Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ÇAĞDAŞ YAYTNLARI Prof. Nusret HIZTR Felsefe Yazılan 2. Basısı Çıktı Ederi: 250 Iira ADRESI: TürkoeaO' Cad. 30/41 Istanbul Cumhuriy 58. Yü; Sayı: 20636 Kurucusu: Yunus NADI Gombert'ın Ankaro'ya geliçl Dosından girll tutuldu. ABD Dışişleri yetkllisinin ziyaretı ancok Ankara'dan ayrılacağ saatlerde Dışişlen Bokanlı<5ı'nca açıklondı. Her cuma gü r.ü gazetecilerie duzenlenen olağan basın brlflnglnde Bakanlık sözcüsü Büyükelcl Naz m! Akıman, gazetecllere Gom bert'ln geldlğinl duyurdu. Edinilen bilgrye g*re. pert Ankara'da bulundug'u süre )c>nde Dıslsleri BokanlıgYn da blr dizi temosta bulunüu Görüştüğü kişller orosmdo Dışlşleri Genel Sekreteri Bü vükelci Kamuron Gürün, Ge nel Sekreter Siyasl Işlef Yar dımci8i Büyükelçl Erdem Er ner, Ortak Savunma Islerl Yor dtmcısı Buyükelçl Muamrrter Akcer Batı Avrupa ve ABD Genel MudOrO Selcuk Toker ve Kıbrıa • Yunanıston Işler. Genel Müdurü Bedrettin Tuno baş bulunuyor. ABD Büyükelciliği'nin ikincl adamı Richard Boehm de öncaki akşom evin dg sınırlı bir grubun çağrılı olduğu blr davet verdi. Bu daı'ete de cogunluğu Oışiştert Bckanlığı'ndon o'.mak üzere on kadar Türk yetkllisl kotıldı. Bunlar arosında MGK Ge (Arktti S». 9. Stt. 1 del ÇAGDA5 V\Y1NLAEI NADİR NADİ'nin yayınlarımız arasında bugüne defcin çıkmış yapıtlan: üyarüar (3. bası) 250.Perde Arahgından (3 bası) 150.Itd Sovyet Rusya Ikt Polonya (4. bası) 80.Olur Şey Defil (S. bası) 150.Sokakta GüruUü Var (3. bası, tUkendl). Çafdaş Yayınlan, Türkocağı Cad. 3S41, Cagaloglu ÎSTANBUL. 10 TL. 16 Ocak 1982 Cumartesi Washington nabız yokluyor Aünadan gizlice Ankaraya gelen Gompert Kıbns'a gecti ANKARA, (Cumhuriyet Büro •u) ABD Dışışleri Bflkcr Yardımcısı Vekili David Gorrıpert Atinada b;r dizi temas to bulunduktan sonro 24 soatlik bir ziyaret lcln anider, Ankara'ya gelerek, Dışlşleri Bakanlığı'nda bazı görüşmeterde bulurvdu. Gombert, dün 6ğle saatlerlnde Ankora'dan Kıbrıs'a hareket ettl. ABD Dış 18leri Bakan Yardımcisı'nm sı rasryla Atlna, Ankara ve K t ns'ın Rum ve Türk kesımler r ^ekl lemaslarının Türk Yunan ilişkileri ve Kıbrıs sorur.u na dönük blr nabız yoklamas seklinde geçtiğl büdirlliyor Edinilen bilgiye göre ABL Oışişlerl Bokanlığı'nın Avrupc !$lerinden Sorumlu Başyardım cı«ı Eagleburger'ln veklll olan Gombert, öncekl gön öğle «oatlerinde Ankora'yo geldi. Bütçenin tümü kabul edildi Erdem: Asgari ücretin vergi dısı bırakılmasi bu yıl imkansız ANKARA (Cumburiyet Büru M ) Danoşma Meclisinde 1963 mali yılı biitçe kanunu tasansuun Uzerlndekj görüş mel«r t&mamlanarak maddele rs geçümesl ksbul edildi. Da Meclismde, bütçe üzerlı eleştlrüer dün de sürdü bunlan ytuutleyan Maliye Ba kam Kaya Erdem, yenl öde nek artürmak için MGK"y» başvurmayacalclanıu, asgar ücretin yergl dışı bıralcüması mn bütçe dengesinl bozacagı gerekçeslj'le mümlrün oteıadı ğını söyledi. BUtçe Uzerindeö dün Uk o İMrak konuşan, Mardin fiyesi Prof. Be?ir HamhoğTillsn, son bir )c»ç TO Içtade ttcretlerin K • PROF. BEŞIR HAMİTOGULLARI, P1YASA EKONOMİSİNE DEVLETIN MÜDAHALESİNİ İSTEDİ. fHAPİSHANELERI DOLDURMAK İŞİ CÖZEMEYECEKTİR» DEDİ. B MEHMET HAZER. TÜRKİYE'NİN fORTADOĞU'NUN HOLLANOASIı OLABİLECEĞINİ SÖYLEDİ, «FİYATLAR ÜCRETLERİN PEŞİNDEN KOSUYORı DEDİ <at artagını, Duna t i r ş ı Iıyat lardakl artıfın, 23 kat oldugn nu söyledi. Hamitofullan, «As çari ficret ve o dfizeydeM nuı< lar, Tergi dı$i bımtalmalıdiT. dedi. Hamltoğulian çöyle komıştu: «Kendlnl börük eoflmsyona • RAFET tBRAHİMOGLU, «KRED1 FAİZLERlNİN YÜKSEKÜĞİ İŞ ALEMİNDE SlKlNTl YARATMAKTADIR» BİCİMİNDE KONUŞTU AET'YE TAM ÜYELIK BAŞVURUSU İSTEDl reklrdl. Oyaa, bütün duııvavı saran yeni çağda« sağ düşiinc« olan Şikago oloılunun ekonotnik kuraüarı u>6uUnmaku Jır. Türkiye'de ve dunyaüa u .erkUzmin ^arküarı söylemnek tediı. Serbest Plyasa tkonomı si aiabildlğine uygulanmaku dır. Bu durumda, büyuk tebakeler biıi bekiemelnedir. Oe\ Let müdah»lesi, Piyasa ekonomi sine mutlaka uygulanmaüdır Bu olmazsa, çok yakında yaşadığımız banker olayı ve benzer olaylar başımız» gelir. Kul olan 80 milyar ve ortadaa kaı kan müesseseler bunun gosler gesidir. Türklye tek ayakla yurüyemeı, çlft »yalOa yürümesi gtrekir. Hapiihanelen doldurm&nın btr çeyi çözmeyecegini belirten HamltoguUan, özetle şoyie konuştu: «12 Eylül'den bu yana can re mal güveaiiğinin «ağlaıuııif nimmaıl enflasyoD r11^"1^ yaTajiatılması bile övgüye değer bir uygulanuMiır, ancak, hükümetln başanlaruu büyütmeain yolu, Içten eleşUrUer yapmakton geçer. 1182 bütçesl verjl açuandan yeterli defildtr. Lcrot lerin ve dar gelirnlerin durumu ortadadıı. Bu ekonomik aoaffiyi körüklemektedir. Artık analar, çocuklanna (in^>ıı»h paşa olursun) demiyorlar. Artık, (inşallab ihracatçı olursun, tüccar olursun) diyoriar. Hapishaneleri doldurmak işl çözmeyecektir. Hapisbanelere giden her kişlnin yerini, nöbet devralır gibl devrabyorlar. TÜT kije, büyük btr ideolojik sav&ş alanij (ArkMi S». ». SS. 4 de) • ERDEM; ARAR VE KANTARClOĞLU'NU YA NITLARKEN HÜKÜMET OUARAK DANIŞMA MECLİSİYLE İÜŞKİLERİN GÜCLENDİRİLMESİNİ İSTEDİKLERİNİ SÖYLEDİ. >arı elde editeblllr miydi? ha rarım bun» evet demek miim triin değll. Bn soruyu, geçtcl ba şannın bellrlenmesi, gerçek sebebln ortava konulması İçin sordum. 12 Eylfil harekâtından sonra Atatiirkçülü^ün ekonoınik modelinin uygnlamnaaı ge GENEL BAŞKAN VE GENEL SEKRETER DISK Genel Başkanı Abdulloh Baştürk ve DİSK Genel Sekreteri Fehml Işıklar'ın duruşmolor sirasırt da şimdiye değin verdikleri tüm dilekceler de reddedildi. Fotograita Genel Başkan Baştürk ve Genel Sekreter Işıklar, başbaşa konuşurlarksn. (Fotoğraf: Erdoğan KÖSEOĞLU) 4ore ayarlanıif, bun» göre ya nu önleme tedbirleri sonuçlan dalnima tehlikesl Ue karşı k»r şıyadır. Şlmdl slıe bir soru soruyonun: 24 Ocak kararlan 12 Eylul ohtnsaydı, ekonomide tartifilmaz, burttnkü ba •i^B^HPWk'. %WΫVCÇ5M1: Türkiye, Atina'nınprotesto notasını geri cevirdi H»ber Merkcsi Türk nukOmeö, blr Ttlrk hücumbotu nun Yunan karasulannı ihlai ettiğs yolundaki Yunan lddia atnm dogru olmadığım büdirdı T« bu konudaki protestoyu ge ri çevirdi. AP'nın nabenne göre, Vuııa nistân blr Türk hücumbomnur: EgTiboz Adası'Tun bulundugu bölgede Yunan kivüarına 3.5 mil yaklaştttını ve Yunan sa v&$ Kemilerince izl»nmeye bs = Dünkü durusmaya avukatların hic biri girmedi Yunanistan bir Türk hücumbotunun Tinos adasının bulunduğu bölgede Yunsm kıyılanna 3.5 mil yaklaştığım öne sürüyor. Uzerine Dölgeden laştıgını öne sUrdü. Yunanistan'ın Ankara Büyükelçis) Papaouüas dün Dışişleri Bakanhgı Genel Sefcreteri BU \ükelçl Kamuran Gürün"U ziv^ret ederek bir Türk hUcum öotunun Yunan karasularmı ih lal etttğirj öne sürdü ve durutnu protesto ettiklerini bildirdi, ancak Yunanlstan'ın bu protestosu geri çevrüdl. Dışişlen Baicaniığı Enlormasyoon Genel MüdürlüSt) tarafından konuy 1* ügül olar»k şu «çıklamâ ya püdı. «Ymunlstao Aakara Büyükelçisi Papoulias buçün (dün) Dışlşleri Bakanhğı Genel Sek reteri Büyükelçl Kamuran Gü rün'ü ziyaret ederett bir Türk hücunıbotunıuı Vunan karasu larını iblâl ettiğini ve bükiime tlnden aldığı tallmat uyarınta bnnu protesto ettiklerini bildir mişti». (Arkası Sa. S. Sfl. S de) Bastürk,' 3 kisi icin • •• suc duyurusu îstedi Ittanbul Haber S*rvitl Sanıklarının 52'sinln de idamı istenen DİSK davasmo dün devam edildi. Dunkü durusmaya, ne 45 kişinin savunmasını üstienen ovukat'.ar. ne de tek tek sanıkîarı savunan avukatların hicbiri de katılmadı. DİSK Ge nel Başkanı Abdullah Baştürk mahkemeye blr dilekçe vererek, Odalar Birliği Yönetirn Kurulu Başkanı Mehmet Yazar. Türkiye işveren Sendikalan Konfederasyonu Başkanı Halit Narin ve Tercümon Gazetesi yazan Ahmet Kobaklı'nın MGK nun 52 sayılı bildirisine rağrr.en DİSK ve şahsına yönelik suclamolarda bulunduklan gerekcesivle suc duvurusundo bu lunulmasmı istedi Savcıiık, konunun ıdari ve adli makamları ilgilendirdiğin'ı söyleyerek dilekcenin ladesini önerdi dirinin yasaklamasına rağmen blzlm ve DİSK üzerinda bugu ne kadar çok şey soylendl. Anarşi ve terör de dahil herşey le suçlandık. Mahkerne karşı sında sesimizi duyuracağımız günü sabırta bekledik. Ancak ıddlanamenin okunması dahi bltmeden suclamalar devam adiyor. Resml görevlileri, basın or ganlarını, şlmdl de Işadamları ızliyor. Odalar Birliği'nin Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yazar, Avrupa Konseyl Danışma Meclisl uyeleriyle görüşiirKen, DİSK'I ideololik eyletn peşind» olmakla sucluyor. Işveren Sendikalan Konfederasyonu Başkanı Hallt Narin 14 ocak günü Cumhurlyet'e verdiği demeçte, 12 Eylül öncesi 12 kez evinin dinamitlenmesinden DİSKT sorumlu tutuyor. Yine 14 ocak günü Tercüman gozeteslnde Ahmet Kabaklı, DİSK ve şahsımıza yönelik ağır suclamalar yapıyor. Türklyede sendikalann ve sendikacıların yargılandığı huzurunuzda görülmekte olan dova tarihi bir davadır. Yukarıda (Arkası Sa. 9. S6. 3 de) Danısma Meclısı nde banker tartısması // Bakanın sözleri panik yarattı,, ANKARA, (Curnhuriyet Burosu) Ooetıs guctuğü icinde buluncn bankarlerin işlemlerınin tosiıyesıne ıiişkin yosa'nın Donışmo Meclısı'nde gorüşu mesl sırosındo, bonkerl.K oloyı tum boyutlorıylo tartışıldı. Bu konuoa ılk sozu olan Komeı üenç «hükümetin elinde birtakım imkanlar varken bunlan niye kullanmıyor do boyle Tiuğlak bir kanunio yetkı anyoı'. hukuk devletinde yaşadığımıza göre hukumetin bu konuları açık secik soylemesi ve yetkiyi, kanundc kapsomı ve omacı iti barıylo belirtmesi lazımdır» de dı. 8ır oaşkc uye AKıf Ergina', ise şunları söyiedi «Bankerlerin durumu ve onlardan alacaklı olan mevduat sahiplerinir durumu hazindir Bu memleketin kaderınde olmaması gerekirdi. böyle bir se yin, bunu baştan düşünmek ge ANKARA, (a.a) HGkımler rekirdı Sorumlusu aranmamak ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun todır, istenmemektedir. Benim dünkü toplantiSında bankerlekanoatimce sorumluyu bilmek rin tasfıye işlerine bakocal< bulmak gerekirdi. ilgililerin bumahkemeler belirlendi. nu yapmamış olması bir hotaAdalet Bckanr Cevdet Merv dır. Olağanüstü hali yaratan teş'in Başkon'ığındo yapılcrı bizzat kendileri olâuğuno göre loplantıda, Ankara'da ücunâorumluluğun do burodo konucu, Istonbul'da ikinci ve izsulmosındo zarar yoktur. mlr"de blrinci Ticaret Mohke Cıkarocağımız kanunun muh melerı diğer illerde birden fa? tevasını dohi bllmiyoruz. Onur lo Asliye Hukuk Mahkemesı >çln bu anlomda böyle bir yet bulunon verlerdp 1. Asliye Hu(Arkası Sa. 9. SS 1 deı (Arkası Sa. 9. Sü. 1 de) DİSK DAVASI İDDİANAMESt 6. Sayfada Mahkeme Heyetı, Abdullah Baştürk'ür., idori veya odli baş vuru ıçm özgıır olduğu yolunda bir karar verdı. AncaK. mahkeme/e verılen dilekçenin ıdaesi yolundaki savcıiık iste mine uydu. DİSK Genel Başkanı Abdu ıah Baştürk, tddıonamenln o kunrnasma gecilmeden önce mahkemeye verdiği ve Hal t Narin, Mehmet Yazar ve Ahmet Kabaklı'nın iddialarını, tanık olarak mahkemeye geierek kanıtlamaların, Istediği di'ekcesinde özstle şöyle dedi: «17 oydan beri özgürtüklerlmiıden yoksun oiarak yargılan mamııı bekllyoruz. 52 sayılı bü 25 idamlı Halkın Devrimci Öncüleri davasına baslandı DUNKU DURUŞMA SIRASINDA SAN1KLAR METRIS ASKERİ TUTUKEVİNDE BASKI YAPILDIĞINI ÖNE SÜRDULER VE ALEMDAĞ CEZAEVİNDE 2 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ YOLUNDAKİ İDDİALARINI DA TUTANAKLARA GEÇİRDİLER. • TEKP DAVASINDA SANIKLARDAN 3'ÜNÜN İDAMI İSTENİYOR Istanbul Haber Servisi Istanbul, Bursa, Kars, Artvin ve Balıkesir bölgelerlnde 10'u öldürme olmak üzere toplam 51 eylem le ijgili «THKPC Halkın Devrimci Öncüleri» adh örgütün, 25'i hakk:nda ölüm cezası istenen 91 miliranın yargılanmalanna dün Istanbul Sıkıvönetim Komutanlığı (3) Numaralı Asîceri Mahkemesinde baslandı. Metris Askeri Tutukevinde iörülen davanın dünkü duruşmasında sanıklardan biri fena ANKARA'DA 11 İDAMLI YElaşaTak salondan cıkanlır'Kerj, Nİ BİR DAVA AÇ1LDI. öteki sanıklar, Metris As'ssn ADANA TKP DAVASINDA 8 rutukevinde yapıldığını öne SANIK TAHLİYE EDİLDİ. âürdükleri baskılarj «protesto» İZMİR'DE BİR ULKUCU 47.5 amacıyla kimlik bildirmediîer. YILA CARPTIRILDI. SANISanıklar duruşma sırasında, Alemdağ cezaevindeki iki kişi Ğl DAHA ÖNCE SERBEST nin öldügü yolundaki iddialaBIRAKAN YARGIC HAKKIN rır.ı tutanaklara geçirttiler. DA SORUŞTURMA ACILDI. Tutuklu sanıklann mahkeme ye verdilderi 25 ayn dllekçede (Haberierl 7. Sayfada) bu konularda şikayetler düe (Arkam S». 9. Sfi. 1 de> • Bankerlerin islemlerine bakacak mahkemeler belirlendı . . „ . . , . .., A r k C 1 C O i Washington'un göbeğinde bir köprüye çarptıktar. YA9AIV1A M U U A U t L t b l sonra Potamac nehrine gömülen Boeing737 tipı yoicu uçağınm enkazım ve cesetlerini arama çaUşmalan yoğun biçimde sürdürülüyor 79 kişiden 74'ünün öldüğu samhrken, uçağın köprüye çarpma sırasında birçok otomobül ezmesi sırasında da iki kişinin can verdiği bildirildi. Cesetleri ve enkazı ara rna çalışmalanmn kötü hava koşuiları nedeniyle üç gün surebileceğini haydeden yetki iiler, şimdiye defe bulunanların da buzlu suda kaskatı olduklarını söyledüer. Yolculaı ve mürettebatla köpru, üzerindekiler polis helikopterleri ile «£>uz» haline gelmeden kur tanldılar. Kazanın, kar hrtınası, pilotai hatası, mekanih bir anza, yahıtın pisliği veyv. bontrol kulesinin hatasından oJup olmadığı «feara kutu*nun dinlenmesinden sonra açıği tavuşacah. Kurtanlan kaznzedelerin hastalanmalarından korkuluyorJPotoğraf: a.a. . AP> İSPANYA'DA GENELKURMAY BAŞKANI VE KUVVET KOMUTANLAR1 DEĞİSTİRİLDİ MADRtT. (AP) tspanya'd» Genelkurmay Başkanı ile tüm Kuvvet Komutanlan görevierin den ahnarak, verierine yeniler. atandı. îspanya resmi naber aiansı KFE*nin biîdiTdigine göre. Başbekan Tjeopoldo Galvo Sotelo Htikümetince yapılan dejtiştklik. tspanya Genel Kurmay Başkan (Arkası Sa. 9. S8. 1 rlp> F. Almanya yabancı isci akımını önlemek icin alınan önlemleri genisletiyor KÖLN (AJamlar) Fed«ral \lmanya'nuı başta Türkler ol:ıiak üzere AET dsşsndaa yeni yabancı akimını önlemek için daha Önce alınan kararlannı gerdşletecegi bildirildi. Eyaletlerin îçişlerl Bakanlan nın toplantısından sonra y»pılan açıiclajııada, TÜrldye'djeJrt kliçültmelerinln GOZLEM Ismail Bev.. UĞUR MUMCU Danışma Meclisinde bütce göruşmelerinde söz alar Ismai! Arar, cKemerler vatandaşın boğazını sıkar hale geldf» demış, aynca, cüniverslteler sabahları kalk borusu ile başlayan, akşamları yat borusu ile bıten yerler değildfr» diye konuşmuş. Bilindiöl glbi, ismoil be/, cok partılı nur demo^o (Sayfa 9. Su. 7de)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog