Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

16 OCAK 1982 » Cumhuriyet 3 Italydda 6 süpheli Haig, Israil'deki sahıs daha tutuklandı TEC AVtV, (Atanslor) Ka temaslarına röşmeden sonra lsrotl yetkllilerı, ABD Dışışlerı Bokcnı'nın Isra l'ın 1967'den berı ısgclı al tındo tuttuğu Sına yarımadasının son bolumünü de onumuzdekı 26 Mssanda Mısır'c ROMA, (AP) Italya'da, bU ov önc« Kısıl Tugaylar örgutünce kacmlan NATO Güney Avnıpa Mutteîık Kara Kuvvet lert Komuton Yardıması Amenkalı Tuğgeneral James L. Do Z'er'ın orama çaHşmaları yofun Wr bıcırnde surerken, !tal yon pollsımn öncekı gun 6 çâphelı şahsı daha yakaiadıgı bıldırıldi. Tutuklanan bu 6 ksş'nın bas kanlığınt gecen hotta tutuk.anon Prof. Senzanı n n yaptıgı KIÎI! Tugcvlar'tn bır fraksıyonuyla boğları olduğu sanılıyor. Ancak bu son tutuklannalara kcrşm Amenkolı genercl Dozler'ln kacınlması olayında henüz blr ılerleme kayaedılm© dıği bıldırlldl. Polısın ev ev arama yaptığı ancoıc rıscb.r şe kılde sonuc clamadığı do ge>en haberler arasındo Gnl Dozıer ,n Verona'dakı evncJert kaçınldığ' 17 Aralık torıhınden buyano Italyan pol'Sinın tutuklad gı suphelı sahıs arın sayısı 20V buidu Bu orada ABD'riin Avrupa Kuvvet'erı Komutanı Genercl Fredenck Kroesen, Dozser >n eşı Oud'th'ı Verona'da zıyaret ederek. sempat'lennl ve tum Amenkon S.lahb Kuvvetlennın keıdısmı destekled ğını ılettl hlre de Mısır yetkılılerı ıle go ruşmelennm ardından oncekı gün Israıl'e gelen ABD Dışışlen Bakan A>exander Haıg dun de iemcslarını surdurerek Başbckcn Menahe*n Beg n ve Savunrpa Bakaaı Arıeı Sharon ıle gorüştu A'exander Haıg, öncsıcl gun de Isro ı Dış çîeri Bckanı Yıt2 h3K Sani' le qorLSTiuş go Gana'da 4 eski bakanla 3 2 parlamenter salıverîldi ACCRA. (AP) Gono gec cl Uiusal SovuriTta Konseyı. 38 tjtukluyu e erbest bıraktı Tu UıklaPanlar crosmda 4 es<ı Bokon lo 32 parlamenter bulu nuyor. Boşkanlığı'nı 31 Aralıkta bır dorbeyle Baş/an Hılla Lımann', devıren pılot teğmen Jerrv Raw!ıngsin yaptıgı Ulusal Savunma Konseyl öncekl gün yayınlodığı bıldırıde, eski Malrye ve Ekonomık Plan lamn Bakonı. Adaiet Bokanı v© Genel Savcı icışlerl B<ıkanı He Gencbk ve Krsai Bolqe Geuşım Bakannm serbest bı rokıldığım ookladı Toplam 140 uyelı Parlomen tonun 64 mılletvekıh darbecılere tesiım oimuşlordı Ancak geri kalanların akibetl henüz bilınmlyor. Bununla bır!lkte^30 mıüetvekiimm Nıgerla'yo kaçtığı sonOıyor Güvenllır kaynokların bUdlr dığıne gore devrtk Başkon Hıiia Umonn ise hOkumotln gozetiml altında buiunuyor. Bıllndıği gıbi pllot teğmen Ravvlıngs 31 Aralıkta öç V'l ıc nde ıkınci kez, bır darbe ıle vonei me el Wovmuştu. THATCHERİ SARSACAKLAR Ml? Yuzde 15 ucret crlışı Isteven Uiusal Madencüer Sendıkası ISCÜeri, sendikanın yaptırdığı oylorna sonucu grev kararı çıkarsa IngılU ekonomisıni Jelce ugrotocoklar. Margaret Thatcher*ln Muhafazokor hukumeti her turtu komur taşımacılığının durmasından korkuyor. İngiltere'de 256 biıı maclen işçisi greve gitmeye hazırîaıııyor D19 H»berter Senrtel 19T4 yümda yaptıklan grevle daha 6ncea MuhafazaSs&r Heath hüktoıetinin düşmesine yol açan İngtlız maden işçüeri, bu deîa da Thatcher hükumetme buyvüa btr darbe olabüecek bır grev kormsunda oylama yapıyorlar. Kömür madenlermde 256 bın maden işçısırü temsılen bır dev let kuruluşu olan Uiusal Korr.ür Işletmelennm vone*;cıle rıyle \apt5klari gorUşmede anlaşrmya \"aramayaa Vlusal Madencıler ^endıkaı (N"UM> 55çılen ışverenm onerdığı VMTde 9.J ucret artısını reddetmeye çagırdı YUzde 15 Ucret artışı ısteysn sendıkamn yaptırdıgı oylamaîann sonucunda grev karan çıkarsa îngıiter» eıîonomıstmn tunrjv'.e felce "jjramssı bekienıyor Grev kara rının ahnabümesı ıçm yuzde "M ov çoK'jnluğıı »erokıyor tngıHere r.m haıen 16 haîta lık ıhtıyacıru karşılayacak ka dar, vam 41 müyon ton komur stoku bnunujor Ancak bu mı< •2ntı varısı d'polarda bulunaugıından bır komur pren h\ i'ra° ısc ler'n bunlann depo larda bulundugundan bır k o mur pren haiındo ışclenn bun ları depolrdnn v»nro sekedılmesım örüeyeceg'ne tesm gö ziAle bakılıyor Hukünrtm maden lsçılerinm grev vapması haiındc cn çok korktugj « e, • * nadencıi°nn •1 • f e n slırur'iılsn. VramvcKi suruouler. \.o çe'ık ısrı'erı\> ıtuîAka g.ceTf's h?r tur'.u sorr.v:r taşımacıKğmı durduıma?ı Ikı büyük derrarvolv. send'ka "=ı ve lıman ısçilermı de kapsavan Taşıma vf> Gen<='. Işçı Sen dıkası şsmdsaen ınaden gre\ıru destekievpcetuenn' bılaırri'.Kr Elektn^ ışletne» r,m v\xıAe R 1 korr.jr'S davancıi?ırıc\a" b"Q maden grevı halmde ulkepın elektnk •are*îmın:n d« durabıleceÇî bflırtı'nor ÖLDÜĞÜ SÖYLENEN ENVER HOCA, YENİ BAŞBAKANl ATADI Dı» Haberler Servisl Stlahlı blr catışmo sonucu olduğü llerı surülen Arnavutluk Komünıst Portlsl liderı Enver Hoca'n'n Tıran Meclısı kar$ıs\ na cıkarak ölen Mehmet Sehu'don boşalon Başbakanlığa 8açbakan Yordımcısı Adll Car conl'yl otadı. 18 Arolıkta Mehmet ŞŞehu nun bır sınır krlrı sonucu 'ntıhar ettığı acıklonmış vs o tarıhten sonra Enver Hoco kamuoyuno pek gozukmemiştı 1974 yılındo Başbakan yar aımcıUğı yapan Carcanı 8akanlar Kurulu nu acıkladı Aıonslaro gore yenı 8asbakan aralonnda lcışlsn Bokanının da bulunduğu A bakanı değıstırdı TEŞEKKÜR Büyügumüz SUÖ HAYRÎ ÜRGt'PIJL nün Ebedıyete i7ı*.iıcaa dDiayıs.yıe aerı~ âc.rnısı pa/laşan ve biıiaıe aeatakoia'^ Devlet Başkanı Orgeneral Sayın Kenan Evren'e ve kanraman Turk Süahlı Kuvvetleıırıe DanışTTsa Meciısı Baştcara Saym Proî Sadı Irmâk'a, Başbakan Saym Bulent U^usu'va SayınHukumet Uyelerme, Devie" Bakanı Savın Nımet Ozdaş a, Dışışlerı Bakanı Saym Ilter Turkmen ve Dışışlerı Bakanlığı sayın mensuplarjna, Çalışma Bakanı Saym Turhan Esene: e 1. cv Ordiı ve Sık»yonetım Komu'.anı Orgeneral Saym Haydar Saltık ve 1 cı Ordu ve SıVayoneüm ' savın komutanlan ve mensuplarına, IstarJbul Va'.ısı Sayın Nevzat Ayaz'a Harp Akâdemüerı Komutanı Orgeneral Saym !?maıl Kakkı Akansel e, Istanbul Beiedıve Başk^nı Korçeneral Saym Ecmel Kutay'a îstönbul Vılavetı ve Beled.vesı Saym mensuplarına, Sdym Kevşehır Vahsme, Eskı Cumhurbaşkam Sayın Fahrı Korutürk e, Cumhuriyet Senatosu Eskı Başkaru, Saym Tekm Anburun a, Mıllet Meclısı Eskı Başkanı Saym Sabıt Osman Avc\ ya, eski Başbakan Sayın Suleyman Demırel'e, eski hukumet ve parlamento Qrkadaşlanna, TÜ\rk Silahh Kuvvetlerı eskı komutcin ve mensupiar.na, eğıtım ve oğretım kurumlarnn:=a, TurkBasmı ve savm mensuplarına. Galatasaray carmas.n^, dernek ve vakıîldrd. spor kuluplerıne. saym sanayıeı ve :ş adamleırmİ, Prof Dr. Altan Onat a, Beyoğlu îlkyardım Hastanesı doktorları ve personelme, kadırşınas Is*anbu1 halkma, sevgüı Uıgup'lu terr.şehîileTir.e, cer.aze torenme ve evıtnıze bızzat geien, çelen< gonderen telgraf, te'.efon ve mektupla Vederimıze~katılan tum akraba, dost ve drkaaaş.arım za. sonsuz ~.r.net ve şukran duyçular.rr.ızı sunarız. ECZACIBAS1 BlÜMSEL ARASTJRMAve ÖDÜL FONU SEKRETERÜĞl nden Fonumuz, tıp alanmdakı araştırma projelennı destektemekte, ayrıca Yonetiftı Kurulunıın değerlendırdığı tıbbi eserlere ödül vermektedır. Fonumuzdan Ya r a r ' a n r n a ^ «steyen araştırscılann, 31 Wart 1982 tarıhine kadar, asağıda bslırtılen belgelerie Sekreteri'ğımıze baş vurmatan nca olunur. 19821983 DÖNEMİBİLİMSEL ARASTİRMA ADAYLlGi İÇİN; Seçılen konunun amacı, aytıntılı çaiışma planı ve gıder tablosu hazırlanarak, buna fotoğraflı bıyografı, bugune kadar ysyınlanmıs çalışmaların ayn baskılan ya da lıstesı eklenıp, 12 kopya olarak gondenlmelıdır. etmesmden önce. l<ı ulkenın FıhstınnSore ozerkl'k ko nusunda bır ailaşmaya varrralannı ıstedıgını acıklcmıslcrdı Alexaraer Haıg n. Mısır ne Israıl arasmda bu koij'iaK' aiiasmanın bır «ılkeler deklarasyonu» bıçımınde de olab.ecsgı goruşunu scvuidugj üıldırılmıştı Tel A.ude*ı sıyası gczlerr c ler A8D nın Kahıre ve Tel Avıv arasında erken bır muto ba*ata varılrrası konjsundokı ıSrarını Washıngton un Corrp Davıd banş surecıne nıhaı olaürucu dorbevı vurabılecek yenı bır israıl «oldu bıttmsı htımalınden duyduğu endtşeye boğlıvariar Nıtekım goruşmeler s rasmda Ha<g'm Israıl yetkılılerınaen Güne/ Lubnan' dakı Fılıstın \e Suny e Barıs Gucu me.zı'erıre karsı yenl b r askerı harekâtton cekınm s konusunda taahhut aldığı bel rtılıyor Bu araüa, Is'çıl m de Mısır'ın S na yanmadasını tumuyte 8erı aldıktan sonra pa zar'ık ırososına karşılanamaz talepleris geleceğı ve Fmstınlılerın geleceğı konusunda da ha rrılıton b'r tu'um benımse veceöj end şesı ıle «Sına kozu nu elinden kacırrnadan» Mısır iie bır an'cşrna konusunda ıs rciı olduğu Mısır^n ise, Fılıs tmlılerın ozerklığı gorusmeıerının 26 Nısandan sonra da surmesı tezmı benımsed ğı kay dedıllyor Ote yandon, Bırleşmış Mılletler Guvetlık Konseyı Israıl'ın Surı/e ye aıt Golan boıgesını ılna<< etmesı uzenne Su rıye'nın ş kâyetnı ır>celeme< uzere oncekı gece yedıncı kez venıden toplandı Oturumda Urdun, Israıl'e karşı yaptırım uygulamasını öngoren bır karar tasansı sunarak bunun uzerıne soz olan ABD temsılcıs Jone Kırkpalnck ise karor tasansm n «acıkco Amerikon aleyhtarı» o'duğunu ore su'erek tasanyı ve;o edeceğmı beilı eıt L r dun temsılcısı kara' tasa nsiTn kapsamının osganve m dırıldığını ve «ılk adım» mtelı<5 nde olduâbiu belırterek. «Boylece tasarının kobul edılme şonsım artırtnak istedık» r.sci Urdun temsılcısı HTÎITI Nusevb* «Artık yeler. Guven lık Konseyı Urdun'un aklım basıno qptırmelı, sonuclan on ceden b'Memeyecck bır fîlaketl onlpmelidır Israil'ı korumoyo devam edecek. acık sol dırı sucnu isleyenlenn suç ortogı durumuna dusmektedır» dedı Sovvetler Bırlığl ve Sunye Dişşlen Hakanlarınm Moskovo'da vaptıkları goruşmele'ie Hgılı ocık'amaya gore kı Bako^ Israıi <n Gclcn ı ı hokmı kı nadı «e l^roC'ın ABD taraf'nrian di r's^teklenen Yavılmacı tuH TIU vuzuir'sn Ortodagu'da riururPLı kotulestığ belırtıldı başladı DÜNYAD^DUGUN ASi SİRMEN Bir Ucak Yolculuğu ozanes' saoahı AnKaa oa qoıgozu Once s.s sandık b z tstanbu İJİor Derken. rad/oda "ul I gm ccıklaması, arkadan okullorın tatılı geidı. Arkcra im son v>Harca olışılan kı' ı navası tehııke eşıgın oşnıştı. 12 yaşmaan Kuçuk cocuk ar iie 50'smı aşmış kıs lerın soVağa cıkmsrral'M b 'dırılı\ordu Cumhurıyet' n Ankara Burosunu olusturan arKadaşcrn yaş ortalarrası 25 27 dolaylarında olduğunöan bu uyarı ara pek kuıak asmadılar O sırada orcaa bulunan ve ık sı de mascllah yaşlarmı h»c m h,c gostörmeyen dmc de.ıkanlı gcrunumunde olan ve bu yantarıv''o herkes soyleiTiesa bıle cldukca kızdırcn 50 nın tcm esıârdeki AUar 0/men >le 50"'ı vcşların Ik'ncı yansma coğru tırmonan llhan Selcuk'a takılmaya başladı P 10' Aronsu duydunuz. sız dışan ciKmoyın saKinı Onlordan bıraz aaha genc olduğum ıçm, dei kan! 1 ğın tun alovcıl ğını ve kendıne gu\enınl kışılıkierınde toşıyan arkodaşlara hemen soruyu yapiştırd m Ben c kabılır n değıl ıTı<'> BM GÜVENÜK KONSEYİ'NDE İSRAİL'tE İLGİÜ OYLAMA ERTEIEND» BİRLEŞMıs MİU.ETLER (a 0) BM Guverlık Konseyl Israil'e y^p*ırımlor uygulamasım ongoren karar taslağınm 1 !İ oylanması ıcln o" " v ' erteledl Erteleme Ordun ün Iste^l özsrıne yapıldı BBC'mn BM mubobırten Arap Cılkelerın'n c on dakıkada karar taslcöı*vn ov anrıosı lcln gereklı uoğunluöu soğlavamadıklo'inın onlaSildığmı bellrMyorlor. 1982 ECZACIBASIÖDÜÜ) ADAYUGIİÇİN: Aday gösterılecek tıbbî eserler Türkçe ve 12 kopya olarak gönderilmeli, buna araştırıcının fotoğrafh bıyogratisi, yayınlanmış çalışmalarının ayn baskılart ya da lıstesi de 12 kopya olarak ekienmehdır. Eser orıjinal bir çalışma ürunu olmah va Turk yumaşları tarafından hazırlanmış, yurt içinde ya da dışmda yayınlanmış ya da teblığ edilmiş olmaiıdır. Bu yıl biri "Bilim ödüJu", diğert "Teşvık ödüiü" olarak iki 8yrı ödul verilecektir. A'todas'.ar şovle b.r baktılar, hafıf Tjdak bu^tü'er Vo ohı abı dedıler sen de c kmasan peK fena oln az Salı gurj A isn Övmen ı e b r iKte frcva k r'.ılıgi tebiiheı auzeyde buljnan. kalor ier er>n yakılmosmın yaso\ snciıg' Ankora dan istcnbu! a ucma< uzere, Es«nt^a hcaolanma geld k Altcn kırlı hovadan kurtuldugu'iUiG sevınıvorau Og e soatlerme kadar 6uren sıs ka'kmıştı ama uccVıar v,r,e de gecıkrrelı o'arck hareket edıyordu ThY'nm TK 145 ucağı da, 17 15'de kalk'ncsı gerekirken 55 aakıka secıkmeyle 1810 da kolktı Doğrusu IKI guodar sureı voğun sısten hemer sonra seier.eyme de a2 co< öuzene koyabıimış olmak buyuk ba$an>d Dı,abakır don ge en yo'cuıarını da aldıkTan sonra hep bırı kla ucago bındık Dıyarbakır dan gelenle' sureklı sıkayet eaiyorior ve sağnak hoımde ycgan yağmur aUıida, ucaktan ınd nı p be<ieme so onuna kcdar yurutulmeler nı, onaan sonra venıden uzun yolu aşıp ucaga aunmalarını eleştınyarlar, ısiandıklorını soyluyorlardı Her zaman olduğu gıbı bu yakınmalar şıkâyetier batta iOman zaman salaırı hclını clan eleştınler, Karşılanno ckan ıik kışıye hostese yoneltılıyordu Sonradan cdnın Muberrn Kobaciayıoğıu olaugunu ogrendığım sar şırı. gu:el ama hsps nden oierr'lıs ologandışı saDifiı ve kıbar genc bır hanım, b kmodan usanmadan ve msonı havrcn bırakan kıborlıgını bır an b le eden Oıroknıadon elestırı.erı yanıthyordu 18 10'da kerrerlennnızı bGg ov p pstın basna dogru vaı a'ır<en, Dycrbakıraan gelea yanımzdokı volcu «Sıgaralarınızı sondurunuz» anonsuna rogmsn, ofkeyî» ceb r.den pr.Ketmı cıkarıp sıgaras nı ycktı Altan ııe ben adaTi uyaralım mı dıye duşunurken kıbar hostes Muberra Hcnm gelıp yensaen yolcuyu uyardı Sıgara sondu Bu kez ucok pıs'n basına henuz varmak üzerey ken yanmda kızıl saclı başka bır yolcunı.n dolasmoKto c ougunu goraurn Hemen hostes erden Guzm Zıpkmk^rt yolcunuT yanına seğ'.rttı Oturunuz efendım deoı Arkadcşımı arıyorum, yon \ rı aıd Efeıidım bırazaan hovalanacağız o zaT>an vanıi qıdersın ı dıyordu hostes son oereceae kıbar D" ıtaaeyie Yolculan zortukkj yerme oturiulan DC • 3 Anodoıu ucağı musterılerın horrıu''tu an arasındo havalandı Or aakıka gectı kı, bırien ucak tıızla ırtıfa kaybetmeye baş caı Altan Öyrnen e dunaun Yahu Altcn bırdo) arrma korktam dedım Altan gulumaeyerek Pek de haksız değıldın ga! ba, yanıtmı verdı. Havaalanında karşılaşıp bıriiKte ucaga bındığımız r ıof Ugur Alocakaptan da, kımseye duyurmadan eğılıp Galıba motorlardan bırı durdu denez mı? HerUes durumdo bır ganplık o dugunu onlamıştı Bı, çırada ucak hızla ırtıfa kavbetmekteydı Ucagm uı hostesı. sık s k pılot kabınmg cagrılıyorlar ve her deta s nda son derecede sogukkan'ı guier yuzlu bır şekuö aonup, yolcuları yatıştırmaya calışıyorlardı. De'ken bırrfen ganp bır ses üuyuldu vs oksııe moskeien duştu Herkes sıgoralannı sondurup moskel< re sarndı Bıraz oncek eleştırı er d nnış, yerını endışı b'r bekleyı$ alnnıştt Kımsemn agzını bıcak acmı/orc Cocuklar cglıyor hostesler kenaını ı/ı hıS3etmsyenle su getın/oncr, bır ycndan do oıağanüstu bır cabo herkesı yatıştırmoya calışıyorlordı Sonıadon oğrendığımıze gore, kab n basmcı d muştu ve Kaptcn Pılot Ertuğrul B iır.clı, gerceKten I nçlı, usto ve soğuıckcnlı bır davranışla ucaga ın kaybettırerek (bu yapılmasayJı, turn yoıculartn oirr olas'ymışı ve rotoyı değışt rerek Istanbui a varnı cclışıyordu. Ucağm kanadı yo da ku/ruğunda da tsozukiuk o'duğu sonradan ucoktakı bazı kışiler tarc aan do anlati ı aı Altan Ûyrren, akc aımoz b r soğukkanlı'ıkkj. Eğer bır şey olur da yemeğe yetışeme; hem Orhan Apaydın'a ayıp olacak. hem da Ugur ^ cu kızacak dıyor, hep gulumsuyordu. Ugur Alacakaptan ise Yankı dergısîne dalmış yordu, lclerinde olaydan en fozlo etkilenen ben de. oy p olmasın dıye fczlo ağzımı acamaz olmuştur Altan: Demln herşeyl eieştıren $u yolcularo bok bırinln ağzını bıcak acmıyor, dıyordu. Rota değtşmıştl, blr cok ışıklı yertn ustunden yor ama bır turlu Istanbul'a varomıyorduk, Sonunc rnaro ustune geldık. Altcn'a dondum. Neyse Marmara'ya eeidtk. dedım. iyl, lyı de. dedı, blr de Marmara'yı aşsr. Işte osti sorun burada. Sonunda 10 aakıka gec kmeyie (omo o tar\ 1 çası ınsana öyle uzun getıyor kı ) Yeşılköy'e Ucak normal bır şekılde alcalıyor gıblydı. Yıne nasıl konacağını ya da konup korvomayacağmı p mıyorduk. Inış rahat oldu. Uçak yavas yavaş havaal «ma yaklaştı ve durdu. Herkes oyoğa kalkıp, rtazırlondı. Bu kez de kopılar acılmıyordu. BI uğraşmadan sonra kopılar açıldı kı, lcerden bı dakıne, Bano kalırsa, m«yve suvu ve kek seı mamak içın bunu rrtahsus uydurdulor. AHah bil suyu olmayı unutmuşlardı, dedl. Sonra herkes ucaktan inmeye başlodı. Coğ nmı dışlrte takan rtoeteslere <Allahaısmorladı cteşekkur ederiz» demek gereğınt blta duymı ölCım korkusu gerıde kalmış günîük k küçük noktalara değın eleştlnler yme on» cıt Benl sorarsanız ben 50 dakıkada yas< uzun yolculuğunu yapmıştım Pek odetım olmadığı halde. kendıml de soktuğum bu yazıyı yaımanın nedeni İse, bı elestırdığımız THY ve personelının, o gü ucağmda gorev yapanlarınm olağanustu so »obır, ustalık ve kıborlığmı anma borcumu \ mek Ailesi ECZACtBASI BlÜMSEL ARASTİRMA ve ÖDÜL FONU SEKRETERÜĞl Leverrt fâTANBUL İLAN ISTANBUL a ASÜYE HUKUK HAKİMLİĞİNDEN Eaas No 1981/251 Oovaci Mehmet Kırbıytk Davalı Gulten Kırbıyık, inclrlı Coddes! Tanerl Apt D 15 Bakırköy . istanbul Toraflar arasında devom eden boşonmo davasında: Davatıya ılonen dava dliekcesl llo duruşma günu tebllğ edilmlş, duruşmaya gelmemış olduğundon gıyap karannm da tlcnen tebllö'ne karar verllmlş, duruşmanın devamı, 5 21982 günü soat 15 00'e bırakılmışttr. MezkOr gün ve «aotte mahkemede hazır bulunmodığmız veya kendinlzl blr vekilie temsU eRlrmedlğlnız tokdırde duruşma nın gıyabınizdo devam edeceğl, llamn neşlr tarlhlnden 15 oür aonra ba? lomok Ozer« gıvap korovna Wraz mOddetmin be$ göo oldufiu tebllg otunur. 1 Haiti'de başarısız darbe girişiminde bulunanlar ABD'ye döndü PORT AU PRINCE, (AP^ Ha>tı Devlet Başkanı Jeon Du /alıer lle hukumet nı devırmek lcm gecen hafta sonu Tortuga adasına inen sürgundeki b,r kısım Haıtllmln eylem lerinde boşarısızlığa uğraması uzerıne ABD'ye gerı dondukl«ri bıidırılıyor. ABD sahıl koruma yetk'iıle ri tarafından vertlen bılgıye göre, Duvalier'yl devırmeyl başaramoyan 26 darbe g rışırn cısinı acık denlzde bır bot uzerinden kurtarıldılar ve Fıonda'vo gâturülduier Kurtanlanlar arasında darbe gırışım ctlennın lıaerı Bernard Sansarıcg'ın de bulunduğu bellrtıldi DUYURU Tlr» • Kutson Oiukîu Mukovvo ve Kutu SarKryll Anonim Şlrketınin Genel Müdurlük adresmden 13 Ocak 1982 tarihl Hlbartyle ıstifa etmış bulunuyorum Gordüğum ICızum uzerine Ucüncu şahıslaro duyururum. II Holk Kütüphanesi Müdürlüğünden 1 ll Halk Kütüprıane8l vcın otomatik telefon Bant'alı i$l 2490 aayılı kanun hükümlenne Söre kapatı zarf usulü iie eksıltmeve konulmuştur. 2 l ş m Kesıf bedell 259.400 lıradır 3 Eksıltme istanbul II Halk Kutüprıones! Ihale KomıSYonu'ndo 29.11982 (cumal gunü saat 15'de yapıiccaklır. 4 Ek8iltme şartnamesl v© diğer evrok tstonbul Bayındırlık Müdürlüğu'nde gorülebılır 5 Eksıitmeye çırebılmek içırt ısteklllerin: (7762) lıralık gecicl tertıinatlannı. Q b 1981 yıtına aıt Tıcaret Odosı belgeslnl, c Mürocaat dılekçelerıvle bırllkte vereceklerl (ek8iltme sonr^mesindekl belinılen ve usulune göre hazırlanmış olan) plan ve teçhtzot beyanncmesinl eksıitmeye cıkanlmış olon 19 tutartnın yonsı kadar bir Işln kabulünü voptırmış olduğuna dalr t» bitlrme belgeslnı Ibruz euretty'e Vllayet Belge Komıgyonu'ndan clocakSorı yeterlik belgestnl tekllf meMuplan Ile birlıkte zarta koymalan lözımdır. 6 lateklller tekllf mektuplarını 29.1.1982 (cuma) günü saot 14'e kadar makbuz karşılığmda ihale Komlsvonu Başkonlığı'na vereceklerdlr. 7 Yeternk belgesl alınması lcln son muracaat tarlh! 26.11982 günü mesai saatl bıttmine kodardır. Telqra1la murocaaılar ve postodo gecıkmeler kabul edllmez Keytryei Uon Otunur. Özer CELIM 2 KALEM BMC YEDEĞİ SATINAUNACAKTIR EREĞÜ KÖMÜRLERİ İŞUETMESl MÜESSESESİNDEN 1 Şortnamesine Söre kopolı zorfia teklrf oltnmak •uretlyle 2 kalem BMC yedeğı sotınalınocaktır. 2 Tektif zarfları en gec 25.1.1962 pozcrtesi gunü «jot 14 00e kadar Ereglı Komürlerl Iştetmesı (E.K.İ.) Oenel Muhaberat Şefltğı'ne verilmış olocoktır. PostcdaW oecıkmeler nazan ıtıbare almmıyaccktır 3 Zorflar aynı gun soat 1500'de Muessesemiı Tlcoret Şube Mudürtuğu'rtde acılacaktır 4 Sartnameler Zonguidak'da E K I Ticaret Şube Mödürluğunden Ankaro'da Türkıve Kömür Işietmeleri Kurumu Genel Mudurlüğu Sotınolmo Daıresl başkaniığı'ndan Istanbul da ise Bevoğlu istıklâl Cad Odakute Iş Merkezı K. 12 No 284 288 de TKI. Satınalma Mödürtuğönden tem n edılebıUr 5 MOessesemiz 2*90 eayıtı kanuno tob! 40B (Boatn: 1027*1 *Ot • Paklstan yetkllılerl General Zıya Ul Hak vonetlmınl de virmek Isteyen «El Zülflkar» orgutünün 480 uyeslnln tutuktandığmı acıkladılar • İngiltere Başbakanı Bayart Margaret Thatcber, oğlu nun «ağ oiduğunu öğrendiğl an «kalbinin durmasmdon» korktuğunu söyledl. Bayan Thotcher, oğlunun bundon böy le ralllye katılmomasını do dl ledl • Tokvo'doH Sovyet TASS A>ons, bürosunun otomobH porkmdo öncekl gece blr bom ba patiaet' oncok eon koyb* ot
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog