Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

OCAK 1982 Cumhuriyet 7 Başbakanlik, Danısma Meclisi'ndeki 2 idam dosyasını geri aldı ANKARA. (Cumhuriyet Bürosu) Danışma Meclisi Adalet Komisyonuna gönderllen Erhon Buldanlıoğlu ve Cengiz Baştemur adlı kişilerin ölum cezalanna ilişkin dosyo Başbakanlığın bir tezkeresi ile geri istendi. Danışma Meclisi'nin dünkü toplantısında okunan Başbokanlık tezkerelennde Erhan Bul danlığolu ve Cengız Baştemur' 11 idamlı yeni bir DEVYOL davası açıldı Haber Merkezi 86 sanıkb Adana TKP dav&sının âuruçjnasmft dün 2 Nuınftralı SıJnyönetim Aakeri Mahkemesinde baslandı. Askeri Savcüıgtn lddl»namesinde, «Anay»s*l düıerri bazı «ıınıflann lehine top.vekön detiftirmek gayesine y6. nelik TürkJye Komünist Partlsi öryfitüne ginnek, vasak riImh bulundnrmak, 1403 sayü] kurnna aykınhk» suçlanndan yargılanan sanıklar arasında 1 avukat 2 doçent. 4 mühendis ve 18 öğretmen, i$çl, esnat ve öğrencüer bulunuvor. Askerl Savcı iddlanamede. sanıklann TCK'nun 141. raaddesinin çeşitli fıkralarına göre cezalandınlmalannı istiyor. Sanıklarm sorgulamalanna saat llJO'da başlandı. Saat 12.05'e kadar sanıkJardan 10'unun sorgusu vapıldı sorgıüan yapılan tüm samklar söz konusu partiye üye olmadıklannı, poliste gözaltında kaldıklan sitrece insanbk dıçı tçkencelerden geçirildiklerinl ve yaşamak için kendılerirıe dikte ettirilen ifadeîerin altına imza atmak zorunda kaîd'klannı ör>3 sürdüler. Asken savcılıkca alınan ifadelerin doğru olduğunu. polisteki ifadelerini ise kabul etmeyeceklerini bildirdüer. 8't TAHLtYE EDtLDt Duruşma sonunda mabkeme hej«tl Temel Bilirüler Fakültesi Pizik Böllimü Doçentl Hayriye »Yeter ÖRCÎman), B a n t Sen Iş Sendikası Sekreteri Höl ya Yılmaz, öfretmcn Tülay Çapan (Mavi). öfrrtmen Sabahst Kale. Akademi öğrencisi Sevgi Güzel, Tekel Sigara Fr.brikasi ANKARA'DA 11 İDAMLI YENİ BİR DAVA DAHA AÇILDI ISTANBUU'DA MADENİŞ ÜYESİ 3ER YIL HAPSE MAHKUM OLDU. 6ÖLCÜKTE BOMBA İMAL EDERKEN HER 2 ELİNİ YİTİREN GENC 10 YILA ÇARPTIRILDI. İZMİR'DE 8 ÜLKÜCU SANIKTAN 2 Sİ İC'N İDAM CEZASININ İSTENDİĞİ DAVA BAŞLADI. CHP ESKİ MİLLETVEKİÜ, OĞULTÜRK İLE ZEKİ ALÇIN VE GEE ESKİ YÖNETİCİLERİ HAKKINDA SAHTE EVRAK DÜZENLEMEK İDDİASIYLA DAVA ACILDI. iççüerinden Sekns A». Tülln Ks la, Besim Yakut, Ile Erdofan Aksoyan, ve Necatl Yılmu'ın salıverllmelerine karar verlldi. ANKARA Yasaduı «Derrimd Yol» örcütünün Ankara Şentepç'de faaljvet gösteren ko lu Uvesl 39 saruktan ll'i hskkmda anayasa) diizeni cebren d?j^ştirmeye kalkışmak suçundar> dava açıldı Ankara SıkıvfineUın Askerl Seveilıgi'nea 1 Numaralı Asken Mahkemeye açılan davanın iddianamesinde. sanıklann «Şen tepe Karşıyaka b5leesin«1e S mavıs 1980 tarihinde Sevfpt tin Yıtdmm'ı öldür^ukleri. knrsan mitin?ler dirzenlediklpri. Şentene'de firefitü halka sevîtnH fföstrrmek «niBCiv'a Kew!«opdo arsp.lan n. karşı cıtcanlan efice zorladıklan silahlı catısmava rirdikleri. fzsv sucunu istertikİFri. çe?ttH »erlere patlavıcı ve vanıeı maddeler attıklan» ıddia TCK'nun 146'1 maddesl uvannca 6Hlm cezasma çarptınlrealan istenen sanıklann adları Sövle: Ruşcn Sümböloğlu, AvfeT An soy, Nejat Nerçis, tsmatl Ak. Kcraal Yüzgeç, Fahretfln BSvükayadoğlu, tbrabttn Bağdu. Celll AJyans. Erdoğan Aydm, Yuksek Gfindogan ve tsmail Çopur. SAHTE EVRAKÇIUK • CHP eskı Mılletvekill Abdunahman üjhıltürk, Genclik Kollan eskı Başkar.ı Zeld Alcın ve eşi S*«r Valçın Gazl F»ıtım EnstıtÜsü eski Müdür Başyardımcısı Nlvaıi Altunra De 16 enstitü srörevlisi hakkında «TCK'nun 14)>/3 avkırı davranış «ahtp çvrak tanzim etmek. rttlrmrk sahte olarak tanzim edilmi$ rpsml evrakı Inılliinmato» suçlarmdan da<*a açıldı Iddiaran'frie Ofultlirk re AlC"i ıle esının Gazı ECItım ESis titüsü oÇrencısı olmamalanna kar^ın 'tıalom» aldıkları belır tıldı Zekı Algının aldıft DU bıtırrne oelsesi Ile askerlik «aran aldırdı*ı saotandi Ogultürk ve Alcm'ır. e avdan 3 yüs kaHar rıansi isten^vor Bu arada enstitüye aıt bir teksir makinesfnin çaiınması olayı tlzerine soruşturmanın de riniestirildiei makinenin en^titü çalışanları tarafından aUnarak Devrimcı Yol örgtittl sdı na kullanıldıtı belirtüen iddıa un savunma avukatlarınm ckıdei muhoktme» istemelerinin kabul edlidlği ve dosyalaıın Mıllı Savunma Bakanlığı'na sunultnak üzere geri istendiğl be lırtildi. Buldanlıofllu ve Baştemur'un dosyaları tlodel muhokeme» Istemlerınin gerekceslnın verinde olup olmadığinın ınce lenmesl Için Milll Savunma Bakanlığına gönderlldi. Kadın gözüyle Cin'i (Baştaratı 10. Sayfoda) rehber ve taksı ver alıyorsa 1130 13 30 orası valnız ve valnu. öğle. yemeğı yemeyı planlayabıiırsınız. Te* tek vemekler yerıne be iıriı ucretlerı olon menüler >smariomak zorundasıni2. Gercekten haftf yernek tsti *orsanız yıne dışediş bir oazarlığo gırişerek 10 yujnlık vemek yerıne 5 yuaniık yemek yemeyı kabul ettırebılırsıniz Bir de bakarsınız, pazarlık sonucu vedığınız 5 yuanlık yemekıe 10 ^uanlık menu eş ve slzlnle Dirlıkte yiyen taksl şoförü aym menüye 1 yuoncık ödü vor. Bir tura katılarak gezmek demett, sobahın belırlı bir saatınde otelınızden alınıp, Kentın onemlı tarıhi yerlerını gezmek. 11.30 13 30 arası oğle yemegı vemek. yine tanhi bir park ya da mu £.e gezmek. ycndakı hedıve ıık eşya dükkânından mu;ede gordüklermızın kopya ormı satm aimak soat 17.30da otelınize yetıştıriiıp orado ya da başka bir lokanlada okscm yemeğı <emek, cevredekı Yoyıden ıpek kumaş ıpek kravat. ıpek eşarp koşmn kazak ı$iemelı onü. yeşim taşından 8üs eşyaiarı. bombu Kutular. pors8lenier sotm almak, aceieyie önceden yerleri ayrıltılmış tıyotro ak robasi ya da kukio gostensıne gitmek oniamına geiır. Kentin görülebiiecek yerlerıni bir gun ıcınde tomomlayabilmışsenız ertesı gün tren va da ucakio bir boşko kente götüruiuD es oroq romı sürdürür durursunuz Bir komun, bir tabrıka ya da model bir cocuk yuvası görmek Istersenız hemen ayarlanabilır. Bu da heykellerinin yükseklıklen ve enierı, pagodaların rıangı Hanedoniık döneminde yapılıp yandıklan ve yenıden ne zamon onarıldıkları özeı ılgi aianınıza girmıyorsa, gezmizi reh bersız olarak sürdürmeyı ve turlara katılmamayı yeğlersıniz. Bir yandan Çtnceden bildlğinlz yabancı düe cevrilmiş, Cin uzmanlarınca Cm hakkında yazılmış, Cin sınır ları dışındo yaşayan Cin asıllılarca yazılmış kıtapiarı okuyarak. öte yandan, 1930 lardon bu yana Çin'e yerleç mış Avrupalılor. 1978'lerden bu yana Çin'e öğrenime gel mış Amerikalılar. ve yabancılarla ilişki kurabilmış Cinlıierle konuşarak yolunuzu çızer ve gezinize başlarsınız. Bundan sonraki yazılarımızda Pekın. Luoyang Sian. Kvvelın, Hongşu. Şaokısın. Sucu veŞanghay'ı bırlıkte ge zip Pekın'e geri doneceö'z. Bastonuno doyanarok bıntnr guclükle yüruyen kücük ayaklı yaşlı kadmların cüesınden bugünkü Cin kadınının konumuno nasıl gelindiğını anlamaya çalışacağız. Gezdığimiz savısız tarıh köşesınde yabancıdan cok bın lerce Cm'llye rastlamanın yüreğimizm mce bir köşesınrfe yorollığı kıskanciığı, yne bu yoralı vüreğın b>r bcşka köşesinde ekıiebiMr rter konş toproğın oyo gibi işienmlşliğinin yarattığı baş ka tür bir kıskanclığı satırlanmıza oktarmaya calışacağız. Bmlerce kilometre süren bir gezıde 'kı tanecik kedıye. beş ya da altı kopeğe. cok az KUŞO raslıamanın yaraHığı şaşkınlığı. canlı herşeyın yendiğı bir ülkede yeme* seçımının guclüğunü: bınbır tapınak ulkesınde tek ge>cek ıbodete Sıon ccmıın de namaz kılan Cmü müslümanlardo rastlamanın yarat tığı şaşkınlığı: ad:m boşı rastianon umumi heiaiordan ve evlertn önünden rıeı sobah inson dışkıianmn nasıl toplonıp ilk bahar gub'esı olarak kullonıidığını sız okur lorla pavlaşmoyo colışacag.z. Bir Akdenizlınin, el ve kol hareketlerini bir türlü kavrayamoyan Cinlıye karşı duy duğu sabırsızlığı: soğuk hovalordo bile kücük cocuklorın pantolonlarmın gerisınm cıplık olmasının analık duy gunuzu kabortıp «Oşümüyor mu?» dlye sorduğunuz zamon. Sitfn suratınız üsüyor diye yanıtlayan Cinli annenln duvduğu şaşkınlığı dilimlzln döndüğunce lletmeye calışocağız. Yarın, Pekin'de buluşmak üzere. YARIN: CİN'DE ALIŞVERİŞ IJ tDAM İSTEG! namede, GEE yonetld ve memurlan hakkında, anayasal dü»enl zorla degiştinneye yönellk hareketlere yarduncı olmak su cundan 146/3 maddesi uyannca 515 yıl arasında, hapis cezasına çarpünlması istendi. BOMBAC1 GENCE 10 YIL HAPİS VERtLDt GÖLCÜK Donanma ve Sıkıyonetim GöJcuk Asken Mahkemesınde sonuçıanan bir davada Targjlanan vüksck okul ö*rgncisı MümJn San eviem ven olan Karadenız EregHslrde 1980 yüında boraba tmal etmek ve bir yere bırakmak re oatlatmak suçundan 10 vıl afcır haüis ve 2o bin tira para oezasına nnrr>fınldı SEJiık Mümın San. bomtaanm zamansız catlaması sonuctında her tki elini de vitirmi$ti. 8 ÜLKÜCÜNtN ÎDAMI tSTEMDt • Anayasal düzeni deglştlrmek için silaiılı çete oluşturdiıklan. bu amaçla İzmir ile yöresinde 9 klşiyi öldürdükleri ve DEVYOL'a üye oldukları savıyla 52 kişi hasKında dava açılclı. tddianamede saruklardan 12si halJsında idam, 4O'ının da 515 yıl arasında hapisleri istenlyor. öliim ce^ası isfeneaer şunlar: Hasan Üresin, HalH SafcUm. Aslan Yalçın, Recep Alfatlı, SaadeUin Ozgür, Kubilay, Tanlı, tihan Senat, Ahmet Ünlüer, Durmuş Hafka'ı, Sabrl Alsagut, Kadir Bülbül, Mehmet Hakan Erdoğan. ÜLKÜCÜYÜ SERBEST BIRAKAN YARGIC HAKKINDA DAVA ACILDI • Ege ordu v e Sıkıyönetım Komutanlıflı Askerl Mahkemesl, 1977 y'^fda Hatay Bah çelıevler'de Kültur ve Dayanış mo Derneğı'ne silahlı baskın duzenleyerek sol görüşlü Hokon Tuğrul'un ölümüne, Engln Şirin i!e Mustafa Moralıoğlu adlı öğrencilerin de yaralonma sına yol açmck suclarındon yargılanan sağ görüşltj Faruk Kabo adiı sanığı once ıkı kez ölüm cezasıno carptırdı. Doha sonra 8uc tarihinde 18 yaşını doidurmamış olması ne deniyle b j cezalorını toplam 47 yıl 6 ay 20 gün hapıs cezosına cevirdi. Mahkeme bu olayın ilk soruşturmasını yapan ve sanığı eldeki tüm delıl lers knrşın kışa sürede se'best bırokan İzmır Sorgu Hak.mi Kemal Hakalan hakkında da görevl ihmal suçundan da va açılmasını kararlastırdı. GÖREVSİZÜK KARARI VERİLOİ • Ege Üniversitesl Mcklna ! Fnkt'ıires, Maden Mühend s!iğt Boiümu'nde yasal olmayon b'r kfrul oluşturarak, Üniversıte yönettmırır e'e gecirmevi planicmak suclonndan hcklannda dava acılan 15 pro fesor ve ö^rretim üyesi ıle 6 öğrencı hakkındaki davada gö revsizllk karorı verlld!. Sonık • lar 6 ayla 2 yıl arasında hapıs istemiyle tutuksuz olarak yargılanıyorlardı. MHP AYDtN İL YÖNETİCİLERİ HAKKINDA DAVA • MHP ılg ÜGD'nin ortak olarak kullandığı binada bom ba ve bomba yapımındo kullanılan molzemelerl bulundur dukları gerekcesiyle fesh«dilen MHP'nin Aydın ıl eski yö netıcileri ile Yönetim Kurulu uyelerı hakkında 2 i l e 10 yıl arasında hapıs İstemiyle dava acıldı. MHP Aydın eski Başka nı Dundar öziü, parti üyesl İsmail Tural, ılk sekreteri All Oybok, UYD eskı il Başkaoı Sül«yman Aslan ve yönetim kurulu uyesı Ahm«t Kaplan hakkında ocılon davado Askeri Savcı sanıklann TCK'mn 16812 fıkrası gereğince cezalandırılmasım istedi. 12 Eylul'den sonra siyasi partllerin mallarmın hazineye devri sıras nda A/dın'da MHP ile ÜYD'nin müşterek olarak kullandığı bırvcdo yapılan ara malarda molotof kokteylj bom ba ve bu rnaddeier'n yapmında kullanılon ceşitti araç vo gereçier e!e gecınlmıştı. Türkiyeden 1 Rınnci Aşama Sınavına Haiır| ; k 600 TL. 2 Tum Genel Yetenek 400 TL 3 Tum Klasik Fizik Lise î. II. III 700 TL 4 Tum Ktasik Kimva L i s « I . I I . III " 400TL5 Tüm Modern Fuik Liftc 500 TL. 6 Tum Modçm Malematik Lisel II. III 600TL. 7 Tum Modtrn Bivoloji Lis« 400 TL. S I S S 78 7980 Sorulan YamUanlâOTL 9 Fen Liselcrine Hazırbk Bilfii Yetenek 500 TL. 10 Orta J Fen Bil^isi Yardıması 150 TL. 11 Orta 2 Fen BıİRİsi Yardımcısı 150 TL. 12 Orta 3 Fen Bilgisi Yardımcısı 200 TL. 13 Orta l Matematik Yardırncısı 250 TL. 14 Orıa 2 Matematik Yardımcısı 250 TL. 15 O n a 3 Maiematik Yardımcısı 250 TL. 16 Orıa 1 Ingiluce Yardımc.sı 200 TL. 17 Orta 2 Ingilizce Yardımcıs.1 200 TL. 1S Orta3tnRİÜzceYardunası 200 TL. 19 Kolejlcre Hazırlik YetenekBılgi 500 TL. 20 Kolejlerellazırl.kl Sınrf Yetenek Matemaı.k 200 TL. 21 KolejlereHazırl,U2 Sınıf Yetenek Matematik 200 TL. 22 KolejlereHazırhk3 Sınıf YetenekMatematik 200 TL. 2.1 KolejlercHaxırIık4 S m J YetenekMatematik 250 TL. 24 Kol*jlereHa*ırlık5 Sınıf YetenekMatematik 300 TL. 25 Ogretici Çocuk Yayınlan: EkmekSuıBBİYajtMeyve ÎpekYün ve Şarap 320 TL. 4 ve daha fazla kitap sıparişlerinde c";25 ındınm vapılır Gazetecı Büient Dikmener «Haber ödüîü>: koşullan duyurusu Gazetecı Bulent Dikmener'ın anısını yaşatmaK ve Turk ga^etecıliglne olan katkılannı manevı yonden sürdürmeyı sağlamak amacıyla ad'na 1980 vıiında başlamak uzere konulan «Haber Ödülu 1982 yılında da sürdüriılmektedir. Ödül ko^ulİMn şöyledir. 1. Ödule her Türk gazetecisi aday olabüir. 2. ^dayiık ırazetecinın kendı onerısi veya ödul komıtesinın önerisi ile gerçekleşır 3 Odıile aday gösterüecek haberin 1 Nisan 1981 ıle 31 Mart l!»2 günlçri arasında. günlük gazetelerden binnde yayınlanmıs olması gereklidir. 4. Ödüleaday oiabüraek için nitelikleri üçüncü raaddede belirtilen haberlerin yayınlandığı gazetelerin bir sayısının 10 Nisan 1982 günü akşamına kadar HEREKE'de Î0 n ! sonra kavuştnŞu îsvec BSI'.II snnesi Sonj» Tognarelli'nin altmlannı ve parasını alıp knçan Amerikab Toni adındakl saıugı poiis, şikayet üzerine ztamaja başlatlı. DEVLET Pa>asız yatılı okuliarın giriş sma\ina katıimak. iste yenlerm başvuru süresi dün başladı. KARA kı»ın etkisini sürdürdüp Doğu Anadolu bölçcslnde önrrkl ifpce ısı eksl 27 derecsye krîar düstü. Yî'.uı Hslnci sojnk gtr.ünü yaşayan Erzurum'da dün sabah motorlu araçlar Ç3hştınlmadı, bu nedenle kent ulaşımı geni$ öiçüde aksadı. TARSUS'a bağlı Sıra köyünde bir keçi, h:r zeytin agacmm tltma yatmlan ve annesi zeytin toplamaya giden 5 aylık bir be' beğin elini yedi. OKUMA Yarma seferberüğlne katılarak okıır yazarhk be!*CTİ alan yetişkinlerin Ukokul merjr.u olmalarmı sağlayacak, iklnci kademe eğitim uyçulamasma dün başlandı. IZîIIR'den Danişma Mecüsi Uyeliğ»ne seçilen ve bir süre önce YÖK üyaliğirî getirilen Prof. Kemal Karhan'a Ege Üniversıtesı senatosu tarafından şeref doktorası beraatı ve hizmet madalyası verildı. tî.K re orta dereceli okullarda yan vıl tatlH 29 ocak tum» günü bajlayacafc. Yan yıl tatîli 14 subat pazar akşaıru *ona erecek, 15 şabatta ikinci yan yılına Rİrilecek öfretim yıU orta dereceli okullarda 11 haziran, ilkokullarda ise mayıs ayında Umomlansrak, İVliiIi Eğitim Bakanlıqmca okullarda yan yıl Ulili ve sınavlann 128 şubat tarihleri arasında yapUacağı büdirildi. MİMARLAR Odası Istanbul şubesınin 27. Genel Kurulu yann toplanıyor. Baimunicu'da Suıema TV Enstitüsü salonunda ya puaeak gsnel kurjl 9da başlayacak. BAGlMSIZ Topraksu tş Sendlkasının 4. olajan genel kurulu dun Ankara'da Odalar Birlifinde başladı. Genel Kurul 2 fün sürecek. İSTANBUL tktisadi ve Ticari îlimleT Akademislnln 99. kunıluş yıldönümü bugün kutlanacak. A.NKARAnın ha*» kirilliği Bakaıılar düzeyinde ele simıyor. Devlet Bakanı Prof. Mehmet Nimet özdaş"m başkanUğîr.da yapılan Enerjl ve Tabli Kaynakîar Bakanı Fahir llker Jle ilğilİ kuruluçlarıu yetkililerinin lüitîîdiKi bir tnplantıda kısa ve nzım vadeli olmak üzere yaklaşık 20 maddelik önlemler diri si sapunuı. Oniemler arasında en kaliteil yakıtın Aukara'ya Mrunesi ve dumansız yakıt projeslnin canlandınlması bulunuyor. BAÇBAKANLIK eski Müsteşar yardımcılanndan HakJa Kamil Beşe dün tstanbui'da öldü. Beşe*nin cenazesi pazar günü Ka» dıkoy Osmanaga Caraii'nden kaldınlarak KUçük Çamlıca Mezarlığı'nda topraga verilecek. YALOVADA hejalan bölgesi olarak «an edllen MustaTa Kemal Paşa Manalıesi'nde 11 ev boşaltıldı. ÜVRAKÖY Kadıköy seierini yapan Harbıye yolcu gemisi 14 sıralannda karşı yönden gelen bir koster kurtulmak ıs terken Haydarpaşa mendlregine bindirdi. Kaza heyecana yol açtı, can kaybı ve hasar meydana gelmedi. LNKAPAM Köprüsfi'nün bir dubası daha dün törenle degi?tirildi. Törene tstanbul Beledlye Başkanı Ecmel Kutay da ka tıldı. 35 mllyon liraya mal olan duba. 650 ton ta;ım& kapasiteslne sahip bulonuyor. Bogüne kadar, Galata ve tnkapanı Köprüsü'nde 14 duba değiştirilmiş oluyor. BÜLENT DİKMENER HABER ÖDÜLÜ P.K. 246 İSTANBUL adresine ulaşacak biçimde taahhütlü olarak gönderilmesi zorunludur. Sayılarla Cin (Baştarafı 10. Sayfada) ıarak anu edılmeyen, uretkenlığl artırıcı maddi teşvıkler yeniden uyguiamayo Konmuştur. Devlet, tanmsal uretim hedetierını onerıier şeklinde sunmokio. esas ınsıyatıf üretıcıye bırokılmaktadır. Köylüiere özeı ve kücük arazüerde tanm japma, Ikincil tanm ürünlerinde ve el sanatlanndo serbest tıcaret yapmo tıakkı Vörilmiştlr. Devlet. 1980 yılında tanm ürünlerınin sa lın atma fiyatlonndo vüksek alım politikası iztemiştir. Düşük geJırli, uretım tugayı, bırimi ve kortıünıerin vergılerı düşuruimuş ve öu yollor ıle hem üretımde, nem de koyluiertn geiırlerinde önemlı artışıor sağlon mıştır. Çinltler, ulusaı ekonomiterınin gelışmesınde en onemII llkeyı. tanmı temeı, endüstrıyı de yoı gosıencı sektör olarak acıklamaktadırlar. Gelışmış b» lanm endustrtsı kurulmadan. geroek endüstrıyı genış anlamı Ile kurmanm tmkansızlığını savunan Cmll yoneticlier. hafif sanayılerının yopı ve gelişimlni sadece Olke ıclndeki tuketıcl taıepienm tatmın etmekie kalmavıp. dışsatıma ve fonun artırılmasına yönelık olarak gercekleştırmektedirler Uygulanmakta oian yenl ekonomik modele sasyalıst ölkelerden gelen önemlı bir eleştiri, «Arz • talep denge sizllğinl sosyallst bir ülkenln ortadan koid;romoyacogi yasası» noktasında yoğunlaşmaktadır Bu görüşu keslnllkle reddeden Cinlüer 0lk«lerınde. çıkan arz • talep dengesrzlığinln teme* nedenlnl tasarruf fonunun (kaynaklann) hıziı artıniması ve buna zıl olarak çok yüklü kolkınmo rine başlonmış olmasını gostermektedirler. Sosyohst modernl2osyonu hızlandırmak ıcln yaban cı ülkeierie ılışkilerini geliştlren ve programlı bir blcımde teknoloıi ve ekıpman Ithal eden Clnlller. bu Ithalat programlorını 1982 yılı ortalarındo tamamlamayı planlamaktadırlar Ekonomilerlnin mall ve hammadde kaynoklarına göre, Oretlm ve tüketlmlerlnl endüstriysl dengeler arosında planlamış bulunan Çinltler. önOmüzdeki yıllarda arz • talep arasında dengenin ger çekleşeceğlnl Ifade etmektedirler. Üc yıl sürecek cyenlden düzenlem«» dönemı boyunco Cin yaboncı teknolo|l. ekipmon ve Işblrliği ithali yoluno gidecek ve bunu or tok girlşim deng« tlcaretl vs" fason onlaşmolan olarok bı!;nen üc yolla gercekleşt'recektır Bu yöntemlerle Imkân olduğu takdirde. ekonornmın belirli bölümlerl nin tomoırıının kapsonmosı. avrıco kısa ve orta variıjde daha düsuk vot'rım tutorınm düşök oMuğu ve hol kın yaşom standordında sü ratl' yüksellslere neden ola cok projeiere ağırlık verilmesi öngörülmektedlr Cinll liderler. gelecekteki ithalatı finanse etmesl ocısmdan mevcut Ihrocat vaDismın en yuksek ölcGde geliştlrllmeslnl teşvik ettnekte, avnı ramanda ortak girlşlm. denge ticarefi ve dl Qer Işblrlifll blclmleri He sözkonusu urünlerln d\s PQ zarlarda poznrlanmosıno olanak varatmoktadırlar. Bu olanagı yoboncı serrnovell ortaklonna k«nr1! kp.n^ilerinı (Inonse etmaierl «e C'n'in smıriı kovnaklannı kullanmamalan kosu'u l'p İTİn vprmpkterflrler YARIN • Dtso acılma diinyo «a TürVlve 5. Seçici Kurul'un değerlendirmesi sonunda birinclliği kazanan haberin yazanna 20 bin lıra ödül ve bir plaket verihr. Haberin bir ekip tarafından oluşturulması halinde odüJ tutan yazarlar arasında eşit olarak paylaştınhr. 6. Seçici Kurul, Orhan Apaydın, Müfıt Alaçalı. Güngor Gonültaş, Oktay Kurtböke, Çetin Özbayrak, Yılmaz Tunçkol ve Ulvi Yanardağ'dan oluşmuştur. Ödül sonucu Büient Dikmener'in ölum yıldönümü olan 27 Nisan 1882 günü düzenlenecek torende açıklanacaktır. KİTAP ISTEME VE İRTİBAT BÜROSU ARITAŞ Molla Fenarı Sok Birol tj |Haru 10/7Cagaloglu tST Tel. 22 22 23 20 75 35] Genel Da£ıtım Istanbul SERHAT FİL ÖZGÜRBIRSEN.YÜKSEL ANKARA GÜLYAYINEVÎIzmırDatiç yayınlan TESEKKÜR ÜÇ YILDIZ pek yakında Saygı ile duyururuz. ÖDÜL KORÖTESÎ kitapçılarda. Çok başanlı bir operasyon sonunda eşim Ayten Ünel'i kısa zamanda sağhğma kavu^turan Cerrah. Sayın Dr. KEMAL ALPER'e kolejlere AŞAMA SINAVINA HAZIRUK * Bu kitap*. 13 irişiKk ARITA$ komisyono tarahndan hazuiandı * Bu kltapla. USS sınavmdt alabOeceginiı puaua. yakla»ık olarak luodinu heeapl*yabOıyorausua * Bo kitapta. U.S S. Birinct a$ama 1981 «orulannı. ukması raobtem«l «on> tıpleriDID tumfinS. «cıklaaıatan. firnek çAzömleri \« U . S S sınavn» beozer sutav denemctetini bulacakctnu * Birincl baskısı ba ay«t» t&kraefl bo khabı» iktad baâkt* da MUteamek ftc» BASARINIZ. BASAR1MIZO1ACAKTIR * Fıyal 600 TL dir 4 ve daha fazla «tpanslerd» % 25 Indınm jrapıhf 1 Smıf YetenekMatematık 200TL. 2 Sınıf Yet«nekMatematik 200 TL. 3 SmıfYetenekMatematık20OTL. 4 Sınıf Yetenek Matematik 250TL. 5 Sınıf Yetenek Matemaiık «00 TL Ogretıeı cocuk vayınJan ekrr.fk flut. baj yag. yün. ıpek rr.ey\e lakımı 320 TL. Degerlı Ogretmen arkadaslanmu. Sevgüı BgrenaJer. l«t coo yıla buakmBjnn Yetenek bir seyi yapabüme gucfl yıtkinlığıriiT Bu guç ve yatkınhğı kazanabaınek içia uztın surededüîenlı cahşmak gereklidir Ists bn nokudan hareket ederek. kolej hanrlık kitaptannı Ukokul birına sınıftan başlauık Sizter için en rvishıi. en yenisirıi Avrupa Olkelen seviyeslnde yaptık kanı«ındiVB Bayannra başanmu; olacaktır. Başan dileklerunıtl«. Osman Ankaı» Ibrahıra KOpu^oglu Anestezist Sayın Dr. Semiha ÖZEL'e, hastaneye yaUşından itibaren bakım ve ihümamını gördüğümuz dahillye mütehassısı. Sayın ERCAN ALPAGUT'a SSK Göztepe Hastahanesi Başheklmi, ANKARA. (Cumhnriyft Bflro. su) TUrkiye'de incelernelerde bulunan Avrupa Konseyi Asamb lesi Hukuk ve Sıyasi Komisyon üyeleri dün Pariste toplanarak izlenimlerini değerlendlrmeye başlarken, Ankara, Avrupa h«yetinin olumlu izlenimlerle ajnldığı görü;ünde. Paris'tela toplantı sırasında Dir açıklama yapan îngiliz îsçi Partisi MUletvekili Tom îrvin. geziyi yararlı ve Türkiye'deSi durum hakkında daha iyi izlenün edinebiimeleri için iyı bir olanak diye tanımlsdı. ANKARA, AVRUPA HEYETİ'NİN OLUMLU İZLENİMLERLE AYRILDIĞI GÖRÜŞÜNDE Sayın Dr. ALİ HACIPAŞAOĞLU'na Servis hemşireleri Nazan Soykök, Nurten Beyazıt Saime Kurt, Aynur Demiralay, Bahar Özcan ve tüm görevlilere teşekkur edariz. Cevdct ÜNEL PROF. SOYSAL: KUSUR ANAYASA'DA DEĞİL EKONOMİK YAP1DA ANKARA. (THA) Prof. Mumtaz Soysal, 1961 Anoyasası'ndakı esas amacın tek bir pariınin güclü olmasını en gellemek olduğunu söyieyerek. tAma sonuçta amacımtzın tam terslni e lde ettlğimizi gördük, Hükümetlerda d«ng«slzllkler, hükümet teşekkülünd» güclükler, kanun koymada zer luklar olustu» dedl. Prof. Soysol, Dantmorka TV'na yoptığı acıklamado ku surun Anaya6a'da değil, ekonomlk ve sosyal yapıda olduğunu öne sürdü. PARLAKIN KONUŞMAS) Öte yandan, Danışma M e c lisl Hakkân üyesl Evllya Parlok, «Yenj Anayosa'do demek lerln ve sendlkalerın siyrsi fa aliyelte bulunmaları kcslnllkle yasaklanmalı» dedi. ÇAĞDAŞ YAYINLARI OKTAY AKBAL GECMİSİN KUSLARI Yakm sreçmişln yazın, sanit ve toplum vaşamı ustune günceler. EDERİ: 150 LİRA NOT: Tek kitap istekiertnde ödemell yerine. kftap bedeline 40 liralık PTT Riderinl ekleyip pu) yollamak okurlanmızm çıkannadır. fsteme adresi: Çağdas Yayınlan Turkoca^ı Cad 39 41 Cağaloğlu İSTANBUL yayınlan KITAP ISTEME VE JRTIBAT BÜROSU: ARITAS MOU» Fenırı Sok Bırol Uhanj g 'ÎSTANBUt Tel 22 22 23 20 75 35 npılsas yayınlan KITAP ISTEME VE İRTİBAT BÜROSU: ARITAS. Molls Fenan Sok. Birol Ijhanı 10/7 Cagaloglu/ÎSTANBUL Tel: 22 22 2320 75 35 P « e l Daftıtım ıSTANBUL. SERHAT FİLÖZGÜRYÜKSEL BİRSEN ANKARA GÜL YAYINEVI. 1ZMİRDATİC antns
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog