Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

Cumhurfyet 8 SPOR 15 OCAK 1982 Yağmurda camurda nıac yöneten hakemler iki bin lira alryorlar ANKARA, (Cumhurlyet Bürosu) Futbolsuz Türkiye futbolunda macları olaysız, kurallara uygun, hatasız kıscco güzelleş tirmek için yönetme cabasını flösteren hakemierimiz. yedikleri tekme. tokat, yurnruk, bin lerce kişüik korolardon isittikleri hakarete karşılık 2 b:n lira ücret alıyorlar. Kısır fuîbolumuzun cok üstünde bir düzeyde oldukları yurtdışında yönettlkleri maçlar da kanıtlonan beynelmile! kokartlı bir hakem yönettiğl orneğln Türkiye Birincl llg maçın da orta hokem ise 2 bin, yon hakem İse sadece 1800 lira olıyor. Aldığı bu ücr«tten ayrıca kendi slgorta keslntisl olarak 200'er lira düşürulüyor. Türfclye llgl mocında görevll hakem eğer mlllf kokartı tokıyorea aldığı Ocret 1900'e, yan haksmllk yaparsa 1.700 llraya duşuyor. Tabll dlğer den olduğu gibl orılann ücretinden de 200'er llra kesümek koşuluyla orta hakeme 1.700 yan hakeme İse 1.500 Tl. odenlyor. Llg macında gorevlendirllmiş hakemlere yönettiklerl ma a n yapıldığı ll'e gidiş dönüs bilet paraları da federasyonca ödenrvor. Ancak bunun dıçında herhangl bir ücret öden mezken. hakemlerden gittikleleri llln en lyl otellerinde barınmalan, !yl giylnmeleri Isteniyor. Şampiyon sporculara konut verilmesine iliskin protokol imzalanıyor • İMAR VE İSKAN BAKANLIĞI İLE GENCLİK VE SPOR BAKANLIĞI ARAS!NDA İMZALANACAK PROTOKOLDEN DÜNYA, OLİMPİYAT VE A.VRUPA ŞAMPİYONU SPORCU LAR YARARLANACAK. A. Hisarı Spor Akademisi Başkanı Celal Ercıkan « görevden alınıyor Spor Servisl tstanbul Ana doluhisan Gençliis ve Spor Akademisi Başkanı Prof. Dr. Celal Ercikan'ın Genclik ve Spor Bakanlığı'nça görevinden alınaYaklaşak 2.5 yıldır Akademl Bp.skan1ı*ı yapan Ercikan'ın hakkmda çok say.da şikâyet. ihbar mektubu ve yolsuıluk id diaları gelT.esi üzerine Spor Bakanlıjı Teftiş Kurulu'nca gö revler.dirilen müfettişlerin soruşturma açnklan ve soruşrurma sonucunda iddialann doğru oldugu belirlendi. Edinilen bilgilere göre Anadoluhisan Ger.çlik ve Spor Akademisi Başkanı Proî. Dr. Celal Ercikan'rn. görevini kötüye kulîandıgı. Akaderr.i bünyesinde yapılan yolsuzîuklara adı kanştıgı. öŞrenci ve öğretim üyeleri arasında taraf tuttugu. siyasi görüşünü'yönetimde yansıttıgı, Akademideki içine selmedigi ve bu nedenîe Akadenv deki işlerin aksamp.sına neden oldugıı aynca makam arabasım özel islerinde kullandîguıa dair 100 sayfaya yakın bir BOruşturma raporu hazırlandı. Tefti? Kurulu'nun sonısturması sonucunda ise Ercikan'ın bu görevi yürütemeyeceSi ve görevden alınması gerektigi de bildirildl. | Yaklaşık 2.5 yıldır görevde olan Erçıkan'ın hakkında çok sayıda şikayet ve ihbar mektubu olduğu ve spor Bakanlığı Teftiş Kurulu müfettişlerinin açtıkları soruşturma sonucu iddiaların doğru olduğu saptandı. SOHBET TOPLANTlSI YAPTlLAR Futboi Fe derasyonu Başkanı Yılmaz Tokatlı teknifc Kurul uyeleri i l e bir sohbet toplantısı yaptı. Toplantı ya Eşfak Aykaç, Fahri Somer ve Fikret Güc katıldılar. Karar bugüne kaldı. (Fotoğrot: Ali ALAKUŞ) "Okullara satranç # dersi konmahdır*, £ Satranç çevreleri, «Satranç bir düsünme tekniğidir. Öğrencinin hem fen bilimleri hem de sosyal bilimlerle ilgili derslerine büyiik yardımı olur» şeklinde konuştular. 5 üye toplantıya katılmayınca karar bugüne kaldı Federasyon Izmir üyesi Arbak istifa etti Spor Servtsl Futbol Federasyonunun dün yaptıgı toplan tıya 5 üye katılmaytnca «Yenl çabştıncılar» için verüecek karar bugüne kalda. Futbol Federasyonu Başkanı Yılmaz Tokat Iı, Fitaret GUç. Eşfak Aykaç ve Fahri Somer'in gelmemesi üzerine Teknik Kurul iiyeleri ile sohbet toplantısı yantı. Ankara'da bulunan Turhan Yıldız ve Tayip Çalışkan «uçakların kalk madıfı» gerekcesiyle toplantıya katılmadılar. ö t e yandan Futbol Federasyonunun İzmir üye si Necdet Arbak ise yazılı bir demeç vererek görerindon Istlfa ettiğinl açıkladı. Putbol Federasyonu Uyesi Nec det Arbak, yazılı demeçinde Milll Takımlar Teknik Komitesini oluşturma görevinin bir ön cekl toplantıda Sahir Gürkan ile Erdoğan Şenay'a verilmesinin kararlaştırdıgını belirterek karmşmasım şöyle sürdürdü: «14 Ocak pünö Fntbol Federasyonu'nun tstanbnl'da yapacagı toplantıda Mllli Takımlar Komiteslnln loraatımn tartışılrp faaliyetlerlnin değerlendirilmesi bekltnirken. 14 ocak günii gaze Yıldıztabya ikinciliğe yükseldi Fehmi ÖZGÜLER Istanbul 1. Amator Gençler Llgi'nde sonuncu Şisll'yi 20 yenen Yüdıztabya HdncHiğe yükseldl. ( O grobunda şamplyonluk mücadelesl veren Altınmızrak, MaJtepespoT'u 51 yenerek haftanın en farklı yen gisini aldı. Ferikoy, T. Tayfun Onttnde «çüncti yenilgisinl alırken. şampiyonluk yolunda ftnemli iki puan yitirdl. 15. hsfta »onımda puan dagılımı şöyle oldu. (A) GRTJBU: 15 12 3 1 46 13 26 Vefa S. 14 12 2 0 33 10 26 Kartal YtİPeSDOT 14 10 3 1 41 10 23 P. Bahçe 14 8 2 4 37 21 ıs K. Gümrtlît 14 7 2 5 30 33 16 Bozkıırt M. 14 6 2 6 24 18 14 îsk. Paşa 14 4 1 9 18 49 9 15 2 4 9 14 25 8 Galata 15 3 2 10 18 41 8 Yedikule 15 1 4 10 7 31 6 Hsskfiv Crksalın 14 1 2 11 16 33 4 Ferikfty B. Bevi T. Tayfun Otoneydanı S. Sirkecl KSŞıthane Kus^epe K. Pazar SoŞanlık Capa Y. Dirpfr. <TV» C.TttTBTI: 15 10 14 8 15 8 14 7 14 7 15 • 7 14 3 3 4 4 (P) GRUBUt Y. Baglar Yakacık. Alibeyköy Yeniköy 7 6 13 7 14 S 13 13 ömekspor 13 5 5 2 5 4 24 15 17 2 18 10 17 4 19 15 16 3 18 14 15 Kasımpaşa B. Paşa Küçükköy Fethiye K. K. Zara 12 12 e 3 10 6 14 5 3 4 18 16 13 4 4 4 7 3 4 12 11 12 4 9 15 11 2 7 8 21 6 9 10 24 3 13 2 11 2 13 10 GORUS B HINCAL ULUC Federasyondan gayrı herkes federasyon!.. ir yanda karar alacaksın. Mukavelesi sona ermeyen antrenörun işine son veren kulübu cezalandrraccksm. Bir yanda bir antrenörun işine Milll Takımı vurt dışı gezl lcin çalıştırdığı saatte son vereceksin.. Bir yanda kahramanca konuşup. antrenörünü savunocaksın. Bir yando bu sözlerin hepsinl ynutup, kendisıne istifa etme l.akkını bile tanımodan azledeceksin. Bütün bu gariplikleri yaparken de, cok daha garip bir gerekcenin ardına sığınacaksın: Kulüp deneylml yok da... Kargalar blle guler bu gerekceye... Bugün Alman Ulusal Takımının sorumlusu Dervval'in kulüp deneyiml mi var?.. Ya ondan önceki Helmut Schön'ün... Bunlar Federasyonda işle başlayıp. Federasyonda emekli oldular, olacaklor. Bugünün ortamında Milll Takımı yönetecek kişl İçin kulup tecrübeslzliğl dezevanta| değil, avantoldır... Kimse klmseyl aldatmasın... Adnan Dinçer glbi, Genc Milll Takımı batoktan cıkanp adam eden ve başansını aîdığı sonuçlarla kanıtlayan bir yöneticinln işine son verilmesinin tek nedeni, Sahlr Gürkan'ın kuklası olmayı kabu 1 etmeyişidir... O Sahir Gürkan ki, başkalarının kuklcsı olmayı kabul etmediğl lcin Federasyon Başkaniığından ayrılmıştır.. Şimdi. genc ve başarılı bir hocayı yernektedir. Adnan Dincer'den Genel Mudür memnun.. Federasyon Başkanı memnun. Kamuoyu, basın rnemnun... Tercüman, Hürriyet, Milliyet onu övme varışmda... Ama görevden. hem de en ayıp şekilde alınıyor... Cünkü. bu ülkede kimin Federasyon olduğu belll değil... Federasyon uyelerl ile konuşuyorsunuz, «Haberimiz yok» diyorlar... Kimin habsrl var peki? Adnan Dinçer'l bir va^a bırakıp. Olkemizde futbolu yönetenierl bir onlotalır^ ria, yorumu siz yapın artik... Turkiye'de birlnci Fjtbol Federasyonu Yılmaz Tokatlı'dır. Tek başına karar alır, tek başına uygular... Aldığı kararları ne Federasyonu, ne de Genel Müdürluk onnylamadon açıklar... Turkiye'de ikinci Futbol Federasyonu. Genel Sekreter Ayhan Şarman'dır. Zaman zaman Başkcnı da hiçe sayarak keyfince işleri yönetir. Kulüp yöneticileri ile iyl gecinmek boş amacıdır. Bu yüzden sıkışmca sucu Başkanın üzerine atıp sıyrılır... «Doğru haklısınız, ama bu adom...» dive başlar... Turkiye'de ücüncü Federosyon, Teknik Kuruldur baş üstünde baş tanımadan, bildiklerini daha doğrusu bilmediklerinl okurlar... Öyle olduğu lcin de, yepyenl. pırı! pırıl ve boşarılı bir adamı görevden alıp yerine, «20 yıldır maço gHmiyorum» diyen Lefter'i getirirler. Turkiye'de dördüncü Federasyon tepeden inmecilerdlr. Bokan, Müsteşar, ya da Genel Müdürü durup dururken, pat diye konuşur. Federasyona da onun dedlğini yapmak düşer. Turklye'de başka Federasyon da yoktur... Yanl Türklye'de asıl Federasyon olması gereken Futbol Federasyonu yoktur. Burada adı uye diye gecenler kendllerinln hice sayılmasına susmayı. blrkac dış gezl uğruna kabullenirler. Kendilerlne sorulmadan acıklanan kararların altına «istim sonradan gelsin» misall Imzalar atorlar... Federasyon üyesl sıfatını sürdürmek onlar İçin her şeyden, hatta adam yerine konmamaktan dahl önetnlldir. Onuruna duşkun olup «Ne oluyoruz» dlyenler ise derhal bir opercsyonla Federasyon dışı kolırlor... Futbol Federasyonunun tüm Qyeler!ne seslenlyoruz: Bu, Adnan Dinçer'ln değlt. slzin onur meselenlzdir. Onurunuza, gururunuza ne kadar düşkün oıduğunuza karar vermek lcin bekleyeceğlz... 5 3 2 6 (C) GRtTJt' ; Ycsflkby 15 15 Bevkoz A. Mi7rak 14 H A. Ordu relikspor ıs Psfskspor 15 14 üsküdar Tmusbağı 14 Lan?a 15 5 2 15 5 0 10 15 32 8 14 3 1 10 12 23 7 15 1 3 11 4 21 5 9 4 8 4 8 2 6 5 5 6 5 6 4 4 3 3 3 6 4 3 4 3 25 n 2 19 9 3 19 12 2 20 11 4 22 8 6 12 16 5 12 14 8 20 23 22 20 20 19 17 14 12 12 2 18 10 22 3 16 8 20 4 32 17 18 3 13 8 17 4 18 15 16 4 17 17 16 6 14 16 12 5 18 21 12 8 8 21 10 9 19 30 9 8 13 23 8 Y. Degir. 15 15 14 2 15 ın 3 2 27 8 23 Y. Tabva 15 9 3 3 20 6 21 R 4 1 2911 20 K. Avasofya Okspor KadT>aa Fcpnier Fvîirj T"V<!İm f!<*'i 14 14 15 15 14 14 14 15 . 1 M 1 \rt\ l D l 8 7 5 3 4 1 1 3 0 4 5 3 31 14 19 21 20 ?fi ?8 28 34 6 22 17 16 8 13 14 12 14 5 5 4 14 15 15 8 24 21 fi lfi 2 8 15 fi 7 9 1 13 5 3 2 5 6 7 4 4 4 4 3 0 4 3 3 3 28 20 28 16 11 19 13 8' 12 10 H 11 10 8 1 ( E ) ORTJBlT 13 10 13 7 DovutOT'58 13 5 Demirspor 13 4 Matteoe G. 13 3 13 4 Aradolu îs*. Srcor 13 3 «îllTfJrıtpıle 13 3 13 3 A. Vıldız 13 2 Selimiye A. H ; «an Pi?rHt.as 5 6 6 6 8 23 lfi 15 14 13 12 10 10 •71 10 36 7 Arnatö Iı • «100. Yıl Tiırnnvasıjının K 7v İ ümitler Fntbol ilk haftasınrla 79 eol atıidı. Yeniçarsı ç !. Sirkffi. G. Saray ve Altınmi7Tak 14;16 vas gnrolannda. Besiktüs. SafpJrs Yıldınmsenc ve Pp^abshçe 16/ 18 yas eruol^'p^a i!k haftanır 1 liderleri Fpriknr KuliibO «100. Yil Knrnîn Başkanı Krnemlr. Kavıtlarm Ktılir» dcvam ettfiHnl r e flnlPTflp knralarm fpkilerf^rrt s5y1pd1. • tstartbul l. Amatör Putbol Liei'nm fH> smıbu şampivoTvı ör:iW.i7cle''« hp'hı 20 rnıanlı Ok rnpndanı vp Tekel Currmrtesi Fvtm Stn<Vnrta saat 12.3^'da, pazsr ri'nit ATOdoIu Ftoor Site si Stadı'ncîa arni saatte vapafüMan >ısrw1 m a ç l a n sonunda belirlnecek. kal Spor Servfel Bundan bir süre önce Gençük ve Spor Bakanlıgı'nm bünyesinde oluşturulan «Satranç Danışma Kurulu» çalışmalara başladı. Genclik ve Spor Bakanlığı'nın düzenleyieiügirü üstlenöigi ve Turkiye'de ilk kez yapılacak olan Liselerarası Satranç Yanşması ise önürmizdeki gün'.erde yapüacak. Genclik ve Spor Bakanlıgı, tüm yurt düzeyinde yapılacak olan Lise!r?.rası Satranç Yanşmasuıa katılıp katılamayacaklannı bildirme'eri için Bolge Başkan''klar;na «ivedi» kavdıvla bir vazı eniderfii "ecdl özgül tmzası ile gönderilen yazıda, Bölge Başkanlıklarrmn illerindeki okullara bir yazı ile söz konusu yanşmaya katılıp katv lamayacaklarmı sormasını istiyor. tllerindekl lise ve dentri okullardan gerekli yanıtlan alan Bölge Başkanlıkl'm, bu yarnlan toplu halde bakanlıga gönderecekler. Genclik ve Spor BakanhSı'n te, radyo re telcrlıyondan koda kurulan «Satranç Danışma Kurnlu» bu yanıtlan değerlerıdiremltenJn çalışhncısı Te teknik rek önce her lise kendi bünyes'nde, daha sonra ise heT il bir satpersonrllnln görcre ba?)atıldıranç yanşması düzenleyecek. Eğer, bir ildeki yanşmaya katı'mak ğnu öğrendik. Federasyonnn isteyen lise sayısı, o ilde satranç birinciliği yapılmasına elverYöneHm Knrnlu"nc» degerlendi Genclik ve Spor Bakanhğı yet miyorsa, gerektiğinde birkaç il birleşerek bir birincilik yapacakrllmpsi ve kabolü yapılmamış kilileri ise sonısrurma raponılar. Daha sonra ise. bu illerin birincileri Ar.kara'da toplanarak btr faaliyetln nnsıırlan ile «;öre nun kendüerine ulaştı»im, ya yansmanın son aşamasını gerçekleştirecekler. ve başlamalannı knrnlnmuznn pılacak i!k akp.riemilerarası top şahsiyeti ve bütünlfi&ü ile bağKonvıya iliskin olarak kendilerinden bilgi aldığımız satrançlantıda Ercikan'ın eörevinden daştıramadım. MilH Takımlar la ügili çevreler, Liselerararası Satranç Birinciliği'nin olumlu almarak, yerine saygın. akader Teknik Komltesi'nln Futbol Fe bir ad:m olduğunu, ancak bu miye canlılık ve i$le^ sel ha!e çalışmalann Gençük Spor Baderasyonunun E^itim Dairesi .eetirecek bir başkanın atanaca kanlıgı'nın diyalogu ile daha frlnde faalivet söstennesl Rere gını ifade ettiler. ileri bir aşamaya girebilecegini kirken. Federasvon Yönetlm söv'.ediler. Aynı çevreler. «LiseKuru'.u'nun da üzerinde faaliyet ö t e yandan Ankara 19 Msyıs lere zorunlu satranç dersi konEöstermek arru ve daTramşlaGenclik ve Soor Akademisi Bas mslıdır. Hafta bu ders liselernyla pöreve başTamalannı blr kanı Prot. Dr. tbrahim Ceylan den değil. ilkokııllardan başlatiirlü kabul edemlyonım. Bu hakkmda da bazı şikayetlerı malıdır. (Voıla eMfn rncnkları tııtıım. bir takım polltik nedrnSpor Bakanhğı'na iletilöigi bas mızın beyni, turizm. ahlak glbl lerle ele alınıp lcra safhasma kantn akademiye ancak özei eereksiz derslerle doldumlmakkonnlmuştur.» muayenehanesinden ve görevl: tadır. Ovsa. satranç hir düsünolduğu Ankara Tın FnküTtesi'n Futbol Federasyonu"ndaM gö den zaman bııîursa eeldiği ve me tekn??îdir re ösrencinin hem revinden istifa eden Xecdet Ar krabanm akrobaya et fen bilimi i!e üçili. hem de sosişlerin aksad:>sı, aynca akademl bak. polîtikanın spor faaliyetle yal bîiimlerle Upili rierslerine . tığıni akrep ycpmaztarafından kendisine tshsis edi rinde yeri olmayacaŞmı öne sü vardımcı olnr» dediler •mış derler. Bu bir len makam arabasını o'zel işlererek ve bu çartlar altmda çakez daha kanıllandı. Genc rint}e kullandığı da iddia edllışam?.yaca*ını belirtti r e görelik ve Spor Bakanlığı, Beliyor. vinden ayrıldıfını bildirdi. den Terbıyesı'nin Teftiş Kurulu icin yüksek OKUI mezunu müfettiş vardımcısı sınavı actı. Koşullor arasında askerlik yapmak • BTtiM 2. Taekıvondo kuda bulunuyordu. Bakanlıpası 1516 ocak şninleri Ankarn ğın kendisine bağlı Spor da yapılacak. Yanşmalara Türkiye sampiyonası. Atatürk ku Akademiieri'mn mezun'orı pası He BTtîM 1. Taekwondo asKerlık vopmadıklar, gekıroasmda ilk dört dereceti arekcesıyle başvurulan Kalan sporcular ve federasyon ta bul edılmeyince bu grup rafınıîan çeşitll bölçelerden Is mezun bir yetkiiı buiup men davet edilen 16 sporcu ile başvurdular. Kendiler nin Almanya'dald sporcular kendi 4 avlık kısa dönem askarolanaklarıyla katılacaklar. lik yapaccklarını bu ne• Deplasmanlı voleybo! Iigi denle bu koşulun kendüeklasman grubu 2. yan maçla ri için gecerii olmamosırına Denizli'de bu^ün yapılacak, 4 karsılaşma ile devam enı isiedüer Yetkili «oldilecek. Günün Drosrramı söymoz» dedi Sonra aynen le: 33.30 Otomarsan Galata şu konuşma pectı aralasaray. 15.00 Muhafızgiicü • Ma rında: kosnor. lS.sn Petrol OTisi Bu maddevi k'm kov te^T. 18.00 «<:K • ?Taltene. du? B tstanbul Boks A.fanlıçı'nca di'Ten'enen 8. Boks Tcşvik Maç Ben koydum ne olaları dün yapıldı. tnonü Stadı cak? boks antremaıı salonundaki ÖyleySe değiştirmskmaçlarda; 54 kiloda Zekeriya te sizin el.nizde olmalı? Tarakrı ve Altan Ancnn. . " ki Evet vo da hayır Alo d ı Sami Kır. (i0 kilo da Yumg değiştirmeyiz: sııf Bakırcı. fiH.5 kiln da Metin Ama Adaiet BakcnTürkdo»în. Şenol CürekH ve Aydın Koca. fi" ki'o'!a Kenan lığı da bir sınav acmış. Canbulat ve OnWz nözukiTil. Aynı koşul vardı. Kendiie71 küoda Hanefi Knran ve Tur riyle durumu konustui< oiray Kürekc:. 81 ki'oda ise Melumlu karşıtadılar. Bir cok tin Kardesli rakiplerini yendiarkadaşımızda bu madde ler. ye rağmen tutuKevierine • Türk sponına katkı arnaspor eğiticisi olarok Gİ;ncıyla Yapı ve Kredi Bankası ta dı. rafmdan düzenlenen «Ayın Al Dertmi kardeşim batm Aclamı» yanşmasmda 5. a] no. Oimaz dedik işte. Cra t:n adam olarak Ankanıeücü'n sı ayrı burası oyrı Bokan den Hiîi! İ^rahirr. sccildi. lik. • Efes Pilsen basın sözcüsii Pann Vr>.tof Frinsa sampiyo Ama siz bizim Banu Tours'nn 2.10'luk flpv 5 zen kanliğımızsınız. ci ile savasım vpriîİTİpr'nl be O da size dert değil. lirterek «Tours maçına çıkNe odcnMara cattık biramadan önce n«iko!oflkman ye der. Lütfert gidin artık. nilmistik» dedi. Ve Spor Akademisinin • Fııtbolda federasyon lrupa 4 aylik askerlik yapaması .^. ka*îme maçlannın kurala mış mezunlon bir kez dan 3 subat carşamba günü Anha akrabalıkla i!g:si atakara'da çekilecek. sözunü anımsavıp «Ne o• Koraç Kupası ceyrek ftnal leri ücüncü trnmta Badalona'da na ne de bize dertmis. Pe Ji'ventııs Radalona (İspanva^ kl kime dert?» diyerek CP Varese (ttalya) yı 8365, baslon önde Spor EakanA'.il!odr»!fde ise Minon Vallolığı'nm 3. katındaki Müdü doit (İsTianva). Mavak Vasas) run vanından avrıidılar. (Micaristan) 8477 yendi. • Aydmspor ikinci yan tıa zırtıklanna basîadı. Antrenör Yayöz «İkirci yan daha başa rıh sonuclar alacağız» dedi. m Beşiktas ikincl yan hanr lıklarını sürrtüniyor. SiyahBeKonyalı Teakvon Do'vpîlı takımda diinkii antrenma cunun iki milyon lira paro ra Ali Kemal. Necdet TuSnıT. bulunamadığı için bobrek Tamer ve Sülrvman kaMmadı nakhrtin gerçekleşmemelar. Milic ise bıısiin dönüyor. si sonucu genç yaşta ya• Balkan Kupası voîeynol şama göilerini yumması müsabakasında Yugoslavja'nın spor kamuoyunda büyük Voyvodino takımına ilk maçta tKİNCÎ Fransa'd» yapılmakta olan Dünya K upası Kayak Yanşlannda tsvcçli ünlü sporcu üzüntüye neden oldu. Bir Yusroslavj'a'da farklı yenilen İnfcmar Stenmark genel klasmanda ikinci ıtur umda bulunuyor... (Fotoğntt: AP • a.a.) kısım spor odamlon tMitKarsıyaka yann îzmir'de rövarsı için slana cıkacak. yonlann üzerinde kuluçka • Kıbrıs Türk Federe Devletl ya yatan Spor Vokfı'nın t?mit MilH Fııtbol Takımı. Türyöneticüerinden soygıyla» Hye Genç >lîlli Futbol Talnnusöz ederken bı> kısmı, um 10 yendl. KTFD ÜmifMilzüntülennj şöyle yansıttı U TakHin\1a dört karsılaşma lar: yapmak iizere dün Kıbns'a ee«İnsanların beyinsiziikleıı Türkive Genç Milli Fntbol MORİNZE, (Comhnriyet) Dünyanın en Slalom Dünya Kupası sıralamasında İse tnTalnmı. ilk karşıla.şmasını bnten değilse böbreksizlikünlü kayakçılanndan biri sayıian tsveçli Inge gemar birinciliği Mahre ile birlikte paylasıyor. fön Sğleden sonra Ga7İmaçosa ten ölmesi her yönuyle ta mar Stenmark Fransa'da yapılmakta olan Dünİkisinin de puanı 60. İkinci Avusturyalı Gruber Canbnlat Startyumn'nda yaütı. lihsizlik. Türk sporu yıllar ya Kupası şampiyonasının son yanşmalarında in ise 39 puanı var. Maçın ilk yansı 00 berabprlikdır beyinsiz kaîdı ancak gücünü göstermeye başladı. Pleney'deki büyiik Bad Wiessee'de yapılan ikili özel slalornu, le sonuçlanmıs. ancak ikinci sürunerek de olsa, bitkislalomda kazandığı zaferden sadece Uc gün son öepar ve vanş olmak üzere toplam 1855 metrevanda, KTFT1 ttmit Millileri sel de olsa yaşıyor. Oysa ra Bad Wiessee'de iki güzergahh yapılan slalom lik parkuru tngemar 1.38,96'lık bir dereceyle biblr eol kaydederek. maçı pada birinciliği alarak genel klasmanda ikinciliğe *ırdi. îkinci Gruber'in derecesi ise 1.39.33. Üçün doğ gibi sporcu böbreklip birirdiler. sizlikten gidiyor.» ve için iyice oturdu. Dünya Kupası ger.el klasmanında cü Mahre'nin 1^9.76. • Dünya tîniversiteler kros en acısı bu sporcunun birinciliği 170 puanla Arnerikah Mahre elinde tu Amerikalı Pnil Mahre en btiyük rakibi în•sampiyonasma katılmak isteyen ölmesinin bir nedeni de tuyor. înpemar'm puanı ise 109. Üçüncii sırada gemar hakkmda şöyle dlişünüyor: «Elbette tnöfrencilerin 4 şubat'a kadp.r Be sporumuzun beyinsizüğ). da bir başka ünlü isim. Lantenstaynlı Wenzei'i gemar büyiik ba^an kazandı. Halhııki nralık den Tertıiyesl Bölee Mtidtirlük 65 puanla EÖrüyoru». »vındakl ysnjmalarda pek başanh değildi» lerine başvurmalan gerekiyor. ANKARA. (o.a.) Dün ya, Dünya Ordulararosı, Olimpiyat ve Avrupa Şampiyonu unvanı alan sporculara imar ve iskan Bakanlığı'nca konut tahsis edileceği bildirildl. imar ve iskan Bakanlığı'ndan bugün yapılan acıklamada. konut tohsislne ilişkin olarak bugün GençÜk ve Spor BakanlıÖı'nda bir protokol imzalanacağı belirtildl. İmar ve iskan Bakanlıflrnm konuya ilişkin acıklaması şöyle: cSporculonmızı yenl ?ampiyonluk!ara yönlendlrmek, sosyaı yoşontılarında yardımcı alabilmek, spor yapan vatandaşlarımızı özendirmek ve sporun yurt düzeyinde kaikın mosına katkıda bulunabilmek amacıyla, İmar ve İskan Bakanlığı ile Genclik ve Spor Bakanlığı arasında bugün yapılacak bir protokolle konut tahsis edilecektir. Sporculara konut tahslsl yapılabilmesi lcin sporcuların girdiği müsabakalardo, dünya şamplyonu, dunya ordulararası sampiyonu, olimpiyat ve Avrupa çompiyonu ünvanı almalan gerekmekledlr.» Kime dert?.. kı^acaı Beyinsiziikten ölmek Stenmark gücünü gösteriyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog