Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriye* 4 SANAT VE EDEBİYAT 16 OCAK 1982 mam Programın bu akşamki ilk bolurnun.de 'Endustri Devrimi» ve endüstrileşmenin insan yaşammda oluşturdugru değişiklikler konu ediliyor. Iki Sovyet Yazarı Türkiye'deydi 17.00 HABERLER 17.05 TOPAÇ Edehiyat, halkları iyiliğe ve harışa çağıran birinci keman gibidir^ Adnan ÖZYALÇINER Oeç::gm.'z gümerde ıkı Sov yet yazarı konuk olarak îstanbul'a Reldi Cevirmen Vera Feonova ile h'.rlikte U'Kraynfdı yazar İvan P. Gaıdenko ve Azeri yazarı Ekrem Ay'.isü tstan'oul ve tzmir'de kaldılar. Yazarlarla Cumh'jrivet adma görü?tük. Ukrayrıa!ı romancı ve oyım yazan îvan P. Gaiderko 1914 Sibirva doetımiu. tsnanya iç savasın3 katıîrm? tkinci Diin\a Savssı'nda Volşa Fitosu'n da çaroi"mış. Şimdi Odesa'da b'.ılunuvor Kar'"anlık \apan Gaicîerko'nun kırkı a^kın roman \3 ovunu var. !°42'dp vaic sa\ a<:ird3 Francor>!inr)p «reçirrtiS! tv.f^klık «TÜnleriPi anlst'vpr In4S'dp yayınlanan «Bo6azîf'intn Otnipri» adlı öykü kitpbı kaotanlıftının İ7lpnirnl?ri^i vansıtıyor « Savın Gatdenko siı bir denizcisiniz. Konularınız da drniıle ml Hcili?» Yalr.ız onu yazıyorum. tX? nizi ve d?rizrileri yp.7iyorum « Tfirkivc'vp ilk kc? ml seHror^u'niT. ts<anbıı1'u riaha ön ce Kördönöz mü?» 1932'ds kaptan yardımcısı olanık okuldan cık?r cıkmnz Eemimle secerken ilk e'irdütüm yer Bo*aziçi oldu îstanbul'u yüz kez, l>slki daha da çok aördüm. Her Kelişimde inip gezdim. Tonkapı Sarayt. Galata, Haydornaşa. Kadıköv'U bilirim. 197?>'da Bogaz KÖprüsii yapıldıktan sonra tstanbul'ıı bir uctan ftteki uca şeçip eezmek daha da kolaylaştı. Tiırkîerin s'.cakkanlıli^'nı ve koır.ıkse\erli£1ni unutamam îzmir. Fethive. tskend^run Türkiye'de gördügüm verler arasındadır BısTada her zaman rtostlar arasında olduÇumu duydum Bu (»11! de olduÇu sribi. « Birhirfmizfn edehiyatlannı ne kadar tarııvortıı acah.i?» Ben Türk edebivalım Rusça ve Ukrsvnaca cevirilerinden lz.liyorum. Nazım Hîkmet'in şi HAFTA SONU ICIN Şiar YALÇIN 17.35 ŞEKER KIZ 30 Deauville'de bir slem tartısması DeaLiVT'e Fes'rjcıır.de oy^anan aşcgıdakı eıde. kozlorin kbtu dağılımı ve pik ruosının empas dışı kc;ması vüzündeı,, seyrciier şlemin yapıicmoyocağını sanrnişlar fakat alaonmışlardı. ^ A 0 V 9 f Susanna'nın sevjcrisini söylemesi Terry'yi hem şaşırtmış, hem de üzmüştür TÜBÎTAK 1981 BiHmsel Proje Yarışması'nda Lıselerarası Fizik Birincisi seçilen Haknn Şerafettinoglu ve 'Liselerarası Biyoloji Birinrisi» seçilen Mete Dolapçı tanıtıhyor. 18.00 BAŞARILI GENÇLER 18.15 MUPPET SHOVV Bölümün konuk sanatçısı Jonathajı \Vinters. Bölümde Prof. Tahsin Banşruoğlu ile Türk dilinin gelişmesi üzerine bir söyleyişe yer verilecek. 18.50 DİL KÜLTÜR KONUŞMALARI 19.15 SEKİZ ÇOCUKLÛ AİLE 19.55 ŞİÎR DÜNYAS1 r B K 10 4 K. T D R JŞ r 2 ^ « 6 4 Gazetecilik ödülü kazanan Tom Bradford. tören için eiiiyle birükte San Fransisco'ya davet edilir Ama çocuklar da bu geziye katılrnak istemektedir Şiirlerini dinleyeceğimiz ozanlar Cenap Şahabettin. Bedri Flahmi Eyüboğlu Orhan Anbumu Nefi Lui Chie. Nazif Ak;na, Ja!e Sun Hale Necla Arrnan Fuzuli Erdoğan Tokmakcıoğlj Cahit Irsta». Ahmet Muhip Dıranas Özdemir Asaf. İlhan Berk. Mehmet Salihoğlu. Kerem Aydın Erdem. Ayhan İnal, Yunus Ernre. Şinasi Maurice Maat«rlinck. O U ^ 0 V 9 V 7 6 0* 8 3 2 G î Ivan P. Goıdenko. Ekrem Aylisli ve Vera Feonowa, Adnan Özyalçıner \\s birükte (soldcn). (Fotoğraf: Erdonan KÖSEOĞLU) ırlermı ve o>T.ınîarırn okuüunı Hem msan. hem $air olarak Nazım'ı çok seviyorum. Nazmı'ı tanıdım fcîndisiyle bırkaç kez de kor.u.şmuşlugıtm \"ar. Aziz Nesın'i. Yaşar Ke mal'!. Cen?:z Tuncer'in «Hacizli Toprak» romanını Vkrav naca çevinler:r.den okrdunı Ukravna'da basılan en son Tiirk romam örner Polat'ın «Saraeöl»ü. Oru da okuyırj sıevdim «EDEBt \LlŞVKRtŞtN ROI.t SONSl z n i R . OKÜRMRIMIZA Tt RKÎYETt VE OKCRLARIM7.A RO\"VETI>ERt TAN'ITAN KtTAPLARPin» « Edrtriystlar arasındahl ahsvrriş konusundaki düsünce lerinizV» Edebi alışverışın roltl son suzdur Okurlanmızs Tllrkiye' \i ve okıirlanmıa SnvyeHer'i tanran kitaolardır. tnssnlar VF halklar birbirierini daha iyi ra nıdıkca daha iyi anlarlar. î v i koms«.!!'jk iiiskileri kars'hklı olarpk eâebiyîitı tanımadan dii şüntilernez. Hayctı bir orkes traya benzetsek edehivat. halk ıarı ıvilige ve barısa birinci keman gibidir. Arorbaycarı yazarı E^rem Ay iisli ds romancı ve oyun yaza n. 1937 doftumlu. Dcğdugıı kö Sün adım soyadmda tasıvor Aylisli lPnfl'da yarj yazmaya bas !amış. Or.releri 5iirler yaıarken 1961 'de vavınlanan ilk övkü ki rabı «Kirar. Aftseı»nın ılgi çek mesi ÜMine düîvazıda Karaı kılmıs. Köv kökenli Wr va7.ar olan Aylisli. simdi Bakf:'da ofn ruyor Türkiv<?'ve ilk kez aeli vor. « Savın Aylisii. Istanbul'ıı nasıl huîdunuz?» tstanbu! rıakkında ne de mıslerse. ne okumtıssam hic hirine benzemıyor Heosinden farklı bir sev duydum ben « GfneliiİJİP İ«t!rdigi;ıi2 ko nular neler?» Kendim köydemm. Köj adamırun büyük kentlerdeki yasamını ve kövdeki vasamıri! anlatıyorum. Biîde bıı snıp vazar'ara «Köycüler» divorlar B'.ınlardan biri şııkşin, sonra Vasili Belnv. Feodor Abramof, Valentin RasrMitin ve başkalan var. « Dillerimiı aynı. Ama birbirimizin edeb<yatinı çofc aî tanıyoruz. Nedcn?» Ben de şaşıyorum. Kolklorumuz. kültürüm(i7 aynı. Dede Korkut'urrv.ız. Köroğlu'muî ortak. Fuzuli hem sizin. hem bizim çairimiz Arna 20. yüzyıldaki bu kocukkılc neden? Konuştııgum Tl'rkler çafdns edebiyatınıızın Kiri! al'abîsiyle bf.sılmasını kusurlu buluyorbr. B?n böyle sudan bir ned^ni kcıbul etmiyorum. Bana öyle gelıyor ki Azeriler Türk edebivatmı daha iyi tanıyorlar. Hem de yaygınla$mıs bir biçinıde. Türkiye'de nasıl Rus edebiyatı, Batı edebivatj izleniyorsa Azeri edebiyatı da Türkiye ag^ma çevrilerek tz'.enmeli Benim yazdık larımın heosi Rusca basıldı. Sovyet düîPrinde br,.s!lıyor Aynca Macarca. Lehçe. çekce. Bulearca ve Almar.ca'ya kitaplanm çovrildi Türkce de bım\ann arasmda hattâ basmda npden olm3S'n° « Rrichivatlar arasındaki alışveris knmjsundaki ıliisünceniz?» Türkıye'yle Azerbaycan edebiyatlan arasında saftlam bir köpriiniuı knnıiab.lmesi Türkive'den bir va da birksç >"narın Azerbaycan'a ceün birkac vı! kalmalarına hgehdır Anı iekilde Azerbaycar. vazar İHrının da bııraya şrelip bitkaç yıl kalmaları eerekir. B;JJypı~p ksrşıîıkiı olp.rak birbirimizin diline ve edebiyatına yakîria0!rız. îjç.bes Erünliik konuklıık'.arla bu ternPİ sorun çözülemez. Bir de su var. Rovystierin uîus larar.ısı teljf haKİp.n kvn'Tiu VAAPIa bir gön'işme yaptım Onlara Azeri eserîerinin Türkiye için Latin harflenvle bnsıima sını önerdim. Böylece zor oku nurluk ortadan knîkmsş niacsk. Sanınm ikı edebi\at. iki dil arasınriaki vakınlasma o zaman daha cîa ko!av!açacak. Yoksa radyolarda biz si/in m : i 5 i i i siz bi7im rntiîigim.iTİ hoşlanaralı. oz rnüziSimiz olaak & A <> S f. 7 20.30 HABERLER 20.50 HAVA DURUMU 21.05 DIŞ KAYNAKLI SHOW 22.05 TV'DE TÜRK STNEMASI: «KIZIL VAZO» 23.40 HABERLER Film!e ilgıii aynntılı bilpiyi yandaki sütunlarda bulacaksınız. 16 Ocak Cumartesi SER 05.00 Açıhş ve program 05.05 Ezgi Kervar.ı. 05.30 Şarkılar. 06.00 PCısa Ha berler. 06.02 Bölgesel ya yın. 06.30 Knye haberier 06.40 Günaydın. 07 30 Ha berler. 07.40 Bölgese! ya yın. 09.no Kısa haberler 09.05 Çocuk saati. 10.00 Kısa haberler. 10.02 Arka sı yann. 10.22 Hafta sorm 11.55 Radyo tiyatrosu 13 00 Haberier 13.15 Sfl7 eserleri. 13.30 Bölgesel ya yın. 1500 Kısa haberler 15.05 Şarkılar 15.20 Saz eserîeri. 15.30 Türküler. 15.45 Bando müzi&i 16.00 TRT I Kısa haberter. 16.D5 Çocuk lar şarkı söylüyor 16.15 Hafif müzik 16.30 Pası) 17.00 Dilek kutusu. 18.00 Kısa haberler. 1806 Şarkılar. 18.35 Bölgesel yayın. 19.00 P1.00 TRT II ile ortak yayın. 19.00 Ha berler. lfl.30 lalva'dan mifeik. 20.00 Altın biİMik 20.20 Şnrkılar. 20.40 Tiirkçe sözlü hafif müzik. 21 00 Kısa haberler. 2105 Mahalli sanatçılanmız 21 30 Şarkılar. 22.00 Kısa ha berier. 22.05 Gecenin sesi 23.00 Haberler. 23 15 Cu marteslden pazara. 00 5? Günün lw.berlerinden özet ler. 01.00 Program ve ka pamj. Bat! karo dcmmı cıktıgna gor<). Gunevin hçr BCJvunmaya karşı potişiem trefı yapmak icin nasıl oynomcsi gerekır 9 .. Cevop. Guney trett uçlüsüyle cakar ve kücük kör oyr.oyarak ruaya etıpos yapar. Sonra kör as:m ceker, kınci bir karoyu koser. kör yedilisini oynor va Dcgunun ruosını düşürerek elden c.akor Daho sonro trcfl nlîıısını Oynor, Batır.ın koymok zorunda olduğu valeyı rusyla olır ve yer oen metr kor damını oynoyarak elüen p\x. uçlüsünü on r N iıayet pik asmı ceker ve pik damını oynar. Şımdı oger Doğu pik ruasını «oturur»a», Guney 6ekızli trefı ı!e cakar, karo oiiusunu yerdekı son koza caktırır ve metr pik valesine son karosunu atar. Batı cakar fa's; Gunev A 9 trefı ile son ıkı eh alır Eğer Doğu pik damıno ruoyı «oturmoz*o», Güney el'Jsn kara onlusunu xaccr ve pik vaiesini oyncr, Doğu ruoyı kcyar (yokso Guney son karosunu da kaçor) ve Guney sekızli kczlo cakor Botının tek umudu üsıe cakrıaktır lyoksa Gürey son karosunu yeıdekı (refl onlusuno coktırır) fokot artık coresızdT: karo oynarso yer cakir ve Güne> nieir kozlariyls koian silsr; alır, trefI ovnorsa Güney yerden oniuyla alır. elden aokuzluvu verır ve pik dokuziusuna karo ruasını kacor . 31 Bahse giriyoruz Bu noi'.o sevg h okuyucuionrnızo deg sıK nıcmde btr prob;em sunacağız ve kendilcr.m bır baiıse c;avet Ucağın 80 rıllık evrimi karikatür sergisinde Fuat KIRCAL1 Venl yılın ilk karıkatur sergısı Almanya'üon geldı. Türk • Almon Kultür işlerı Kurulunun Aiman Hovayoiu Ş rketı İle ortaklaşo duzenıediğı ıFol low Me» (Beni izleyıniz) adlı Hovccılık Karikatürleri sergisı İstanbul Det/let Güzel Sanatlar Gaierisi'nae acıldı. Titi2lizl e oluşturulmuş değerli koleksiyon sergiyı gezenlerin bu yük ilgisînı cektı «FOIIOVM Meı bılinâıği gsbî havaalonlarındo uçoğın kalkış piStine götüren aracın uzerin ds yazılı sözcüık Sergilenen karikatürleri Dr. Gudrun Escher ve Dr. Walther Keirn derlemisler. Dr. Escher uluslararası havacilık terminoîojisin de kullcnıicn bu sözcüklerin ssrgtve isırn olarok verilmesinin nedenini iki başlıkta oCıklıyor: «Tüm dünya cizerterine 'benl Izleyinir' denmiştlr. Bu nun sonucu olarak ortaya bu hovacıhk kcrikatürieri serglsi eıkmıştır «8eni izleyiniz» bir cağrıdır ayrıca Bu dovetl kobul edenle, havacilık torihi İle ^ A 7 3 2 0^ 3 T ^ V 10 9 5 k D V 10 9 4 • A S 4 i B • G K D V Ç>9 6 D V O A R A 10 4 D 9 8 6 2 ^ S 7 6 1 234567S 9 1 2 3 4 5 J 6 < 7 8 7 6 8 I U U1 's? Ü V \ V 3 1 0 ? ^* i SOLDAN SAGA: 1 Toprak ıcınde yaşayıp bitkilere zorar ve ren bir bccek 2 Hnstiyan inancına göre Alla hın oğlu.. Afrikada bir ne hlr. 3 Bir nota XIX. yüzyılın İlk yarısındo yoşamış, Eugene önodlı bir Fransız romoncısı. Liecb tonstein'in plckc işareti. 4 Araplorın baş örtüsü. 5 Mercanada.. Bir meyve. 6 İlâve 7 Selenin sirngesL Krolice. Lâhza 8 Hitit.. HalV dilinde kücük erkek kardeş. 9 «Anatomi DerSı»nin ressamı. YUKARIDAN a 1 p n1 1 1 uzunluğu> anlamında Çin ce b:r kelıme. Belirti. 4 Koyun veya keci sürü sü (eski dil). 5 Bir kuğıt oyunu Bir ceşit hıyar. 6 Secme vanşı. 7 Radonun simgesi.. Bir göz rengi. Kücük ma ğara. 8 Kemolpaşa' nın eski adı.. Güney Amerikado bir dağ silsilesi 9 Formülü NiSbS olan nîkel ve ontimon süi fürü. gelişen ve havacılığt konu alan karikatürlerin sur.dugu güi meceyi todarlor.» izied••ğimız «Hovacılık Kari katürleri Sergisi»nde bir yarış ma duyurusu ile, bu yorışmaya katılan karikatürler arasında beğenilenierin sergüenme si yerıne, daha ciddl bir çolış ma sonucu 1900'lerin ononim ürünlerinden 1980/11 yılların ba$larıno kodor uzoyon bir zo man sürecıncıe çızılenıertn en iyilerı aiırımış. Bu karikotürlerin coğu İsvıcre. ingiltere ve Almanya'da vayımlanmış. Önemli ustaların vopıt'arı da var. Havacilık Karikotürteri sergisinda. Serginin deuerli bir koleksıyon olma niteliği bi raz da Bosc. Choval, Descosscux Stern. Voge! gibi değar li cizorlerin yapıttarından olusmosındon kaynaklanıyor. Çinuçen Tanrıkorur Fransa'da ödül kazanan «Mevlevi Ayini»ni seslendiriyor ANKARA (a.a.) TRT Müzik Dcıresi Başkarı Yardımcısı ve Basteci Cınucen Tannkorur, Fransız Lutece Uluslarara sı Akademisi'nin büyük yanşmasında altın ödül kazanan cBeyatiArabon M«vlevl Aylni»ni bugün Ankaro'da seslendirecek. Coğdaş Türk Scnat Müziğinin tanınmış isimlerinden olon Cınucen Tanrıkorur, «BeyatiAraban» makamındaki «Mevlevl Ayini» bestesni saat 21.00'de, Fransız Küitür Merkezi'nde vereceği dinletide <endi ud'uy la çalacak. Gürtey 3 SA'ya oynamoktadır Batı karo dörtlusunu cıkar, Doğu aarrı koyar ve Guney asla al r. Güney sonra tref; oynar ve Dcgu asio aiorak koro ciokuzlusunu do ier, Güney vaieyı koyar Ş'mdı soruvoruz bu 3 SA Kontrotınm cıkarı var mıaır yoK mudur''... Bu konuda sızlerle bahse girme!< isdyoruz ve tercıhı sıze b'rckıyoruz: ya <bız GüneyKuzeyse oturup Sıze karg. 3 SAyu her savunmava karşı vopocağız» deyin. ya do «havır 3 SA'nın cıkan yoktıır. onun icin biz 3atıDoöu'oa olurup siz nasıl oynnrsanız oynoyın kontrotı batıracağız» deyın Bakalım bchsı kinr> kazanocok?... Türk bricinden haberler Turkiye Bnç Federasyonunun aenetımi altında Ankara Bric Kulübünün Kavaklıdere'deki lokaünae yopıicn Ankara ikili Takım Birmcilıği sonuclanmış ve katılan 25 ekip icinaen NECMETTIN SÜNGETNECDET ARTÜZ çiftl birinci, AYDIN AYKUTHASAN TOKOL çifti ikınci ve SiNAN TUNAOĞLUTURGAY SESYILMAZ cifti ücüncü olmuşiardır Öte yandcn. Dörtlü Takım Birincilıği maclarıno gerek Ankara'da gerek İstanbul'da başlanmış bulunmaktadır.. NOT: Gecen hafta 30 Mo.lu problemın dıyagramındo Batmm ei^ndeki pik dörtlüsü dizilmemiş veya baskıda cıkrnamıçtı. Özu' d ; leriz. Televizyonda Türk Sineması (22.05) "Kızıl Vazo,, zengin kadrolu bir f ilm Vönetmen: Atıf Yılmaz Senaryo: Vedat Türkall. Yapıt: Peride Cel&l. Görüntü yönetmenl: Manasi fflmeridls. Mirrik: Nedlrn Otram. Y5netmeıı yardımcısı: Yılnıaı Güney. Oyuncular: Belçin Dn ruk. Göksel Araoy. $aıi ye Moral, Ahmet T»nh Tekçe, Mümtaı Ener, SeTİm Emre. Hayati Hstnzaoglu, Hüs^yin Baradan Bilg« Z«bu, Mıuunmet Gdzalsn, Mnazzez Arçay Ya0im: GSven Fllm/lflfil S«jat Servisi Peride Celal'in ayıu adlı romanmdan iki kez sineaıaya uyarlanan «Kml Vazo» filminin tlk çrrtrimini izleyecegiz. Film aralarında kan davası bulunan iki gencin umut suz aşk öyküsünü anlatıyor: Bir vanda genç kız «Belgin Donıki. Öte yanda yakısıldı bir delikanlı (Göksel Arsoy) blrblrleıi ni Ölesiye severler. Aîicak bir leşmeleri mümltün degüdir. Çok okunan aşk ve piyasa romancıtannm en iyilerlnden olan Peride Celalin 1941 yıünda yazdıgı «Kızıl Vaıo» oldukça Sansh bir yapıt. Alışılmış, bin leroe benzeri olan bir aşk öykü sünün yinelenmesine karşın ik; kez degişik oyuncularla perde ve getirilmlş. Hem de Atıf Yıl maz gibi toplumsal sonınlara ışık tutmus Unlü bir ybrietmen eliyîe. Vedat Türkali gibi usta bir senaryocunun emegini taşîvarak. Bu gece İEİeyeceğimiz birinci çevirimde Yılrnaz Gü ney*in de katkısı bulunuyor Sanatçı bu filmde vrînetmen vardımeılıgı vapmıj ve (jaha 8n ce Güney adlı dergide yayırıla nan bir yazısından dolayı ilk kez bu filmin setinde rutuklan TllŞtl. Bir RomeoJuliette öyküsün ien esir.tiler taşıyan «KızU Va zo». ilk çevirıminin recimsel b'< şansmdan sonra o dönemde birçok filme imzasını aran At; Yılma? elivle R vıl aradan son ra bir ke/ daha oerdeve getı n!dı. tlkınde Belgin Doruk VF Goksel Arsoy'un oynadıgı ba?; rollen, !9R9'daki ikinci çevir.m de Htilya Kocyigit ve Murat Soydan UsUendi Bir boiümU yaşamdan ayrılmış, Dir böliimü sinemanuı uzagına düşmüş bir donem oyun culannı ve sinemasını merak eden izleyiciler, ekran başına geçebilirler bu gece. 12345678 9 AŞAĞIYA: sinemalar tiyatrolar bukosede yayınlanmasını ıstiedıgtnız ılanlannız ö n ODA AJANS OCMAMNS Î449295 HODRlMEYOAN 1 Bokımevl 2 Is yon eden.. Bir kac kez bokanlık yapmış Muhiis önodlı bir politikacı ve iktisatcımız. 3 Sodyumun simgesl.. fömür ^maviasketier Sanat Galerileri bu kösede NESETGÜNAL vayınlanmasını ıstiedıgınız llaniannız >cm Resim Scrgis 18Aralık1981 18Ocak 1982 KurtulU}CKİ. 1 9 1 B T e l : 4 0 47 8 3 ÖÖA AW\S 449295 SANAT GALEftiSİ URART SOLDİER BLUE Candice Benjen Petcr Str<ıus 1».tesî,S»lı 15.3018.3021.00 Ç»rj. 15.30 Perş. Cu, 15.3018.30 Cte» 13.00 21.00 Pazar 13.0021.00 Çocuk Sinerrost Ctesi P»z. 11.00 SEVİMLt MİNİKLER Kore Şehitieri Cad. No. 50 Zincirlikuyu İstanbul Tel: 66 74 1967 04 96 AKK 9&C ODOtS 21 NtSMTHS BTVfflU. TELBCNUIU» TtL'KS 264«2UKXrTK. resım serRİsi 22 Aralık 198116 Ocak 1982 FİÜZBASARAN ÖZAYTEN TAKSİNS&NATEYİ Str«elvilerCad65/1 rel:44 25 26 İKaracanl YAYlNUtf» EGER BtZt SC\1. EDEN OLURSV KVRLTC CÎMOK RLSİM StlKGİSt ANKAKA 1429 OCAK 1982 PANGALTI GÜZEL SANATIAR GALERI9 RESlMSEPGisı "KLUTEO JANEFONDA DONALD SUTHERIAND YÖN:AUN J.PAKUU Seansljr rnehmetarpoctk Bılezikçı x*.46 Tei.A\ 56 83 2 5 Ocak'a kadardevam ediyor hafta GEÜYOR insinema5inda (Elmada?) Tel: 40 67 92 hergün 'I2oal4oo !6ooJ8oo i Ctesiıpa2ar I4oo
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog