Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyst 6 16 OCAll 1982 DİSK DAVASIİDDİANAMESİNİ YAY1NUYORUZ 6lddıo.namen;n DİSK 5. Genai KurLİuna ilışkm böiumunde, Azellikle bu genel kuruiun kapalı toplantısında olıncn 5, 6 ve 33 numoralı kararlar Cızerinde duruluyor, bu kararlann öze! blr önem taşıdığı vurgulanarok şu görüşlere yer veriliyor: «Grev hakkının toplu sözleşme düzenine bağlı olmaksızm tonınması ve her türlu grev hakkının tanınmosı ve lokavtın suç sayılmasına dair kongrede olınmış bulunan 5 ve 6 nolu karor1ar lle, Faşlzme karsı llericl ve demokratik güçlerte yapılacak JsblrHğl hakkındakl 33 nolu korarın kapsom ve muhtevoları ttlbarlyle müstakll birer kararmış gibi görünmelerlne rağmen, gereekte 5. 6 ve 33 Nolu kararlann birbirinden ayn düşünürmeme» sl gereken ve hatta birblrlnl tamamlıyan, belll blr ldeolo|l dogrultusunda olınmış, politik omaçlı kararlar olduğu anlaşılmaktodır. Işçllerln ekonomik, sosyal ve kürtürel haklarının korunmosı ve bu haklarının gellştlrllmesl lcln kurulmuş bulunan »endfkalarm örgütlendiklerl ve yetkl aldıklon Işyerlerinde, yo«o1 şartların oluşmosı halinde grev yapmalan mümkun bulunduğu halde, Ancyosa ve 275 sayılı Toplu Sözleşme Grev ve Lokavt hakkindckl yasalara aykın olarak, 5 ve 6 nolu kararlarla, toplu sözleşmelere boğlı olmaksızm (genet grev, dayanısma grevi, uyan grev!, sürell grev ve benzerleri gibi haklann sağlanması ve mevcut grev hakkının kendl arzuladıkları Istikamette genlşletllm»«Inln temlni lcin calışmalarda bulunulması amaclonmıştır. Oysa ki, Anoyasanın tonıdığı ve cizdlği hudutlar lcinde kalınarak 275 soyılı yasada düzenlenen grev hakkının, Hürrlyetcl Demokratlk Parlementer sistem! benimsemiş bir ülkenin ekonomrslnl cökertmeye matuf olmayıp, ortcak Işcilerln, serm<rye korsısında ekonomik yönden ezllmeslnl önlemek ve blr yerde *o%yat adaleti sağlamck omocıni güttüğünü Izah etmeye gerek yoktur» Iddlorcmenin bu böiürnünde de, genel kurul karaıion lc'n<Je. 141 ve 142 moddelerin kaldmlması isteminin ©leştirisl yapıliYor. özetle şöy!e denilivor: «Düsünce yapılarının yazılı olarak kâğıt üzerlne yansımasınfJon boşko blr şey olmayan karariannın ve bu karariara dayolı evlem ve focllyetlerinin bu nlteliği, kendilerince de cok lyl blllndiğl lcin, rfüşünme ve örgütienme özaürlücjünü kısıtladığındon bohislo TCK'nun 141, 142. moddelerinin kaldırılması istenmektedlr .. Boşkalarına zarar vereceği melhuz sınırsız hurriyeller, boskolonnı korumak icin nasıl ki, kanunlarla kısıtlanıp hudutlandırılryorsa, Millete, Devlete, Anayasal rejime zarar vereceği muilok olan, kuvveden fi'.liyata intlkal etmis zihindekl düsünce olrrraklan cıkıp Devletin bütünlüğüne ve Anayasal rejime yönelik eyleme dönüsmüş olan yıkıcı hareket ve faaliyellerln de, (hürrlyet, özgüriük olarak) düşünülmesi mümkün olmadığı gibi, aynı şekllde kısıtlanrnosı, yasaklanması doğaldır. Doğaldır, cünkü blr Devlete, Devlet olma huviyetlni kazandıron Anayasa, Anayasal Devlet düzeninf zararh unsurlardon koruyacak tedblrlerl de birlikte getirecektir Bu nedenle kendl aleyhlnde propagandaya donuşmuş düşünce biçimleri ite, kendi varlık ve bütüniuğune yonelmiş yıkıcı örgütlenmelerin yosaklonması, Anayaso! Devlet duzeninin ktomesi icin gereklldir. TCK'nun 141, 142. maddelerinln kaldırılması icin ugroş verllmesi gereğine işaret edilmesi. DİSK Camiasının, Devlets ve re|lme karşı giriştikleri yıkıcı düşünce ve örgütienmelerinin meşruiyet kazanması amacını taşımaktadır. Yopılan bu kısa izahlarda da gorulmekleair kl, 5. Kongrede elmon 5, 8 ve 33 numaralı kararlar lcerikleri itibariyle siyosa! ve Detfeti hedertemefctedir.» : 141, 142. MADDEUER.. "MarksistLeninist öğretiye dayalı cepheleşme faaliyetleri başlatıldı,. boyutlora vardığı, Yuce Eklm devrlminden bu yona buyük olaylara ve gelişmelers tanık olunduğu, sömürge imparatorluklann. yıkılıp emperyalizmln iflos yolundc olduğu, Asya, Afrika, Latir Amerika Halklannın özgüriük, demokrasi ve sosyalizm meşaleslnl cöllerden Okyanuslara taşıdıklan, Türkiye'de İşci sınıfının dünya görüşünün devamlı geliştiği, sosyalist bir Türkiye'nin ku rulması, faşizml ve emperyallzmi yok etmek, ırkcı şoven, asimılasyoncu politikaları yok etmek, baskısız, sömürüsüz yeni bir hayatı kurmok, nihal zatere ulaşmak lcin gereken eylemler! gercekleştirmek ve nlhai emellere uloşcbilmek lcln, başto İşci sını fının politik örgütleri olmak üzere tüm demokratik güclerin, bir BOŞ SIRALAR DİSK davasının blr önceki duruşmasına, 45 sanık adına toplu savunma yapacak avukatlar katılmadılar. Toplu savunma avukatları duruşmaya katılmamalarına karşın, bir gün onceden verdikleri dilekcelerle Scvcı Hakim Kıdemli Albay Süleymon Takkeci hakkında suc auyurusunda bulunulmasını ve salon da bulunduğu belirtilen ses kayıt cihozlarının ya kaldırılmasını, ya do yasal hale getirilmesini istediler. Avukot sıralanndo. yalnızca beş sanığın tek tek savunucuları olan 3 avukat bulunuyordu. kesln yonna inancla baktığı. Sendikalorm sosyalist toplumun kurulmasında ön saflarda yer aldığı, Kapitalist ülkelerdeki işc sın'fının scmürülup ezildiği, buna karşılık sosyalist ülkeler işci sınıfının mutluluk icinde yasamlarını surdürdüğü, cağımızın ka pitalizmden sosyalizme geciş cağı, proleter devrimler cağı olduğu, sömürüyu yok edip emperyalızmin boyunduruğundan kur tulmak lcin ülkeierin işcileri ve emekcilerinin kendi sosyalist devrimlni gercekleştirmek zorunda olduklan, Türkiye'de demokrasi ve AntiFaşizm mücadeleslnin ancak bir devrim yapmak su retiyle mümkün olacağı, fasizmin devrim yoluyla yıkılıp yok edilmedikce holkın başında bir bela olarak durocoğı, sosyallzmin innıfının bir cephe etrafındo toplonmaları gerektigi, bu cephenln isminin Uluslaıarası Demokratik Cephe (UDC) olabileceğl gibi baska bir isim de olabilecegi, DİSKin 5. Genel Kurulundan bu ycna, faşizm tehlikesine ve fasizmin temelleri o!an tekellere. emperyalizme karşı verilen aktif ve kitle savasınılann daha da etkin hale getirilmesi gerektigi ve Vökeninde kapitolizmin yattığı faşizme, ernperyalizme, tekellere korşı mucadele eîmek icin ve bu uğurdcki işci sınıfının savaşırrımn guclenmesi ve başarısı icin devrimci sendikal hareketin ve ulusal demokratik güclerin birliğinin bir cephe icinde birleşmelerinin zorunlu olduğu ve bu aşamalardan gecmek suretiyle ve sosyalist birliğin sağlonarak guc ve eylem birliği olusturulmak suretiyle işci sınıfının siyasi bir guc oiarak egemen sınıfların karşısma cıkmasının ve ancak bu suretle sosyalist devrimin gercekieştiriimesinin mumkun olabileceğl işlenmiştir» iadıanamede boy'ece 6 Gene! Kuruiun c)eğeriend,nlmesl yapıldıktan sonra UDC tartışmasmo değnıüvor, ozetle $oy(e denilivor: «Anlaşıldığına gore anıac aynı olmaklo berober. sert tartışmalarla gecen 6. Kongrede delegeler iki gruba ayrılmıştır. Bunlardan bir grup delege. DİSK'in kuruluşundan itibaren yönelini elinde bulunduran Genel Başkan Kemal Turkler'l ve (Cephe) kor.usunda Kemal Turkler tarafından ortaya atılon (UDC) fikrini desteklemiş, diğer bir grup delege ise. mevcut yönetime ve bu yonetimin kurollaştırmak istediği (UDC) fikrlne karşı tovı almıştır. Boşta Abdullah Baştürk olmak uzere. bu göruşe karşı cıkanlar, UDC'nin DİSK e sımf partisi işlevinl yuklettlğini DİSK'e sendika! bir orgut olarak sımf partisi islevi yükletilemiyeceğlnl, DİSK'in işci sınıfının siyosi ponisi olarok bu aşamada ilan edllmrsınin sakıncalı oJduğunu. Işci sınıfının siyasi örgütünün eylemler icinde oluşccağını ileri surerek, kurulacak cephenin odının UDC olmosmo karsı cıkmışlardır. Taktik ve strateji ayrılıklarına taclluk eden tartışmalar sonunda, (Cephe) konusu, kongrenin bir numaralı kororı olarak (Cephe) adı cltırda kurallaşiır:lmıştır » IddıOnnnenın bu bölümunds (UDC) ile (Cephe) orasındo ozde bir fark o'mad ğı öıe suruluyor, oşoğıdokı değer'endirme yapılıyor: «6. Genel Kuruiun 1 numaralı kararı ile DİSK'e (sımf partisi) gorevi verilmiyormuş ve bu görevden kurtarılıyormus ima|ı yaratılorak tum ulusal, ilerici demokrat yurtsever orgüt ve güclerin anti faşist, anti • emperyalist ve onti tekel cephede savaşım birüğinin kurulmasına korar alıtımıştr Oyso ki 6. Genel Kurul da, UDCyi kurallaştırorak DİSK'e (smıf partisi) huviyetini kazondırmok isteyen görüş ile, aynı kurulda Kemal Türkler yöneiimi düşurülerek yönetim koltuğunu ele geciren Abdullah Baştürk grubunun Ideolojik ve politik göruşunu teşkil eden (Cephe) adı oltındoki 1 nolu karar arastnda temelde, hic blr forkın bulunmadığı gibi, her iki görüşün d* (DİSKin Sımf Portisi) olma cabası icinde bulunduğu gerceğlnl sergilediği, yopılan mücadelenin gizlf koltuk kavgosı diğer bir deyimle (İşci Sınıfının Portisi'nin) liderliğj meselesl olduğunu acık bir sekilde ortaya koymaktodır.» 5 Genei Kurul'da alınan kararları iceren broşürün önsözünce aynen, «DİSK Türkiye İşci Sınıfının, sımf ve kitle sendikocılığı doğrultusundaki mucadelesinin gereksiniminden doğmuş ve kurulduğu 1367 yılından bu yana gelişerek, büyüyerek Türkiye Devrimci Hcreketinin en önemli bir nirengi noktası nitellğlne ulaşmıştr. DİSK 1977 Aralık ayında yapılon 6, Genel Kurul'da Devrimci Sendikal Mücadelenin onümüzdekl uc yılda, Türlrty» ve Dunya koşullannda gercekleştirilmesi gereken önemH kararlan aldı» denüdıği vurguîanan iddianamede. bu cümlelerin yorumlcnması ise şoyla yapılıyor: «Bu önsözde. DİSK'in 6. Genel Kurulda hangi noktado bulunduğu acıkca Ifade edilmiştlr. Ekonomik politik, ideolojik mucadele tarzını esos alan, Işcilerde, iktidor mucadelesine yönelik, sınıf uzlaşmazlığı ve kendileri icin sınıf olma, kendileri icin iktidar olmo bilincini uyandıran, giderek ihtilalci bir ruh, ihtilalcl bir öz yarotarak, kapltaıizmi devirip sosyalist bir düzen kurulmasını .amacloyon (smtf ve kitle sendikacılığmın) İşci Sınıfı Bilimi olarak nitelenen Marksist Leninist ilkelerden kaynaklandığı ilerde tafsilatlı bicimde izah edileceği cihetle, burada kısaca, Sınıf ve Kitle Sendikacılığının Marksist Leninist sosyalist bir düzeni gercekleştlrmenln taktik ve strate|ilerin| gösterdiğinl söylemekle Iktlfo edeceğiz.» «Önsözde Türkiye İşci Sınıfının Marksist Leninist blr düzen doğrultusundo başlotmış olduğu Türkiye Devrimci Hareketinin 1967 yılından itibaren DİSKin sahipliği, DİSKin onculüğü altında sürdürülduğu ve DİSK'in bu devrimci hareketin önemli bir nirengi noktası niteliğine ulaştığı bellrtilerek, önlerindekl uc yıllık dönemde, devrimci hareketin gereği olarak Türkiye ve Dünya koşullannda gercekleştirilmesi gereken önemli karorlorın alındığı ifode edilmektedir. Devrimci hareketin önemli nirengi noktası niteliğine ulaşmak, devrimci hareketi, bu hareket icindeki guclerl sevk ve idare edecek, onlara öncülük edecek işci smıfı partisinin oluşîuğu anlomını taşımaktadır. Üc yıllık donem icinde devrimci hareketin gereği olarak gercekleştirilmesi gereken kororlor ise, bir plon v e program dahilinde sürdürüien devrimci hareket icindeki sosyalist Ihtilol sürecinin, üc yıllık bölümüne ait taktik ve strate|l plan ve programının tespitini ifad e etmektedir. Bundon da DİSK'in legal imkansızlıklar nedeni ile. kendlsini. illegalitede yurt ve dünya kamuoyuna Türkiye İşci Sınıfı Partisi olarak duyurmak. işci sınıfı partisi olarak kendi mlhveri etrafında emekcileri. gencliği, tüm ulusal, ilerici, yurtsever örgüt ve gücleri ve ortok katmanları tcplayaıak kurulocok savcşım cephesi ile, Anoyasal Devlet Duzenini yıkarak sosyalist bir düîen kurulması icin, DevTİmci Hareket olarak belirttiklerl ihtilal süreci icinde, üc yıllık bolüme ait plan veya taktik ve stratejiyi uygulamd alanıno koymak istsdiği anlaşılmaktadır.» «Sosyalizme geçişi hızlandırmak amacıyla devleti yıpratıcı faaliyetiere giriştiler.» «6. Kongrede tüm konuşmacılar Türkiye'deki mevcut düzeni yerdiler.» «Sert tartışmalarla geçen 6. Kongrede delegeler iki gruba aynldılar.» «Kemal Türkler ve Abdullah Baştürk gruplarmın görüşleri temelde farklı değildi.» UDC TARTIŞMASI iddJonatıeca DİSK 5 Genel Kurulu karariarımn. biituniuğA. lcin şu sonuc değerlendırmesi yopılıyor: «Blr torofton sosyalist bir kuruluş olarak işcl sımfının devrlmcl pratlğinin yol göstericiliğinde tüm ilerici güclerla devrimcl potansiyelin oluşturulmasi, sağlanacak gucbirliği ile eylemlere yönelinmesl ve bu eylemter içinde, tarihsel gorevini yopmoya hazırlık olarak, işci sınıfmın Devrimci Birliğinin saglanrrvası Istenlrken, diğer taraftan toplu sozleşmelere boğlı oimak•ızın genel grev, uyarı, dayanısma grevleri uygulayarak oluşturulmok istenen güc ve eylem birliğinin Devleti hedefllyerek, daha etkin bir düzeye cıkarılması istenmiştır. Bu kararlarla sosyalizme geçişin önemli bir unsuru olarak, Ekılgorlstonda olduğu gibi birçok ülkede uygulanmış bulunan ve sosyolizmin ilk oşaması olarak Mllli Demokratik Devrim Süresinln başlangıcınt teşkil eden. Marksist Leninist öğretiye dayolı (Cepheleşme) faaliyetlerinin boşlatılmış olduğu görulmektedlr. Kuruluş tüzuğu ile başlangıçta lllegal bir hüviyet iktisap etmlş olan DİSK'in kuruluşundan Itibaren, özefiikle 5. kongreden Hlbaren aldığı kararlorla, işci sınrfı Iktidarına doyalı sosyalizme geclşi hızlandırıcı ve bu amacla Devleti yıpratıcı faaliyetlere girlştlğı cnlnşılmaktadır » Iddianamede DİSK 6. genel kurulunun değerlendırılmes. yapılırken ise şu görjşlere /er veriliyor: ıGerek alınan kararlann iceriğinde. gerekse yopılan konusmalorda, işci sınıfı bncuiüğünde, diğer emekçi ve ortak katmanlarla birlikte, Maıksist Leninist llkelere dayalı olarak gerçekleştlrllecek bir devrimle, ureiım aracları uzerindekl ozel müikiyetin toplumsal mulkiyete dönüşturulmesl ve kapitalizmin yıkılarok, Işçl sınıiınm kurluluşu olarak nitelendirdikleri proletorya diktatörlüğune dayalı sosyalist bir düzenin kurulmasının yol ve yontemlerinln gosteriidiği, strateji ve taktikierinin tespit edildlği oniaşılmoktadır.» Daha sonra da 6. Genel Kurul'un bütünunün 6zetlenmesl tek cümie ıcinde şöyle yapıir/or: «Gerçekten de, yerli ve yabancı konuk ve kongre delegesl tüm konuştnacıların konuşmalarındg ana tema olarak Türkiye'de mevcut duzen verilmekte, dünyada ve Türkiye'de siyasal gücIsr dengesınin sosyalist sistem lehine, kapitalist ülkelerdekl İşci horeketl ve Ulusol Kurtuluş Hareketlerinden oluşan ilerici ve barıştan yono gucler lehine değiştiği, işblrlikci, tekelci sermayenin hizmetindeki gerici faşist güclerin, İşci sınıfı hareketine. llericl guclere karşı kanlı saldırılarının yoğunlaştığı, bu durumun kapitalizmin Iç celişkilerl ve buhranından kaynaklandığı, sosyalist ülkelerln kopitalizmin derin buhranına rağmen, buhranın etkilerlni göğüsleyerek dengeli, planlı, surekll ve halkın refah, küllür duzeyini geliştirmeyi amaclayan bir sosyalist kalkınma lcinde oldukları, kapitalist sisîemin hızlı blr cürüme ve kokuşmuşluk iclnde bulunduğu, sosyalist gelişmenin sağlanması icin dunyo ışçilerının birleşmesi gerektigi, işci sınıfının tüm değer lerin yoratıcısı olduğu, bu değerierin yığınsal sımf silahlarıyla yok olmasına ve bir dunya savaşma yol oçacak savaş kundakcıiığına izin verilmıyeceği. faşizme ve emperyalizme karşı savaşımın teminatını işci sınıfının birliğinin sağlıyacağı, Türkiye işCİ sınıfının burjuvaziye karşı vermiş olduğu mücadelenin polıtik düzeye cıktığı ve politik mücadelenin amacınm sömürüyu tümuyle ortadan kaldıran sömürüsüz, boskısız ve özel mülkiye tin artadan kolktığı bir düzeni gerçekleştirrreyi omaçladığı, bu bu düzenin fşci sınıfının bilimsel sosyalist yasaları ile gercek leşeceği, Türkiye'nin büyük bir bunalım icinde bulunduğu bu bu nalımdan bilimsel yöntemlerın ve Marksist Leninist lohlil yap mak suretiyle sosyalizme gecilerek kurtulmanm mümkün olaca §ı, işci sınıftnm kendist lcin sımf haline gelebilmesl lcin Mark «ist Leninist ilkeler doğrultusunda bitlnclenmesl gerektiğl, Tür klye'nin mutlaka sosyalizme bldecegl, kurtuluş yolunun işci sınrfı ve köylüler icin, tüm emekcller lcin sosyalizm olduğu, sos yollzmln hazır bir recete, hazır bir düzen olarak düşünülemiye ceği, her ülkenin kendi koşulları icinde sosyallzmi gercekleştirip tatbik etmesi gerektiğl. Türkiye'de blr avuc egemen azınlığır daha fazia somürü ve baskı ve zulüm yapmak icin yenl yon temlerle İşci ve emekcl sınıfına acımosızca satdırdığı, işci sını fı ve emekcierın bunlann karşisında somürüsuz, baskısız, zu lümsüz bir dünya icin mücadsle verdiği, bcsta işci sınıfı olmaV üzere tüm emekci kitleieri ezmek, ciğnemek îsteyenlere karşı demokraiik örgütlerin blrlik, beraberlik ve dayanışmasının soğlonma«ı gerektigi, DİSK'in de bu savaşımda demokratik kitls 6rgütlertvl« Wriltrte ortak mü«HJetev» kotılmoaı oerektlğl, dön yada «mak v* Mrrnor* 0Od*r1 oro«ır>de*l mO«od*)«nln buyOk «SINIF İKTİDARINA DOÛRU» ÖZDE DEĞİŞİKLİK YOK 6. GENEL KURUL ÖNSÖZÜN YORUMLANMASl DİSK davosında, gerek iddıanomenin okunması, gerekse savunma avukatları lle savcı ve mahkeme heyetı arasında gecen tartışmalar sanık lar tarafından büyük bir dikkatle izleniyor. Fotoğrafta (sağdan sola) sanıklar, Mukbil Zırtıloğlu, Kemal Nebioğlu, Celal Kuçuk ve Ali Rıza Güven'i göriiyorsunuz. (Fotoğraflar: Erdoğan KÖSEOĞLü) leserek güc ve eylem birllğinl oluşturmaları gerektigi, eklm d«vriminin tum Insanlığı etkileyerek insanlığın gelişmesinde derin Izler bıraktığı, Eklm DevHminln ortaya koyduğu devrimci pratikten tüm ülkeler işci sınıfının yararlordığı günümüzde özgüriük savoşımı, ulusol boğırrvsızlık ve insan mutluluğu icin verilert sosyalizm savasımı, butün dünyada sendika saflarının bütün emekcllerln, butün AntiEmperyalist ve Demokroiik Güclerin bir lik ve dayanışmasının guclenlp savunulmasını daha cok zorunlu kıldığı, Bulgaristan'da, Bulgar halkının yarotıcı emeğl ve Sovyetler Blrliği ve Sosyalist ülkelerle olan dostluk ve işblrliği sayesinde başarıyla sosyalizmin kunılduğu, sosyalist ülkelerde her sanlığın, kardesllğln, ozgurlüğun mevcut olduğu bir dünya sisterrtf olduğu, DİSK'in: İşci sınıfının tek ve gercek sımf ve kitle sendikal örgütü olarak ceşitli dünya sendikalarıyla ve ceşitli sendikalarda örgütlenmiş işçilerle, proletarya enlernasyonalızmi ılkeleri ışığında sıcak ilişkiler kurduğu, işci sınıfının bir eyleme glreceğl zoman killt iş kollarmı elinde bulundurması gerektigi, killt İş kollan ele geclrmeden, emekçi kesimle, halkla ve kırsal alandakl emekcl kesimle birleşip bunlann desteğlni almadan bir sıcak savaş• glrmenin işci sınıfına ihanet teşkil edeceğl, bu nedenle herşeyden önce sosyalist birliğin, İşci sınıfının birliğinin teminl lcin, güç ve eylem birliğinin oluşturulmosı lcin, İşci sı İŞÇİ SINIFI PARTİSİ ftLMAN TV EKİBİ Avrupa Pariamentos ,. bir grup üyesinln DİSK duruşmasmı Ulemeye gelmesl, duruşmamn. Almon TVItlneu» d* İ7l*nm*«fn« yol octı. Almon TV »klblni olu*turan 3 gcueeteel, yanlanndo cevlrmenlerlyle blrlikt» ox«llikle •abahld oturumu fliiM oktılor. PoJoOraftflı DİSK tfuru«RMMiı lstoy«ı AJnan TV •Mbtnl B&rty<«tıma. SÜRECEK
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog