuz ve hedefiniz nedir? n Efendim, ner ne kadar maddi bakımdan şanssu biı nitelüc taşıyorsas da netice bakunından ülkede diğer spor dallarından çok önde yer alabilecek olan bir dalız. Çünkü, boksun ken disine özgü bir takım avantajlan vardır. Bir temasa sporuüur Boks, kaliteli olduğu takdirde görünüm ve heyecan bakımından diger spor dallarından çok daha iyidir. Fu sebeple ranatlıkla seyirci bulabilen bir daldır. Türk milletindeki yapı ve fizik güç bakımuıdan diğer spor dallarından daha başanlı olabilecegimiz yapımız mevcuttur. O bakımdan bizim en büyük sorunumuz, de min de bahsettiğim gibi istihdam, ile maddi kaynak sorunudur Yapı olarak federasyonlanmızm kuruluşu, antrenbr eğitim kad rolanmızın durumu diğer spor dallarından daha guçlü vaziyet tedir. Nitekim, 1981 yılı içerisinde, vazdfeye geldiğimiz haziran ayından sonra yaptığımız organizasyonlarda da bunu rahatlıkla görmek mümkündür. Türkiye'de hiç bir spor dalı resmi ya da herkes tarafından söylendiği şekilde Edirne'den öbür tarafta yer alamazken boks, Balkan ikincisi durumundadır. Genclerde keza, Balkan şampiyonu çıkartabilecek bir yapıya sahibiz. Her ne kadar basketbolda takım halinde Balkan birinciligi cıkartmışsak da onlann imkanları, demin bahsettiğim şekilde müyarlık, bızimki ise milyonluk. Bütçemiz, 10 milyon lira ve bunun içerisine malzememiz, organizasyonlanmız, seyahat ücretlerimiz dahildir. Buna rağmen alman sonuç diğer dallara nisbetle çok iyidir. Keza yurt içerisinde yapmış olduğumuz organizasyonlar da biz Ç Sporda ileri ülkelerle devamlı bilgi v aktanmında bulunuyoruz. S. Birliği, Bulgaı tan, Romanya ve D. Almanya gibi ülkelerden devamlı teknik eleman getirterek, bunlann açmış oldukları seminerlere teknik elemanlanmızı sokmak istiyoruz. * J Arnatör Gencler Liglerine bu hafta 7 8 karsılasmayla devam edilecek Spor Servisi îstanbul 1. ve 2. Amatör Gencler liglerinde bugün ve yarın 78 karşüaşma yapılacak. Program şöyle: CTJMARTESt \rEFA STADI 9.30 Aksaray • Hilal 11.00 H. Tastepe Gbkspor 12.30 Okmey danı Tekel 14.15 Ist. Spor • Sefaköy 15.30 F. Bahçe A. Mız rak EYÜP STADI 9.30 Y. Direk T. Tayîun 11. 00 Rami K. Çekmece 12.30 Çe likspor Beykoz 14.00 Şehzade bası B. Güvenspor 15.30 Diki litaş Anadolu MALTEPE STADI 10.30 Topkapı G.O. Paşa 12. 00 Esenler Taksim 13.30 Mimarsinan • K. Burnu 15.00 Feliköy K. Pazar A. StTESt ÇİM SAHA 10.30 İst. Spor Maltepegenç 12.00 Güngören G. Saray 13. 30 Yeşilköy Şafakspor 15.00 Tunaspor • Esnafspor A. HISARI SAHASI 10.30 Demirspor • Selimiye 12.00 Alibeyköy • Fethiye A. StTESÎ TOPRAK SAHA 9.30 Çamlıca K. Ahmet 11. 00 S. Sirkec; Koşuyolu 12.30 Mecidiyeköy • B. Yeniçarşı 14.00 Şafakspor A. Hisarı 15. 30 İstinye Şebremim PAŞABAHÇE STADI 10.30 Kağıthane Kuştepe 12. 00 Yıldız Y. S. Selim 13.30 Şis 11 Sanyer A .HtSARI SPOR AKADEMtSİ STADI 10.30 K. Papızara Bayrampaşa 12.00 Zeytinbumu THY 13.30 Kasımpaşa • Küçükköy 15.00 Hasköy Çıksalın KARTAL STADI 10.30 K. Ayasofya Okspor 12.00 Çayırbaşı • Alemdar BEYLERBEYt STADI 9J0 A. Hisan îsttoye 11.00 Çatalca Altmmızralc 12.30 Ç. Talimhane Çapa 14.00 B. Men sucat örnekspor 15.30 S. Sir keci Alttnordu PAZAR VEFA STADI 9.30 Güneşspor Ümraniye 11.00 Davutpaşa A. Hisar 12. 30 Çamlıca Kanarya 14.00 Ar çelik B. Yeniçarşı 15.30 Okmeydaıu Beylerbeyi EYÜP STADI 9.30 Cankurtaran Taçspor 11.00 Galata P. Bahçe 12.30 Yonacspor Ortaköy 14.00 Altınyıldız Sulrantepe 15.30 Yü cespor • Kartal M.ALTEPE STADI 10^0 Çubuklu Beyoğluspor 12.00 Tozkoparan Otomarsan 13.30 Üsküdar Altmmızrak 15. 00 rtukspor Altmok A. StTESt ÇİM SAHA 9.30 K. GUmrük • îskenderpaşa 11.00 Altınay DSİ 12.30 Tekel Okmeydam 15.00 ÇapaS. Sirkeci (Arkası 9. Sayfoda) • Fenerbahçe basketbol takımının öncekl gün ABO'den getlrdiğl oyuncusu Kevln Sinleton, dün ülkesindeki sözlüsünün oni çoğnsı üıerine uçakla İstanbul'dan ayrıldı. Fenerbahçe basketbol takımı yöneticilerlnden Altan Dinçer, «Kevin'in ülkemizı çok beğendiğinl, havoalanında ve daha sonra gez diğl yerierde büyük sevgl görduğünü, ancak sözlü sünün telefonu üzerine Amertka'ya donduğünu» söyledi. • Büyükler, bayanlar ve genc erkekler bölge birinciliği eltopu müsabakaları bugün istanbui Bağlarbaşı spor salor.unda boşlayacck. • Abdi ipekçi kupası cimlastik müsabakaları 22 23 24 Ocak günlerinde Bağlarbaşı (A) salonunda yapılocak, • Uluslararası musabakalarda şamplyon olacak sporculara, konut verilmesine ilişkin protokol Genc lik ve Spor Bakanlığı'nca Imzalandı. Konuyla ilgili olarak acıkioma yapon Özgül tEmlâk Kredl banKasının Turk sporuna olan katkıları her geçen gün artmakta olup Türk sporuyla organik bir bağ cluşturmaktadır» dedi. • Yıldızlar Serbest Güreş istanbui Birlnciliğl kar şılaşmaları bugün ve yarın yapılacak. Eyüp Spor Salonu'nda yapılacak olan karşılaşmalar saat 12.00'de boşlayacak KISAKISA • Dünya Kupası finallerinjn kura çekiml bugün Madrid'de yapılacak. 13 haziran 11 temmuz tarihleri arasında İspanya'da yapılacak olan Dünya Kupası finalleri öncesinde Brezilya, İtalya, Federal Almanya, ingiltere, Arjantin ve ispanya grup liderleri olarak soptandılar. Kura cekimini İspanya Kralı Carlos'un oğlunun yapması bekleniyor. Cekimi 1276'sı ycbancı 1800 gazeteci ve TV'cl izleyecek. Öte yandan TV'den yapılacak canlı yayınla 28 ülkeden yarım milyar insan, gruplarm saptan masına tanık olacak. • istanbui Bölge Birlnciliğl Kros Musobakaları bugün yapılacak. İstinye parkurunda yapılacak olan müsabakalar saat 10.00'da başlayacak. • Anadoluhiscrı Genclik ve Spor Akademlsl futbol, voleybol ve basketbol takımlart muhtelif müsabakalar yapmak üzere 22 Ocak'ta Almanya'ya gıdecek. Anadoluhisarı Genclik ve Spor Akademısi ekipleri Almanya'da Berlin Üniversitesi ve Köln Spor Yüksek Okulu takımları ile karşılaşacakıar. SPOR DÛNYASINCAN • Balkan Kupası atletizm yanşmolanna hazırlanan atletizm ulusal takımı İzmlr'de kampa gırdi. • İron Beden Eğitimi Kuruluşu Müdürü Mustafa Davudî, iran'ın 1984 yılında yapılacak olan Los Angeles Olimpıyatına katılmayacağını açıkladı. iran Haber Ajansı €İRNA» tarafından yayınlanan acıklamasında Davudî, boykot nedenini belirtmadi. Gözlemciler, bununla birlikte kararın nedeninin ABD ile İran arasındaki ilişkilerin bir süreden beri bozuk oımasmdan ilerl gelebileceğini bildirdiler. • Fenerbahçe spor kulübünün 10 Ocak'ta yapılacoğı acklanan ancak çoğuntuğun sağlonamaması nedeniyle ertelenen genel kurulu 17 Ocak pazar gunü toplanacak. • Üniversite . Akademi ve yüksek okullarorası voleybol grup birinciliğl Samsun'da boşladı. 9 erkek ve 3 bayan voleybol takımının katıldığı musabukalar yarın sonuclanacak. • Uzun zataandan beri atıcılık malzem« sıkıntısı çeken Trabzon'lu atıcılara tüfek ve saçma verlldl. Trobzon atıclık takımı yetkililerinden alınon bllgiye göre, daha önce 2 tüfekle sürdürülen calısmalara karşılık 6 adet yeni tüfekle 50 bin saçma Trabzon'a tahsis edildi. yerde spor ounaz. Sporun yasası yanşmaya dönüktür. Yanşma olmayınca bir insan devamlı antrenman sporu ile beslenemez. Onun için boksorlere müsabakayı yaptırabilmeniz için hakem, antrenör, doktor ve nizami bir ringin olması gerekmektedir. Antrenman programları federasyon tarafından nu yapüıyor?.. Bölgelere çalışma programlan tarafımızdan gönderiliyor. Her sene bir kaç defa bölge antrenörleri federasyonumuz tarafından eğitime ve kurslara tabi tutulur. Bizim vermiş olduğumuz istikamette çalışma planlanır. Eğitim çalışmalarınız hakkında bilgi verebilir misiniı?.. Eğitim çalışmalan, bugüne kadar tam verimli olarak yapılamamıştır. Nitekim işbaşına geldiğimizde ilk yapmış olduğumuz iş, gerek sporcu, gerekse antrenör ve idarecüer bakımından eğitim çalışmalarma yönelik seminerler ve kurslar açmak olmuştur. Ankara'da bir aya yakm bir siire için 200'e yakın antrenör ve sporcuyu topladık. Buraüa bır aylık eğitime tabi tuttuk. 1982 yılı içerisinde ajanlar, antrenörier ve sporcular için çok yönlü bir çalışmanın içerisine gireceğiz. Türkiye'öeki Kredi ve Yurtlar Kurumuna bağlı bütün binalan da kullanarak bütün bun ları eğitimden geçireceğiz. Gerektiğinde yurt dışı kurslarını da programımıza aldık. Romanya'da ve Bulgaristan'da antTenör ve sporculanmız için kurslar açacağız. Federasyon herhangî bir yayın çıkartıyor mu?.. Maalesef öyle bir yayın çıkartma olanağımız yok. Çünkü, federasyon bütçeleri buçün böyle bir vayını kaidırabilecek güçte değü. Yabancı antrenör düşünüyor musunuz? Sporda ileri ülkelerle devamlı olarak bilgi aktanmında bulunulması sponın baslıca amacıdır. Biz bu feonuda katı bir tutum içerisinde değiliz. Boksta ileri ülkelerden üevamlı antrenör ve teknik eleman alışverişi içerisindeyiz. Yapılan en ufak organizasyonda daima bunu gözönünde tutuyoruz. Bu hususda temel ekollerini oluşturmuş bulunan Sovyetler Birliği gibi, Bulgaristan, Romanya, D. Almanya gibi ülkelerden devamlı olarak teknik eleman getütmek sureti ile onlann yapmış olduğu seminerlere ve kurslara kendi antrenör ve teknik elemanlanmızı sokmak istiyoruz. İmkânlar elverdiği takdirde dış iilkelere göndermek sureti ile de bu imkânlardan yararlanmaya çalışıyoruz. Akademi rnezunlarından yararlanıyor musunuz?.. Akademi mezunlanndan yararlanmayı canı gönülden arzuluyoruz. Akademiler, Bakanlığımıza bağlı bir ünite OLmalarma rağmen ne yazık ki, bunlann istihdamı çok zor. Akademiler ile diyalog içerisindeyiz. Ankara'da boks sporu için aynca bir branş ihdas edilmiştir. Ögretim kadrosu teşkil edümiştir. Akademiye devam eden talebeler branş olarak boksu da seçebilmektedirler. Fakat tabi bunların istihdam sorunu Bakanlığımızca giderildikten sonra bunlan bünyemizde bulundurmaktan büyük bir mutluluk duyacağımız gibi, bunların Türk boksuna çok faydalı olacağı inan cı içerisindeyiz. Milli Takım kamplannda akademi mezunlarını almak biraz zor, çünkü. bunlan hâlâ faal olan sporcular teşkil ediyor. Bunlan Milli Takım kamplanna biz sporcu olarak alıyoruz. Bunlann içerisinde antrenörlük yapacak elemanlarımız henüz mevcut değil, Çünkii faal durumdalar. Fakat açılan her kampa bu arkadaslan davet ediyoruz. SÜKECEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog